Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Presentació de l'infor me
Relacions amb altres defensors
Actuacions realitzades
Informe econòmic
Conclusions
Annex I. Estadístiques
Annex II. Premsa
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

DEFENSOR UNIVERSITARI Accés a la seua pàgina / Acceso a su pàgina

La paraula és meitat de qui parla
i meitat de qui l'escolta.

(Michel E. de Montaigne)

 

Segons l'article 20 de les Normes Reguladores de les Competències i Funcions del Defensor(a) Universitari(a)

www.ua.es/va/servicios/defensor/normas_reguladoras.htm

i del punt 5 de l'article 202 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, es redacta el present informe, corresponent a les actuacions realitzades pel defensor entre l'1 d'agost de 2003 i el 31 de juliol de 2004.

Article 20é de les Normes Reguladores de les Competències i Funcions del Defensor Universitari.- "El Defensor/a Universitari/a deurà presentar anualment al Claustre de la Universitat, dins del període lectiu, un informe que donarà compte de les actuacions que haja portat a terme durant eixe any".


Article 202, punt 5 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.- "El defensor universitari deurà presentar anualment al Claustre Universitari una memòria de les seves activitats en la qual, a més, es recullin recomanacions i suggeriments per a la millora dels serveis universitaris".

 

Presentació de l'informe

Aquest informe és l'octau que s'elabora en relació amb l'actividta del defensor universitari,i comprèn la labor realitzada en l'oficina, des de l'1 d'agost del 2003 fins al 31 de juliol del 2004.

El contingut de l'informe s'ha estructurat en cinc apartats: Presentació, Relacions amb altres defensors, Actuacions realitzades, Informe econòmic, Conclusions, i dos annexos, un amb estadístiques i gràfics relacionats amb les consultes i reclamacions, i un altre amb les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació relatives al defensor universitari.

Com és habitual, s'han realitzat diverses accions amb la finalitat de donar a conèixer l'oficina del defensor universitari. Per a això s'ha inclòs en els sobres de matrícula dels alumnes nous un tríptic amb informació sobre el defensor universitari. Continua el manteniment dels taulers d'anuncis del defensor situats en els edificis universitaris amb major afluència, com són els aularis i la Biblioteca General, i l'actualització de la nostra pàgina web amb informació que pot ser d'utilitat per als alumnes i la resta de la comunitat universitària. En aquesta línia de difusió, el defensor va assistir a un acte de benvinguda a alumnes i pares dels dos programats en el mes d'octubre ja que a l'altre, per motius personals no va poder assistir. Finalment, s'han atès totes les peticions per part dels mitjans de comunicació sobre informació referent a l'activitat de l'oficina. Com a conseqüència, han aparegut en la premsa els següents articles: "Una denuncia ante el Defensor"- La verdad, 19/01/2004; "Un acento bien vale una nota" - El Mundo, 21/04/2004; "Los alumnos alicantinos, los que más acuden al Defensor" - La Verdad 8/07/2004; "El Defensor de la UA critica el corporativismo docente porque frena la revisión de las pruebas" Las Provincias, 9/07/2004. També s'ha contestat a través d'e-mail a la redactora de la revista Perfiles, editada per la ONCE, una serie de questiones per a la elaboració d'un reportatge sobre la figura del defensor universitari que s'inclourá en la secció de universitat del número de setembre de 2004.

Seguim observant la tendència, posada de manifest en informes anteriors, a la reducció del nombre de queixes i per contra, a l'augment de les consultes (Figura 9), més en la línia del defensor com mediador que com jutge. Cap ressaltar que dintre de les consultes, segueix augmentant el nombre de les quals arriben via e-mail.

 

Subir

 

Relacions amb altres defensors

Cal dividir aquest apartat en dos: d'una banda estan les reunions amb tots o alguns dels defensors universitaris, i de l'altra, les consultes, motivades normalment per algun cas que s'ha presentat i sobre el qual es vol tenir altres punts de vista neutrals i/o aprofitar altres experiències.

1 Reunions a les quals s'ha asistit

VI Trobada Estatal de Defensors Universitaris, celebrada en Córdoba del 28 al 30 d'Octubre de 2003, en la que es van tractar els temes següents:

Recomanacions per a l'actuació dels defensors universitaris
Els defensors i la integració en l'espai europeu d'educació: Noves Titulacions i Col·legis Professionals
Paper dels defensors en la millora de la qualitat de les universitats

II Trobada de Defensors Europeus. Madrid, 12-13 de gener de 2004. En el mateix es van abordar els següents temes:

Educació superior de qualitat i convergència europea
Principios bàsics de l' actuació dels defensors
Homologació de títols estrangers en Espanya

En l'oficina existeix informació sobre tots aquests temes. S'ha enviat al Rector i als vicerectors concernents còpia dels acords adoptats, a fi de que analitzen les propostes de solució.


2 Temes consultats a altres defensors universitaris

Categoria de les persones que realitzen funcions de gestió d'investigació i transferència de tecnologia associat a una oficina de transferència de resultats d'investigació.

Normes de permanència i possibilitat d'acceptar estudiantes de la Universitat d'Alacant amb 6 o 7 convocatòries esgotades.


3 Temes que han consultat altres defensors universitaris a la Universitat d'Alacant.

La Universitat Miguel Hernández d'Elx

- Consulta sobre l'existència d'un reglament de règim disciplinari específic de la Universitat.
- Temps de conservació dels exàmens i normativa que ho regule.
- Consulta sobre l'obligatorietat dels alumnes d'assistir a classes teòriques i pràctiques i la possible existència d'un reglament que regule això.

La Universitat Politècnica de Madrid

- Consulta sobre el Reconeixement en la nostra universitat del període com becaris d'investigació (en centres nacionals i estrangers) per a l'obtenció del component específic del complement per mèrits docents (quinquennis).
- Consulta també sobre l'activitats assignades als becaris Ramon i Cajal docents i/o investigadores.

La Universitat de les Illes Balears

- Pregunta sobre a la devolució de l'IVA en el material inventariable als projectes d'investigació.
- Consulta referida al personal del Servei Lingüístic: categoria professional, obligatorietat de fitxar i catàleg de funcions asignat a cada lloc de treball .

La Universitat de Cantàbria

- Pes del vot d'un titular d'escola que siga doctor diferent/igual amb el sistema dels Estatuts propis de la Universitat i amb el sistema de la LOU.

La Universitat Pompeu i Fabra

- Existència d'un codi ètic o deotològic en la universitat.

 

Subir

 

Actuacions realitzades

En aquest capítol es descriuen succintament els quatre tipus d'actuació en què es pot classificar l'activitat diària de l'Oficina del Defensor Universitari.

La consulta.- És l'actuació més freqüent i àgil, perquè no requereix l'obertura d'expedient. Es pot realitzar presencialment en l'oficina, per telèfon o per e-mail. En molts casos es tracta simplement de proporcionar informació sobre diversos aspectes acadèmics o de l'àmbit universitari o d'indicar on pot ser localitzada. En d'altres, es realitza una labor d'orientació sobre les diverses accions que la persona que planteja la situació pot emprendre per a solucionar-ho. En molts casos es requereixen gestions personals del defensor amb els responsables dels òrgans universitaris. En l'oficina queda constància del problema, de les actuacions que s'en pogueren haver derivat i del resultat d'aquestes.

La reclamació o queixa.- Requereix que l'interessat la presente per escrit, deixant constància del seu nom, DNI, domicili i telèfon de contacte, d'acord amb les Normes reguladores del defensor universitari. Originen l'obertura d'un expedient no administratiu en el qual consten, a més de la queixa, les actuacions del defensor, que en la majoria dels casos són per escrit, així com la resolució final del cas.

La mediació entre parts o conciliació.- Són actuacions que es realitzen a instància d'un membre de la comunitat universitària, d'un col·lectiu, o d'alguna autoritat acadèmica. Es requereixque l'altra part accepte la mediació proposada pel defensor per a solucionar el conflicte.

Les actuacions d'ofici.- Les realitza el defensor per pròpia iniciativa, davant de la manifesta existència d'actes i resolucions de la Universitat que suposen un clar menyscabament dels drets dels membres de la comunitat, o transmetent als òrgans de govern de la Universitat els informes i les recomanacions derivats de l'estudi que realitza el conjunt de defensors sobre temes universitaris que els preocupen, a fi de millorar el funcionament i qualitat de les institucions universitàries espanyoles. Aquestes actuacions s'han originat quan hi ha un problema general que es repeteix moltes vegades i/o quan l'universitari no té la capacitat de presentar la queixa o reclamació.

· Consultes i reclamacions del present curs
· Consultes i reclamacions del període anterior resoltes en l'actual


Consultes i reclamacions

Entre l'1 d'agost de 2003 i el 31 de juliol de 2004 s'han realitzat un total de 374 consultes, de les quals 58 s'han plantejat a través del correu electrònic, 3 mitjançant correu ordinari, 124 via telefònica i 189 mitjançant entrevista personal.

D'altra banda, ja que la consulta pot estar plantejada per més d'una persona, han estat 669 les persones que s'han dirigit a l'oficina, distribuïdes de la següent forma segons les persones que plantegen conjuntament la consulta:

nombre
de persones

nombre de consultes

d'alumnes

de PAS

de PDI

1

338

304x1 = 304

7x1 = 7

27 x 1 = 27

2

18

17x2 = 34

 

1x2 = 2

3

7

6x3 = 18

1x3 = 3

 

4

1

1x4 = 4

= 4 

 

5

5

4x5 = 20

 

1x5 = 5

8

1

1x8 = 8

 

 

11

1

1x11 = 11

 

 

20

1

1x20 = 20

 

 

93

1

1x93 = 93

 

 

113

1

1x113 = 113

 

 

TOTAL 669

Total 374

337   -  625

8  - 10

29 - 34

Referent als col·lectius [ S'ha pres per a realitzar els càlculs el nombre de persones que han consultat cada vegada (669) i no el nombre de consultes (374) ] que han realitzat les consultes, el 93,5% prové dels alumnes, el 5% del Personal Docent i Investigador i per últim el 1,5% del Personal d'Administració i Serveis - laboral.

