Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

COMUNICACIÓ

 

Introducció

· Història de l'Oficina de Comunicació

L’Oficina de Comunicació es va crear al juliol de 1996, després de l’aprovació per la Junta de Govern i el Consell Social de la Universitat d’Alacant del Pla de Restructuració Administrativa que va dissenyar el nou organigrama de la Universitat.

La idea que subjau en la creació d’aquesta oficina és la de considerar la comunicació institucional com a eina de gestió global de tota l’organització, considerada aquesta com un TOT, la suma de cultura i identitat corporativa, d’acció, fets i comunicació, i crear un sistema interactiu entre persones, departaments i serveis amb el fi últim d’oferir una identitat corporativa uniforme que faça percebre, dins i fora de l’organització, la imatge intencional volguda, una imatge real que sintetitze i expresse la "missió" de la nostra Universitat.

Per a aconseguir aquest objectiu, tota la organització ha de treballar en una mateixa línia, coneixent el contingut de la raó de ser de la institució universitària. Docència, investigació, ciència que se sintetitzen en la idea de projectar el saber en la societat de l’entorn.

Les eines per a gestionar la MISSIÓ seran múltiples, des de la qualitat en cada un dels serveis a la fluïdesa de la comunicació entre tots.

L’Oficina de Comunicació, impulsora d’aquest concepte d’IMATGE GLOBAL, treballa en les següents àrees de comunicació, tant externa com interna:

Comunicació institucional:

· Assesoria en comunicació global.
· Mapa de públics interns i relacions amb aquests.
· Publicacions corporatives i informatives universitàries de caràcter intern/extern.
· Col·laboració en la implantació i cura de la identitat visual corporativa.
· Relacions amb diversos públics externs.
· Mapa de públics interns.
· Inici del programa Campus Alacant amb el Taller d’Imatge.

Comunicació mediàtica:

· Assessoria en comunicació mediàtica.
· Gabinet de Premsa (relacions amb els mitjans de comunicació).
· Col·laboració periodística amb el Taller d’Imatge de la UA.
· Dossier de premsa en la Web.
· Hemeroteca.
· Programa de radio en la Cadena SER La Ventana Universitaria.

Comunicació publicitària:

· Assessora en comunicació publicitària.
· Àrea de Publicitat.
· Pla anual de publicitat institucional.

Comunicació interna:

· Comunicats en la Web.
· Comunicació interna.
· Comunicació electrònica.
· Senyalètica.
· Finestreta de suggeriments.

Des que va ser creada el 1984, exclusivament com a gabinet de premsa, aquesta unitat ha depès de diverses instàncies, però, a partir de gener de 2005, l’Oficina de Comunicació depèn orgànicament del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional.

A partir de l’aprovació pel Claustre General de la Universitat del nou Estatut adaptat a la LOU, es recull per primera vegada en el capítol III la importància de la comunicació. Aquesta inclusió, a instància de l’Oficina de Comunicació, implica la consolidació de la filosofia de comunicació que imperarà estatutàriament en la institució.

L’article 132 de l’Estatut, en el punt 2, diu:
"En la seua funció de difusió del coneixement i la cultura, la Universitat durà a terme una comunicació transparent, veraç i que responga als interessos generals de la institució".

Es tracta, en aquest precepte, de recollir els postulats bàsics que han de guiar la comunicació de la Universitat amb la societat.

MISSIÓ DE L'OFICINA DE COMUNICACIÓ

L’Oficina de Comunicació és la unitat tècnica que gestiona la comunicació global de la Universitat d’Alacant, amb transparència i veracitat, per a difondre de forma creativa i professional les activitats d’aquesta i transmetre a la societat i entre la comunitat universitària els valors de la institució.

EIXOS ESTRATÈGICS

1. Direcció i organització
2. Infraestructures i serveis
3. Component humà
4. Financer i econòmic
5. Relacions internes
6. Relacions externes

VALORS

- Transparència
- Responsabilitat social
- Igualtat
- Flexibilitat
- Comunicació
- Eficàcia

· Competències Funcionals

Entre les competències funcionals hi ha l’elaboració de la planificació global del tractament de la comunicació interna, externa, publicitària i d’imatge corporativa i l’assessorament tècnic als membres de la Universitat sobre estratègies de comunicació en el marc d’una institució pública. L’Oficina de Comunicació fa els informes pertinents per a assessorar la institució sobre les teories que sustenten la comunicació institucional i fa especial atenció a la implantació d’una política de comunicació interna basada en la difusió de la cultura corporativa i l’escolta atenta als membres de la institució, la custòdia de la identitat visual corporativa i la presa de consciència per part de l’equip rectoral de crear una cultura de comunicació en el si d’aquesta.

María Rosa García Mirasierras, directora tècnica de l’Oficina, és llicenciada en Ciències de la Informació.

L’Oficina està capacitada per a assumir competències en totes les accions de comunicació que siguen necessàries, com el mecenatge, patrocini, publicitat, gestió d’esdeveniments, màrqueting, etc., que es facen a la Universitat d’Alacant.

· Personal

Al llarg del curs 2004/05, l’Oficina de Comunicació ha tingut el personal següent:

- María Rosa García Mirasierras

Funcionaria de Carrera, Grup A. Escala tècnica. Direcció tècnica oficina. Llicenciada en Ciències de la Información, s’ocupa de la direcció de l’Oficina de Comunicació i desenvolupa tasques periodístiques en el Gabinet de Premsa. Fa publicacions de difusió i imatge. És membre de l’Associació de Directius de la Comunicació ADC DirCom, AUGAC (associació de gabinets de comunicació i centres d’investigació d’universitats espanyoles) i EUPRIO (associació europea). És membre de l’associació de periodistes Dones i Comunicació d’Alacant, de l’Associació de la Premsa d’Alacant i del tribunal seleccionador de tècnic grup A per a l’Oficina de Comunicació de la Universitat de València.

- Mario Sierra Claver

Funcionari de carrera. Grup A. Escala tècnica. Llicenciado en Ciències de la Información. Direcció tècnica, redacció i maquetació de publicacions corporatives.

Editor del Programa de televisió institucional Campus Alacant. També participa en la selecció de l’hemeroteca i en l’elaboració de textos i comunicats, organització de rodes de premsa i la resta de comeses de l’Oficina. Creador i mantenidor de la Guia d’Experts de la UA.

Així mateix, l’Oficina ha dut a terme la redacció d’esborranys, la revisió d’estil o la recollida prèvia de dades per a diversos textos i discursos institucionals.

S’ha desenvolupat una col·laboració específica amb el programa Innova2 de RTVE per a l’elaboració de diversos reportatges de divulgació científica.

Atès l’interès creixent per la divulgació científica s’ha iniciat un projecte per a intensificar la difusió de l’activitat de la UA en aquest terreny. La primera activitat específica que farà estarà relacionada amb el programa institucional Cienciatec-05.

