Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

ESTUDIS: TÍTOLS DE GRAU I POSGRAU

 

Plans d'estudis conduents a títols universitaris oficials

· Modificació de Plans d'Estudis

Durant el curs acadèmic 2004-05 s'ha tramitat la modificació dels plans d'estudis següents:

- Títols oficials:

· Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils
· Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia
· Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, specialitat en Transports i Serveis Urbans
· Enginyer Químic
· Llicenciat en Criminologia

- Títols propis:

· Enginyeria Civil
· Primer cicle de Criminologia (Seguretat Pública)
· Primer cicle de Detectiu Privat


· Aprovació de nous plans d'estudis oficials

Així mateix, també s'ha tramitat la implantació dels nous plans d'estudis que permeten obtenir els títols oficials següents:

- Llicenciat en Criminologia
- Enginyer de Camins, Canals i Ports
- Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport


· Modificació de Normatives

També s'ha tramitat la modificació de les normatives següents:

- Proposta de modificació de la normativa de la Universitat d'Alacant sobre títols propis de pregrau.

- Normativa sobre exempció en el pagament de preus públics per matrícula en els títols propis de Criminologia i de Detectiu Privat de la Universitat d'Alacant per al curs 2004-05.


· Uns altres

Finalment, s'han dut a terme les gestions següents:

- Proposta de sol·licitud d'ampliació dels estudis de Ciències del Mar a la Universitat d'Alacant: implantació del primer cicle de la llicenciatura.

- Proposta de sol·licitud de reconeixement de l'equivalència del títol propi de Detectiu Privat de la Universitat d'Alacant i del títol propi de Criminologia al títol oficial de diplomat universitari, únicament als efectes d'accés a la llicenciatura de Criminologia.

 

 

Títols Propis

Estudis conduents a l’obtenció de títols propis de postgrau i especialització de la Universidad d'Alacant:

Estudis realitzats

Tipus
docència

Crèdits

Alumnes

Màster Universitari en Dinamització, Promoció, Normalització Lingüístiques i Sociolingüística

Presencial i
a distància

65,00

0

Màster Universitari en Traducció General i Específica i Correcció de Textos (Català-Espanyol-Anglés)

Presencial i
a distància

73,00

0

Màster Universitari en Biologia Clínica i Experimental de la Reproducció

Presencial

230,00

8

Màster Universitari en Comerç Internacional

Presencial

60,70

25

Màster Universitari en Direcció i Gestió Turística

Presencial

60,00

20

Màster Universitari en Economia Bancària

Presencial

140,00

23

Màster Universitari en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Presencial i
a distància

50,00

6

Màster Universitari en Gestió i Tractament de l'Aigua

Presencial

53,00

10

Màster Universitari en Infància i Joventut en Risc Social

Presencial

50,60

20

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Presencial

75,00

29

Màster Universitari en Propietat Industrial i Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació

Presencial

68,99

21

Màster Universitari en Traducció Francesa

Presencial

52,00

17

Màster Universitari en Traducció Anglesa

Presencial

54,00

14

Màster Universitari en Tributació

Presencial

55,00

26

Màster Universitari en Urbanisme i Ordenació del Territori

Presencial

55,00

35

Especialista Universitari en Dinamització, Promoció i Normalització Lingüístiques

Presencial i
a distància

31,00

3

Especialista Universitari en Traducció Específica i Correcció de Textos (Català-Espanyol-Anglés)

Presencial i
a distància

35,00

4

Especialista Universitari en Anàlisis Clíniques

Presencial

20,00

21

Especialista Universitari en Aplicacions i Serveis Web amb Java Enterprise

Presencial

21,00

20

Especialista Universitari en Argumentació Jurídica

Presencial i
a distància

22,00

48

Especialista Universitari en Educació Multimèdia

Presencial i
a distància

20,00

43

Especialista Universitari en Intervenció des de la Perspectiva de Gènere

Presencial

21,20

16

Especialista Universitari en Mediació

Presencial

22,00

18

Especialista Universitari en Museología d'Art Contemporani

Presencial

25,00

42

Especialista Universitari en Psicopedagogia de l'Activitat Física i l'Esport

Presencial i
a distància

20,00

2

Especialista Universitari en Traducció Anglesa i Interpretació Consecutiva

Presencial

26,00

26

Especialista Universitari en Traducció Jurídica Anglès-Espanyol

A distància

25,00

17

Expert Universitari en Comptabilitat Superior i Gestió Administrativa

Presencial

26,80

31

Expert Universitari en Educació a través de l'Esport

Presencial i
a distància

20,00

6

Expert Universitari en Gestió del Patrimoni

Presencial

20,00

30

Expert Universitari en Gestió i Protocol de Vins

Presencial

22,50

9

Expert Universitari en Informació, Interpretació i Guia Turístic

Presencial

30,00

25

Expert Universitari en Cap d'Obra en la Construcció

Presencial

24,00

15

Expert Universitari en Robòtica i Visió per Computador

A distància

21,00

30

Total alumnes matriculats

 