Els temes plantejats, de forma similar a altres anys, s'han agrupat de la següent forma:

- Accés a la Universitat. Llistes d'espera, Selectivitat, etc.
- Beques i ajudes a l'estudi
- Exàmenes i qualificacions
- Infraestructures
- Organització docent = Administració: convocatòria extraordinària de desembre, canvis de grup, taxes, matriculació, certificacions, normativa, etc.
- Plans de Estudi
- Problemes lingüístics
- Diversos

La majoria de les consultes només són informatives, però algunes requereixen gestió, moltes vegades tan important com la de les queixes, però el reclamante desitja mantenir la confidencialitat de les seves dades i no vol presentar reclamació oficial, pel que la consulta segueix mantenint aquest caràcter. De les 374 consultes, 107 han requerit algun tipus de gestió. D'altra banda, en el període de temps objecte del present informe, s'ha presentat un total de 17 reclamacions/mediacions, de les quals 2 , (6/2004) i (17/2004), van anar inicialment plantejades com consultes, però que a causa del volum de gestió que han generat i per voluntat de l'interessat, s'han convertit en reclamacions.

Considerant les consultes que s'han gestionat ja (90) i les reclamacions presentades i gestionades (14), el percentatge de solucions satisfactòries d'ambdues és del 70%, el de no satisfactòries és del 12% i el de tancades, del 18%.

A continuació es presenten els diversos temes plantejats, la classificació de les consultes i reclamacions presentades i una breu descripció de la gestió realitzada i del resultat .

Accés a la Universitat: 12 consultes

De les 12 consultes, 2 es referien a la Selectivitat, 3 eren d'alumnes estrangers, 1 a les llistes d'espera, 2 a les proves d'accés per a majors de 25 anys i 2 sol·licitaven informació variada respecte a l'accés. Les 2 restants van requerir gestió.

Consulta 295. Un alumne que ha superat la prova d'accés per a majors de 25 anys es queixa del curs d'orientació que deu realitzar, al no considerar-lo necessari si escau. Es va transmetre aquesta informació al Secretariat d'Accés . Es tanca el tema, ja que el procediment d'accés i els corresponents cursos, estan revisant-se.

Consulta 313.Un alumne que ha realitzat les proves d'accés a la Universitat, sol·licita la mediació del defensor per a poder realitzar la revisió de l'examen. El defensor parla amb el coordinador i l'alumne podrà veure el seu examen, tal com se li va a comunicar per escrit. L'alumne ha realitzat la revisió i ha vist els errors comesos i el criteri de puntuació. La resolució pot considerar-se positiva, a l'aconseguir realitzar l'alumne la revisió encara que no se li modifique la nota. Positiva.


Beques i ajudes: 11 consultes i 1 reclamació

- 3 consultes es refereixen a becaris ERASMUS
- 1 consulta sol·licita informació variada sobre terminis
- 1 consulta sobre retard en cobrar una beca FPI

La resta de les 6 consultes van requerir gestió:

Consulta 104. Un alumne desitja preguntar sobre retard en el cobrament d'exempció de taxes de la Universitat. El defensor es posa en contacte amb el Negociat de Beques i li expliquen les causes del retard a l'alumne. Finalment l'alumne ha rebut l'import de l'ajuda. Positiva.

Consulta 118. Un alumne ERASMUS rep per error 300 euros de més en la dotació de la seva beca mentre que està en l'estranger. S'ha realitzat una labor de mediació entre l'alumne i el Negociat d'Alumnat, per a aconseguir una solució al problema plantejat. L'alumne ha retornat el diners en dos terminis còmodes per a ell, pel que el tema s'ha resolt. Positiva.

Consulta 225 . Un professor està interessat que les beques de postgrau s'atorguin abans del començament del curs. Es va parlar d'aquest tema amb el Director del CEDIP, qui va comentar que segons la normativa aprovada referent a això, les beques s'atorguen als alumnes que han aprovat el curs. Es va traslladar la informació a l'interessat, donant el tema per tancat.

Consulta 237. Dos alumnes estrangers protesten per unes beques denegades perquè no tenen permís de residència. Se'ls busca informació a través d'Internet sobre altres beques, sense obtenir resultats. Negativa.

Consulta 239. Un alumne/a té dificultat a contactar amb coordinador de beca ERASMUS. El problema li sorgeix a l'alumne com a conseqüència de no estar actualitzada la pàgina Internet de la universitat de destinació. Es va contactar amb el coordinador, que ja havia parlat recentment amb l'alumne, solucionant-li el problema. Positiva.

Consulta 371. Un alumne becari té dificultat perquè li posen la nota com a conseqüència dels cursos de la seva estada ERASMUS. Es realitza una labor de mediació entre professor i alumne perquè finalment se solucione satisfactòriament el problema. Positiu.

Reclamació 16/2003. Una alumna reclama perquè s'estudie una sol·licitud d'exempció de taxes a causa de la situació plantejada com a conseqüència d'atendre a un procés de reclamació de qualificacions que li havia impedit un desenvolupament normal de les assignatures.
El tema es va plantejar en el Jurat de Becaris i finalment es va decidir no atorgar-li cap beca, ja que se li havien donat altres ajudes en anys anteriors, i havia altres prioritats plantejades. No se li ha pogut, per tant, atendre la petició d'ajuda sol·licitada. Resultat negatiu.


Exàmens i qualificacions: 115 consultes i 1 reclamació

De les 115 consultes, 95 van sol·licitar informació variada referent a:

- 35 sobre barems i la seva aplicació
- 25 sobre revisió i reclamació
- 5 sobre incompareixença del professor a un examen o a les classes
- 6 sobre pèrdua d'exàmens
- 3 sobre la publicitat de les notes
- 2 sobre l'obligatorietat d'assistència a classe
- 2 sobre qualificacions
- 2 sobre suspensos massius
- 2 sobre canvis d'hora/data dels exàmens
- 2 sobre copiat d'exàmens
- 1 sobre exàmens orals
- 1 sobre incompatibilitat
- 1 sobre procediment per a posar Matrícula d'Honor
- 1 sobre millora de la nota
- 1 sobre procés de seleció
- 1 sobre el temari

Les altres 23 consultes van requerir gestió:

Consulta 35. Un alumne està disconforme amb l'examen oral de setembre, on en el tribunal no està el professor de classe, ja que es troba en comissió de serveis. Segons l'interessat les preguntes estaven molt lluny dels aspectes importants vists en classe. Es va parlar amb el professor i es pren el compromís que en l'examen de desembre, les preguntes de l'examen escrit estarien revisades per ell mateix. L'alumne va comentar que efectivament totes les preguntes de l'examen de desembre estaven en el temari. Positiva.

Consulta 43. Uns alumnes protesten per la falta de professor en l'examen. S'ha parlat amb el President del Consell d'Alumnes, i els alumnes es van a dirigir al professor corresponent per a repetir l'examen. Va haver una equivocació d'aula, perquè l'examen es va realitzar per a dos alumnes. Positiva

Consulta 69. Un alumne es queixa perquè els professors no fan la revisió amb l'alumne present. Es comenta el tema amb el Servei Jurídic i s'aclareix que la revisió deu ser presencial i per tant l'alumne té dret a veure l'examen. S'informa d'això al professor. Positiva.

Consulta 112. Un professor pregunta sobre els criteris d'incompatibilitats en l'examen i referent a si els exàmens de febrer i juny són o no de la mateixa convocatòria. El tema està pendent d'una solució clara.

Consulta 135. Un alumne desitja la mediació del defensor davant la situació plantejada ja que la nota d'una assignatura només es guarda durant un any. Es comenta el tema amb el delegat d'alumnes i amb el subdirector. Finalment es valora suspendre la intervenció del defensor, per ser el més convenient, i analitzar en el futur els casos particulars que puga aparèixer. Tancada.

Consulta 139. Dos alumnes es dirigeixen al defensor per a plantejar el tema de la diferent dificultat d'una assignatura segons la branca elegida. S'ha realitzat una consulta sobre el percentatge d'aprovats i suspesos en els dos últims anys, observant-se que si hi ha diferències significatives, però no situacions extremes. Es comenta el tema amb els alumnes i es tanca.

Consulta 145. Un professor planteja tema de revisió de qualificacions d'alumnes disconformes amb el criteri aplicat pel professor. Es parla amb el director del departament per a comentar el procediment de reclamació. La revisió dels alumnes s'ha realitzat per un tribunal / comissió nomenat pel director, i en qualsevol cas els alumnes disconformes amb la seva qualificació tindran possibilitat d'utilitzar el procediment de reclamació d'examen. La gestió es considera positiva quan s'ha contribuït a no crear un ambient de crispació.

Consulta 208. Un alumne desitja realtizar revisió del seu exàmen, ja que va acudir a la mateixa el dia previst i el professor no hi va assistir. Es realitza labor de mediació amb el professor perquè el procés de revisió tinga lloc. Positiva.

