Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

DEFENSOR UNIVERSITARI
(Pàgines 1 , 2 )

 

Si ens lleven la possibilitat d'equivocar-nos,
Ens llevaran el plaer d'encertar.

 

En compliment de l'article 20 de les Normes Reguladores de les Competències i Funcions del Defensor Universitari

http://www.ua.es/es/servicios/defensor/normas_reguladoras.htm ,

i del punt 5 de l'article 202 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, es redacta aquest informe, corresponent a les actuacions realitzades pel defensor entre l’1 d'agost de 2004 i el 31 de juliol de 2005.

Article 20 de les Normes Reguladores de les Competències i Funcions del Defensor Universitari: “El defensor universitari haurà de presentar anualment al Claustre de la Universitat, dins del període lectiu, un informe que donarà compte de les actuacions que haja portat a terme durant l'any.”

Article 202, punt 5 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant: “El defensor universitari haurà de presentar anualment al Claustre Universitari una memòria de les seues activitats en la qual, a més, s'arrepleguen recomanacions i suggeriments per a la millora dels serveis universitaris.”

 

Presentació de l'nforme

Aquest informe és el vuitè que s’elabora en relació amb l’activitat del defensor universitari, i comprèn l'activitat realitzada en l’oficina, des de l’1 d’agost del 2004 fins al 31 de juliol del 2005.

El contingut de l'informe s'ha estructurat en cinc apartats: presentació, relacions amb altres defensors, actuacions realitzades, informe econòmic, conclusions, i dos annexos, un amb estadístiques i gràfics relacionats amb les consultes i reclamacions, i un altre amb les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació relatives al defensor universitari.

Com és habitual, s'han realitzat diverses accions amb la finalitat de donar a conèixer l'Oficina del Defensor Universitari. Per a fer-ho, s'ha inclòs en els sobres de matrícula dels alumnes nous un tríptic amb informació sobre el defensor universitari. Continua el manteniment dels taulers d'anuncis del defensor situats en els edificis universitaris amb major afluència, com són els aularis i la Biblioteca General, i l'actualització de la nostra pàgina web amb informació que pot ser d'utilitat per als alumnes i la resta de la comunitat universitària. En aquesta línia de difusió, el defensor va assistir a un acte de benvinguda a alumnes i pares dels dos programats al mes d'octubre, ja que a l'altre no va poder assistir per motius personals. Finalment, s'han atès totes les peticions per part dels mitjans de comunicació sobre informació referent a l'activitat de l'oficina. Com a conseqüència d'aquesta situació, han aparegut en la premsa els articles següents:

“Mejorar la calidad educativa es el objetivo prioritario del defensor universitario, una figura obligatoria según la LOU, aunque no todas las universidades la tienen y en muchas es desconocida. 20 defensores cuentan cómo resuelven los conflictos.” Revista Perfiles de l'ONCE, núm. 201, setembre de 2004; “El defensor universitario denuncia el corporativismo docente porque frena la revisión de pruebas”. Las Provincias, 9/7/2004; “Los defensores elaboran un código ético universitario”. Información 27/10/2004; “En defensa de la evaluación continua”. El Mundo, 31/11/2004; “La UA solo ha subido la nota a 12 alumnos en 7 años de reclamaciones”. El Mundo, 17/05/2005.

Continuem observant la tendència, posada de manifest en informes anteriors, a la reducció del nombre de queixes i, per contra, a l'augment de les consultes (figura 9), que van més en la línia del defensor com a mediador que com a jutge. Cal ressaltar que dins de les consultes, continua augmentant el nombre de les que arriben per correu electrònic .

 

 

Relacions amb altres defensors

Cal dividir aquest apartat en dos: d'una banda hi ha les reunions amb tots o una part dels defensors universitaris, i de l’altra, les consultes, motivades normalment per algun cas que s'ha presentat i sobre el qual es vol tenir altres punts de vista neutrals, i aprofitar altres experiències.

1. Reunions a les quals s’ha assistit

1.1. VII Trobada Estatal de Defensores Universitaris, celebrada en la Universitat de les Iles Balears del 26 a 28 d’octubre de 2004, en la qual es van tractar els temes següents:

- Convergència europea: present i futur de l'avaluació acadèmica.

- Possibilitat d'un codi ètic dels membres de la comunitat universitària.

- L'activitat de mediació del defensor universitari.
- Relació dels defensors universitaris amb els organismes de qualitat.


2. Temes consultats a altres defensors universitaris

Han sigut aquests:

- Complements retributius del personal docent i investigador amb vinculació laboral.

- Possibilitat d'anul·lació de matrícula de tercer cicle per a sol·licitants de beca que ha resultat denegada


3. Temes que han consultat altres defensors universitaris a la Universitat d’Alacant:

- Existència en la nostra Universitat de normativa sancionadora per a alumnes que causen danys o destrosses en el material de la Universitat

- Interpretació del que ha de considerar-se "període docent" a efectes de la sol·licitud del complement per mèrits docents (quinquennis)

- Aplicació del Decret 1044/2003, sobre el procediment per a l'expedició per les universitats del suplement europeu al títol, que també inclou una modificació sobre la puntuació de les convalidacions 

- Procediment per a calcular la nota final de carrera

- Enviament d'un qüestionari sobre diversos aspectes de l'activitat de mediació que realitza el defensor

- Renovació del contracte administratiu LRU

- Necessitats educatives que presenten els estudiants de perfil no convencional

Actuacions realitzades

Els quatre tipus d'actuació en què es pot classificar l'activitat diària de l'Oficina del Defensor Universitari són la consulta, la reclamació o queixa, la mediació entre parts o conciliació i l'actuació d'ofici, actuacions que ja han sigut explicades àmpliament en informes anteriors, per la qual cosa ens estalviarem de fer-ho perquè no resulte reiteratiu. Al contrari, en aquest informe s'ha fet un esforç en la descripció no sols les reclamacions i consultes que requereixen gestió, com s'havia fet fins ara, sinó també en les consultes en què només s'ha donat informació, orientació o s'han analitzat situacions, però sense fer gestions posteriors.


1. Consultes i reclamacions

Entre l'1 d'agost del 2004 i el 31 de juliol del 2005, s'han realitzat un total de 10 reclamacions mediacions i 398 consultes. D'aquests últimes, 93 s'han plantejat a través del correu electrònic, 3, per correu ordinari, 125, per via telefònica, i 151, a través d'entrevista personal.

D'altra banda, ja que la consulta pot estar plantejada per més d'una persona, han sigut 863 les persones que s'han dirigit a l'oficina, distribuïdes de la següent forma segons les persones que plantegen la consulta conjuntament:

Nre. persones
Nre. consultes
d'alumnes
de PAS
de PDI
d'ofici
1
356
310 x 1 = 310
10 x 1 = 10
35 x 1 = 35
1 x 1 = 1
2
22
20 x2 = 40
 
2 x 2 = 4
 
3
8
5 x 3 = 15
2 x 3 = 6
1 x 3 = 3
 
4
1
1 x 4 = 4
 
 
 
5
4
4 x 5 = 20
 
 
 
6
1
1 x 6 = 6
 
 
 
7
1
1 x 7 = 7
 
 
 
9
1
1 x 9 = 9
 
 
 
12
1
1 x 12 = 12
 
 
 
45
1
1 x 45 = 45
 
 
 
106
1
1 x 106 = 106
 
 
 
233
1
1 x 233 = 233
 
 
 
Total 866
Total 398
807
16
42
1

 

Pel que fa als col·lectius que han realitzat les consultes, el 93,2 % prové dels alumnes, el 4,9 %, del personal docent i investigador (PDI), l'1,8 %, del personal d'administració i serveis (PAS) o laboral, i el 0,1 %, d'ofici.

Els temes plantejats, de forma semblant a altres anys, s'han agrupat de la forma següent:

- Accés a la Universitat: llistes d'espera, selectivitat, etc
- Beques i ajudes a l'estudi
- Exàmens i qualificacions
- Organització docent, convocatòries d'examen, canvis de grup, taxes, matriculació, certificacions, normativa, etc.
- Plans d'estudi
- Problemes lingüístics
- Altres

La majoria de les consultes són informatives, però algunes requereixen gestió, moltes vegades tan important com la de les queixes. El reclamant vol mantenir la confidencialitat de les seues dades i no vol presentar reclamació oficial, per la qual cosa la consulta continua mantenint aquest caràcter. De les 398 consultes, 110 han requerit algun tipus de gestió.

Si consideren les consultes que s'han gestionat ja (94) i les reclamacions presentades i gestionades (4), el percentatge de solucions satisfactòries d'ambdós és del 59 %, el de no satisfactòries és del 15 % i el de tancades, del 26 %.

A continuació es presenten els diversos temes plantejats, la classificació de les consultes i reclamacions presentades i una breu descripció del resultat.

Per a fer els càlculs s'ha pres el nombre de persones que ha consultat cada vegada (866) i no el nombre de consultes (398).1.1. Accés a la Universitat: 13 consultes.

Els 13 casos van tractar sobre:

- 3 sobre l'accés per a majors de 25 anys
- 2 sobre el canvi de carrera
- 2 sol·licituds d'informació sobre l'accés a una titulació en particular
- 1 sobre estudis amb límit màxim d'admissió
- 1 sobre la matriculació
- 1 sobre la preinscripció
- 1 sobre la selectivitat
- 1 sobre la qualitat de la informació rebuda
- 1 sobre les llistes d'espera

Consultes amb gestió externa a l'oficina:

Consulta 20. Un alumne vol accedir a uns estudis amb limitació de plaça. Es consulta amb el cap del negociat de la secretaria i se subministra la informació a l'alumne. Finalment, aquest ha pogut entrar per un a interpretació favorable de la normativa. Positiva.

Consulta 136. Una persona es dirigeix al defensor per a informar-se sobre uns estudis, ja que en la seua ciutat no existeixen i s'ha assabentat per un company que en la nostra Universitat es poden realitzar a distància. Pregunta pels terminis de matrícula, ja tancats. S'envia a la secretaria còpia del seu correu electrònic perquè l’informen més detalladament sobre tots els aspectes de la consulta. La secretaria envia a l'Oficina del Defensor còpia de la resposta a la consulta. L'alumne torna a escriure agraint la gestió del defensor, i encara que no ha obtingut el resultat esperat, es considera positiva la gestió perquè ha tingut accés a la informació. Positiva.Consulta 249 . Un alumne es va presentar a les proves d'accés de majors de 25 anys en una facultat, però no va realitzar el posterior curs d'orientació obligatori. En aquests moments vol convalidar aquesta prova per altres estudis de la mateixa facultat, que no estaven implantats quan va realitzar l'accés.El defensor es posa en contacte amb el Negociat d'Alumnat. Se li denega la convalidació per no realitzar el curs obligatori en l'any corresponent i perquè els estudis a què vol accedir no estaven implantats. Negativa.

 

Consultes d' Accés a la Universitat sense gestió externa
Núm.
TEMA
RESUM
GESTIONS
3
Canvi de carrera
Una alumna vol canviar de carrera.

Se li explica la normativa. http://www.ua.es/va/normativa/
gestacad/index.html

97
Llistes d'espera
Un alumne planteja tema de llista d'espera per a matriculació d'assignatures de complement. Se li explica la normativa disposada.
122
Canvi de carrera
Un alumne pregunta sobre normativa d'accés a altres estudis distints. Se li dóna la informació obtinguda en la web.
131
Informació
Se sol·licita informació sobre una carrera. Se li dóna la informació i es remet a la corresponent pàgina web.
295
Accés
Sis alumnes demanen informació sobre l'accés a una llicenciatura. Se'ls ha explicat i donat còpia de tota la normativa, la general i l'específica. Finalment, han pogut entrar els que han demostrat capacitat suficient.
302
Majors 25 anys
Un professor pregunta sobre característiques de les proves d'accés per a majors de 25 anys i la incidència del valencià. Se li dóna la informació de la web.
305
Majors 25 anys
Una persona major de 25 anys es queixa de la seua situació particular en no superar les proves. Es comenta el tema.
342
Selectivitat
Un alumne sobre la imposició de la nota màxima de selectivitat 9 per als alumnes de COU i 10 per als de LOGSE. Se li proposa que comente el tema amb el Síndic de Greuges i que hi presente queixa.
387
Informació rebuda
Un alumne es queixa de la informació rebuda. Se li suggereix que presente queixa davant de la Facultat, però se l'ajuda si el cas és particular.
394
Preinscripció
Un alumne té dificultats amb la preinscripció. Ha d'anar al Servei d'Alumnat per a continuar el procés.1.2. Beques i ajudes: 12 consultes.

Els 12 casos feien referència a:

- 3 sol·licitaven informació sobre diversos tipus de beques
- 3 sobre denegació de la beca
- 2 referents a la devolució de la beca
- 2 sobre becaris Erasmus
- 1 sobre becaris d'adjudicació directa
- 1 referent al reconeixement de la condició de becari

Consultes amb gestió externa a l'oficina:

Consulta 280. Una alumna planteja la denegació de la beca perquè li falta algun crèdit de matriculació del curs anterior, si bé el rendiment acadèmic és bo. Es trasllada l'assumpte al Jurat de Becaris i, atés que ha presentat instància a la Direcció General d'Universitats, se li contestarà positivament. El rendiment acadèmic de l'últim any ha sigut bo i el defensor l'anima que enguany faça un esforç en el mateix sentit. Positiva.

Consulta 372. Un becari d'una fundació demana que se li reconega la condició de becari i aparega en la web del departament. Pendent

 

Consultes de Beques i ajudes sense gestió externa
Núm.
TEMA
RESUM
GESTIONS
25
Denegació
Un alumne presenta problema de concessió de beca perquè no es va matricular del nombre de crèdits suficient. Se li comenta la normativa i el procediment de reclamació.
103
Denegació
Un alumne necessita informació sobre concessió de beques. . Se li subministra la informació sol·licitada.
124
Informació
Una alumna comenta tema de beca per a evitar haver de pagar la matrícula. Se li subministra la informació sol·licitada.
155
Informació
Un alumne vol informar-se sobre beques de la Generalitat, la seua concessió i si en tenen dret a alumnes no empadronats a la Comunitat Valenciana. Per a tenir beca de la Generalitat es requereix estar empadronat a la Comunitat Valenciana.
204
Erasmus
Un alumne Erasmus pot perdre beca del seu país si no aprova un percentatge de crèdits. Es comenta l'estratègia que cal seguir per a aprovar el percentatge mínim.
208
Informació
Una llicenciada vol conèixer tipus de beques que té la Universitat. Se la informa del tipus de beques i de com obtenir informació.
240
Devolució
de beca
Un alumne comenta tema sobre devolució d'import de beca. Es comenta el problema.
263
Adjudicació directa
Un becari protesta per beques d'adjudicació directa. Es comenta el tema
270
Devolució de beca
Una alumna becària es obligada a tornar l'ajuda rebuda. Se li indica la normativa sobre la convocatòria de beques perquè comprove si és correcta o no la petició de devolució de beca. En qualsevol cas, se li suggereix que negocie el termini de devolució.
390
Erasmus
Un alumne es queixa del canvi de filosofia en convalidació d'assignatures d'una facultat. Se la informa que el problema ja està resolt.1.3. Exàmens i qualificacions: 1 reclamació i 132 consultes. Total 133

Els 133 casos van tractar sobre:

- 47 sobre barems i qualificacions: aplicació incorrecta del barem, canvi de criteri, inexistència,notificació, matrícula d'honor, etc.
- 46 sobre revisió i reclamació
- 5 sobre còpia en exàmens o treballs de qualificació
- 5 sobre incompareixença del professor en l'examen
- 4 sobre repetició d'exàmens
- 3 sobre dificultat dels exàmens
- 3 sobre la pèrdua dels exàmens
- 3 sobre suspensos massius
- 2 sobre el programa de l'assignatura
- 2 sobre les pràctiques
- 2 sobre la realització examen
- 2 sobre el tipus d'examen
- 1 sobre l'avaluació
- 1 sobre descoordinació de professors a l'hora de posar un examen
- 1 sobre resposta a escrit per part dels alumnes
- 1 sobre un alumne que es va presentar a l'examen d'un grup que no li corresponia
- 1 sobre el canvi d'horari / data d'examen
- 1 sobre la tesi doctoral
- 1 sobre robatori d'examen
- 1 sobre dret a realitzar examen final
- 1 sobre una pregunta d'examen errònia


Reclamacions i consultes amb gestió externa a l'oficina:

Reclamació-Mediació 5/2005. Dos professors es dirigeixen al defensor per a comentar l'aplicació del barem d'una assignatura que havia sigut denunciat pels alumnes com a incorrecte davant del director del departament. Se segueix l'assumpte, ja que es considera correcta l'aplicació del barem tal com està redactat. Es considera la gestió positiva.

