Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

PRESENTACIÓ

 

D’ençà de la presa de possessió del nou equip rectoral, i des de la responsabilitat que tinc en el Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, ens hem proposat treballar per una Universitat de qualitat, la qual té com un dels objectius prioritaris desenvolupar una intensa activitat investigadora que contribuïsca a la generació i transferència de coneixement.

Per a garantir la realització de l'activitat investigadora en unes condicions adequades és imprescindible donar un suport decidit als grups d'investigació ja constituïts, incentivar i facilitar la consolidació dels grups d'investigació emergents, com també promoure la creació d'instituts universitaris d'investigació i d’unitats singulars d'investigació. La posada en marxa de la ferramenta del curriculum vitae en el campus virtual ha permès sistematitzar i conèixer la producció científica de la comunitat universitària.

En conseqüència, s'han de proporcionar les infraestructures i els mitjans de finançament necessaris, tant per mitjà del desenvolupament de programes propis de la Universitat com potenciant la captació de recursos externs. Per a això, s'ha comptat amb el suport del Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia i dels serveis tècnics d'investigació.

Accedir a grans projectes en l'àmbit internacional exigeix nous models d'organització de la investigació que permeten, en aquest àmbit, l'obtenció de recursos per a desenvolupar una investigació de qualitat, amb les garanties corresponents. En aquest sentit, el Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació ha impulsat la creació de l'Oficina de Gestió de Projectes Internacionals (OGPI).

Les activitats d'investigació i de gestió que porta a terme el personal docent i investigador han de tenir el reconeixement corresponent en el futur Pla d'Ordenació Integral, sobre el qual ha de basar-se el futur model de plantilla.

El projecte de creació d'un parc científic, que per la transcendència que té ha sigut objecte d'un intens procés de reflexió durant els últims anys, té entitat suficient per a constituir-se en un dels principals pols generadors de progrés i desenvolupament científic, tècnic i empresarial del nostre entorn. La realització del parc científic requereix un esforç de col·laboració entre els diversos agents socials, que conduïsca finalment al disseny d'un pla d'actuacions en què es concrete l'avaluació de la viabilitat, segons els recursos destinats a l’execució d’aquest, els cicles temporals de la posada en marxa i les diferents formes en què ha d'incardinar-se una part substancial de la tasca investigadora generada a la nostra Universitat. Durant l'any 2005, la Universitat d'Alacant ha participat en la Convocatòria d'Ajudes del Pla Nacional R+D+I per a l'obtenció de fons per al desenvolupament de projectes de parcs científics i tecnològics.

Un altre dels àmbits en què ha desenvolupat la seua tasca el Vicerectorat, ha sigut la posada en marxa i consolidació de dos centres d'investigació:

- Centre d'Investigació Marina de Santa Pola (CIMAR)
- Estació Científica Font Roja Natura-UA.

Els dos treballen en les àrees de la ciència, la docència i la divulgació i destaquen perquè permeten la col·laboració amb entitats públiques d'àmbit local i autonòmic, com també amb empreses privades.