Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerectorat
Activitats d'Extensió Universitària
Universitat d'Estiu Rafael Altamira
Activitats en Municipis
Seus Universitàries
Patrimoni Cultural Universitari
Universitat Permanent
Sec. Cultura
Sec. d'Esports
Càtedra Arquebisbe Loazes
Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

SECRETARIAT D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
( Pàgines 1 ,  2 , 3,)

 

SEUS UNIVERSITÀRIES

· Seu Ciutat d'Alacant
· Seu de Benissa
· Seu de Biar
· Seu de Cocentaina
· Seu d'Oriola

 

Seu Ciutat d'AlacantAccés a a la seua pàgina / Acceso a su página

· Presentació
· Estadístiques i dades d'activitats
· Activitats desenvolupades
· Llibres publicats

 

Presentació

Aquesta Memòria dona contes del segon Curs d'Activitats d'Extensió Universitària en la Seu Ciutat d'Alacant i tracta de ser una anàlisi qualitativa i quantitatiu del treball desenvolupat, que pot sintetitzar-se així:

1.- En la Memòria del Curs passat afirmàvem que La Seu s'havia convertit en un referent cultural en la Ciutat, permetent començar a complir un dels seus objectius bàsics: apropar la UA a Alacant. El Curs que ara analitzem es plantejava essencialment com el de consolidació de l'aconseguit. En efecte, els elements positius aconseguits calia considerar-los amb molta prudència, ja que l'efecte sorpresa de la iniciativa podia despertar uns corrents de simpatia que fossin efímeres i superficials. Es tractava, doncs, d'afermar el model existent, continuar difonent la imatge de La Seu i ampliar les complicitats socials amb el projecte. En general, aquest objectiu s'ha aconseguit, encara que, com s'indica més endavant, encara existeixen deficiències.

2.- El primer pas en l'estratègia de consolidació, com diem, era el manteniment del model establert el primer curs, donant passos i missatges que permetessin la seua visualització social i l'adhesió al mateix dels usuaris. Aquest model ha seguit tenint com eixos:
-Programació pròpia basada en la qualitat i pluralitat dels continguts, amb important presència de professors i tècnics de la UA.
-Definició de les apostes culturals des d'un vessant crític i cívic i molt compromés amb la ciutat.
-Presència habitual de centres i departaments de la UA que programen aquí les seves activitats.
-Cessió contínua d'espais a tot tipus d'associacions i entitats.

3.- Des d'aquests punts de vista La Seu s'ha anat paulatinament percebent com una Casa de la Ciutat i de la Imaginació, que promou un ampli ventall d'iniciatives i que és permeable a la sensibilitat ciutadana que adopta com pròpia la dinàmica proposta. La Seu es consolida, també, oferint un estil de treball centrat a presentar l'Extensió Universitària com una aposta d'obertura i trobada entre la UA i la societat civil. Ja no es tracta que la Universitat es limite a traslladar els seus sabers a aquesta societat, sinó que entre en diàleg permanent amb ella, que deu ser protagonista i no mer subjecte receptor de l'universitari. La Seu, així, es configura com l'instrument d'aquesta acció cultural a partir dels elements essencials: edifici -com espai pràctic i com metàfora de presència, obertura i trobada- i la programació -que marca els senyals d'identitat i informa de les intencions del projecte-. La Seu deu entendre's com un punt nodal d'una xarxa per la qual circulen estímuls culturals i idees i propostes. El caràcter de servei públic de La Seu pot llavors interpretar-se no d'una manera estàtica, sinó dinàmica: la seua acció consisteix en l'assumpció del compromís social de donar consistència i ampliar aquesta xarxa.

4.- L'estratègia de consolidació i visualització exigiria de l'ampliació i diversificació notable del nombre d'activitats i dels continguts. Com podrà apreciar-se, aquest objectiu s'ha aconseguit en l'essencial. No obstant cal reiterar que algunes limitacions espacials i pressupostàries ens segueixen impedint obrir l'oferta a cert tipus d'activitats.