Consulta 2. Una alumna del pla antic no té dret a docència. Busca la mediació del defensor perquè el professor que li va impartir l'assignatura li'n faça l'examen al setembre. S'ha parlat amb el professor i l'examen s'ha realitzat. Positiva.

Consulta 59. Una alumna amb una assignatura pendent per a acabar la carrera vol reclamar les qualificacions d'una part de l'assignatura que està compartida per diversos departaments. El defensor parla amb diverses persones implicades en el procés de qualificació per a poder fer una valoració del procés, i que aquest transcórrega d'acord amb el procediment administratiu. S'ajuda l'alumna a redactar el recurs de reclamació de qualificació i es comenta la normativa amb les persones implicades en el procediment. Finalment, l'alumna és aprovada. La gestió és positiva, no pel resultat sinó pel fet que s'ha dut a terme el procés . Positiva.

Consulta 69. Tres alumnes es dirigeixen al defensor perquè interpreten que hi ha hagut un canvi de les proves pendents de realitzar en l'examen pràctic. El professorat argumenta que el canvi es va comunicar als alumnes amb antelació suficient. El defensor es posa en contacte amb els professors i amb el director del departament, i s'acorda sol·licitar un informe al Servei Jurídic. L'informe jurídic considerava que hi ha hagut un canvi, però els alumnes haurien d'haver-s'hi oposat abans d'assumir els canvis i fer l'examen amb les noves normes. El defensor considera que els canvis de barem no han de produir-se al llarg del curs, per la qual cosa es consultarà amb el Servei Jurídic i amb el Vicerectorat d'Alumnat per a estudiar possibles solucions. La gestió resulta negativa per als interessos dels alumnes. Negativa.

Consulta 73. Un alumne que ha revisat l'examen per ordinador es queixa que s'han esborrat part dels fitxers entregats. L'alumne havia de comentar les incidències de l'examen per escrit en un full, que era part de l'examen. El defensor s'ha posat en contacte amb el professor, que valora que l'alumne no ha seguit les instruccions pertinents, i que el full escrit no reflecteix que l'examen ha sigut ben realitzat correctament. Se li manté la qualificació de suspens. Es comunica a l'alumne el dret a revisar l'examen. Negativa.

Consulta 83. Un alumne es dirigeix al defensor perquè en la convocatòria de setembre de fa un any, quan van eixir les notes i ell es trobava fora d'Espanya amb una beca Erasmus se li va notificar que havia aprovat una assignatura amb dues parts i impartida per dos professors. L'assignatura no està aprovada perquè un dels professors afirma que la seua part no estava aprovada, però no localitza els exàmens. Es diu al professor i a l'alumne que han d'arribar a algun tipus d'acord per a solucionar el problema. A l'alumne, que s'ha matriculat de la mateixa assignatura amb un altre professor, i que té problemes per a contactar amb el professor, ha deixat d'interessar-li el tema. Negativa.

Consultes 98 i 101. Uns alumnes pregunten sobre el criteri numèric de qualificació. En algunes assignatures es requereix un 70 % de respostes positives per a aprovar. Es comenta el tema amb un dels professors de l'àrea, que indica que això està clarament expressat en el barem de les assignatures. No obstant això, segons l'opinió dels alumnes, no està indicat en el programa del curs. Es demana als alumnes que aporten una relació d'assignatures on no s'indiquen els criteris d'avaluació. Els alumnes han deixat d'interessar-se pel tema i el cas es tanca.

Consulta 110. Cinc alumnes d'una carrera demanen al defensor que faça un estudi sobre el percentatge de suspensos dels últims tres anys. El defensor sol·licita la informació i comprova que, efectivament, hi ha hagut un notable descens d'aprovats, si bé no és escandalós. Es fa arribar aquesta circumstància als professors afectats, al director de departament i al cap d'estudis. Es pren nota de la situació i es canalitzen les possibles solucions. En la convocatòria següent, el nivell d'aprovats, almenys d'algunes assignatures, és major. Es considera la gestió com a positiva, si bé és un problema que probablement ressorgirà en diverses ocasions. Positiva.

Consulta 167. Un alumne anònim va deixar una nota que feia referència a un incident per falta d'un professor en un examen, i suggereix que el defensor es pose en contacte amb la secretaria. Posteriorment, l'alumne es va presentar per a comentar l'assumpte. S'ha contactat amb la secretaria i s'ha constatat l'existència de l'incident, i l'interèsper resoldre-ho. Se li han comunicat a l'alumne les vies de solució, que passen perquè contacte amb el professor. Tancada.

Consulta 171. Una alumna vol presentar una reclamació sobre la nota d'un examen. El defensor l'aconsella que no ho faça, ja que de vuit preguntes n'havia deixat tres sense contestar, per la qual cosa és molt difícil pujar de l'1,75 al 5 reclamat. No obstant això, el defensor l'ajuda a redactar l'escrit de reclamació. El professor es posa en contacte amb el defensor i li comunica que l'alumna comentava que el defensor li havia suggerit que reclamara. L'alumna no aconsegueix aprovar, i el tema es tanca .

Consulta 196. Una alumna comenta un possible dret dels alumnes a realitzar examen final al juny d'una assignatura anual, a pesar que el professor pose un examen parcial eliminatori. S'ha comentat amb el Servei Jurídic, i segons aquest, el professor pot avançar un parcial-final a gener-febrer. Per tant, els que suspenen només podrien aprovar al setembre, sempre que això no contradiga el que ha acordat la Junta de Facultat o el Departament. Es recomana a l'alumna que ho negocie amb el professor. En el programa que apareixia en la web de la Universitat no quedava reflectit que l'examen parcial de febrer és final, i el professor ha accedit a fer un examen final al juny. Es considera positiva la gestió per la informació subministrada i pel resultat final. Positiva.

Consulta 201. Es presenta un escrit amb 106 firmes sobre l'enunciat d'un problema d'examen que contenia un error, que va corregir el professor durant la realització de la prova. Va haver-hi classes que van tenir més temps per a fer el problema amb l'enunciat corregit. Uns quants alumnes es van retirar de l'examen. El defensor va contactar amb el professor, que va argumentar que va corregir l'examen tenint en compte les dificultats sorgides; de fet, el percentatge d'aprovats era alt (>70%). Respecte dels qui es van retirar, el professor comenta que el fet és independent de l'error, que va sorgir durant el desenvolupament i no al principi. Considera que, a més, moltes de les firmes són d'alumnes aprovats que van firmar abans de conèixer les qualificacions. El defensor demana al professor que extreme les mesures per a evitar que es repetisca l'error. El resultat és negatiu per als que volien repetir l'examen. El defensor considera que mai no ha de retirar-se l'alumne d'un examen, ja que descobrir un error en la prova és una forma de demostrar que es coneix l'assignatura. Per tant, el procésd'avaluació pot haver sigut correcte. Negativa.

Consulta 202. Un alumne es dirigeix al defensor perquè continue el procediment de reclamació presentat al deganat o a la direcció. El defensor comprova que el procediment continua el seu curs i intenta posar-se en contacte amb l'alumne, fet que no aconseguix. El tema es tanca.

Consulta 203. Un alumne es dirigeix al defensor perquè faça de mediador davant d'una professora suplent en una assignatura amb dues parts diferenciades, una de les quals l'alumne afirma haver aprovat amb un altre professor. El defensor parla amb la professora, i no hi ha constància que l'alumne haja aprovat la part que ell diu. L'actitud de la professora és favorable al diàleg amb els alumnes. No es pot accedir al que s'ha sol·licitat l'alumne. La gestió és negativa.

Consulta 218. Un alumne vol reclamar perquè se l'acusa d'haver copiat. Es fa una labor de mediació que no fructifica. L'alumne presenta reclamació. Pendent.

Consulta 286. Dos-cents trenta-tres alumnes dirigeixen un escrit al defensor sobre l'aplicació d'un criteri de qualificació (suspens o no presentat) d'una assignatura amb dues parts, impartida per dos departaments. Prèviament ,el defensor havia parlar amb les parts implicades, per a contribuir a una solució positiva. Finalment, s'acorda que la qualificació global siga no presentat quan l'alumne tinga una part aprovada i l'altra no presentada. La solució és satisfactòria. Si bé el treball del defensor no ha tingut una incidència directa en la solució, ha intentat contribuir-hi de forma positiva. Positiva.

Consulta 312. Quatre alumnes plantegen un tema de descoordinació en la implantació d'un nou sistema d'estudis, descoordinació basada en el fet que els alumnes han d'anar presentant treballs durant tot el curs i han de fer un examen final, que en alguns casos cal aprovar amb un 5. Se'n parla amb el director/degà a fi d'analitzar els temes puntuals i buscar-hi solucions. Al final del curs, el resultat no és satisfactori per a una quants alumnes, però no s'ha continuat amb aquest procés de seguiment. El resultat és negatiu, si bé s'ha cridat l'atenció sobre el sistema d'avaluació i sobre el procés educatiu d'aprenentatge, que haurà d'anar adaptant-se d'acord amb els problemes plantejats. Negativa .

Consulta 329. Un director de departament trasllada documentació presentada per un col·lectiu d'alumnes referent a una interpretació de barem. El defensor ha parlat amb els alumnes i amb el mateix director. El barem d'una assignatura, encara que millorable, estableix clarament el criteri de qualificació, per això no escau donar la raó al col·lectiu reclamant. Hi ha hagut un altre sector d'alumnes que hi estava en contra . Tancada.

Consulta 331. Tres alumnes sol·liciten la mediació i el consell del defensor perquè no es canvie el barem d'una assignatura per la pressió d'altres alumnes davant de la direcció del departament i en contra de l'opinió dels professors. Es parla amb el director del departament i s'insta els alumnes que vagen a parlar-ho amb el director del departament. Finalment el barem no es canvia, la qual cosa satisfà els alumnes. Positiva.

Consulta 340. Un director de departament es posa en contacte amb el defensor ja que hi ha hagut un professor que no ha permés que els alumnes que no havien fet un treball es presentaren a l'examen final. El professor impartia la meitat de l'assignatura, mentre que un altre era el responsable de l'assignatura. Es va consultar al Servei Jurídic sobre el contingut del text. Finalment, el director del departament s'ha posat en contacte amb el professor, i s0'ha resolt que es faça l'examen als alumnes als quals no es va permetre fer-ho. Tot i que el tema se soluciona per als alumnes, hi ha algunes contradiccions entre les afirmacions que presenten els alumnes en el seu escrit i les obligacions i drets dels alumnes esmentats en l'Estatut de la Universitat. D'altra banda, el professor no va presentar el programa amb el barem i els criteris de qualificació, ja que considerava que això corresponia a l'altre professor. La solució final proposada pel director del departament és favorable als interessos dels alumnes. La solució es considera com a positiva. Els mèrits corresponen al director del departament . Positiva.

Consulta 386. Un alumne considera injustificat que se li retarde la finalització de la tesi doctoral . Pendent.

Consulta 389. Un alumne sol·licita que el defensor analitze la situació plantejada en una assignatura que s'aprovava amb un treball la correcció del qual el professor va posposar a la convocatòria de setembre. El defensor es posa en contacte amb el professor, i aquest comenta que ha seguit el calendari proposat de correcció de treballs. L'alumne va entregar incomplet el seu treball; per tant, no va poder ser qualificat en la convocatòria de juny, però ja ha sigut completat i podrà ser qualificat en la convocatòria de setembre. El defensor ha facilitat la comunicació directa alumne-professor i l'alumne accepta la situació. També es va ajudar l'alumne a redactar la reclamació de qualificació. El resultat de la gestió, només pel fet de facilitar el contacte professor-alumne, pot considerar-se positiu

Consulta 391. Una alumna es dirigeix al defensor perquè volia veure un examen suspens i no va poder revisar-lo el dia indicat per motius laborals. El defensor fa de mediador i es posa en contacte amb el responsable de l'assignatura, ja que el professor que la imparteix no té correu electrònic. El responsable es va comprometre a comentar la situació amb el professor de l'assignatura perquè l'alumna puga veure l'examen. El resultat, per tant, és positiu.

Consulta 392. Una alumna de tercer cicle presenta una sèrie de peticions a través de correu electrònic. Se li comenta que ha d'aportar-hi més dades, a la qual cosa l'alumna es nega i, per tant, el tema es tanca.

 

