Universidad de AlicanteMemòria. Pàgina principal
Presentació
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Estudis i Innovació Educativa
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Activitats dutes a terme o coordinades per aquest Vicerrectorat
Pressupost
Pressupost d'ingressos
Pressupost de despeses
Liquidació del pressupost d'ingressos
Liquidació del pressupost de despeses
Personal d'Administració i Serveis
Contractacions
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada (labsig)
Servei d'Informàtica
 

PRESSUPOST

 

Pressupost d'Ingressos per a l'exercici 2003

CODI ECONÒMIC
EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS
EUROS
 
CAP.3.- TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS  
 
art. 30.- Taxes
 
1303
Taxes Acadèmiques
16.227.326,82
1307
Drets d'examen
 
 
art. 31,- Preus Públics
 
1310
Drets de matrícula en cursos i seminaris
210.354,24
1319
Altres preus públics
330.556,66
 
art. 32,- Altres ingressos procedents de prestació de serveis
 
1329
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
1.562.631,47
 
art. 38,- Reintegraments operacions corrents
 
1380
D'exercicis tancats
30.050,61
 
art. 39.- Altres ingressos
 
1399
Ingressos diversos
510.860,29
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 3
18.871.780,08
 
 
 
 
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
 
 
art. 45.- De Comunitats Autònomes.
 
145000
Model de financiació
95.315.597,15
145001
Emissió de deute
5.587.697,72
 
 
  
 
TOTAL CAPÍTOL 4
100.903.294,87
 
 
 
 
CAP.5.- INGRESSOS PATRIMONIALES
 
 
art. 52.- Interessos de dipòsits
 
1520
Interessos de comptes bancaris
450.759,08
 
art. 55.- Productos de concesions i aprofitaments especials
 
1550
De concesions administratives
300.506,05
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 5
751.265,13
 
 
 
 
CAP. 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
 
 
art. 70.- De l'Administració de l'Estat
 
170000
Del Departament al que està adscrit (Investigació)
5.108.602,89
1701
D'Altres Departaments Ministerials
54.091,09
1710
D'Organismes Autònoms Administratius
60.101,21
 
art. 75.- De Comunitats Autònomes (Generalitat Valenciana)
 
175000
Investigació Universitària
1.051.771,18
 
art. 76.- De Corporaciones Locales
 
1760
D'Ajuntaments
120.202,42
1761
De Diputacions
210.354,24
 
art.77.- D'empreses privades
 
1770
D'empreses privades
841.416,95
 
art. 78.- De famílies i institucions sense fins de lucre
 
1780
De famílies i institucions sense fins de lucre
901.518,16
 
art. 79.- De l'exterior
 
1790
De l'exterior
2.404.048,42
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 7
10.752.106,55
 
 
 
 
CAP. 9.- PASIUS FINANCERS
 
 
art. 91.- Préstecs rebuts en moneda nacional
 
1912
Préstecs rebuts a curt termini d'Ents de fora Sector Públic
6.971.740,41
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 9
6.971.740,41
 
 
 
 
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
138.250.187,04

 

CAPÍTOL
EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS
PRESSUPOST 2002
PRESSUPOST 2003
DIFERÈNCIA
VARIACIÓ
3
Taxes i altres ingressos
20.003.953,32
18.871.780,09
-1.132.173,23
-5,66%
4
Transferències corrents
86.354.251,35
100.903.294,87
14.549.043,52
16,85%
5
Ingressos patrimonials
721.214,53
751.265,13
30.050,60
4,17%
7
Transferències de capital
9.934.730,09
10.752.106,56
817.376,47
8,23%
8
Actius Financers
30.056.733,09
 
-30.056.733,09
-100,00%
9
Pasius Financers
14.116.653,55
6.971.740,41
-7.144.913,14
-50,61%
  TOTAL
161.187.535,93
138.250.187,06
-22.937.348,87
-14,23%
         
 
 Percentatge total de variació sense els actius financers
5,43%

 

Tornar

 

Pressupost de Despeses per a l'exercici 2003

CODI ECONÒMIC
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA
EUROS
 
CAP.1.- DESPESES DE PERSONAL
 
120
Funcionaris- Retribucions bàsiques
23.943.738,95
121
Funcionaris- Retribucions complementàries
27.431.676,98
130
Laborals Fixes - Retribucions
415.473,49
141
Altre personal - Cont. Règim Dret Administratiu
14.694.584,28
160
Cuotes Socials: Seguretat Social
9.095.334,11
162
Ajuda Social
604.646,46
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 1
76.185.454,27
 
 
 
 
CAP.2.- DESPESES CORRENTS EN BIENES Y SERV.
 