5.-En compliment, igualment, del principal objectiu previst, s'ha ampliat la presència exterior de La Seu, organitzant activitats fora d'ella, innovant en els temps i format d'algunes activitats, establint contactes que deuen fructificar en pròxims cursos i promovent altres dinàmiques socials. En aquest sentit mereix la pena apuntar:
-La realització d'una programació estival ha marcat una pauta de presència ampliada molt significativa. En un sentit similar cal valorar positivament la programació de Nadal i en dissabtes.
-La realització d'activitats fora de La Seu, en col·laboració amb altres entitats, promou l'acostament de la UA amb la societat de manera visible i permet assajar altres models d'intervenció cultural. Així, podem destacar les conferències en Instituts, els actes de la Constitució en el Club Informació o l'II Cicle "Música per a la Setmana Santa-Música per a la Pau".
-L'edició de llibres promoguts per La Seu marca també una fórmula de presència ciutadana interessant, al mateix temps que presta un servei públic cultural considerable.
-El bagatge acumulat ens ha permès establir noves relacions, fins i tot fora de la Ciutat, que començaran a donar els seus fruits en pròxims Cursos, enriquint la programació i difonent la imatge de La Seu i de la UA. Igualment ens ha permès obtenir major finançament externa.
-Finalment cal ressaltar alguna cosa molt més intangible, com és el reiterat -encara que insuficient- reflex públic de debats i noves sensibilitats emergents entorn d'accions de La Seu en el teixit social i en els mitjans de comunicació, el que marca una via d'acció per al pròxim Curs.

6.- Malgrat tot el que s'ha dit aquest no pot ser una anàlisi trionfalista: el fet no fa sinó indicar que les potencialitats són moltes i que no estem sinó al principi d'un camí. Un camí, per cert encara ple de punts febles. Posar l'èmfasi en la imaginació com mecanisme de treball no pot significar en cap cas equiparar la imaginació amb mer voluntarisme que, per definició, estaria condemnat a esgotar-se -arrossegant amb això a la mateixa imaginació creadora- si no es milloren alguns elements que maximitzarien l'acció i la imatge de La Seu. Així, podem apuntar:
-Finançament insuficient que limita la celebració de certs tipus d'actes i la projecció pública de les activitats.
-Necessitat apressant d'executar les reformes d'infraestructures, sempre ajornades, per a millorar la imatge de l'edifici i ampliar la seva capacitat d'acollir actes, alguns d'ells d'impossible realització amb l'actualment existent.
-Necessitat d'estabilitzar el personal, la peça bàsica en tot el disseny de treball.
-Conveniència de millorar la coordinació entre diversos serveis de la UA i La Seu, generant sinergies que potenciarien la qualitat de la gestió i la imatge social de la UA. La Seu no pot ser un mer apèndix de la UA sinó que deu integrar-se decisivament en el seu esdevenir, per això és una mica preocupant que mentre s'ha duplicat el nombre d'activitats promogudes directament per La Seu i per altres entitats i institucions, el nombre d'actes organitzats per centres de la UA ha disminuït.
-Finalment, i encara que sigui qüestió que excedeixi l'objectiu d'aquesta Memòria, cal indicar que l'eficàcia de La Seu milloraria notablement, amb vista al compliment dels seus objectius, si aquests s'inserissin en una estratègia global de la UA per a la Ciutat, nítida i sostinguda en el temps.

Com resum, podem dir que el balanç és positiu, sobretot perquè està ple d'experiències i ensenyaments que permeten mirar amb optimisme el curs 2004-2005, que deu ser, en bona mesura el del llançament de La Seu. Aquest optimisme, no obstant, està matisat per les insuficiències assenyalades, perquè no es tracta només de fer coses sinó de fer-les bé.


Subir / Tornar

 