Consultes referents a Exàmens sense gestió externa
Núm.
TEMA
RESUM
GESTIONS
4
Barems i qualificacions
Un alumne a qui es va modificar la nota en una revisió, no se li ha traslladat la correcció a l'expedient. Se segueix el procésfins que el professor li canvia la nota.
7
Barems i qualificacions
Dos alumnes plantegen problema de correcció. Se'ls explica la normativa i el procediment per a justificar la seua reclamació. Vg. pàgina web del defensor universitari.
9
Avaluació
Un professor pregunta sobre l'avaluació de coneixements en les universitats. Es comenta el tema.
12
Incompareixença
Dos alumnes es queixen que el professor no ha acudit a l'examen i volen conèixer la normativa. El professor ha d'explicar la seua absència i pactar amb els alumnes una altra data. No hi ha aprovat general. No es pot deixar sense qualificar els alumnes per cap motiu.
13
Incompareixença
Un alumne es queixa que el professor no s'ha presentat a l'examen i vol conèixer la normativa. El professor ha d'explicar la seua absència i pactar amb els alumnes una altra data. No hi ha aprovat general. No es pot deixar sense qualificar els alumnes per cap motiu; per tant, ha de realitzar-se l'examen.
19
Dificultat
examen
Un alumne comenta la dificultat d'un examen pel tipus de preguntes. Pot utilitzar el procediment de reclamació d'exàmens.
21
Revisió i reclamació
Un alumne vol informar-se sobre els barems, les tutories i la revisió d'exàmens. Se li indica l’adreça de la pàgina web.
23
Pràctiques
Un alumne presenta problema d'entrega de treball. Ha de pactar-ho amb el professor.
26
Barems i qualificacions
Un alumne ha entregat la fitxa i no l'han qualificat. Ha de ser qualificat. Ha de dirigir-se al professor. El defensor pot fer de mediador
29
Suspensos massius
Una alumna presenta problema de suspensos massius en una assignatura. Només hi ha el procediment de reclamació d'exàmens.
32
Revisió i reclamació
Un alumne planteja la situació de falta de revisió de l'examen d'una assignatura. La revisió és un dret inalienable de l'alumne; per tant, ha de ser realitzada.
33
Barems i qualificacions
Un alumne pregunta sobre l'existència o no del dret de l'alumne a veure l'examen durant 10 minuts per a decidir si s'hi presenta o no, i, per tant, si li corre convocatòria o no. Aquest dret no existeix, independentment que alguns professors donen aquesta opció.
36
Incompareixença
Un alumne pregunta sobre els drets dels alumnes quan un profesor falta a l'examen. L'alumne ha de fer l'examen en un altre moment o bé una prova alternativa. No hi ha aprovat general.
37
Dificultat de l'examen
Un alumne planteja la dificultat d'un examen i el seu desacord amb la nota. Se'l remet al procediment de revisió i reclamació d'exàmens com a única via i se li ofereix ajuda per a redactar reclamació.
38
Barems i qualificacions
Un alumne ha caigut malalt, no ha pogut realitzar l'examen i no li guarden la nota de pràctiques. Es comenta el tema. El més lògic és que faça l'examen teòric, però l'alumne ha de justificar la malaltia.
39
Barems i qualificacions
Dos alumnes es queixen perquè ha canviat el barem de l'assignatura en el moment deposar l'examen. S'analitza la situació.
40
Barems i qualificacions
Alguns alumnes protesten per la obligatorietat d'assistència a classe. Els estudis en la Universitat d'Alacant són presencials; per tant, l'assistència de l'alumne és obligatòria en moltes activitats
46
Revisió i reclamació
Un alumne comenta que el professor es nega a revisar l'examen. Se li expliquen els seus drets respecte de la revisió d'exàmens.
47
Revisió i reclamació
Un alumne comenta que el professor no li ha revisatl'examen. Se l'ajuda a redactar l'escrit de sol·licitud de revisió. El professor li la fa i, finalment, aprova.
48
Barems i qualificacions
Un alumne comenta sobre la modificació del barem donat inicialment. S'analitza la situació.
53
Revisió i reclamació
Un alumne està interessat a presentar reclamació sobre un examen. Se li proporciona còpia del Reglament de revisió i reclamació d'exàmens del seu centre i informació sobre el que disposa el Manual de gestió acadèmica.
56
Revisió i reclamació
Un alumne vol comentar la revisió d'un examen. Es comenta el tema.
58
Revisió i reclamació
Un alumne vol informació sobre el procésde revisió. Se li proporciona còpia del reglament de revisió i reclamació d'exàmens del seu centre i del que disposa el Manual de gestió acadèmica.
62
Revisió i reclamació
Un alumne vol conèixer el procésde revisió. Se li dóna la normativa.
63
Revisió i reclamació
Dos alumnes comenten la negativa del professor revisar l'examen perquè s'ha acabat el termini de revisió. S'analitza la situació.
64
Barems i qualificacions
Una alumna es queixa del tracte rebut de la professora i que ha sigut expulsada de l'examen per no haver fet les pràctiques. S'analitza la situació.
66
Revisió i reclamació
Un alumne comenta la revisió d'examen. Se li dóna la normativa.
67
Descoordinació professors
Una alumna planteja la descoordinació de professors a l'hora de posar l'examen. S'analitza la situació.
68
Revisió i reclamació
Un alumne planteja el retard a publicar notes i revisió. Es comenta la normativa.
71
Revisió i reclamació
Una alumna està disconforme amb la qualificació de l'examen i vol que es revise. Se li proporciona còpia del Reglament de revisió i reclamació d'exàmens del seu centre i del que disposa el Manual de gestió acadèmica.
78
Revisió i reclamació
Un alumne que està disconforme amb l'examen realitzat i no se li ha justificat la nota. Se li explica el Reglament de revisió d'examen.
82
Revisió i reclamació
Una alumna pregunta sobre la revisió d'exàmens. Se li proporciona còpia del Reglament de revisió i reclamació d'exàmens del seu centre i del que disposa el Manual de gestió acadèmica.
89
Revisió i reclamació
Un alumne vol informar-se sobre el procediment de reclamació d'exàmens. Se li proporciona còpia del Reglament de revisió i reclamació d'exàmens del seu centre i del que disposa el Manual de gestió acadèmica.
93
Revisió i reclamació
Un alumne està disconforme amb el procés de revisió. Se l'ha ajudat supervisant l'escrit de reclamació.
102
Barems i qualificacions
Un alumne pregunta sobre el barem per a la CED. Ha d'estar en el programa del curs.
105
Barems i qualificacions
Una alumna es queixa dels entrebancs que li posa la professora per a aprovar l'assignatura. Ha d'estudiar-se el programa i el barem de l'assignatura.
117
Barems i qualificacions
Un alumne comenta que s'ha modificat el barem al llarg del curs. Se li explica que si s'ha modificat el barem i l'alumne no l'ha recorregut, ha de fer l'examen amb el nou barem.
125
Barems i qualificacions
Una alumna vol informar-se sobre la forma de fer un escrit de queixa sobre procediment de qualificació. Se li dóna la informació.
142
Barems i qualificacions
Dos professors pregunten sobre la obligatorietat d'assistir a pràctiques i si es pot suspendre un alumne. Es comenta el tema amb ells.
152
Incompareixença professor
Un alumne protesta perquè falta el professor a l'examen de desembre. Ha de pactar amb el professor la nova data i modalitat d'examen.
161
Programa de l'assignatura
Un alumne comenta que no té accés al programa de l'assignatura. Se li expliquen els procediments, la normativa i la disposició del defensor a mediar i sol·licitar el programa de l'assignatura.
173
Revisió i reclamació
Un alumne comenta la incidència en l'examen de tipus test i vol conèixer procés de reclamació. Se li explica el procés i se l'ajuda a redactar l'escrit de reclamació.
174
Barems i qualificacions
Un alumne pregunta sobre l'existència de normativa sobre el nombre mínim d'aprovats. Se li diu que no existeix aquesta normativa. Se li proporciona còpia del Reglament marc sobre procediment d'avaluació i exàmens.
186
Copiat en examen
Un alumne planteja el fet de copiar en els exàmens. Ha de presentar una reclamació en cas de disconformitat. No es pot suspendre dos alumnes amb un examen semblant si cap dels dos no declara haver comès alguna irregularitat.
192
Revisió i reclamació
Dos alumnes plantegen que el seu professor no realitza revisió d'exàmens. És obligatori que el professor realitze la revisió de l'examen.
195
Barems i qualificacions
Un alumne protesta pel retard a publicar la qualificació i la revisió per la proximitat de l'examen de l'any següent. Se li facilita informació sobre els terminis previstos en els procediments de revisió.
209
Repetició examen
Un alumne no pot realitzar l'examen per haver caigut malalt Se li comenta que parle amb el professor i que justifique la seua malaltia. El defensor pot fer de mediador.
210
Repetició examen
Un alumne no pot accedir a la Universitat el dia de l'examen. Ha de demanar el certificat i dirigir-se al professor. El defensor pot fer de mediador.
216
Revisió i reclamació
Un alumne està interessat a presentar reclamació sobre laqualificació. Se li explica el procediment i se li demana que es pose en contacte amb l'Oficina del Defensor.
220
Barems i qualificacions
Un alumne es queixa de la falta de barem clar a l'hora de qualificar. Ha tret un 6,8. Se li dóna còpia de la Normativa de revisió i reclamació d'exàmens del seu centre.
221
Revisió i reclamació
Dos alumnes que han fet un examen perfecte, demanen el 10, matrícula d'honor, i el professor els posa un 9. Se’ls dóna còpia de la Normativa de reclamació del seu centre.
223
Realització examen
Un alumne comenta el deteriorament del disquet d'examen. Se li demana que es pose en contacte amb el professor per a comentar-ho, i l'alumne respon que ja han negociat una solució.
224
Revisió i reclamació
Un alumne comenta la seua disconformitat en la revisió d'examen. Se li demana que es pose en contacte si vol ajuda per a redactar la reclamació.
225
Repetició d'examen
Un alumne comenta sobre la repetició d'examen amb poc de temps d'avís. Es comenta el tema i s'analitzen elsavantatges i inconvenients. Finalment, i considera positiu que es faça una nova prova.
230
Barems i qualificacions
Un alumne ha sigut aprovat pel professor, però a condició que aprove la seua part l'any següent. Es comenta l’estrany del cas, però ha de complir l'acord.
231
Revisió i reclamació
Un alumne està preocupat per la data d'entrega d'actes, ja que el professor no ha fet la revisió. Se li explica per correu electrònic que la revisió és un dret inalienable de l'alumne i que les actes es poden modificar per mitjà de diligència.
234
Barems i qualificacions
Una alumna comenta l'aplicació d'un barem, perquè no entenia la qualificació obtinguda. S'analitza el tema.
235
Barems i qualificacions
Diversos alumnes han fet l'examen perfecte i el professor no els vol posar un 10. Se’ls dóna fotocòpia del procés de reclamació d'examen del seu centre.
238
Barems i qualificacions
Un alumne no entèn la seua qualificació final en relació amb les qualificacions parcials. Ha d'assabentar-se del barem utilitzat. Per a més aclariments, ha de posar-se en contacte amb l'Oficina del Defensor.
239
Pèrdua
d'examen
Un alumne està disconforme amb la repetició d'un examen perdut. Ha de repetir-lo o pactar amb el professor.
241
Barems i qualificacions
Un alumne comenta, sobre els treballs realitzats, que el professor no reconeix la participació de l'alumne. Se l'ajuda a redactar escrit de reclamació.
242
Barems i qualificacions
Un alumne està disconforme amb els criteris de puntuació de l'última assignatura per a acabar la carrera. Se li expliquen els procediments de revisió de qualificació. No hi ha avaluació curricular o aprovat per compensació en la UA.
243
Revisió i reclamació
Un alumne planteja la revisió d'exàmens. Es comenta procediment de revisió i forma de fer-ho.
247
Revisió i reclamació
Diversos alumnes volen conèixer el procés de revisió d'exàmens. Se’ls proporciona fotocòpia del procés de revisió i reclamació de la seua facultat/escola, així com del contingut general en el Manual de gestió acadèmica .
248
Revisió i reclamació
Diversos alumnes volen conèixer el procés de revisió d'exàmens. Se’ls proporciona fotocòpia del procés de revisió i reclamació de la seua facultat o escola i el contingut general en el Manual de gestió acadèmica. Se'ls ajuda a redactar l'escrit de sol·licitud còpia de l'examen, a la revisió del qual els alumnes tenen dret.
251
Revisió i reclamació
Una alumna vol que el seu examen siga corregit per un altre professor. Se li remet al procediment de qualificació.
258
Revisió i reclamació
Una alumna comenta sobre la revisió d'exàmens. Se li proporciona còpia del Reglament de revisió i reclamació d'exàmens del seu centre i del que disposa el Manual de gestió acadèmica.
259
Revisió i reclamació
Un alumne pregunta sobre el dret a revisió d'examen. Se li explica que la revisió de l'examen és un dret inalienable de l'alumne i se li dóna l’adreça d’Internet on pot trobar la normativa de revisió del seu centre.
266
Revisió i reclamació
Una alumna vol revisar l'examen i en sol·licita còpia Se’l ajuda a redactar la reclamació.
267
Revisió i reclamació
Un alumne vol revisar l'examen, ja que el professor no ho té previst. La revisió d'exàmens és un dret de l'alumne.
268
Barems i qualificacions
Tres alumnes comenten sobre barem incorrecte. Se’ls dóna informació sobre el Reglament marc d'exàmens.
271
Barems i qualificacions
Un alumne es queixa de l'obligació d'assistir a un curs especial per a poder aprovar una assignatura. Es comenta el tema. Ha d'aclarir-se la situació perquè l'assistència no pot ser obligatòria, encara que siga molt convenient per a la formació de l'alumne.
291
Còpia de dades en treball
Un alumne comenta la còpia de dades d'un treball. El professor li ha anul·lat la convocatòria de juny per falta d'honestedat. El defensor li proposa la mediació, però l'alumne no vol continuar.
292
Revisió i reclamació
Un alumne vol conèixer el procediment de reclamació d'exàmens. Se li dóna fotocòpia del procediment en la seua escola/facultat.
293
Barems i qualificacions
Un professor vol consultar tema sobre el detall d'un barem. Es comenta el barem.
296
Barems i qualificacions
Un alumne planteja la correcció d'exàmens amb criteri no especificat. Se li explica el procediment de reclamació
297
Còpia en examen
Una alumna comenta que es posa nerviosa perquè la professora creu que ha copiat en un examen. Se li proposa mediació. Finalment, va aprovar.
309
Repetició d'examen
Un membre del PAS pregunta sobre la repetició d'un examen en una convocatòria pública. Es comenta el tema.
310
Dificultat de l'examen
Una persona major de 25 anys comenta la dificultat d'un examen. Se li aclareix la normativa.
321
Revisió i reclamació
Un alumne, disconforme amb la qualificació, té dubtes sobre si reclamar o no. Es comenta la reclamació.
323
Barems i qualificacions
Diversos alumnes estan disconformes amb qualificació de treball, però no volen recórrer-hi. Es comenta el cas.
328

 

Horaris/Grups

 

Un alumne es va confondre de grup a l'hora de presentar-se a l'examen i té problemes què li'l corregisquen. Se l'ajuda a redactar una instància i s'accepta l'examen realitzat. Ha de quedar clar que l'alumne ha de ser avaluat pel professor assignat des de la secretaria del centre.
337
Suspensos massius
Un alumne es queixa de l'alt percentatge de suspensos. Ha de presentar reclamació individual.
339
Revisió i reclamació
Un alumne comenta que no s'ha fet la revisió d'un examen. Hi té dret. El defensor pot ajudar-lo.
341
Revisió i reclamació
Diversos alumnes pregunten sobre el que s'ha de posar en el barem de l'assignatura i la necessitat que figure en el programa. Se’ls facilita la normativa marc.
344
Copiat d'exàmens
Un alumne pregunta si el professor pot suspendre'l perquè l'examen és semblant al d'un altre alumne. No es pot suspendre dos alumnes perquè els seus exàmens siguen semblants, si cap dels dos no declara haver copiat.
348
Barems i qualificacions
Un alumne té problemes perquè li corregisquen l'examen. Se li explica que és un deure del professor i se li faciliten les normes de reclamació.
349
Barems i qualificacions
Una alumna està disconforme amb barem de l'assignatura. Es comenta el barem.
351
Pèrdua d'exàmens
Un alumne comenta la pèrdua d'un full de l'examen. El defensor es presta a dialogar amb el professor perquè repetisca l'examen, però l'alumne prefereix la qualificació de No Presentat.
354
Tipus d'examen
Dos alumnes comenten que un professor ha canviat el tipus d'examen, passant de 4 a 2 problemes, més 6 qüestions teoricopràctiques. El defensor no hi veu un canvi radical, però li proposa que porte el programa de l'assignatura i exàmens d'altres anys, per a fer arribar al professor el malestar d'aquests dos alumnes.
358
Revisió i reclamació
Un alumne pregunta si els aprovats tenen dret a revisió d'examen. Se li diu que sí.
359
Revisió i reclamació
Un alumne vol conèixer detalls sobre el procés de revisió. Es comenta el tema i se li explica la normativa.
360
Revisió i reclamació
Un alumne pregunta si té dret a la revisió d'un examen. Es té dret a la revisió d'examen, d'acord amb la normativa
365
Pèrdua
d'examen
Un alumne comenta la pèrdua d'examen. Ha de repetir-lo per a obtenir una qualificació. La data ha de ser consensuada amb el professor. Pot haver-hi altres eixides pactades.
369
Barems i qualificacions
Un alumne té dubtes sobre l'avaluació. Consultant el programa del curs, comprova que és correcte el que ha aplicat el professor.
371
Barems i qualificacions
Una alumna pregunta sobre els canvis de barem. No hauria de poder fer-se, però es fa i, si no s'hi recorre o no s'hi fan al·legacions, el nou barem és correcte.
373
Examen robat
Un director o degà planteja tema de sostracció de model d'examen resolt. Es comenta la normativa sobre el dret de l'alumne a tenir còpia de l'examen i de l'examen model, si forma part de l'expedient administratiu. Ha de sol·licitar-ho i no sostraure'l.
374
Copiat
d'examen
Un alumne planteja tema que el professor afirma que s'ha copiat. Ha d'utilitzar el procés de reclamació d'examen.
375
Revisió i reclamació
Un alumne està disconforme amb qualificació de pràctiques. Se li comenta la normativa sobre reclamacions i se l'ajuda a realitzar l'escrit de reclamació.
378
Revisió i reclamació
Un alumne planteja tema de revisió d'exàmens, perquè no ha anat a la revisió. Es comenta la normativa.
379
Barems i qualificacions
Un alumne qüestiona l'aplicació del barem al fet de no aprovar l'assignatura per les pràctiques. Es comenta la normativa.
382
Barems i qualificacions
Dos alumnes es queixen per falta de barems en dues assignatures i per una valoració inadequada. Es comenta el procediment de reclamació i se'ls ajuda a redactar l'escrit.
385
Escrit alumnes
Un professor planteja resposta a escrit dels alumnes dirigit al director. El defensor li proposa que busque una fórmula de consens.
388
Tipus d'examen
Un alumne veu dificultats a aprovar l'examen de tipus test. Se li recomana que practique, que en faça molts i, atès que és l'última assignatura que li queda, que ho parle amb el professor.
393
Barems i qualificacions
Un alumne disconforme amb el suspens en el curs especial per falta d'assistència justificada. Se li proposa que presente una reclamació.

