Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

 

Al llarg del curs acadèmic s’ha continuat en la mateixa línia d'actuacions de cursos anteriors amb l'objectiu de fomentar i incrementar la investigació en docència i l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. En aquest sentit cal assenyalar, d'una banda, el manteniment i l'actualització de la pàgina web http://www.eees.ua.es/, en la qual es recull la documentació i informació, tant d'àmbit estatal com europeu, sobre aquest procés i, d'altra banda, el desenvolupament del programa de xarxes d'investigació docent universitària, la posada en marxa d'experiències d'adequació de titulacions o matèries al nou sistema europeu i la difusió de resultats dels programes de docència universitària EEES.

Programa d'Investigació Docent (Xarxes)

La investigació docent davant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, objectiu prioritari de l'Institut de Ciències de l'Educació en el moment actual, se centra en la investigació.

L'objectiu prioritari de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UA se centra en la investigació educativa com metodologia més efectiva en la constitució de la identitat professional docent. Enfront del model canònic de formació del professorat de caràcter individualitzat i programat des del centre formatiu, l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant ha optat per un model participatiu amb una sèrie de connotacions bàsiques que li confereixen la seva pròpia identitat. L'actualitat d'aquest model s'identifica bàsicament per ser:

- col·laboratiu –xarxes de professors.
- participatiu –disseny del projecte per consens de tots els membres.
- basat en la investigació de la propia pràctica docent.
- continu (durada d’un curs acadèmic).
- flexible i adaptat (la formació es programa segons les necessitats dels participants).

En suma el model pretén crear un espai per al desenvolupament docent dels professors. En el desenvolupament d'un model propi de desenvolupament professional, basat en premisses com les citades, l'HISSI de la Universitat d'Alacant funciona com agència d'organització i coordinació per a la planificació i implementació d'accions de diferents formats:

- cursos i seminaris sobre disseny de les guies docents i planificació de la pràctica.
- suport en general per a les qüesitons didàctiques i d’investigació docent.
- asessoría metodològica in situ.
-
coordinació entre les accions empreses.
- altres funcions de suport emergents durant el procés.

La filosofia del model de Xarxes se sintetitza en el compromís, la implicació i la responsabilitat del professor en la gestió i facilitació de l'aprenentatge dels estudiants; i en la reflexió sistemàticament del professor sobre la seva docència donat per la configuració de les comunitats de discurs. Per això, les Xarxes docents conformen una comunitat d'aprenentatge, que investiguen i treballen en col·laboració i rendeixen compte de la qualitat de la seva docència.

En el disseny del model de desenvolupament professional docent tres elements han estat seleccionats com claus, una perspectiva contextualitzada de l'aprenentatge, la col·laboració com metodologia de professionalització i una postura de reflexió i investigació sobre la pràctica de la docència.

· Fonamentació del Programa 2004-2005:

El Programa de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària assumeix com nucli de la seva acció la promoció i suport de xarxes de professors, dedicades a la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge universitaris. Aquesta recerca de l'excel·lència acadèmica s'ha focalitzat en l'articulació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el currículum i en les accions per a la seva implementació. En un ulterior estadi s'han portat a terme projectes que han delineat i posat en acció un model curricular coherent amb els principis de l'Espai Europeu de l'Educació Superior (EEES).

El resultat de la convocatòria corresponent al referit curs escolar ha suposat la conformació d'un espai d'investigació de la docència, a partir d'una estructura articulada en xarxes col·laboratives. En particular, s'han constituït 46 xarxes de professors de la Universitat d'Alacant, que han desenvolupat processos d'investigació en disseny curricular, implementació de metodologies docents, estratègies d'aprenentatge i models d'avaluació en concordança amb els criteris que presideixen el procés de convergència a l’EEES, permetent així mateix iniciar experiències investigadores que faciliten el procés d'implantació del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS)

L'ICE ha adjudicat ajudes econòmiques a les xarxes per al desenvolupament de les seves investigacions (material, assistència a congressos, etc.) en funció del nombre de participants i la qualitat dels seus projectes d'investigació. Totes les ajudes han estat canalitzades a través dels Departaments dels participants, previ lliurament i avaluació de les seves memòries. Els projectes d'investigació de cada xarxa s'han inserit en la pàgina web de l'ICE i les seves memòries es publicaran pròximament en format Cdrom.

Les investigacions desenvolupades per les xarxes estan d'acord amb alguna de les següents orientacions.

· Projectes de Disseny Curricular

Són propostes centrades en el disseny de les guies docents de les assignatures de primer curs d'una Titulació seguint l'orientació ECTS. Les guies elaborades identifiquen objectius, competències i continguts de l'àrea de coneixement o de la matèria. Així mateix, especifiquen el model metodològic, les seqüències d'activitats, explicitant el percentatge de temps dedicat a cada fase i tipus d'aprenentatge, les estratègies d'avaluació, de feedback i el model de tutorització, les referències bibliogràfiques i els materials de suport a l'aprenentatge de l'alumne.

· Projectes d’Implementació curricular

Algunes xarxes han portat a terme processos d'implementació de metodologies conformes amb els ECTS, buscant una millora de la qualitat de l'aprenentatge dels alumnes i també del rendiment acadèmic. Per això han investigat sobre els models de tutorització, l'articulació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'aprenentatge de l'alumnat, la utilització dels portafolis discents com estratègia d'aprenentatge i avaluació, així com altres experiències adequades al ECTS. En particular:

1. Estratègies metodològiques com resolució de problemes, aprenentatge col·laboratiu, aprenentatge autònom, autoavaluació, aprenentatge basat en problemes, etc.

2. Valoració del temps i esforç que empren els estudiants per a la consecució dels objectius específics de diferents matèries.

3. Integració curricular de les TIC, a través de propostes d'activitats on-line o l'elaboració de materials de suport a l'aprenentatge en suport informàtic i multimèdia.

4. Integració i sistematització d'activitats acadèmiques com tutories, treballs, pràctiques i projectes en el model ECTS.

