Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

PRESENTACIÓ

 

Les funcions i competències que assumeix el Vicerectorat de Planificació Econòmica per delegació del rector s'exerceixen i desenvolupen des de la Secretaria del mateix Vicerectorat i des de les unitats que en depenen orgànicament.

El Vicerectorat de Planificació Econòmica té entre les seues funcions i competències:

- La planificació pressupostària i financera de la Universitat d'Alacant en col·laboració amb la Gerència i també la planificació i assignació pressupostària als diferents centres i departaments.

- La signatura per delegació del rector en totes les actuacions de tràmit o definitives referides a la gestió econòmica i control financer.

- El control financer i de gestió de la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

- El control financer i de gestió de les societats anònimes.· Taller d'Imatge: http://www.imagen.ua.es/

L'objecte social de la companyia és servir de suport instrumental a la Universitat d'Alacant per a la promoció dels sistemes educatius i d'investigació universitària en l'àrea audiovisual, per a la producció, coproducció o emissió de productes audiovisuals, prestació de serveis, execució d'estudis o realització d'investigacions en l'àrea audiovisual, com també l'explotació dels productes, béns o drets que siguen conseqüència de la seua activitat.· Societat de Relacions Internacionals: http://www.sri.ua.es/

L'objecte social de la Societat de Relacions Internacionals és servir de suport instrumental a la Universitat d'Alacant pel que fa a:

- Impartir cursos d'espanyol i d’altres idiomes oficials

- Organitzar exàmens per a l'obtenció de títols oficials d'espanyol

- Organitzar l'edició de materials per a l'ensenyament d'espanyol i d'idiomes moderns

- Organitzar cursos especialitzats i monogràfics relacionats amb aquestes activitats

- Organitzar congressos, reunions docents, seminaris, etc.

- Donar suport als projectes internacionals que la UA encomane i promoure’ls

- La cooperació i l'intercanvi universitari

- Suport a aquestes activitats amb serveis d'informació, traducció, interpretació, allotjament, recepció, atencions protocol·làries i activitats complementàries

- Viatges i excursions

- Activitats culturals

- Activitats d'intercanvi

A través de la Societat de Relacions Internacionals es pretèn la continuïtat d'una línia que considerem ja consolidada després de diversos anys de treball però que, per a mantenir el lideratge aconseguit, exigeix un treball i una capacitat d'innovació permanents, per a això es proposa aprofundir i millorar en el desenvolupament dels cursos que s’imparteixen i millorar-los, i al mateix temps seguir una política expansiva mitjançant la participació en les fires internacionals més importants per a atreure cap a la nostra Universitat estudiants estrangers i potenciar els nostres cursos d'espanyol.· Taller Digital: http://www.eltallerdigital.com

Es tracta d'una jove empresa de base tecnològica creada a partir de les infraestructures i recursos que fan possible cada dia el funcionament de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, i també la prestació de múltiples serveis relacionats amb l'edició de continguts electrònics per a la Universitat d'Alacant i clients externs a aquesta.

Actualment es troba en la fase inicial de captació de nous recursos, té un alt nivell d'especialització i presta serveis als seus clients en les següents àrees de treball: digitalització de tot tipus de documents impresos o manuscrits; edició de textos científics i literaris en suport electrònic; investigació informàtica, filològica i lingüística aplicada a l'edició digital i formació en biblioteques digitals.· Fundació General de la UA: http://www.uafg.ua.es

La Fundació General és una iniciativa de la comunitat universitària que té com a objectiu cooperar amb la Universitat en el compliment dels seus fins (transmissió de coneixement, investigació i formació humana integral) i facilitar la col·laboració amb institucions i empreses.

La Fundació General és una entitat de gestió i de suport a la Universitat amb les funcions següents:

- Investigació: màrqueting, difusió i prospectiva de la investigació feta a la Universitat. Desenvolupament de projectes europeus i internacionals. Assessorament i gestió per a la creació d'empreses de base tecnològica.

- Documentació (Centre de Documentació Europea): accés a la informació de la Unió Europea, consultes, dossier, butlletins, etc.

- Formació (Escola de Negocis): organització de cursos propis o d'institucions (Universitat, col·legis professionals) o empreses. Gestió dels cursos.

- Universitat “Rafael Altamira”: proposta educativa de la Universitat d'Alacant oberta a la societat.

- Ocupació i Pràctiques (Gabinet d'Iniciatives Per a l'Ocupació – GIPO) : Borsa de treball per a titulats i borsa de pràctiques preprofessionals per a estudiants. Orientació laboral i Observatori d'Ocupació Universitària. Creació d'empreses (assessorament, plans de viabilitat, planter d'empreses).

- Gestió Cultural : Museu de la Universitat (MUA). Convenis amb institucions i altres fundacions. Organització d'exposicions, conferències, concerts, etc.