 

 

1.4. Infraestructures i serveis: 1 reclamació i 43 consultes. Total 44

Els 44 casos han tractat sobre:

- 4 sobre el tabac: professors i alumnes que fumen en les dependències universitàries
- 4 sobre localització de professors o alumnes
- 3 sobre allotjament d'alumnes, tant en residències universitàries com en pisos amb contractes
gestionats a través de la Universitat
- 3 sobre l'adequació de les aules
- 3 referents a les diverses biblioteques universitàries
- 3 sobre problemes amb els ordinadors del campus
- 3 sobre robatoris en el campus
- 3 relatives a informació variada sobre diversos aspectes d'infraestructures
- 2 sobre infraestructures esportives
- 2 sobre seguretat de l'estructura dels edificis
- 2 sobre el servei de seguretat del campus
- 1 sobre els aparcaments
- 1 sobre la qualitat de la informació subministrada
- 1 sobre confidencialitat de les dades dels alumnes
- 1 sobre l'Escola d'Estiu
- 1 sobre la il·luminació d'espais oberts
- 1 sobre l'ingrés dels fons d'investigació
- 1 sobre préstec bibliotecari
- 1 sobre el moviment de comptes de projectes d'investigació
- 1 sobre publicitat dels censos
- 1 sobre el transport d'alumnes
- 1 relativa a la finestreta única
- 1 sobre l’accés a dependències universitàries

Reclamacions i consultes amb gestió externa a l'oficina:

Reclamació-Mediació 10/2004. Un alumne planteja la de denegació d'accés a dependències universitàries a què té dret. No se li permet l’accés, però a altres companys d'associació, sí. Es parla amb el responsable de la decisió presa, i es constata la disparitat d'opinions a l'hora de relatar les circumstàncies de la decisió. Es proposa la mediació per a després de les eleccions a rector i al Claustre. Posteriorment l'alumne decideix tancar el tema. Tancat.Consulta 81. Un col·lectiu de PDI protesta per instal·lacions inadequades per a fer els cursos de ioga que imparteix la Universitat. Pendent.Consulta 85. Una alumna té un incident a l'eixida de la Biblioteca per portar uns fulls originals d'una revista. L'alumna és conscient de la infracció comesa, segons ella sense intenció. Se li va explicar a la direcció del servei, que es va interessar per l'incident i va demanar-ne informació. Després d'abonar la sanció econòmica, l'alumna va presentar una instància en què va sol·licitar la suspensió del dret a préstec. S'ha accedit al que sol·licita. Positiva.Consulta 87. Dos alumnes requereixen la mediació del defensor perquè un professor deixe de fumar a classe. El defensor es posa en contacte amb el professor i posteriorment comprova que aquest ha deixat de fumar a classe. Positiva.Consulta 88. Un alumne protesta perquè els autobusos d'una companyia aparquen en lloc indegut, cosa que disminueix la capacitat d'aparcament per als vehicles utilitaris. Es va posar en contacte amb el responsable del servei perquè tramite la petició de respecte de les zones permeses als autobusos. S'ha constatat que l'empresa ha seguit les normes generals, i s'ha resolt el problema. No obstant això, es continuarà vigilant aquest aspecte. Positiva .Consulta 92. Un alumne protesta per les deficiències en el servei d'autobusos. El defensor parla amb el president del Consell d'Alumnes, el qual ja ha realitzat la gestió oportuna per a solucionar el problema. Es comprova que el problema està resolt. Positiva.Consulta 109. Un alumne protesta perquè els vehicles circulen per les zones de vianants amb una velocitat excessiva. S'ha mantingut contacte amb el responsable del Servei. El mateix alumne ha notat que la circulació dels vehicles elèctrics és l'adequada, i ha comentat que s'ha notat un augmentdel respecte a la seguretat dels vianants. Positiva. No obstant això, aquest problema ressorgeix periòdicament.Consulta 121. Un membre del PAS es queixa que el Registre General es va negar a acceptar un document dirigit a una altra administració al·legant quela Universitat no és finestreta única. Es va realitzar l'oportuna consulta al Servei Jurídic, i ens va informar que perquè una administració pública s'integre en el sistema de finestreta única, ha de firmar el conveni oportú. La Universitat d'Alacant va intentar aconseguir aquest sistema de finestreta única fa alguns anys amb la Generalitat Valenciana, i va ser desestimat perquè la Universitat és una administració no territorial. S'informa l'alumne. Negativa.Consulta 133. Un professor vol que es reserven zones per a no fumadors a les cafeteries del campus. Pendent.Consulta 164. Diversos alumnes d'Oriola presenten tema d'infraestructures en la xarxa. Pendent.Consulta 168. Una alumna es queixa de la falta d'il·luminació i seguretat en algunes zones del campus. Pendent.Consulta 172. Un alumne planteja que té dificultats en les dutxes del pavelló d'Esports. El defensor se n'informa i transmet el missatge que els alumnes poden utilitzar els serveis d'altres vestuaris per a la dutxa. Positiva.Consulta 178. Una alumna té problemes per a localitzar el professor per a data d'examen de la CED. Es fa d'intermediari i el professor informa el defensor que és un altre professor a qui ha de dirigir-se l'alumna. Se soluciona el problema. Positiva.Consulta 182. Un professor pregunta sobre el dret a conèixer la llista completa de persones d'un col·lectiu per a les eleccions a rector. Es consulta al Servei Jurídic i aquest comenta el fet que la Junta Electoral no publique les llistes s'ajusta a la Llei de protecció de dades. S'ha consultat aquest tema amb altres defensors universitaris, que comenten que les llistes haurien de publicar-se. Es tanca el tema a petició del professor que ha realitzat la consulta. Tancada.Consulta 198. Un alumne protesta perquè des de fa diversos dies la meitat dels llums de l'aula en què s'imparteixen les classes no funcionen. Diu que ho han comunicat al conserge, però el problema continua sense solucionar-se. Es va parlar amb el conserge de l'edifici. Aquest va comunicar que el Servei de Manteniment de la Universitat, que és l'encarregat de totes les reparacions (per a sol·licitar-lo, cal emplenar un part), havia ja solucionat el problema, perquè es tractava del mal funcionament d'un interruptor. Es comunica a l'alumne que el problema està ja solucionat, i se li demana que es pose novament en contacte amb l'oficina del defensor si no fóra així. El tema es tanca ja que està solucionat i no es requereix la intervenció del defensor. Tancada.Consulta 246. Un alumne d'una altra universitat vol contactar amb alumnes per a demanar-los apunts de la Universitat d'Alacant. El defensor envia correus electrònics a dos alumnes a l'atzar en què els sol·licita permís per a proporcionar a l'alumne de l'altra universitat el que els ha sol·licitat. No s'obté cap resposta. S'informa l'alumne sol·licitant de l'altra universitat que es dirigisca a la Delegació d'Alumnes del centre corresponent i al Consell d'Alumnes. També se li envien adreces electròniques de possible interès per a ell, amb bibliografia de cursos d'altres universitats. Es tanca el tema.Consulta 274. Un alumne comenta el robatori en instal·lacions de la Universitat. El defensor es posa en contacte amb els responsables del servei, que en són conscients, i es prenen les mesures preventives adequades per a evitar la repetició dels incidents. En els dies posteriors no s'han produït casos semblants. Positiva.Consulta 294. A una alumna li han robat el cotxe dins del campus. S'informa del fet al director del Secretariat de Gestió, Seguretat i Qualitat Mediambiental perquè siga conscient de l'incident i hi haguera més casos. Es demana a l'alumna que porte fotocòpia de la denúncia, cosa que presumiblement ja ha fet, però que no l'ha portada. Es tanca per tant el tema.Consulta 313. Diversos membres del PAS sol·liciten al defensor que s'interesse per la connexió d'uns ordinadors al sistema general. Es planteja als responsables i se soluciona el problema. Positiva.Consulta 314. res membres del PAS plantegen el tema de seguretat de l'edifici i del material bibliogràfic. Es parla amb els responsables del Servei de Manteniment i s'agiliten les decisions de trasllat del material bibliogràfic. Positiva.Consulta 315. El defensor, d'ofici, s'interessa per la seguretat dels edificis amb estructura de fusta. Pendent .Consulta 317. Una alumna té dificultats a obtenir un llibre perquè la Biblioteca té risc d'afonament. El defensor aconseguix el llibre. Positiva .Consulta 334. El defensor, d'ofici, es dirigeix als responsables de l'Escola d'Estiu perquè els xiquets es desplacen per les voreres i no per la zona d'aparcaments; així s'evitarien incidents com el que es va veure l'any anterior, on va haver-hi un alt risc d'accidents. La resposta dels responsables ha sigut positiva.

 

Consultes referents a Infraestructures sense gestió externa
Núm.
TEMA
RESUM
GESTIONS
10
Tabaquisme
Un alumne està molest perquè no es respecten les normes de prohibició de fumar en els llocs públics tancats. Es comenta la nova normativa que es va a imposar.
45
Investigació
Un professor planteja tema d'investigació referit a l'ingrés de fons d'investigació. Es comenta el tema i s'explica l'experiència pròpia del defensor.
118
Servei de Seguretat
Un alumne està disconforme amb el Servei de Seguretat per haver-li cridat l'atenció quan consumia algun tipus de droga. Es comenta el tema i la política de seguretat dins del campus.
123
Confidenciali-tat de dades
La mare d'un alumne pregunta si és correcte que aparega el DNI i nom en una llista. Se li respon que no, sobretot quan no cal. El tema pot ser polèmic.
128
Biblioteques
Una alumna vol informar-se sobre com fer un escrit de protesta per la falta de silenci en la Biblioteca a causa del personal d'administració. Se li proposa mediació.
137
Diversos aspectes
Un alumne es queixa de l'aula d'informàtica, pel fred i la calor que hi fa, i per la falta d'assignatures en la carrera. És possible que presenten una reclamació. Es comenta el tema. Altres alumnes han presentat la reclamació.
140
Deficiències aula
Un alumne protesta perquè la classe de problemes es dóna en un laboratori. Ha de parlar-ho amb el professor.
141
Diversos aspectes
Un alumne presenta diversos temes sobre infraestructures pel que fa a ordinadors. Ha de plantejar-ho al responsable del servei.
153
Robatori
Un alumne comenta cas de robatori en les instal·lacions esportives. Se li comunica que la Universitat no disposa d'assegurança de robatori per a aquests casos.
154
Tabaquisme
Un alumne protesta per falta de respecte a la prohibició de fumar. Se li informa per correu electrònic de la imminent creació d'una comissió de la Unitat de Prevenció i Salut, per a avançar en aquest tema, en què de moment només es pot disposar del respecte de tots. Es comunica el nostre interès per posar cartells anunciadors.
158
Tabaquisme
Un alumne protesta perquè no es respecta la normativa del tabac. Se li informa per correu electrònic de la imminent creació d'una comissió de la Unitat de Prevenció i Salut, per a avançar en aquest tema, en què de moment només es pot disposar del respecte de tots. Es comunica el nostre interès per posar cartells anunciadors.
189
Projecte
Un professor comenta elmoviment de comptes de projectes d'investigació. Se li comenta la contestació del gerent, enviada recentment a tots els investigadors, i se li reexpedeix el correu electrònic corresponent.
191
Allotjament
Un alumne comenta tema de pagament de residència. L'assumpte excedeix les competències pròpies de l'entorn del defensor.
197
Ordinadors
Un alumne d'Informàtica comenta l'esborrat de programari en ordinadors portàtils quan es connectà a la xarxa de la Universitat. Se li diu que envie informe per a traslladar-ho al Servei d'Informàtica.
215
Qualitat de la informació
Un membre del PAS comenta propaganda sobre cursos que es fan de forma qüestionable. Es comenta el tema però no es prenen decisions, perquè alguns aspectes entren en el terreny del que és opinable.
250
Allotjament
Un alumne comenta el tema d'accés a les dependències del Col·legi Major per part d'amistats dels residents. Es proposa a l'alumne que en parle amb la direcció del centre. Compatibilitzar seguretat i privacitat pot ser problemàtic.
289
Biblioteques
Un alumne és sancionat per haver intentat traure de forma involuntària un llibre de la Biblioteca sense passar per Préstecs. Se l'ajuda a redactar un escrit de disculpa.
290
Allotjament
Un alumne Erasmus d'una universitat europea ha tingut problemes amb la interpretació del contracte d'allotjament. Sol·licita la mediació del defensor, però no porta el document sol·licitat Se l'ha assessorat, si bé el tema no és competència del defensor.
298
Contactar amb professor
Una alumna que està en l'estranger té problemes per a contactar amb un professor. Se li diu que vaja un familiar a parlar amb el professor o amb el defensor.
304
Contactar amb professor
Una alumna que és a l'estranger té problemes de comunicació amb un professor. Se li suggereix que un familiar o el defensor facen d'intermediaris.
355
Ordinadors
Un membre del PDI comenta que se li ha obert el seu ordinador per a llegir correus electrònics Es pren nota de l'incident.

 

 

1.5. Organització docent: 5 reclamacions i 166 consultes. Total 171

Els 171 casos van tractar sobre els temes següents:

- 36 sobre horaris: coincidència d'exàmens, horaris incompatible amb treball, canvis de grup, etc.
- 20 sobre matriculació
- 13 sobre convalidacions
- 11 sobre les taxes
- 7 sobre les actes: retard en la firma, modificació, etc.
- 6 sobre els crèdits
- 6 sobre la convocatòria extraordinària de desembre (CED)
- 6 sobre les convocatòries
- 4 sobre l'aprovat per compensació o avaluació curricular
- 4 sobre homologació
- 4 sobre incompareixença del professor a les classes
- 3 sobre barems i qualificacions
- 3 sobre les pràctiques
- 3 sobre la targeta d'identificació universitària (TIU)
- 2 sobre expedient disciplinari
- 2 sobre l'obligatorietat d'assistència a classe o a pràctiques
- 2 sobre certificats / informes
- 2 sobre incompatibilitat
- 2 sobre simultaneïtat d'estudis
- 2 sobre el títol
- 2 sobre trasllat d'expedient
- 2 sobre les tutories
- 2 sobre docència
- 2 sobre situació de documents
- 2 sobre premi extraordinari / matrícula d'honor
- 1 sobre adaptació d'assignatures
- 1 sobre assignatures optatives i de lliure configuració
- 1 sol·licitud d'informació sobre els drets dels alumnes
- 1 sobre censos electorals
- 1 sobre problemes d'Erasmus per canvi d'horari d'assignatura en la universitat de destínació
- 1 sobre expedient acadèmic
- 1 sobre falta de professor per a assignatura
- 1 sobre un grup de teatre
- 1 sobre identificació dels alumnes que es presenten a examen
- 1 sobre informació variada
- 1 sobre llengua de l'examen
- 1 relativa a la qualitat de l'ensenyament
- 1 sobre material docent
- 1 sobre pèrdua de llibre d'una biblioteca
- 1 sobre permanència
- 1 sobre permís de treball remunerat per a presentar-se a examen
- 1 sobre plans d'ordenació docent
- 1 referent a la preinscripció
- 1 sobre silenci administratiu
- 1 sobre adscripció tallers
- 1 referent a l'accés a 2n Cicle
- 1 sobre dret de l'alumne a obtenir còpia del seu examen
- 1 sobre l’accés a cursos especials

Reclamacions i consultes amb gestió externa a l'oficina:

Reclamació-Mediació 7/2004. El tema plantejat per una alumna pot ser d'interès per a altres alumnes. Es tracta d'aquells que poden estar cursant un títol superior de dos cicles, que es denominarà A. En molts casos, es podrà accedir al segon cicle a través d'uns estudis de primer cicle B, amb la realització dels complements de formació. Es tracta de saber si un alumne que ha accedit als estudis per selectivitat, però no té el primer cicle A, però sí que té el primer cicle B i els complements de formació, però que no ha accedit des de B, pot obtenir el títol de llicenciat, enginyer en A quan complete el segon cicle de A. S'ha fet una consulta al Ministeri d'Educació i Ciència i s'ha entès que pot obtenir el títol de llicenciat o enginyer. D'aquests resultats s'ha informat/consultat els serveis Jurídic i d'Alumnat, el Vicerectorat d'Alumnat i la secretaria de la facultat o escola corresponent. Positiva.Reclamació-Mediació 9/2004. Traspàs de l'adscripció d'uns tallers. Pendent.Reclamació-Mediació 11/2004. A través de Registre General ens arriba un escrit d'una alumna de tercer cicle que comenta certes dificultats a trobar un dels professors, i el seu desacord amb la docència d'un altre. S’envia a l'alumna una carta per correu certificat amb justificant de recepció, en què se li indica la manera adequada d'intentar localitzar el professor, i se li ofereix una intervenció de mediació en el cas que les seues gestions per a contactar amb el professor resulten infructuoses. Quant a la docència de l'altre professor, se li explica que en la Universitat hi ha llibertat de càtedra,que és el professor qui organitza les seues classes i que és facultat seua atendre o no els suggeriments dels seus alumnes. La carta ha sigut tornada per correu i, una vegada comprovat que l’adreça era la que ella havia posat en la sol·licitud, i atès que ens és impossible contactar per telèfon, se li ha enviat el contingut de l'escrit a través d'un correu electrònic. Tancada.Reclamació-Mediació 1/2005. Un director d'un curs es dirigeix al defensor universitari perquè no se li han reconegut els crèdits del curs sol·licitats inicialment per una interpretació, que el director considerava inadequada, de les activitats que havia de realitzar. Se li demana que presente un informe raonat de les activitats perquè el defensor el transmeta a la comissió corresponent. Es proposa també a la comissió que establisca uns criteris i que els done a conèixer. La comissió decideix atorgar els crèdits inicialment sol·licitats, després d'una anàlisi dels aspectes previstos en l'informe presentat. Positiva.Reclamació-Mediació 2/2005. Quatre alumnes protesten perquè se'ls ha cobrat a l'octubre un curs especial que no s'ha pogut impartir per falta d'alumnes i les taxes no s'ha tornat encara al mes de febrer. El defensor ha seguit el tema fins que, finalment, ha tingut constància que efectivament se'ls ha tornat l'import de la matrícula (al maig/juny). El defensor ha contactat amb la Gerència de la Universitat, el Servei de Comptabilitat i la Comissió de Cursos Especials. S'ha comentat la conveniència que l'imprés de matrícula incloga el compte per a reingressar l'import en cas de no celebrar-se o per una altra causa prevista en la normativa, i que els directors de cursos es comprometen a agilitar els tràmits de devolució, sobretot en dates anteriors a períodes vacacionals o al tancament de l'exercici econòmic. Això ha sigut arreplegat per la comissió corresponent, que assumirà també el compromís de seguir els casos especials. Positiva.Consulta 1. Una alumna protesta perquè li han canviat la data d'examen i l'han avançat una setmana. Això contradiu la normativa de la Universitat. S'ha parlat amb el cap d'estudis i el canvi s'ha fet perquè s'han modificat les dates dels exàmens de selectivitat, i no hi havia buits per a posar les dates després de les programades. El defensor assumeix el compromís de proposar que es busquen solucions. Finalment, el professor ha accedit a realitzar un altre examen. Positiva.Consulta 15. Dos alumnes van acudir a realitzar un examen que s'havia avançat per canvi de dates dels exàmens de selectivitat. Es va parlar sobre el tema amb el cap d'estudis i se li va explicar la normativa que indica que els exàmens no es poden avançar. Finalment, i per mediació del cap d'estudis i el professor de l'assignatura, els alumnes han pogut realitzar l'examen. Positiva.Consulta 24. Un alumne vol que se li torne un treball no avaluat. Pendent.Consulta 41. Un membre del PDI requereix informació sobre el silenci administratiu en diversos aspectes de la vida acadèmica. Es fa la consulta i es comunica a l'interessat. En temes de sol·licitud de convalidacions, el silenci administratiu pot ocasionar l'estimació del que se sol·licita, si bé ha d'estudiar-se cada cas. Positiva.Consulta 61. Un alumne qüestiona que la TIU siga expedida i porte un anagrama d'una entitat bancària. Es comenta amb el gerent. Se li comuniquen les dades que es transfereixen a l'entitat bancària, on no apareixen característiques personals ni dades referents als estudis realitzats. S'envia a l'alumne un correu electrònic amb l’adreça en què pot trobar informació sobre la protecció de les dades dels fitxers de la Universitat d'Alacant. No es pot accedir a la petició de l'alumne sobre la desaparició dels anagrames de la TIU. Negativa.Consulta 86. Una alumna requereix la mediació del defensor perquè se li pose la nota d'un examen realitzat al setembre del 2002. L'alumna es va presentar a l'examen en l'aula i l'horari corresponents. El defensor posa en contacte els dos professors que han intervingut en la qualificació de l'alumna i s'aconseguix solucionar el problema. Positiva.Consulta 100.Una alumna necessita un informe sobre les assignatures en què està matriculada, sense que siga necessari que estiga certificat. S'ha parlat amb la secretaria del centre, i des de l'oficina s'ha fet un informe en què comunica les assignatures de les quals s'ha matriculat l'alumna, segons la seua Universitat Virtual. Positiva.Consulta 108. Quatre alumnes es dirigeixen al defensor perquè medie davant d'un professor que no permet que assistisquen a les seues classes del matí alumnes del grup de la vesprada. El defensor parla amb el professor i entén que els grups han de ser equilibrats. El tema deixa de ser greu quan l'assistència a classe disminuïx, i el professor no qüestiona que vagen alumnes del grup de la vesprada. Els alumnes de la vesprada argumenten que els coincideixen classes i, per això, opten per anar al matí a les classes. Positiva.Consulta 112. Un alumne té dubtes sobre el procediment de concessió del premi extraordinari de llicenciatura. Se li indica l’adreça de la pàgina web on pot trobar informació. A més, es contrasta la possible interpretació amb la secretaria del centre i es remet tota la informació. Positiva.Consulta 127. Un alumne recorre al defensor per a analitzar la situació de canvi de grup perquè està federat en un equip de futbol i el seu horari d'entrenament és incompatible amb els del grup assignat. Es planteja el tema a la secretaria del centre, i com que hi ha possibilitat de canvi de grup, s'accedeix al canvi. Positiva.Consulta 132. Un professor vol conèixer els censos electorals, la qual cosa no està permesa d'acord amb la normativa de protecció de dades. Hi ha discrepància entre el Servei Jurídic i l'opinió d'altres defensors, ja que hauria de primar la transparència sobre la publicació d'uns censos de dades amb els noms i cognoms corresponents a un col·lectiu. Això no implica la publicació de dades personals comprometedores, que d'altra banda poden ser consultats en el web de la Universitat. NegativaConsulta 149. Una alumna comenta la situació plantejada perquè no ha comparegut el professor a l'examen de desembre. S'ha parlat amb el secretari del departament, que s'ha preocupat per solucionar el problema. Positiva.Consulta 165. Una alumna es dirigeix al defensor perquè medie amb la secretaria de la facultat perquè se solucione un problema de modificació de matrícula. Es va parlar amb el Servei de Coordinació, amb indicació de les fases que s'havien donat amb la matrícula de l'alumna, i sense aclarir si hi havia hagut dificultats de la matrícula. De nou, en contacte amb la secretaria, ha estudiant el tema i, finalment, ha accedit a modificar la matrícula de l'alumna, ja que s'ha comprovat que era correcte el que afirma l'alumna pel que fa a les dificultats tècniques d'entrar en el programa de matrícula. Positiva.Consulta 166. Un alumne vol obtenir el títol quan aprove l'última assignatura. La secretaria li diu que ha d'esperar que es tanquen les actes de la convocatòria de desembre. Es va parlar amb el Servei de Gestió Acadèmica i no es veu cap inconvenient que l'alumne puga obtenir el títol abans del tancament de les actes. El defensor es compromet que l'alumne que puga obtenir el títol, en el cas que hi haja alguna convocatòria d'oposició que requerisca la titulació. Positiva.Consulta 170. Un alumne protesta perquè li han posat dos exàmens de convocatòria extraordinària de desembre en la mateixa data. S'ha parlat amb el coordinador, que es compromet que això no succeïsca en el futur. Negativa.Consulta 177. Una alumna planteja el cobrament de taxes d'uns cursos especials, que són més econòmiques per als alumnes de la Universitat d'Alacant. La interessada necessita els crèdits per a acabar la carrera. Se sent discriminada, ja que a pesar que no s'ha matriculat de cap assignatura, considera que és alumna pel fet de matricular-se en els cursos especials que, després d'una aprovació i reconeixement, li permetran acabar la carrera. Es planteja el tema al coordinador dels cursos i es comenta que l'alumna ha de posar-se en contacte amb la secretaria dels cursos. El defensor ha intentat posar-se en contacte amb l'alumna a través d'un telèfon, però que no contesta. Possiblement el tema s'haurà resolt de forma paral·lela. El tema es tanca.Consulta 179. Un alumne de curs de doctorat vol realitzar pràctiques en empresa que no estan arreplegades en el pla d'estudis. Se n'ha parlat amb el tutor i amb el director del programa per a intentar realitzar una labor de mediació. L'alumne demana al defensor que tanque el tema.Consulta 181. Un alumne vol presentar una reclamació per denegació en procés de convalidació i també sol·licita mediació sobre accessibilitat a tutories. El defensor es posa en contacte amb el professor per a comentar l'obligatorietat de realitzar tutories per part de tots els professors. El professor comenta el seu horari. L'alumne es dirigeix al defensor i li demana que no faça cap gestió més, ja que vol arribar a un acord amb el professor sobre els dos temes. Tancada.Consulta 183. Una alumna planteja tema de qualificació d'una assignatura. Quan el defensor li planteja el tema al professor, ja s'ha resolt satisfactòriament. El tema es tanca.Consulta 190. Una alumna comenta que va creure que es va matricular en la convocatòria extraordinària de desembre (CED), però ha comprovat que el professor no li ha corregit l'examen, ja que realment no hi estava matriculada. Se n'ha parlat amb el Servei de Coordinació i han comprovat que la matrícula de l'alumna es va realitzar sense cap indicació sobre la CED. Al final del procés de matriculació es presenta una taula amb les assignatures matriculades i amb indicació si s'ha seleccionat la CED. El rebut de matrícula també arreplega les assignatures amb la CED. L'alumna argumenta que és la primera vegada que fa una matriculació en la CED i, per tant, no era conscient dels avisos, en un sentit o un altre, del programa i del rebut de matrícula, per la qual cosa no va comprovar-ne les dades. L'alumna ha de plantejar aquesta situació al professorat. No es pot accedir a la matrícula en CED. Negativa.Consulta 194. Un alumne vol matricular-se d'algunes assignatures al febrer després d'aprovar altres assignatures al desembre. Se li comenta que la normativa no ho permet. Negativa.Consulta 199. Un alumne que ha acabat una carrera de primer cicle vol matricular-se en la carrera que podria ser la continuació, però al gener, després d'aprovar en la CED l'última assignatura. Es comenta el tema amb el cap de negociat i resulta que això és impossible, ja que podria afectar estudiants que vénen d'altres universitats i a tota la Universitat d'Alacant en general. La Universitat va aprovar que la matriculació és al setembre-octubre. Negativa.Consulta 205. Un alumne protesta perquè se li ha cobrat a l'octubre un curs especial que no s'ha pogut impartir per falta d'alumnes, i les taxes corresponents no han sigut encara tornades al mes de febrer. El defensor ha seguit el tema fins que finalment ha tingut constància que efectivament se'ls ha tornat l'import de la matrícula (al maig/juny). El defensor ha contactat amb la Gerència de la Universitat, el Servei de Comptabilitat i la Comissió de Cursos Especials. S'ha comentat la conveniència que l'imprés de matrícula incloga el compte on s'ha d'ingressar l'import, si no se celebra o per una altra causa prevista en la normativa, i que els directors de cursos es comprometen a agilitar els tràmits de devolució, sobretot en dates anteriors a períodes de vacances o tancament d'exercici econòmic. Això ha sigut arreplegat per la comissió corresponent, que assumirà també el compromís de seguir els casos especials. Positiva.Consulta 207. Una alumna que ve traslladada d'una altra universitat es dirigeix al defensor, perquè el centre li exigeix realitzar un nombre elevat de crèdits, inclús d'assignatures que té adaptades. Com que és tan alt li impedeix realitzar-ho en el mateix curs acadèmic. Es comenta amb el centre i se suggereix que l'alumna faça les pràctiques que administrativament li corresponen i, voluntàriament, les de les assignatures que té adaptades. D'aquesta manera se li reconeixeran un nombre total de crèdits corresponents a les pràctiques realitzades i no s'eludeix cap normativa que limite el nombre de crèdits de pràctiques que cal realitzar i que li corresponen administrativament. La solució satisfà l'alumna perquè li permet realitzar les pràctiques en el curs acadèmic. Positiva.Consulta 213. Dos alumnes es dirigeixen al defensor perquè en una assignatura les preguntes de l'examen es plantegen únicament en valencià. El curs s'ha impartit en castellà, si bé el material repartit de suport està en valencià. Els alumnes sabien des del principi de curs que les preguntes de l'examen es redactarien en valencià. El defensor parla amb el professor, es comenta la normativa que apareix en la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (quan no hi ha acord en el procediment, la llengua serà el castellà). El professor respecta la normativa i vol que els alumnes li comuniquen per escrit el seu dret a rebre les preguntes en castellà. En tot cas, el professor es compromet a aclarir qualsevol dubte lingüístic en el mateix examen a qui ho sol·licite, de manera que l'examen puga realitzar-se amb garanties per a tots els alumnes. El tema es tanca.Consulta 227. Un alumne planteja la possibilitat de realitzar matrícula extraordinària que tanque un expedient i que l'òbriga posteriorment, una vegada cursades les assignatures de matrícula extraordinària. Es fa una consulta al Servei de Coordinació i no es veu cap problema. També s'aclareixen alguns aspectes sobre la matrícula extraordinària. Es dóna com a positiva la gestió d'informació. Positiva.Consulta 228. Un alumne demana la mediació del defensor perquè s'estudie la viabilitat d'un possible reconeixement de crèdits d'un alumne Erasmus. El defensor es posa en contacte amb el director del departament i amb el professor de l'assignatura, perquè quede clara almenys la resolució, positiva o negativa. Al mateix temps, l'alumne vol per una via paral·lela continuar el procediment de convalidació. Se l'ajuda perquè s'aclarisca la situació d'una convalidació, ja que existia dubte d'on presentar el recurs següent: a la comissió de centre o a la comissió de districte. El tema es tanca per part del defensor, ja que se li comunica que a un alumne Erasmus no li van a reconèixer els crèdits. El procés de convalidació ha de seguir el seu curs.Consulta 229.Un alumne vol que li tornen les taxes d'un curs que no ha rebut. Pendent.Consulta 233. Una alumna consulta un cas d'anul·lació de matrícula per falta de pagament. L'alumne argumenta que va haver-hi un error bancari. El defensor li comenta que ha de presentar una instància davant del Vicerectorat d'Alumnat. El defensor es compromet a seguir el cas. El Vicerectorat decideix reobrir-li la matrícula, amb la qual cosa el problema es resol. Positiva.Consulta 237. Uns alumnes qüestionen la demora excessiva per a tornar les taxes. Pendent.Consulta 245. Un alumne sol·licita la mediació del defensor perquè es revise el procés de matriculació de dues a vuit assignatures, a fi de tenir dret a una beca. Es va parlar amb el gestor de la secretaria corresponent i amb el Servei de Coordinació. El procés de matriculació ha sigut correcte, per la qual cosa no es dedueix que hi haja hagut cap fallada en el sistema informàtic i, per tant, no es pot accedir al que ha sol·licitat l'alumna. Negativa.Consulta 253. Un alumne està interessat en la realització de pràcticum compatible amb el seu treball. Pendent.Consulta 254. Un alumne vol conèixer la normativa sobre convalidació d'assignatures. Pendent.Consulta 282. Un membre del PDI té dificultats a accedir a uns mòduls especials, ja que no reuneix la condició de becari de concurs públic. Es comenta amb el director del curs i s'arriba a una solució de compromís que permeteu a aquest membre del PDI realitzar els cursos, sempre que això no siga considerat com una situació de privilegi. La persona ha pogut realitzar els mòduls i, per tant, la solució és positiva.Consulta 299. Dos professors es dirigeixen al defensor perquè realitze una labor de mediació entre professors d'una mateixa àrea de coneixement. El defensor hi accedeix, la qual cosa permet aconseguir alguns acords. Supervisa la redacció de l'acta de la reunió, perquè siga imparcial i ajustada al que s'ha parlat i permeta, per tant, que tots els afectats pels acords puguen defensar els seus drets. La labor és positiva, ja que permet regularitzar la vida universitària, si bé la situació de crispació entre les persones subsisteix.Consulta 307. Una alumna de la Universitat Permanent sol·licita la mediació del defensor per a aconseguir un document de la Universitat. El defensor es posa en contacte amb el servei responsable, i se li envia el document per correu. Positiva.Consulta 319. Una alumna d'un màster té dificultats perquè li reconeguen els cursos realitzats per defectes en el procésde matriculació. Es va parlar amb el responsable del màster, es va estudiar la normativa i es va buscar la solució adequada perquè l'alumna tinguera el títol del màster enguany. L'alumna demanava que el títol del màster portara data d'anys anteriors, però administrativament no és possible, per la qual cosa ha acceptat la solució final. Positiva.Consulta 332. Una alumna està preocupada per amenaça d'obertura d'expedient disciplinari per utilitzar material inadequat en la realització d'un examen, segons criteri del professor. S'han realitzat gestions en el Vicerectorat d'Alumnat i en la Secretaria General sobre reglaments previstos, i es dedueix que únicament és d'aplicació el Reglament de disciplina acadèmica de l'any 1954 (BOE 12/10/54). D'acord amb aquest reglament, no se li pot obrir un expedient a l'alumna. Positiva.Consulta 333. Un alumne té dificultat a acabar la carrera perquè en una assignatura li faltaven les pràctiques que, per interpretació incorrecta, no havia realitzat. El defensor es va posar en contacte amb els responsables de l'assignatura i van arribar a un acord, de manera que l'alumne poguera realitzar una sessió de pràctiques en el mes de juliol, sota la supervisió del professor, sempre que l'assignatura en qüestió fóra l'última per a acabar la carrera i es comprovara a través de la Universitat Virtual. Açò ha permès a l'alumne acabar la carrera al juny i ha pogut matricular-se en tercer cicle el curs següent. Positiva.Consulta 361. Un alumne de doctorat que ha sigut obligat a pretitular-se per a demanar beca i després li l'han denegada. Pendent.Consulta 362. Un alumne planteja que no es va a respectar un acord de convalidació en una programa SICUE. S'aconsella l'alumne que vaja a parlar amb el professor i li mostre la disposició de defensor a mediar-hi i, si és necessari, a consultar el Servei Jurídic i el vicerector d'Alumnat. El professor parla amb el defensor i li exposa les seues raons, basades en aspectes acadèmics, però que és conscient que ha de respectar l'acord, la qual cosa així fa. Positiva.Consulta 364. Una alumna ha obtingut la qualificació de 10 en la convocatòria de juny i el professor no li pot posar matrícula d'honor perquè li l'ha posat a un altre alumne en la convocatòria de desembre i el programa informàtic no ho permet per tractar-se d'un grup reduït. Es va parlar amb el professor, que entèn la situació. Per a anys posteriors la decisió de posar matrícula d'honor s'adoptarà en les convocatòries de juny o setembre, i es podrà posar matrícula d'honor en la convocatòria de desembre per mitjà d'una diligència en l'acta. Per al cas d'aquesta alumna, es dóna la circumstància que hi ha dos alumnes que han obtingut la qualificació de 10 en la convocatòria de juny, i el professor considera que els dos mereixen la matrícula d'honor, però que no pot posar dues matrícules d'honor en cap cas. Per tant, es decideix deixar les notes tal com estan posades, i es té en compte que la qualificació numèrica, que és la que fa mitjana amb les altres, és la màxima possible. Negativa