Consulta 216. Una alumna comenta una situació de discriminació de la seva avaluació pel que fa a un company, que tenint inferior nota, ha aprovat després de preparar-se una part de l'examen. Es realitza una labor de mediació i d'informació amb el professor. Finalment el professor ha revisat l'aplicació del seu criteri. L'alumna ha aprovat i lògicament està satisfeta amb el resultat. Positiva.

Consulta 217. Dos alumnes requereixen la mediació del defensor perquè el procés de revisió de les qualificacions tinga lloc després de la publicació de les actes i no abans, com s'estava fent i provocant llargues cues d'espera. Després de posar-se en contacte el defensor amb el professor, aquest aplica la normativa, fa llista de notes i els alumnes tenen la possibilitat de realitzar la revisió. Es resol el problema de les llargues cues. Positiva.

Consulta 229. Un alumne/a desitja la mediació del defensor per a posar-se en contacte amb un company, a fi de clarificar un possible cas de confusió d'un professor al posar una qualificació. El defensor facilita la comunicació dels alumnes i s'aclareix la confusió, amb el que l'alumne aconsegueix aprovar. La solució és per tant positiva.

Consulta 238. Dos alumnes acudeixen al defensor davant la dificultat d'aprovar 3 assignatures de la carrera per elevat nombre de suspensos. Es va demanar al centre corresponent un informe sobre nombre de matriculats, presentats i aprovats en les convocatòries de juny i setembre dels últims anys d'aquestes tres assignatures. L'interval d'aprovats entre juny i setembre respecte del total dels matriculats varia entre el 15% i el 34% per a l'assignatura amb major nombre d'alumnes. Aquesta informació li va ser subministrada als alumnes perquè analitzen la dificultat de l'assignatura. El tema es tanca en aquest punt.

Consulta 242. Un alumne/a reclama al defensor perquè intervinga davant el professor perquè realitze la revisió d'un examen. Quan el defensor es va posar en contacte amb el professor, aquest ja havia publicat el calendari de revisió. La solució és lògicament, positiva.

Consulta 250. Un alumne recorre al defensor perquè intervinga davant el professor per a realitzar una revisió de l'examen en un horari compatible amb el treball de l'alumne. El professor prèviament li havia realitzat la revisió per telèfon. El defensor es va posar en contacte amb el professor, que es va brindar de seguida a realitzar la revisió de l'examen en horari compatible amb el treball de l'alumne. Positiva.

Consulta 254. Un alumne sol·licita la mediació del defensor per a poder plantejar-li al professor un possible cas discriminatori dintre d'un examen realitzat, ja que a dos alumnes amb un comportament irregular en l'examen, se'ls va repetir el mateix en data posterior. El defensor es va posar en contacte amb el professor, que va manifestar que no tenia inconvenient a rebre als alumnes i explicar-los que no havia hagut cap irregularitat i que s'havia comprovat que els dos alumnes no havien copiat, però davant el dubte se'ls va obligar a repetir l'examen. La solució pot considerar-se positiva, al permetre la comunicació del professor amb l'alumne disconforme.

Consulta 272. Una alumna demana la mediació del defensor davant una tema de valoració de pràctiques, quan ha hagut algunes faltes d'assistència per malaltia. S'ha parlat amb el professor i la valoració de les pràctiques es realitza tenint en compte les pràctiques realitzades, sense que haja un mínim per a valorar-les. Aquest criteri és d'acord amb el demanat per l'alumne. Positiva.

Consulta 281. Cinc alumnes desitgen la mediació del defensor perquè se'ls accepte un treball que no s'havia presentat en mà al professor per diverses circumstàncies. Es va realitzar una labor de mediació amb resultat positiu, al acceptar el professor el treball dels alumnes.

Consulta 294. Dos alumnes presenten el problema que tenen amb una assignatura l'avaluació de la qual es basa en un examen de continguts teòrics i un treball a realitzar. El barem no indica que el treball tinga que presentar-se necessàriament al juny per a poder aprovar al setembre. S'ha realitzat una labor de mediació i els alumnes podran aprovar l'assignatura en la convocatòria de setembre lliurant el treball pràctic al setembre, i superant adequadament l'examen de contingut teòric. Positiva.

Consulta 300. Un alumne es dirigeix al defensor perquè faça de mediador enfront del professor perquè es flexibilitze una norma de presentació a examen, ja que està treballant en una empresa. La norma no estava en el barem que es deuria haver donat per escrit, però sí es va comentar els primers dies de classe. Feia referència a la necessitat d'aprovar unes classes pràctiques per a poder presentar-se a examen. Es va acordar amb el professor que l'alumne aniria a parlar amb ell, però finalment l'alumne ha desistit de la seva intenció inicial per problemes d'excesiu treball. Tancada.

Consulta 314. Uns alumnes recorren al defensor perquè realitze una labor de mediació enfront de la direcció del centre perquè s'ha canviat la data d'examen d'una assignatura al setembre i és molt pròxima a la d'altra assignatura també important. S'envia a la direcció del centre un escrit amb 113 signatures, que els alumnes en principi pensaven fer-lo directament, però van optar per informar-se i fer ús del paper de mediador del defensor. La data de l'examen s'ha canviat de forma satisfactòria per als alumnes, i d'acord amb l'adreça del centre i la professora. Positiva.

Consulta 340. Tres alumnes desitgen revisar la seva qualificació en Tribunal de Suficiència Investigadora. Pendent.

Consulta 344. Un alumne requereix la mediació del defensor perquè es realitze la revisió del seu examen. El defensor posa en contacte al professor amb l'alumne, quedant aquest últim satisfet amb la gestió del professor. Se li confirma que ha suspès, però ha comprès les raons del suspens i com superar l'assignatura al setembre. Positiva.

Consulta 353. Un alumne comenta que té dificultat a contactar amb un professor per a veure l'examen, ja que l'alumne està treballant. Es realitza una labor de mediació , i l'alumne pot veure l'examen. Positiva.

Reclamació 12/2003. Un alumne no conforme amb un suspens i amb el tracte rebut del professor en la revisió del mateix. Comenta que els barems aplicats són incorrectes.
Se li ajuda a buscar informació en Internet, que presenta novament al professor, aconseguint aprovar. Sol·licita que es faça un seguiment que es realitza la modificació de l'acta amb temps suficient per a demanar la beca que no va poder sol·licitar a causa del suspens inicial. Positiva


Infraestructures i serveis: 28 consultes y 1 reclamació

De les 28 consultes, 14 han versat sobre:

- 4 sobre informació relativa a l'assegurança universitària
- 1 sobre sancions a estudiants sorpresos realitzant actes de vandalisme
- 1 sobre fred en les aules
- 1 sobre accident de cotxe
- 1 sobre el transport universitari
- 1 sol·licita informació relativa al bloqueig d'expedient universitari
- 1 queixa sobre el Servei de Vigilància de la Universitat
- 1 referent al servei de neteja
- 1 sobre manca d'informació adequada sobre AULES
- 1 difusió d'informació relativa a habitatges per a joves de l'Ajuntament
d'Alacant
- 1 sobre pàgina de web

Les altres 14 consultes van requerir gestió:

Consulta 21. Un alumne protesta perquè la subvenció per al transport la hi ha quedat l'associació. Es va parlar amb el Consell d'Alumnes i el tema no s'ha pogut resoldre. Negativa

Consulta 32. S'ha presentat la situació de la campanya de vacunació antigripal. El defensor posa en contacte Consell Alumnes - Servei Prevenció. Es van realitzar esbóssos de cartells que després són els que es van utilitzar definitivament. Positiva.

Consulta 42. Un professor es queixa de la distribució d'aules d'informàtica. El tema es planteja també al Deganat, que s'ha encarregat de solucionar el problema. El tema es va plantejar al Servei de Coordinació, però es tanca al solucionar-se.

Consulta 65. Es planteja un possible problema de pressió psicològica de tipus religiós per a presa d'actituds referents al futur professional. S'ha parlat amb diferents membres de la comunitat universitària i finalment s'ha tancat el tema, ja que les decisions sobre el futur de cada persona, les deu prendre un mateix. Tancada.

Consulta 81. Un alumne demana la mediació del defensor perquè en el Club Social es disposi de la llista de preus. Es va parlar el tema amb el Gerent i s'ha compromès que aquesta llista estigui disponible per a tots els usuaris, i així va anar. També es va comprometre a reduir el temps d'espera del servei, al contar amb més personal. Finalment, es va informar que existeix un llibre de reclamacions, cosa que es va transmetre a l'alumne. Positiva.

Consulta 108. Un professor es queixa de la situació de lucre per part d'una associació en viatges d'autobusos. Pendent.

Consulta 116. Un alumne i periodista es queixa perquè no es pot identificar a la Universitat quan se li crida al mòbil. Es va parlar amb la Centraleta, que va explicar que per motius econòmics, la Universitat té un contracte pel qual les cridades de fix a mòbil són convertides en cridades de mòbil a mòbil a través d'un processador. Si s'habilitara l'opció d'identificar aquesta cridada, apareixeria el número del processador i no es podria identificar a qui ha cridat. Negativa.

Consulta 148. Un alumne protesta per la propaganda que una casa comercial repartia a les portes de la Universitat amb missatges de contingut negatiu sobre l'estudi en la Universitat. Es va comprovar que la Universitat havia estudiat el tema i pres les mesures pertinents. Tancada.

Consultes 168 i 194. Un becari d'un país no pertanyent a la UE està preocupat pel temps que deu esperar en les cues davant de l'Oficina d'Estrangeria per a renovar el seu permís de residència. Es va acompanyar al Rector en una visita al Subdelegat del Govern, i s'ha buscat la solució de presentar la documentació en un dia determinat i coordinat per la pròpia Universitat. La Vicerectora d'Alumnat i la Societat de Relacions Internacionals han intervingut en la solució del problema. Positives.

