Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Dades estadístiques del personal acadèmic
Accés del PDI
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
 

ACTIVITATS DUTES A TERME O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORAT Accés a la seua pàgina

 

En el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat s'han portat a terme distintes tasques durant el curs 2002/03 sent les més destacables les següents:

- Modificació del Model de Plantilla. Està encara pendent a l'espera que s'aprove el Reial Decret de Professorat. Com avanç s'ha presentat un document sobre la política de plantilla que pretén dur l'equip rectoral. (vore text complet )

- Places de professorat laboral contractat. La Llei Orgànica d'Universitats i el Decret 174/2002 del Govern Valencià, han modificat substancialment el règim del personal docent i investigador i la seva forma de contractació.

- Això ha obligat a un canvi important en els processos de selecció, en la composició de les comissions de selecció, els barems a aplicar i els tipus de contractes, tasques que s'han desenvolupat des del Vicerectorat i la Unitat de Personal. Per aquest motiu s'han modificat les següents normes:

· Dedicacions i retribucions del professorat contractat laboral.
· Barem general de les comissions de contractació per a jutjar les places de professors Ajudants Doctors.
· Barem general de les comissions de contractació per a la contractació de professors col·laboradors.
· Barem general de les comissions de contractació per a jutjar les places de professors contractats
doctors.

· Proposta de composició de les comissions de selecció i normes de funcionament per als concursos de Professor Contractat Doctor i Professor Col·laborador.

- Programa de beques predoctorals pròpies. Juntament amb el Vicerectorat d'Investigació s'ha portat a terme una modificació de la convocatòria de beques amb la finalitat principal de formar personal docent i investigador a través de concessió de beques a Titulats en ensenyaments universitaris de caràcter oficial de 2º cicle (Llicenciats universitaris, enginyers superiors o arquitectes), en qualsevol àrea de coneixement. (vore text complet )

- Concessió de períodes sabàtics. D'acord a la nova normativa aprovada en el curs anterior. (vore text complet )

- Pla d'estabilitat i promoció del professorat que no té continuïtat amb la LOU com són els Ajudants d'Escola Universitària i els Associats a temps complet. Les places es transformaran en unes altres com Ajudant Doctor, Professor Col·laborador, Professor Contractat Doctor, o Titulars. (vore text complet )

- Engegada del pagament de les retribucions addicionals previstes en el Decret 174/2002 de la Generalitat Valenciana.

- Anàlisi de futur Model d'Organització en Centres de la Universitat d'Alacant: estructuració administrativa dintre del campus en diferents Facultats i Escoles Universitàries considerant criteris d'optimització de distribució en departaments, àrees de coneixement i titulacions. Anàlisi de les repercussions, tant en el sistema de representació interna (Junta de Facultat-Escola Universitària) de dites centres, com en el d'altres òrgans col·legiats generals de la universitat (Claustre, Consell de
Govern, COAP, ...) En fase de desenvolupament, que es continuarà en el 2003/2004, després de l'aprovació del nou Estatut de la Universitat d'Alacant
.

- Anàlisi de viabilitat de la creació de nous departaments amb la finalitat de promoure i coordinar el desenvolupament de noves titulacions i/o desenvolupar algunes àrees de coneixement de qualitat, així com resoldre conflictes per a millorar la productivitat docent-investigadora d'unitats departamentals. D'això es destaca la sol·licitud de creació del departament de Ciències del Mar. En fase final de desenvolupament, prevista la seva culminació al febrer-març de 2004 2004.

- Desenvolupament de normativa de la Universitat d'Alacant sobre creació de noves àrees de coneixement per indicadors de qualitat. En fase final de desenvolupament, prevista la seua culminació al febrer de 2004.

- Análisis de viabilidad de cambios de departamento y/o área de conocimiento ya creados en la Universidad por parte de profesores: Se destacan los cambios de área de conocimiento de varios profesores de las áreas de Filología Alemana e Inglesa al área de Traducción e Interpretación, y de Química Analítica a Nutrición y Bromatología. Estos ya están aprobados por Consejo de Gobierno.

Tornar