Consulta 368. Un alumne vol saber la situació d'una reclamació presentada al degà/director del centre, perquè la remetera al departament, segons el procediment de reclamació d'exàmens i una vegada finalitzat el termini de contestació, des del seu punt de vista. El defensor s'ha posat en contacte amb la secretaria del centre, s'ha comprovat que havia arribat la revisió del departament i que estava pendent de la firma del degà/director. El defensor informa l'alumne que pot intentar aconseguir l'original o una còpia de la resolució l'endemà. Positiva.Consulta 381. Un alumne vol aclarir un assumpte de taxes. El defensor es posa en contacte amb la secretaria i estudia la documentació que aquesta li envia, i que és remesa a l'alumne. D'acord amb la informació rebuda l'alumne decideix tancar el tema. Tancada.Consulta 395. Un alumne que cursa l'última assignatura de la carrera té dificultats a obtenir la qualificació. Es fa d'intermediari amb el professor i la secretaria corresponents perquè l'alumne puga obtenir el títol a l'agost. Positiva.Consulta 397. La mare d'alumne mostra el seu disgust perquè s'han modificat criteris de convalidació. PendentConsulta 398. Un grup d'alumnes de la Universitat Permanent presenta un problema amb una activitat.El vicerector encarregat comenta amb el defensor que l'assumpte està resolt, ja que s'ha arribat a un acord satisfactori. Positiva.

 

Consultes d' Ordenació docent sense gestió externa
Núm.
TEMA
RESUM
GESTIONS
3
Canvi de carrera
Una alumna vol canviar de carrera. Se li explica la normativa. http://www.ua.es/es/normativa/
/ gestacad/index.html
5
Horaris
A dos alumnes els coincidien dates d'exàmens. Si quan es va matricular hi havia coincidència, no poden reclamar; en cas contrari, sí.
6
Horaris
Una alumna volia canviar data d'examen per problemes personals. Se li explica que no pot fer-se. No obstant això, pot pactar-ho amb el professor.
8
Preinscripció
Un alumne presenta cas de preinscripció en una altra carrera, preveient que no pot aprovar cap assignatura. Se li indica la normativa que ha de consultar en el Manual de gestió acadèmica.
11
Material docent
Un alumne comenta que no s'entèn el material docent redactat pel professor en valencià. Se li comenta que és un material de suport que el professor pot donar en valencià. Amb lleugera ajuda, inclosa la del defensor, es pot entendre aquest material.
13
Incompareixença professor
Un alumne es queixa que el professor no s'ha presentat a l'examen i vol conèixer la normativa. El professor ha d'explicar l'absència i pactar amb els alumnes una altra data. No hi ha aprovat general. No es pot deixar sense qualificar els alumnes per cap motiu i, per tant, ha de realitzar-se l'examen.
14
Horaris
Un alumne comenta que li coincideixen les dates de dues exàmens. Si quan es va matricular hi havia coincidència, no pot reclamar; en cas contrari, sí.
16
Horaris
Un alumne està limitat per l'horari d'un treball. La Universitat d'Alacant és presencial; i això implica que en moltes activitats l'assistència de l'alumne siga obligatòria per a aprovar. En els Estatuts de la UA s'arreplega la normativa.
18
Convocatòries
Un alumne comenta aspectes referents a la 6a convocatòria. Se li informa sobre la 6a i 7a convocatòries. Vg. Manual de gestió acadèmica.
22

Convocatòria Extraordinària de Desembre

Un alumne vol conèixer dates d'exàmens de la CED. Se li explica el termini establit en el Manual de gestió acadèmica . Ha de dirigir-se al professor o al cap d'estudis.
28
Homologació
Un alumne necessita informació sobre homologació del títol. Se li explica el procés d'homologació de títols i se li subministra còpia de la normativa.
30
Simultaneïtat d'estudis
Un alumne està cursant enginyeria tècnica i vol cursar la superior, però ha d'acabar la primera. Se li explica la normativa de simultaneïtat d'estudis. Pot parlar-ho amb el professor.
31
Actes
Una alumna planteja problema de transcripció d'una nota a l'acta. Se li explica el procediment de transcripció de qualificacions des de l'examen realitzat, l'emplenament i tancament de preactes a través de la Universitat Virtual, la impressió de les actes i la firma del professor.
34
Horaris
Un alumne presenta un problema d'horaris de matí i vesprada per incompatibilitat amb el seu horari laboral. La Universitat d'Alacant és presencial, i això implica que en moltes activitats l'assistència de l'alumne siga obligatòria. Ha de pactar-ho amb el professor.
35
Avaluació curricular
Un alumne pregunta si pot acabar la carrera, amb una assignatura pendent. Se li comenta que no, perquè en la Universitat d'Alacant no existeix l'aprovat per compensació.
42
Horaris
Dos alumnes plantegen tema d'incompatibilitat d'horaris. S'analitza la situació específica amb la normativa de plans d'estudi i disponibilitat de temps.
43
Horaris
Un alumne comenta que els horaris de 3r cicle són incompatibles amb un horari de treball normal. La Universitat d'Alacant és presencial, i això implica que en moltes activitats l'assistència de l'alumne siga obligatòria. S'ha de pactar amb el professor.
49
Permanència
Un alumne de primer curs, que no ha aprovat cap assignatura, vol continuar els estudis. Ha de dirigir una instància al director/degà, d'acord amb la normativa, en què explique les causes del seu fracàs escolar.
51
Horaris
Un alumne de primer curs vol canviar de grup perquè començarà a treballar. Ha de sol·licitar el canvi de grup, que presumiblement serà atès, si té contracte de treball amb data anterior i és possible fer-ho.
54
Crèdits
Un alumne està interessat que li reconeguen crèdits d'idiomes abans de l'últim curs. Se li explica la normativa prevista en el Manual de gestió acadèmica i l'específica de crèdits de lliure configuració.
55
Actes
Una alumna està preocupada perquè no es retarde el tancament d'actes. Se li proposa una labor de seguiment i mediació.
57
Convocatòries
Un professor comenta tema sobre nombre d'exàmens en una convocatòria per a alumnes que canvien de plans. L'alumne té dret a dos exàmens com a mínim en cada matrícula, però poden fer-se'n més.
60
Crèdits
Un alumne comenta tema de crèdits aprovats. Se li explica la normativa.
65
Horaris
Tres alumnes comenten el canvi de grup després de la CED per a canviar de professor. Es comenta el tema.
70
Horaris
Un alumne està disconforme amb la forma d'assignació dels grups, ja que l'obliga a sol·licitar el canvi de grup cada any. Se sol·licita que es pose en contacte amb l'Oficina.
72
Horaris
Una alumna que és llicenciada en una filologia i està estudiant altres filologies. Se li explica la normativa de coincidència de classes i exàmens.
74
Horaris
Una alumna protesta perquè s'ha canviat l'horari de classes. Els horaris i dates d'exàmens es confeccionen pel subdirector corresponent en col·laboració amb representants d'alumnes. Se li facilita l'adreça d'Internet de Manual de gestió acadèmica . El professor no pot canviar l'horari.
76
Convocatòries, barems i qualificacions
Un alumne pregunta sobre el nombre de convocatòries per assignatura quan hi ha un canvi de plans d'estudis i diferents interpretacions sobre l'aplicació del barem. Hi ha 6 convocatòries per assignatura. Si hi ha canvi de plans, es pot presentar fins a 3 anys en l'antic, però no més, encara que no s'hagen consumit totes les convocatòries. Se li facilita adreça d’Internet del Manual de gestió acadèmica.
77
Incompareixença del professor
Una alumna comenta que falta el professor d'una assignatura Se seguix el tema fins que se soluciona.
79
Horaris
Un alumne comenta el canvi de dates d'exàmens. Els horaris i dates d'exàmens es confeccionen pel subdirector corresponent en col·laboració amb representants d'alumnes. Se li dóna l'adreça d'Internet de Manual de gestió acadèmica. El professor no pot canviar l'horari.
80
Matriculació
Un alumne vol matricular-se d'assignatures sense docència. S'analitza la normativa i el tema de pràctiques obligatòries que cal realitzar.
94
Trasllat d'expedient
Una alumna vol informar-se sobre el trasllat d'expedient a Múrcia i València. Se li explica la normativa de la UA i se li suggereix que entre en les pàgines web de les respectives universitats i estudie la informació.
95
Homologació
Un alumne estranger vol conèixer les condicions d'homologació. Se li facilita la normativa legal.
96
Informació variada
Un representant d'alumnes planteja molts temes: canvis d'horari, tutories, revisions d'exàmens, relacions alumne-professor poc cordials, etc. Se li explica el Manual de gestió acadèmica.
99
Trasllat d'expedient
Un alumne comenta tema de trasllat d'expedient i compensació d'assignatura. Se li explica la normativa referent a trasllat d'expedient i adaptació d'assignatures.
104
Convocatòria extraordinària de desembre (CED)
Una alumna protesta perquè l’obliguen a matricular-se d'una assignatura si vol accedir a la CED, ja que s'ha matriculat en crèdits de 4 cursos no està previst en la normativa. S'estudia el cas i la normativa.
107
Convalidació
Un alumne que va traslladar-se a la Universitat de Múrcia vol conèixer normativa de convalidació quan torne a Alacant. Se li dóna fotocòpia de la normativa específica que apareix en el Manual de gestió acadèmica.
113
Simultaneïtat

Un alumne desitja simultaneïtat d'estudis i desitja reduir la matrícula d'un d'ells

Se li explica la normativa referent a simultaneïtat i canvi de matrícula.

115
Convocatòria extraordinària de desembre (CED)

Dos alumnes protesten sobre el calendari d'exàmens de CED.

Se'ls explica la referència la data límit sobre presentació d'horaris, i les dificultats en l'elaboració dels horaris de la CED.

