Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrgans de Govern
Defensor Universitari
Consell d'Alumnes
Societats
Fundacions
Vic. d'Alumnat
Vic. d'Ampliació del Campus
Vic. de Convergència Europea i Qualitat
Vic. de Coordinació i Comunicació
Vic. de Desenvolupament Normatiu
Vic. d'Extensió Universitària
Vic. d'Investigació
Vic. d'Ordanació Acadèmica i Professorat
Activitats realitzades o coordinades per aquest Vicerrectorat
Dades estadístiques del personal acadèmic
Accés del PDI
Vic. de Planificació Econòmica, Infraestructures i Serveis
Vic. de Societats i Fundacions

ACTIVITATS REALITZADES O COORDINADES PER AQUEST VICERECTORAT

 

El Vicerrectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat està integrat pel Secretariat d'Ordenació Acadèmica i Professorat i pel Secretariat de Centres i Departaments que tenen les funcions que es detallen a continuació:

 

Secretariat d'Ordenació Acadèmica i Professorat

Des del Secretariat d'Ordenació Acadèmica i Professorat s'han portat a terme durant el curs acadèmic 2003-2004 distintes actuacions, sent les més destacades les següents:

- La Proposta d'establiment de Complement Específic per a Professors Visitants, establint-lo en 5.040 per als professors visitants a temps complet i 1.232 per als professors visitants a temps parcial.

- Pla d'Estabilitat i Promoció del Professorat (2004/2006), dirigit a transformar en figures estables de professorat, funcionarials i laborals o transitòriament Professors Ajudants Doctors i/o Ajudants, les places ocupades per contractats LRU dels següents tipus: Ajudants d'Universitat tipus 1 i 2, Ajudants d'Escola Universitària i Associats a temps complet tipus 2 i 3.

- El Programa per a Incentivar la Formació i Millora dels Titulars d'Escola Universitària, que suposa la descàrrega d'11 crèdits en la seua capacitat docent, condicionat a la realització per part dels beneficiaris d'estudis de Segon, Tercer Cicle i redacció, lectura i defensa de la Tesi Doctoral, sempre que no posseïsquen la titulació i grau a què aspiren.

- Programa de Millora de la Qualitat de l'Ensenyança, la finalitat del qual és cobrir situacions no previstes en els POD dels departaments.

- La Reducció de Tasques Docents per al PDI amb minusvalideses.

- El Nomenament de Professors Emèrits fins a l'aprovació de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

- La Normativa de Contractació del Professorat Laboral en les seues distintes figures, tant en el que refereix als barems de cada una d'elles quant a la composició de les comissions de selecció i normes de funcionament de dites comissions per a proveir places de professorat estable LOU (professor contractat doctor i professor col·laborador).

Al temps, s'ha mantingut el programa de beques predoctorals pròpies, junt amb el Vicerectorat d'Investigació, amb idèntica finalitat que en la convocatòria anterior.

Així com la concessió de períodes sabàtics, d'acord a la normativa a provada a l'efecte.

 

Secretariat de Centres i Departaments

I. Línies d'actuació ordinària:


1. Tramitació i aprovació, en coordinació amb directors de departaments i/o deganats/direccions de centres, de canvis d'assignació de docència entre àrees de coneixement i departaments. S'han tramitat un total de 71 assignatures, corresponents a 29 àrees de coneixement i 27 departaments.

2. Anàlisi de viabilitat de canvis de departament i/o àrea de coneixement ja creats en la UA:

- Professors de les filologies Anglesa, Alemanya, Àrab, Francesa i Italiana a l'àrea de Traducció i Interpretació del departament de Filologia Anglesa. (Consells de Govern de 16/10/03 i 15/06/04)
- Professors de l'àrea de Química Analítica a la de Nutrició i Bromatologia dins del departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia. (Consell de Govern de 31/03/04)
- Professors de l'àrea d'Economia Aplicada i departament de Disciplines Econòmiques i Financeres a la mateixa àrea del departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada. (Pendent Aprovació al setembre del 2004)

3. Estudi de demandes i anàlisi de viabilitat de la creació de nous departaments a fi de promoure i coordinar el desenrotllament de noves titulacions i/o desenrotllar algunes àrees de coneixement de qualitat, així com resoldre conflictes per a millorar la productivitat docent-investigadora d'unitats departamentals. D'això es destaca la sol·licitud de creació del departament de Ciències del Mar. (Pendent aprovació al setembre-octubre del 2004).

4.Canvis de denominació i modificació de Reglaments de Règim Intern de departaments:

- Canvi de departament de Salut Pública a Infermeria Comunitaria, Medicina Preventiva, Salut Pública i Història de la Ciència. (Consell de Govern de 15/06/04)
- Canvi de departament d'Història Medieval i Moderna a Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques. (Pendent d'aprovació per a curs 2004/05)

 

II. Línies d'actuació extraordinària


1. Proposta, coordinada amb el Secretariat de Desenrotllament Normatiu i la Secretaria General, de nova normativa sobre constitució de departaments en la Universitat d'Alacant, a fi d'adaptar l'estructura actual de departaments al nou Estatut de la UA. (En fase final de desenrotllament, que haurà de culminar en el termini de 3 mesos des de l'aprovació de l'Estatut, segons la seua disposició transitòria quinta)

2. Proposta, coordinada amb el Secretariat de Desenvolupament Normatiu, de directrius sobre adaptació dels Reglaments de Règim Intern de Centres i de Departaments a les disposicions del nou Estatut de la UA. (En fase final de desenrotllament a finalitzar en octubre-desembre del 2004)

3. Elaboració, en coordinació amb degans/directors de centre, del futur Model d'Organització en Centres de la UA: Estructuració administrativa dins del Campus en diferents Facultats i Escoles Universitàries considerant criteris d'optimació de distribució en titulacions, departaments, àrees de coneixement, professorat i alumnes. (En fase de desenrotllament, amb termini límit a finals del curs 2004/05, segons disposició transitòria sexta del nou Estatut de la UA (1 any després de l'aprovació de l'Estatut)


4. Proposta de nova normativa de la UA sobre creació de noves àrees de coneixement per indicadors de qualitat. (En fase final de desenrotllament)

Tornar / Subir