- Rodolfo Martínez Gras

Funcionari de carrera. Grup A. Escala tècnica. Llicenciat en Sociologia. Esp. Màrqueting i Publicitat. Responsable de comunicació interna i comunicació electrònica. Desenvolupa també tasques d’investigació en comunicació i és membre del Comitè de Redacció del Web corporatiu de la UA. Participa fonamentalment en la missatgeria electrònica de la UA, la finestreta de suggeriments, la revista Actualidad Universitaria, senyalètica i manteniment del Web corporatiu de la UA.

- Eleuterio Gandía Hernández

Funcionari, tècnic de comunicació. Doctor en Sociologia. Incorporat al servei actiu a l'Oficina de Comunicació el 21 de Febrer de 2005, després de finalitzar comissió de serveis a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, on era cap de servei de l'Oficina de Comunicació, Màrqueting i Publicitat. Assumeix les funcions de comunicació publicitària des de primers del mes d'abril de 2005.

- Marina Limiñana Gregori

Des del dia 23 de juliol de 2004 i fins al 20 de febrer de 2005, té contracte d'interinitat amb la categoria de tècnica grup B. Funcionària interina des del dia 21 de febrer de 2005, amb la categoria d'especialista tècnic mitjà de la Universitat d'Alacant.

Llicenciada en Sociologia. Especialitat Màrqueting i Publicitat.

Fins al 21 de febrer de 2005: Responsable de l'Àrea de Comunicació Publicitària. Dóna suport en relacions amb els mitjans de comunicació.

Des del 21 de febrer de 2005: Programa de televisió Campus Alacant (redacció de guions i continguts, producció i locució de textos). Dóna suport en les tasques de l'Oficina de Comunicació.

- Carolina Felices Márquez

Gestora. Funcionària de carrera. S'incorpora a l'Oficina de Comunicació a l'octubre de 2002. Responsable de documentació i digitalització de notícies i del manteniment del dossier de premsa en xarxa. Suport auxiliar en general. Diplomada en Ciències Empresarials.

- Enrique García Rico

Gestor. Funcionari de carrera. S'incorpora al juliol de 2003. Responsable de gestió econòmica, administrativa i arxiu hemeroteca. Llicenciat en Geografia i Història. Diplomat en Gestió i Administració Pública.


· Relació amb els mitjans informatius

La finalitat de les relacions de l'Oficina de Comunicació de la Universitat d'Alacant amb els mitjans informatius és assolir la màxima difusió, a través d'ells, de les activitats que fa la comunitat universitària i que contribueixen a projectar una imatge positiva d'aquesta en el conjunt de la societat.

L'Oficina no actua com a portaveu de la institució, sinó que emet missatges emanats per les diferents instàncies i membres universitaris tractats periodísticament, d'una manera professional i tècnica, perquè el missatge siga rebut pels mitjans de comunicació amb la necessària eficiència a l'efecte d'assolir una màxima i millor difusió tant en ràdio, com en premsa o televisió i en els mitjans digitals. Així mateix, elabora productes periodístics específics per a diversos temes i mitjans.

L'Oficina de Comunicació actua com a vehicle d'expressió de la comunitat universitària cap als mitjans informatius. Per a desenvolupar aquesta comesa, es basa en una relació directa, d'una banda, amb els òrgans de govern i institucions de la Universitat, els diferents centres i departaments, la administració i els serveis d’aquests, els òrgans de representació i el conjunt de membres de la comunitat universitària (PDI, alumnes i PAS) i, d'altra banda, els mitjans informatius, especialment locals i provincials, però també regionals, nacionals i internacionals.

L'Oficina de Comunicació manté en perfecta vigència una publitramesa pròpia amb els principals mitjans de comunicació del país i dels principals països estrangers, i també un mapa de mitjans per temes i comarques.

Manté relació diària amb més de vuitanta mitjans (premsa, ràdio, televisió, mitjans digitals i agències), i específica amb prop de cent.

Actualment, la publitramesa de mitjans generals es compon de 194 registres, a més de les següents bases de dades específiques:

- Diaris de Mèxic DF
- Gabinets de comunicació i centres d'investigació d'universitats espanyoles
- Revistes d'economia
- Revistes d'informàtica
- Mitjans d'Iberoamèrica
- Universitats iberoamericanes
- Ambaixades
- Revistes d'art i disseny
- Revistes mèdiques
- Revistes de tecnologia informàtica

Així mateix, es manté col·laboració amb nombrosos gabinets de premsa d'altres institucions i entitats, tant d'Alacant com de la resta d'Espanya. Hi ha, també, una intensa col·laboració amb ADC-Dircom, l'associació que agrupa els responsables de comunicació de les empreses i institucions capdavanteres dels diferents sectors d'activitat, com també els presidents de les principals agències i consultors de comunicació que operen a Espanya. L'Oficina de Comunicació és membre de l'Associació de Gabinets de Comunicació i Investigació d'Universitats Espanyoles, AUGAG, que en l'actualitat forma part de la Comissió de Comunicació de la CRUE i també pertany a l'associació EUPRIO, d'universitats europees. Així mateix, la directora de l'Oficina és la delegada de la UA en la comissió de comunicació i imatge de la xarxa Joan Lluís Vives.

Entre les seues bases de dades destaca el manteniment de la publitramesa de la xarxa de gabinets de comunicació d'universitats públiques, privades i centres d'Investigació d'Espanya, la creació i manteniment del “Qui és qui” a la Universitat d'Alacant, una base que relaciona els responsables de tots els serveis i centres del campus.
http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/oficomu.html

 

· Actes Informatius

- Rodes de Premsa
http://www.ua.es/es/informacion/ofiteccom/ruedas/index.htm

- Notes de Premsa
http://www.ua.es/es/informacion/ofiteccom/notas/notas.html

S'ha propiciat la relació directa entre els periodistes i les autoritats i membres de la comunitat universitària, bé facilitant l'accés de les institucions i membres de la Universitat als mitjans informatius, bé atenent consultes concretes dels periodistes i creant contactes entre aquests i les corresponents fonts universitàries. S'atén una mitjana de cinc consultes diàries.

Així mateix, s'han gestionat les entrevistes que diversos mitjans de comunicació han sol·licitat al rector. Fins al 2005 amb el rector en funcions, Miguel Louis, i fins al febrer de 2005 amb el rector Ignacio Jiménez Raneda.

