Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerectorat
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

ACTIVITATS REALITZADES O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORAT

 

La publicació i entrada en vigor de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, va suposar un nou marc per a les universitats espanyoles i la necessitat d'adaptar el sistema normatiu propi de cada universitat als nous condicionaments legals. Amb la finalitat d'emprendre i culminar aquesta labor, el rector de la Universitat d'Alacant va estimar necessari oferir una adequada resposta d'organització creant en el curs 2001-2002 el Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu.

Després de tota la labor que va dur a l'elaboració d'un nou Estatut per a la Universitat d'Alacant, remetent al Consell de la Generalitat el text normatiu al juliol de 2003, aquest va remetre a la Universitat una sèrie d'objeccions, amb data 23 de gener de 2004, que va dur que el Claustre de la Universitat tornés a reunir-se el 5 de març de 2004 per a pronunciar-se sobre les mateixes.

En aquest interin que duu fins a la seva aprovació, es va viure en el mes d'abril de 2004 el nomenament de l'Excm. i Magf. Sr. Rector D. Salvador Ordóñez Delgado com Secretari d'Estat d'Universitats i Investigació, i del Vicerector de Desenvolupament Normatiu Excm. Sr. D. Juan Rosa Moreno com Director del Gabinet del Secretari d'Estat.

Per això, i al quedar l'actual equip de Govern en funcions, el Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu es va transformar en el Secretariat de Desenvolupament Normatiu, quedant al capdavant del mateix Ramón Terol Gómez, assumint les funcions del Vicerectorat.

Finalment, el Consell es va pronunciar amb la publicació en el Diari Oficial núm. 4755, de 18 de maig de 2004, del Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat d'Alacant. Això sí, respecte del text que va remetre en el seu moment el Claustre, va introduir el Consell tres modificacions de fons, com eliminar la frase "acadèmicament català" de l'article 2.k) quan fa referència a la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, eliminar també la frase "quan estiguin integrats per dues o més àrees de coneixement" de l'article 21.1, que regula les Seccions Departamentals, i suprimir la paraula "preferent" de l'article 161.6, que atorgava aquest qualificatiu al mèrit de ser becari d'investigació.

Per acord del Consell de Govern de data 15 de juny de 2004 , es va decidir impugnar davant els Tribunals del Contenciós-Administratiu aquestes modificacions.

Ja entrat en vigor l'Estatut, comença l'àrdua tasca d'afrontar els nombrosos desenvolupaments reglamentaris que la nova norma requereix.

Així, i per la necessitat de portar a terme l'elecció de rector conformement al nou Estatut, es va començar immediatament a desenvolupar el mandat establert en l'article 51.j de l'Estatut, que atribueix al Claustre Universitari la competència d'aprovar, a proposta del Consell de Govern, el reglament electoral de la Universitat d'Alacant. L'objecte d'aquest Reglament és el de regular els processos electorals generals de la Universitat d'Alacant, és a dir, els relatius a l'elecció dels membres del Claustre Universitari i de rector, resultant a més d'aplicació supletòria a la resta de normatives electorals que en els seus respectius àmbits regulin les eleccions que es deguin desenvolupar en la Universitat d'Alacant.

En la sessió del Consell de Govern de 15 de juny de 2004 es va aprovar la Proposta de Reglament Electoral per a la seva presentació al Claustre Universitari, que en la seva reunió de 7 de juliol de 2004 va acordar aprovar-lo.


Subir