Universidad de AlicanteMemoria. Página principal

Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

RESUM DE LA MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2004-2005

 

Molt Honorable President
Excel·lentíssim i Magnific Senyor Rector de la Universitat d’Alacant
Honorable Senyor Conseller
Excel·lentíssims i Magnífics Senyors Rectors
Excel·lentíssim Senyor President del Consell Social
Digníssimes autoritats
Membres de la comunitat universitària
Senyores i Senyors

Com marca la tradició acadèmica, cal retre comptes, a l’inici de cada nou curs acadèmic, de l’activitat feta durant el curs anterior.

Curs que ha vingut marcat tant per l’elecció de nou rector, com per les necessàries adaptacions de caràcter normatiu i estructural a l’Estatut de la Universitat d’Alacant.

Les eleccions a rector, que es van celebrar el passat 14 de desembre, van ser les primeres en la nostra Universitat mitjançant el sistema d’elecció directa i sufragi universal. En va resultar guanyador Ignacio Jiménez Raneda. Cal mencionar l’àmplia participació en el procés electoral dels diferents col·lectius que integren la comunitat universitària (un 90% dels funcionaris doctors, un 75% dels funcionaris no doctors, un 49% dels ajudants, becaris i personal investigador, un 43 % dels professors associats, emèrits i visitants, i un 69% del personal d’administració i serveis). Respecte als estudiants, que votaven no sols el rector sinó també els seus representants a Claustre, la participació es va situar en un 13 %, quasi el doble que en eleccions anteriors.

El nou rector va reestructurar les competències dels vicerectorats, que es configuren de la manera següent: vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, d’Extensió Universitària, de Planificació Econòmica, d’Alumnat, de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, de Qualitat i Harmonització Europea, d’Infraestructures i Ampliació del Campus, d’Estructura i Desenvolupament Institucional, i de Tecnologia i Innovació Educativa.

També des d’un punt de vista institucional, el passat curs acadèmic s’ha caracteritzat per un procés d’adaptació de pràcticament tots els òrgans de govern de la Universitat al Estatut. Així, després del procés d’elecció del rector, es va produir la constitució del nou Consell de Govern. Així mateix, es van celebrar eleccions en tots els departaments i instituts universitaris d’investigació per a la constitució dels seus nous consells i la posterior elecció de directors; així com en les facultats i escoles per a l’elecció de claustres i juntes de centre. En els casos de la Facultat de Dret, la Facultat d’Educació i l’Escola Politècnica Superior hi hagué també eleccions a degans i director, respectivament.

Respecte a la comunitat universitària, i començant pels estudiants -que constitueixen el principal actiu de la nostra Universitat-, el passat curs, el nombre total de matriculats en primer i segon cicle va ser 27.680, als quals cal sumar els 1.142 matriculats en tercer cicle i els 660 de títols propis de postgrau i especialització. Això suposa un increment pròxim al 2%, increment que segurament es consolidarà en aquest curs acadèmic després de l’aprovació dels plans d’estudi oficials de llicenciatura en Criminologia, Enginyeria de Camins, Canals i Ports i llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

La Secretària General

En aquest context, cal ressaltar l’ambiciós programa de pràctiques en empresa que està desenvolupant la nostra Universitat. A més del creixement del nombre d’alumnes que any rere any fan aquestes pràctiques (uns 5000 el passat curs), s’han reprès les pràtiques formatives en empreses europees.

Així mateix, i en sintonia amb el compromís de qualitat i internacionalització de l’ensenyament universitari, un total de 509 alumnes s’han desplaçat a cursar estudis a altres universitats, fonamentalment europees; de la mateixa manera, que 967 alumnes d’universitats europees i americanes han optat per cursar els seus estudis en la nostra universitat.

Dins de l’àmbit de les activitats fetes pels mateixos estudiants, a través del Consell d’Alumnes, cal destacar l’organització, entre altres activitats, de “l’Escola d’Estiu” destinada a fomentar la participació dels nous estudiants, així com la celebració del Dia d’Europa.

La plantilla docent i investigadora és de 1.961 membres i la del personal d’administració i serveis a 1.175 persones.