 

· Centres i serveis amb els quals s'ha col·laborat

Facultat de Dret, Facultat de Filosofia i Lletres, Facultat de Ciències, Facultat d'Educació, Escola Universitària d'Infermeria, Escola Universitària d'Òptica i Optometria, Escola Universitària de Treball Social, Institut de Filologia Valenciana, Seminari de Teoria de la Literatura, Institut d'Economia Internacional, Institut de Criminologia, Institut de Ciències de l'Educació, Institut Universitari de Geografia, Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals, Departament de Dret Penal, Escola Politècnica Superior, Facultat d'Econòmiques, Consell Social, Fundació La Alcudia, Fundació General de la UA. Departament de Dret Constitucional, Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat i de l'Empresa, Departament de Geografia Humana, Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional, OTRI, Servei de Publicacions, Secretariat d'Esports, Secretariat de Cultura, Secretariat d'Extensió Universitària, Oficina de Seus Universitàries, Seus d'Alacant, Oriola, Cocentaina, Xixona, Villena, Biar i Benissa en els Cursos d'Estiu, Primavera i Hivern, Seu de Finestrat, SIBID, Departament de Petrologia, Comissió de Doctorat, Departament de Construccions Arquitectòniques, Servei d'Informàtica, Magister Lvcentinum, Màster en Comerç Exterior, Escola de Negocis, Secretaria General de la Universitat, Departament de Sociologia I i Departament de Sociologia II, Departament de Salut Pública, Centre d'Estudis sobre la Dona, Sala d'Exposicions, GIPE, Secretariat d'Accés a la Universitat, Taller d'Imatge, Departament de Filologia Hispànica, Departament de Filologies Integrades, Departament d'Història Moderna, Oficina de Promoció del Valencià, Col·legi Major, Departament de Química Orgànica, Sindicats CCOO i UGT, Departament de Filologia Anglesa, Consell d'Alumnes, Museu Universitari, Secretariat d'Assumptes Socials, Departament d'Història Antiga, Defensor de l'Universitari, Departament d'Ecologia, Departament de Matemàtiques, Departament de Dret Processal, Departament de Dret del Treball, Departament de Ciències del Mar i Biologia, Societat de Relacions Internacionals, Secretariat d'Organització d'Espais, equip de govern i vicerectorats, Conferència de Rectors Espanyols (CRUE), Servei Jurídic, xarxa d'universitats Joan Lluís Vives. Jornades d'Economia Espanyola. Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti. Oficina de la TIU, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Suport mediàtic i assessoria a la Seu Universitària a Alacant, al Museu de la Universitat i a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

D’altra banda, es col·labora periodísticament, mitjançant l'enviament de notes de premsa, amb la xarxa Universia.net. i amb la xarxa d'universitats del Institut Joan Lluís Vives, tant en el contingut dels capítols del programa de TV "Campus 33” com en l'enviament de notes per a Vilaweb. En un altre aspecte, la Secretaria de l'Oficina de Comunicació ha atès durant el curs passat un total de 500 consultes telefòniques, que han sigut pràcticament resoltes en totalitat. Procedeixen tant de periodistes locals i nacionals com de professors de la Universitat.

 

· Pla Estratègic

La directora de l'Oficina de Comunicació està participant des de gener de 2005 en l'elaboració del Pla Estratègic de la Gerència de la UA i així mateix lidera el pla estratègic de la mateixa Oficina.

 

· Campanyes de Comunicació

- En l'últim trimestre de l'any 2004 i, fins al gener de 2005, l'Oficina de Comunicació, en col·laboració amb la Junta Electoral va realitzar totes les activitats que se li van encomanar en l'organització mediàtica i comunicativa del procés electoral que va donar com a resultat l'elecció de l'actual rector, Ignacio Jiménez Raneda. Al llarg d'aquest període, en el qual van concórrer dos candidats, es va portar a terme un press monitoring que arreplega l'anàlisi mediàtica d'aquest esdeveniment.

- Per al Vicerectorat d'Alumnat es va dur a terme la campanya de captació d'alumnes. La campanya es va dissenyar des de l'estratègia, contingut dels missatges publicitaris, elaboració de textos, gestió del disseny dels fullets i pòsters amb el Gabinet d'Imatge Gràfica, control de la distribució d’aquests pel campus. Campanya de publicitat i campanya mediàtica. S'ha fet el seguiment amb la difusió mediàtica del procés de selectivitat, preinscripció i dates de matriculació i redacció de carta als pares.

- Per al Vicerectorat d'Extensió Universitària s'ha fet la campanya publicitària i mediàtica de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira. A més de la roda de premsa de presentació, s'han destinat tres periodistes de l'OC a cobrir cada dia l'actualitat informativa dels 25 cursos al llarg de tres setmanes de juliol de 2005, amb la realització i emissió de notes de premsa, rodes de premsa i la gestió de les trobades diàries amb la Cadena Ser-Ràdio Alacant.

- S'ha donat suport en l'organització del 25 Aniversari de la fundació de la Universitat d'Alacant, amb reunions i assessorament al comissari de l'esdeveniment, professor Francisco Llorca. Així mateix s'ha col·laborat intensament en l'aportació de dades i disposició de l'hemeroteca per a l'elaboració del llibre commemoratiu del 25 aniversari de l'UA, que està sent coordinat pel catedràtic d'Història Contemporània Glicerio Sánchez.

- Per al Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa s'ha portat a terme una campanya d'adquisició de portàtils.

- M. Rosa Mirasierras ha redactat els guions dels vídeos promocionals de l'obertura de curs 2004-05, inaugurat pel president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero i el corresponent al missatge promocional del nou equip, dirigit pel rector Ignacio Jiménez, que s'està portant a terme durant l'últim trimestre de 2005 amb el Taller d'Imatge de la UA.

Així mateix, ha recopilat i redactat la part corresponent a la Universitat d'Alacant de la Guia d'Universitats Espanyoles que ha editat el 2005 la CRUE, en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Ciència i les Oficines de Comunicació pertanyents a l'associació nacional AUGAC.

 

Projecte Campus de televisió:

El Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional ha engegat la reedició del programa de televisió Campus, sota el renovat nom de Campus Alacant. Aquest projecte segueix un perfil semblant al de l’anterior etapa en el període 1995/98 en el qual es van emetre prop de 300 programes, amb un format de magazín per a l’emissió per les televisions locals. L’elabora l'Oficina de Comunicació, que es responsabilitza dels continguts, amb el Taller d'Imatge, que el realitza. S'han fet diverses notícies i reportatges pilot i dos números zero del programa. Es preveu el començament de l’emissió d’aquest amb periodicitat quinzenal a la tardor de 2005.

Les comeses que desenvolupa l'Oficina de Comunicació en Campus Alacant són:
Direcció de continguts: El programa es nodreix fonamentalment de les informacions i temes que gestiona l'Oficina de Comunicació en les comeses que té com a Gabinet de Premsa; així mateix, s'encarrega dels contactes i converses amb les emissores locals per a convenir-ne l’emissió, a les quals se'ls ofereix gratuïtament.

 

PROGRAMA DE TELEVISIÓ CAMPUS ALACANT

- María Rosa Mirasieras

Funcions en Campus Alacant:

Directora de Continguts, elaboració de guions, producció de les notícies, redacció de continguts.

Reportatges fets fins a la data:

- Notícia Premi Pladur alumnes d'Arquitectura.
- III Jornades de xarxes d'investigació en docència universitària.
- Xina-Alacant a la Seu d'Alacant.
- IV Centenari Quixot Cervantes.
- Presentació maqueta Facultat d'Educació.
- Parc tecnològic.
- Campanya d'ordinadors portàtils.
- Viatge Erasmus de Laura Soler.
- Lliurament de certificacions de qualitat a les plantes pilot del Campus.

