Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

GESTIÓ D'ESPAIS

 

Normatives de gestió d'espais

La importància d’una eficient gestió dels espais del campus ha portat aquest Vicerectorat a dedicar un interès especial a normalitzar els aspectes relacionats amb les diferents activitats que impliquen la utilització de sales, aules, espais interiors, etc., que es duen a terme al nostre campus, entre les quals cal destacar:

1. Normativa per al lloguer i/o cessió d’espais de la UA a entitats, tant externes com internes.

Fins aquest moment, la cessió o el lloguer d’espais interiors (aules, sales, etc.) a usuaris externs i interns comportava una gran varietat de situacions, pel que fa als termes en què es feia el procés administratiu de la cessió o lloguer.

En aquest sentit, s’ha introduït una normativa d’actuació per a sistematitzar i agilitar aquest procés per part dels òrgans i serveis responsables.

La normativa es divideix en quatre parts:

- Un protocol intern d’actuació que facilite i aclarisca el procés de lloguer als òrgans i serveis de la Universitat d’Alacant implicats.

- El contracte de lloguer o cessió d’espais, amb la legislació actualitzada.

- Un reglament general, que serà penjat en la pàgina web de la Unitat de Gestió d’Espais, junt amb un reglament específic per al Paranimf.

- Una aplicació web de comprovació de disponibilitat d’espais i un formulari web de sol·licitud de lloguer d’espai, que ha de desenvolupar el Servei d’Informàtica, que estaran en funcionament d’ací a poc temps.

2. Procediment per a l’actualització i el manteniment dels espais

L’ampliació del campus de la UA és, sens dubte, un repte per al pròxim curs acadèmic i per als anys futurs. Un pas previ necessari per a planificar aquest procés d’ampliació i d’optimització d’espais en la UA és l’actualització correcta de la informació espacial de la Universitat (estances, usos, ocupació, inventari, etc.). Durant aquest curs acadèmic s’ha començat a consensuar un model d’actualització dels espais i la seua ocupació, que esperem que es duga a terme abans de final d’any. Al mateix temps, va iniciar-se un procés semblant en relació amb el material inventariable. D’aquesta forma, la integració de tota aquesta informació dins del Sistema d’Informació Geogràfica de la UA (SIGUA), junt amb un nou model de gestió d’espais que servisca com a referent a l’hora de decidir quins centres i unitats tenen dèficit o superàvit d’espais, permetrà no solament un millor aprofitament del que hi ha edificat actualment, sinó que també permetrà disposar d’una eina útil a l’hora de prendre decisions.

 

 

Modificació i/o adecuació de l'ús d'espais de la universitat

1. Espais docents

Durant el curs acadèmic 2004/05 s’ha posat en evidència la necessitat d’espais docents tant per a títols oficials com per a altres estudis oferits per la Universitat d’Alacant, a causa de l’increment d’aquests, del nombre d’alumnes i de la desaparició d’algunes aules per remodelació d’usos. Aquesta reducció es posa de manifest si comparem la capacitat de les aules del curs 2001/02 i la del 2004/05, en què s’observa una disminució de capacitat de 2.300 places, aproximadament (figura 1).

Comparativa de la Capacitat en les aules
Figura 1. Disminució de la capacitat de les aules en els últims anysPer a fer front als treballs que impliquen assolir procediments òptims de xxxxx dels espais docents, s’ha creat una comissió d’espais docents en què hi ha representats diversos vicerectorats i serveis implicats en aquestes actuacions sota la coordinació del vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa i el vicerector d’Infraestructures i Ampliació del Campus.

Una de les primeres actuacions que ha dut a terme la Comissió d’Espais Docents ha sigut la posada en marxa d’un procés de centralització de la informació d’espais docents dins de l’eina Universitas XXI (UXXI). Aquest fet, tot i que ha motivat un esforç adicional per part dels centres, els departaments i la Unitat de Gestió d’Espais, serà fonamental per a planificar espais docents per al pròxim curs, ja que permetrà optimitzar la distribució geogràfica d’aules, la distribució dels horaris i la cessió d’espais docents a les titulacions oficials i a altres activitats en funció de les seues necessitats reals.