5. Disseny i implementació de criteris i procediments d'avaluació concordes amb el sistema ECTS.

Alguns projectes han inclòs simultàniament varis dels aspectes ressenyats i, fins i tot, contemplen un sistema d'avaluació del procés investigador desenvolupat.

· Metodologia del treball en xarxes

Els grups d'investigadors, després de consensuar els seus projectes i formalitzar la seva inscripció en el programa, han focalitzat el seu treball a través de l'acció col·laborativa, que han completat amb la participació en diverses activitats de formació (assistència a seminaris, conferències, ponències sobre la docència universitària...) així com amb l'anàlisi de material bibliogràfic específic, recollida i tractament d'informació, reunions de debat i elaboració de conclusions. Tot aquest procés ho han recopilat en les memòries finals dels projectes d'investigació, que incorporen tant la seqüència temporal de les investigacions com els seus resultats.

L'ICE ha promogut, addicionalment, diverses trobades amb especialistes i ha acreditat i certificat la participació dels professors en els projectes d'investigació. Finalitzada la quarta edició del Programa, podem afirmar que la constitució de xarxes de treball col·laboratiu ha fet possible que els professors compartisquen experiències docents, que s'impliquen desenvolupant concepcions de l'educació estructurades des de l'aprenentatge dels alumnes, que disposen d'un espai específic per al seu desenvolupament professional, que investiguen sobre els problemes vinculats als processos d'ensenyament-aprenentatge i, en síntesi, ha possibilitat que puguen ser partícips d'actives comunitats d'aprenentatge.

EQUIPS INTEGRANTS DE LES XARXES 2004-2005

XARXES
PARTICIPANTS

Adequació als crèdits ECTS de la formació pràctica en les assignatures de Física de les titulacions d’Arquitectura

Departament de Física, Enginyeria de Sistemesi Teoría de la Senyal

J. J. Rodes Roca
J. C. Moreno Marín
C. Neipp López
T. Beléndez Vázquez
A. Durá Doménech
J. Vera Guarinos
A. Beléndez Vázquez
R. Dale Valdivia
A. Martín García

L’objectiu principal és dur a terme un control temporal del treball realitzat per l’alumne amb la finalitat de disminuir la dispersió i acotar els intervals de temps necessaris per a cursar amb èxit una asignatura de Fonaments Físics en una titulació técnica.


Adequació del pla d’estudis de la Llicenciatura de Ciències de l’ Activitat Física i l’Esport a la Convergència Europea

Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques

J. A. Pérez Turpín
J. Blasco Mira
E. Andréu Cabrera
J. Carrió García
C. Suárez Llorca
R. Aznar Miralles
A. Campos Izquierdo

Els objectius són implantar un Pla d’Estudis de la Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport basada en la nova Convergència Europea i elaborar les guies didàctiques de les assignatures troncals.


Antropologia educativa aplicada a les pràctiques clíniques d’ Infermería I


Departament d’Infermería

J. Siles González
C. Solano Ruiz
M. Castell Molina
M. A. Fernández Molina
M. Núñez del Castillo
M. Rizo Baeza
E. Ferrer Hernández
I. Casabona Martínez
M. J. Muñoz Reig
M. Salazar Agulló

Es pretén fer partícips els alumnes en l’estudi de les diferències teòric-pràctiques a l’aula i en el servei sanitari així com analitzar de forma comparativa les dificultats i càrregues de treball en les assignaturres corresponents.


Antropología educativa aplicada a les pràctiques clíniques d’Infermería II

Departament d’Infermería

 

L. Cibanal Juan
E. M. Gabaldón Bravo
R. M. Pérez Cañaveras
M. F. Vizcaya Moreno
J. M. Domínguez Santamaría
J. L. Jurado Moyano
E. Cartagena de la Peña
P. Fernández Sánchez
A. Sanjuán Quiles
M. Lillo Crespo

L’objectiu principal és adaptar la guia de practiques clíniques a les dimensions curriculars i metodològiques més idònies segons la configuració de l’Espai Europeu d’Educació Superior.


Articulació d’objectes d’aprenentatge electrònics per a la docència universitària

Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques

R. Roig Vila
A. Giner Gomis
J. A. Martínez Bernicola
M. Navarro Pastor
C. Oliva Alcalá
M. M. Pastor Galbis
S. Mengual Andrés

Es pretén investigar sobre les possibilitats que ofereix Internet per a la millora de la qualitat de l’aprenentatge de l’alumne d’Educació (Magisteri i Psicopedagogía)


Assignatures de primer curs de la Llicenciatura en Química-APCLQ

Departament de Química Analítica

N. Grané Teruel
M. Mediero Almendros
L. Segura Abad
J. M. Santiago Pérez
V. Hernándis
J. Mora Pastor
J. L. Todolí Torró
M. Pardo Casado
J. A. Miralles
J. L. Vázquez Picó
V. Montiel Leguey
J. Orts Mateo
J. González García
M. Martínez Escandell
R. Torregrosa Maciá
I. Pastor Beviá
M. Yus Astíz

L’objectiu d’esta xarxa és dissenyar la distribució del temps de treball de l’alumne aplicant nous mètodes d’aprenentatge en les assignatures corresponents per a la posterior elaboració de la guia docent del primer curs de llicenciatura en Química.


BdeIS: Integració, millora i investigació en l’aprenentatge de les Bases de Dades i l’Enginyeria del Software

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

P. Martínez Barco
C. Cachero Castro
E. Gómez Ballester
A. Montoyo Guijarro
P. Moreda Pozo
R. Muñoz Villena
M. Palomar Sanz
J.C. Trujillo Mondéjar
A. Suárez Cueto
S. Vázquez Pérez

Esta xarxa pretén dissenyar les guies docents per a les assignatures de Bases de Dades i Enginyeria del Software.


