Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Órganos de Gobierno
Defensor Universitario
Consejo de Alumnos
Sociedades
Fundaciones
Vic. de Alumnado
Vic. de Ampliación del Campus
Vic. de Convergencia Europea y Calidad
Vic. de Coordinación y Comunicación
Activitats realitzades o coordinades per aquet Vicerectorat
Unitat de Relacions Internacionals
Unitat de Cooperació Internacional
Centre d'Estudis Orientals
Gabinet de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Introducció
Actualitat Universitària
Arxiu / hemeroteca
Altres activitats
Gabinet d'Imatge [14,84 MB]
Centre d'Estudis sobre la Dona
Vic. de Desarrollo Normativo
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Investigación
Vic. de Ordanación Académica y Profesorado
Vic. de Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios
Vic. de Sociedades y Fundaciones

OFICINA DE COMUNICACIÓAccés a la seua pàgina / Acceso a su página

 

Introducció

L'Oficina de Comunicació, depenent del Vicerectorat de Coordinació i Comunicació, és l'encarregada institucionalment de desenvolupar projectes de Comunicació corporativa entesa aquesta com eina de gestió global de tota l'organització, considerada com un TOT, la suma de cultura i identitat corporativa, d'acció, fets i comunicació, creant un sistema interactiu entre persones, departaments i serveis amb la fi última d'oferir una identitat corporativa uniforme que faci percebre, tant dintre com fora de l'organització, la imatge intencional desitjada, una imatge real que sintetitzi i expressi la MISSIÓ de la nostra Universitat: Docència, Investigació, Ciència que se sintetitzen en la idea de projectar el saber en la societat de l'entorn.

L'Oficina de Comunicació, impulsora d'aquest concepte d'IMATGE GLOBAL, treballa en les següents àrees de comunicació, tant externa com interna:

Comunicació Institucional:
- Mapa de públics interns i relacions amb ells
- Publicacions corporatives i informatives universitàries de caràcter intern / extern
- Col·laboració en la implantació i cura de la Identitat Visual Corporativa.
- Relacions amb diversos públics externs
- Mapa de públics externs
- Revista internacional de la UA "La Torre de Babel"
-Organització d'esdeveniments institucionals
Comunicació mediàtica:
- Assessoria en comunicació mediàtica
- Gabinet de Premsa (Relacions amb els Mitjans de comunicació)
-Protocol i relacions públiques amb els Mitjans
- Col·laboració periodística amb el Taller d'Imatge de l'O.A.
- Dossier de Premsa en la Web
- Hemeroteca
- Programa de Ràdio en la CADENA SER La Finestra Universitària
Comunicació publicitària:
- Assessoria en comunicació publicitària
- Àrea de Publicitat
Comunicació interna:
- Comunicats en la Web
- Comunicació interna
- Comunicació electrònica
- Senyalètica
- Finestreta de suggeriments

A partir de l'aprovació pel claustre General de la Universitat del nou Estatut adaptat a la LOU, es recull per primera vegada en el Capítol III la importància de la Comunicació. Aquesta inclusió, a instàncies de l'Oficina de Comunicació, ve a suposar la consolidació de la filosofia de comunicació que imperarà estatutàriament en la institució.
L'article 132 de l'Estatut, al punt 2 diu:

"En la seva funció de difusió del coneixement i la cultura, la Universitat portarà a terme una comunicació transparent, veraç i que respongua als interessos generals de la institució".

Es tracta en aquest precepte, de recollir els postulats bàsics que han de guiar la comunicació de la Universitat amb la societat.


Competències Funcionals:

Entre les seues competències funcionals figuren l'elaboració de la planificació global del tractament de la comunicació interna, externa i d'imatge corporativa i l'assessorament tècnic als membres de la Universitat sobre estratègies de comunicació en el marc d'una Institució pública. L'Oficina de Comunicació realitza els informes pertinents per a assessorar a la institució sobre les teories que sustenten la Comunicació Institucional, donant especial rellevància a la implantació d'una política de Comunicació Interna basada en la difusió de la cultura corporativa i l'escolta atenta als membres de la institució, la custòdia de la Identitat Visual Corporativa i la presa de consciència per part de l'Equip Rectoral de crear una cultura de la Comunicació en el seu si.
És directora tècnica de l'Oficina María Rosa García Mirasierras, llicenciada en Ciències de la Informació.
L'Oficina està capacitada per a assumir competències en quantes accions de comunicació siguin necessàries, tals com mecenatge, patrocini, publicitat, gestió d'esdeveniments, màrqueting, etc. que es realitzin en la Universitat d'Alacant.