Estadístiques i dades d'activitats

· Activitats realitzades en la seu d'Alacant

Activitats realitzades

Nombre

%

Exposicions

10

2

Classes, conferències, meses redones i presentacions

224

56

Projeccions cinematogràfiques

60

15

Concerts

29

7

Teatre i similars

3

1

Recitals literaris

27

7

Rodes de premsa

33

8

Altres

16

4

Totals

402

100

Gráfica actividades realizadas

Activitats realitzades

Nombre

%

Directament per la Seu Ciutat d'Alacant

295

73

Vicerectorat d'Extensió Universitària

15

4

Altres serveis de la UA

20

5

ONG, Associacions i demés entitats

72

18

Totals

402

100

Gráfica según organizador

Altres dades

Llibres publicats

5

Videos editats

3

Activitats realitzades fora de la seu

28

Mencions en premsa

500

Total matriculats cursos i seminaris

642

Certificacions ICE

373

Estimació de participants

45.000

· Comparativa respecte al curs anterior

 Activitats

2002/2003

2003/2004

nombre

%

nombre

%

Conferències, classes i meses redones

148

62

205

51

Presentacions de llibres i revistes

7

3

16

4

Projeccions cinematogràfiques

21

9

60

15

Concerts i audicions musicals

8

3

29

7

Recitals literaris

12

5

27

7

Teatre i similars

0

0

3

1

Exposicions

3

1

10

2

Rodes de premsa

26

11

33

8

Actes institucionals

4

2

3

1

Altres

8

3

16

4

Totals

237

100

402

100

Comparativa absoluta de actividades realizadas

Incremento de actividades

 Activitats organitzades per:

2002/2003

2003/2004

n.

%

n.

%

Directament per la Seu Ciutat d'Alacant

133

58

295

73

Vicerectorat d'Extensió Universitària

25

11

15

4

Altres departaments i serveis de la UA

35

15

20

5

ONG, Associacions i demés entitats

37

16

72

18

Totals

230

100

402

100

Comparación de organizadores


Subir / Tornar

 

Activitats desenvolupades en cadascun dels mesos del curs acadèmic 2003/2004

Setembre Març
Octubre Abril
Novembre Maig
Desembre Juny
Gener Juliol
Febrer Agost

Subir / Tornar

 

Llibres publicats de la Seu Ciutat d'Alacant

El Valencià a Alacant
La Inmigración en Alicante y algunas se sus paradojas
Una historia con luces y sombras

Ernest LLuch. Un exemple de tolerància al País Valencià
Detective Terratrèmol

 


Subir / TornarSede de Benissa Accés a la seua pàgina / Acceso a su página

· Activitats acadèmiques
· Altres activitats

 

Sede de Benissa
Sala de reuniones. Sede Benissa
Sede Benissa
Exterior Sede Benissa
Interior Sede Benissa
Patí Sede Benissa

Sede Universitaria de Benissa. La Casa de Cultura


Activitats acadèmiques en la seu de Benissa

· Fòrum Europa

Folleto del Fórum
Folleto general de los cursos

· Cursos d'estiu (Del 19 al 23 de juliol. 4 cursos de 40 hores)

- L'Europa dels ciutadans
- El cine i la ciutat europea. cultura, societat i urbanisme
- Atenció a la diversitat cultural i personal a Europa

Aula de informática
Asistentes a un curso


· Benissa, día i nit

A les nits, la Seu Universitària de la Marina i l'Ajuntament de Benissa van oferir, gratuïtament i com a complement dels cursos, un variat programa d'activitats ludicoculturals: folk, ball, cinema al carrer, vi d'honor, sopar a l'aire lliure, presentació de llibres, exposicions, revetla, bandeta, música festera, etc. (ver imágines)


· Altres cursos

- Introducció a la Informàtica, amb Mireia Sempere i Pablo Suau, curs de la Universitat Permanent (del 28 d'abril al 28 de maig)
- Referents de Qualitat per a la Resolució de Problemes Interactius, coordinat per Salvador Peiró (7, 8, 14 i 15 de maig)
- Habilitats Socials, seminari de la Universitat Permanent, amb Antonio Vallés (del 10 al 19 de maig)

 

Subir / Tornar

 

Altres activitats en la seu de Benissa

Folleto programación octubre-diciembre 2003
Folleto programación enero-marzo 2004
Folleto programación abril-junio 2004

 