Biotecnologia


Departament de Biotecnologia

Departament d’Infermeria

J. de Juan Herrero
M. García Irles
J. M. Sempere Ortells
M. J. Gómez Torres
J. L. Girela López
M. L. De la Sen Fernández
F. Marco de la Calle
C. Gomis Carratalá
R. M. Pérez Cañaveras
Y. Segovia Huertas

Els objectius de la xarxa són elaborar guies docents de laboratori segons el programa de Convergència Europea i adaptar el procés d’ensenyament-aprenentatge de les pràctiques de laboratori al nou Marc d’Educació Superior Europea.


Coordinació entre els models d'ensenyament de Física de diverses carreres i l'adaptació al sistema ECTS. Aplicació: el cas dels laboratorisDepartament de Física Aplicada

A. Gras Martí
M. J. Caturla
A. Celdrán Mallol
J. L. Doménech Blanch
J. A. Miralles Torres
M. Pardo Casado
J. V. Santos Benito
J. M. Villalvilla Soria
J. Pons
M. Cano Villalba

Els objectius son: coordinar els ensenyaments d'assignatures de Física de cursos consecutius, prestar atenció especial a la transició Secundària-Universitat i als continguts de cada curs de la carrera, analitzar i fer propostes d'integració de les pràctiques de laboratori i avaluar l'estat actual de la docència en tots els aspectes, especialment el de les pràctiques de laboratori, de cara als ECTS.


Crèdits ECTS en Control de Processos


Departament de Física, Enginyeria de Sistema i Teoria de la Senyal

F. Ortiz Zamora
P. Gil Vázquez
M. A. Baquero Crespo
A. Belmonte Murcia

Es pretén dissenyar la guia docent per a les assignatures de Control de les titulacions d’informàtica al Sistema Europeu de Crèdits ECTS


DESAEDU (Psicologia del desenvolupament i l’educació en edat escolar)


Departament de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica

C. González Gómez
M. R. Bermejo García
C. R. Mañas Viejo
T. Ordóñez Rubio
R. Gilar Corbi
A. M. Pérez Sánchez

La xarxa es planteja confeccionar una guia docent que permeta el disseny i posterior implantació dels crèdits ECTSa l’assignatura de Psicología Aplicada a l’Educació Física i implementar metodologies conformes amb els ECTSper a conseguir una millora de la qualitat i el rendiment de l’aprenentatge dels alumnes.


Desenvolupament de metodologies docents per a les assignatures experimentals en l’àrea de coneixement de Química Analítica. Adequació dels Programes a la normativa de Convergencia Europea.


Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia

J. L. Todolí Torró
L. Gras García
J. Mora Pastor
A. Jiménez Migallón
M. S. Prats Moya
S. E. Maestre Pérez
G. Grindlay Lledó
E. Paredes Paredes

Els objectius són elaborar les guies docents de les assignatures “Experimentació en Química Analítica” i “Experimentació en Química I”, desenvolupar, aplicar i avaluar activitats de tipus no presencial adaptades a les característiques de les noves assignatures i a la filosofia d’ECTS i modificar continguts de les assignatures corresponenets així com avaluar els seus canvis.


Direcció estratègica de l’empresaDepartament d’Organització d’Empreses

 

B. Marco Lajara 
J. F. Molina Azorín
E. Claver Cortés
M. D. López Gamero
J. Pereira Moliner
E. Pertusa Ortega
D. Quer Ramón
P. Zaragoza Sáez

Es pretén valorar la dificultat i quantitat de treball de l’estudiant per a alcançar els objectius de la materia i dissenyar i implantar criteris i models d’avaluació concordes amb el sistema ECTS.


Docència Musical universitària

Departament d’Humanitats Contemporànies

M. A. Molina Valero
J. M. Esteve Faubel
E. Devesa Cano
J. A. Espinosa Zaragoza

L’objectiu principal és elaborar la guia docent per a l’assignatura de Formació Instrumental.


E3TOOL: Cap a l’espai Europeu d’Ensenyament superior: ferramentes de suport a la planificació docent per a la implantació de les Directrius de Bolònia en l’U.A.

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

M. Saiz Noeda
J. L. Verdú Más
J. L. Vicedo González
P. J. Ponce de León Amador
R. Romero Jaén

La temática de la investigació se centra en la investigació del temps i esforç per part de l’alumne en l’aprenentatge de la materia de Disseny i Anàlisi d’Algoritmes.


ECTS en TDS
 

Departamentde Física, Enginyeria de Sistemes i Teoría de la Senyal

J. J. Galiana Merino
C. Pascual Villalobos
E. Gimeno Nieves
A. Albaladejo Blázquez

L’objectiu principal plantejar és dissenyar les guies docents de les assignatures corresponents d’acord al sistema de crèdits ECTS.


El sistema de pràctiques com ensenyament del projecte arquitectònic: sistemes d’avaluació docent

Departament d’Expressió Gràfica i Cartografía

J.M. Torres Nadal
E. Nieto Fernández
J. Alvado Bañón
J. Gironella Pallarés
D. Alonso Vera
J. García-Solera Vera
A. Jaque Ovejero
A. Payá Benedito
J. Sánchez Merina
F. Grau Valldosera
F. Mejías Villator
J. Peña Galiano
J. A. Sánchez Morales
M. Bailo

La xarxa es proposa implementar un sistema d’avaluació (autoavaluació i avaluació compartida), d’acord amb els criteris ECTS i continuar amb el disseny del Sistema de Pràctiques com a sistema alternatiu d’ensenyament del Projecte Arquitectònic.


Estadística
 

Departament de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

M. Pujol López
J. Requena Ruiz
J. Montoyo Bojo
F. Aznar Gregori

La xarxa té com a objectiu valorar l’esforç de l’estudiant.


Estratègia i creativitat en comunicació

Departament de Sociologia II, Psicología, Comunicació i Didàctica

V. Tur Viñes
D. Fernández Poyatos
J. Orbea mira
M. Poveda Salva

L’objectiu principal és desenvolupar continguts i metodologies necessàries per a la docència en les assignatures corresponents en termes ECTS


Experimentació en Química Analítica


Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia

N. Grané Teruel
A. Canals Hernández
M. L. Martín Carratalá
J. M. Santiago Pérez
C. Domini
M. Hidalgo Núñez
J.C. Sánchez Melero

La xarxa es proposa dissenyar la guia docent de l’assignatura pràctica “Experimentació en Química Analítica”.


