Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerectorat
Unitat de Relacions Internacionals
Unitat de Cooperació Internacional
Introducció
Convocatòria de programes de cooperació
Programes de mobilitat
Projecte Havana
Altres activitats
Centre d'Estudis Orientals
Gabinet de Relacions Internacionals
Gabinet de Protocol
Gabinet de Convenis
Oficina de Comunicació
Gabinet d'Imatge [14,84 MB]
Centre d'Estudis sobre la Dona
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

UNITAT DE COOPERACIÓ INTERNACIONALAccés a la seua pàgina / Acceso a su pàgina

 

Introducció

La Unitat de Cooperació Internacional s'encarrega de donar suport administratiu a les activitats sobre Cooperació al Desenvolupament que es desenvolupen en la U.A.
La unitat forma part del Secretariat de Cooperació i Relacions Internacionals, aprovat en Junta de Govern del 25 de març del 2002.
Les seues activitats se centren a donar cobertura administrativa al desenvolupament de programes i convocatòries d'Educació Superior dins del Pla Estratègic en Cooperació al Desenvolupament de la UA.

 

Subir / Tornar

 

Convocatòria de Programes de Cooperació al Desenvolupament durant el curs 2003/2004

L'objecte de la convocatòria de caràcter anual és regular la concessió de subvencions a projectes, programes i actuacions de cooperació que contribuïsquen a millorar les condicions de vida de les poblacions en els països amb menor nivell de desenvolupament humà.
Es va publicar al març del 2003 i la quantia establida va ser de 180.000 € que es va dividir en dos tipus de fons:

Fons A: amb una quantia de 108.000 €. (60%). Projectes d'educació a nivell no universitari

PROJECTE TIPUS A

IMPORT

Projecte construcció escola primària a Chiguivitane. Moçambic.

14.000

Casa Llar i alberg juvenil "Elvira Velasco". Implementació de la biblioteca. Perú

5.000

Educació sanitària d'adolescents i mares jóvens. Perú

6.000

Millora i ampliació de les alternatives econòmiques i socials per a la població llauradora de Cayambe. Equador

10.000

Implementació d'un centre de capacitació en ús i maneig d'hivernacles. Perú

8.000

Millora de les condicions educatives i de salut de les alumnes de l'Escola d'Infermeria Sahrauí de Tindouf. Algèria

11.210

Desenvolupament rural en l'ètnia Mam de Chiapas, Mèxic

7.100

Millora de la qualitat dels servicis sanitaris del centre d'Assaida Alhorra al barri de Taboula, Tetuan, El Marroc

15.860

Projecte de disseny i aplicació de tallers i material didàctic a través de recursos informatius en matèria de gènere, habilitats socials i desenvolupament humà amb comunitats andines Quítxues i Aymaras a Punisc. Perú

1.500

Documents, Informació i Recursos per a DECIDIR. Creació d'un Centre de Documentació de Moreno per a la comunitat. Argentina

3.000

Prevenció de la desnutrició, atenció primària i formació d'agents comunitaris de salut amb famílies de llauradors pobres a Les Falagueres, Missions. Argentina

6.000

Observació internacional de les eleccions presidencials a Guatemala

4.330

Acompanyament i Observació Internacional per a la protecció dels Drets Humans a Guatemala

9.000

Dotació de generador elèctric per a centre maternal, Sucumbos, Equador

8.500

Dotació de servici mèdic als usuaris de la Fundació Nodrir a Bogotà (Colòmbia)

4.500

Desenvolupament d'infraestructures bàsiques de l'assentament urbà marginal de San Francisco de Paula, Perú

6.000


Fons B: amb una quantia de 72.000 €. (40%). Projectes d'educació a nivell universitari

PROJECTE TIPUS B

IMPORT

Consolidació del Centre d'Estudis Socials i Polítics Llatinoamericans. Equador

9.640

Seminari sobre valors, violència i educació. Mèxic

1.783

Continuació del projecte de cooperació cientificotècnica entre les universitats d'Alacant i Lleó. Nicaragua

7.450

Curs d'Especialista Universitari en desenvolupament local i turisme. Perú.

3.900

Desenvolupament de cursos avançats d'Anàlisi Instrumental. Argentina

3.000

Curs de Materials Polímers en Contacte amb Aliments. Argentina.

1.300

Accions per a la millora en l'àmbit de la gestió de l'educació superior a Amèrica Central i Carib. Panamá.

4.100

Curs d'Ordenació Rural en Funció del Medi Ambient en la Universitat de Bindura. Zimbawe

4.200

Curs-taller de Polímers conductrores i no conductors com a inhibidors de la corrosió d'acers. Perú.

2.500

Dotació bibliogràfica per a biblioteca pública de la Universitat Nacional Sant Antoni Abad del Quisso. Perú

2.000

IV Curs OPPS "Salut, institucions internacionals i globalització". Brasil.

4.000

Metodologia per a la Docència i Investigació en Malalties Transmissibles. Bolivia.

3.900

Formació per a projectes de desenvolupament rural i diagnòstic del sector educatiu de Sao Diumenges. Guinea Bissau

3.000

Promoció de la Salut en adolescents i famílies a través de la creació de Microempreses.Colòmbia.

6.000

 

DISTRIBUCIÓ DE FONS PER PAÏSOS

 

ANY 2003 / 2004

PAÏSOS

TIPUS A

TIPUS B

Aregelia

11.210

0

Argentina

9.000

4.300

Bolivia

0

3.900

Brasil

0

4.000

Colombia

4.500

6.000

Ecuador

18.500

9.640

Guatemala

13.330

0

Guinea Bissau

0

3.000

Marruecos

15.860

0

México

7.100

1.783

Mozambique

14.000

0

Nicaragua

0

7.450

Panamá

0

4.100

Perú

26.500

8.400

Zimbawe

0

4.200

Total tipus

120.000

56.773

Total

176.773

Resum d'execució d'alguns projectes més representatius:

Entre els més de trenta projectes que actualment finança la Universitat d'Alacant, hem destacat algun d'ells com mostra del treball en Cooperació al Desenvolupament realitzat des de la Unitat.