CICLES

1. Cicle el Runar: Història i Patrimoni

- "La gestión ambiental del litoral" per Francisco Torres Alfonsea (UA)
- Xarrada col·loqui: "Desenvolupament urbà i sostenibilitat del territori", a càrrec de Tomás M. Mazón (UA)
-
Xarrada col·loqui: "Turisme sostenible i planificació del territori", a càrrec de Antonio Martínez Puche (UA)
-
Taula redona: "Polítiques urbanístiques: models i alternatives", amb representants de la Conselleria de Territori i Habitatge, la UA, la UPV, l'Ajuntament de Benissa i l'Ajuntament de PuçolExcursión guiada
-
Xarrada col·loqui: "Les cases de tros a Benissa. Una arquitectura per a la transformació del territori en el set-cents", a càrrec de Toni Banyuls
-
Xarrada col·loqui: "Custòdia del territori: Una eina per a la conservació del paisatge agrícola tradicional", a càrrec de Josep Nebot
-
Excursió guiada a les cases de tros de Vinyent i el tossal de la Ràpita, per Toni Banyuls i Joan Pastor
-
Xarrada col·loqui: "La Ràpita, paisatge vital d'Abu Bakr Muhammad B. cIsa? Remembrança des de Dénia, a càrrec de Josep Antonio Gisbert Santonja
-
Xarrada col·loqui: "Aigua, arquitectura i territori: La conca del Quisi", a cárrec de Toni Banyuls
-
Excursió guiada al Molí del Quisi, per Toni Banyuls

2. Cicle Descobrir la Marina

- Xarrada col·loqui: "La nostra gastronomia", a càrrec de Emili Piera
- "Les festes de moros i cristians a la Marina". Assemblea comarcal d'associacions de Moros i Cristians
-
"Sant Vicent Ferrer: Miracles de la Marina", a càrrec de Joan Francesc Mira
-
Poesia i música, recitat pel grup Tràfex (amb Josep Vicent Cabrera, Mavi Vidal, Maria Josep Vidal i Imma Mas) amb música de Tocant i Rodant (amb Pascual Salort, dolçaina; i Pep Aguilar, tabalet)
- Jazz a la Marina, concert a càrrec de Dolç Tab Jazz Project, amb Josep Alemany (dolçaina), Albert Llobell (bateria), José Pastor (piano), Carlos Carbonell (baix) i Carlos Llidó, Jerry (congues)

3. Cicle Els Llibres, els Autors

- Presentació del llibre Marta dibuixa ponts, a càrrec d'Anna Ronda i amb la participació de l'autor, Carles Cortés
- Presentació del llibre De viva veu, amb la participació de l'autor, Isidre Crespo
- Presentació del llibre Medi terra nia, amb motiu de la clausura de l'exposició "Mediterrània"

4. Cicle Diabetis: L'epidemia del segle XXI

- "Ni grossos ni prims: El que convé mejar", conferència a cárrec de Josep Xavier Esplugues Pellicer
-
"Qualitat de vida i diabetis", conferència a càrrec de Dolores Moral Cayuela (infermera del Centre de Salut de Benissa)
- "Diabetis i oci", conferència de Luis Arribas Palomar (endocrinòleg de l'Hospital Marina Alta de Dénia)
- Conferència a càrrec de Bernat Soria Escoms (catedràtic de l'Àrea de Fisiologia, UMH)

5. Cicle I vosté què mira?

Café literari a càrrec del grup Bocas

CONFERÈNCIES

- "Salud emocional en la primera infancia. La prevención infantil", per Yolanda González, psicoterapèuta i especialista en prevenció infantil
- "25 anys de Constitució", a càrrec de Jaume Castells. Amb la projecció d'un documental sobre la transició espanyola. Després de la conferència es va fer un col·loqui
- "Disciplina i convivència als centres educatius", per Susana Garcés
- "Modelo Integrado de convivencia en los centros educativos", a càrrec de Juan Carlos Tórrego (Universitat Alcalá de Henares)
- "Nosaltres els humans: Tots iguals però tots diferents", a càrrec de Daniel Climent, organitzada per la Regidoria de Medi Ambient
- "Meravelles de Diana. Caminant per les muntanyes i les valls de les comarques centrals valencianes", per Joan Pellicer. Organitza: ABAI
- "Rondalles i llegendes: Una aproximació a l'imaginari popular valencià", a càrrec de Joan Borja i Sanz (UA)
- "Les escoles de la Marina Alta en el primer terc del segle XX" per José Luis Oliver (UA), en el marc del 12è Cicle de Conferències L'Art Avui a la Marina, sobre "L'arquitectura, una eina transformadora", organitzat pel grup De Reülll