Consulta 262. Una alumna es queixa de la falta de comunicació en els cursos d'idiomes. Pendent.

Consulta 306. Un alumne estranger ha contractat un viatge en una dependència de la Universitat. El viatge no s'ha realitzat i desitja que se li retorni el diners, fet que no aconseguia. El Defensor ha enviat missatges telefònics al responsable del viatge, ha parlat amb el President del Consell d'Alumnes, amb el Coordinador d'Estudiants Estrangers i amb la Vicerectora d'Alumnat. Se li proposa que m'enviï detall per escrit, perquè ho tramite al Vicerectorat d'Alumnat. El justificant de pagament que posseeix l'alumna no té cap anagrama ni segell de la Universitat d'Alacant, ni de cap dels seus organismes. L'estudiant decideix tancar el tema. Tancada.

Consulta 309. Una empleada del servei de neteja comenta que esl lavabos s'embruten deliberadament, llançant excrements al sostre. Se segueix el tema i es tanca, al desaparèixer el problema per si mateix transcorreguts uns dies.

Consulta 326. Un alumne es queixa que la Universitat estava tancada el dia 25 de juny (a pesar que en el calendari acadèmic apareix com lectiu). Pendent.

Reclamació 4/2004. Un alumne acudeix al defensor degut al fet que pensa que la informació que s'havia col·locat a la disposició dels alumnes havia desaparegut i desitja que aparegui de nou aquesta informació. Això seria de gran utilitat per a la presentació d'un recurs de reclamació de qualificació.
El defensor es va posar en contacte amb el professor i amb els gestors de la informació que buscava l'alumne. El professor estava disposat a transmetre a l'alumne la informació que aquest buscava. A l'alumne ha deixat d'interessar-li el tema, i per tant es tanca.


Organització docent: 189 consultes i 8 reclamacions

De les 189 consultes, 134 van versar sobre els segueents temes:

- 17 sobre coincidència d'horaris/dates d'exàmens
- 11 sobre les taxes acadèmiques
- 10 sobre les actes
- 9 sobre canvis de grup, distribució d'horaris de classes
- 9 sobre el procés de convalidació
- 8 sobre incompareixença / inexistència de professor
- 8 sol·liciten informació sobre diferents aspectes universitaris: localització de la informació
- 7 es refereixen a problemes amb la matriculació
- 6 sobre els crèdits dels estudis
- 5 sobre la permanència en la Universitat
- 5 relatius a la baremació de pràctiques o exàmens
- 4 sobre l'avaluació compensatòria
- 3 sobre el material docent que es reparteig als alumnes
- 3 sobre tutories
- 2 sobre trasllat d'expedient
- 2 sobre tracte inadequat professor/alumne
- 2 sobre aspectes relatius a les pràctiques i la seua normativa
- 2 sobre homologació
- 2 tracten la setena convocatòria
- 2 sobre la Convocatòria Extraordinària de Desembre
- 2 sobre les convocatòries als exàmens
- 1 sobre el procediment d'adaptació
- 1 sobre l'obligatorietat d'assistència a classe
- 1 sobre coincidència d'exàmens d'universitats diferents
- 1 relativa a l'obligació o no del professorat a contestar els correus electrònics dels alumnes
- 1 sobre els Cursos Especials
- 1 sobre Doctorat
- 1 presentada per un becari ERAMUS que desitja fer examen quan estava fora
- 1 sobre un possible error del professor al no comptabilitzar un examen realitzat
- 1 sobre l'estrès d'un alumne enfront d'una assignatura
- 1 sobre incompatibilitat d'assignatures
- 1 sobre terminis per a lliurament de documentació
- 1 sobre reglament disciplinari dels alumnes
- 1 sobre tardança a expedir el títol
- 1 sobre tardança en nomenament
- 1 sobre canvi de carrera

Les altres 55 consultes, una es va convertir en reclamació i les altres van requerir algun tipus de gestió.

Consulta 4. Un alumne té dificultat perquè el professor li reconeguin els crèdits aprovats en ERASMUS, ja que no es fia del programa que l'alumne li ha lliurat. Es parla amb el coordinador ERASMUS d'altre centre, on el professor i director de departament signen el compromís d'acceptar la qualificació de la universitat de destinació. Se li diu a l'alumne que parli amb el coordinador i que sigui aquest qui parli amb el professor. Finalment no se li reconeixen els crèdits aprovats. Negatiu.

Consulta 12. Un alumne pregunta sobre el possible trasllat d'expedient per a acabar la carrera en l'última assignatura, aprovar-la en altra universitat i traslladar de nou l'expedient per a tenir el títol per la Unoversotat d'Alacant. No és possible. Negativa.

Consulta 34. Un alumne desitja informar-se sobre l'acord pres per Junta de Govern sobre els efectes d'incompatibilitat d'assignatures, i que permet que els alumnes matriculats en assignatures incompatibles es puguin examinar en la mateixa convocatòria. La pregunta es referia a si febrer i juny poden considerar-se la mateixa convocatòria per a poder complir aquest acord. Realitzada la consulta al Servei de Coordinació s'entén que aquest acord, que suposa un pas avant per a facilitar a l'alumne poder cursar els seus estudis, pressuposa que els exàmens de febrer són anteriors als de juny, i per tant després d'aprovar una assignatura al juny que fa incompatible a una altra, no procedeix la modificació de l'acta al febrer. La informació permet aclarir el dubte a l'alumne. No obstant, el Servei Jurídic considera que febrer i juny corresponen a la mateixa convocatòria i per tant el tema està obert. Pendent.

Consulta 54. Un alumne al que li queden parell acabar la carrera una assignatura troncal i una optativa, desitja realitzar per a acabar els seus estudis un curs amb equivalència de crèdits de lliure elecció. Si no es matricula d'altra assignatura, se li cobren 180 euros, mentre que si es matricula d'una assignatura de lliure elecció podria plantejar-se el problema que encara que fera els cursos amb crèdits de lliure elecció, i aprovara l'assignatura troncal i l'optativa, no se li poguera donar el títol fins que finalitzara setembre del curs per estar matriculat en altra assignatura. Es va parlar del tema amb la secretaria i amb el Servei de Coordinació. L'alumne podrà pagar les taxes d'expedició del títol i tindrà un rebut en el moment que reuneixi les condicions per a obtenir-lo. El títol definitiu se li concedirà quan haja clarificat els crèdits de lliure elecció. Positiva.

Consulta 56. A un alumne no li deixen continuar la carrera a pesar de tenir algunes assignatures de primer aprovades. En l'últim any se li va anul·lar la matrícula per impagament. Es tanca el tema ja que estava pendent de lliurament de documentació i han transcorregut diversos mesos sense tenir notícies de l'alumne.

Consulta 58. Un alumne que havia sol·licitat beca a la Generalitat Valenciana, veu anul·lada la seva matrícula per impagament. S'ha parlat amb la secretaria corresponent i no s'ha pogut comprovar que l'alumne rebera l'avís de matrícula, pel que ha estat readmès. Positiva

Consulta 60. Tres alumnes recorren al defensor davant el problema plantejat per l'horari de curs, en el qual no hi ha descans al migdia. El defensor pren el compromís de fer arribar aquest problema al coordinador perquè el pròxim curs no es produeixi aquesta situació. Es comenta als alumnes el seu dret a estar presents en les reunions en les quals es discuteixen els horaris i calendari d'exàmens. Se'ls ha proposat un horari acceptable per al curs 2004-2005. Positiva.

Consulta 71. Un alumne es queixa de matriculació incorrecta per a acabar la carrera. Estava interessada en matricular-se en el Curs d'Aptitud Pedagògica si acabava la carrera al desembre. Després de la consulta a l'institut corresponent, se li informa que això no és possible. Negativa.

Consulta 83. Un exalumne de la Universitat està disconforme amb el pagament d'un curs especial, que és més car per a un exalumne que per a un alumne. S'ha parlat el tema amb el coordinador del curs, i ha explicat els casos d'alumnes de primer, segon i tercer cicle que tenen dret a la reducció del curs. S'ha enviat l'e-mail a l'alumne per a transmetre-li que tots aquests aspectes deuen potenciar-se des de l'Associació d'Antics Alumnes. A l'alumne ha deixat d'interessar-li el tema, i per tant es tanca.

Consultes 93 i 103. Sengles alumnes pregunten sobre la Matrícula d'Honor en el pla vell, ja que la secretaria del seu centre li comunicava que no podia acollir-se a la bonificació corresponent. Posats en contacte amb el Servei de Coordinació, se li comunica a l'alumne que la bonificació no se li pot llevar, i per tant l'aplicació de la Llei de Taxes portarà com a conseqüència una reducció en el cost de la matrícula de l'any següent. Positiva.

Consulta 94. Un alumne de la Universitat d'Alacant que posteriorment va traslladar expedient a una universitat privada, desitja retornar a la Universitat d'Alacant. La universitat privada li reté l'expedient per motius econòmics i l'alumne desitja informar-se sobre la legalitat de la mesura. S'ha comentat al Servei Jurídic i al Servei de Coordinació Acadèmica. No és correcta la retenció de l'expedient, però és una forma de forçar el cobrament del deute, i l'alumne, al haver entrat per Selectivitat, deu fer el trasllat d'expedient. Positiva.