Projecte: "Millora de la qualitat dels servicis sanitaris del centre d'Assida Al Baciva al Barri de Taboula, Tetuan. El Marroc"

Fitxa Tècnica.
Responsable universitari: Carlos Mateo Ripoll
Contrapart: Associació Assaida Alhorra
Responsable contrapart: Amina Mahmoudi
Localització: Barrio deTaboula, Tetuán. Marruecos
Dotació Pressupostària: 15.860 €
Data realització: Inici: setembre 2003
Fi: novembre 2003
Estat: Finalitzat

Descripció del projecte:

Context.

La ciutat de Tetuan ha patit un augment considerable de la població a causa de dos fenòmens, la migració del medi rural a les ciutats i el fet de considerar el nord del Marroc com "pont cap a Europa". Estos factors provoquen un creixement descontrolat de barris en estes ciutats. En este entorn es troba el Barri de Taboula, situat a 3 Km. de Tetuan, l'expansió del qual s'ha produït desordenadament, mancant pràcticament d'infraestructures i servicis bàsics.
Per a obtindre assistència sanitària pública de qualsevol tipus és necessari desplaçar-se al centre de la ciutat de Tetuan, mancant a més de qualsevol pla sanitari, per ara, d'organismes oficials.

Fonamentació.

L'Associació Assaida Al Baciva, en el seu centre del barri de Taboula disposa d'un dispensari mèdic per a posar remei a la situació abans descrita, a més d'oferir altres servicis bàsics comunitaris: assistència social, guarderia infantil, alfabetització i formació per a la dona.
Este dispensari mèdic, des de la seua posada en marxa l'any 2000, ha atés a més de 9.000 persones, de les quals quasi 6.000 eren dones, per la qual cosa l'adquisició d'un ecograma permetrà millorar la salut reproductiva d'estes i altres dones, millorant la qualitat dels servicis sanitaris que es presten actualment en este centre i possibilitar l'accés als mateixos a un nombre més gran de població que no té mitjans suficients.

Objectiu General. Millorar la qualitat dels servicis sanitaris del centre de Taboula.

Objectius específics. Garantir a través d'un ecograma una maternitat sana i saludable a les beneficiàries del Centre de Salut de Taboula i una millora de la seua salut reproductiva.

Resultats

L'adquisició de l'ecógrafo i del material auxiliar necessari per al seu funcionament es va realitzar en el mes de novembre del 2003, des de llavors es beneficia d'este servici mèdic els més de 20.000 habitants del barri de Taboula i tota la població dels barris circumdants, en la prevenció i detecció de malalties o realització d'ecografies de dones embarassades.

Colaboradoras del despensario médico de Taboul
Carlos Mateo junto a colaboradoras

Col·laboradores del dispensari mèdic de Taboul

D. Carlos Mateo, responsable del programa, junt amb col·laboradors del Centre Mèdic
una vegada instal·lat l'ecógrado donat per la UA


Projecte: Accions per a la millora en l'àmbit de la Gestió de l'Educació Superior a Amèrica Central i Carib. Panamà.

Fitxa Tècnica.
Responsable universitari
: Luis Ramos Gutiérrez
Contrapart: Universitat de Sta.María la Antigua. Panamá.
Responsable contrapart: D. Jutiniano Montenegro, Director en Maestrías.
Localització: Panamà
Dotació Pressupostària: 4.100 €
Data realització: febrer 2004
Estat: Finalitzat

Descripció del projecte:

Objectiu.

Facilitar una ràpida adequació als canvis que actualment es produïxen en les Universitats analitzant les estratègies necessàries que permeten abordar els canvis.
Objectius generals.

1. Promoure iniciatives de millora en la formació de directius universitaris i de les contraparts.
2.Contribuir a la transformació de la societat com a òrgan motor de desenvolupament sostienible.
3.Convergència dels models educatius d'ambdós costats de l'Atlàntic.

Accions.

Anteriorment a esta acció, una Comissió composta per membres de la U.A: D. Luis Ramos, D. Roberto Escarré, D. Vicente Benito i D. Rodolfo Martínez i una comissió de personal de l'USMA, liderats pel professor Justiniano Montenegro havien preparat la celebració del present Seminari Internacional sobre Gestió Universitària.

Les seues característiques van ser les següents:

Temàtica:
- Qualitat
- Planificació Estratègica
- Comunicació i Internet
- Internacionalització

Participació destacada en ponències:
D. Pablo Varela, rector de la Universitat Católica de S.María de Panamá.
D. Gustavo García, rector de la Universitat de Panamà.
D. Salvador Rodríguez, rector de la U. Tecnològica de Panamà.

Ponències dels representants de la UA
D. Luis Ramos: "La evaluación de la Calidad como instrumento de internacionalización de las Universidades.
D. Vicente Benito Gil: "Dirección Estratégica y Gestión de la Educación en las Univesidades españolas.
D. Rodolfo Martínez Gras: "El papel de Internet en la Gestión de la Comunicación.
D. Roberto Escarré Urueña: "La Internacionalización de las Instituciones de Educación Superior.

Justiniano Montenegro y Rodolfo Martínez
Asistentes al Seminario

Justiniano Montenegro, coordinador del seminari, juntament a Rodolfo Matínez en una de les exposicions. Panamà 2004

Assistents al Seminari en la Universitat Catòlica de Sta. María. Panamà 2004


Projecte: Implementació d'un Centre de Capacitació en ús i maneig d'hivernacles. Perú.

Fitxa Tècnica.
Responsable universitari: Dª.Ana Melis Maymar
Contrapart: Religiosas del Niño Jesús.
Localització: Perú
Dotació Pressupostària: 8.000 €
Data realització: Gener de 2004
Estat: Finalitzat

Descripció del projecte:

Objectiu.

