Universidad de Alicante Memoria. Página principal

Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

PRESENTACIÓ

 

Dins del compromís que la Universitat manté amb la societat, ens hem proposat dinamitzar les relacions de les dues i, alhora, mostrar clarament el paper social que té la Universitat.

· Funcions

1. Coordinació de les tasques de l'equip rectoral referides a les relacions institucionals i a la premsa.

2. Foment de les relacions internacionals; seguiment de les relacions bilaterals i la cooperació internacional amb universitats i institucions.

3. Coordinació de la participació de la Universitat d'Alacant en els programes d'Educació de la Unió Europea. Coordinació dels programes amb Amèrica Llatina i dels programes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països del tercer món.

4. Suport a l'activitat internacional dels òrgans de govern (presència en xarxes i fòrums internacionals...).

5. Impuls de la mobilitat internacional, a través de les convocatòries de borses de viatge per a professors i ajudes a la internacionalització del personal d'administració i serveis.

6. Coordinació d'actes institucionals; preparació de visites i reunions institucionals.

7. Promoure l'execució de convenis internacionals i institucionals; foment de les relacions universitat-entorn social.

8. Definició i gestió de la imatge institucional.

9. Preparació dels actes protocol·laris de la Universitat, (obertura de curs, investidura de doctors honoris causa, etc.)

10. Implantació de la política estratègica de la Universitat d'Alacant.

11. Gestió d'ajudes pel Vicerectorat a través del seu gabinet de Relacions Institucionals.· Estructura

S'estructura en 2 Secretariats:

- Secretariat de Relacions Institucionals i Convenis.

· Gabinet de Relacions Institucionals
· Gabinet de Convenis
· Gabinet de Protocol
· Gabinet d'Imatge  i Comunicació Gràfica
· Cercador Tabarca

Des del Secretariat de Relacions Institucionals i Convenis es dissenyen actuacions dirigides, en primer lloc, a potenciar les relacions externes de la Universitat per a afavorir-ne la integració en l'entorn més immediat i estimular la internacionalització; en segon lloc, a fomentar i mantenir la identitat institucional per a enfortir la imatge corporativa de la Universitat a fi d'aconseguir una posició estratègica en el panorama universitari espanyol i internacional; en tercer lloc, a estimular el mecenatge i patrocini d'institucions públiques i entitats privades per a captar recursos externs finalistes que són gestionats directament o en altres unitats de la Universitat; i en quart lloc, a facilitar la integració dels diferents col·lectius universitaris per a afavorir la interdisciplinarietat i la comunicació interna.

El Gabinet de Convenis, que durant aquest any ha gestionat 651 convenis, dels quals 601 eren nacionals i 50 internacionals, s'ocupa, d'una banda, de tramitar la signatura de convenis entre la Universitat i altres institucions i, per una altra, de gestionar totes les activitats relacionades amb el seguiment dels mateixos. Per a millorar el servei, el Gabinet de Convenis té prevista la implementació progressiva d'un programa informàtic que permeta la gestió centralitzada i a través del web dels convenis.- Secretariat de Relacions Internacionals i Cooperació.

· Unitat de Cooperació Internacional
· Unitat de Relacions Internacionals
· Unitat de Mobilitat