Personal

http://www.ua.es/es/informacion/ofiteccom/rrhh/equipohum2004.htm


Relació amb els mitjans informatius

http://www.ua.es/es/informacion/ofiteccom/oficomu.html


Actes Informatius realitzats:

Comunicats.
Elaboració i remissió de notes informatives.
S'ha propiciat la relació directa entre els periodistes i les autoritats i membres de la comunitat universitària, bé facilitant l'accés de les institucions i membres de la Universitat als mitjans informatius, bé atenent consultes concretes dels periodistes i creant contactes entre aquests i les corresponents fonts universitàries.


Centres i serveis amb els que s'ha col·laborat:


Facultat de Dret, Facultat de Filosofia i Lletres, Facultat de Ciències, Facultat d'Educació, Escola Universitària d'Infermeria, Escola Universitària d'Òptica i Optometria, Escola Universitària de Treball Social, Institut de Filologia Valenciana, Seminari de Teoria de la Literatura, Institut d'Economia Internacional, Institut de Criminologia, Institut de Ciències de l'Educació, Institut Universitari de Geografia, Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals, Departament de Dret Penal, Escola Politècnica Superior, Facultat d'Econòmiques, Consell Social, Departament de Dret Constitucional, Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat i de l'Empresa, Departament de Geografia Humana, Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional, OTRI, Servei de Publicacions, Secretariat d'Esports, Secretariat de Cultura, Secretariat d'Extensió Universitària, Oficina de Seus Universitàries, Seus d'Oriola, Cocentaina i Benissa en els seus Cursos d'Estiu, Primavera i Hivern, Seu de Finestrat, SIBID, Departament de Petrologia, Comissió de Doctorat, Departament de Construccions Arquitectòniques, Servei d'Informàtica, Magister Lvcentinum, Màster en Comerç Exterior, Escola de Negocis, Secretaria General de la Universitat, Departament de Sociologia I i Departament de Sociologia II, Departament de Salut Pública, Centre d'Estudis sobre la Dona, Sala d'Exposicions, GIPO, Secretariat d'Accés a la Universitat, Taller d'Imatge, Departament de Filologia Hispànica, Departament de Filologies Integrades, Departament d'Història Moderna, Oficina de Promoció del Valencià, Col·legi Major, Departament de Química Orgànica, Sindicats CC.OO i UGT, Departament de Filologia Anglesa, Consell d'Alumnes, Museu Universitari, Secretariat d'Assumptes Socials, Departament d'Història Antiga, Defensor de l'Universitari, Departament d'Ecologia, Departament de Matemàtiques, Departament de Dret Processal, Departament de Dret del Treball, Departament de Ciències del Mar i Biologia, Societat de Relacions Internacionals, Secretariat d'Organització d'Espais, Equip de Govern i Vicerectorats, Conferència de Rectors Espanyols (CRUE), Servei Jurídic, Xarxa d'Universitats Joan Lluís Vives. Jornades d'Economia Espanyola. Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti. Oficina de la TIU, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, per a la difusió de la qual nacional s'ha viatjat en dues ocasions a esdeveniments desenvolupats a Madrid: Suport mediàtic i assessoria a la Seu Universitària a Alacant, al Museu de la Universitat i a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Per altra banda es col·labora periodísticament, mitjançant l'enviament de notes de premsa, amb la xarxa Universia.net. i amb la Xarxa d'Universitats de l'Institut Joan Lluís Vives, tant en el contingut dels capítols del programa de TV 'Campus 33' com en l'enviament de notes per a Vilaweb. En altre ordre de coses, la Secretaria de l'Oficina de Comunicació ha atès durant el curs passat un total de 1.400 consultes telefòniques, sent en la seva pràctica totalitat resoltes. Procedeixen tant de periodistes locals i nacionals com de professors de la Universitat.