Consulta 127. Un alumne desitja informar-se del procés de convalidació d'assignatures ja que considera que ha observat possibles anormalitats en el procés iniciat. S'ha comentat el tema amb els responsables de la secretaria del centre, del departament i de la Comissió de Centre i s'ha clarificat el procés a seguir. Finalment s'ha aplicat el procediment establert, resultant aquest cas a més positiu per a la sol·licitud de l'alumne. Positiva.

Consulta 147. Una alumna protesta perquè l'expedient de qualificacions que li ha donat la Secretaria no és prou detallat per a poder analitzar les assignatures que ha cursat d'un idioma determinat. Ha hagut de demanar altre certificat amb la despesa corresponent. S'ha parlat amb la Secretaria i es va a substituir els dos certificats incomplets per dos complets, que siguin útils per a l'alumna en aquesta ocasió i en altres possibles futures. L'alumna es troba satisfeta amb la gestió. Per altra banda, s'ha enviat un e-mail al Servei de Coordinació indicant la conveniència que els certificats surtin el més complets i adaptables possible. Positiva.

Consulta 151. Un alumne protesta perquè en l'examen de desembre no estava present ni el professor de l'assignatura ni altre professor al que preguntar-li possibles dubtes. El defensor li comenta que no existeix una obligació que estigui el professor, encara que si és convenient per la possible interpretació de l'examen. El defensor assumeix el compromís de traslladar la conveniència que el professor o persona capacitada per a interpretar dubtes estiga en l'examen, i si no és així, que es consideren en la correcció de l'examen les circumstàncies en les quals es va realitzar. Com és una labor de mediació, es considera positiva.

Consulta 153. Es va convertir en la reclamació 17/2003.

Consulta 158. Un alumne demana assessorament per a preparar la reclamació d'anul·lació d'una convocatòria de desembre, al coincidir-li dos exàmens i no realitzar el centre les gestions oportunes perquè l'alumne poguera fer els dos exàmens. S'han contrastat amb la secretaria del centre les afirmacions de l'alumne. L'alumne presenta el recurs d'anul·lació de matrícula d'una de les assignatures, que es resol favorablement. Positiva.

Consulta 162. Una alumna requereix l'ajuda del defensor perquè faci de mediador davant un professor perquè canviï la nota d'un acta, de suspens (introduït per error) a aprovat. Es va fer la labor de mediació i es va modificar la nota. Positiva.

Consulta 167. Un alumne comenta un tema de agravament de malaltia i demana anul·lació de matrícula i devolució de taxes. Va presentar l'oportuna sol·licitud al Rector i se li va acceptar l'anul·lació de matrícula però no la devolució de taxes. Llocs en contacte amb el Negociat que estudia aquests casos, ens comenten que quan es va matricular l'alumna ja sofria la malaltia; no era un fet sobrevingut en aquest curs i per tant no podia considerar-se com força major que li impedís rebre les classes. Negativa.

Consulta 171. Un alumne es queixa de la falta d'informació sobre l'obligatorietat de pagar 180 euros com mínima quantitat, si no s'elegeix la totalitat d'assignatures per a finalitzar la carrera, ja que decideix matricular-se en cursos amb reconeixement de crèdits amb lliure elecció. D'acord amb la Llei de Taxes de la CV, la quantitat mínima a pagar en la matrícula és de 180 euros si no s'elegeixen totes les assignatures per a acabar la carrera. És possible que alguns alumnes no es matriculen de la totalitat de crèdits al setembre -octubre però ho faran en cursos específics al llarg del curs perquè després d'un reconeixement puguin acabar la carrera. Es va ajudar a l'alumne a redactar l'escrit de reclamació a la Vicerectora d'Alumnat. Se li va obligar a pagar 180 euros però se li retornarà una quantitat perquè el cost de la seva matrícula sigui el resultat de la suma de les assignatures matriculades al setembre/octubre i els cursos especials al llarg del curs. Positiva.

Consulta 176 . A un alumne no li reconeixen com crèdits de lliure elecció unes pràctiques d'empresa realitzades. Es va parlar amb el subdirector corresponent i amb el cap de pràctiques per a alumnes, que van explicar que no es reconeixen els crèdits perquè quan van ser realitzats la possibilitat no es contemplava en el seu pla d'estudis. Quan es fa ara, hi ha un seguiment d'elles segons unes normes conegudes anticipadamet. El resultat de la gestió ha estat negatiu.

Consulta 177 . Un alumne comenta un tema d'actitud seva improcedent per qualificar amb termes vulgars la dificultat d'un examen en el propi examen escrit. Se li comenta que deu disculpar-se amb el professor, cosa que va fer, i que deu ser conscient del respecte mutu que deu haver entre professor i alumne. S'ha fet una labor de mediació enfront del professor el resultat del qual ha estat considerat positiu per al propi alumne.

Consulta 178. Una alumna acudeix al defensor per tenir dificultat en la realització de les pràctiques com a conseqüència que els tutors proposats havien renunciat. Es va parlar amb la direcció del curs i amb l'oficina corresponent i es va aconsellar a l'alumna que proposara ella un professor tutor, d'acord amb les pròpies indicacions de l'oficina, cosa que va fer, solucionant-se així el problema. Positiva.

Consulta 180. Un alumne presenta un escrit de la Comissió de Convalidació de Centre sobre la convalidació d'una assignatura. Se li explica el procés de reclamació i se segueix el mateix perquè no s'allargue innecessàriament. Finalment, la Comissió decideix procedir a la convalidació. El resultat de la gestió pot considerar-se positiu, no pel resultat, sinó pel seguiment del procés. Positiva.

Consulta 184. Un professor pregunta per les condicions per a obrir un expedient a un alumne que ha posat frases inadequades en un examen. S'ha realitzat una labor de mediació perquè l'alumne canvie d'actitud, i per tant poder resoldre l'incident. Positiva.

Consulta 185 . Un alumne que està treballant en una empresa, es dirigeix al defensor perquè li aclareixi el seu dret a presentar-se a l'examen, i si el permís deu ser retribuït. Es fa l'oportuna consulta al Servei Jurídic i se li respon que l'alumne té dret a permís d'acord amb l'article 23,1 a) de l'Estatut dels Treballadors, i depenent la possible retribució del permís del conveni signat. Se li fa arribar aquesta informació a l'alumne. Positiva.

Consulta 186. Un professor es queixa que se li ha anul·lat l'accés a la Universitat Virtual. S'ha seguit el problema fins que s'ha trobat una solució al mateix. Positiva

Consulta 189. Un alumne protesta perquè no es respecta la prohibició de fumar en aules de l'Aulari II. Després de parlar sobre això es decideix que almenys es posen els cartells dintre de les aules. Es parla amb la Consergeria el tema es dóna per conclòs quan s'han posat tots. Positiva.

Consulta 202. Un alumne desitja saber si les assignatures aprovades al desembre queden en l'expedient si no es paga el segon rebut de la matricula. Aclarit el tema amb el director del Servei de Gestió Acadèmica, se li comenta que d'acord amb la Llei de Taxes de la Comunitat Valenciana, l'impagament d'algun rebut suposa l'anul·lació total de matrícula. La gestió és positiva ja que se li ha donat la informació sol·licitada.

Consulta 205. Una alumna està disconforme amb la tardança en retornar-li les taxes d'un curs que no s'ha donat. Es va parlar amb la secretaria de l'escola, que va informar que el excesiu retard es va deure a la coincidència amb les vacances de Nadal, en les quals l'exercici econòmic està inactiu durant gairebé un mes. Pendent.

Consulta 210. Una alumna ha realitzat a més del Practicum amb un itinerari determinat, el mòdul II i III d'altre itinerari. Desitja que en la qualificació acadèmica i el títol consti que ha realitzat dos practicums. S'ha comentat el tema amb la coordinadora d'estudis i després s'ha informat a l'alumna del fet que no pot disposar de dos itineraris dintre del curriculum acadèmic, però si pot fer constar en el seu currículum personal, que disposa dels cursos realitzats (moduls II i III) d'altre itinerari, al disposar dels corresponents certificats amb data i encuny. La solució li sembla acceptable a l'alumna. Positiva.

Consulta 211. Una alumna es dirigeix al defensor ja que no s'està impartint el corresponent horari d'una assignatura. El defensor parla amb el professor de l'assignatura i amb el cap d'estudis del centre. Es resol el problema. Positiva, ja que s'inicien les classes.

Consulta 228. Un alumne requereix la intervenció del defensor ja que la qualificació d'una assignatura que apareixen en el tauler d'anuncis, no coincideix amb la qual li apareix en Campus Virtual. Es va parlar amb el professor, que acabava de modificar la nota després d'haver parlat amb l'alumnes. Si bé el tema estava resolt, el resultat és positiu per a l'alumne. Positiva.

Consulta 236. Un estudiant d'un màster es dirigeix al defensor universitari perquè intervingui i aconsegueixi que se signin les actes del màster. El defensor es posa en contacte amb el professor, el que permet solucionar el problema. Positiva.

Consulta 240. Un alumne se dirigeix al defensor perquè estudie la situació d'una reclamació de devolució de taxes d'un curs especial. La petició de devolució va ser presentada abans del començament de l'activitat. Es va parlar amb una de les persones del Comitè Organitzador i se li va informar que la devolució de taxes estava aprovada, pel que l'alumne/a rebria l'ingrés en un curt període de temps. Positiva.

Consulta 241. Cinc alumnes recorren al defensor perquè realitze una labor de mediació amb un departament que no havia donat detalls sobre pràctiques a realitzar fora de la Universitat. El professor es posa en contacte amb un membre del departament, que es compromet a solucionar els problemes plantejats pels alumnes. La disposició del professor contactat va ser bona, i els alumnes, que no havien donat els noms, no han tornat a recórrer al defensor, pel que presumiblement el problema s'ha resolt. Positiva.