El projecte s'ha desenvolupat en les comunitats dels llauradors del Districte d'Ocongate, situat a la serra del sud del Perú, Quisso. Aqui viuen de manera aïllada, en total abandó per part del govern de torn. Cal tindre en compte que ens referim a zones deprimides i de difícil accés pel seu difícil traçat muntanyós.
El projecte consistix en la implementació d'un Centre de Capacitació per a aprenentatge de tècniques de cultiu a la província de Quispicanchi i en l'àmbit de treball de les Germanes del Xiquet Jesús i la parròquia d'Ocongate. El objectiu es concreta en la instal·lació d'un hivernacle. Baix la parròquia se centren 4 districtes que comprenen 51 comunitats de llauradors i en cada una d'elles hi ha una escola dependent de la Basílica. Moltes de les escoles compten amb xicotets hivernacles on s'aprenen tècniques de cultiu d'hortalisses, base de l'alimentació de les famílies de la zona.
Amb la implementació d'este Centre s'ha aconseguit donar una verdadera capacitació a pares de família, estudiants i promotors dels xicotets hivernacles. El centre estaria al servici dels hivernacles escolars.
Els objectius aconseguits es resumixen en:
1. Formació i capacitació dels alumnes en l'Hivernacle.
2. Generació d'ingressos econòmics a través dels productes-objectius.
3. Diversificació i millora de la dieta alimentària d'escolars de la zona i problemes en general.

Panorámica
Invernaderos

Panoràmica on s'ha instal·lat l'hivernacle, Perú 2004

Hivernacles a la Parròquia de Sant Pau, Ocongate. Perú

 

Subir / Tornar

 

Programa de mobilitat

a) Programes de Beques de Doctorat per a estudiants de països en via de desenvolupament.

La Universitat d'Alacant, estableix anualment diverses convocatòries públiques per a finançar beques d'estudis de doctorat a estudiants pertanyents a països en via de desenvolupament. L'acció s'emmarca dins del pla estratègic de cooperació desenvolupat des de la nostra Universitat i es dividix en dos programes:

1. Beques de Doctorat per a països Llatinoamericans
2. g) Beques de Doctorat per a països d'Europa de l'Est.

El primer programa es compon de 32 beques, de manera que cada any s'oferixen 8 beques amb la finalitat de formar especialistes en distintes àrees de coneixement amb l'objectiu que la formació que adquirisquen revertisca en benefici del país d'origen.

El nombre total de beques ha crescut gradualment fins a aconseguir la xifra rècord de 32 en l'exercici 2003. El seu finançament està compartit entre la Universitat d'Alacant i diversos patrocinadors com són BSCH ; Bancaixa , CAM , Diputació Provincial, Ageval i la Generalitat Valenciana.

Les beques cobrixen tant el desplaçament des dels seus països d'origen com l'allotjament i la manutenció, rebent una quantitat mensual de 750 € durant els 10 mesos que dura el curs acadèmic. Inicialment este programa tenia una duració mínima de 2 cursos i màxim de quatre, en el cas que accedisquen a la realització de la corresponent Tesi Doctoral.

El programa de Beques de Doctorat per a estudiants d'Europa De l'Est, és una iniciativa nova iniciada en el curs acadèmic 2003/04. És idèntic al programa d'Amèrica Llatina i pretén aconseguir una xifra de 8 beques. Per al present curs ja s'han incorporat els quatre primers becaris.

Gráfica de financiación

Bases de la IX Convocatoria de Becas

 

b) Programa de Beques per a estudiants del Magrib. Projecte Magrib.

Dins de l'acord marc entre la Universitat d'Alacant i la Universitat de Tànger-Tetuan i coordinat pel professor D. Eduardo Seva Romà, es realitzen anualment diferents activitats acadèmiques entre les Institucions. En el curs 2003/04 s'han materialitzat els programes següents:

1. 12 beques per a la impartició d'un curs d'Especialització en Turisme, dirigit a estudiants Magribins amb formació en Turisme, a fi de dotar-los de coneixements teòrics i pràctics. A este efecte, es treballa amb Direcció General de Cooperació Internacional de la Generalitat Valenciana així com l'Associació Hotelera d'Alacant i Hosbec. Al llarg del curs es realitzen visites de caràcter pràctic a empreses del sector i organismes públics relacionats amb l'activitat turística.

2. 2 per a estudiants Magribins per a la realització d'un Màster en Gestió i Tractament d'Aigües, dirigit pel Catedràtic D. Daniel Prats, de l'Institut de l'Aigua de la UA.

3. Beques per a la realització del Curs de Desenvolupament Local i Turisme, dirigit pel Professor D.Antonio Martinez Puche.

Proyecto Magreb

 

Subir / Tornar

 

Projecte Havana

Relació de les accions realitzades durant el curs 2003/04

DOCTORATS
· Desenvolupament sostenible conservatiu de boscos tropicals, maneig forestal i turístic - Universitat Pinar del Río
· Doctorat en Enginyeria Química

MAESTRIES
· Maestria en Maneig Integral de l'Aigua
· Maestria en Geografia, Medi Ambient i Ordenació Territorial
· Maestria en U. Pedagògica de la Havana

DIPLOMATURES
· Organització i Gestió de l'Administració Pública
· Gestió d'Empreses Turístique - Universitat de L'Havana

CURSOS DE POSTGRAU
· Curs de Postgrau en el CEDEM
· Curs de Postgrau en Biogeografia
· Curs de Postgrau en Gestió de la Qualitat i Mediambiental

 

 

 

Doctorat en "Desenvolupament Sostenible conservatiu de Boscos tropicals, maneig forestal i turístic.

Contrapart: Universitat de Pinar del Río
Coordinador: Antonio Escarré Esteve

El programa de doctorat "Desenvolupament sostenible conservatiu de boscos tropicals, manejos forestal i turístic" va ser aprovat per la comissió de Doctorat de la Universitat d'Alacant el 7 d'octubre de 1997 i per la Junta de Govern en la sessió de data 21 d'octubre de 1997.

Dels alumnes de la primera promoció, han llegit les seues tesis de doctorat en este curs, un total de nou, que junt amb els vuit doctorats amb anterioritat donen un total de 17 fins al moment.