Campanyes de Comunicació

- Per al Vicerectorat d'Alumnat es va realitzar la Campanya de captació d'alumnes. La Campanya es va dissenyar des de l'estratègia, contingut dels missatges publicitaris, elaboració de textos, gestió del disseny dels fullets i posters amb el Gabinet d'Imatge i Comunicació Gràfica, control de la distribució dels mateixos pel campus. Campaña de publicitat i campanya mediàtica. Per primera vegada s'ha realitzat una campanya en tanques situades en vies públiques d'Alacant. També es va redactar i va realitzar, en col·laboració amb el Taller d'Imatge la publicitat en ràdio. S'ha fet el seguiment amb la difusió mediàtica del procés de Selectivitat, preinscripció i dates de matriculació i redacció de carta als pares. Així mateix s'ha elaborat un informe per a utilitzar com punt de màrqueting de la UA la Seu a Alacant, amb la col·locació de Mupis il·luminats que serveixin de referència i informació en la ciutat.
També s'ha col·laborat amb aquest Vicerectorat en la difusió de les Beques Erasmus, en col·laboració amb la CAM.
- Per al Vicerectorat d'Extensió Universitària s'ha realitzat la Campanya publicitària i mediàtica de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira. A més de la roda de premsa de presentació, s'han destinat tres periodistes de l'O.C. a cobrir cada dia l'actualitat informativa dels 23 cursos al llarg de tres setmanes de juliol de 2004, amb la realització i emissió de notes de premsa rodes de premsa i la gestió de les trobades diàries amb la Cadena Ser-Ràdio Alacant. En aquesta edició, l'organització dels cursos va acceptar diversos consells emesos per l'Oficina, que va elaborar un informe amb l'objectiu de millorar l'organització dels cursos d'estiu.
- S'ha donat suport en l'organització del 25 Aniversari de la fundació de la Universitat d'Alacant, amb reunions i assessorament al comissari de l'esdeveniment, professor Francisco Llorca. Així mateix s'ha col·laborat intensament en l'aport de dades i disposició de l'Hemeroteca per a l'elaboració del Llibre commemoratiu del 25 aniversari de la UA que està sent coordinat pel catedràtic d'Història Contemporània Glicerio Sánchez. L'oficina va elaborar una síntesi molt útil sobre la història de la Universitat d'Alacant. En aquesta mateixa línia s'ha muntat un gran panell expositor en el vestíbul del Rectorat a partir del mes de setembre de 2004 amb una enorme foto al·lusiva de l'esplendor del Campus en el seu 25 aniversari i panells relatius a tots els edificis, centres i seus.
- Campaña de difusió interna i externa de la recentment creada Fundació General de la Universitat d'Alacant. L'Oficina de Comunicació va redactar un informe sobre processos de comunicació interna en una nova organització formada per un mosaic d'altres unitats ja consolidades, va ajudar en el protocol de la inauguració, rodes de premsa, relacions amb els mitjans, etc.
- Campaña de venda de portàtils, a instància de la Gerència.
- Campaña de difusió del nou edifici de Serveis Tècnics d'Investigació, a instàncies de la Gerència.
- Campaña per al Secretariat d'Innovació Educativa, del Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat. Difusió del Campus Virtual i nova campanya d'adquisició de portàtils.

Programa de ràdio en la cadena SER: "La Ventana Universitaria"

Al setembre de 2003 el Vicerectorat de Coordinació i Comunicació va encarregar a l'Oficina la realització d'un programa setmanal sobre activitat universitària. La CADENA SER a Alacant es va oferir com receptora d'aquests continguts, titulant l'espai com "La Finestra Universitària", que s'ha desenvolupat des del mes d'octubre, el dimarts 14 es va iniciar el programa que s'ha desenvolupat tots els dimarts, en FM.91.7 de 19.00 a 19.45 hores. Per part de la UA ha coordinat Maria Rosa Mirasierras i per part de la SER el periodista Gabi Martínez. Han estat 33 programes en els quals s'han difós les activitats institucionals, d'investigació i cultura de la U.A.