Geometria bàsica per a enginyers

Departament d’Expressió Gràfica i Cartografía

E. Sentana Cremades
I. Sentana Gadea
M. Serrano Cardona
M. T. Pérez Carrión
R. Pígem Boza
R. Tomás Jover
A. Gómez Gabaldón
M. C. Díaz Ivorra
J. L. Poveda
S. García García
E. Chordá Sáez
E. Gras Moreno

Es pretén dissenyar la guia docent per a l’assignatura d’Expressió Gràfica


Ilògica

Departamentde Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

F. Llorens Largo
M. J. Castell de Haro
F. Gallego Durán
J. Gomis Castelló
R. Satorre Cuerda
C. Villagrá Arnedo

Els objectius són elaborar i mantenir un magatzem en Internet de recursos docents sobre la matèria de Lògica, fonamentalment des d’una perspectiva de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.


Implantació ECTS en FIA-GAA-MFAC

Departament de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

M. Pujol López
R. Molina Carmona
J. A. Puchol García
P. Compañ Rosique
R. Satorre Cuerda
F. Aznar Gregori
C. Villagrá Arnedo
P. Arques Corrales
P. Suau
F. Mora Lizán

L’objectiu de la xarxa és dissenyar les guies docents de les corresponents assignatures seguint l’orientació ECTS


Implementació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu

Departament de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica

Departament de Treball Social i Serveis Socials

J. Mondragón Lasagabaster
C. López Sánchez
A.M. Gómez Bernabeu
F. J. Domínguez Alonso
J. Mira Grau
R. Mohedano Menéndez

Esta xarxa pretén implementar estratègies d’aprenentatge cooperatiu en distintes assignatures de l’Àrea de Psicología Social d’acord amb els crèdits ECTS.


Implemetació de l’ECTS en les assginatures de Llengua Àrab. Guies Docents
 

Departament de Filologies Integrades

F. Ramos López
L. Gómez García
J. Zanón Bayón
C. García Cecilia
J. Barreda Sureda

El principal objectiu és elaborar guies docents de Llengua Àrab, d’acord amb els ECTS.


INF-EEES. Xarxa per a l’adaptació dels estudis d’Informàtica A l’Espai Europeu d’Educació Superior
 

Departament de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria de la Senyal

F. LLorens Largo
M. J. Castell de Haro
J. Penadés Martínez
F. Llopis Pascual
J. L. Vicedo González
R. Satorre Cuerda
A. Marquez Ruiz
M. Pujol López
J. Requena Ruiz
P. García Fernández

La xarxa pretén elaborar una monografia sobre "Adaptació dels estudis de primer curs d'Enginyeria en Informàtica a l'Espai Europeu d'Educació Superior. L'experiència de la xarxa de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant".


Innovació metodològica en una assignatura d’Infermería
 

Departament d’Infermeria

M.T. Ruiz Royo
I. Casabona Martínez
R. Casanova Valero
P. Fernández Pérez
A. Ors Montenegro

El projecte de treball de la xarxa se centra en portar a terme canvis metodològics per a la millora del rendiment de l'aprenentatge dels alumnes i determinar necessitats temporals reals (crèdits ECTS) per a arribar als objectius proposats en l'assignatura "Infermeria Matern Infantil".


INVESTEDU

Departament de Filologia Anglesa.

Departament de Sociologia I i Teoría de l’Educació.

Departament de Dret Internacional Públic i Dret Internac.

Departament d’Humanitats Contemporànies

A. Montes Fernández
M. Carrasco Andrino
M. Jiménez Delgado
M. Moreno Seco
J.C. Sandoval

Es pretén estudiar les possibilitats de l'aplicació de mètodes d'autoaprenentatge a través del Campus Virtual i altres eines informàtiques d'autoaprenentatge i autoavaluació, com Hot Potatoes.


Investigació en docència de tercer cicle d'acord amb l'Espai Europeu Educació Superior
 

Departament de Filologia Catalana

 

V. Martines Peres
J. Martines Peres
E. Balaguer Pascual
C. Segura Llopes
V. Beltrán Calvo
J. Baldaquí Escandell
J. J. Ponsada Sanmartín
B. Montoya Abat
A. Mas Miralles
C. Cortés Orts
J. Borja Sanz
J. Espinós Felipe
J. L. Martos Sánchez
S. Montserrat Buendia
M. I. Guardiola Savall
M. García Sempere
R. Alemany Ferrer
L. Alpera Leiva

Es planteja elaborar una proposta de Programa Doctoral Interdisciplinar que es proposa articular els estudis de Filologia Catalana amb altres filologies, inserint-los en els àmbits hispànic, romànic i europeu.


Investigació per a la implementació metodològica de treball col·laboratiu en Traducció i Filologia segons els ECTS


Departament de Filologia Catalana

Departament de Filologia Anglesa

Departamento de Filologia Espanyola

V. Martines Peres
J. R. Belda Medina
M. A. Campos Pardillos
J. Franco Aixelá
V. Pina Medina
J. Martines Peres
P. Pérez Contreras
J. A. Padilla
V. Tortosa

Els objectius plantejats per la xarxa són investigar sobre les possibilitats educatives que ofereix la traducció literària i l'específica, amb la finalitat de millorar les competències lingüístiques i comunicatives de l'alumnat de Filologia i Traducció i aprofundir en les aplicacions educatives en aquests camps en les TIC i concretament d'Internet.