El passat curs acadèmic es va incorporar l’àrea de coneixement d’Educació Física i Esportiva. Així mateix es van crear dos nous departaments, el de Ciències del Mar i Biologia Aplicada, i el de Traducció i Interpretació, de manera que en l’actualitat la Universitat d’Alacant té un total de 55 departaments.

En el camp de la investigació, és digne d’esment l’increment dels índexs de la Universitat en matèria d’investigació i transferència de tecnologia. Així, durant l’any 2004 es van gestionar un total de 631 projectes d’investigació, quantitat que significa un increment del 10%. Aquests projectes han suposat la contractació de més de 15 milions d’euros. S’han instal·lat, a més, equips instrumentals cofinançats amb fons FEDER per valor aproximat d’1.120.000 €. S’han sol·licitat 9 patents d’invenció d’àmbit nacional. També s’han dotat 307 beques d’investigació, fet que ha suposat un increment del 14% respecte al període anterior.

La Secretària General

S’han defensat 94 tesis doctorals, 20 més que el curs anterior, 11 de les quals són de doctorat europeu.

S’ha treballat, a més, en l’impuls del projecte del Parc Científic d’Alacant. En aquest sentit, la Universitat d’Alacant forma part de la xarxa de parcs de la Comunitat Valenciana creada recentment, l’agent promotor dels quals ha sigut la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència. Durant el curs acadèmic 2004-2005, la Universitat d’Alacant ha participat en la convocatòria d’ajudes del Pla Nacional de R+D+I (2004-2007) per a l’obtenció de fons per al desenvolupament de projectes de parcs científics i tecnològics en 2 modalitats: una d’individual, presentada per a finançament d’infraestructura i construcció del Centre de Creació d’Empreses de Base Tecnològica, i una de conjunta amb la resta de parcs de la Comunitat Valenciana.

S’han obtingut les Certificacions de sistema integrat de gestió de qualitat i medi ambient d’acord amb les normes internacionals ISO9001 i ISO14001 corresponents a les 4 Plantes Pilotauditades a aquest efecte.

El curs passat es va concloure la creació de l’Institut Universitari de Llengües Modernes Aplicades i recentment s’ha aprovat en Consell de Govern la creació de l’Institut Pluridisciplinari per a l’Estudi del Medi “Ramón Margalef”. Així mateix, durant aquest curs acadèmic s’ha iniciat el mecanisme de creació de 3 instituts més (Institut Universitari de Desenvolupament Social i Pau, Institut Universitari d’Investigació Informàtica i Institut Universitari d’Investigacions Turístiques). D’aquesta manera, la Universitat d’Alacant té en aquests moments 10 instituts universitaris i 4 més en fase de creació.

En l’àmbit de la docència, i amb la qualitat com a objectiu fonamental, han sigut avaluades dins del programa de l’ANECA les titulacions de llicenciatura en Biologia, Química, Enginyeria Químic, Ciències del Mar, Història i Humanitats. Juntament amb l’avaluació de titulacions, un altre dels pilars fonamentals de la millora de la qualitat universitària és l’avaluació de la docència, a través d’enquestes fetes als alumnes. Durant aquest curs s’han enquestat de forma obligatòria els professors de l’Escola d’Òptica i Optometria, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Facultat de Filosofia i Lletres.

Cal esmentar l’alta participació de la comunitat universitària en el Programa de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària. S’han constituït 46 xarxes d’investigació docent que han integrat un total de 366 professors de la Universitat.

Dins de l’objectiu de la incorporació de les tecnologies de la informació com a instrument idoni per a l’eficaç prestació dels serveis universitaris, s’han portat a terme diverses actuacions d’innovació educativa. La campanya “Connecta’t” i els convenis amb empreses especialitzades perquè la comunitat universitària adquirira portàtils, i l’alumnat en particular, han permès augmentar el nivell tecnològic de l’alumnat de la nostra Universitat, i especialment el de nou ingrés. Dins de la convocatòria de projectes d’innovació educativa, es van finançar entorn de 90 ajudes per a la utilització del Campus Virtual com a eina d’innovació educativa.
Resulta digne d’esment, en aquest sentit, l’augment considerable de connexions al Campus Virtual. S’han comptabilitzat quasi un 80 % més de descàrregues, s’han publicat un 169 % més de materials nous i s’han fet un 176% més de tutories que el curs passat.