La informació sobre estes lectures, efectuades durant desembre del 2003 i febrer del 2004, s'indica a continuació:

Títol: Gestión Comunitaria y planificación integrada de zonas costeras. La Coloma y Cortés. Dos estudios de caso cubanos
Autora:
Ania Bustio Ramos
Director de tesi: Dr. D. Francisco Torres Alfonsea (Universitat d'Alacant)
Data: març 2004

Títol: Selección de tecnologías de aprovechamiento de la madera con impacto reducido, mediante técnicas de decisión multicriterio
Autor: Fernando L. Domínguez Goizueta
Directors de tesi: Dra. Dª María Amparo León Sánchez (Universidad de Pinar del Río) i Dr. D. Fidel Cándano Acosta (Universitat de Pinar del Río)
Data: desembre 2003

Títol: Perfeccionamiento para el manejo de los bosques semideciduos mesófilos en la ciénaga de Zapata
Autora: Mercedes de la Caridad Almeida Yanes
Directors de tesi: Dra. Dª María Amparo León Sánchez (Universidad de Pinar del Río) i Dr. D. Antonio Escarré Esteve (Universitat d'Alacant)
Data: desembre 2003

Títol: Perfeccionamiento en el manejo de la materia prima para aumentar la calidad de la madera aserrada de Pinus Caribaea Morelet var. Caribaea en la provincia de Pinar del Río
Autor: Osmani González Hernández
Directors de tesi: Dr. D. Juan Manuel García Delgado (Instituto de Investigaciones Forestales de La Habana) i Dr. D. Daniel Álvarez Lazo (Instituto de Investigaciones Forestales de La Habana)
Data: desembre 2003

Títol: El efecto de la tala rasa sobre la vegetación leñosa en los ecosistemas de pinares, en la unidad silvícola San Andrés, perteneciente a la EFI La Palma
Autor: Nelson Valdés Rodríguez
Directors de tesi: Dr. D. Andrés Erasmos Ares Rojas (Universidad de Pinar del Río) i Dr. D. Antonio Escarré Esteve (Universitat d'Alacant)
Data: desembre 2003

Títol: Aportaciones metodológicas para la implementación del turismo rural en la República de Cuba. Estudio de caso: zona turística de Viñales
Autora: Isis Alejandra Camargo Toribio
Directors de tesi: Dr. D. Javier Esparcia Pérez (Universidad de Valencia) i Dr. D. Pedro Fernández de Córdoba Castellá (Universidad Politécnica de Valencia)
Data: desembre 2003

Títol: Metodología para el diseño de un sistema medioambiental costero y la incidencia del bosque de manglar en la erosión del litoral por técnicas avanzadas de Geomática
Autora: Iluminada de la Caridad Milián Cabrera
Directors de tesi: Dr. D. Alfredo Ramón Morte (Universitat d'Alacant) i Dr. D. Ricardo Álvarez Portal (Universidad de La Habana)
Data: desembre 2003

Títol: Bases para el manejo sostenible de un bosque de manglar en estado de deterioro. Sector Coloma-Las Canas. Pinar del Río
Autora: Greicy de la Caridad Rodríguez Crespo
Directors de tesi: Dr. D. Ángel Zaldívar Solís (Universidad de Pinar del Río) i Dr. D. Andreu Bonet Jornet (Universitat d'Alacant)
Data: desembre 2003

Títol: Paisaje y vegetación en Pinar del Río
Autor: Reynaldo Uriarte Mosquera
Director de tesi: Dr. D. Gabino Ponce Herrero (Universitat d'Alacant)
Data: desembre 2003

Trabajos de conservación
Treballs de conservació en un dels Centres on s'investiga en els Doctorats, Cuba, 2003

 

Subir / Tornar

Doctorat cooperat en Enginyeria Química

Contrapart: Universitat d'Orient.
Coordinador: Professor Jose Antonio Reyes

Durant este curs acadèmic 2003/04 s'han realitzat 3 accions de col·laboració:

1.- Estada de 2 professors del Dpt. d'Enginyeria Química a Cuba del 31 de maig a l'onze de juny 2004, per impartir 2 assignatures del curs de doctorat d'Enginyeria Química de la Universitat d'Orient:

1.- Tecnologies Netes i Recursos Renovables. Química de la Piròlisi. (Protecció Ambiental). (40 hores).
Dra. Angela N. García Cortés
Professora Titular del Departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant.
2.- Fenòmens de Transport. (40 hores).
Dr. Juan Carlos García Quesada
Professor Titular del Departament de Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant.

2.- Estada de 2 mesos d'un professor i Vicedegà d'Investigació de la Universitat d'Orient en el Dpt. d'Enginyeria Química, Benigne Luis Llaurada Vázquez, per a la realització d'un treball d'investigació dins del projecte "Producció de carbons activats de carbonitzat de closca de coco amb aplicació de camp magnètic" corresponent a la seua tesi doctoral.

Donada la bona impressió que ens han transmés els professors que han realitzat l'estada en Cuba, respecte als alumnes, instal·lacions… i aprofitant estos contactes i la transferència d'informació sobre els temes d'investigació que actualment existixen en els centres, es pretén establir en els pròxims mesos la possibilitat i interés de la realització de tesi co-dirigides per professors de les dos universitats. Una vegada definida la possibilitat i segons la seua viabilitat, es procedirà a la presentació de tota la documentació necessària al CEDIP de la Universitat d'Alacant, a fi de que tal curs de doctorat impartit en la Universitat d'Orient siga reconegut per la Universitat d'Alacant, pretenent d'esta manera que les tesis elaborades corresponguen als dos universitats.

Els requeriments actuals del curs de doctorat d'Enginyeria Química de la Universitat d'Orient pareix complir els requeriments de crèdits teòrics i treball experimental dels curs de doctorat de la Universitat d'Alacant .

 

Subir / Tornar

 

Maestria en Gestió Integral de l'Aigua (2a edició)

Contrapart: Institut Politècnic"José Antonio Echeverría"
Coordinador: Daniel Prats Rico.