 

660

 

Total cursos presentats

43

Total cursos aprovats

42

Total cursos no aprovats

1

Total cursos fets

35

Total cursos anul·lats

7

Total alumnes matriculats

660

 

 

Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular
(CECLEC)


· Introducció

Els plans d'estudi ofereixen als universitaris la possibilitat de configurar un percentatge de crèdits de la seua titulació amb matèries optatives de la seua carrera i assignatures d'altres estudis, així com amb activitats i cursos especials. Són els anomenats crèdits de lliure elecció.

L'alumne podrà obtenir aquests crèdits triant assignatures d'altres titulacions que s'ofereixen en els catàlegs de lliure elecció o participant en activitats que estiguen reconegudes pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant.

La coordinació i ordenació administrativa de les activitats acadèmiques per a crèdits de lliure elecció correspon a la Comissió de Crèdits de Lliure Elecció i Cursos Especials (CECLEC), que té entre les seues funcions:

- Avaluar les propostes d'activitats que ha d’aprovar el Consell de Govern.
- Determinar les activitats acadèmiques reconeixibles i la seua equivalència en crèdits.
- Elevar la proposta al Consell de Govern per a l’aprovació definitiva.

 

· Reunions de la Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular (CECLEC)

Any 2004

Any 2005

29 de setembre

9 de febrer

9 de novembre

15 de març

15 de desembre

10 de maig

 

16 de juny

 

19 de juliol

 

· Cursos presentats, aprovats i denegats

Cursos presentats

1.353

Cursos aprovats

1.309

Cursos no aprovats

10

Cursos aprovats amb modificacions

34

 

Percentatge de Cursos presentats

 

· Cursos aprovats distribuïts per organitzador

Entitat organitzadora
Cursos
aprovats
Associació per al Desenvolupament Empresarial. Dones Empresàries
4
Associació Psicodinàmica de Llevant
1
Ajuntament de Dènia
1
Ajuntament d’Elx
1
Ajuntament de Finestrat
3
Ajuntament de la Nucia
1
Ajuntament de Torrevella
4
Càtedra Arquebisbe Loazes
13
Càtedra d’Empresa Familiar
1
Centre d’Estudis sobre la Dona
7
Centre d’Estudis Orientals
45
Centre Loyola d’Alacant
1
COBSE
2
Col·legi de Geógrafs
3
Col·legi Oficial de Químics de la Comunitat Valenciana
1
Deganat de la Facultat de Ciències
1
Departament d’Anàlisi Económica Aplicada
3
Departament d’Anàlisi Matemàtica
1
Departament Biotecnologia
6
Departament Ciències de la Computació e Intel·ligència Artificial
15
Departament Cienciès del Mar y Biologia Aplicada
1
Departament de Construccions Arquitectóniques
1
Departament de Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat
3
Departament de Dret Internacional Públic i Dret Penal
11
Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques
15
Departament d’Ecologia
2
Departament d’Infermeria
2
Departament d’Infermeria Comunitària
1
Departament d’Estudis Jurídics de l’Estat
3
Departament d’Expresió Gràfica i Cartografia
7
Departament de Filologia Catalana
5
Departament de Filologia Espanyola, Ling. Gral. i Teoria de la Literatura
9
Departament de Filologies Integrades
6
Departament de Física Aplicada
15
Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria de la Senyal
1
Departament de Geografia Humana
2
Departament de Humanitats Contemporànies
1
Departament de Innovació i Formació Didàctica
7
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
1
Departament de Matemàtica Aplicada
1
Departament d'Organització d’Empreses
5
Departament de Sociologia I i Teoria de l’Educació
3
Departament de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica
10
Departament de Tecnologia Informàtica i Computació
1
Departament de Treball Social i Serveis Socials
2
Escola Oficial de Turisme
18
Escola Universitària d’Infermeria
1
Facultat de Ciències
11
Facultat de Ciències Económiques i Empresarials
9
Facultat de Dret
1
Facultat d’Educació
1
Facultat de Filosofia i Lletres
1
Fundació Ausiàs March
4
Fundació General de la Universitat d’Alacant
4
Fundació Universitària la Alcudia
1
FUNDESEM (Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea)
1
Hospital General Universitàri d’Alacant
1
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
8
Institut Joan Lluís Vives
692
Institut Cervantes
1
Institut d’Economia Internacional
9
Institut d’Enginyeria dels Processos Químics
2
Institut de l’Aigua i de les Ciències Ambientals
2
Institut Universitari de Geografia
1
Institut Universitari d’Investigació CIBIO
3
Societat de Relacions Internacionals
186
Secretariat d’Assumptes Socials
1
Secretariat de Cultura
35
Secretariat d’Esports
3
SEUS
49
Universitat Internacional Menéndez Pelayo
26
Vicerectorat d’ Extensió Universitària
40
Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació. ECFRN U.A.
1
Vicerectorat d’Investigació-SIBID
1
Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa
1