Amb l’objectiu d’incrementar la docència en valencià, s’ha continuat amb el programa de beques per a l’elaboració de materials docents i amb la concessió d’incentius econòmics per crèdits impartits en valencià (uns 74.000 €). I encara que el percentatge de docència impartida en valencià resulta insuficient (un 4’6 dels crèdits impartits), cal assenyalar que ha suposat un increment del 16 % respecte al curs acadèmic anterior. En aquest àmbit ha de destacar-se l’esforç de la Facultat de Dret, que aquest curs acadèmic ha iniciat la seua oferta docent en valencià, amb el primer curs, oferta que pretén consolidar-se enguany.

Però entre els serveis que la Universitat ofereix, no sols ha de parlar-se de docència, sinó que també l’adequada prestació dels serveis complementaris constitueix un element ineludible per a la consecució d’una universitat de qualitat.

El curs passat es van iniciar, coordinats per la Gerència, els treballs d’elaboració d’un Pla Estratègic de Gestió tendent a definir les línies estratègiques i els objectius que s’han d’assolir en els pròxims anys. S’han constituït diferents grups de treball i s’ha publicat una pàgina web a fi de donar a conèixer els resultats que es van produint i de possibilitar la participació de tots els membres de la comunitat universitària interessats a aportar els seus suggeriments.

El SIBID de la Universitat d’Alacant ha culminat el procés d’avaluació del servei i ha elaborat el corresponent pla de millora. El profund canvi que en l’última dècada han experimentat els recursos bibliogràfics i documentals, fa que la porta d’accés a la nostra biblioteca siga avui, més que mai, el web; i són els seus recursos digitals, com els serveis que ofereix, un dels puntals i les apostes més decidides de la nostra Biblioteca. En aquesta línia, s’ha iniciat el suport decidit a l’accés lliure al coneixement, i s’han incorporat en el nostre catàleg totes les publicacions que es registren dins del moviment Open Access, protegit cada dia per més centres d’investigació.

Per altra banda, el nombre de títols publicats pel servei de Publicacions de la UA ascendeix a 71, i és digne d’esment el premi rebut a la col·lecció Nord Crític que edita aquest servei i que concedeix l’Associació Espanyola d’Editorials Universitàries.

La Fundació General de la Universitat d’Alacant s’ha consolidat després del primer any de funcionament, i ha demostrat que es tracta d’un eficaç instrument per a la gestió de diferents serveis universitaris. Una mostra n’és la intensa activitat ocupadaper la Fundació en l’àrea d’ocupació i en el desenvolupament del programa de pràctiques denominat Universitaris per a l’empresa. Ha portat a terme, igualment, més de 40 activitats formatives i ha signat durant el curs un total de 18 convenis de col·laboració amb diferents entitats públiques i privades.

Contribuir al foment i desenvolupament d’activitats culturals que possibiliten la formació integral de la comunitat universitària i estrènyer les relacions de la Universitat amb el seu entorn social són objectius inherents als programes d’Extensió Universitària. Les seus universitàries, com a prolongació de la mateixa Universitat, han desenvolupat un ampli conjunt d’activitats acadèmiques i culturals que articulen la projecció de la Universitat en la província. Cal fer un esment especial de la consolidació de la Seu universitària d’Alacant i del recent conveni pel qual es reconeix la ciutat de Villena com a seu universitària. La programació de Paranimf, les activitats portades a terme pels grups culturals estables, els tallers d’especialització i formació complementària, o les ajudes per a la realització de projectes d’extensió universitària són realitats que seria prolix enumerar.

Saló del Paranimf

La Universitat d’Alacant no podia mantenir-se aliena a la commemoració del IV Centenari de la publicació del Quixot. El programa institucional Cervantes, el Quixot i la seua projecció cultural, ha constituït el primer projecte en què s’han integrat un conjunt d’exposicions, seminaris científics, representacions teatrals, actuacions musicals i cicles de divulgació de l’obra de Cervantes dirigits a escolars. El Dissabte Cultural dedicat al Quixot va reunir en el Campus més de 4.000 persones que van tenir l’ocasió de conèixer i participar en les activitats de la seua Universitat.