Relacions públiques amb els mitjans de comunicació

Al desembre de 2003 es va organitzar el sopar anual de Nadal que relaciona als Mitjans de comunicació amb el Consell de Direcció de la Universitat d'Alacant. Es va realitzar el disseny de l'esdeveniment, mailing, organització del sopar, regals institucionals i protocol.


Rodes de Premsa

http://www.ua.es/es/servicios/comunicacion/actualidad.htm


Tutories

L'Oficina de Comunicació forma part de les institucions i empreses que ofereixen places per al Programa de Pràctiques en Empresa que desenvolupa la Facultat d'Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant. Però en aquest curs acadèmic s'ha ampliat l'oferta a la Facultat de Filosofia i Lletres a fi de contar amb un documentalista per a la posada al dia de l'Arxiu Hemeroteca.
Al llarg del curs acadèmic han estat tutoritzades dues alumnes de la Facultat d'Econòmiques que cursen la carrera de Publicitat i Relacions Públiques. Les alumnes Goretti Costa i Virginia Maillo, que han realitzat 300 hores cadascuna en els dos quadrimestres del curs. Quant a la Facultat de Lletres ha practicat durant quatre mesos Verónica Gamma Mateo organitzant l'arxiu hemeroteca de l'Oficina de Comunicació.


Publicitat

Comunicació publicitària Acceso a su página / Accés a la seua pàgina

L'Oficina de Comunicació, en la seua Àrea de Comunicació Publicitària, assessora a la comunitat universitària sobre la gestió per a la publicació d'anuncis publicitaris, dissenyant el contingut i els missatges. Entre altres serveis, s'informa sobre preus de tarifes publicitàries, espais i gestió d'anuncis, tant directament, com a través d'empreses de publicitat acreditades. En aquests moments gestiona també anuncis en "Banners" (banderes) en publicitat digital. Aquest treball es desenvolupa en col·laboració amb el Gabinet d'Imatge i Disseny Gràfic de la UA.


Àrea de Publicacions Institucionals

Entre altres actuacions, s'ha prosseguit l'elaboració dels continguts i supervisió de la maquetació de la revista "La Torre de Babel", iniciada en la seua actual etapa en 2002, i de la qual s'han distribuït tres nous números. Aquesta publicació està orientada a ressaltar les activitats internacionals de la UA. Cada número consta de 12 pàgines a grandària A4 impreses en cuadricromia.

Així mateix, l'Oficina ha portat a terme la revisió d'estil o la recollida prèvia de dades per a diversos textos i discursos institucionals.

 

Subir / Tornar

 

Actualitat Universitària

Diario de Actualitat Universitària Acceso a su página / Accés a la seua pàgina

Des del mes de gener de 2002 es va engegar la revista digital Actualitat Universitària que ofereix cada dia, tant a l'usuari intern com extern, tota l'activitat que desenvolupa la institució mitjançant l'elaboració de notes de premsa. La UA guarda a més tots aquests informes en la seva hemeroteca, pel que és un instrument de gran utilitat per a consultes posteriors i per als mitjans de comunicació, que se serveixen així d'aquest suport com d'una Sala de premsa Virtual. Els Gestors de l'Oficina s'encarreguen del manteniment informàtic d'aquesta secció.

Accesos a la página de "Actualidad Universitaria"


Des que en desembre de 2001 es començaren a realitzar les primeres proves de la revista digital Actualitat Universitària fins a setembre de 2004, s'observa com els nivells mitjans d'audiència han tendit a l'estabilització. Aquesta tendència mostra una important consolidació del suport així com un elevat grau de fidelització d'un bon nombre d'usuaris (entre 7.000 i 8.300 segons el període) que consulten mensualment Actualitat Universitària. En aquest sentit, és de destacar que el nombre mínim de visites es va donar al començament de la marxa de la revista en el mes de març de 2002 amb 42 visites en un dia; per contra, el mes que la revista va obtenir més visites va ser març de 2004 amb 11.366 peticions servides amb èxit.