Consulta 253. Diversos alumnes desitgen conèixer si és correcte cobrar un document que en altres facultats no es cobra. Pendent.

Consulta 264. Un alumne reclama perquè no li han informat adequadament sobre un dia no lectiu propi del centre. Es parla amb l'alumne, indicant-li que deu parlar amb el centre. L'alumne ha anat a la secretaria i ha rebut les oportunes disculpes. Positiva.

Consulta 276. Cinc alumnes planten el problema que no s'està fent classe d'una assignatura. Es contacta amb el director del departament implicat, s'analitzen les raons que han motivat una descoordinació d'informació d'aules i es reprenenreprenen les classes. Positiva.

Consulta 283. Un alumne ha acabat la llicenciatura en la convocatòria de desembre i desitja fer pràctiques no remunerades en una empresa amb la qual ha contactat. Després de parlar amb el responsable del centre de les pràctiques l'única possibilitat és que realitze una matrícula extraordinària en "pràctiques d'empresa", el que es comunica a l'alumne. Se li convida que estudie altres alternatives com les beques LEONARDO DA VINCI. El resultat de la consulta pot ser considerat positiu, al donar-li tota la informació i la seva localització.

Consulta 289. Tres alumnes es dirigeixen al defensor perquè intervinga davant el departament ja que el professor d'una assignatura mancada a classe. Es parla amb el departament es detecta la causa i es procedeix a la proposta d'altre professor perquè imparteixi les classes programades. La solució és satisfactòria. Positiva.

Consulta 293. Un alumne té problemes a aprovar una assignatura per a acabar la carrera. S'ha parlat amb el Centre de Suport a l'Estudiant i amb la professora de suport. No hi ha progrés per part de l'alumna ni mostra actitud de col·laboració. Tancada.

Consulta 299. Un alumne desitja la mediació del defensor perquè després de no haver pagat aquest any i haver estat desmatriculat se li permeti fer el pròxim curs en condicions normals, sense haver d'abonar la matrícula anterior, ja que això no estava clarament indicat. S'ha realitzat una labor de mediació amb l'adreça dels cursos. El pròxim curs s'aclariran tots els aspectes de l'impagament de matrícula, però aquest any l'alumne no serà penalitzat i podrà matricular-se el pròxim curs en les mateixes condicions que la resta dels companys. Positiva.

Consulta 312. Un professor comenta un tema relacionat amb canvi de departament. Es parla amb el Servei Jurídic consultant aspectes tals com obligatorietat del professor a seguir a la seva àrea de coneixement en el canvi de departament i els seus possibles drets. El professor no pot ser obligat a signar cap document de sol·licitud de canvi en contra de la seva voluntat. No obstant, si l'àrea de coneixement decideix canviar de departament i fer les gestions oportunes, el professor, necessàriament haurà de seguir la mateixa destinació que els seus companys d'àrea de coneixement. La informació és important per al professor i per tant es considera la consulta com positiva.

Consulta 316. La Secretaria de la Facultat de Ciències consulta si un professor té obligació de realitzar tutories quan s'han acabat les classes teòriques.
Es va fer la consulta al Servei Jurídic de la Universitat, que considera que tant al juliol com al setembre deuen realitzar-se. El RD 898/1965 de 30 d'abril sobre règim del professorat universitari estableix en el seu Art.9 punt 3 que la durada de la jornada laboral dels professors amb règim de dedicació completa, serà aquell que es fixe amb caràcter general per als funcionaris de l'Administració Publica de l'Estat (37,5 h) repartida entre activitats docents i investigadores així com d'atenció a l'alumnat. Per als de dedicació a temps parcial serà la qual es derive de les seves obligacions lectives, tutories i d'assistència a l'alumnat. El Art.9 punt 4 estableix 8 h. lectives i 6 h. de tutories per a professors a temps complet i entre 3 i 6 h. lectives i altres tantes de tutories per als professors a temps parcial. En l'article 10 s'estableix que es donarà publicitat al calendari acadèmic, especificant horari setmanal de classes teòriques i pràctiques, seminaris i tutories o assistència a l'alumnat. En el calendari acadèmic 2003/2004 que es pot veure en la pàgina Web de la Universitat, s'especifica el calendari per a les classes teòriques i pràctiques, sense fer cap referència a tutories. Per tant, s'interpreta que l'atenció a l'alumne en tutories és independent del calendari acadèmic de classes teòriques i pràctiques, i per tant les tutories també deuen ser ateses durant els mesos de juny, juliol i setembre, i especialment en les setmanes anteriors als exàmens. Es considera la consulta positiva, en tant que s'aclareix a la secretaria el dubte plantejat.

Consultes 341 i 343. Uns alumnes plantejen un tema de qualificació en sisena convocatòria. Desitgen conèixer la normativa i les possibilitats de trasllat a Múrcia i València. Es realitza la consulta als defensors de Múrcia i València per e-mail. A Múrcia podria traslladar-se sense problema si li queda la 7ª convocatòria de gràcia, i amb la 7ª suspesa, hauria de demanar autorització al Rectorat, però presumiblement podria accedir. Positiva.

Consulta 350. Un alumne ERAMUS fa una modificació d'acord amb assignatures que ha de cursar a causa del canvi de programació en la universitat de destinació. Això implica una modificació de matrícula. Presenta al Vicerectorat d'Alumnat una petició de devolució de taxes de les assignatures que ha deixat de cursar. Pendent.

Consulta 359. Una alumna demana la mediació del defensor per a que dos professors signen l'acta. El defensor es dirigeix a ells per e-mail, i el problema es resol. Positiva.

Consulta 360. Un membre del PAS pregunta si febrer i juny són de la mateixa convocatòria. Se li respon amb informe del Servei Jurídic, que considera que sí ho son. Positiva.

Consulta 363. Alumne comenta tema que pot afectar a la continuació dels seus estudis. Pendent.

Consulta 366. Una alumna es dirigeix al defensor perquè intervingui davant el professor perquè signi les actes. El defensor es dirigeix al professor. Les actes finals estaven retingudes en la secretaria del departament. Es resol el problema. Positiva.

Consulta 374. Un professor planteja un problema d'assignatures que de caràcter formatiu i ideològic que deurien proposar-se per a una adequada formació dels futurs diplomats. Es va plantejar el tema al Degà de la Facultat, que va comentar de deurà abordar-se. El defensor ha intentat posar-se en contacte amb el professor, però al no aconseguir-lo, es tanca el tema.

Reclamació 8/2003. Una alumna protesta perquè en la Secretaria del Centre no se li ha permès veure la seva situació en la llista d'espera per a accedir a uns estudis. S'ha parlat amb el Negociat d'Alumnat, i l'alumna té dret a conèixer el seu lloc en la llista d'espera. A l'alumna no obstant això, ha deixat d'interessar-li el tema perquè ha decidit estudiar altra carrera. Tancat.

Reclamació 13/2003. Un alumne estranger desitja realitzar uns cursos especials, però té dificultats al desconèixer els horaris. Se li facilita el contacte amb la Coordinadora d'aquests cursos. Se li demana posteriorment informació sobre els resultats de la gestió. Al no contestar, es tanca el tema.

Reclamació 14/2003. Un alumne ERASMUS es va matricular des d'allí en més crèdits de lliure configuració dels quals corresponen a la seva titulació i sense però li falten 3 dels optatius. Va cursar suficients, però Secretaria diu que no els hi pot redistribuir al matricular-se malament. Pendent.

Reclamació 17/2003. 93 alumnes es dirigeixen al defensor a fi de que realitzi una labor de mediació per a aconseguir que l'horari de 3º curs sigui únicament de tarda. Es va parlar el tema amb el vicedegà responsable que va assumir també el problema com propi i es va comprometre a estudiar-lo i buscar una solució. Els alumnes estan conformes amb l'horari proposat, pel que es dóna com solucionat el problema. Positiva.

Reclamacions 9/2003 i 10/2003. Sengles alumnes presenta reclamació al defensor per estar en desacord amb l'aplicació d'una normativa d'adaptació en un canvi de pla.
El defensor comenta que únicament vaig poder ajudar-los a redactar els escrits de sol·licitud i recursos alhora que recull informació de tots els fòrums possibles. El defensor parla amb el Sotsdirector del Centre i amb el Vicerectorat responsable i realitza una consulta al Ministeri d'Educació i Ciència sobre el criteri d'adaptació proposat.
El defensor recomana al Vicerectorat que realitzi una consulta al Servei Jurídic.
Finalment el Vicerectorat estima positivament la petició d'adaptació tenint en compte la resposta del Ministeri. Positiva.

Reclamació 15/2003. Un alumne reclama un possible dret a la convocatòria de Desembre, basant-se que sol li queden 3 assignatures per a acabar la carrera, ja que ha cursat uns crèdits de lliure configuració d'un curs que havia finalitzat abans de la data límit exposada en la normativa de sol·licitud de Convocatòria Extraordinaria de Desembre (17 d'octubre). Va haver malentesos entre l'alumna i els membres de la secretaria del centre.
Es va parlar el tema amb la directora de l'escola / facultat i amb el President del Consell d'Alumnes. Basant-se en la normativa, l'alumna no ha aprovat els crèdits de lliure configuració abans de la data límit perquè encara que havia finalitzat les classes del curs, calia lliurar un treball abans del 31 d'octubre, cosa que l'alumne va fer després de la data límit del 17 d'octubre.
No s'ha pogut accedir a la sol·licitud de l'alumne, però s'ha contribuït que s'aclarissin els fets esdevinguts. Negativa.

