Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Órganos de Gobierno
Defensor Universitario
Consejo de Alumnos
Sociedades
Fundaciones
Fundació La Alcudia
Introducció
Investigació arqueològica i docència
Restauració
Manteniment i programa d'enjardinament del jaciment
Administració i gerència
FUNDEUN   [1,33MB]
Fundació Cavanilles  
Vic. de Alumnado
Vic. de Ampliación del Campus
Vic. de Convergencia Europea y Calidad
Vic. de Coordinación y Comunicación
Vic. de Desarrollo Normativo
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Investigación
Vic. de Ordanación Académica y Profesorado
Vic. de Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios
Vic. de Sociedades y Fundaciones

FUNDACIÓ LA ALCUDIA Acceso a su página

 

Introducció

A l'octubre de 2003 la Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica La Alcudia començava el curs acadèmic immersa en els diferents projectes i treballs d'un pla de renovació i canvis que abasta un període plurianual que va des de 2003 a 2006. En aquest sentit hem contat amb la participació del nostre patronat, especialment amb la Universitat d'Alacant i amb l'Ajuntament d'Elx, així com amb la important subvenció feta per la Conselleria de Cultura l'any 2003 i gràcies a la qual es van acabar les labors d'excavació i investigació d'aquest any.

Així mateix l'engegada de la Gerència a mitjan 2003 ha servit com impuls a la gestió amb l'administració central de la Generalitat, així com un enfortiment de les relacions institucionals. Amb tot això la memòria del curs 2003/2004 la podem dividir en quatre línies diferents d'actuació:

1 . Investigació arqueològica i docència
2. Restauració
3. Manteniment i programa de enjardinament del jaciment
4. Administració i gerència

 

Subir / Tornar

 

Investigació arqueològica i docència

Primera fase del projecte Docència i Investigació en La Alcudia d'Elx (2003-2006), desenvolupat durant el període comprès entre els mesos d'agost a desembre de 2003. La Conselleria de Cultura, dintre del Conveni amb la Universitat d'Alacant, va destinar una important subvenció econòmica per als treballs en La Alcudia d'Elx, quantia que no ha tingut el seu reflex en la subvenció atorgada per a la segona fase del projecte prevista per a 2004, pel que s'han hagut de readaptar tant els objectius de treball com el temps d'actuació, limitant-se gairebé de forma exclusiva a la intervenció arqueològica del mes de setembre de 2004.Grupo de trabajo

El projecte comporta diferents camps d'actuació que inclouen objectius de distinta naturalesa: investigació, docència, treballs d'arqueologia de camp i de laboratori, etc, als quals devem sumar altres tractats en l'apartat de manteniment.

Docència. El projecte permet participar en els treballs d'arqueologia de camp i de laboratori a un grup d'alumnes universitaris que reforcen així els coneixements adquirits en les aules.

Investigació. Es van realitzar diferents actuacions arqueològiques a propòsit de la imminent construcció del nou Centre d'Interpretació, edifici que quedarà situat al costat de la zona d'accés al jaciment i que servirà de punt de recepció per als visitants. Trabajando en los yacimientosEn ell es podrà recollir tota la informació necessària per a realitzar la visita a l'antiga ciutat de Ilice al mateix temps que podran contemplar-se algunes de les peces arqueològiques més significatives que avui pertanyen als fons del Museu de La Alcudia, exposades en una petita mostra. Fruit d'aquesta excavació arqueològica, i dels treballs complementaris realitzats durant el mes de setembre de 2004, han quedat al descobert restes d'una antiga muralla datada en el segle I aC i algunes estades dels costats que completen les dades històriques d'aquest sector fins a diversos segles més tard.

D'altra banda, les intervencions arqueològiques es van concentrar en els treballs previs a la construcció d'una bassa destinada a contenir aigües per al reg de la finca arqueològica, així com en la recuperació i sanejament dels perfils que delimiten les antigues intervencions arqueològiques.

Finalment , es van recollir tots els materials arqueològics localitzats en les antigues terreres fruit d'un garbellat exhaustiu que estan pendents de ser revisats.

1. Curs d'Arqueologia de Camp. Com cada any, i coincidint amb el curs acadèmic, la Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica La Alcudia, en col·laboració amb l'Àrea d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i Vicerectorat d'Extensió Universitària, realitzen un curs pràctic destinat a tots els alumnes de la Universitat d'Alacant que cursen alguna assignatura relacionada amb l'Arqueologia. Els alumnes, fonamentalment d'Història i Humanitats, conten amb un quadern de treball editat per la Col·lecció Joan Fuster d'aquesta Universitat que serveix de guió bàsic per a les pràctiques que s'imparteixen en el jaciment arqueològic.