- Mario Sierra:

Funcions en Campus Alacant:

Editor: La tasca de l'editor consisteix en aquest cas en la selecció i tractament dels diferents temes, i proporcionar a la redacció orientació, documentació i contactes previs amb les fonts, revisió final de les notícies i reportatges conjuntament amb la realització del programa i establiment de l’escaleta.

- Marina Limiñana Gregori:

Funcions en Campus Alacant:

- Elaboració de guions per als programes.
- Redacció dels continguts (notícies, reportatges, agenda).
- Suport a la producció.
- Locució de textos per a notícies.

Reportatges:

- Exposició Icones en Vidre i Taller d'Icones en Vidre (art romanès ).
- II Conferències-Col·loqui sobre els estudis de la Universitat d'Alacant i eixides professionals.
- Jornada de clausura de les lligues internes 2005 (esports).
- Dia Internacional del Museu “El Museu, pont entre cultures”.
- V Mostra d'Humor Social “Iuvenes dum sumus”.
- L'aigua al Campus de la UA.
- Selectivitat juny 2005.
- El Museu de la Universitat d'Alacant (MUA). Sèrie edificis de la UA.
- El Centre de Tecnologia Química (CTQ). Sèrie edificis de la UA.
- El Pati de la Ciència.
- Jardins per a viure el Campus.
- Les ajudes a l'esport d'elit. Ser esportista d'alt nivell i estudiant universitari.
- Medalla Europa per a un investigador de la UA.


PROGRAMA DE RÀDIO EN LA CADENA SER: "LA FINESTRA UNIVERSITÀRIA "

Al setembre de 2003 el Vicerectorat de Coordinació i Comunicació va encarregar a l'Oficina la realització d'un programa setmanal sobre activitat universitària. La CADENA SER a Alacant es va oferir com a receptora d'aquests continguts i va titular l'espai La Finestra Universitària, que s'ha desenvolupat des del mes d'octubre de 2003, el dimarts 14 es va iniciar el programa que s'ha emès tots els dimarts, en FM 91.7, de 19.00 a 19.45 hores. Per part de la UA ha coordinat Maria Rosa Mirasierras i per part de la SER el periodista Gabi Martínez. Des de llavors s'han realitzat 66 programes, en els quals s'han difós les activitats institucionals, d'investigació i cultura de la UA. En el curs 2005/06 es contínua amb aquest conveni.

· Relacions públiques amb els mitjans

Al desembre de 2004 es va organitzar el sopar anual de Nadal que relaciona els mitjans de comunicació amb el Consell de Direcció de la Universitat d'Alacant. Es va fer el disseny de l'esdeveniment, publitramesa, organització del sopar, regals institucionals i protocol.

CONSELLS DE GOVERN

Després de cada Consell de Govern, tant ordinari com extraordinari, l'Oficina de Comunicació ha fet rodes de premsa, el portaveu de les quals ha sigut el vicerector de Coordinació i Comunicació fins al gener de 2005 i, a partir de l'elecció de nou equip de govern, ha passat al vicerector de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional. Així mateix, s'envien sempre als mitjans, al terme dels consells, resums de l'acordat.· Activitats docents

- María Rosa García Mirasierras és professora associada en l'Àrea de Comunicació Audiovisual del Departament Sociologia II, estudis de Publicitat i Relacions Públiques, de la Universitat d'Alacant, on imparteix l'assignatura de segon cicle Direcció I Organització del Gabinet de Comunicació.

Any 2005. Presentació d'una ponència sobre “Comunicación corporativa” en el Rotary Club d'Alacant, 11 de gener.

- Rodolfo Martínez Gras és professor associat del Departament de Sociologia II, imparteix Tècniques d'Investigació Social en el primer curs de Publicitat i Relacions Públiques i és professor de l'assignatura Sociologia de la Comunicació de Masses de tercer curs de la llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat d'Alacant. Curs 2004-2005.

Ponències i comunicacions més rellevants:

- Martínez Gras, Rodolfo, "Web, Communication and Higher Education Institutions". International Seminar Communication Technologies and International Relations Office. Universitat d'Alacant. 22 i 23 de novembre de 2004.

- Martínez Gras, Rodolfo, Miguel Ángel Mateo Pérez, María Carmen Albert Guardiola "Ventajas y inconvenientes del uso de la encuesta electrónica autoaplicada en las organizaciones”. VIII Congrés Espanyol de Sociologia. Universitat d'Alacant. 2004.

Conferències impartides:

- Rodolfo Martínez Gras, “La comunicación interna y la utilización de tecnologías de la información i la comunicación”, en el curs La Influència de la Comunicació Interna en l'èxit de la Imatge Pública de les Universitats. Organització: AUGAC i Universitat Internacional d'Andalusia, fet del 26 al 28 de maig de 2005 a Baeza, Jaén.

- Rodolfo Martínez Gras, “Comunicación interna y nuevas tecnologías”, en el III Curs de Formació Contínua per a Informadors, Universitat d'Alacant, 20 de gener de 2005, Seu d'Alacant.· Formació i perfeccionament professional

Dins d'una línia de permanent perfeccionament professional, que inclou variades iniciatives autoformatives, els membres de l'Oficina de Comunicació han participat en diversos programes de formació l'any acadèmic 2004/2005.

María Rosa García Mirasierras:

- Curs d'anglès en la Universitat d'Edimburg (UK) Institute for Applied Language Studies. General English, 60 hores de durada. 21 dies d'estada dins del Programa de Mobilitat del PAS de la Universitat d'Alacant. Juliol 2004.

- Curs “Comandament, Lideratge, motivació i delegació de competències”. Impartit per Tea Cegos. 30 hores de durada. Mes de juny 2004.

- Curs “Com preparar i dirigir reunions de treball. Impartit per Tea Cegos. 20 hores de durada. Mes de juny de 2004.

- VI Fòrum Universitari d'investigació en comunicació. Universitat Complutense. 25 hores de durada. Mes de novembre de 2004.

- Assistència al II Congrés Iberoamericà de Comunicació Universitària “Mass Media i Universitat” i I Trobada Iberoamericà de Ràdios Universitàries, organitzat per la Universitat de Granada i el Centre Mediterrani de la Universitat de Granada. 25 hores de durada. Març 2005.

- Curs La Influència de la Comunicació Interna en l'Èxit de la Imatge Pública de les Universitats. Teoria i pràctica. Universitat Internacional d'Andalusia. Maig de 2005. Lliurament d'un projecte de comunicació interna.

- Curs d'Anglès Intermedi alt en el programa Aulas.

Mario Sierra Claver:

- II Congrés Iberoamericà en Comunicació Universitària. Granada, 13 al 16 de març.