Reclamació 2/2004. Els alumnes d'una seu universitària se senten discriminats per les possibilitats d'especialitats i les infraestructures del centre, pel que fa als estudiants del campus de Sant Vicent del Raspeig. S'ha parlat amb professors implicats en la infraestructura i en la docència del centre. També s'ha parlat amb el Degà i amb el Rector.
Es va fer el suggeriment que els alumnes poguessen realitzar una especialitat en la seu i les altres dues en el Campus de San Vicent.
Finalment s'ha adoptat la decisió que 3º curs es realitzara íntegrament en el Campus de Sant Vicent per a tots els alumnes, solució que els ha semblat satisfactòria a tots. Positiva.


Plans d'estudi: 4 consultes

De les 4 consultes, 2 es refereixen als inconvenients que implica el canvi de pla quant al nombre d'assignatures pendents de cursar i 2 van requerir gestió.

Consulta 220. Un alumne d'un pla vell desitja realitzar pràctiques en empresa. Es contrasten els diferents plans i en el seu, no havia possibilitat de realitzar-les, ja que no estava contemplat en el pla. Aquesta possibilitat està recollida en el pla nou. Això va ser comentat pel sotsdirector i comprovat per part d'aquesta Oficina. Negativa.

Consulta 370. Un alumne atribueix a un error d'informació el qual no pugui acabar la carrera al faltar-li molts crèdits de lliure configuració. S'ha parlat amb el Cap de Negociat i no s'entén l'error o la confusió de l'alumne. Se li està ajudant a solucionar el problema sobre la base de cursos de lliure configuració. Tancada.

 

Problemes Lingüístics: 1 consulta

Referent a la adaptació curricular per a un discapacitat auditiu de la assignatura de llengua.


Diversos: 14 consultes i 6 reclamacions

De les 14 consultes, 9 no van necessitar gestió i es van distribuir de la següent manera:

- 3 sobre informació variada sobre diversoss aspectes universitaris
- 2 referides a temes laborals, d'oposicions i contractes
- 2 referents a un conflictes interpersonals
- 1 sobre propietat intel·lectual
- 1 sobre informació negativa donada sobre la seva persona


Les altres 5 van requerir gestió:

Consulta 119. Un membre del PAS protesta per la col·locació de cartells per part d'associacions d'alumnes en lloc prohibit per a fer-ho. S'envia e-mail a l'associació demanant respecte a les normes establertes. S'ha realitzat una labor de mediació entre la consergeria d'un edifici i la Delegació d'Alumnes pregant que es col·loquen els cartells d'anuncis en els llocs destinats a això. Sembla ser que la solució ha estat positiva.

Consulta 187. Es planteja la labor de mediació entre dos companys d'un mateix departament per a intentar organitzar l'ensenyament i el seu desenvolupament de forma harmonitzada. El resultat ha estat negatiu ja que no s'ha arribat a cap acord.

Consulta 195. Un alumne es queixa que no ha rebut l'objecte d'una oferta, amb préstec d'una entitat bancària, i en la qual la Universitat havia realitzat una labor de divulgació. Es va parlar amb l'oficina que havia contactat amb l'entitat bancària, es va seguir el tema, fins que l'alumne ens va indicar que ja havia rebut l'objecte de l'oferta. Positiva.

Consulta 218. Un alumne desitja mediació del defensor per a assegurar convivència. Pendent.

Consulta 234. Alguns membres del PAS desitgen consultar sobre la legalitat de la recatalogació dels llocs de treball a una categoria inferior que estaven ocupant interinament. S'ha fet una consulta al Servei Jurídic de la qual es dedueix que el fet de recatalogar és lícit. També s'ha recopilat informació sobre la categoria professional de les persones que ocupen posats amb funcions similars en altres universitats, observant-se una àmplia varietat de catàlegs de llocs de treball. Se'ls ha donat còpia d'aquesta informació. Tancada.


Reclamació 7/2003. Una professora presenta reclamació perquè considera que circumstàncies personals de la seva vida privada són objecte d'un treball d'un alumne d'altre centre, amb la suposada deterioració de la seva imatge. La queixa ha estat també elevada al Rector.
S'ha analitzat la situació, mostrant la disponibilitat del defensor a realitzar labors de mediació a fi de que la vida acadèmica de totes les persones afectades transcorra independent dels litigis privats. Se li ha donat informació per a intentar resoldre el seu problema. S'ha seguit la contestació del Rector, que l'ha rebut, i se li ha reiterat la possibilitat de la labor de mediació. La professora ha quedat satisfeta amb la labor del defensor. Positiva.

Reclamació 11/2003. Diversos alumnes amb una assignatura per a acabar la carrera són obligats a canviar de pla, sense haver estat informats d'això al juny. La professora no els atén correctament en el seu despatx, segons la versió dels alumnes.
S'explica als alumnes la normativa referent a exàmens, els processos de reclamació i el canvi de pla d'estudis. Tancada.

Reclamació-Mediació 1/2004. Una alumna es dirigeix al defensor perquè intervingui davant un professor perquè aquest no fumi en classe. Es realitza la labor de mediació i es resol el problema. Positiva.

Reclamació 3/2004. Un membre del PAS considera que realitza funcions superiors a les de la categoria laboral que té, desitja que se li reconega, a efectes retributius el lloc laboral que realment ocupa. Pendent.

Reclamació 5/2004. Diversos membres del PDI que van presentar una proposta de creació d'un nou institut multidisciplinar, no han rebut notícies de la tramitació de la mateixa a pesar que ha transcorregut mig any. El problema està desbloquejat i s'estan seguint els passos. Pendent.

Reclamació 6/2004. Un membre del PAS es dirigeix al Defensor perquè realitzi les gestions oportunes perquè un lloc de treball actual pugui reconvertir-se a un de més categoria que la qual disposa la persona que demana la reconversió.
S'ha parlat amb el Cap responsable del Servei i amb la Gerència de la Universitat. No s'ha vist l'oportunitat ni la conveniència d'accedir al sol·licitat. Negativa.

 

Subir / Tornar

 

Consultes i reclamacions que pert anyen al periode anterior que s'han resolt en l'actual.

Beques i ajudes

Consulta 300 del període anterior. Una alumna planteja que no se li respecta la normativa d'Incompatibilitats al no permetre-li fer les pràctiques d'una assignatura de 2º curs quan té pendent l'assignatura de 1º curs. La normativa d'incompatibilitats fa referència que es poden aprovar les assignatures incompatibles en la mateixa convocatòria. Atès que actualment s'està estudiant la implantació dels crèdits europeus, el problema plantejat és dificil que es repeteisca, ja que els alumnes deuen realitzar les pràctiques en cada curs. El tema es tanca.

 

Infraestructures i serveis

Consulta 278 del període anterior. Alumne es queixa de la informació que es dóna sobre les assegurances de la nostra Universitat, ja que existeix discrepància sobre el grau de cobertura, entre el que es llegeix en el document introduït en el sobre de matrícula i la cobertura real. Es va parlar amb el Cap del Servei Mèdic i amb el Director del Servei de Gestió Acadèmica, reconeixent la necessitat de ser precís en la informació. La informació que apareix en la pàgina web aquest any (2003/2004) és coherent amb les cobertures del segur. Positiva.

Consulta 279 del període anterior. Un professor planteja la possibilitat d'utilitzar formats públics (HTML, PDI...) en les comunicacions internes de la Universitat. S'ha plantejat el tema al Director del CPD i a la comissió que aborda aquests temes. S'ha vist la necessitat d'utilitzar aquests formats, però sense fer-los obligatoris. Finalment s'ha adoptat l'acord que donat el caràcter tècnic d'aquesta proposta, sense oblidar altres connotacions, sigui el professor qui plantegi el tema directament al Director del Servei d'Informàtica Es dóna el tema per tancat.

Consulta 329 del període anterior. Un ciutadà estranger demana al defensor que l'informe si el seu recurs presentat davant la Universitat d'Alacant s'està estudiant. Es comprova que el recurs està en el Servei Jurídic, de la qual cosa se li informa. No ha hagut comunicació posterior. Positiva.

 

Organització docent

Consulta 339 del període anterior.- Un alumne es queixa que no se li ha permès adaptar un pla vell al pla nou, impedint-li acabar la carrera. Aquest inconvenient ha sorgit com a conseqüència de la signatura tardana d'un acta, que és la que ha provocat l'incident. En el curs següent s'ha comprovat que aquesta acta estava firmada i per tant no pot repetir-se el mateix problema. Tancada.

Reclamació 14/2002 del període anterior. Dos alumnes matriculats en el mateix curs d'una titulació i en el mateix pla que altres companys, però que es presenten a distinta convocatòria d'examen, es consideren discriminats perquè a ells se'ls exigeix el lliurament d'un treball que no se'ls ha demanat als altres.
Es va parlar amb els professors de l'assignatura i amb el subdirector d'estudis. Finalment es van reconèixer els crèdits cursats, tal com ells pretenien. Positiva.

 

Diversos

Consulta 193 del periodo anterior. Es va plantejar el tema de rescissió de contracte per part de la Universitat amb una empresa de serveis que afectava a personal que ha estat ocupant funcions pròpies en les consergeries de la nostra Universitat. Es va fer una consulta de forma genèrica a través de la Xarxa de Defensor Universitaris. En la Universitat de Granada es va plantejar un tema semblat amb els serveis d'informàtica que havien estat gestionats per una empresa privada, i des de l'oficina del defensor es va recomanar a la Gerència de la Universitat que en el barem de mèrits es tinguessen en compte els serveis prestats. En la convocatòria de les places d'Alacant calia que es considerase en la fase concurs la possibilitat de valorar les funcions afins, i així es va recomanar al President i al Secretari del Tribunal. Finalitzat en concurs, el tema es tanca ja que ha deixat d'ésser d'interès per als afectats. Tancada.