2
Despeses corrents en bens i serveis
22.912.830,01
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 2
22.912.830,01
 
 
 
 
CAP.3.- DESPESES FINANCERS
 
300
Interessos deute
5.587.697,72
 
Interessos 1r Pla d'Inversions - 4.101.907,61
 
 
Interessos 2n Pla d'Inversions - 1.331.330,00
 
 
Interessos préstec Banc Europeu - 154.460,11
 
310
Interessos de préstecs en moneda nacional
630.000,00
349
Altres despesses financeres
6.000,00
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 3
6.223.697,72
 
 
 
 
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
 
480
Transf. Corrents a institucions sense fins de lucre
324.546,53
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 4
324.546,53
 
 
 
 
CAP.6.- INVERSIONS REALS
 
609
Investigació Universiàtria
22.678.362,77
620
Pla d'Inversions
6.971.740,41
621
Inversions pròpies
1.200.000,00
622
Infraestructura docent
419.814,53
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 6
31.269.917,71
 
 
 
 
CAP.7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
 
740
Transf.de capital a empreses pub.i altres ens públics
1.033.740,82
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 7
1.033.740,82
 
 
 
 
CAP.8.- ACTIUS FINANCERS
 
860
Adquisició accions I particip.fora Sector Públic, Emp.Nac.o U E
300.000,00
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 8
300.000,00
 
 
 
 
TOTAL PRESSUPOST DE DESDESES
138.250.187,06

 

CAPÍTOL
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA
PRESSUPOST 2002
PRESSUPOST 2003
DIFERÈNCIA
VARIACIÓ
1
Despeses de personal
69.011.508,73
76.185.454,27
7.173.945,54
10,40%
2
Biens corrents i serveis
21.222.664,79
22.912.830,01
1.690.165,22
7,96%
3
Despeses financeres
5.900.224,01
6.223.697,72
323.473,71
5,48%
4
Transferències corrents
324.546,53
324.546,53
0,00
0,00%
6
Inversions reals
62.552.928,05
31.269.917,71
-31.283.010,34
-50,01%
7
Transferències de capital
1.935.258,98
1.033.740,82
-901.518,16
-46,58%
8
Variació actius financers
240.404,84
300.000,00
59.595,16
24,79%
 
TOTAL
161.187.535,93
138.250.187,06
-22.937.348,87
-14,23%

 

Tornar

 

Liquidació del pressupost d'ingressos del exercici 2002

CÒDI ECONÒM.
EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS
PRESSUPOST DEFINITIU
LIQUIDAT
INGRESSAT
PENDENT D'INGRÉS
 
CAP.3.- TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
 
 
 
  
1303
Taxes Acadèmiques
18.361.113,75
17.108.831,63
17.108.831,63
 
1307
Drets d'examen
 
48.351,03
48.351,03
 
1310
Drets de matrícula en cursos i seminaris
441.760,94
241.044,46
241.044,46
 
1319
Altres preus públics
497.157,48
264.022,66
261.953,48
2.069,18
1329
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
2.450.702,86
2.450.702,86
1.869.493,48
581.209,38
1380
D'exercicis tancats
43.614,73
16.992,39
16.992,39
  
1399
Ingressos diversos
490.674,21
747.127,36
702.810,73
44.316,63
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 3
22.282.023,97
20.877.072,39
20.249.477,20
627.595,19
 
 
 
 
 
 
 
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
 
 
 
