Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerectorat
Sec. de Transferència de Tecnologia i Coneixements
Sec. d'Instrumentació Científica i Suport a la Investigació
Serv. de Gestió de la Investigació i Transferència Tecnològica
Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental (SIBID)
Servei de Publicacions
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

ACTIVITATS REALITZADES O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORAT

 

Les actuacions més importants realitzades pel Vicerectorat d'Investigació durant el curs 2003/2004 han sigut prou àmplies en el seu conjunt i es resumeixen, a continuació, en funció de cadascun dels serveis dependents d'aquest Vicerectorat

Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental (SIBID)

1. Recuperació de les biblioteques de centre
2. Posada en marxa de les comissions d'usuaris
3. Aprovació de criteris de repartiment del pressupost SIBID entre departaments
4. Millora de la bibliografia docent recomanada
5. Increment de les adquisicions bibliogràfiques
6. Creixement dels recursos d'informació electrònica

Servei de Publicacions

1. 91 llibres editats.
2. Projecte de reforma del Consell de Publicacions.
3. Premi de l'Associació Espanyola d'Editorials Universitàries a la millor edició multimèdia i a la millor traducció.

Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia (SGITT)

1. Participació en RUVID
2. Presentació de la nova proposta de CENEMES 2004-2008
3. Catalogació de dades d'investigació i de producció científica

Promoció i Màrqueting.

1. 1. Noves relacions establertes amb 196 empreses i institucions
2. 43 nous projectes i estudis de viabilitat¡

Secretariat Transferència de Tecnologia i Coneixement (STTIC).

1. Continuació de projectes institucionals:
- Increment de 2 becaris predoctorals
- Duplicació de beques de suport tècnic
- Ajuda a 118 grups d'investigació
- Continuació amb la resta d'ajudes (projectes emergents, demostratius, senior, ...)
2. Estudi de l'oferta investigadora de la UA. Base de dades de curricula d'investigadors.
3. Catàleg de grups d'investigació de la UA.
4. Projecte de residus de la UA. Elaboració del mapa de residus. Implantació del nou mètode de recollida de residus tòxics. Estructuració de la capacitat de tractament de residus de la UA.
5. Estudi de la qualitat de l'aire en el Campus.
6. Projecte de certificació de les Plantes Pilot en les normes de qualitat i mediambient.

Secretariat d'Instrumentació Científica i Suport a la Investigació (SICAI).

1. Redacció memòria de necessitats per al nou edifici dels SSTTI.
2. Actualització de tarifes.
3. Incorporació de nou personal (2 becaris i 1 ET).
4. Elaboració de procediments normalitzats de treball i d'un esborrany de manual de qualitat dels serveis.
5. Elaboració d'informe d'autoavaluació dels serveis.
6. Instal·lació de 20 equips, a pesar de les dificultats d'espai.
7. S'ha acabat d'equipar l'animalari.
8. S'han obtingut ajudes d'infrastructura per un valor total de 7.510.990,4 €.
9. S'han habilitat nous espais per a la instal·lació d'equips.
10. S'ha avançat en l'elaboració d'una gran part de la nova pàgina web dels SSTTI.


Subir / Tornar