Investigació docent en Matemàtica Discreta per a les titulacions d’ Informática

Departament de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

J. Penadés Martínez
J. Arnal García
R. Bernabeu Rico
J. Gomis Castelló
V. Migallón Gomis
S. Ramon

Es pretén emplenar metodologies docents per a l'assignatura corresponent en les titulacions d'Informàtica conforme amb l’ ECTS


Investigació docent sobre l’ensenyament de la Física en titulacions d’ Enginyeria

Departament de Física, Enginyeria de Sistemes iTeoría de la Senyal

A. Campos Bagatín
M. Álvarez López
A. Hernández Prados
S. Gallego Rico
A. Marco Tobarra
A. Márquez Ruiz
D. Méndez Alcaraz
F. Ortuño Sánchez
J. Rosa Herranz
J. M. Torrejón Vázquez
M. S. Yebra Calleja

La xarxa es planteja afrontar qüestions lligades a la metodologia, continguts, mètodes d'avaluació i adaptació de les nostres assignatures als Crèdits ECTS.


Investigació en docència en L’Àrea de Nutrició i Bromatologia

Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia

S. E. Maestre Pérez
M. S. Prats Moya
G. Grindlay Lledó
E. Paredes Paredes

L'objectiu és dissenyar guies docents de les corresponents assignatures en la Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica d'acord als ECTS.


La web com element fonamental de l’aprenentatge no presencial

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

 

S. Meliá Beigbeder
F. Llopis Pascual
J. Peral Cortés
A. Fernández Rodríguez
S. Luján Mora
M. A. Baeza
M. A. Varó Giner
E. Saquete Boró
I. Garrigós Fernández
B. Navarro Colorado
J. Aragonés Ferrero

Els objectius són desenvolupar i avaluar l'estudi i engegada d'una eina basada en l'ús de la web per a facilitar l'aprenentatge no presencial per part dels alumnes.


Mètodes d’autoaprenentatge en Fisiologia (II)

Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia

I. Ivorra Pastor
E. de Juan Navarro
J. Martínez-Pinna López
A. Morales Calderon

Es pretén valorar els avantatges de l'ús de mètodes d'autoaprenentatge en Fisiologia.


MODOTIC

Departament d’Innovació i Formació Didàctica

Departament de Ciències Històric-Jurídiques

Departament d’Anàlisi Geogràfic Regional

M. I. Vera Muñoz
A. Ramón  Morte
M. M. Martínez Almira
A. Díez Mediavilla
F. Fernández Carrasco
M. C. Soriano López

La xarxa té com finalitat elaborar un model de guia docent per a un aprenentatge virtual


Oficina Tècnica


Departament d’Expressió Gràfica i Cartografia

J. I. Ferreiro Prieto
M. T. Pérez Carrión
R. Tomás Jover
R. Pigem Boza
M. C. Díaz Ivorra
M. Serrano Cardona

L'objectiu de la xarxa és plantejar l'assignatura corresponent per a la nova titulació tenint en compte els Crèdits ECTS a partir dels treballs realitzats fins a la data i l'experiència professional.


Organització d’Empreses

Departament d’Organització d’Empreses

J. J. Tarí Guilló
R. Andreu Guerrero
S. de Juana Espinosa
J. A. Fernández
E. Manresa Marhuenda
L. Rienda García
V. Sabater Sempere
J. Valdés Conca

Els objectius són continuar amb el treball desenvolupat l'any anterior referit a les guies docents i valorar als alumnes i intentar treballar en projectes d'implantació curricular .


REDCATS-primer curs. Estudi de la docència de qualitat en Treball Social.Departament de Treball Social i Serveis Socials

Departament de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica

M. A. Martínez Román
Y. Doménech López
F. Martín Irles
M. A. Mateo Pérez
C. Ramos Feijóo
E. Suárez Soto
E. Villegas Castrillo
A. Bellido Alonso
P. Caturla Martínez
R. Costa Navarro
G. Juste Ballesta
A. Lorenzo García
C. Guirao Mirón
R. Martínez Verdú
A. M. Pastor Llorca
C. Mañas Viejo

Es pretén adaptar el procés d'ensenyament-aprenentatge de primer curs de de Treball Social a les directrius EEES


REDCATS-segon curs DTS. Estudi de la docència de qualitat en Treball Social

Departament de Treball Social i Serveis Socials

Departament de Sociologia II

Departament d’Humaniats Contemporànies

J. Lorenzo García
N. de Alfonseti Hartmann
M. T. Mira-Perceval Pastor
M. J. Asensi
A. Lillo
V. Giménez
J. R. Rico

La xarxa s'ha centrat en l'aplicació i redefinició de les guies docents en la seva experimentalitat, així com altres actuacions que es deriven de l'aplicació d'aquestes guies en el marc del projecte d'ensenyament-aprenentatge dintre de l'Espai Europeu d'Educació Superior.


Salut Laboral


Departament de Salut Pública

EU de Relacions Laborals

E. Ronda Pérez
J. Uris Selles
A. Buzzaqui
J. Latour

L'objectiu fonamental és valorar la dificultat i quantitat de treball de l'estudiant per a complir els objectius del programa.


Sistema Europeu de Crèdits en Titulacions d’Informàtica: Robots i Sistemes Sensorials. Experiències en educació col·laborativa.


Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria de la Senyal

J. Pomares Baeza
F. A. Candelas Herías
S. T. Puente Méndez
F. Torres Medina

Es pretén dissenyar la guia docent de l'assignatura corresponent que permeta la seva adaptació al Sistema de Crèdits ECTS.


Teoria de la Senyal

Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria de la Senyal

M. Romá Romero
J. M. López Sánchez
T. Martínez Marín
J. D. Ballester Berman
B. Pueo Ortega
S. Bleda Pérez

L'objectiu és implantar un model docent combinant aprenentatge cooperatiu i ensenyament basat en resolució de problemes.


TICEM: Tecnologia i comunicació aplicades a l’Educació Matemàtica

Departament d’Innovació i Formació Didàctica

M. C. Carmen Penalva
S. Llinares Ciscar
G. Torregrosa Gironés
J. Valls González
A. Cos Córcoles
C. Rey Más
M. L. Callejo de la Vega
A. I. Roig Albiol
C. Martínez García
A. Moncho Pellicer

La xarxa pretén integrar les TIC en la implementació de metodologies rellevants i sistematització d'activitats acadèmiques conforme amb els ECTS que faciliten la construcció del coneixement de Didàctica de la Matemàtica dels estudiants de les assignatures de la Universitat d'Alacant.