Muestra arqueológica2. Beca de Conselleria de Cultura per a la realització de l'inventari S.V.I. Un altre dels objectius proposats durant aquest any ha estat la catalogació dels fons exposats en el Museu Monogràfic de La Alcudia i la seva adaptació al sistema d'inventari proposat des de la Generalitat Valenciana per a tots els Museus de la comunitat. Aquest treball inclou la informatització i digitalització de totes les dades tant des del punt de vista de la investigació com de la gestió pròpia d'un Museu.

Clasificando  las piezas3. Guia Didàctica. Està acabada una guia didàctica destinada als alumnes de l'Ensenyament Secundari Obligatori, que inclou activitats a realitzar en el museu i en el propi jaciment. Els autors són Ramón Muñoz i Alberto Prego, el disseny ha corregut a càrrec de Bernabé Gómez i s'ha realitzat dintre de les activitats de la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

4. Els dilluns amb La Alcudia. Des del mes d'octubre s'està desenvolupant un cicle d'onze Asistentes a las conferencias conferències els dilluns a la tarda, a càrrec de professors de la Universitat d'Alacant i d'altres Universitats, que té la intenció de presentar una visió actual de La Alcudia, l'arqueologia de La Alcudia, i plantejar alguns dels problemes que deuen estudiar-se en el futur. Estudia també les activitats turístiques, de consolidació i restauració de materials, etc. Aquest curs ha estat preparat durant el curs acadèmic que ens ocupa, on s'han aconseguit la relació de ponents al mateix, així com els crèdits de lliure designació i les subvencions oportunes.

5.Conferenciantes Exposició de la CAM. El dia 10 de novembre de 2004 es va inaugurar l'exposició titulada Iberia, Hispania, Spania. Una mirada des de Ilici, que recorrerà Alacant, Murcia, València, Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid i Elx. Una bona part dels materials exhibits procedeixen de La Alcudia d'Elx, pel que constitueix un magnífic aparador per a donar a conèixer els fons de la Fundació. Per a això s'ha procedit a restaurar diversos objectes, sobretot materials ceràmics, bronzes i mosaics. Així mateix la preparació d'aquesta exposició s'ha portat a terme a través del Consell Científic de la Fundació en coordinació amb la CAM.

6. Catàleg de l'exposició. Amb aquest motiu, s'ha treballat durant tot el curs en un catàleg de més de 300 pàgines, que inclou visions generals i de síntesis sobre la Alcudia i el seu entorn i articles sobre aspectes concrets de l'arqueologia de La Alcudia.

 

Subir / Tornar

 

Restauració

Els treballs de restauració d'aquest curs han estat dirigits sobretot a la consolidació de parts puntuals del jaciment com:

1. Pedres calcàries que han adquirit el cridat "mal de la pedra" i estaven perdent duresa i ocasionant la seva erosió molt ràpidament
2. Zones on l'aigua a llevat la part inferior d'un paviment
3. Neteja de tots els metalls i monedes apareguts en el jaciment, així com altres per al seu estudi
4. Restauració de les peces per a l'exposició "Iberia, Hispania, Spania, una mirada des de Ilici", metalls com un mirall i tocador de senyora, diverses peces ceràmiques i un mosaic
5. Altres restauracions o neteges que han fet falta per al seu estudi o per deterioració causada per la seva manipulació diària
6. Extracció de fragments trobats durant l'excavació, restauració d'un crani animal
7. Neteja de mosaics, així com el seu estudi per a la seva extracció i restauració posterior
8. Fabricació de motlles de peces significatives del Museu per a la seva comercialització com records en la botiga del museu
9. Fabricació de les còpies d'inscripcions en carreus exposades al llarg d'una de les sendes de visita del jaciment arqueològic

 

Subir / Tornar

 

Manteniment i programa d'enjardinament del jaciment

En el període de temps comprès entre aquestes dues dates s'han realitzat les següents actuacions:

1. Esbrossi de bancales mitjançant la desbroçadora mecànica de forma contínua
2. Fumigació amb herbicida de camins, excavacions i marges
3. Fumigació contra plagues de l'arbrat i de tota la finca
4. Poda de l'arbrat
5. Extensió del sistema de reg per degoteig per a cobrir les noves necessitats
6. Vista panorámica Canvi del sistema d'entrada d'aigua de reg a la bassa obrint dues noves vies d'utilització d'aquesta aigua, que s'afegeixen a l'única abans existent que abocava l'aigua únicament a la bassa
7. Plantació de dent de lleó en els marges de diferents zones excavades
8. Extracció de grans piteres en el sector de la replica del" Temple ibèric" i de la domus 3-F
9. Així mateix, dintre del programa general de enjardinament del jaciment s'ha procedit a la plantació de diverses espècies autòctona com:

· 58 Grevillea robusta
· 24 Tipuana tipu
· 31 Acacia cyanophylla
· 36 Schinus molle
· 300 Nerium
· 300 Romeros
· 300 Lavandulas dentate
· 100 Myrthus
· 3 Chamaerops humilis
·
6 Cupressus semp.
· 4 Punica granatum
· Ficus carica
· 100 Phoenix dactylifera

 

Subir / Tornar

 

Administració i gerència

L'engegada de la Gerència de la Fundació Universitària La Alcudia té com fonaments de base la direcció econòmica i administrativa d'aquesta Fundació, així com la programació, organització i coordinació d'equips de treball, dintre d'un marc de relacions fluïdes amb institucions públiques i privades. Aquesta activitat es posa en funcionament des del 18 de juliol de 2003, data del nomenament del nou gerent (Diego Peña Domínguez) des de la Universitat d'Alacant. Des d'aquest dia el nou gerent comença a treballar en la configuració de la nova Gerència, sent les decisions i tasques executades més destacables les que a continuació es detallen:

1. Instal·lació d'un sistema de telecomunicacions per internet en ADSL, connectant al seu torn tots els ordinadors de la Fundació en xarxa per a facilitar i dinamitzar el treball en equip.

2 . Engegada d'un nou sistema de registre d'entrades i sortides de documentació automatitzat i en xarxa.

3 . Engegada del sistema xarxa d'Hisenda permetent el pagament a través d'internet dels impostos de la Fundació

4. Alta en Hisenda de l'activitat econòmica desenvolupada en la Fundació (venda records), més conegut com IAE

. 5 . Engegada del sistema xarxa de la Tresoreria General de la Seguretat Social per a efectuar els pagaments de la Seguretat Social (mod. TC1 i TC2) a través d'Internet, així com la pròpia elaboració de les nòmines del personal de la Fundació a partir de gener/febrer de 2004

6 . Així mateix la Gerència assumeix a partir de març de 2004 la comptabilitat de la Fundació, l'efecte de la qual més immediat es tradueix en l'elaboració i gestió dels pressupostos i comptes anuals

7 . Petició d'un correu electrònic com personal de la UA a tots els treballadors de la Fundació, així com la seva incorporació al directori de la UA

8. Confecció a través de la Impremta de la UA de targetes de presentació de tots els professionals que treballen en la Fundació (Director, Sotsdirectora, Arqueòlegs, Restaurador, Tècnic de Turisme, etc), amb la intenció de fomentar no només el treball en equip sinó la iniciativa a títol particular en el treball diari.

9 . Petició al Servei d'Informàtica de la UA l'engegada del servei VPN, a través del que es podrà treballar des de la Fundació com una dependència de la UA, la qual cosa agilitarà les relacions amb la mateixa i facilitarà el treball de la Gerència

10 . Preparació en coordinació amb el Servei d'Informàtica de la UA d'una nova pàgina web per a la Fundació més dinàmica, interactiva i que reculla tant els projectes en marxa com els que es desenvoluparan en el futur. Permetent la visita virtual al Centre d'Interpretació i les seves peces, i al jaciment.

11 . S'han obert relacions amb la Conselleria d'Infraestructures amb motiu de la nova Via Ràpida entre Elx i Sant Fulgenci que es construirà en breu i en el traçat de la qual es troba situada la Fundació. En aquest sentit la Conselleria preveu la construcció d'una rotonda prèvia a l'entrada a la Fundació en sentit Elx-Sant Fulgenci a 250 m., en aquesta glorieta Conselleria finançarà un monument com icona o símbol del Jaciment. Igualment la Conselleria es compromet a realitzar tota la cartelleria indicativa de la ubicació de la Fundació. Així mateix s'ha aconseguit el compromís que les espècies vegetals expropiades en el trajecte de la Via Ràpida i no utilitzades en les diferents glorietes de la mateixa siguen donades a la Fundació

12. Elaboració d'un paper propi de la Fundació incorporant el nou logotip de la mateixa (dama dissenyada per Pedro Ibarra a principis del s. XX, i proposat per D. Rafael Ramos). Aquest logotip passa a usar-se en tota documentació que la Fundació expedeixi (caràtules de fax, sobres, cartes, sol·licituds, oficis, segells, registres, etc.)

13 . Gestió de documentació i comunicacions amb el registre de fundacions de la Generalitat Valenciana situat en la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

14 . Gestió administrativa de les diverses subvencions sol·licitades

15 . Durant aquest curs també s'ha aconseguit gestionar l'aprovació de tres crèdits de lliure configuració per a un "Curs d'arqueologia il·licitana: els dilluns amb La Alcudia" que donarà començament a l'octubre de 2004 , així com les ajudes necessàries per a la seva realització per part del Vicerectorat d'Extensió Universitària i de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani.

 

Subir / Tornar