Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Órganos de Gobierno
Defensor Universitario
Consejo de Alumnos
Sociedades
Fundaciones
Vic. de Alumnado
Vic. de Ampliación del Campus
Vic. de Convergencia Europea y Calidad
Vic. de Coordinación y Comunicación
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerectorat
Unitat de Relacions Internacionals
Unitat de Cooperació Internacional
Centre d'Estudis Orientals
Gabinet de Realacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Gabinet d'Imatge [14,84 MB]
Centre d'Estudis sobre la Dona
Vic. de Desarrollo Normativo
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Investigación
Vic. de Ordanación Académica y Profesorado
Vic. de Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios
Vic. de Sociedades y Fundaciones

ACTIVITATS REALITZADES O COORDINADES PER AQUEST VICERRECTORAT

 

Dintre del compromís que la Universitat manté amb la societat, ens hem proposat dinamitzar les relacions d'ambdues al mateix temps que mostrar clarament el paper social que la Universitat té.

· Funcions
· Estructura
· Secretariat de Relacions Institucionals i comunicació

- Gabinet de Relacions Institucionals
- Gabinet de Convenis
- Gabinet de Protocol
- Gabinet de Disseny i Comunicació Gràfica
- Cercador Tabarca

. Secretariat de Relacions Internacionals i Cooperació

- Unitat de Cooperació Internacional
- Unitat de Relacions Internacionals

. Taller d'Imatge
. Societat de Relacions Internacionals

 

Funcions

1. Coordinació de les tasques de l'equip rectoral referides a les relacions institucionals i a la premsa.

2. Foment de les Relacions Internacionals; seguiment de les relacions
bilaterals i la cooperació internacional amb universitats i institucions.

3. Coordinació de la participació de la Universitat d'Alacant en els programes d'Educació de la Unió Europea. Coordinació dels programes amb Amèrica Llatina i dels programes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països del tercer món .

4. Suport a l'activitat internacional dels òrgans de govern (presència en xarxes i forum internacionals...) .

5. Impuls de la mobilitat internacional, a través de les convocatòries de borses de viatge per a professors; així com les ajudes a la internacionalització del Personal d'Administració i Serveis.

6.Coordinació d'Actes Institucionals; preparació de visites i reunions
institucionals.

7. Promoure l'execució de convenis internacionals i institucionals; foment de les relacions universitat-entorn social.

8. Definició i gestió de la imatge institucional.

9. Coordinació de les Societats Anònimes (Taller d'Imatge i Societat de Relacions Internacionals.

10. Preparació dels actes protocol·laris de la Universitat, (obertura de curs, investidura de Doctors Honoris causa, etc.)

11. Implantació de la política estratègica de la Universitat d'Alacant.

12. Gestió d'ajudes pel vicerectorat a través del seu gabinet de Relacions Institucionals.

 

Estructura

S'estructura en 2 Secretariats:

· Secretariat de Relacions Institucionals i Convenis.

Des del Secretariat de Relacions Institucionals i Convenis es dissenyen actuacions tendents, en primer lloc, a potenciar les relacions externes de la Universitat per a afavorir la seva integració en l'entorn més immediat i estimular la internacionalització; en segon lloc a fomentar i mantenir la identitat institucional per a enfortir la imatge corporativa de la Universitat en nom d'aconseguir una posició estratègica en el panorama universitari espanyol i internacional; en tercer lloc, a estimular el mecenatge i patrocini d'institucions públiques i entitats privades per a captar recursos externs finalistes que són gestionats directament o en altres unitats de la Universitat; i en quart lloc, a facilitar la integració dels distints col·lectius universitaris per a afavorir la *interdisciplinariedad i la comunicació interna.

El Gabinet de Convenis, que durant aquest any ha gestionat 684 convenis dels quals 639 eren nacionals i 45 internacionals, s'ocupa, d'una banda, de tramitar la signatura de Convenis entre la Universitat i altres Institucions i, per una altra, de gestionar totes les activitats relacionades amb el seguiment dels mateixos. Per a millorar el servei, el Gabinet de Convenis té prevista la implementació progressiva d'un programa informàtic que permeti la gestió centralitzada i a través del Web dels convenis.


· Secretariat de Relacions Internacionals i Cooperació

A més el Vicerectorat dissenya i té funcions executives sobre les dues Societats Anònimes que han estat creades per la Universitat d'Alacant: Taller d'Imatge i la Societat de Relacions Internacionals.

· Taller d'Imatge

L'objecte social de la companyia és, servir de suport instrumental a la Universitat d'Alacant per a la promoció dels sistemes educatius i d'investigació universitària en l'àrea audiovisual, per a la producció, coproducció o emissió de productes audiovisuals, prestació de serveis, execució d'estudis o realització d'investigacions en l'àrea audiovisual, així com l'explotació dels productes, béns o drets conseqüència de la seva activitat.

· Societat de Relacions Internacionals.

A través de la Societat de Relacions Internacionals es busca la continuïtat d'una línia que vam considerar després de diversos anys de treball ja consolidada però que, per a mantenir el lideratge aconseguit, exigeix un treball i capacitat d'innovació permanent, per a això es proposa aprofundir i millorar el desenvolupament dels cursos que es vénen impartint al mateix temps que seguir una política expansiva mitjançant la participació en les fires internacionals més importants per a atreure cap a la nostra universitat a estudiants estrangers i potenciar els nostres cursos d'espanyol. Es pretén que l'UA es converteixi en un referent internacional per a cursos d'espanyol en les millors universitats del món.
Cursos impartits per la SRI: Cursos d'espanyol per a estrangers, programa AULES: Cursos per a la millora del coneixement d'idiomes (anglès, francès, alemany, etc) dels alumnes de l'UA. Cursos multimèdia, cursos on line, a la comunitat universitària, potenciació d'àrea de congressos, així com l'àrea de traducció i interpretació

 

Subir