TUSPR@CTICAS


Departament de Didàctica General i Didáctiques Específiques

Departament de Sociologia II

J. E. Blasco Mira
J. A. Pérez Turpín
E. Andreu Cabrera
S. Grau Company
C. Suárez Llorca
R. Aznar Miralles

L'objectiu de la xarxa és elaborar guies docents de les corresponents assignatures d'acord als ECTS.


Xarxa de tutories actives de la Diplomatura dÒptica i Optometria

Departament d’Òptica

 

B. Domenech Amigot
P. Cacho
P. Boj
F. M. Martínez Verdú
P. Coloma Torregrosa
M. T. Caballero
D. De Fez Saíz
C. Illueca Contri
J. Pérez Rodriguez
C. Vázquez Ferri
V. Camps
A. Jornet Carrillo
J. L. Company Vidal

La xarxa es planteja com objectiu fomentar l'assistència de l'alumne a les classes teòriques i a les tutories mitjançant un sistema de tutories actives.


III Jornades de xarxes d'investigació en docència universitària

El programa xarxes es va completar amb les III JORNADES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA, celebrades els dies 13 i 14 de juny de 2005; i l'edició d'un CD que integra les comunicacions i ponències presentades.

Aquestes Jornades van propiciar l'emergència d'un fòrum de intercomunicació i reflexió en el debat acadèmic orientat al desenvolupament del sistema ECTS. La seva modalitat semipresencial va permetre exposar perspectives científiques i innovacions pràctiques per al seu debat a través d'un fòrum on-line. Addicionalment, les sessions presencials i els espais de comunicació oberta van possibilitar la participació activa i crítica, alhora que situada en la realitat de les aules universitàries.

Les tres conferències que es van desenvolupar són:

- Reptes i oportunitats de la universitat espanyola en el procés de convergència a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
S. Ordóñez Delgado

- Qualitat de l’ensenyament i investigació.
G. Roselló Nicolau

- Les universitats front al repte de l’EEES: visió des del govern autonòmic.
J. E. Capilla Roma

Es desenvoluparen dos panells d’experts:

Panell A:
- L’Espai Europeu d’Educació Superior.
R. Grau Gumbau

- La configuració d l’Espai Europeu d’Educació Superior.
I. Cantón Mayo

- Algunes iniciatives de l’UPV enb el marc de la convergencia amb l’Espai Europeu d’Educació Superior.
J. M. Maiques March

- L’Espai Europeu d’Educació Superior i la Universitat de Valencia.
J. Alfaro Rocher

Panell B:
- L’avaluació institucional d’un títol de la Universitat de Córdova: postgrau d’Orientació Familiar.
M. D. García Fernández

- Innovacions realitzades en la Universitat Politécnica de Madrid en l’àrea de Convergencia Europea.
R. M. González Tirados

- Un model didàctic per a atendre el rept de la Convergencia Europea.
A. Medina Rivilla i S. Gento Palacios

- Iniciatives de l’UJI per a l’adaptació de la docència a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
R. Cloquell Tomás, M. A. Fortea Bagán i E. González Alamilla

- Programa de formació i innovació docent de la Universitat de Santiago de Compostela.
C. Rodríguez i M. J. Méndez

Les 54 comunicacions presentades van girar entorn de tres temes:

TEMA 1: INVESTIGACIÓ DE L’ESFORÇ I TEMPS D’APRENENTATGE DELS ALUMNES

- Desenvolupament de competències d'aprenentatge en l'alumnat de Magisteri i Psicopedagogia a partir del disseny de webquest.
R. Roig Vila,A. Giner Gomis, J. A. Martínez Bernicola, M. Navarro Pastor, C. Oliva Alcalá,M. M. Pastor Galbis, S. Mengual Andrés

- Activitats docents per al desenvolupament de l'aprenentatge de l'alumne en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior: experiències en dret administratiu.
M. T. Cantó López

- Valoració dels avantatges de l'ús de mètodes d'autoaprenentatge en Fisiología.
I. Ivorra Pastor, E. de Juan Navarro, J. Martínez-Pinna, A. Morales Calderón

- Aprendre com metáfora.
A. Forés Miravalles, A. Montané López

- Sistema automatitzat d'autoavaluació de l'aprenentatge basat en proves tipus test.
C. Maté, J. M. Labernia

- Estudi de la docència de les assignatures d'Expressió Gràfica en l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques de la Universitat d'Alacant (Espanya) al nou còmput de crèdits ECTS.
J. I. Ferreiro Prieto, M. T. Pérez Carrión, M. G. Serrano Cardona, R. Tomás Jover,R. E. Pigem Boza, M. C. Díaz Ivorra, J. C. Vañó Alcázar

- EEES: Valoració del treball dels alumnes.
R. Andreu Guerrero; S. de Juana Espinosa; J.A. Fernández Sánchez; E. Manresa Marhuenda; L. Rienda García; V. Sabater Sempere; J.J. Tarí Guilló; J. Valdés Conca

- Estudi sobre la dedicació de l'alumnat d'Enginyeria Química a l'assignatura d'Expressió Gràfica.
I. Sentana Gadea, E. Sentana Cremades, S. García García, E. Chordá Sáez, J. L. Poveda Pérez

- Anàlisi de l'assignatura Matemàtica Discreta de les enginyeries informàtiques en termes de l'esforç i el temps d'aprenentatge.
J. Arnal García, R. Bernabeu Rico, J. J. Gomis Castelló, V. Migallón Gomis, J. Penadés Martínez, S. Ramon

