Universitat d'Alacant Memòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerectorat
Pressupost
Personal d'Administració i Serveis
Contractacions
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada (labsig)
Servei d'Informàtica
 

ACTIVITATS DUTES A TERME O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORATAccés al a seua pàgina

 

Les funcions i competències que assumeix el Vicerectorat de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis per delegació del Rector, s'exerceixen i desenvolupen des de la Secretària del propi Vicerectorat i des dels Secretariats i Unitats que depenen orgànicament del mateix.

Des d'aquesta pàgina es pot accedir a cadascun dels Secretariats i Unitats on es detalla, tant les competències com els recursos disponibles i les activitats que desenvolupen.

Funcions de caràcter general

Planificació pressupostària i financera de la Universitat d'Alacant en col·laboració amb la Gerència així com la planificació i distribució pressupostària i els distints Centres i Departaments. Signatura per delegació del Rector en totes aquelles actuacions de tràmit o definitives referides a gestió econòmica, infraestructures i serveis, com aquelles que afectin al control financer sobre les empreses que presten els seus serveis a la Universitat d'Alacant. Participació en les meses de
contratació i planificació de la contractació d'immobles, obres i serveis. Supervisió i
desenvolupament del procés d'assignació d'espais i racionalització del seu ús, disposant d'una Central informatitzada de reserva d'espais. Planificació i gestió del Servei de Prevenció, Protecció Civil, Seguretat i Salut.

Planificació de les necessitats informàtiques de la Universitat d'Alacant, en col·laboració amb el Servei d'Informàtica, així com participar en l'elaboració de plans multimèdia de suport a la docència juntament amb el Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat i el Servei de Gestió Acadèmica, Gerència i Serveis de Suport i Gestió.

Tornar