S'ha completat la part acadèmica de la 2a Edició de la Mestria en "Maneig Integral de l'Aigua:

El curs va comptar amb una matrícula de 19 alumnes.
El professorat de la Universitat d'Alacant que s'ha desplaçat per a impartir docència ha sigut:
· Pedro Varó Galvañ
· Carlos Aurenheimer Arguiñano
· Daniel Prats Rico
· Gabriel Real Ferrer
· Martín Sevilla Jiménez
· Joaquín Melgarejo Moreno

La clausura dels crèdits docents es va realitzar el passat 6 de juliol del 2004 amb la presència de les autoritats següents:

Eng. Eulalia López Alvarez, Assessora del Presidente del INRH i Presidenta del Consejo de Administración de Aguas de La Habana
Manuel Navarro Agulló, Director Internacional del Sector de Agua y Saneamiento y Vicepresidente del Consejo de Admón.. de Aguas de La Habana
Eng. Jesús Hernández Lestón, Delegado Provincial de Recursos Hidráulicos Ciudad Habana y miembro del Consejo de Admón.. de Aguas de La Habana
Eng. Ramón Rodríguez Velázquez, Director del Grupo Empresarial de Acueducto y Alcantarillado y miembro Consejo de Admón.. de Aguas de La Habana
Llic. Julio Ratia Romero, Director General de Aguas de La Habana
Ing. Carlos Menéndez Gómez, Subdirector General de Aguas de La Habana
Dr. Daniel Prats. Coordinador General del Curso
Dr. Antonio de Lucas. Vicerector de Castilla La Mancha
Dra. Haydee Llanusa Ruiz. Vicerectora CUJAE
Dra. Lourdes Zumelacarregui . Vicerectora CUJAE
Dr. Luis Cardona López. Degà Facultad de Ingeniería Civil

Alumnos del curso

Entrega de diplomas

Alumnes del curs

Entrega de diplomes

Diplomatura en Bayamo:

S'ha impartit la primera Diplomatura en Bayamo, en el Centre de Formació de l'Institut Nacional de Recursos Hidràulics. S'ha comptat amb una matrícula de 22 alumnes de totes les províncies orientals.

La inauguració es va realitzar el 7 d'octubre del 2003, comptant amb la presència del Director del Centre, el Director de Formació de l'INRH i el Director del CIH.

El profesor Daniel Prats en un momento del curso

El professor Daniel Prats, en el Centre de Formació de Bayamo, Cuba, octubre 2003

Estades d'alumnes:

Els dos millors alumnes de l'anterior Diplomatura en L'Havana van ser becats per a una estada a Alacant i Castella-La Manxa.
Van obtindre la beca Sra. Odalis Méndez i Sra. Liuba Domínguez i les dates van ser de 25 d'abril a 25 de juny del 2004.

 

Subir / Tornar

 

Maestria en Geografia, Medi Ambient i Ordenació Territorial

Contrapart: Universitat de l'Havana.
Coordinador: D. Gregorio Canales.

La Mestria en Geografia, Medi Ambient i Ordenació del Territori es desenvolupa des de 1999, en virtut del Conveni firmat entre la Universitat d'Alacant i la de L'Havana, i té previst que finalitze al desembre del 2004.
En la present edició cal destacar:
· El total de persones matriculades va ser de 27 alumnes de tercer cicle, d'ells 10 són professionals tècnics de l'Administració cubana.
· Les titulacions dels matriculats corresponen a les llicenciatures de Geografia, Economia, Biologia, Enginyeria i Arquitectura.
· Els professors participants, el període d'estada i la temàtica tractada per cadacun d'ells es detalla en el quadro següent:

Nom

Dates

Mòdul temàtic

José Antonio Segrelles

30/01/04 a 06/02/2004

Agricultura y territorio en el MERCOSUR

Antonio Martínez Puche

30/01/04 a 06/02/2004

La comercialización de los recursos locales en un contexto globalizado

José Costa Mas

28/02/2004 a 06/03/2004

Cultura, Sociedad y modelos urbanos: el cine como fuente de investigación


Jesús Quesada Polo

16/04/2004 a 24/04/2004

La intervención en áreas turísticas: oportunidades, problemática y modelos de ordenación urbanística


· S'han iniciat les tesis doctorals sota la direcció conjunta amb professors cubans com són les codirigides per Gabino Ponce Herrero i Gregorio Canals Martínez i que porten per títol: "Turisme en ciutats patrimonials cubanes: el centre històric de la ciutat de L'Havana i Trinidad" i "Població rural a Cuba: tendències actuals i perspectives".

· Estada en la Universitat d'Alacant de D. Roberto González Sousa, Director del Departament de Geografia i responsable de la Mestria en la Universitat de L'Havana. Durant el seu mes de permanència va impartir classe als alumnes, tant de la Diplomatura en Turisme com de l'especialitat de Geografia en la Facultat de Filosofia i Lletres. La seua estada va servir per a planificar el perfil a desenvolupar en la pròxima edició de la Mestria, així com possibles treballs d'investigació.

 

Subir / Tornar

 

Maestria en la Universitat Pedagògica de l'Havana

Contrapart: Universitat Pedagògica de l'Havana.
Responsable: Albert Gras Martí.
Durada: del 8 al 15 de febrer de 2004.
Alumnes: 40
Departament responsable: Física Aplicada.

S'ha impartit un curs sobre els Problemes pedagògics en l'Educació Superior i l'aplicació de les TIC de 5 hores diàries, incloent les activitats de Teleformació en línia.

S'ha comprovat la viabilitat limitada de cursos semipresencials de postgrau sobre aplicacions de les TIC en l'ensenyament, que utilitzen la plataforma de Teleformació Micro Campus de la nostra Universitat.

S'han establit les bases per a una col·laboració en una mestria sobre Especialitat de Postgrau en Educació Especial, entre El Govern de l'Estat de Chiapas (Mèxic), l'Institut Superior Pedagògic "Enrique José Varona " de l'Havana (Cuba) i la Universitat d'Alacant, dins de la xarxa de Telecomunicació de Microcampus.

Característiques del curs.
Amb l'objectiu de difondre idees innovadores i coneixements pràctics en l'ús de les TIC en l'ensenyament i l'aprenentatge, així com estimular al professorat a què incorpore tals recursos en la pràctica diària, s'ha desenvolupat el programa següent:

Sessió

Títol

Conteingut

Primera

Introducció a la plataforma de Teleformación i metodologia

La plataforma. Menús, fitxa i contrasenya, configurador del navegador, consultes, debats. Miniaplicacions, navegació en Internet, excursions virtuals i preparació de l'estructura general d'un tema o curs

Segona

Exemples de TIC aplicats a l'Ensenyança

Missatges, tests, Exemples de TIC: posades en comú, ideomas, preparació de debats, fulls de càlcul, esquemes, caixes i dibuixos, etc.

