Universidad de AlicanteMemoria. Página principal

Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

PRESENTACIÓ

 

Les competències en Estudis i Qualitat, que té assumides el Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat, per delegació del rector, s'exerceixen i es desenvolupen des de la Secretaria del Vicerectorat i des dels secretariats i unitats que en depenen orgànicament:

- Secretariat d'Estudis
- Secretariat de Qualitat
- Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP)
- Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
- Comissió de Crèdits de Lliure Elecció i Cursos Especials (CECLEC)
- Oficina de Disseny Curricular


Les funcions que exerceix el Vicerectorat són:

- Impulsar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
- Coordinar l'elaboració i reforma dels plans d'estudi oficials de grau i postgrau (segon cicle).
- Organitzar i gestionar els títols propis i cursos especials.
- Coordinar l'oferta de crèdits de lliure elecció i el disseny curricular.
- Avaluar la docència i els serveis.
- Coordinar l'avaluació institucional de les titulacions.
- Impulsar i coordinar accions de millora en els processos educatius.
- Promoure la investigació en docència.
- Impulsar la professionalització docent.