En la taula 1 presentem l’assignació inicial de torns segons els centres, i en la figura 2, la seua dispersió geogràfica per al curs 2005/06. Durant aquest curs es treballarà per disminuir la dispersió geogràfica d’aules de les diferents titulacions, optimitzar el bon ús de l’espai docent i planificar les necessitats per al pròxim curs.

Distribució d'Aules per Torns

Curs 2005/06

Centre

Aules matí

Aules vesprada

Facultat de Ciències

24

11

Facultat de Dret

16

20

Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials

38

30

Facultat d'Educació

23

7

Facultat de Filosofia i Lletres

33

29

Escola Politècnica Superior

30

32

E.U. Estudis Empresarials

12

9

E.U. Infermeria

9

2

E.U. Òptica i Optometria

5

2

E.U. Relacions Laborals

4

5

E.U. Treball Social

2

13

Totals

196

160

Taula 1. Distribució d'aules per torns

 

Dispersió Geogràfica per CentreFigura 2. Dispersió Geogràfica per Centre

En aquest sentit, cal destacar el treball eficient de la Unitat de Gestió d’Espais (UGE), tant a l’hora de solucionar problemes relacionats amb les titulacions oficials com no oficials, com es pot deduir de la taula següent, en què s’arreplega el gran volum de treball fet en un breu espai de temps per aconseguir que no es produïsquen incidents a l’inici del curs acadèmic.

Termini

Tasca

Responsable

20/05/2005 - 27/05/2005

Se sol·licita als centres les necessitats d’aules per al curs 2005/06, i que envien aquesta informació a la Unitat de Gestió d’Espais (UGE).

Centres

28/05/2005 - 18/06/2005

La UGE porta a terme el procés d’assignació d’aules, que és enviat als centres i habilitat dins de UXXI.

UGE

19/06/2005 - 05/09/2005

Els centres i departaments introdueixen la informació d’horaris en UXXI.

Centres i departaments

06/09/2005 - 21/09/2005

La UGE corregeix la informació incorrecta o no introduïda pels centres i departaments en UXXI, resol les incidències i assigna les peticions addicionals d’aules a estudis oficials.

UGE

Des de 22/09/2005

Comencen a assignar-se els buits existents en els espais docents a titulacions oficials que en necessiten, cursos propis, etc., i es resolen els possibles problemes d’encavalcament.

UGE


En la figura 3 podem observar l’estadística diària de peticions per correu electrònic i telefòniques, relacionades amb la gestió d’espais en la Universitat, ateses per la UGE.

Estadística de peticions diàries a la UGE
Figura 3. Sol·licituds ateses pel secretariat de Gestió d'Espais.

 

Finalment, junt amb l’atenció de les sol·licituds anteriors, s’està portant a terme l’assignació d’aules per a exàmens des de l’aplicació dissenyada específicament a l’efecte (figura 4), en la qual, després de fer les consultes prèvies dins d’Universitas XXI, és possible assignar una aula a cada activitat (examen) (figura 5).

Web d'assignació d'aules

Figura 4. Aplicació dissenyada per a l'assignació d'espais docents per a la realització d'exàmens.

Web d'assignació d'aules per a examens

Figura 5. Pantalla per a assignar l'aula assignada per a examen una vegada que des de l'aplicació UXXI s'ha portat a terme la cerca d'un buit existent.

Actualment es prepara un calendari amb totes les actuacions, terminis i responsables que permetran classificar i establir totes les accions incloses en els processos relacionats amb l’organització del curs acadèmic.

2. Espais en edificis del Campus.

Dins del Secretariat de Gestió d’Espais i Ampliació del Campus s’estan atenent totes les sol·licituds que impliquen una redistribució de personal o necessitats d’espais i de mobiliari. En la figura 6 presentem el nombre de sol·licituds rebudes sobre els dos aspectes durant el curs acadèmic 2004­05.

Nombre se sol·licituds

Figura 6. Sol·licituds ateses pel secretariat de Gestió d'Espais
Laboratori de sistemes d'informació geogràfica i catografia automatitzada (LabSIG)

El Laboratori de Sistemes d’Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada (LabSIG) s’integra dins de l’Institut Universitari de Geografia, en el qual es duen a terme diferents projectes d’investigació relacionats amb la implementació de les noves tecnologies en la cartografia.