EXPOSICIONS

- "Migratio migratia" (Del 4 de setembre al 3 d'octubre)
- "Tinta i paper: Cartells de Pelikan" (del 14 d'octubre al 10 de novembre)
- "Retrats de Farafina", fotografies de Patricia Gajardo (del 15 de novembre al 17 de desembre)
- "Xiquetart Benissa 2003" (del 19 de desembre al 9 de gener)
- "Silenci interior". Ángel García (fotografies) i Ismael Belda (textos) de la Marina
(des del 16 de gener)
- "Mediterrània", Jaume Fuster, Ramón Pérez Carrió i Lluís Fornés, fotografies, gravats i textos sobre la serra Gelada (del 20 de febrero al 31 de marzo)Exposició: Mediterrània
- "Sense títol cinc/1", pintures sobre fusta d'Ignacio Sánchez Chillón (del 14 de maig al 2 de juny)
- "Una mirada diversa", fotografies de Andreu Castillejos amb la col·laboració d'Entrepobles (del 4 al 30 de juny)

MÚSICA, DANSA, TEATRE I POESIA

- El encantamiento. Sonidos que sanan, concert a càrrec de Néstor Kornblum y Mitchele Avetard
- Concierto del cuarteto de cuerda Almus, amb el pianista Federico Solano López
Església Puríssima Xiqueta de Benissa
- Paparazzi o la historia de un amanecer abortado, de Bogdan Cioaba, per la companyia teatral Succes, de la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I. L. Caragiale Bucuresti
- Lo mejor de los mejores, recital de Caco Senante
- Recital a cargo de Lluís Fornés. Piano: Josep Doménech Part
- Concert de Buenos Aires Hora Tango. Teatre municipal de Pego
- Études pour piano de György Ligeti, conferència concert a càrrec del pianista Jaume Ortolà i Font que inclou la presentació de les obres amb projecció de diapositives i recital
- Concert del trio de saxos Arsis. Església d'Alpatró, Vall de Gallinera
- El príncep feliç, representació de l'obra teatral infantil a càrrec de la companyia Saineters Teatre
- Homenatge a Óscar Esplà, dansa al teatre municipal de Pego
- Recital del grup Canaima. Centre social de Bèrnia
- Concert de la Filharmònica Universitat d'Alacant (FUA). Teatre municipal de Pego
- Mile Gloriosus, de Plaute. Actuació de la Companyia Repertori Contemporani i de Saineters Teatre

ALTRES

- Visites educatives
Per als centres educatius de l'entorn, tant de primària com de secundària, s'han concertat visites guiades a la Seu: a les exposicions programades i al conjunt de les instal·lacions. Aquestes visites es complementen amb la projecció de pel·lícules infantils o juvenils, amb representacions teatrals o amb una visita guiada al centre històric de Benissa.Visitas educativas


- III Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica. L'epístola
Comunicacions:
"Cartes d'amor i de guerra", per David Serrano Blanquer
"Descripció d'un epistolari excepcional: Les cartes creuades entre Carner, Noulet, Obiols i Rodoreda", per Abraham Mohino
"L'epistolari de Ramon Xuriguera", per Josep Camps i Arbós
"L'epistolari d'exili de Joan Fuster", per Joaquim Espinós
Cloenda:
"Un diàleg ajornat: La carta", per Carme Riera
Visita guiada a Benissa

- Xiquetart Benissa 2003
Projecte educatiu amb programació de tallers, música, contacontes, teatre infantil, etc.

- Projecció del documental Doing time, doing vipassana, amb la participació de Javier García (Comité de Difusió de Vipassana)

- Projecció del documental Changing from inside, amb la participació de Javier García

- Degustació de vins de Benissa

- Projecció de la pel·lícula Yentl, amb motiu de la Setmana de la Dona

 

Subir

 

Seu de Biar Acceso a su página

· Activitats acadèmiques
· Altres activitats

Plaza Convento
Vista castillo Biar

Seu Universitària de Biar. La Casa de Cultura

 

Activitats acadèmiques en la seu de Biar

· Jornades de Tardor (del 7 al 29 de novembre. 6 cursos de 20 hores)

- Nuevas tendencias en la gestión de organizaciones: calidad, recursos humanos y tecnologías de la información.
- Diseño de ingeniería en 2D y 3D.
- Gestión de empresas cooperativas: aspectos prácticos.
- Fiscalidad inmobiliaria.
- Mecanismos de financiación de las PYMES. Luces y sombras.
- El nuevo negocio electrónico. La economía digital.