 

Subir / Tornar

 

Informe econòmic

En la següent taula i la corresponent figura es mostra la distribució de les despeses realitzades entre l'1 d'agost de 2003 i el 31 de juliol de 2004.

Taula I. Despeses realitzades

Equips

1.192,27 €

Material fungible

518,18 €

Dietes / att. Protocolo

557,57 €

Telèfon / fax

883,08 €

Fotocòpies

93,00 €

Impremta

745,00 €

TOTAL

3.789,10

1. Equips: Estanteries, cisalla
2. Fungible: paper, tòner, y material divers d'oficina
3. Dietas/att. Protocol: despeses d'assistència del personal de l'oficina a reunions
4. Teléfono/fax: cridades telefòniques i enviament de faxos
5. Fotocopias:
6. Impremta: impressió de tríptics informatius i targetes

Gastos realizados / Despeses  fetes

 

Subir / Tornar

 

Conclusions

Durant aquest curs vaig presentar la Memòria al Claustre el dia 7 de juliol de 2004. Les conclusions que es van presentar segueixen sent vàlides. A continuació es comenten aquestes, afegint alguns aspectes que han sorgit des de llavors.

1. S'ha constatat l'incompliment per part d'alguns professors de les normes contingudes en el Reglament Marco sobre procediment i revisió d'exàmens, referent a proporcionar adequadament a l'alumnat la informació sobre els exàmens i els seus criteris d'avaluació al principi del curs.

2. És també preocupant veure com se segueixen incomplint els terminis de presentació d'actes signades per part dels professors. Això és preocupant quan impedeix als alumnes acabar la carrera.

3. Deu evitar-se la coincidència d'exàmens en data i hora d'assignatures del mateix curs o cursos consecutius. El professor unilateralment no pot canviar les dates d'exàmens.

4. Es deuen realitzar tutories encara quan s'hagin acabat les classes, ja que el calendari acadèmic explicita únicament el període de les classes teòriques i pràctiques.

5. La informació que se subministra als alumnes i al PAS deu ser clara tant en el Manual de Gestió com en els distints centres i dependències, i es deu potenciar que l'alumne/PAS/PDI contraste la informació rebuda.

6. Es deu fer un esforç perquè no existeixen contradiccions entre el que apareix en la pàgina Internet sobre horaris d'exàmens, caràcter no provisional dels calendaris d'exàmens, canvis de dates d'exàmens, i allò acordat o publicat pels centres universitaris.

7. Es deu aclarir el tema de la incompatibilitat entre assignatures ( http://www.ua.es/es/presentacion/consejo_gobierno/normativa/actas_ua/acuerdo30042002.htm#5 i la seva relació considerant si els exàmens de febrer i juny corresponen a la mateixa convocatòria o no. Amb la redacció actual, i considerant que els exàmens de febrer i juny corresponguessin a la mateixa convocatòria, un alumne que aprovés al juny una assignatura incompatible, tindria dret que li posés la qualificació obtinguda al febrer anterior, circumstància que, presumiblement, provocaria un petit caos.

8. En poques ocasions, al llarg de curs, i especialment els primers dies de setembre, es donen alguns casos (de quatre a sis per any) que el professor no acudeix a la realització de l'examen. Correspon per part del professor disculpar-se, i buscar una sortida consensuada per a avaluar els coneixements i la data de les proves.

9. En ocasions, es dóna la circumstància reiterativa d'elevat percentatge de suspensos, amb el que s'impedeix que els alumnes puguin acabar la carrera o es vegin obligats a anar-se a altra universitat. El tema és complex, però la Universitat no pot inhibir-se. Pot demanar-se informes a altres universitats, per a valorar els casos presentats i prendre les mesures adequades.

10. En diversos Informes al Claustre s'ha comentat la conveniència de l'acceptació dels processos de reclamació d'exàmens per part del professorat i d'un ús responsable per part de l'alumnat. En els set anys de Defensor que duu l'actual, és conscient d'aproximadament uns 12 casos on la nota de l'alumne ha estat modificada a millor, bé sigui en el departament, bé sigui per la facultat o escola (cap remarcar que el nombre 12 correspon a casos després de passar per la revisió del professor que manté la qualificació). No sembla un nombre elevat contant amb que la Universitat té al voltant de 30.000 estudiants. El corporativisme entre part del professorat, que considera un procés de reclamació com un atac a la seva capacitat intel·lectual, deuria ser rebutjat, i més aviat es deuria acceptar la realitat que tots ens podem equivocar, i per tant acceptar sense cap reticència que altres companys decideixin millorar o no la nota de l'alumne a la vista de l'examen realitzat. La forma que es fan en alguns casos els informes del departament o del centre, únicament ratificant la nota sense rebatre encara que sigui breument els comentaris presentats per l'alumne, confirma l'escàs interès que provoquen els casos de reclamació. No obstant, es deu també reconèixer l'esforç i l'acceptació amb naturalitat d'aquests processos de reclamació per part d'altre sector del professorat, i el que ja no queda clar és quin sector és majoritari.

11. Enllaçant amb l'anterior, d'acord amb la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es reconeix el dret dels administrats a rebre amb detall les raons de la seva denegació, quan es refereix a possibles drets. Es deu fer un esforç per complir amb aquests drets, no només en les qualificacions, sinó també en els processos de convalidació, concessió de beques, concursos, etc.

12. En algunes universitats espanyoles (Jaume I de Castelló, Cantàbria, Vigo, Complutense de Madrid, Girona, Politècnica de Barcelona Politècnica de Madrid, Granada, Lleida, Las Palmas, Alcalá d'Henares, Europea CEES), existeix el que es coneix com avaluació curricular, que consisteix en la valoració global de les qualificacions que ha obtingut un alumne, que per diversos motius no ha estat capaç de superar el nivell d'aprovat d'una assignatura (o dues en casos especials), i el Centre li permet que obtingui el titulo corresponent, compensant la falta de puntuació en una assignatura amb el que ha demostrat en la resta de disciplines. La qualificació de l'assignatura pendent de superar no és canviada, sinó compensada. La justificació de l'avaluació curricular pot basar-se en el caràcter interactiu de la formació de l'estudiant, en el reconeixement que el procés d'adquisició de coneixements és continu durant i després de la Universitat, en el paper del Centre (Escola o Facultat) com coordinador de totes els ensenyaments que imparteixen els Departaments, en la responsabilitat de la Universitat enfront de la Societat al permetre que l'esforç social i econòmic que s'ha realitzat amb l'alumne pugui aquest tenir l'opció de revertir-lo a la Societat en el seu desenvolupament professional, tot això amb la garantia que la formació/informació que ha rebut l'alumne supera el nivell desitjat .

 

Subir / Tornar

 

Annex I. Estadístiques

A continuació es mostren alguns gràfics sobre la distribució de les consults i reclamacions. Les conclusiones s'obtenen fàcilmente d'aquests gràfics.

Distribución por tema de consultas y reclamaciones

Distribució mensual de consultes i reclamacions

 

ag-03

sep-03

oc-03

nov-03

dic-03

en-03

feb-03

mar-03

ab-03

ma-04

jun-04

jul-04

Consultes

3

59

43

23

30

30

35

42

9

26

32

42

Reclamacions

0

4

5

0

2

0

0

1

1

0

4

0

TOTAL

3

63

48

23

32

30

35

43

10

26

36

42

Distribución mensual de consultas y reclamaciones

Distribución por centros de consultas y reclamaciones de alumnos

Distribución por centros de consultas

 

Distribució per col·lectiu de procedència

 

Alumnos

PDI

PAS

Consultes

337

21

6

Reclamacions

13

3

1

TOTAL

309

24

7

Distribución por colectivo de procedencia

 

Distribució en individuals i colectives

 

Individuals

Colectives

Consultes

338

36

Reclamacions

17

0

TOTAL

355

36

Distribución por individuales y colectivas

 

Distribució segons la via d'accés

 

Correu

E-mail

Entrevista

Telèfon

Consultes

3

58

206

124

Reclamacions

 

0

17

0

TOTAL

3

58

223

124

Distribución según vía de acceso

 

Distribució segons el resultat

 

Positives

Negatives

Tancades

Pendents

Consultes

66

9

15

17

Reclamacions

7

3

4

3

TOTAL

73

12

19

3

Distribución según resultado

 

Evolució per períodes

 

Consultes

Reclamacions

Total

1997-1998

174 (60,40%)

114 (39,60%)

288

1998-1999

355 (84,70%)

64 (15,30%)

419

1999-2000

378 (86,10%)

61 (13,90%)

439

2000-2001

405 (89,20%)

49 (10,80%)

454

2001-2002

362 (94,76%)

20 (5,24%)

382

2002-2003

339 (96%)

14 (4%)

353

2003-2004

373 (95,6%)

17 (4,4%)

390

Variación anual

 

Subir  / Tornar

 

Annex II. Premsa

Artícles referits al defensor universitari apareguts en la premsa durant el periode a què es refereix aquest informe.

· La nova llei aboca els universitarios immigrants al suplici de les cues [1MB]

· Un accent ben val un notable [0,5 MB]

· El Defensor Universitari de la UA critica el corporativisme docent perquè frena la revisió de proves [0,2MB]

· Els alumnes alacantins, els que més acudeixen al Defensor [0,3 MB]

 

Subir / Tornar