Des de l’any 1997, el LabSIG desenvolupa el Sistema d’Informació Geogràfica de la Universitat d’Alacant (SIGUA). Des de la primera edició, SIGUA s’ha constituït progressivament com una eina vàlida per a la gestió. A més, SIGUA ofereix la integració de les variables espacials en els diferents nivells informatius dels serveis universitaris i facilita, al mateix temps, la seua difusió pública a través d’Internet.

En resum, les activitats desenvolupades en el LabSIG referents al servei SIGUA han sigut les següents:

- Actualització puntual de la base de dades del SIGUA a petició del Secretariat de Gestió d’Espais. En aquest sentit, s’ha dut a terme un treball de camp per a la situació del personal, la identificació de l’ús de diversos espais universitaris i la incorporació de modificacions d’edificis en la base de dades, que seran necessaris per a la presa de decisions en les diverses peticions rebudes en el Vicerectorat d’Infraestructures i Ampliació del Campus.

- Disseny i impressió de cartells indicatius per a la senyalització externa dels edificis, en col·laboració amb el Gabinet d’Imatge i Comunicació Gràfica.

- Disseny, programació i implementació d’un nou model de dades informàtiques per al servei SIGUA, basat en la incorporació de geometria a la base de dades (geodatabase). S’han dissenyat noves funcions; s’han creat interfícies d’usuari i s’han personalitzat tasques habituals. S’han dissenyat, a més, eines per a la incorporació de les dades del Servei d’Informàtica en la geodatabase, incloent-hi les mesures de control de les dades. Alguns exemples d’aquestes aplicacions es presenten en les figures 7, 8, 9 i 10.

Web del Sistema d'Informació Geogràfica de la UA (SIGUA)

Figura 7. Interficie per a la sincronització i introducció de dades de treball de camp.

Web del SIGUA

Figura 8. Interficie de consulta i modificació de dadesDades de la Web del SIGUA

Figura 9. Formulari de comprovació de dadesFormulari de sincronització de dades de personal

Figura 10. Formulari de sincronització de diverses bases de dades


- S’han incorporat nombroses novetats en la web institucional (http://www.sigua.ua.es): descàrrega de geometria en formats PDF i SIG en temps real, transformació de peticions en l’estàndard XML, noves utilitats per a usuaris, com per exemple, la dissenyada per al Servei de Prevenció per a localització d’extintors, alarmes, mànegues, eixides d’emergència (figura 11).

Web de localització d'edificis

Web de localització d'extintors, alarmes, mànegues i sortides d'emergècia

Figura 11. L’aplicació dissenyada per al Servei de Prevenció permet després de seleccionar un edifici i una de les seues plantes comprovar la localització dels extintors, alarmes, mànegues, eixides d’emergència, i introduir nova informació que no hi apareix.


- Incorporació del SIGUA dins del SIUA (Servei d’Informació de la Universitat d’Alacant) creat recentment.

- S’han atès més de cent peticions fetes a través de correu electrònic, accés a la web institucional i telèfon, relacionades amb auditories d’espais procedents de personal de la Universitat d’Alacant.

- S’ha dut a terme la formació del personal nou incorporat al servei.

 

 

Ús d'espais per entitats externes

La Universitat d’Alacant, a través del Secretariat de Gestió d’Espais, cedeix les seues instal·lacions (sales d’actes del Paranimf, aulari II, edifici Germà Bernàcer i d’Espais Docents: aules de teoria i d’informàtica) per a fer actes culturals, acadèmics, exàmens, etc., tant als mateixos membres de la Universitat com a entitats externes, que subscriguen un contracte de lloguer.

Aquest procés el porta a terme la Unitat de Gestió d’Espais coordinat amb el Secretariat de Gestió d’Espais i Ampliació del Campus, que s’encarreguen de gestionar la disponibilitat d’espai, la reserva i el tràmit administratiu de lloguer o cessió.

En la figura 12 presentem un gràfic de l’ús de cadascuna d’aquestes sales per part d’entitas externes durant el curs 2004/05.

Peticions d'Ús d'espais per entitats externes

Figura 12. Ús d’espais per part d’entitats externes

 

L’ús d’aquestes sales encara és major si considerem les cessions que es fan al personal de la Universitat d’Alacant que ho sol·licita per a dur a terme activitats acadèmiques, culturals, etc., com es pot observar en la figura 13.

Peticions d'Ús d'espais per usuaris de la UA

Figura 13. Ús d’espais per usuaris de la UA