Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Sec. de Transferència de Tecnologia i Coneixements
Sec. d'Instrumentació Científica i Suport a la Investigació
Serv. de Gestió de la Investigació i Transferència Tecnològica
Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental (SIBID)
Servei de Publicacions
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BIMICESA)
Centre de Documentació Europea
Instituts Universitaris
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

ACTIVITATS DUTES A TERME O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORATAccés a la seua pàgina web

 

Les funcions i competències que assumeix aquest Vicerectorat per delegació del
rector, s'exerceixen i desenvolupen des de la Secretaria del propi Vicerectorat i
des dels secretariats i serveis que depenen orgànicament del mateix:

· Secretariat de Transferència de Tecnologia i Coneixements
· Secretariat de Instrumentació Científica i Suport a la Investigació
· Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia
· Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental
· Servei de Publicacions


Des d'aquesta pàgina es pot accedir a cadascun dels secretariats i serveis on es
detallen tant les competències, com els recursos disponibles i les activitats que
es desenvolupen.

Les principals funcions del Vicerectorat d'Investigació són:

· La promoció de la capacitat i qualitat investigadora de la Universitat.
· La promoció de la transferència de tecnologia a l'entorn productiu.
· La planificació i gestió dels recursos humans i tècnics necessaris per a la
gestió de l'activitat investigadora i de transferència de tecnologia de la Universitat.
· L'organització dels recursos bibliogràfics i publicacions pròpies de la Universitat.

Tornar