- VI Fòrum d'Investigació en Comunicació de la Universitat Complutense. Madrid, 22 al 24 de novembre de 2004

- “Preparar i Dirigir Reunions de Treball”. Alacant, 18 al 22 octubre.


Rodolfo Martínez Gras:

- Curs: “Tècniques de Reunions” Tea-Cegos, Universitat d'Alacant. 2004.


Marina Limiñana Gregori:

- Curs El Periodista Davant de la Càmera Creativa. Institut d'Educació Contínua (IDEC) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona. Juliol 2005. 20 hores.

- Curs Escriure per a la Web. Institut d'Educació Contínua (IDEC) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Barcelona. Juliol 2005. 20 hores.

- Curs Ensenyaments, Títols i Diplomes en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Pla de Formació Contínua PAS Universitat d'Alacant. Octubre 2004. 20 hores.

- IV Congrés de Comunicació Local. “L'Impacte d'Internet en la Comunicació Local”. Del 24 al 26 de novembre de 2004. Universitat Jaume I. Àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Servei de Comunicació i Publicacions. Castelló de la Plana. 25 hores.

- Francès. Nivell elemental. AULAS Universitat d'Alacant. 2005.


Eleuterio Gandía García:

- Assistència a la Conferència “Funcionamento operativo de una agencia o central de medios”, impartida per M. Angeles Palmí de Xenith. Intervé el 27 de maig de 2005, a la Universitat d'Alacant.

- Assistència al Seminari: “Captació i Fidelización d'Alumnes per Internet”, fet per l'empresa Global Estratègies a l’hotel Cuzco de Madrid, el 15 de juny de 2005

- Curs modular intensiu de Francès, nivell elemental, de la Societat de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant, al juliol de 2005.


Carolina Felices Márquez:

- Disseny de pàgines web (14/09/04-28/10/04). Durada 45 hores. Organitzat per UGT.

- Microsoft Access Avançat (18/10/04-29/10/04). Durada 15 hores. Organitzat per la UA.

- Curs d'Alemany Bàsic (18/10/04-04/02/05). Durada 60 hores. Organitzat per AULAS.

- Curs d'Alemany Elemental (21/02/05-03/06/05). Durada 60 hores. Organitzat per AULAS.

- Gestió I Administració de Personal (maig a setembre 2005). Durada 130 hores. Formació a distància de CCOO.


Enrique García Rico:

- Curs de Francès Pre-Intermedi (octubre a febrer de 2005). Durada 60 hores. Organitzat per AULAS.

- Fuentes d'Información Periodístiques (febrer de 2005). Durada 15 hores. Organitzat per CEDIC.· Tutories

L'Oficina de Comunicació forma part de les institucions i empreses que ofereixen places per al Programa de Pràctiques en Empresa que desenvolupa la Facultat d'Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant. Però en aquest curs acadèmic s'ha ampliat l'oferta a la Facultat de Filosofia i Lletres, a fi de disposar d’un documentalista per a la posada al dia de l'Arxiu Hemeroteca.

Al llarg del curs acadèmic han estat tutoritzades dos alumnes de la Facultat d'Econòmiques que cursen la carrera de Publicitat i Relacions Públiques. Els alumnes Pep Rubio i Marta García, que han fet 300 hores cadascun en els dos quadrimestres del curs. Quant a la Facultat de Lletres continua col·laborant durant aquest curs en l'hemeroteca la llicenciada en Història Verónica Gamma Mateo.

Acollida del programa Leonardo da Vinci a la professora de la Universitat de Oradea (Romania) Luminita Soproni, qui durant dos mesos passa una estada de benchmarking en l'Oficina de Comunicació, interessada en la creació d'una Oficina de Comunicació en la seua Universitat.· Publicitat

(Fins al mes de febrer de 2005, l'àrea de publicitat depenia de Marina Limiñana Gregori, la qual va fer les gestions següents).

L'àrea de Comunicació Publicitària ofereix a la comunitat universitària els serveis següents:

- Assessorament publicitari sobre contingut dels missatges, mitjans i suports aconsellables segons l'audiència i públic objectiu a què volen dirigir-se i també sobre formats i requisits d'imatge derivats de la identitat visual corporativa de la UA.

- Acords amb els mitjans sobre descomptes especials.

- Elaboració de propostes i pressupostos per a campanyes concretes.

- Elaboració de missatges i gestió del disseny gràfic.

- Gestió de reserva d'espais, tramitació d'ordres publicitàries i remissió d'anuncis per a publicar-los o emetre’ls.

- Seguiment de la publicació o emissió amb arxiu d'originals per a consulta.

- Comprovació i control de facturació.

- Elaboració d'estudis publicitaris d'altres universitats.

- Elaboració d'informes sobre campanyes.

- Manteniment d'arxiu i bases de dades d'insercions publicitàries.

Relació d'anuncis en mitjans escrits i dades d'insercions per suport i mes:

 
Información
La Verdad
El País, C.V.
El Mundo
El Vicent
Las Provincias
Altres
Total
Setembre
9
12
 
 
 
 
2
23
Octubre
10
4
 
5
8
3
3
33
Novembre
2
2
 
 
4
1
2
11
Desembre
2
2
 
2
3
2
1
12
Gener 05
3
 
 
 
3
 
 
6
Febrer
8
4
 
 
7
1
4
24
Març
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril
 
 
 
 
 
 
 
 
Maig
 
 
 
 
 
 
 
 
Juny
 
 
 
 
 
 
 
 
Juliol
 
 
 
 
 
 
 
 
Agost
 
 
 
 
 
 
 
 
Total
 
 
 
 
 
 
 
109

 

TOTAL ANUNCIS TRAMITATS:

Setembre 2004

DIA
TEMA
MITJANS
MÒDULS
B/N. - COLOR
5
Màster Comerç Internacional I.E.I.
Información
4 x 3
B/N.
11
Institucional
La Verdad d'Alacant
5 x 5
B/N.
11
CEM Curs espec. Univ. Intervenció perspectiva gènere.
La Verdad d'Alacant. Supl. Esp. Ensenyament.
3 x 5
B/N.
11
Escola Negocis. Cursos
La Verdad d'Alacant. Supl. Esp. Ensenyament.
5 x 3
B/N.
11
Cursos Internacionals S.R.I.
La Verdad d'Alacant. Supl. Esp. Ensenyament.
3 x 3
B/N.
12
C.E.M. Curs espec. Univ. Intervenció perspectiva gènere
Información
4 x 3
B/N.
17
C.E.M. Curs espec. Univ. Intervenció perspectiva gènere
Información. Guia Ensenyament
4 x 3
B/N.
17
C.E.M. Programa doctorat
Información. Guia Ensenyament
3 x 3
B/N.
17
Cursos Internacionals S.R.I.
Información. Guia Ensenyament
3 x 3
B/N.
17
Institucional UA.
Información. Guia Ensenyament
2 x 5
COLOR
19
Cursos 1r Quadrim. Escola Negocis
Información
5 x 2
B/N.
23
Obertura Curs Acadèmic 2004/05
Mini Diario, Alacant
2 x 5
COLOR
24
Institucional UA.
Información. Guia Ensenyament
2 x 5
B/N.
26
A.U.L.A.S.
Información
3 x 2
B/N.
27
Seu UA Ciutat d'Alacant Presentació Cursos i sem.
La Verdad d'Alacant
5 x 3
B/N.
27
Cursos 1r Quadrimestre. Escola de Negocis Gaceta Universitària
5 x 2
B/N.
28
A.U.L.A.S. La Verdad. Especial Universitat de Futur
3 x 2
B/N.
28
C.E.O. Cursos 1r Quadrimestre La Verdad. Esp. Universitat de Futur
4 x 3
B/N.
28
Seu UA Ciutat d'Alacant. Presentació Cursos i sem. La Verdad. Esp. Universitat de Futur – 25 Anys
5 x 3
B/N.
28
CEDIP. Programa Cursos doctorat La Verdad. Esp. Universitat de Futur – 25 Aniv
1 pàgina completa
B/N.
28
25 Aniversari UA. La Verdad de Alicante. Esp. Universitat de Futur – 25 Aniv
25
COLOR
28
Programac. Secretariat Cultura La Verdad. Esp. Universitat de Futur
3 x 5
B/N.
28
Cursos de postgrau i lliure elecció curricular. Escola Turisme La Verdad. Esp. Universitat de Futur
2 x 5
B/N.Octubre 2004

DIA
TEMA
MITJANS
MÒDULS
B/N. - COLOR
1
Seu UA Ciutat d'Alacant. Presentació Cursos i sem. Información. Guia de l'Ensenyament
5 x 3
B/N.
1
Institucional UA. Información. Guia Ensenyament.
2 x 5
COLOR
3
A.U.L.A.S. Información
3 x 2
B/N.
4
Curs Produc. Documentals. Taller Imatge Metro Alacant
3 x 2
B/N.
6
Cursos 1r quadrim. Escola Negocis El Vicent de La Verdad d'Alacant.
5 x 2
B/N.
6
Institucional 25 Aniversari UA. El Vicent de La Verdad d'Alacant. .
1 pàgina completa
COLOR
6
Cursos 1r quadrimestre C.E.O. Información
4 x 3
B/N.
6
Cursos 1r quadrimestre C.E.O. La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
6
A.U.L.A.S. El Vicent de La Verdad
3 x 2
B/N.
6
Institucional El Vicent de La Verdad d'Alacant
1 pàgina completa
COLOR
6
C.E.O. Cursos 1r quadrimestre El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
8
Institucional UA. Información. Guia Ensenyament
2 x 5
B/N.
8
III Premi Maisonnave UA. Seu Ciutat Alacant Información
5 x 3
B/N.
8
III Premi Maisonnave UA. Seu Ciutat Alacant La Verdad d'Alacant
5 x 3
B/N.
8
III Premi Maisonnave UA. Seu Ciutat Alacant El Mundo, Alacant
5 x 3
B/N.
8
III Premi Maisonnave UA. Seu Ciutat Alacant Las Provincias, Alacant
5 x 3
B/N.
13
Curs Exp. Gestió Patrimoni. Dept. Geografia Humana El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
13
Curs exp. Gestió Patrimoni El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
16
Matrícula d'admesos. Vicer. Alumnat Información
3 x 5
B/N.
16
Matrícula d'admesos. Vicer. Alumnat La Verdad d'Alacant
3 x 5
B/N.
16
Matrícula d'admesos. Vicer. Alumnat Las Provincias, Alacant
3 x 5
B/N.
16
Matrícula d'admesos. Vicer. Alumnat Levante, ed. General.
3 x 5
B/N.
16
Matrícula d'admesos. Vicer. Alumnat El Mundo, ed. València i Alacant
3 x 5
B/N.
17
Curs Int. Llengua Xinesa 1 Información
2 x 3
B/N.
17
Curs Int. Llengua Xinesa 1 La Verdad, Alacant
2 x 3
B/N.
17
Curs Produc. Documentals. Taller Imatge Información
3 x 2
B/N.
17
Program. 1r Quadrim. Escola Negocis Información
4 x 2
B/N.
18
Setmana de Benvinguda a la Universitat Metro Alacant Hoy (Alac.)
2 x 6
COLOR
19
Setmana de Benvinguda a la Universitat Metro Alacant Hoy (Alac.)
2 x 6
COLOR
20
Programa La Finestra Univ. El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
24
Cursos Escola Negocis Información
2 x 2
B/N.
27
Prog. Format. Biblioteques El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
28
25 aniversari UA Metro Alacant Hoy
1 pàgina completa
COLOR
30
Program. Paranimf. Secret. Cultura. El Mundo, Alacant. Esp. 25 Aniv. UA.
2 x 5
B/N.
30
Esc. Univ. Òptica i Optometria El Mundo, Alacant. Esp. 25 Aniv. UA.
2 x 5
B/N.
30
25 aniversari UA El Mundo, Alac. Especial 25 Aniv. UA.
1/2 pàgina
B/N.
30
25 aniversari UA Las Provincias, Alacant. Esp. 25 Aniversari UA.
1 pàgina completa
B/N.

 

Novembre 2004

DIA
TEMA
MITJANS
MÒDULS
B/N. - COLOR
3
II Premis Igualtat Oport. El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
6
Certif. Qualitat AENOR ISO 9000. Vicer. Pràctiques Empresa de Fac. C. Econom. i Empres. Información
1/2 pàgina
B/N.
7
Cursos Escola Negocis Información
2 x 2
B/N.
10
Jornades d'Arqueologia El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
17
Eleccions a Rector de la UA El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3

COLOR

19
Institucional UA Mini Diario
2 x 5
B/N.
19
Exposic. Conmemor. 25 Aniversari UA Las Provincias, Alacant. Especial Fira Sant Vicent.
1/2 pàgina
COLOR
24
Exposició 25 Aniversari UA El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
COLOR
27
Captació Alumnes Escola Politècnica Superior La Verdad
d'Alacant. Esp. Telecomunicacions.
2 x 5
B/N.
27
Telecomunicacions e Informàtica UA. La Verdad
d'Alacant. Esp. Telecomunicacions
5 x 5
B/N.
28
Curs Pràct. Fiscalitat Pimes,VIII Edic. Escola Negocis Información
2 x 2
B/N.
29
Institucional UA Gaceta Universitaria núm. 500. Ed. Nacional.
6 x 2
COLOR

 

