Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Secretariat d'Estudis (Plans d'Estudis)
Secretariat d'Estudis (CECLEC)
Oficina Disseny Curricular
Sec. Promoció del Valencià [0,7 MB]
Sec. d'Innovació Educativa
Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP)
Secretariat de Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

ACTIVITATS REALITZADES O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORAT

 

Les funcions i competències que té assumides el Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat, per delegació del rector, s'exerceixen i desenvolupen des de la secretaria del Vicerectorat i des dels secretariats i unitats que depenen orgànicament d'aquest:

· Secretariat d'Estudis
· Secretariat d'Innovació Educativa
· Secretariat de Qualitat
· Secretariat de Promoció del Valencià
· Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP)
· Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
· Comissió de Crèdits de Lliure Elecció i Cursos Especials (CECLEC)
· Oficina de Disseny Curricular


Els secretariats i unitats que depenen d'aquest Vicerectorat, han presentat individualment la seva corresponent memòria d'activitats.

Quant a les activitats que es desenvolupen des del Vicerectorat, destaquen les següents:

1 . Innovació Educativa i Suport a la Docència:

Des d'aquest Vicerectorat s'ha continuat durant el present curs acadèmic en la mateixa línia d'actuacions de cursos anteriors amb l'objectiu de fomentar i incrementar l'ús de les noves tecnologies per part del professorat i per a això s'han portat a terme les iniciatives següents:

Campaña de dotació d'ordinadors portàtils per a ús docent als centres i departaments, mitjançant l'aportació econòmica del Vicerectorat del 50% del cost dels equips, amb l'objectiu de possibilitar al professorat l'ús en l'aula de les diverses eines informàtiques i internet.
En aquest sentit, a l'iniciar-se el curs acadèmic 2003/2004 es van distribuir un total de 70 equips entre 39 centres.

Al maig del present any es va engegar una nova campanya amb iguals característiques, amb l'objectiu de distribuir els equips informàtics abans de l'inici del nou curs acadèmic 2004-05.


2. Convergència Europea

També s'ha continuat al llarg del present curs amb la labor d'integrar a la nostra universitat en el procés de convergència cap a un Espai Europeu d'Educació Superior, destacant en aquest sentit, d'una banda, el manteniment i actualització de la pàgina web http://www.eees/ua.es/ en la qual es recull tota la documentació i informació, tant a nivell estatal com europeu, sobre aquest procés i, d'altra banda, s'ha participat des del Vicerectorat en un gran nombre de cursos, conferències i seminaris, impartits per experts en temes relacionats amb l'Espai Europeu d'Educació Superior i s'ha facilitat el suport necessari a diverses iniciatives dels centres d'aquesta universitat, amb l'objectiu d'adequar les nostres titulacions al nou sistema europeu:

· Des del Vicerectorat s'ha impulsat i donat suport el Pla Experimental de Treball Social, amb la dotació d'un projecte per a l'adequació de la citada titulació a les metodologies docents derivades de les proposta del EEES.

· Entre les accions relacionades amb la Convergència Europea, la nostra Universitat ha participat en la II i III Convocatòria d'Ajudes de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) com ja va fer el curs anterior en la I Convocatòria.
El resultat final de la participació de la nostra universitat en les tres convocatòries es recull en el document següent:
http://www.ua.ess/es/presentacion/vicerectorat/estudis/ua_aneca.htm

Subir