Campanyes Publicitàries:

- Captació d'alumnes nou ingrés.
- Cursos d'Estiu Medi Ambient de Finestrat

Serveis i Oficines que han sol·licitat Comunicació Publicitària:

- Ajuntament de Finestrat i Cursos Medi Ambient de la Universitat d'Alacant.
- Centre de Suport a l'Estudiant
- Centre d'Estudis de la Dona
- Centre d'Estudis Orientals
- Departament de Construccions Arquitectòniques
- Departament de Geografia Humana
- Escola de Negocis
- Escola Oficial de Turisme
- Facultat de Dret
- Facultat de Ciències
- Institut d'Economia Internacional
- Màster Internacional en Direcció i gestió Turística
- Oficina de Comunicació
- Seu Universitària Ciutat d'Alacant
- Servei de Promoció del Valencià
- Societat de Relacions Internacionals, SA.
- Taller d'Imatge, SA
- Universitat d'Estiu Rafael Altamira
- Universitat Permanent
- Vicerectorat d'Alumnat
- Vicerectorat de Coordinació i Comunicació
- Vicerectorat d'Extensió Universitària
- Vicerectorat d'Infraestructures, Serveis i Assumptes EconòmicsSubir / Tornar

 

Archiu/Hemeroteca

El Gabinet manté al dia un arxiu/hemeroteca amb les retallades de premsa relatives als múltiples aspectes de la vida universitària d'Alacant. Aquest arxiu, que pot ser consultat per tota la comunitat universitària, s'enriqueix diàriament amb dotzenes de nous documents. L'Oficina de Comunicació conserva un arxiu hemeroteca que compta amb documents periodístics des d'abans de la creació del Centre d'Estudis Universitaris.

El dossier, que apareix en la web institucional en la seva secció d'informació i notícies, pot consultar-se retrospectivament i fer recerques de titulars per paraules clau.

Fins a agost de 2004 s'han recollit entre 359 notícies com a mínim i 864 com a màxim en un sol mes. El criteri de selecció de les notícies es basa en les relatives a la vida acadèmica, investigadora i cultural de la Universitat d'Alacant i també es recullen aquelles que són d'índole general i informen sobre el desenvolupament de les universitats i centres d'investigació del país. Des de la pàgina web de l'Oficina de Comunicació també es pot accedir a altres mitjans en paper o virtuals, amb els quals s'ofereixen enllaços, així com en els dossiers en internet d'altres gabinets de premsa de les universitats espanyoles.

Simultàniament l'Oficina de Comunicació segueix guardant l'arxiu hemeroteca en paper premsa, per índex temàtic, per a la seva consulta pública.

Gràfics:

Noticias recogidas por meses

Noticias recogidas por años

Páginas de titulares leídas por meses

Páginas de titulares leídas por años

Páginas de noticias leídas por meses

Páginas de noticias leídas por años

Espacio en MB de las noticias aparecidas por meses

Espacio en MB de las noticias aparecidas por años

 

Subir / Tornar

 

Altres activitats

Finestreta de SuggerimentsAcceso asu página / Accés a la seua pàgina

Comunicació Electrònica Acceso asu página / Accés a la seua pàgina

Altres labors de comunicació interna

- Disseny i gestió del lloc web "25 Aniversari de la UA". Amb motiu del 25 Aniversari de la UA. S'ha realitzat un lloc web commemoratiu de l'esdeveniment en el qual s'ha donat difusió a aspectes com història de la UA, agenda d'actes del 25 aniversari, etc. Acceso asu página / Accés a la seua pàgina

- Planificació i gestió de difusió publicitària en Marquesines del Campus. Durant el curs acadèmic 2003-2004 s'ha començat a utilitzar aquest suport físic com mitjà de difusió publicitària institucional. Aquest any la campanya monotemàtica que s'ha portat a terme ha estat la del 25 aniversari de la UA.

- Participació en la Comissió del Web Corporatiu de la UA. Això implica la participació activa en les reunions quinzenals de la comissió així com l'execució i resolució de determinades qüestions relacionades amb les mateixes.Acceso asu página / Accés a la seua pàgina

- Disseny i gestió del lloc web "Avantatges comercials per als membres de la UA". A partir de la informació proporcionada pel gabinet de Convenis i pel secretariat de RR.II. relativa a nous acords i/o convenis amb empreses o institucions que redunden en avantatges per a la Comunitat Universitària. Acceso asu página / Accés a la seua pàgina

 

Subir / Tornar