116
Matriculació
Un alumne està disconforme amb l'obligació de matricular-se en una carrera per a accedir als complements de formació d'una altra carrera. Se li comenta la normativa actual que s'ha desenvolupat per a alumnes de la Universitat d'Alacant i, per tant, la possibilitat oberta els permet accedir als estudis que vol.
119
Horaris
Un alumne està disconforme amb un canvi d'horari decidit pel professor. Se li comunica que no es pot canviar l'horari i, per tant, si aquest no reconsidera la situació, ha d'anar al vicedegà/subdirector corresponent.
120
Homologació
Una alumna vol realitzar una matrícula condicionada fins que li contesten definitivament des del Ministeri d'Educació i Ciència Se l'ajuda a redactar la instància al director/degà del centre, però se li explica la normativa que li impedeix la matriculació. Cosa que finalment s'esdevé.
129
Optatives
Una alumna té dificultats a encaixar optatives i assignatures de lliure elecció. Es comenta la situació de dificultat de l'horari.
130
Incompareixença professor
Dos alumnes es queixen que el professor falta molt a classe. Se'ls comenta que parlen amb el director del departament i, si no es resol el problema, que el plantegen novament al defensor.
134
Matriculació
Un membre del PDI demana informació sobre l'ajornament de pagament d'un curs de doctorat, si té beca. Se li dóna la informació sobre beques d'ajudes a l'estudi i es comenta la normativa, que no considera aquesta situació.
135
Convocatòria extraordinària de desembre
Una alumna presenta problema sobre la CED que li va impedir que li posaren les notes al setembre. Se li explica la normativa. La matrícula en la CED implica que només pot presentar-se al juny o al setembre.
138
Matriculació
Un alumne protesta perquè vol desmatricular-se, ja que després de trasllat d'expedient se l'obliga a matricular-se de tot primer curs. Se li explica la normativa que permet l'anul·lació de matrícula.
139
Horaris
Un alumne vol canviar de grup perquè no té autobús. Se li explica com ha de sol·licitar el canvi de grup al director/degà del centre.
143
Assistència a classe
Un alumne pregunta sobre possibilitat de justificar una absència a pràctiques per assistir a una conferència. Se li comunica que ha de sol·licitar informació abans de realitzar l'activitat.
145
Horaris
Una alumna vol que li canvien la data d'examen perquè operen el seu marit el mateix dia. Pot proposar-ho al professor, però esta circumstància no li dóna dret.
146
Matriculació
A un alumne no el deixen modificar la matrícula perquè no tenia clau. Es comenta que ha d'anar a la secretaria corresponent.
147
Permís de treball
Un alumne vol informar-se sobre si té dret a permís remunerat. Se li diu que veja el conveni laboral.
148
Convocatòria Extraordinària de desembre
A un alumne li coincideixen dos exàmens de la CED. Ha de parlar amb els professors o el coordinador perquè li'n canvien un.
150
Matriculació
Un alumne té problemes perquè no s'ha matriculat d'una assignatura en la CED. Se l'envia al cap de negociat com a primera etapa. Vg. Manual de gestió acadèmica.
151
5a Convocatòria
Un alumne comenta que li queda una assignatura i que està en 5a convocatòria. Se li comunica la normativa de 5a i 6a convocatòries i la 7a de gràcia. Vore Manual de gestió acadèmica.
156
Qualitat de l'ensenyament
Un grup d'alumnes volen informar-se sobre el procediment per a millorar l'ensenyament d'una titulació. Es parla amb el professor encarregat i el director de departament i es fa una labor de mediació.
157
Incompareixença professor
Un alumne protesta perquè falta professor a l'examen de desembre. S'hauria de pactar el procediment, la data i la modalitat.
159
Matriculació
Una alumna vol canviar de matricula i no l'han deixat. Se li ensenya la normativa.
160
Convalidació
Una mare d'una alumna comenta una convalidació denegada. Se li dóna informació dels recursos que pot interposar.
162
Taxes
Un alumne d'un curs d'esports vol informació sobre devolució de taxes d'un curs que no s'està realitzant. Se li han de tornar.
169
Adaptació assignatures
Un professor comenta l'adjudicació de docència. Se li envia informació del model de plantilla.
175
Horaris
A un alumne li coincideixen dates d'exàmens al gener. Se li comenta que parle amb la coordinadora i se li explica la normativa. Si quan es va matricular hi havia coincidència de dates, no pertoca la reclamació.
176
Horaris
Una alumna que desconeix l'hora de l'examen de CED. Se li diu que es pose en contacte amb el director del departament.
180
Convalidació
Dos alumnes sol·liciten informació sobre el procés de convalidació i recursos. Se'ls busca el pla d'estudis i es comenta com han de realitzar els recursos.
184
Pèrdua de llibre de la Biblioteca
Una alumna planteja tema de pèrdua del llibre d'instruccions d'un CD, i la Biblioteca l'obliga a comprar el llibre nou sencer. Se li suggereix que aconseguisca el llibre d'instruccions a través de l'editorial.
185
Horaris
Un alumne protesta per agrupació de dates d'exàmens. Se li diu que ho parle amb el cap d'estudis o subdirector dels seus estudis per a veure si es pot solucionar enguany i per a evitar que la situació es repetisca el pròxim curs.
187
Targeta d'Identificació Universitària (TIU)
A un alumne li falta la TIU. Ha de dirigir-se a la secretaria del seu centre.
188
Matriculació
Una alumna, que per causa d'amenaça d'avortament, vol anul·lar la matrícula. Se li explica la normativa i procediment d'anul·lació de matrícula i devolució de taxes. Es comenta la raó de força major que pot justificar la devolució de taxes.
193
Falta de professor
Un alumne comenta que li falta tutor per a segon curs de doctorat. Ha de plantejar-ho en el departament.
200
Homologació
Una alumna estrangera demana ajuda per a preparar instància per a homologació del seu títol. Se le remet a la pàgina web del Ministeri d'Educació i Ciència: http://wwwn.mec.es/mecd/
/titulos/index.html
206
Crèdits
Una persona vol informar-se sobre reconeixement de crèdits de lliure elecció en cursos organitzats per l'ajuntament. Se li explica el procediment que cal seguir perquè se li reconeguen els crèdits. Ha d'haver-hi un conveni i un professor de la universitat responsable.
209
Repetició examen
Un alumne no pot realitzar l'examen per haver caigut malalt. Se li comenta que parle amb el professor i que justifique la seua malaltia. El defensor pot fer de mediador.
210
Repetició examen
Un alumne no pot accedir a la Universitat el dia de l'examen Ha de demanar certificat i dirigir-se al professor. El defensor pot fer de mediador.
211
Repartiment de docència
Un professor vol conèixer normativa sobre repartiment de docència. Se li remet per correu tota la documentació que té l'oficina del defensor
212
Drets alumnes
Un alumne vol conèixer els seus drets. Se li dóna còpia de l'Estatut de la UA i del Reglament de disciplina.
214
Avaluació curricular
Un alumne pregunta per l'existència de l'avaluació curricular. Se li contesta per correu electrònic que en la nostra Universitat no existeix, si bé l'equip de Govern disposa d'esborranys respecte d'això.
217
Convalidació
Un alumne que vol que se li faça una convalidació parcial. Se li dóna l’adreça del Manual de gestió acadèmica pel que fa a convalidacions i es comenta el cas. Se li demana que contacte telefònicament.
219
Convalidació
Un alumne comenta convalidació que ha sigut denegada per falta de crèdits, quan realment els ha cursat. Ha de justificar aquests crèdits en el curs següent, d'acord amb el procediment.
222
Convalidació
Un alumne que vol informació sobre procés de convalidació. Se li facilita còpia de la normativa.
226
Avaluació
Un alumne que presenta moltes queixes sobre dificultats per a compatibilitzar treball i estudis. S'han de repassar els problemes i s'han de buscar solucions puntuals per a compatibilitzar estudi i treball. La nostra Universitat és presencial.
232
Horaris
Tres alumnes comenten tema de canvi d'horari de matí a vesprada. Se'ls explica la normativa sobre canvi d'horari, que ha de ser aprovada pel mateix procediment amb què es va establir.
236
Horaris
Un professor comenta normativa sobre canvi de data d'exàmens Se li facilita l’adreça de la pàgina web:
http://www.ua.es/es/normativa/
gestacad/horarios/horarios.htm
252
Horaris
Un alumne vol conèixer la normativa sobre canvi d'horaris de classes. Se li facilita l'adreça d’Internet del Manual de gestió acadèmica i se li indica que, quan falta un professor d'una assignatura, ha de dirigir-se al director del departament en primera instància, i al degà/director en segona.
257
Actes
Una alumna preocupada per notes que no ixen en Campus Virtual, quan està pròxim a tancar-se el termini d'entrega d'actes. Se li diu que les actes poden ser modificades per mitjà de diligència, si cal, i se li dóna l'adreça d'Internet on pot trobar el procediment de revisió del seu centre.
260
Assistència a pràctiques
Un professor pregunta per l'obligatorietat de l'assistència de l'alumne a les pràctiques Ha d'especificar-se en el barem.
261
Horaris
Un alumne planteja tema de canvi d'horari d'assignatura. S'estudien les alternatives de modificació o anul·lació de matrícula.
264
Convocatòries
Un professor planteja tema de convocatòria d'exàmens. Se li facilita la normativa sobre horaris, exàmens i la CED.
269
Taxes
Un exalumne de la Universitat d'Alacant vol informació sobre la devolució de taxes d'un màster d'una altra universitat que li ha deixat d'interessar una vegada iniciat. Se li explica la normativa de la Universitat d'Alacant i se li suggereix que negocie amb l'altra universitat la realització d'un altre màster, etc.
272
Matriculació
Un alumne estranger té problemes de liquiditat per a fer front a la matrícula per denegació de beca. Se li proposa que vaja al Centre de Suport a l'Estudiant i se li mostra la disposició a ajudar-lo a sol·licitar un pagament fraccionat de la matrícula.
275
Horaris
Un alumne s'estranya que es realitzen els exàmens del mateix curs en dies consecutius. Açò és legal, i se li explica el procediment d'elaboració del calendari d'exàmens.
277
Barems i qualificacions
Un professor pregunta si pot publicar les notes en un tauler d'anuncis. Se li comunica que d'acord amb la LRJAPAC, es pot fer.
278
Avaluació curricular
Un alumne pregunta per l'aprovat per compensació. Se li comunica que no existeix en la UA.
279
Horaris
Un alumne pregunta sobre la coincidència d'exàmens en data i hora. Si esta circumstància existia quan es va matricular, no té dret que li'n canvien un, i només li quedaria la negociació amb el professor.
281
Crèdits
Una alumna planteja problemes amb els crèdits de lliure elecció, ja que li'n falten en primer cicle i li'n sobren en segon. S'ha resolt el problema en la secretaria pertinent, però els crèdits han d'estar complets per cicles.
284
Avaluació curricular
Un alumne pregunta per l'aprovat per compensació. Se li explica que encara que existeix en altres universitats, en la Universitat d'Alacant no.
287
Matriculació
Un alumne sol·licita informació sobre anul·lació de matrícula i devolució de taxes. Se li envia la normativa respecte d'això i se l’invita a venir a l'oficina.
288
Horaris
Un alumne pregunta si hi ha normativa sobre el descans dins del temps programat de classe. Se li diu que no hi ha normativa, però que el més lògic és aplicar un descans breu.
301
Pràctiques
Dos alumnes no poden aprovar una assignatura perquè no se'ls permet una eixida lògica amb les pràctiques, ja que no té docència l'assignatura Ho han de comunicar al subdirector/vicedegà.
306
Identificació
Un professor comenta que ha de demanar DNI o TIU en examen per haver-hi molts alumnes. Es portarà càmera fotogràfica per als que no porten document acreditatiu.
308
Matriculació
Un alumne comenta anul·lació de matrícula per impagat, però després ingressa els diners. Se li ofereix l'oportunitat de mediació. El problema es resol satisfactòriament.
311
Document
Un membre del PAS sol·licita document referent a les gestions realitzades pel defensor quant al reconeixement de mèrits en un concurs anterior. S'emet un informe respecte d'això.
316
Tutories
Un alumne està interessat en la normativa de tutories, i el seu nivell de compliment per part del professorat. El defensor pot fer de mediador.
318
Horaris/grups
Una alumna que pregunta sobre obligatorietat d'assistència al grup propi. Així ha de ser, si bé pot pactar amb els dos professors, el que li correspon i aquell a les classes del qual assisteix.
320
Horaris
Un alumne a qui li coincideixen dos exàmens que no estaven programats en el moment de matriculació. L'alumne té dret que es canvie una de les dates, però no pot exigir termini entre la realització dels exàmens; fins i tot li poden posar un examen a continuació de l'altre
325
Convalidació
Un alumne pregunta sobre convalidació de crèdits de lliure elecció amb assignatures de FP. Es comenta la normativa i se li diu que no és possible.
326
ERASMUS
Un alumne Erasmus té problemes amb una assignatura a causa d'un canvi d'horari de la universitat de destí. Se li diu que li plantege el problema al coordinador.
330
Matriculació
Un alumne becari té problemes de matriculació. S'analitzen les diferents alternatives i solucions.
336
Tutories
Un alumne es queixa que el professor no està en el seu horari de tutories. Se li suggereix una labor de mediació.
338
Barems i qualificacions
Un membre del PDI comenta tema d'aprovació de barem per part dels departaments. Se li comenta l'esborrany de canvi de normativa proposada pel defensor.
346
Horaris
Un alumne a qui li coincideixen dues dates d'exàmens de setembre. Ha de parlar amb professors (per a veure si algun d'ells li repeteix l'examen), amb elsubdirector/vicedegà i, finalment, amb el defensor per a comentar casos semblants, com el d'un examen que s'ha retardat 3 hores.
347
Horaris
Un alumne a qui li coincideixen dues dates d'exàmens de setembre. Ha de parlar amb professors (per a veure si algun d'ells li repeteix l'examen), amb elsubdirector/vicedegà i, finalment, amb el defensor per a comentar casos semblants, com el d'un examen que s'ha retardat 3 hores.
350
Horaris
Un alumne a qui li coincideixen dates d'examen de setembre Si quan es va matricular estaven les dates, no té dret que se li canvie cap examen. Ha de parlar amb els professors.
352
Convocatòries
Un alumne no pot presentar-se al setembre perquè es va matricular en la CED i ha suspés al juny. Se li explica la normativa i se li anima que es prepare bé per a aprovar en la CED de l'any que ve.
353
Expedient acadèmic
Un alumne vol informació sobre el càlcul de la mitjana de l'expedient. Se li facilita una còpia de la normativa.
363
Convalidació
Un alumne planteja problema de discriminació lingüística, encara que té un problema sobre convalidacions. Se li explica la normativa i se li diu que ha de parlar amb el cap d'estudis.
366
Barems i qualificacions
Un alumne vol conèixer la nota perquè el professor no lila diu, ja que no ha entregat fitxa. L'alumne ha d'entregar la fitxa i l'alumne podrà accedir a la seua nota. En la Universitat Virtual s'ha comprovat que ha aprovat.
370
Còpia de l'examen
Un alumne pregunta sobre dret a obtenir còpia de l'examen en qualsevol examen. Se li respon que sí.
376
Horaris
Es planteja la incompatibilitat amb jornada de treball. L'alumne ha de pactar amb el professor si és possible, ja que la matrícula pressuposa l'assistència regular de l'alumne a les classes teòriques i pràctiques.
377
Actes
Un alumne disconforme amb tardança en la firma d'actes. Se li expliquen els terminis i s'aclareix tot.
380
Disciplina
Un membre del PDI comenta tema de disciplina acadèmica. Se li envia el Reglament de disciplina acadèmica vigent.
383
Taxes
Un alumne diu que no l'han obligat al pagament de matrícula quan no li han atorgat la beca. Se li diu que es pose urgentment en contacte amb la secretaria perquè és possible que no estiga matriculat, i que aclarisca la situació.
384
Incompatibilitat
Una alumna presenta problema que li falta una nota ja que ha aprovat l'altra incompatible. Se li dóna l'opció de mediar davant del professor, però l'alumna prefereix esperar.1.6. Plans d'estudi: 8 consultes.

Els8 casos es van referir a:

- 7 sobre el canvi de plans
- 1 referent al càlcul de la mitjana

Consultes de Plans d'estudi sense gestió externa
Núm.
TEMA
RESUM
GESTIONS
17
Càlcul mitjana
Una alumna protesta perquè vol canviar d'assignatura de lliure configuració. Se li explica la normativa que ho impedeix.
27
Canvi de plans
Un alumne comenta el canvi de plans si no aprova una assignatura. Se li explica la normativa.
44
Canvi de plans
Una alumna es veu obligada a canviar de plans i vol informació. Se li explica la normativa.
50
Canvi de plans
Un alumne es veu obligat a canviar de plans i comenta normativa. Se li explica la normativa.
75
Canvi de plans
Una alumna pregunta sobre el nombre de convocatòries quan es canvia de plans S'anul·len les convocatòries anteriors.
114
Canvi de plans
Un alumne comenta que l'obliguen a canviar de plans. Se li explica la normativa.
163
Canvi de plans
Un alumne es veu obligat a canviar de plans per error d'interpretació. Se li va enviar un correu electrònic amb informació sobre normativa de canvi de plans (Manual de gestió acadèmica).
303
Canvi de plans
Un alumne preocupat pel futur dels plans d'estudis i competències professionals. Se li comunica que es coordine amb companys i amb el centre.1.7. Problemes lingüístics: 3 consultes.

Els 3 casos feien referència a:

- 2 consultes es referien a l'oferta d'un curs de valencià publicitat només en aquesta llengua.
- 1 sobre menyspreu a valencianoparlants.