- Estudi de valoració del treball dels alumnes en l'assignatura FIA d'Enginyeria Informàtica. Un cas concret.
P. Arques Corrales, F. Aznar Gregori, O. Colomina Pardo, P. Compañ Rosique, R. Molina Carmona, J. A. Puchol García, M. Pujol López, R. Rizo Aldeguer, R. Satorre Cuerda, C. Villagrá Arnedo

- BdeIS: Bases de dades i Enginyeria del programari.
A. Montoyo Guijarro, M. Palomar Sanz, P. Martínez-Barco, A. Suárez Cueto, E. Gómez Ballester, J. C. Trujillo Mondéjar, J. Gómez Ortega, R. Muñoz Guillena, C. Cachero Castro, P. Moreda Pozo

- L'estimació de l'esforç efectiu per a superar l'assignatura d'Estadística descriptiva en les llicenciatures en Economia i Administració d'Empresa.
M. D. Jano Salagre, S. Ortiz Serrano

- Aprenentatge cooperatiu en Economia: una experiència en les pràctiques de l'assignatura “OEI i Economia de la Unió Europea”.
C. Ródenas, M. Martí


TEMA 2: INVESTIGACIÓ PER A L’ELABORACIÓ DE GUIES DOCENTS

- Un projecte en xarxa per a la convergència educativa europea en el segon curs de la diplomatura de Treball Social de la Universitat d'Alacant: disseny de guies docents basades en la nova configuració del crèdit.
N. de Alfonseti Hartmann, V.M. Giménez Bertomeu, A. Lillo Beneyto, J. Lorenzo García, Mª T. Mira-Perceval Pastor,J.R. Rico Juan

- Estudi dels elements que configuren la guia docent, com material de treball, en l'adaptació al sistema europeu de crèdits (ECTS) per a la docència universitària.
C. González, R. Gilar, C. Mañas,M. R. Bermejo

- Estils d'aprenentatge i actituds cap a l'escriptura en estudiants universitaris.
M. Álvarez, L. Villardón, C. Yániz

- Guia docent de l'assignatura: Coneixement del Medi Natural i la seva didàctica en la titulació de Magisteri: Educació Infantil.
R. Quijano López, M. T. Ocaña Moral y L. C. Vida Sagrista

- Proposta de currículum de Llengua Àrab per a la Universitat d'Alacant.
J. Barreda Sureda, C. García Cecilia, F. Ramos López, L. Gómez García, J. Zanón Bayón2

- El professor guia en l'ensenyament de les Arts Plàstiques.
M.I. Moreno Montoro

- Disseny i desenvolupament d'un pla de formació del professorat basat en l'aprenentatge de l'estudiant.
I. Elexpuru, A. Martínez, L. Villardón, C. Yániz

- Estudi de l'adaptació d'assignatures de Xarxes de Computadors al Sistema Europeu de Crèdits.
F. Ortiz, P. Gil, A. Belmonte, M. Baquero

- Desenvolupament de metodologies docents per a les assignatures experimentals en l'àrea de coneixement de Química Analítica. Adequació dels programes a la normativa de Convergència Europea.
L. Gras, G. Grindlay, A. Jiménez, S. E. Maestre,J. Mora, M. S. Prats, J. L. Todolí

- Disseny d'una guia docent de Matemàtica Discreta adaptada al sistema de crèdits ECTS i predisposició de l'alumnat a aquests canvis.
J. Arnal García, R. Bernabeu Rico, J. J.Gomis Castelló, V. Migallón Gomis, J.Penadés Martínez, S. Ramon.

- Ensenyament de la Física en titulacions d'Enginyeria.
A. Campo Bagatín, A. Márquez Ruíz, M. Álvarez López, A. Beléndez Vázquez, A. Hernández Prados, S. Galego Rico, A. Marco Tobarra, A. Martín García, D. Mendez Alcaraz, M.F. ortuño Sanchez, J. Rosa Herranz, J.M. Torrejón Vázquez, M.S. Yebra Calleja

- Elaboració de la guia docent de Fonaments d'Intel·ligència Artificial. Xarxa d'implantació ECTS en FIA-JRV-MFAC.
F. Aznar Gregori, P. Suau Pérez, P. Compañ Rosique, R. Rizo Aldeguer, R. Molina Carmona, M. Pujol López, J. A. Puchol García, R. Satorre Cuerda, O. Colomina Pardo, C. Villagrá Arnedo, P. Arqués Corrales

- E3TOOL: Cap a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Eines de suport a la planificació docent per a la implantació de les directrius de Bologna en la Universitat d'Alacant.
M. Saiz Noeda, , P. J. Ponce de León, J. L. Verdú,J. L. Vicedo

- Les xarxes d'investigació en docència universitària en el procés de convergència de crèdits europeus. Un exemple pràctic: elaboració d'una guia docent de “Fonaments Històrics i Antropològics d'Infermeria”.
J. Siles González, C. Solano Ruiz, M. Castell Molina, M.A. Fernández Molina, M. Núñez del Castillo, M. Rizo Baeza, E. Ferrer Hernández, I. Casabona Martínez, M.J. Muñoz Reig, M. Salazar Agulló

- Procés d'elaboració de guia d'aprenentatge adaptada al EEES: experiència d'implantació.
M. V. Sánchez Rebull, D. Pellicé Salvat, A. Travé Bautista

- Elaboració i metodologia de desenvolupament de la guia docent d’Histologia Aplicada conforme a l’EEES. La investigació dirigida i l'ús de portafolis.
F. J. Esteban, A. M. Abril, J. Navas, J. M. Quesada, R. Luque, F. Elosegui, E. Serrano, J. M. Pérez

- Guia docent per a l'assignatura “Adreça estratègica de l'empresa”.
E. Claver Cortés, M. D. López Gamero, B. Marco Lajara, J. F. Molina Azorín, J. Pereira Moliner, E. Pertusa Ortega, D. Quer Ramón, P. C. Zaragoza Sáez

 