 
1450
De la Generalitat Valenciana
87.462.819,15
88.392.887,43
80.803.854,20
7.589.033.23
1460
D'ajuntaments
 
15.025,06
15.025,06
 
1480
De famílies i institucions sense fins de lucrE
 
39.067,23
39.067,23
  
           
 
TOTAL CAPÍTOL 4
87.492.819,15
88.446.979,72
80.857.946,49
7.589.033,23
 
 
  
 
 
 
 
CAP.5.- INGRESSOS
PATRIMONIALS
 
 
 
 
1520
Interessos de comptes bancaris
450.842,53
477.899,15
477.899,15
  
1550
De concesions administratives
270.455,45
315.379,33
308.683,43
6.695,90
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 5
721.297,98
793.278,48
786.582,58
6.695,90
 
 
 
 
 
 
 
CAP. 6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
 
 
 
 
1619
Venda d'oltres inversions reals
12.500,00
12.500,00
12.500,00
 
   
TOTAL CAPÍTOL 6
 12.500,00
12.500,00
12.500,00
0
           
 
CAP. 7.- TRANSFERÈNCIeS DE CAPITAL
 
 
 
 
1700
Del Departament al que està adscrit (Investigació)
 3.312.045,55
3.312.045,55
3.312.045,55
 
1701
D'Altres Departaments Ministerials
186.125,87
186.125,87
186.125,87
 
1710
D'Organismes Autònoms Administratius
51.685,59
51.685,59
51.685,59
 
1750
De la Generalitat Valenciana
3.188.228,76
3.188.228,76
3.188.228,76
 
1760
D'Ajuntaments
167.618,27
167.618,27
167.618,27
 
1761
De Diputacions
214.786,96
214.786,96
214.786,96
 
1770
D'empreses privades
894.380,47
894.380,47
894.380,47
 
1780
De famílies i institucions sense fins de lucre
 894.466,83
894.466,77
894.466,77
 
1790
De l'exterior
2.880.246,74
2.880.246,74
2.880.246,74
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 7
11.789.585,04
11.789.584,98
11.789.584,98
0,00
 
 
 
 
 
 
 
CAP. 8.- ACTIUS FINANCERS
 
 
 
 
1860
Alienació d'accions de fora del S. Públic
 
181.505,65
181.505,65
 
1870
Remanenet de tresoreria
30.056.733,09
30.056.733,09
30.056.733,09
 
           
   
TOTAL CAPÍTOL 8
 12.500,00
12.500,00
12.500,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
CAP. 9.- PASIUS FINANCERS
 
 
 
 
1912
Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora Sector Públic
14.116.653,55
4.339.592,04
4.339.592,04
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 9
14.116.653,55
4.339.592,04
4.339.592,04
0,00
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
166.471.612,78
156.497.246,35
148.273.922,03
8.223.324,32

 

CAPÍTOL
EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS
PRESSUPOST DEFINITIU
LIQUIDAT
INGRESSAT
% LIQUI.
% INGRES.
3
Taxes i Altres ingressos
22.282.023,97
20.877.072,39
20.249.477,20
93,69%
90,88%
4

Transferències corrents

87.492.819,15
88.446.979,72
80.857.946,49
101,09%
92,42%
5
Ingressos patrimonials
721.297,98
793.278,48
786.582,58
109,98%
109,05%
6
Alienació d'inversions reals
12.500,00
12.500,00
12.500,00
100,00%
100,00%
7
Transferències de capital
11.789.585,04
11.789.584,98
11.789.584,98
100,00%
100,00%
8

Activus Financers

30.056.733,09
30.238.238,74
30.238.238,74
100,00%
100,00%
9
Pasius financers
14.116.653,55
4.339.592,04
4.339.592,04
30,74%
30,74%
  TOTAL
166.471.612,78
156.497.246,35
148.273.922,03
 
 

 

Tornar

 

Liquidació del pressupost de despeses de l'exercici 2002


CODI ECONÒMIC
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA
PRESSUPOST DEFINITIU
CONTRET
PAGAT
EUROS
 
CAP.1.- DESPESES DE PERSONAL
 
 
 