Reclamacions i consultes amb gestió externa a l'oficina:

Consulta 126. Un alumne es queixa pel caràcter de menyspreu cap als valencianoparlants d'un anunci aparegut en la secció tauler del web de la UA. Es parla a través del Servei d'Informàtica amb la persona responsable d'aquesta secció, que esborra el missatge ofensiu. la gestió es comunica al reclamant, i se l'invita que comprove que el missatge ha desaparegut. Positiva.Consultes 356 i 357. Dos membres del PAS comenten el seu desacord sobre el fet que la propaganda d'un curs de valencià es realitze només en valencià, ja que consideren que s'ha de respectar el bilingüisme. Es consulta al Servei de Promoció del Valencià, que no ha sigut responsable de l'enviament de la documentació, però que considera que s'ha de promoure l'ús del valencià. Es contesta al dos reclamants que hi ha un desequilibri clar en les pàgines web a favor del castellà, que reflexionen que és acceptable donar la informació d'un curs en valencià en valencià, de la mateixa forma que seria correcte donar la informació d'un curs en castellà en castellà. En qualsevol cas, el defensor es presta a aclarir qualsevol dubte lingüístic i a fomentar un diàleg entre castellanoparlants i valencianoparlants. Tancada.


1.8. Diversos: 3 reclamacions i 21 consultes. Total 24

Els 24 casos feien referència a:

- 5 sobre relacions interpersonals entre membres de la comunitat universitària
- 5 sobre tracte inadequat
- 3 sobre concursos / oposicions
- 2 informació incorrecta
- 1 sobre contractes de professor
- 1 sobre contactar amb associació universitària
- 1 sol·licitud de mediació per possible acaçament psicològic a professors
- 1 sobre participació en campionat
- 1 sobre reconeixement de mèrits laborals
- 1 sobre seguretat i higiene
- 1 sol·licitud d'informació sobre temes molt variats
- 1 sobre catalogació de càrrecs acadèmics
- 1 sobre procés d'eleccions

Consultes amb gestió externa a l'oficina:

Reclamació-Mediació 8/2004. Un alumne d'una altra universitat i que ha realitzat uns cursos en la Universitat d'Alacant presenta una reclamació al defensor ja que considera que no se li ha donat una informació a temps, i se l'ha obligat a demanar un certificat de qualificacions a la Universitat d'Alacant, amb les taxes corresponents. L'alumne volia saber si el pagament de les taxes era correcte i que s'aclarira el tema per a altres casos. En qualsevol cas, l'alumne tenia el problema resolt quan el va plantejar en l'Oficina del Defensor. Se n'ha parlat amb el responsable de la dependència i s'ha constatat que el procediment de certificat amb abonament de les corresponents taxes és l'únic vàlid. No es comprenia la situació de falta d'informació que comentava l'alumne, ja que s'han donat situacions semblants anteriorment. En tot cas, s'ha contestat a l'alumne que s'ha resolt el seu problema personal i s'ha comprovat que el procediment emprat ha sigut correcte. PositivaReclamación-Mediación 3/2005. Un professor es dirigeix al defensor per a sol·licitar informació i mediació en un procés d'elecció. El defensor, després de parlar amb els candidats, amb el Servei Jurídic i amb membres de l'equip rectoral, accepta actuar com a mediador i dirigir el procés d'elecció, cosa que s'esdevé. Com en tot procés d'eleccions amb dos candidats, només pot guanyar un, però l'altre ha acceptat la derrota. La intervenció, complicada, pot considerar-se positiva perquè s'ha contribuït a normalitzar la vida universitària. Positiu.Reclamació-Mediació 4/2005. Un membre del PDI sol·licita contestació motivada a la denegació de la seua sol·licitud de considerar com a càrrecs diferents el de director del Secretariat d'Estudis i el de secretari de la Comissió d'Ordenació Acadèmica. Pendent.Consulta 84. Dos alumnes requereixen la mediació del defensor davant d'un possible mal tractament per part d'una de les persones que treballen en un servei de la Universitat. Es realitza la mediació i pot considerar-se positiva.Consulta 106. Cinc alumnes es dirigeixen al defensor perquè actue de mediador davant d'un professor, ja que se senten intimidats per les seues expressions. El defensor parla amb el professor i aquest procurarà adaptar o aproximar el seu comportament al que volen els alumnes. Positiva.Consulta 133. Un professor vol que es reserven a les cafeteries del campus zones per a no fumadors. Pendent.Consulta 262. Una alumna es queixa d'informació incorrecta rebuda del personal de la Universitat respecte de la matriculació d'un curs especial. Segons l'alumna, i a causa d'estar treballant, podria fer la reserva de plaça per correu electrònic. El curs ha tingut una gran acceptació i s'han cobert les places amb els alumnes que van fer la cua corresponent. S'ha col·locat l'alumna en llista d'espera. El tema ha deixat d'interessar-li. TancadaConsulta 273. Una persona necessita saber el procediment per a reclamar una plaça de professor contractat en les diferents modalitats. En la pàgina web apareixen els procediments per a professor contractat doctor i col·laborador. Es fa la consulta al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat i al Servei Jurídic per a aclarir els procediments. D'acord amb els Estatuts de la Universitat, els aspirants a places poden presentar recurs al rector després de la resolució de la Comissió. Queda per decidir a qui consultarà el rector. L'alumne queda satisfet amb la informació rebuda. PositivaConsulta 283. Un antic alumne vol contactar amb una associació. El defensor fa d'intermediari i permet que la comunicació tinga lloc. Positiva.Consulta 285. Un membre del PDI comenta que té dificultats amb el director de departament respecte del tràmit d'una lectura de tesi doctoral. Al mateix temps vol conèixer els seus drets d'estabilitat dins de la Universitat. Se'l posa en contacte amb un altre membre del PDI que pot informar-lo i ajudar-lo . Tancada.Consulta 343. Un membre del PAS planteja tema de seguretat en el laboratori. S'estudiarà la proposta. Pendent.Consulta 345. Un membre d'un col·lectiu de professors es posa en contacte amb el defensor universitari. El defensor trasllada les peticions a la Comissió Permanent de Defensors Universitaris, on hi ha discrepància sobre un suport institucional de defensors universitaris. El defensor intenta contactar amb l'alumne i li trasllada la informació. El tema es tanca perquè el membre del col·lectiu no contesta.

 

Consultes d' Altre s sense gestió externa
Núm.
TEMA
RESUM
GESTIONS
52
Tracte inadequat
Un alumne, que a pesar d'haver aprovat, es queixa del tracte incorrecte rebut del professor. Es comenta el tema, s'analitza l'actitud general del professorat i es proposa la mediació del defensor i la possibilitat de fer un escrit.
90
Participació
en campionat
Un alumne de 35 anys comenta que no li permeten participar en campionats esportius. S'aclareix la normativa.
144
Tracte inadequat
Un alumne es queixa de tracte inadequat del professor, quanl'alumne li va comentar els inconvenients de no comunicar que el professor no podia assistir a classe. Es comenta el tema i s'adquireix el compromís de considerar-ho si es repeteix l'incident o hi ha cap tipus de represàlies. El defensor es posarà en contacte amb el professor.
244
Tracte inadequat
Una alumna es queixa d'humiliació pel professor a classe. Es comenta el tema i es farà un seguiment si es repeteix l'incident.
255
Relacions interpersonals
Un professor comenta el possible assetjament psicològic a professors. Se li ofereix realitzar una labor de mediació.
256
Diversos
Una alumna està preocupada per la introducció de nota en Campus Virtual i temes d'organització de doctorat i devolució de treballs. Se li explica via correu electrònic què ha de fer-se i la normativa vigent, en la qual es diu que el departament té la capacitat d'organitzar. Els treballs que serveixen per a avaluar, són un instrument que pot no tornar-se si no es vol.
265
Contractes
Un professor planteja els contractes LRU i el pas a professor contractat LOU. Se li facilita la informació disponible.
276
Relacions interpersonals
Un membre del PAS planteja un petit conflicte amb companys i de reestructuració de serveis. El defensor mostra la seua disposició a realitzar una labor de mediació.
300
Reconeixement de mèrits
Un membre del PDI presenta tema de reconeixement de mèrits i no se li contesta per part de l'administració. Es va convertir en la reclamació 4/2005.
322
Relacions interpersonals
Un alumne se sent tractat inadequadament pel professor. Es comenta que és millor no enfrontar-s'hi i intentar aprovar l'assignatura. Després d'això, es pot presentar un informe.
324
Relacions interpersonals
Un membre del PAS se sent amb ansietat i tractat no correctament pels superiors. Es comenta el tema i se li proposa una mediació.
327
Relacions interpersonals
Un becari FPI planteja tema de situació particular de conflicte amb membres de departament. Se li proposa realitzar una labor de mediació.
335
Oposicions-concursos
Un membre del PAS comenta tema d'examen en oposicions. Se li comenta que porte un escrit amb diverses firmes i es portarà el suggeriment a instàncies superiors.2. Consultes i reclamacions del període anterior resoltes en l'actual

Consulta 295 del període 2002-2003. Quatre alumnes es dirigeixen al defensor perquè es puga oferir una assignatura d'idiomes continuació d'una altra. S'ha parlat amb la directora de l'àrea, amb el degà/director i amb el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica. No s'ha pogut trobar una persona qualificada perquè impartira l'assignatura, per la qual cosa s'ha deixat de proposar. Negativa.Consulta 106 del període anterior. Una alumna ha tingut un accident durant una activitat professional que li produeix un deteriorament estètic. El defensor li subministra informació sobre els seus drets i es posa en contacte amb l'entitat asseguradora per a fer d'intermediari. L'alumna ha de presentar factures per a un desembossament total o parcial. Pel que fa a la cobertura d'invalidesa, l'entitat reconeix la invalidesa permanent sempre que siga funcional i no estètica. S'informa de tot açò a l'alumna. Tancada .Consulta 108 del període anterior (I). Un professor manifesta interès pel tema del transport, dins del Consell d'Alumnes, per a comentar tema de rendició de comptes d'algunes associacions. El Consell d'Alumnes és conscient de la situació dels comptes. El defensor es posa en contacte amb el professor i el Consell d'Alumnes. Per decisió del professor, el tema es tanca.Consulta 138 del període anterior (OD). Un alumne comenta que ha demanat anul·lació de matrículaperquè a pesar de venir traslladat d'una altra universitat, se l'ha obligat a matricular-se de primer complet. S'ha parlat amb el cap de negociat de secretaria i amb el Servei de Coordinació. L'alumne no havia aprovat cap assignatura i, per tant, es considera que "comence" els estudis. S'aplica la Llei de taxes de la Comunitat Valenciana, que estableix l'obligació de matricular-se del primer curs complet. Negativa.Consulta 198 del període anterior (E). Una alumna té dificultats a aprovar una assignatura. Se li facilita un professor de suport. El defensor ha contactat amb el Servei d'Assistència a l'Alumnat. L'alumna finalment ha aprovat. Si bé el defensor només ha seguit el tema, s'ha resolt satisfactòriament. Positiva.Consulta 218 del període anterior. Una alumna es dirigeix al defensor perquè realitze una labor de mediació enfront d'una companya amb què es van establir unes relacions poc cordials. El defensor parla amb les dues alumnes i estableix unes pautes de comportament que han sigut respectades per les dues parts. Positiva.Consulta 253 del període anterior (OD). Una alumna comenta sobre un document de certificació acadèmica, que en unes secretaries va acompanyat de pagament i en d'altres, no. Se n'ha parlat amb el Servei de Coordinació i s'ha vist que el document emès per la secretaria amb taxes és més complet que les altres certificacions de les altres secretaries. S'ha intentat contactar amb l'alumna reclamant, però no ha sigut possible. El tema es tanca.Consulta 265 del període anterior (OD). Un alumne planteja el tema que la informació que rep dels cursos especials l'indueix a error sobre crèdits de lliure elecció. S'ha parlat amb la coordinadora d'aquests cursos, i en els esbossos explicatius de l'any següent s'han afegit nous comentaris, en els quals escrida l'atenció sobre les limitacions d'aquests cursos per al reconeixement de crèdits de lliure elecció. Positiva.

Consulta 288 del període anterior (OD). Una alumna vol informar-se sobre el procés d'homologació d'un títol . Se li indica que ha de contactar amb la Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions. Als cinc mesos ha rebut contestació amb les matèries que ha de cursar. Tancada.

Consulta 326 del període anterior (V). Un alumne protesta perquè el dia 25 de juny la Universitat estava tancada i no se n'havia donat publicitat. Es pren el compromís de recordar l'any següent que s'avise de la data festiva al voltant del dia de la festa, 24 de juny. L'any següent s'ha donat publicitat sobre el dia en què la Universitat està tancada. També es va recomanar al Servei de Coordinació que es faça referència en el calendari acadèmic a aquesta possibilitat, cosa que s'ha fet així. També s'ha informat d'alguns errors en el calendari acadèmic publicat pel Consell d'Alumnes. Positiva.Consulta 332 del període anterior (V). Dos membres del PAS presenten discrepàncies sobre el seu comportament i sobre el respecte a la confidencialitat de la informació de la Universitat. S'intenta realitzar una labor de mediació que fracassa, si bé no s'encrespen els ànims. El tema es tanca. Tancada.Consulta 340 del període anterior (E). Tres alumnes es dirigeixen al defensor per a tractar tema un referent a la qualificació d'un treball exposat davant d'un tribunal. El defensor parla amb alguns membres del tribunal i dóna la seua opinió als alumnes de com preparar els recursos. També es posa en contacte amb el Servei Jurídic per a aclarir el procés sobre revisió, ja que no estava previst en la normativa. Els alumnes presenten un recurs, als quals l'administració respon negativament, i renuncien a presentar-hi un recurs de reposició. Es tanca el tema. Tancada.Consulta 350 del període anterior (OD). Un alumne Erasmus necessita canviar un acord de matrícula en la Universitat d'Alacant a causa d'una alteració del pla docent en la universitat de destinació. Com a conseqüència d'aquest canvi d'itinerari, es veu obligat a matricular-se d'una nova assignatura i hauria d'anul·lar matrícula de dues assignatures. Va entendre que es faria des de la Universitat d'Alacant, però no es va anul·lar la matrícula. Va realitzar una consulta al defensor, el qual li va proposar abonar el cost de matrícula de la nova assignatura i el va ajudar a redactar l'escrit de devolució de taxes de les dues assignatures que no podia cursar. Finalment, s'ha accedit al que sol·licita. Positiva.Consulta 358 del període anterior (OD). Una alumna planteja tema d'homologació d'estudis. Es consulta amb el cap d'estudis, el Servei Jurídic i amb la secretaria del centre, i s'informa l'alumna sobre els seus drets i la interpretació que sobre la norma fan les diferents universitats. El resultat és positiu per a l'alumna.Consulta 363 del període anterior (OD). Un alumne sol·licita una labor de mediació del defensor junt amb el Centre de Suport a l'Estudiant per a resoldre una situació de continuïtat d'estudis. A l'alumne li resultarà molt difícil adaptar la seua personalitat a la vida acadèmica i se l'aconsella que deixe els estudis universitaris. Tancada.Reclamació 14/2003 del període anterior (OD) . Un alumne Erasmus es dirigeix al defensor ja que ha tingut dificultat en canvi de crèdits de lliure configuració i optatius en el seu pla d'estudis. Es va enviar un escrit al cap d'estudis perquè estudiara la situació. El resultat de la gestió va ser negatiu. L'alumne va aprovar en la convocatòria següent l'assignatura que li quedava per a acabar la carrera. El problema d'aquest cas residia que l'alumne va proposar una modificació de crèdits després d'haver aprovat unes assignatures i altres no, per la qual cosa no se li va concedir el que sol·licita. No s'ha tornat a presentar un incident semblant. El tema es tanca. Negatiu.Reclamació 3/2004 del període anterior (V) . Un membre del PAS es dirigeix al defensor perquè se li reconeguen les funcions de responsabilitat que realitza i, per tant, se li atorgue una comissió de serveis d'acord amb el seu lloc de treball. Se'n va parlar amb el director del departament i amb el responsable de Gerència de la Universitat. Se li va comunicar el procediment de sol·licitud i la persona a qui ha de dirigir-se. Estava també pendent un concurs de places semblants. La persona realment considerava que a altres companys en la seua situació se'ls havia reconegut les funcions realitzades. El tema ha deixat d'interessar a la reclamant. No obstant això, el defensor no ha pogut trobar raons suficients per a promoure un canvi de situació. Negativa ..