L’Alcúdia, un dels jaciments arqueològics més emblemàtics del País Valencià, podrà disposar en breu d’un modern Centre d’Interpretació gràcies al conveni subscrit amb la Conselleria de Cultura, la Diputació d’Alacant, i l’Ajuntament d’Elx, que facilitarà la “posada en valor” dels seus fons.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha tingut un desenvolupament espectacular aquest últim any, i s’ha convertit en el referent indiscutible de les biblioteques digitals en llengües hispàniques. Ha consolidat la seua presència entre els usuaris d’Amèrica i incrementa mensualment aqueixa presència. Dels 200 milions de consultes que la biblioteca ha respost des de la seua creació, uns 75 corresponen al curs passat. A més, durant el mes d’abril es va arribar un nou límit de pàgines servides amb 8.030 descàrregues. Ha sigut el portal més visitat en l’any de l’IV centenari de la publicació del Quixot: Biblioteca d’Autor Miguel de Cervantes i va rebre, a més, el Premi Universitat-Empresa 2005 en la categoria deTecnologies de la Informació.

Les relacions amb l’empresa així com les relacions institucionals i internacionals han generat excel·lents fruits derivats de la celebració d’un total de 621 convenis nacionals i 50 internacionals. En aquesta línia, cal esmentar la col·laboració amb l’Associació de l’Empresa Familiar i l’Institut de l’Empresa Familiar i la nova provisió de la càtedra empresa familiar adscrita a la Universitat d’Alacant.

En referència als esments honorífics, la UA va guardonar José Vicente Bevià Pastor amb el III Premi Maisonnave per una activitat continuada en defensa de valors cívics i de la promoció de l’educació i la cultura en la ciutat d’Alacant.

La Cooperació de la UA en els processos internacionals de desenvolupament socioeconòmic és un factor important que cal subratllar en la nostra estratègia d’internacionalització. S’han desenvolupat diversos programes de cooperació, als quals la Universitat va destinar 1.700.000 €. Cal destacar el compromís de col·laboració en el finançament de diverses institucions tant públiques com privades, amb especial esment de la Generalitat Valenciana, amb una aportació pròxima als 250.000 € anuals, que la converteix en el principal patró en els nostres programes de cooperació al desenvolupament.

En l’àmbit de les infraestructures, s’ha acabat la urbanització de la zona nord, on estan situades plantes pilot, CTQ, planta d’osmosi i planta solar. Amb aquesta actuació es pot pensar que tot el campus actual està totalment urbanitzat.

S’ha fet l’ampliació de la zona esportiva i s’ha adjudicat el projecte de construcció de la nova Facultat d’Educació, que vol ser no sols la resposta a la necessitat d’espais de la nostra Universitat, sinó també un edifici exemplar respecte a l’optimització de recursos energètics. S’ha dotat d’infraestructures la zona de l’Estació Font Roja d’Alcoi que gestiona la Universitat d’Alacant, fet que ha permès l’inici de les activitats d’aquest centre enguany.

Respecte a l’ampliació del campus, cal destacar l’avanç en els projectes de passos viaris i per als vianants que comunicaran l’actual campus amb la futura zona d’ampliació.

En matèria de gestió, qualitat i seguretat mediambiental, s’ha implantat el PLA UA SENSE FUM. Es tracta d’un projecte institucional que pretén aconseguir que al novembre de 2005 la totalitat dels centres de la UA siguen espais sense fum amb l’objectiu d’estar preparat quan entre en vigor la nova legislació relativa a la restricció de tabac en llocs de treball.

La totalitat de les actuacions portades a terme per la Universitat ha requerit un important esforç econòmic. En aquest sentit, la liquidació del pressupost de l’any 2004, de la qual va emetre informe favorable el Consell de Govern i aprovada pel Consell Social, va ascendir a 187.116.000 euros.

No volguera concloure aquesta exposició sense donar les gràcies a tots els membres que integren la comunitat universitària, i que fan possible tot el que s’ha ressenyat ací.

A tots ells i a tots els presents,
Gràcies.