· Jornades de Primavera (del 5 de març al 3 de abril. 7 cursos de 20 hores)

- Emprendedor y desarrollo de nuevos proyectos empresariales.
- Las encuestas en la empresa. La aplicación de las nuevas tecnologías para la realización de encuestas.
- La reforma de la legislación sobre quiebras y suspensiones de pagos: la nueva ley concursal.
- Diseña tus presentaciones con Power Point y dibuja de forma fácil con programas básicos de tu ordenador.
- En busca de la calidad total en la gestión de organizaciones. El papel de las nuevas tecnologías y los recursos humanos.
- Curso práctico de flora y vegetación del Alto Vinalopó

· Cursos d'Estiu (del 9 al 21 de juliol. 7 cursos de 20 hores)Alumnos en un curso

- Las aves: estudio, seguimiento y problemática de sus poblaciones.
- Nuevas tecnologías de informática y comunicaciones en las organizaciones actuales.
- Diseño de páginas web dinámicas aplicadas a la gestión turística.
- Gestión de la calidad y el medio ambiente: Estrategias de éxito para la implantación de las normas ISO 9001 e ISO 14001.
- La importancia de la protección de los derechos de propiedad industrial para las empresas.
- Uso, diseño y construcción de bases de datos para la gestión empresarial.
- Las fiestas de moros y cristianos: manifestación popular, organización cívica, sentimiento colectivo y negocio emergente.

· Altres cursosCurso de protocolo

- ¿Hacia una justicia penal rápida?
- La celiaquía y los celíacos: Análisis de su realidad en España
- Gestión de la calidad y gestión medioambiental: Implantación de normas ISO 9001 e ISO 14001
- Fiscalidad inmobiliaria
- Curso de celiaquía
- Salud bucodental infantil y juvenil
- Consecuencias profesionales de la aplicación del espacio europeo de educación superior y de formación
- Protocolo y etiqueta, dirigido por Óscar Carrión López

 

Subir

Altres activitats realitzades a la seu de Biar

CONFERÈNCIESAsistentes a una conferencia

- "Indumentaria de Biar y comarca s. XVIII y XIX", a càrrec de M. Victoria Liceras i Ferreres
- I cicle de conferències de la seu universitària de Biar i el Centre d'Estudis la Foia. Coordinadores: Juan Antonio Mira Rico i José Manuel Valdés Mira.
- "L'antic comerç de la neu a la Foia de Castalla" a càrrec de Josep Maria Segura Martí.
- "La música dels moros i cristians: Història, vigència i defensa d'un gènere musical", a càrrec de José Rafael Pascual Vilaplana.
- "Significado de la Constitución de 1978", a cargo de Justo Gil Sánchez.
- Cicle de conferèncias sobre les festes de moros i cristians.

LITERATURA

- Presentació del llibre de Miquel Molina Díez, llicenciat en Filologia Anglesa, Gramática anglesa pas a pas, portals culturals
- Presentació del libre de Carles Cortés Marta dibuixa ponts
- Presentació del llibre de Catalina González La mujer que cocinaba palabras

MÚSICA

- Actuació de la soprano María José Cifre Lull amb la Societat Unió Musical de Biar, dirigida per Ildefonso de San Cristóbal Ferriz.
- II Mostra de folklore de la vila i el terme de Biar per part l'Associació d'Estudis Tradicionals Sagueta Nova.
- Mostra de folklore amb l'actuació dels grups Rancho Folklórico Do Carregado, de Portugal, i Grup Abuela Santana, d'Albacete.
- Recital de cant i piano a càrrec de la soprano M. Teresa Albero Almiñana i del pianista Arturo Domene Cabanes.
- Actuació musical Bajo un mismo cielo.
- Actuació musical a cargo del grupo musical Ensamble Saxos.
- Recital a càrrec del grup de percusió de la Banda Filarmònica de la UA, Zyklus Percussion.
- Actuació musical a càrrec de Buenos Aires Hora Tango.
- Concert del quartet de corda Almus, resident de la UA.
- Actuació musical del grup Canaima.
- Escola de música d'estiu.

