Memoria. Página principal Memoria. Página principal Universidad de Alicante Memoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Societat de Relacions Internacionals
Informe d'Activitat i Resum de Resultats
Recursos Humans
AULES
Àrea de Cursos de Espanyol per a Estrangers
Club Internacional
Àrea d'Allojament
Àrea de Congressos
Àrea d'Informàtica
Àrea de Secretaria
Taller d'Imatge
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

SOCIETAT DE RELACIONS INTERNACIONALS Acceso a su página
( Pàgines 1, 2, 3 )

Memoria. Página principal Memoria. Página principal

Informe d'Activitat i Resum de Resultats

Constituïda en 1995 com suport instrumental a la UA amb l'objecte social de:
· impartir cursos d'espanyol i altres idiomes oficials,
· organitzar exàmens per a l'obtenció de títols oficials d'espanyol,
· organitzar l'edició de materials per a l'ensenyament d'espanyol i d'idiomes moderns,
· organitzar cursos especialitzats i monogràfics relacionats amb aquestes activitats,
· organitzar congressos, reunions docents, seminaris, etc.,
· donar suport i promocionar projectes internacionals que la UA encomani,
· la cooperació i l'intercanvi universitari,
· suport a aquestes activitats prestant serveis d'informació, traducció, interpretació, allotjament, recepció, atencions protocol·làries i activitats complementàries,
· viatges i excursions,
· activitats culturals,
· activitats d'intercanvi.

La UA és el seu únic accionista amb 87.500 títols per 1.051.771,2 euros.
Contemplant l'activitat de SRI:

· El nombre d'alumnes va incrementar un 12,2%, arribant a 4.681.

Evolució dels alumnes (incloent Sócrates)

 

Espanyol

Anglés

Alemany

Francés

Italià

Total

2003

2.526

1.272

393

347

143

4.681

2002

2.667

828

343

221

113

4.172

delta

-5.3%

54%

15%

57%

27%

12.2%


 

Español

Sócrates
Español

AULAS

Sócrates
AULAS

2003

1.884

642

1.767

388

2002

2.077

590

1.199

306

delta

-9.1%

8,8%

47,4%

26,8%


Subir / Tornar

 

Recursos Humans

· Selecció
· Plantilla
· Retribucions
· Seguretat i higiene
· Formació

 

Selecció

Convocatòries per a borses de treball de professors:

Donades les necessitats de contractació variable de professors per als cursos d'idiomes es van convocar 6 borses de treballo:

· Idioma Espanyol:
20/12/02: Total de candidats: 107. Nombre de candidats admesos: 44 (resultat publicat en 2003).
· Idiomes d'AULES
13/04/03: Convocatòria de borsa de treball per a professors d'italià. Total candidats: 35. Nombre de candidats admesos: 4. Nombre de candidats exclosos: 31.
13/04/03: Convocatòria de borsa de treball per a professors d'alemany. Total de candidats: 22. Nombre de candidats admesos: 2. Nombre de candidats exclosos: 20.
14/07/03: Convocatòries de borses de treball per a professors de francès. Total de candidats: 36. Nombre de candidats admesos: 9. Nombre de candidats exclosos: 6. Candidats seleccionats: 3.
14/07/03: Convocatòria de borsa de treball per a professors d'alemany. Total de candidats: 15. Nombre de candidats admesos: 9. Nombre de candidats exclosos: 6. Candidats seleccionats: 3.
14/07/03: Convocatòria de borsa de treball de professors d'anglès. Total de candidats:114. Nombre de candidats admesos: 31. Nombre de candidats exclosos: 51. Candidats seleccionats: 14.

Convocatòries per a personal d'administració i gestió

· 03/07/03: Convocatòria per a cobrir una plaça de responsable de l'Àrea d'Informàtica de SRI. Total de candidats: 54. Nombre de candidats admesos: 17. Nombre de candidats inclosos: 37. 1 candidat seleccionat.
· 22/10/03: Convocatòria per a cobrir una plaça de tècnic d'Àrea per a SRI. Total de candidats: 35. Nombre de candidats admesos: 24. Nombre de candidats exclosos: 11. 1 candidat seleccionat.
· 19/12/03: Convocatòria per a cobrir una plaça de programador per a SRI. Total de candidats: 21. Nombre de candidats.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

