Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

QUALITAT

 

Les activitats següents han sigut realitzades pel Secretariat de Qualitat, junt amb la Unitat Tècnica de Qualitat, durant el curs 2004-2005.

Avaluació de titulacions

El Programa d'Avaluació Institucional o avaluació per a la millora de les titulacions constitueix la continuació dels Plans Nacionals de Qualitat de les Universitats. A través d'aquest programa, l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) fa diagnòstics dels ensenyaments que permeten obtenir un títol oficial per a facilitar la presa de decisions, la millora contínua de la qualitat i preparar-los per a l’acreditació.

Titulacions avaluades dins del programa de l'ANECA:

llicenciatura en Biologia, llicenciatura en Química, Enginyeria Química, llicenciatura en Ciències del Mar, llicenciatura en Història i llicenciatura en Humanitats.


 

Avaluació del Professorat

Junt amb l'avaluació de titulacions i l'avaluació dels serveis, un altre dels pilars fonamentals de la millora de la qualitat universitària és l'avaluació de la docència, a través d'enquestes fetes als alumnes.

Durant el curs acadèmic 2004-2005 s'han posat en marxa els nous qüestionaris de l'enquesta docent que, a més de l'actualització de les preguntes, incorpora com a novetat la distinció entre assignatures teoricopràctiques i de metodologia docent exclusivament pràctica. Així mateix, es fa una enquesta en cada grup al professor per a conèixer diversos aspectes sobre la seua docència que aporten dades per a detectar-hi problemes i ajuden a incorporar elements per a millorar-la.

Durant aquest curs s'ha enquestat de forma obligatòria els professors dels centres següents: Escola d'Òptica i Optometria, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Facultat de Filosofia i Lletres. A més, tant en el primer quadrimestre com en el segon es van obrir sengles períodes de sol·licitud voluntària de l'enquesta.

En el primer quadrimestre, es van fer 929 enquestes en assignatures teoricopràctiques i 30 enquestes en assignatures pràctiques. En total, 632 professors distints van ser enquestats almenys una vegada durant aquest període.

En el segon quadrimestre, es van fer 869 enquestes en assignatures teoricopràctiques i 48 enquestes en assignatures pràctiques. En total, 602 professors distints van ser enquestats almenys una vegada durant aquest període.

 

 

Avaluació de serveis

La millora constant de la qualitat universitària no es limita a l'àmbit de l'ensenyament, sinó que necessàriament ha de comprendre tots els elements del sistema. Per aquest motiu, seguint la metodologia adaptada del model EFQM, s'està duent a terme l'avaluació dels serveis en l'àmbit de la gestió de la Universitat.

Serveis avaluats:

Gestió Econòmica, Comptabilitat, Alumnat, Selecció i Formació i Gestió de Personal.
Altres avaluacions docents

Avaluació del professorat del Curs d'Aptitud Pedagògica, organitzat per l'Institut de Ciències de l'Educació.

Enquestes realitzades:

- Enquesta de satisfacció de l'alumne:
es pretén mesurar la satisfacció que expressa l'alumne amb el programa formatiu, com a resultat d'una enquesta de satisfacció a una mostra significativa. Feta entre els alumnes de les titulacions d'Història, Humanitats, Biologia, Químiques, Enginyeria Química i Ciències del Mar.

- Enquesta de satisfacció dels egressats:
es tracta de mesurar la satisfacció que expressen els egressats amb els coneixements rebuts i les competències desenvolupades pel programa. Feta als egressats de les titulacions d'Història, Humanitats, Biologia, Químiques, Enginyeria Química i Ciències del Mar.

- Enquesta de satisfacció d'ocupadors:
mesura de la satisfacció que expressen els ocupadors i la resta de grups d’interès amb els coneixements adquirits i les competències desenvolupades pels egressats. Feta entre els empresaris i institucions que han acollit titulats d'Història, Humanitats, Biologia, Químiques, Enginyeria Química i Ciències del Mar.

- Enquesta de satisfacció laboral:
fet entre el personal adscrit als serveis universitaris immersos en el procés d'avaluació de serveis: Gestió Econòmica, Comptabilitat, Alumnat, Selecció i Formació i Gestió de Personal.

- Enquesta de satisfacció d'usuaris dels serveis universitaris:
feta entre els usuaris dels serveis universitaris immersos en el procés d'avaluació de serveis: Gestió Econòmica, Comptabilitat, Alumnat, Selecció i Formació i Gestió de Personal.

Emplenament d'estadístiques i qüestionaris de diferents organismes

- Enquesta de conjuntura laboral del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

- Enquestes de professorat, alumnat i PAS del Consell de Coordinació Universitària.

- Enquestes d'investigació i pressupost de l'Alt Consell Consultiu Valencià.

- Informes per a la CRUE sobre: alumnat, recursos humans, recursos materials, investigació i indicadors generals.

- Enquestes de l'Institut Nacional d'Estadística: costos laborals, estructura salarial, ensenyament universitari, avançament de matrícula, proves d'accés, I+D+I, comerç internacional, residus.

 

 

Coordinació del procés d'implantació i desenvolupament del SIUA:

- Definició i execució del projecte per a l’efectiva posada en marxa, tant en el Comitè de Seguiment del Projecte com en els diversos grups de treball que tracten cada una de les àrees implicades.

Com a complement a l’anterior s'elabora l'Anuari Estadístic, i es faciliten les dades estadístiques sol·licitades pels usuaris interns de la institució, com també als externs degudament autoritzats.

 

 

Desenvolupament d'accions formatives relacionades amb la gestió de la qualitat i l'EEES:

- Curs de Gestió de la Qualitat dels Serveis Universitaris

- Jornades i tallers de treball per a la implantació de les cartes de serveis en la UA.

- Mòdul Qualitat i Avaluació Institucional en els cursos de promoció laboral del PAS.

- Mòdul Avaluació i Certificació de la Qualitat en el curs Dimensió Europea de l'Educació Superior.

- Taller de treball sobre la gestió de processos dirigit al personal del SIBYD.