Desembre 2004

DIA
TEMA
MITJANS
MÒDULS
B/N. - COLOR
1
Dia de la Constitució. Seu Ciutat Alacant Información
6 x 3
B/N.
1
Dia de la Constitució. Seu Ciutat Alacant La Verdad d'Alacant
6 x 3
B/N.
1
Dia de la Constitució. Seu Ciutat Alacant El Mundo, ed. Alacant
6 x 3
B/N.
1
Dia de la Constitució. Seu Ciutat Alacant Las Provincias Alacant
6 x 3
B/N.
1
Eleccions a Rector de la UA El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
COLOR
6
Curs Patró Embarcacions Esbarjo. S.R.I. Información
2 x 1
COLOR
7
Eleccions a Rector de la UA El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
COLOR
15
Felicitació Nadal El Vicent de La Verdad d'Alacant
5 x 5
COLOR
17
Felicitació Nadal Información. Supl. Especial Navidad
2 x 5
COLOR
17
Felicitació Nadal Metro Alacant
1 pàgina completa
B/N.
18
Felicitació Nadal El Mundo Alacant. Esp. Navidad
4 x 3
B/N.
18
Felicitació Nadal Las Provincias, Alacant. Esp. Navidad
3 x 3
COLOR
21
Felicitació Nadal Mini Diario Alacant
2 x 5
COLOR
24
Felicitació Nadal La Verdad d'Alacant
5 x 3
COLOR
24
Felicitació Nadal El País, C.V.
3 x 3
B/N.

 

Gener 2005

DIA
TEMA
MITJANS
MÒDULS
B/N. - COLOR
12
Cursos Biblioteca General. Punt BIU. El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
19
Campanya fons sisme submarí Àsia El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
26
Program. Patrimoni Cult. Intangible El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.

 

Febrer 2005

DIA
TEMA
MITJANS
MÒDULS
B/N. - COLOR
2
Obertura extraordinària biblioteques El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
9
Jornades de Primavera de Biar El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
16
A.U.L.A.S. Cursos idiomes El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
23
II Setmana Literatura i Societat. El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.

 

Març 2005

DIA
TEMA
MITJANS
MÒDULS
B/N. - COLOR
2
Dia de la Dona / CEM El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.
9
III Jornades de Detectius Privats El Vicent de La Verdad d'Alacant
4 x 3
B/N.


Activitats fetes des de l’1 d'abril de 2005:

Publicitat gestionada i contractada:

Mitjans i nre. d'anuncis:

MITJÀ
Nre. D'ANUNCIS
PREMSA ESCRITA: DIARIS
INFORMACIÓN
30
LAS PROVINCIAS
5
LA VERDAD
7
EL MUNDO
3
EL PAÍS
4
QUÉ ALICANTE
3
MINI DIARIO
3
20 MINUTOS
2
METRO
2
PREMSA ESCRITA UNIVERSITÀRIA
EL VICENT
20
GACETA UNIVERSITARIA
1
Y AHORA QUÉ?
1
PREMSA ESCRITA: ESPECIALS
ANUARIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1
EL BOLETÍN DE EMPRESAS C.V.
2
REVISTA POLICÍA LOCAL
1
TOTAL
85


RÀDIO
Nre. DE FALQUES
40 PRINCIPALS
30
M 80
30
TOTAL
60


WEB
Nre. DE GESTIONS
PORTALS EDUCATIUS
12

 

Clients i nombre d'insercions gestionades:

CLIENT UNIVERSITARI
Nre. ANUNCIS GESTIONATS
Gerència
2
Vicerectorat d'Investigació
1
Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional
12
Vicerectorat d' Alumnat
7
Secretariat de Cultura
12
Centre Estudis de Doctorat i Posgrau
5
Escola Politècnica
1
Departament Sociologia II
1
Institut d'Economia Internacional
6
Escola de Negocis
3
Magister Lucentinus
1
Taller Digital
2
Taller d'Imatge
1
Societat Relacions Internacionals
25
Universitat d'Estiu
3
Centre d'Estudis Orientals
2
Centre d'Estudis de la Dona
2
Seu Ciutat d'Alacant
4Serveis i oficines que confien en comunicació publicitària:

- CEDIP
- Centre de Suport a l'Estudiant
- Centre d'Estudis de la Dona
- Centre d'Estudis Orientals
- Departament de Geografia Humana
- Escola de Negocis
- Escola Oficial de Turisme
- Escola Politècnica Superior
- Escola Universitària d'Òptica i Optometria
- Facultat de Dret
- Institut d'Economia Internacional
- Màster Internacional en Direcció i gestió Turística
- Oficina de Comunicació
- Oficina 25 Aniversari UA
- Secretariat de Cultura
- Seu Universitària Ciutat d'Alacant
- Societat de Relacions Internacionals, S.A.
- Taller d'Imatge, S.A.
- Vicedeganat de Pràctiques en Empresa de la Facultat d'Econòmiques i Empresarials
- Vicerectorat d'Alumnat
- Vicerectorat de Coordinació i Comunicació
- Vicerectorat d'Extensió Universitària· Àrea de Publicacions Institucionals

L'Oficina ha editat el fullet general o de prestigi de la Universitat, i n’ha elaborat els textos i determinat el contingut gràfic. Aquest fullet es publica en castellà, valencià i anglès. Està orientat a presentar de manera atractiva la realitat i les perspectives de futur de la Universitat d'Alacant i recull en 44 pàgines grandària A/4 més portades les característiques i activitats de la institució: l’entorn social, el campus, les diferents seus, els estudis, la investigació que s’hi fa, els doctors honoris causa, les relacions amb el món, els serveis als alumnes, la cultura i l’esport i els serveis i fundacions. El text que conté supera les 8.500 paraules.

S'ha confeccionat la Guia d'Experts de la UA, que es troba accessible públicament en la web de la UA. Aquesta guia, feta en col·laboració amb el Servei d'Informàtica, té la finalitat de servir d'orientació als mitjans informatius en la recerca d'experts sobre temes científics per a elaborar les informacions o fonamentar les opinions d’aquests. La inclusió en ella és voluntària. Participen en aquesta guia 249 professors i investigadors de la UA, i es troba en permanent actualització. La recerca d'experts es pot fer per noms o per especialitats, de les quals s'enumeren unes 800. L'experiència obtinguda en aquesta guia s'emprarà per a la participació de la UA en la guia d'experts de totes les universitats espanyoles que té previst dur a terme la CRUE.

La revista oficial de la UA Saber, escrita, dissenyada i maquetada per l'Oficina de Comunicació entre 1998 i abril de 2001 i l’evolució d’aquesta des d'una publicació impresa a una publicació en la web (transformada ara en Actualitat Universitària) va ser objecte d'una comunicació presentada per la professora M. C. Carretón en el II Congrés Iberoamericà en Comunicació Universitària (13 al 16 de març), titulada “Del paper a la Web Site: Aproximació als continguts de la revista Saber”.· Publicacions

Així mateix, l'Oficina de Comunicació ha donat suport i assessoria a diversos departaments i unitats, tant per a la incorporació progressiva de la identitat visual corporativa com en la realització de fullets divulgatius o campanyes d'imatge, i també en campanyes publicitàries i relacions amb els mitjans de comunicació.