TEMA 3: INVESTIGACIÓ EN EXPERIMENTACIÓ i IMPLEMENTACIÓ EEES

- La comunicació en un entorn virtual d'aprenentatge de Didàctica de la Matemàtica.
M.C. Penalva Martínez, J. Valls González, A. Cos Córcoles, C. Rey Más, S. Llinares Ciscar, G. Torregrosa Jirones

- Projecte “Invitro”: gestió de grups d'investigació en entorns virtuals recolzats en tècniques, recursos i objectes d'aprenentatge.
M. E. del Moral Pérez, R. Rodríguez González, L. Villalustre Martínez

- Ruralnet: una experiència de metodologia docent semipresencial adaptada als ECTS.
M. E. del Moral Pérez, L. Villalustre Martínez

- Se senten satisfets els professors universitaris de la docència que imparteixen?.
J. Herranz Bellido, A. Reig Ferrer; J. Cabrero García

- Aplicació del portfoli discent. Una experiència interdisciplinar.
A. Bia Platas, M. del Mar Carrasco Andrino, M. Jiménez Delgado, A. Montes Fernández, M. Moreno Seco

- Visió de la cultura institucional docent per part dels càrrecs acadèmics de la Universitat de Barcelona.
V. Benedito, G. Ion, G.Torres

- Les noves titulacions en el marc de l’EES.
T. Mentado, A. Chabert, J. J. González

- Influeixen els canvis dels plans d'estudi en el rendiment acadèmic dels alumnes?.
R.M. Pérez-Cañaveras,M.J. Gómez Torres, M.F. Vizcaya Moreno, J. De Juan Herrero

- Investigació sobre la incorporació de tècniques multimèdia i tecnologies web a l'educació col·laborativa en assignatures d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica.
F. Torres Medina, F. A. Candelas Herías, J. Pomares Baeza, S. T. Puente Méndez

- Anàlisi de continguts, metodologies i prerequisits d’assignatures de Física.
A. Gras Martí, M. J. Caturla, A. Celdrán Mallol, J. L. Domènech Blanch, J. A. Miralles Torres, M. Pardo Casado, J. V. Santos Benito, J. M. Villalvilla Soria, M. Cano Villalba

- Adequació als crèdits ECTS dels Fonaments Físics en les titulacions d'Arquitectura.
J. J. Rodes Roca, J. C. Moreno Marín, C. Neipp López, T. Beléndez Vázquez, A. Durá Doménech, J. Vera Guarinos, A. Beléndez Vázquez

- Innovació pedagògica i aplicació de crèdits ECTS a l'ensenyament experimental en Química Analítica, aplicat a l'assignatura troncal: Experimentació en Química Analítica.
A.Canals Hernández, C. Domini, N. Grané Teruel, M. Hidalgo Núñez, M. L. Martín Carratalá, J. C. Sánchez Melero, J .M. Santiago Pérez

- Adaptació progressiva teòric-pràctica d'assignatures troncals d’ITT-SI.
M. Romá, J. D. Ballester, S. Bleda, J. Escolano, J. M. López, E. Martín, T. Martínez, B. Pueo

- Canvi del model didàctic en la titulació d'Administració i Adreça d'Empreses com aproximació al nou EEES.
M. Boronat Navarro, C. García Palao, M. J. Oltra Mestre

- Aplicació de noves metodologies en una assignatura experimental.
T. Pardo Vicente

- Model docent i avaluació de l'assignatura d'Experimentació en Enginyeria Química.
L. Contat, A. Vallés, A. Ribes, R. Pérez

- Anàlisi d'una implantació incipient dels crèdits ECTS.
J. Mondragón Lasagabaster, A. Bueno Bueno, A. Rosser Limiñana, C. López Sánchez, M. Beléndez Vázquez

- El professorat universitari en el context de la convergència europea: un projecte basat en la indagació de la docència i en els processos col·laboratius.
P. Iranzo García, C. Barrios Arós, A. Soler Pallàs, J. M. Tierno García, V. S. Ferreres Pavía

- Disseny d'eines per a la docència i tutoria telemàtiques en l'ensenyament universitari en l'àmbit de la convergència europea.
J. F. Belda Ibáñez, N. López Rodríguez, T. Motos Teruel, J. L. Ulizarna García, U. Mestre Gómez

- Estratègia per a la teleformació permanent del professorat de les seus universitàries municipals cubanes.
U. Mestre Gómez, J. Luis Ulizarna García, T. Motos Teruel, N. Lopez Rodríguez, J. F. Belda Ibáñez

- Investigació per a la implementació metodològica de treball col·laboratiu en Traducció i Filologia segons els ECTS.
V. Martines, R. Alemany, E. Balaguer, Vicent Beltran, J. Borja, J. Colomina, C. Cortés, M. García Sempere, M.Guardiola, L. Martín, J. Martines, J. Espinós, J. L. Martos, A. Mas, B. Montoya, S. Montserrat, C. Segura

- Qualitat de l'ensenyament i espai tutorial: models tutorials en el marc de l’EEES.
J. Mira Grau, A. Bellido Alonso, F. J. Domínguez Alonso, M. J. Escartín Caparrós, R. Mohedano Menéndez, M. Palomar Villena, J. Rebollo Alonso

- L'opinió dels degans de la Universitat de Barcelona respecte als ECTS.
E. Cano; N. Giné

- Funcions docents en l'ensenyament virtual universitària.
M. I. Vera Muñoz, F. Fernández Carrasco, M. M. Martínez Almira, A. Díez Mediavilla

 

Conté memòries i articles d'investigación

Conté guies docents, ponències i comunicacions d'investigació

Conté orientacions per als professors novels

 

 

Plans experimentals

També amb la finalitat d'adequar les nostres titulacions al nou sistema europeu, des del Vicerectorat s’ha impulsat i donat suport el Pla Experimental de Treball Social, amb la dotació d'un projecte per a l'adequació de la citada titulació a les metodologies docents derivades de les proposta del EEES. L'experiència es va iniciar en el curs 2003-2004 amb els estudiants de primer curs. Durant el curs 2004-005 l'experiència s’ha implantat en els dos primers cursos de la titulació.