TEATRE

- Cuñada viene de cuña, de Fdez. Sevilla.
- Melocotones en almíbar, de Miguel Mihura.
- Enseñar a un sinvergüenza, de Alfonso Paso.
- Marino tiene que ser, de Fdez. Sevilla.
-El castillo de Quirós, (teatre infantil).
- Con la muerte en los talones, de Frank Novat.
- Mátame y te querré siempre, d'Adrián Ortega.
- Teatro infantilContacontes a càrrec del grup de narració oral de la UA.
- Sussi. (Un musical carnívoro), a càrrec del Teatre Universitari.
-La Pallassa Tomasa va actuar davant els xiquets escenificant contes en la seu.
- Narració oral en valencià.
- Adosadas, dirigida per Juan Luis Mira i representada pel Teatre Universitari.
- Teatre infantil (teatricontes).

DANSA

- Actuació de Dansa Contemporània Ida y Vuelta a càrrec del grup de dansa Equus.
- Homenaje a Óscar Esplá representat pel grup de dansa Chircovskii Dance Project.

TALLERS I SEMINARIS

- Taller de fabricació de malabars i jocs amb malabars.
- III Seminari d'història: La Iberia de los oppida ante su romanización
- Taller de carícies, dirigit per Rafael Carrió Micó.

JORNADES I TROBADES

- I Jornada de Convivència de Participació Universitària.Jornadas de Convivencia de Participación Universitaria
- Jornada de convivència entre estudiants del programa ERASMUS i membres de la UA, organitzada per la seu universitària de Biar, l'Ajuntament de Biar i AEGEE-ALICANTE.
- Trobada d'estudiants grecs i espanols.Amb motiu de la celebració del congrés Alicante Punto de Encuentro de Múltiples Culturas, Inmigración e Integración organitzat per l'associació d'estudiants AEGEE-Alicante, 30 estudiants grecs i espanyols van visitar la localitat alacantina de Biar.
- Jornada de Treball del consorci per a l'estudi de la creació d'empreses i anàlisi de PYMES. En la trobada de Biar, professors experts de tres universitats nord-americanes (Clemson University, Appalachian State University i University of North Florida), Juan Llopis com a director del consorci per la UA, juntament amb altres professors d'aquesta i representants de l'Oficina de Relacions Internacionals, van estudiar l'intercanvi d'estudiants entre Estats Units i Alacant per ampliar els estudis sobre creació d'empreses dintre dels diferents països dels membres del Consorci.
- Primera trobada de professores de dret constitucional. Professores de dret constitucional van debatre sobre la necessitat d'introduir la perspectiva de gènere en l'àmbit acadèmic en les disciplines jurídiques i concretament, en el dret constitucional.

ALTRES ACTIVITATS

- Presentació en la casa de cultura del vídeo de festes de Moros i Cristians 2003, per Canal 3 de Biar.
- Cercavila a càrrec de la Societat Unió Musical de Biar.
- Acte institucional commemoratiu del 9 d'octubre:
Lliurament de premis del III Concurs de Redacció Escolar
Actuació de la rondalla Sagueta Nova.
Representació de l'obra en valencià Evaristo i Poquelin que esteu al cel, de Jácara Teatro.
Presentació del curtmetratge El chico del pueblo, rodat a Biar i Agost.
- Exposició permanent"Ajuar de novia del s. XVIII".
- Projección del curtmetratge El chico del pueblo, rodat a Biar i Agost i dirigida per Enrique Vasalo.
- XXV Aniversari de la Constitució. Acte institucional que va comptar amb la projecció del vídeo "25 años de libertad y participación" i la lectura pública dels articles de la Constitució espanyola.
- Ràdio Nacional d'Espanya a Biar. En l'auditori de la Casa de Cultura, des de les 7.00 fins les 19.00 hores, es va emetre la programació especial de Ràdio Nacional d'Espanya amb els següents espais:RNE en Biar
Buenos días, de Antonio Jiménez.
Más rápido, más cerca, de Mavi Aldana.
Clásicos populares, de Fernando Argenta i Araceli González.
Lo que es la vida, de Nieves Herrero.
- Activitat pràctica de l'assignatura Introducción al Estudio de Ecosistemas de 2º de Biología.
- Videoconferència realitzada dins del programa Socrates Comenius coordinada pel centre Telecom de Roma.
- Día Nacional del Celíac:
Representació de l'obra de teatre Poesía eres tú a càrrec del grup Papallona Teatre
Berenar degustació de productes sense gluten.


Subir / Tornar