 

Informació detallada d'aquests cursos [0,16 MB] 

 

Disseny Curricular

L'Oficina de Disseny Curricular és un servei gratuït que la Universitat d'Alacant posa a la disposició dels estudiants, i de tots els quals ho requereixin, per a orientar i assessorar en els aspectes que concerneixen al currículum personal: des de l'elecció de la pròpia carrera fins a les incidències acadèmiques i administratives que en els anys d'estudi es deriven d'ella, oferint a l'alumne estratègies adequades perquè la seva dedicació i obstinació siguin satisfactoris, i proposant al recentment titulat ulteriors perspectives de formació acords amb els seus interessos, amb vista a una millor inserció en el món laboral.

· Consultes registrades

Durant el període de matrícula, es manté amb una lleugera tendència a l'alça el nombre d'alumnes que ens visiten. No baixen de 500 els que acudixen per a plantejar els seus dubtes o problemes sobre aspectes diversos de la matrícula:recerca d'assignatures de lliure elecció, complements de formació, elecció o canvi de carrera, carga lectiva aconsellable, estratègia per a rendibilitzar millor els crèdits de lliure elecció, qüestions burocràtiques diverses...

D'altra banda, al llarg de l'any, uns 2.000 estudiants han fet ús dels nostres servicis, tant de forma presencial com a través del telèfon i del correu electrònic. Estos són els temes que han consultat més sovint:

- Formació (postgrau i altres) que complemente els estudis realitzats.
- Conveniència d'afrontar un itinerari de la pròpia carrera.
- Utilitat de les pràctiques d'empresa.
- Canvi de carrera.
- Abandó dels estudis universitaris. Alternatives.
- Importància del programa Erasmus.
- Altres programes de mobilitat.
- Oportunitat de l'exercici immediat de la professió.
- Elaboració del propi currículum i la seua presentació en el mercat de treball.
- Orientació sobre la matrícula dels pròxims cursos.
- Perspectives professionals i carreres més demandades laboralment.
- Previsions que cal tindre en vistes a les oposicions docents.
- Pla acadèmic per a l'obtenció de la Capacitació Docent en Valencià.
- Els cursos de lliure elecció.
- Intermediació en assumptes de secretaria.
- Esclariment sobre l'estructura acadèmica dels crèdits.
- Recerca d'estudis no impartits en esta universitat.
- Els títols propis.
- La matrícula extraordinària.
- Anticipació dels complements de formació de segon cicle.
- Formes d'estudiar en l'estranger.
- Beques nacionals o estrangeres per a ampliar la formació.
- Com i on deprendre idiomes.
- Segona carrera més aconsellable des del punt de vista laboral.
- Pla específic per a fer dos carreres en menys temps.
- Qüestions administratives, revalidacions, adaptacions...
- Accès a pàgines web i altres documents interessants per l’alumne.
- Assistència a pares i alumnes de batxillerat demandants d'assessorament acadèmic.

· Activitat en la Comissió CECLEC

Com a membre de la Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular, l'oficina ha participat diligentment en les reunions mensuals de la citada comissió. El balanç dels cursos reconeguts en el curs 2004-2005 abasta quasi elmiler, cursos que reben per part d'esta oficina un tractament especial des del punt de vista de la seua difusió.