Tercera

Simulació de processos

Programes específics de simulacions. Entrega de material en Internet i activitats de control, edició d'imatges, enquesta, vídeos i ensenyança. Models, laboratoris automatitzats en ensenyament

Quarta

Avaluació i difusió

Avaluació automatitzada, tests en diverses aplicacions, conversió de formats, pàgina Web de professorat, enquestes, etc.

Quinta

Projecte d'Unitat Didàctica

Disseny d'una Unitat Didàctica pels alumnes

 

Subir / Tornar

I Curs d'Especialista en Organització i Gestió de l'Administració PúblicaFolleto del curso / Fullet del curs

Coordinador: José Cofre Sirvent.
Contrapart: Mariela Columbié, Ministerio d'Educació Superior de Cuba.

Característiques:
Dirigit: Directivos de la Administración Pública y empresas cubanas.
Objectiu General:
Contribuir a la modernització de l'Administració Pública en Cuba.
Estructura:
200 hores lectives, dividides en 10 mòduls
Durada: 12 mesos.

 

 

 

Subir / Tornar

Gestió de l'Empresa Turística

Contrapart: Facultat d'Economia de L'Havana
Coordinador: Pedro Hernández Pardo.

Introducció:

El programa presentat en este curs s'ha desenvolupat conjuntament per la Facultat d'Economia de la Universitat de L'Havana i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant. El programa consta de 30 crèdits pel que es pot dir que este títol equival al d'Especialista Universitari en la nostra Universitat.

Aquesta és la sexta edició que s'impartix, i s'ha buscat la participació d'empreses cubanes que puguen col·laborar en el finançament del projecte. En la present edició s'ha col·laborat amb diferents empreses de diferents sectors, al contrari d'altres anys on se centrava en els directius d'una sola empresa que assumia part del cost del curs, però com hem dit, enguany hi ha hagut una sèrie de dificultats per la situació del país que ha obligat a oferir el curs de forma general, amb una gran acceptació.

Com és habitual hem desenvolupat el programa en dos visites, intentant coincidir amb períodes no lectius per així no entorpir el desenvolupament docent en la Universitat d'Alacant.

La primera part es va celebrar en la setmana del 9 de Gener al 13 de Febrer del 2004, on es van impartir les assignatures següents
:

Gestió de Qualitat:

Professor: El senyor Pedro Hernández (Dpt. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)
Planificació i control financer
Professor: El senyor Luis Rodríguez Manfredi (Dpt. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)
La segona part es va celebrar en la setmana del 28 de Juny al 2 De Juliol del 2004, impartint-se les assignatures següents:
Sociologia del Consum
Professor: El senyor José Santacruz (Dpt. Sociologia)

Comunicació i negociació:

Professor: Don Josep Valdés (Dpt. Economia Aplicada)
Anàlisi i gestió financera: anàlisi d'inversions i presa de decisions
Professor: Senyora Mercedes Leal (Dpt. Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting)
El nombre de participants en el Diplomat en el present curs acadèmica ha sigut de 45 alumnes, tots ells directius d'empreses cubanes.
.

Lus Manfredi y Daylin Llerena con alumnos
Pedro Hernández impartiendo clase
El professor Lluïu Manfredi amb la professora cubana Senyora Daylin Llerena i diversos alumnes assistents al curs .
Professor D. Pedro Hernández impartint mòduls de la Diplomatura.
Manfredi y Hernández con alumnos
Els professors Lluïu Manfredi i Pedro Hernández amb els alumnes del curs

 

Subir / Tornar

 

Curs de Postgrau en el CEDEM

Contrapart: Universidad de la Habana.
Coordinador: Joaquín Marhuenda i Jorge Hurtado Jordá.

Activitats:

Les activitats previstes per al curs 2003/04 s'inicien el passat mes de febrer, quan es va realitzar una vista a la Universitat de l'Havana, amb un doble objectiu:
a) Impartició de cursos en la Facultat d'Econòmiques i en el CEDEM (Centre d'Estudis Demogràfics) , institucions pertanyents a la Universitat de L'Havana, aprofitant la situació per a estretir els vincles acadèmics entre la nostra Universitat i els centres d'aquella Universitat que oferixen línies docents i investigadores en ciències socials (Facultat d'Econòmiques, Centre d'Investigacions en Economia Internacional i CEDEM).
b) Presa de contacte amb empreses espanyoles radicades en Cuba, amb la finalitat tant de posar de manifest la nostra presència regular en eixe país i la nostra voluntat de permanència, com per a conéixer les demandes i necessitats de formació de les empreses i analitzar les possibilitats de desenvolupament d'activitats mútuament beneficioses, així en l'àmbit de la formació, que ens és propi, com en qualsevol altre terreny insuficientment explorat.

Pel que fa al primer grup d'activitats, i en el període de temps considerat, es van mantindre reunions de treball amb la Dra. Carmen Quintela, Degana de la Facultat d'Economia, i amb la Dra. Martha Zaldivar, Directora del Departament de Ciències Empresarials, que es van plasmar en una declaració d'intencions l'objectiu primordial de la qual seria la realització d'un Programa de Doctorat en Administració d'Empreses.

De les reunions, d'altra banda, amb la Directora del CEDEM, Otilia Fangs, i l'equip directiu del CIEI, es va derivar la possibilitat d'adequar la nostra oferta de formació a les línies d'investigació preferents en tals centres ("Indicadors de desenvolupament", "Població, pobresa i ocupació", Gènere i població", "Desenvolupament Local i globalització", "Problemes de la família", "Vulnerabilitat sociodemogràfica", entre altres), així com la integració de la nostra oferta en la Mestria que, de forma conjunta, desenvolupen la Facultat d'Econòmiques, el CIEI i el CEDEM, i el programa del qual ens va ser subministrat. Existix igualment el compromís de firmar un Acord de Col·laboració Interuniversitari amb el CEDEM, amb clàusules que definixen netament les obligacions de les parts i intercanvi previ dels programes i els curricula dels respectius professors visitants, de manera que, de la nostra col·laboració, pogueren desprendre's programes d'investigació conjunts.