 

Actualitat universitària

Des del mes de gener de 2002 es va engegar la revista digital Actualitat Universitària que ofereix cada dia, tant a l'usuari intern com extern, tota l'activitat que desenvolupa la institució mitjançant l'elaboració de notes de premsa. La UA guarda, a més, tots aquests informes a l’hemeroteca, raó per la qual és un instrument de gran utilitat per a consultes posteriors i per als mitjans de comunicació, que se serveixen així d'aquest suport com d'una sala de premsa virtual. Els periodistes de l'Oficina, Mario Sierra i Maria Rosa Mirasierras nodreixen amb les seues notícies el contingut de la revista. i compten amb el suport redaccional de Marina Limiñana Gregori. Els gestors de l'Oficina s'encarreguen del manteniment informàtic d'aquesta secció.

Arxiu/Hemeroteca

El gabinet manté al dia un arxiu/hemeroteca amb els retalls de premsa relatius als múltiples aspectes de la vida universitària d'Alacant. Aquest arxiu, que pot ser consultat per tota la comunitat universitària, s'enriqueix diàriament amb dotzenes de nous documents. L'Oficina de Comunicació conserva un arxiu hemeroteca que disposa de documents periodístics des d'abans de la creació del Centre d'Estudis Universitaris.

Aquest dossier és elaborat diàriament per l'Oficina de Comunicació de la Universitat d'Alacant, en col·laboració amb el Servei d'Informàtica, utilitzant la xarxa Internet del Campus de Sant Vicent, i és un dels continguts més visitats del web de la UA. Des de la col·locació en la xarxa, al maig de 1997 fins a agost de 2004, i segons estadístiques del Servei d'Informàtica, ha rebut 2.510.394 accessos a les pàgines de titulars i 3.157.277 a les de continguts, consistents en una selecció de notícies universitàries procedents del buidat diari d'un nombre creixent de periòdics, que avui són vuit: Información, La Verdad, Las Provincias, les edicions de la Comunitat Valenciana d'ABC, El País i El Mundo, com també Mini Diario de la Comunitat Valenciana i el periòdic Levante d'Alacant. També s'hi inclouen ocasionalment retalls d'algunes revistes o números especials dedicats a la Universitat, la ciència o la investigació.

Actualment s'ocupen de la digitalització dels retalls i la col·locació en la xarxa la gestora Carolina Feliços Márquez, juntament amb el gestor Enrique García Rico.

El dossier, que apareix en la web institucional en la secció d'informació i notícies, pot consultar-se retrospectivament i fer recerques de titulars per paraules clau.

El criteri de selecció de les notícies es basa en les relatives a la vida acadèmica, investigadora i cultural de la Universitat d'Alacant i també s'hi arrepleguen les que són d'índole general i informen sobre el desenvolupament de les universitats i centres d'investigació del país. Des de la pàgina web de l'Oficina de Comunicació també es pot accedir a altres mitjans en paper o virtuals, amb els quals s’ofereixen enllaços, així com en els dossiers en internet d'altres gabinets de premsa de les universitats espanyoles.

Simultàniament, l'Oficina de Comunicació continua guardant l'arxiu hemeroteca en paper premsa, per índex temàtic, per a la consulta pública.

Gràfics:

Notícies recollides per anys

Pàgines de titulars llegides per anys

Pàgines de notícies llegides per anys

Espai en MB de les notícies aparegudes per anys

 Altres activitats

· Finestreta de Suggeriments

http://www.ua.es/ventanilla/

L'àrea de comunicació interna planifica, dissenya i gestiona el servei de comunicació ascendent de recollida de suggeriments, queixes i reclamacions denominat "La Finestreta de Suggeriments". Aquesta bústia digital s'ha consolidat com a instrument de comunicació interna a la Universitat d'Alacant des que es va crear l'any 1998, i com a mostra, es pot assenyalar que en el curs acadèmic 2004-2005 s'han rebut un total de 512 missatges, quantitat clarament extraordinària per a un servei de comunicació ascendent.

Procediments bàsics de funcionament de "La finestreta de suggeriments":

Procediment de funcionament de la Finestreta de suggeriments


· Comunicació electrònica

http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/comunicados.html

La constant implantació i desenvolupament de les noves tecnologies a la Universitat d'Alacant ha provocat un augment en la demanda d'Informació i comunicació digital. Gràcies a una planificada implantació d'infraestructures, espais web i formació al personal s'ha aconseguit desenvolupar un servei de comunicació electrònica que fomenta la participació del personal. La descentralització del servei permet que qualsevol membre de la comunitat universitària puga informar o comunicar sobre qüestions que siguen susceptibles de ser transmeses a la resta de la comunitat universitària.

Actualment, el servei de comunicació electrònica emet missatges a 36 públics pertanyents a la Comunitat Universitària.

Destaca que enguany s'han emès 596 missatges en alguns dels suports següents:

- Apartat d'última hora del web de la UA
- Llistes de distribució de l'administrador de correu
- Pàgina de novetats del web de la UA
- Tauler d'anuncis del web de la UA
- Publicacions electròniques de la UA
- Altres mitjans de difusió electrònica

La selecció dels canals es fa atenent criteris de pertinència del missatge i del públic objectiu a què es dirigisca.

- Informació sobre el procés de publicació de comunicats interns:
http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/comelec3.html

- Esquema del procés:
http://www.ua.es/es/informacion/ofiteccom/esquema.html· Marquesines del Campus

Planificació i gestió de difusió publicitària en marquesines del campus. Durant el curs acadèmic 2004-2005 s'han dut a terme les campanyes següents:

- Campanya 25 aniversari de la Universitat d'Alacant
Fins a octubre de 2004

- Eleccions a rector i eleccions claustrals
Des de novembre fins a desembre de 2004

- Exposició: El rostre efímer
Des de gener fins a març de 2005

- Campanya institucional: Serveis per a l'alumnat
Des de març de 2005

- Campanya Enreda't amb la UA: serveis tecnològics per a l'alumnat· Estudis i Enquestes

L'Àrea de Comunicació Interna dirigeix, desenvolupa i gestiona estudis i enquestes relacionats amb diverses temàtiques relacionades amb la gestió universitària. També assessora en la realització d'estudis fets per altres serveis o unitats.

Relació d'estudis i enquestes. Curs 2004-2005:

- Enquesta sobre Internet en la UA
- Enquesta per a estudiants espanyols d'intercanvi
- Enquesta sobre actitud emprenedora de l'alumnat· Altres tasques de comunicació interna

- Participació en el disseny i gestió del lloc web "BOUA: Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant”. El projecte està sent desenvolupat sota la supervisió de la Secretaria General i el Vicerectorat d'Estructura i Desenvolupament Institucional. L'aplicació informàtica i el desenvolupament d’aquesta s’està fent pel servei d'Informàtica.

- Participació en la Comissió del web Corporatiu de la UA. Això implica la participació activa en les reunions quinzenals de la comissió i l'execució i resolució de determinades qüestions relacionades amb aquestes.
http://www.ua.es/va/internet/comite/index.html