 
120
Funcionaris- Retribucions bàsiques
20.045.736,49
20.045.736,49
20.045.736,49
 
121
Funcionaris- Retribucions complementàries
22.949.648,57
22.949.648,57
22.949.648,57
 
130
Laborals Fixes - Retribucions
895.052,85
550.985,69
550.985,69
 
141
Altre personal - Cont. Règim Dret Administratiu
15.207.211,96
14.423.684,07
14.423.684,07
 
160
Cuotes Socials: Seguretat Social
9.441.077,66
7.879.224,07
7.215.303,84
663.920,23
162
Ajuda Social
472.781,20
452.221,70
452.221,70
 
 
 
  
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 1º
69.011.508,73
66.301.320,59
65.637.400,36
663.920,23
 
 
  
 
 
 
 
CAP.2.- DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV.
 
 
 
 
2XX
Depeses corrents en bens i serveiis
22.143.397,18
22.143.397,18
22.128.993,21
14.403,97
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 2º
22.143.397,18
22.143.397,18
22.128.993,21
14.403,97
 
 
 
 
 
 
 
CAP.3.- DESPESES FINANCEReS
 
 
 
300
Interessos deute
5.587.697,72
5.587.697,72
5.587.697,72
 
310
Interessos de prèstec en moneda nacional
527.580,16
527.580,16
527.580,16
 
349
Altres despeses financeres
2.781,54
2.781,54
2.781,54
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 3º
6.118.059,42
6.118.059,42
6.118.059,42
0,00
  
  
  
  
  
  
 
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
 
 
 
 
480
Transf.corrents a institucions sense fins de lucre
384.646,53
360.576,05
360.576,05
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 4º
384.646,53
360.576,05
360.576,05
0,00
 
 
 
 
 
 
 
CAP.6.- INVERSIONS REALS
 
 
 
   
609
Investigació Universitària
45.046.668,80
22.477.302,81
21.640.869,68
836.433,13
620
Pla d'Inversions
14.116.653,55
4.722.944.73
6.971.740,41
621
Inversions pròpies
5.589.351,79
252.420,92
252.420,92
0,00
622
Infraestructura docent
1.885.662,96
1.082.781,46
637.595,92
445.185,54
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 6º
66.638.337,10
28.535.449,92
24.458.028,50
4.077.421,42
 
 
 
 
 
 
 
CAP.7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
 
 
 
 
740
Trasnsf.de capital a empreses pub.i Altres ens públics
1.935.258,98
1.935.258,98
1.935.258,98
0,00
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 7º
1.935.258,98
1.935.258,98
1.935.258,98
0.00
 
 
 
 
 
 
 
CAP.8.- ACTIUS FINANCERS
 
 
 
 
860
Adquisició accions I particip.fora Sector Públic, Emp.Nac.o U E
240.404,84
240.404,84
240.404,84
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 8º
240.404,84
240.404,84
240.404,84
0,00
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESA
166.471.612,78
125.634.466,98
120.878.721,36
4.755.745,62

 

CAPITOL
EXPLICACIÓ DE LA DESPESA
PRESSUPOST DEFINITIU
CONTRET
PAGAT

% CONTRET

% PAGAT
1
Despeses
de personal
69.011.508,73
66.301.320,59
65.638.400,36

96,08%

95,11%
2
Bens corrents en bens i serveis
22.143.397,18
22.143.397,18
22.128.993,21

100,00%

99,94%
3
Despeses financeres
6.118.059,42
6.118.059,42
6.118.059,42

100,00%

100,00%
4
Transferències corrents
384.646,53
360.576,05
360.576,05

93,75%

93,75%
6
Inversions reals
66.638.337,10
28.535.449,92
24.458.028,50

42,83%

36,71%
7
Transferències de capital
1.935.258,98
1.935.258,98
1.935.258,98

100,00%

100,00%
8
Variació actius financers
240.404,84
240.404,84
204.404,84

100,00%

100,00%
 
TOTAL
166.471.612,78
125.634.466,98
120.879.721,36

 

 

Tornar