· 17/01/03: Convocatòria per a cobrir una plaça d'Auxiliar Administratiu per a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (SRI) . E1 candidat seleccionat.
· 17/06/03: Convocatòria per a cobrir dues places d'especialistes en correcció de textos catalans per a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (SRI). Total de candidats: 9. Nombre de candidats admesos: 2. Nombre de candidats exclosos: 7. Candidats seleccionats: 2
· 17/06/03: Convocatòria per a cobrir una plaça de Digilitador per a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (SRI). Total de candidats: 2. Nombre de candidats admesos: 1. Nombre de candidats exclosos: 1
· 17/06/03: Convocatòria per a cobrir una plaça d'especialista en literatura medieval per a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (SRI) Total candidats: 1. Nombre de candidats admesos: 1
· 11/11/03: Convocatòria per a cobrir una plaça de Tècnic en informàtica per a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (SRI) (es va quedar deserta).

 

Subir / Tornar

 

Plantilla

- Evolució:

La taula que pot veure's a continuació ens mostra que el terme mitjà anual per trimestre en l'any 2002 en la SRI (inclòs BIMICESA) va anar de 167.5 treballadors. En el 2003 aquest terme mitjà anual per trimestre va ascendir a 175.75 treballadors, el que suposa un increment del 4.92%.

Evolució de la Plantilla total (incloent treballadors del Projecte Biblioteca Virtual)

 

Mitjana 1r Trimestre

Mitjana 2n Trimestre

Mitjana 3r Trimestre

Mitjana 4t Trimestre

TT´02

175

165

160

170

TT´03

168

170

181

184

Evolució de la plantilla de Societat de Relacions Internacionals (excepte treballadors del Projecte Biblioteca Virtual)

La taula següent indica que el terme mitjà anual per trimestre en l'any 2002 en la SRI (inclòs BIMICESA va anar de 72.25 treballadors. En el 2003 aquest terme mitjjana anual per trimestre va ascendir a 84 treballadors, el que suposa un increment del 16.27%.

 

Mitjana 1rTrimestre

Mitjana 2n Trimestre

Mitjana 3r Trimestre

Mitjana 4t Trimestre

TT´02

72

68

70

79

TT´03

84

73

87

92

Evolució de la plantilla de Projecte de Biblioteca Virtual (excepte treballadors de Societat de Relacions Internacionals).

En la taula següent pot veure's que el terme mitjana anual per trimestre en l'any 2002 en la BIMICESA va anar de 94 treballadors. En el 2003 aquest terme mitjà anual per trimestre ascendeix a 91.75 treballadors, el que suposa un descens del 2.40%.

 

Mitjana 1r Trimestre

Mitjana 2n Trimestre

Mitjana 3r Trimestre

Mitjana 4t Trimestre

TT´02

102

94

93

87

TT´03

84

97

94

92


- Repartiment de treballadors indefinits / treballadors eventuals per àrea de la Societat de Relacions Internacionals (sense incloure la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) a 31 de desembre 2 de 2003

A continuació es reflecteix el repartiment equilibrat de treballadors indefinits i eventuals en SRI. Així mateix, es pot comprovar que les dues àrees amb major nombre d'indefinits són les àrees de Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles i d'AULES que són per altra banda les àrees que més personal (indefinits i eventuals) tenen atès que el 64,20% de la plantilla total presten els seus serveis en aquestes àrees.

ÀREES

INDEFINITS

EVENTUALS

TOTAL

RRHH

2

2

4

IDIOMES D' AULES

8

16

24

INFORMÀTICA

1

4

5

IDIOMA ESPANYOL

19

9

28

SECRETARIA

3

5

8

ALLOTJAMENT

1

1

2

COMPTABILITAT

1

1

2

CONGRESSOS

1

1

2

CLUB INTERNACIONAL

1

0

1

C. D'EST. ORIENTALS

1

2

3

SECRET. MOV. I PRÀCT.

1

1

2

TOTAL

39

42

81

Pecentatge

48.15%

51.85%

100%

 

Subir

 

Retribucions

- Evolució Salarial

NIVELL

ANY 2001

ANY 2002

ANY 2003

3B

10032.30

10304.58

10720.89

10530.09

10815.68

11252.63

4B

11563.95

11877.80

12357.66

12138.32

12467.76

12971.46

5B

13287.06

13647.67

14199.04

13938.01

14316.29

14894.67

6B

15278.21

15692.86

16326.85

16044.03

16479.47

17145.24

7B

17575.68

18052.68

18782.01

18456.38

18957.47

19723.16

8B

20179.46

20727.16

21564.54

21213.35

21789.08

22669.36

9B

23242.79

23873.59

24838.08

24506.40

25171.50

26188.43


- Nombre de treballadores per nivells i categoria

El quadre següent, que no inclou als empleats pertanyents al Projecte de la Biblioteca Virtual, recull el detall del nombre d'empleats per nivell i de les àrees que desenvolupen el seu treball. S'especifica el nombre d'empleats per grups professionals, categoria i nivell:

GRUPS PROFESSIONALS

CATEGORIES

NOMBRE TREBALLADORS

NIVELL
RETRIBUTIU

COORDINACIO

Coordinador RR HH

1

9A

Coordinador Espanyol

1

9A

TOTAL

2

 

ADMINISTRACIÓ

Tècnics Àrea RR HH

2

 5B

1

6B

Cap Àrea Econòmica Financera

1

9B

Tècnic Àrea Econòmica Financera

1

5B

 TOTAL

5

 

GESTIÓ

Cap Àrea Secretaria

1

8A

Cap Àrea Secretaria Mobilitat i Coordinació pràctiques.

1

8A

Cap Àrea Club Internacional

1

7B

Tècnics Àrea Allotjament

1

7B

Tècnics de Congressos

1

5B

1

7B

Tècnics Àrea Secretaria

1

5B

5

7B

Tècnic d'Espanyol

1

5B

1

5B

Tècnics Àrea d'AULES

3

5B

Tècnic Àrea C. D'Estudis Orientals

1

8B

1

8B

Auxiliar de Secretaria

1

7B

1

7A

1

5B

TOTAL

22

 

INFORMÀTICA

Tècnic de Sistemes Informació

2

5A

Programador

1

7B

Ajudant de Programador.

1

6A

Cap d'Àrea Informàtica

1

8A

TOTAL

5

 

DOCÈNCIA

Cap d'Àrea de Cursos d'AULES

1

9B

Cap d'Àrea de Cursos de Llengua i Cultura Espanyola

1

9B

Cap d'estudis d'Espanyol

1

8A

Cap d'estudis d'AULES

1

8A

Professors

42

8B

1

8A

TOTAL

47

  

- Persones en pràctiques SRI

PROGRAMA

PRÀCTIQUES

GIPE**

11

INSTITUT SECRET. TRILINGÜE*

2

UNIVERSITAT

14

UNIVERSITAT DÜSSELDORF

3

PRÀCTIQUES FC.T

3

ECOLE DES DIRG. ET CREAEURS

1

IOWA STATE UNIVERSITY

1

CONVENIO FUNDESEM

1

UNIV. ORADEA (RUMANÍA)

1

TOTAL

37

* Procedents de B.T.S. Francia
** Procedents de la UA

Nombre de persones en pràctiques en SRI

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Set.

Oct.

Nov.

Des.

6

9

13

12

15

12

10

11

10

7

9

9

Promedi anual 10.25

Nombre de persones en pràctiques en Biblioteca Virtual (PRÀCTIQUES GIPE)

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Set.

Oct.

Nov.

Des.

4

3

3

3

3

3

1

1

1

1

0

0

Promedi anual : 1.66


- Comparativa de pràctiques en l'any 2002 i 2003

L'increment de persones en pràctiques en el 2003 va ser del 68.18% en comparació de l'any 2002

· En 2002 va haver un total de 22 persones en pràctiques, amb un terme mitjà anual de 6.58 per a SRI i un terme mitjà anual de 0.67 per a la Biblioteca Virtual.
· En 2003 va haver un total de 37 persones en pràctiques, amb un terme mitjà anual de 10.25 per a SRI i un terme mitjà anual de 1.66 per a la Biblioteca Virtual.

 

Subir / Tornar

 

Seguretat i higiene

Dintre del marc de les activitats mèdiques, els treballadors de SRI tenen dret a fer-se un reconeixement mèdic voluntari; que es va realitzar en el període del 1 d'octubre de 2003 fins el 19 de desembre de 2003, a 90 treballadors (34 de SRI i 56 de BIMICESA)

D'altra banda, IBERMUTUAMUR va realitzar l'avaluació de Riscos Laborals així com la Revisió de Mesures d'Emergència.

 

Subir / Tornar

 

Formació

Trenta-un treballadors van assistir als cursos d'idiomes d'AULES; la demanda major es va centrar en els cursos d'idioma anglès:

Idioma

Treballadors

Anglés

16

Alemany

8

Francés

5

Italià

1

Espanyol

1

Total:

31

 

Subir / Tornar