Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

CONSELL SOCIAL

 

Acords del Ple Ordinari celebrat el dia 16 de desembre de 2004

S'aprova:

- La sol·licitud pel Consell Social de l'adquisició de l'edifici de Correus per a la Universitat d'Alacant.

- Les modificacions pressupostàries.

- Es posa en coneixement del Consell Social el Pressupost de la Fundació General de la Universitat per a l'exercici 2005.

- Es posa en coneixement del Consell Social el pressupost de la Societat Taller d'Imatge de la Universitat d'Alacant S.A. de l'exercici 2004, i de la Societat Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics S.A.

- Els Complements retributius del professorat.

- Les Taxes d'Estudis Propis de Postgrau i Especialització (màster, especialista i expert universitari).

- S'emet informe favorable sobre les modificacions de plantilla del PDI.

- S'emet informe favorable sobre els contractes d'investigació/prestació de serveis.

- Augment del pressupost assignat a les ajudes per a l'exempció de taxes de la UA.

- Memòries econòmiques dels cursos, màsters, especialistes i expert universitari.

 


Acords del Ple Extraordinari celebrat el dia 16 de febrer de 2005

S'aprova:

- Criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat (2005). Segons l’article 3.a de la Llei de consells socials.

- Es posa en coneixement del Consell Social els pressupostos anuals (2005) de les societats: Taller Digital, Taller d'Imatge i Societat de Relacions Internacionals, segons l’article 3.c de la Llei de consells socials.

- Elecció de tres membres del Consell Social entre els representants de la part social a l'efecte de la nova constitució del Consell de Govern, segons els articles 49.3 i 59.1.i de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

- Sol·licitud de la titulació de primer cicle de Ciències del Mar.

 


Acords del Ple Ordinari celebrat el dia 23 de maig de 2005

S'aprova:

- S'emet informe favorable sobre les Modificacions de Plantilla Docent.

- Les Modificacions Pressupostàries.

- La Liquidació del Pressupost de la UA de l'any 2004.

- Les taxes del títol Propi “ Màster en Traducció Francesa”.

- Les Memòries Econòmiques i Controls de Qualitat.

- S'emet informe favorable sobre els Convenis, contractes d'Investigació/Prestació de Serveis.

- La Modificació dels Estatuts de la Societat Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics, S.A.

- El Pressupost General de la Universitat d'Alacant per a l'any 2005.

- Els Complements retributius addicionals del PDI.

 Sessió Monogràfica

El president del Consell Social de la Universitat d'Alacant va organitzar una sessió monogràfica el dia 30 de setembre de 2005 que va dissertar sobre “Perspectives de Futur dels Parcs Científics i Tecnològics” que, a més del president, va tenir la presència del rector de la Universitat d'Alacant. Va ser inaugurada per l'Honorable Conseller d'Empresa, Universitat i Ciència Sr. Justo Nieto. La ponència principal va ser desenvolupada pel Sr. Felipe Romera, gerent del Parc Científic de Màlaga i, a més, hi va intervenir i va clausurar l'Excm. Secretari d'Estat d'Universitats i Ciència Sr. Salvador Ordóñez.