Respecte al segon grup d'activitats, i gràcies a la molt amable col·laboració de D. Alfredo Manresa Ruiz, Director de l'Oficina de Representació en Cuba de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, es van produir contactes amb:

D. Nofre Siquier i Barcelo, Delegat en Cuba del Grup Iberostar.
D. José Conesa Martínez, Gerent General de Repsol en Cuba.
D. Francisco Camps Orfila, Director d'Operacions i Desenvolupament del Grup Meliá en Cuba.

En les trobades es va posar de manifest l'existència de la Seu que la nostra Universitat manté en L'Havana, amb una voluntat de permanència, per damunt de dificultats temporals, semblant a la de les empreses que representaven, i la nostra disposició a col·laborar amb les mateixes en quantes activitats de formació, reciclatge professional i extensió universitària consideraren útils i estiguérem en condicions d'oferir en benefici mutu.

 

Subir / Tornar

 

Curs de Postgrau en Biogeografia

Contrapart: Esther Pérez, Museu Nacional d'Història de l'Havana.
Responsable: Victoriano Peiró Clavell

I. Programa dels dos mòduls del professorat del Museu Nacional d'Història Natural de Cuba
Mòdul I : Fonaments de la Biogeografia Històrica i Ecològica : 20 hores.
Curs 1. Introducció : Panorama Mundial fins a arribar a Cuba.
Curs 2. Història de la Biogeografia.
Curs 3. Biogeografia Ecològica.
Curs 4. Biogeografia Històrica.
Mòdul II : Biogeografia de la Biota Antillana. 30 hores.
Curs 5. Anàlisi de la Biota per grups. Profs. : Alayón, Tony, Juliol A. Genaro Artola (Biogeografia i insectes de Cuba), Arturo, Luis, Esteban, Alina, Stephen, William, Rojas.
Mòdul III : Avaluació de la Biodiversitat i Gestió Ambiental del Litoral. 80 hores.
Curs 6. La Biodiversitat i els seus mètodes.
Curs 7. Ecologia del Paisatge.
Curs 8. Gestió i Impacte Ambiental del Litoral.
Curs 9. Aplicacions GIS i GPS en conservació i maneig de vertebrats.
El mòdul impartit per 4 professors de la Universitat d'Alacant, correspon al mòdul final del Curs, i es va desenvolupar tant en la part teòrica com la pràctica del 12 al 30 d'Abril del 2004. En este han participat els professors: José Manuel de Miguel Garcinuño, Antonio Gómez Sal, Eduardo Seva Romà i Victorià Peiró Clavell.

Valoració del Curs:

A partir dels informes emesos per cada un dels professors, de les consultes realitzades als alumnes, i de la reunió final de coordinació amb l'equip directiu del Museu, es presenten els següents aspectes sobre la valoració del curs pel que fa al seu desenvolupament operatiu actual i la proposta de millores futures.

1. Opinió general del curs: Es valora com molt positiva. El mòdul s'ha desenvolupat amb normalitat i s'han complit totes les expectatives i objectius. Aules i material docent suficient i alumnat motivat. S'ha complit l'horari fidelment i no hi ha hagut cap incidència de importància
S'han suscitat diverses discussions entorn dels conceptes i tècniques comentades, la qual cosa indica l'interés dels assistents pels temes abordats. La comunicació s'ha mantingut una vegada acabat el curs, a través del correu electrònic, utilitzat fins al moment per diversos participants. Estos han mostrat gran interés a rebre més material o informació bibliogràfics.

2. Valoració de l'alumnat: En el curs han participat uns 30 assistents, principalment investigadors i llicenciats en Biologia, o en altres especialitats relacionades amb la conservació i la gestió ambientals. Part d'ells matriculats només en este curs de Biogeografia i l'altra part procedents del curs de doctorat "Noves tecnologies al servici de les indústries forestal i turística", que pertany al programa de doctorat U. d'Alacant- U. Pinar del Rio "Desenvolupament sostenible del bosc tropical: manejos forestal i turístic". En la majoria dels casos són persones ben preparades, amb notable inquietud d'aprenentatge i que han aprofitat bé el curs. És convenient que el nombre d'assistents no supere els 30 matriculats, especialment per l'organització que requerixen les classes pràctiques de les assignatures.

3. Seu del curs.
És adequada, cèntrica i molt ben comunicada amb qualsevol lloc de la ciutat (este aspecte és d'enorme importància en L'Havana). La direcció del Museu i els responsables cubans de l'organització del curs han treballat molt eficientment, abans i durant el mateix, aportant, dins de les seues possibilitats, tot allò que s'ha requerit pel professorat i pels assistents. La col·laboració amb els organitzadors cubans ha sigut estreta i molt satisfactòria.

Victoriano Peiró y Eshter Pérez en la inauguración
Professor Victorià Peiro, junt amb SRA. Esther Pérez en l'Acte d'inauguració

 

Subir / Tornar

 

Curs de Postgrau en Gestió de la Qualitat i Mediambiental

Contrapart: Universitat de l'Havana.
Coordinador: Juan José Tarí

1. Professorat

José Francisco Molina Azorín (20 hores)
Professor Titular d'Universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat d'Alacant. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Alacant.

JJuan José Tarí Va guillar (20 hores)
Professor Titular d'Universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat d'Alacant. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Alacant.

2. Dades de la contrapart cubana

Professora Dra. Rosa Mayelín Guerra Bretaña, coordinadora de la Càtedra "Qualitat, Metrologia i Normalització" de la Universitat de L'Havana i cap del Departament de la Qualitat del Centre de Biomateriales de la Universitat de L'Havana (Cuba).

3. Descripció de l'acció

Curs de formació en qualitat i medi ambient on es van analitzar els fonaments, conceptes, tècniques i ferramentes bàsiques de la gestió de la qualitat i de la gestió mediambiental, així com les normes i models vinculades als mateixos (normes ISO 9001 i 14001 i el model EFQM) i els seus processos d'auditoria.
En les classes es van impartir els conceptes teòrics de la gestió de la qualitat i la gestió mediambiental, recolzant-nos en casos pràctics d'empreses que es van fer en classe.

