Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Òrganos Universitarios
Vic. de Ordenación Económica y Profesorado
Vic. de Investigación, Desarrollo e Innovación
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Planificación Económica
Vic. de Alumnado
Vic. de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional
Vic. de Calidad y Armonización Europea
Vic. de Infraestructuras y Ampliación del Campus
Vic. de Estructura y Desarrollo Institucional
Vic. de Tecnología e Innovación Educativa

PRESENTACIÓ

 

La renovació dels plantejaments, les metodologies i els recursos docents en l’àmbit universitari és una necessitat ineludible i estratègica per a una universitat del segle xxi. Així, les tecnologies digitals i l’impuls del nou EEES han esdevingut una de les forces de canvi més importants de l’actualitat. Els centres educatius hem d’adaptar-nos a aquesta nova realitat i ser conscients que la tecnologia digital constitueix alhora un repte important i una gran oportunitat. Encara que les noves tecnologies no són un objectiu en si mateix, sí que es converteixen en un valuós instrument per a aconseguir els objectius de la Universitat. No es tracta simplement d’“estar a l’última” en tecnologia, sinó de fer-ne un ús adequat i profitós (com i per a què s’utilitza).

En l’àmbit educatiu l’ús de les noves tecnologies ha de tenir com a objectiu la millora de la qualitat de l’ensenyament i de l’èxit escolar, augmentant el rendiment acadèmic dels estudiants i la productivitat dels professors. Per a això s’ha d’impulsar, d’una banda, l’ús d’eines de tractament de la informació i anàlisi de dades, que ajuden als gestors i directius de la Universitat en l’organització dels ensenyaments i en la presa de decisions que afavorisquen un augment de la productivitat i l’eficàcia. D’una altra banda, s’ha d’intensificar l’ús de les tecnologies en la metodologia de l’ensenyament, promovent models pedagògics que s’hi basen i actuant com a catalitzadores d’innovacions educatives.

La tecnologia pot significar un mecanisme important per al canvi fent possible:

- L’aprenentatge distribuït en el temps i en l’espai (especialment important per a la formació contínua i per a estudiants a temps parcial que combinen estudis i treball),
- L’augment de la capacitat d’elecció per part de l’estudiant (que permet combinar i complementar les ofertes presencials amb ofertes no presencials), i
- En definitiva, redefinint el procés d’ensenyament/aprenentatge (afavorint el paper actiu de l’estudiant i l’aprenentatge en grup).

La tecnologia pot ser també una eina de transformació profunda del paper del professor en la forma que organitza i participa en l’ensenyament i en la investigació. La integració de les TIC en el sistema educatiu proporciona un entorn molt apropiat per a la utilització de mètodes docents centrats en el treball de l’estudiant, que advoquen per un aprenentatge significatiu, actiu, personalitzat, col·laboratiu i autònom. L’ús de la tecnologia digital enriqueix l’entorn pedagògic i pot servir –ha de fer-ho– de catalitzador d’innovacions docents. No obstant això, aquestes millores i oportunitats comporten dificultats i reptes importants per als estudiants, professors i personal d’administració i serveis. Dificultats a les quals, des d’aquest Vicerectorat, es pretén donar respostes plenament satisfactòries per a tota la comunitat universitària.

Després de les eleccions rectorals i amb la presa de possessió del nou rector i de l’equip de direcció al principi de 2005, es crea el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa. Aquest Vicerectorat naix amb l’objectiu d’afavorir la integració de les tecnologies digitals en la Universitat, tant en l’àmbit de la gestió com en la investigació i en la docència, posant un èmfasi especial en aquesta última. Convençuts dels beneficis que aquests temps de canvi aportaran a la Universitat, s’ha fet una aposta decidida per la integració de les noves tecnologies en l’educació, i s’han creat les estructures i els suports necessaris i adequats que puguen ajudar la comunitat universitària. Atès l’accelerat ritme de desenvolupament, expansió i transformació de les tecnologies, cal una planificació estratègica detinguda, reflexionada, amb visió de futur i ambiciosa. En el Consell de Govern del 18 de febrer de 2005 es van aprovar les àrees de competència i l’estructura del Vicerectorat.

Àrees de Competència del Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa:

- Accions i projectes d’innovació educativa.
- Integració de les tecnologies digitals en el sistema universitari.
- nfraestructures informàtiques i tecnològiques.
- Serveis bibliogràfics i documentals.

· Secretariat d’Informació Bibliogràfica i Documental:

- Fons bibliogràfics, documentals i audiovisuals.
- Sistema de recursos per a l’aprenentatge.

· Secretaria d'Informàtica:

- Infraestructura Informàtica.
- Sistema d’informació en Internet i prestació de serveis en línia.
- Sistemes d’informació integral..
- Programari lliure i eines de codi obert.

· Secretariat d'Innovació Tecnològica:

- Suport tecnològic a la comunitat universitària.
- Tecnologia aplicada a la innovació educativa.
- Equipament especialitzat per a la docència.

Els serveis tecnològics que la Universitat d’Alacant ofereix a tota la comunitat universitària són nombrosos i diversos. En aquest sentit, des del Vicerectorat de TIE s’han coordinat i continuat les línies de treball existents en aquesta matèria, i s’han iniciat noves línies d’actuació. A continuació es detallen les actuacions més destacables, agrupades en tres àmbits:

- Biblioteca Universitària,
- Informàtica, i
- Innovació Tecnològico-Educativa.