4. Alumnes: número i perfil

Nombre d'alumnes : 50.
Els alumnes van ser professionals. Els podem classificar en dos grups:
- Personal que treballa en el Centre de Biomaterials de la Universitat de L'Havana.
- Personal de diferents empreses interessades en la implantació i certificació del sistema ISO 9001 i ISO 14001, entre els que es trobaven persones de l'entitat nacional de certificació de Cuba.

5. Dates de l'acció

Del 12 al 16 d'abril de 2004.
La duració del seminari va ser d'una setmana (de dilluns a divendres), impartit pel matins.

6. Objectius

Els objectius inicials van ser els següents:
· Ampliar els coneixements sobre les normes ISO 9001 e ISO 14001.
· Explicar el model EFQM per a completar els coneixements sobre qualitat i medi ambient.
· Aplicar la metodologia del cas com un element d'aprenentatge per a ells.
· Estudiar eines de gestió de la qualitat i gestió mediambiental

Aquests objectius inicials es van complir amb la impartició del curs i la participació dels alumnes de manera destacada.

 

Subir / Tornar

 

Altres activitats

a) IV Cursos de Postgrau Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament.

Considerat com el primer curs Interuniversitari de la Comunitat Valenciana, s'ha desenvolupat la quarta edició del Postgrau en Cooperació per al Desenvolupament. Cal destacar la participació de les cinc universitats públiques valencianes amb una duració de 300 hores, sent el període lectiu de novembre del 2001 a maig del 2002. Les pràctiques comprenen de març a agost del 2003 i s'inclouen períodes d'estada en diversos països per a la formulació, seguiment i avaluació de projectes així com pràctiques en distintes entitats i organització de Cooperació.
Duració: Octubre 2003 a juny 2004
Dates de les pràctiques: Estiu 2004
Dirigit: A jóvens titulats i alumnes de postgrau de les universitats valencianes interessats en temes de cooperació al desenvolupament.
Termini matrícula: a partir d'octubre del 2003.
Participants: totes les universitats de la Comunitat Valenciana.
Nombre d'alumnes matriculats: 45

Folleto informativo / Full informatiu
Tríptico del 4º Curso Interuniversitario sobre Cooperación al Desarrollo

 

b) Actes de sensibilització.

La Unitat de Cooperació Internacional al Desenvolupament ha col·laborat en diferents actes de sensibilització, ja siguen jornades, conferències, cursos, etc.
Destaquen els següents
.

Jornadas de sensibilización: "sostenibilidad y desarrollo"

Setmana d'Algèria a la Comunitat Valenciana

Internacionales de Paz

 

c) Recepció dels becaris acollits als programes de Cooperació al Desenvolupament de l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals.

La Unitat de Cooperació Internacional, cada any, a l'inici del curs acadèmic realitza un acte de benvinguda a tots els becaris adscrits als programes de la nostra Oficina.
L'any 2003, es va celebrar un Acte el saló d'Actes de la E. U de , amb la presència del Vicerector de Coordinació i Comunicació D. Roque Moreno, així com nombrosos tutors i coordinadors dels diferents programes.
Este acte de caràcter festiu i lúdic permet als nous becaris prendre contacte amb la resta d'alumnes, així com fomentar les relacions intercultars entre els diversos grups que provenen de diverses parts del món
.

Discurso de Bienvenida

Discurs de Benvinguda del vicerector de Coordinació i Comunicació,
juntament a responsables de les empreses patrocinadors dels programes.

Rosa e Irene con becarios

Acto de Bienvenida

Rosa i Irene, amb becaris en el acte de benvinguda.
Saló d'Actes de la Facultat de Filosofia i Lletres
Acte de Benvinguda en l'Aulari I

 

d) Viajes Institucionales

Viatges Institucionals.
Viatge Institucional a Cuba.
Data: Desembre 2003.
Integrants: D. Roque Moreno Fonseret, Vicerector de Coordinació i Comunicació, SRA. Olga Fuentes Soriano, Secretària Gral i D. Gaspar Hdez Hdez, Director de l'Oficina de Cooperació i Relacions Internacionals de la U.A.
Desplaçaments i objecte:
Universitat d'Orient
Objecte: Implementar el Doctorat en Química compartit per les dos universitats.
Reunions: D.Marcos Cortina, Rector; D. Roberto Sagaró, Degà d'Enginyeria mecànica i Carmen Díaz: Especialista de Relacions Internacionals

Universitat de Pineda del Va riure:
Objecte: Promocionar els programes en formació a distància (Telde) de la U.A. per a impartir doctorats pel sistema de Teleformació.
Reunions: Maricela González: Vicerectora d'Investigacions i Postgraus. Angel Notari: Vicerector Docent Carlos Llaç Vento. Drtor. Centre Estudis de Gerència i Turisme de la Universitat de Pinar del Rio
.
Universitat Agrària de l'Havana:
Objecte: coordinar i augmentar la utilització de la plataforma de microcampus en la UHA.
Reunions: Francisco Benítez Moradenques, Rector. Leonel Iriarte Navarro, Cap del Departament Informàtica i Teresita García Gómez Vicerectora de l'Agrària.

Encuentro entre Roque Moreno y Olga Fuentes con los responsalbes del Convento

Miembros de la UA en su visita a la U. Agraria de La Habana

Trobada entre Roque Moreno i Olga Fuentes, amb els responsables del Convent de La nostra
Senyora de Betlem, on es pretén instal·lar una Òptica patrocinada per la
UA

Membres de la U.A. en la seua visita a la Univ. Agrària de l'Havana

Miembros de la UA en su visita a la Cámara de Comercio de La Habana

Responsable del proyecto junto a responsables de la UA y alumnos

Olga Fuentes, Roque Moreno i Gaspar Hdez, en la seua visita a la Cambra de Comerç de l'Havana
La Habana

Alberto, responsable de la Seu de l'Havana, junt amb alguns alumnes d'Arquitectura
i responsables de la UA

Subir / Tornar