Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

RESUM DE LA MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2005-2006

 

Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Rector de la Universitat d’Alacant
Excel·lentíssims i Magnífics Srs. Rectors de les universitats Jaume I de Castelló, Miguel Hernández i Honorari de la Universitat d’Alacant.
Il·lm. Sr. Director General d’Investigació i Transferència Tecnològica
Excm. Sr. President del Consell Social
Digníssimes autoritats
Membres de la comunitat universitària
Senyores i senyors

 

Un any més, i d’acord amb la que és ja una antiga tradició acadèmica, l’obertura oficial d’un nou curs ens brinda l’oportunitat de complir amb el que, pel que aviat escoltaran ve sent en aquesta, la Universitat d’Alacant, el grat deure rendir comptes davant la comunitat universitària i la societat en el seu conjunt, de l’activitat desenvolupada en el si d’aquesta institució durant el curs 2005-06 que també avui, i ací, es clausura.

Un curs en el qual han sabut conciliar-se a la perfecció la fermesa en l’avanç i consecució dels objectius proposats a l’inici, i la flexibilitat i el dinamisme que requereix l’adaptació al nou escenari creat per la reforma educativa impulsada des de Bolonya, donant sempre adequada resposta a les demandes d’una societat també activa i dinàmica com l’alacantina.

Aquesta ràpida mirada enrere atén, en primer terme, al grup humà que sosté i al qual es dirigeix l’extraordinària suma d’activitat docent, investigadora i de gestió que tractaré de sintetitzar, començant amb una referència a la comunitat estudiantil.

Durant el curs que acaba, 27.122 alumnes han cursat alguna de les 52 titulacions impartides pels 13 centres que conformen la nostra Universitat.

La nostra és una Universitat oberta al món, i mostra de l’imparable procés d’internacionalització que viu són les dades relatives a mobilitat dels nostres estudiants i professorat, en constant augment.

En aquest àmbit, el programa ERASMUS, continua sent un referent. En xifres us diré, que la Universitat d’Alacant manté en l’actualitat convenis amb 339 institucions europees d’educació superior, 12 més que en el curs anterior.

Durant aquest curs, 938 alumnes d’universitats de la Unió Europea van triar la nostra Universitat per a cursar estudis, i 537 estudiants de la Universitat d’Alacant es van desplaçar amb la mateixa finalitat a diferents universitats europees; a més, s’ha intensificat la promoció de la mobilitat d’alumnes i professors amb discapacitats físiques, cosa que ha fet possible l’estada d’una de les nostres alumnes discapacitades a la Universitat francesa de Metz, i l’acollida i suport a la nostra Universitat d’una estudianta invident procedent d’Itàlia.

Si a això s’afegeix que en el si del “Programa Propi d’Internacionalització” s’han signat 5 nous convenis amb universitats nord-americanes, del Canadà i l’Argentina, queda palesa que la labor desenvolupada en aquest camp ha donat excel·lents fruits.

Així mateix, amb l’objectiu de donar resposta a les expectatives professionals dels estudiants i assegurar el contingut pràctic de la seua formació, la Universitat d’Alacant ha continuat estrenyent relacions amb el món laboral i empresarial.

Anotaré que, al costat d’altres activitats orientades a la inserció laboral, un total de 5.169 alumnes han dut a terme estades formatives en empreses i institucions nacionals i estrangeres.

Pel que pertoca al professorat, s’ha d’assenyalar que la plantilla docent i investigadora és en l’actualitat de 2.044 professors, i són 239 les incorporacions a aquest col·lectiu al llarg del curs que avui clausurem. A més, són 355 el nombre total de becaris que desenvolupen la seua labor d’investigació a la Universitat d’Alacant, finançats tant per entitats externes, públiques i privades, com a través del Programa de Beques Predoctorals pròpies de la Universitat d’Alacant, amb una diferència significativa respecte del passat, com és la inclusió del becari que opta a l’obtenció del títol de doctor en el Règim General de la Seguretat Social en els dos primers anys de beca, amb la firma un contracte de treball en pràctiques durant el tercer i quart, després de l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats.

Sra. Verónica López Yagúes, Vicesecretària General de la UA

En relació amb aquest col·lectiu, s’ha d’assenyalar, finalment, l’avanç experimentat en el procés d’elaboració del Pla d’Ordenació Integral que, després de la presentació i discussió amb els centres, es troba en fase de proposta.

També durant el curs acadèmic 2005-06 s’ha mantingut el criteri de consolidar la plantilla de personal d’administració i serveis. N’hi ha prou, com a dada, amb les 105 places de personal contractat que s’han transformat en places funcionarials durant aquest període.

Iniciem, doncs, aquest nou curs acadèmic amb un col·lectiu de 1.284 persones, 166 més que el passat, per a atendre l’administració i els serveis que demana la Universitat, en unes condicions de treball substancialment millorades en virtut de la recent aprovació d’una suma de mesures encaminades, d’una banda, a la conciliació de la vida laboral i familiar, i d’una altra banda, a l’adaptació dels horaris de treball a les necessitats de la institució.

La nostra Universitat mira al futur amb serietat i compromís, disposta a arribar a les més altes cotes d’excel·lència per a, des d’aquesta posició privilegiada, respondre a les exigències que comporta la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, i en aquest context ha de situar-se la decisió d’articular un Sistema de Planificació Estratègica la primera peça de la qual és el Pla Estratègic de Gestió, del qual s’han vist ja excel·lents resultats, i al qual seguirà un Pla Estratègic General de la Universitat d’Alacant.

I encara que ve sent una constant en els últims anys, també aquest ha sigut un curs presidit per una intensa activitat dels òrgans de govern, representació i gestió universitària.

Dins del procés d’adaptació de caràcter normatiu i estructural a l’Estatut de la Universitat d’Alacant iniciat en el període 2004-05, s’ha de ressenyar, d’una banda, l’aprovació del Reglament de Règim Intern del Claustre Universitari i, d’una altra, la constitució de la Junta Consultiva i l’aprovació del seu reglament intern. També en resposta al mandat contingut en la norma estatutària, el desenvolupament normatiu ha arribat a als centres, i 6 de les nostres facultats al costat de 25 dels departaments i 3 dels nostres instituts d’investigació han adaptat a aquesta els seus reglaments de règim intern.

Això enllaça amb el singular esment que mereix un dels grans projectes que han vist la llum durant el curs acadèmic que ara conclou; el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA), un valuós instrument, editat en digital, que garanteix, ara i en el futur, la publicitat de les moltes i importants resolucions i acords adoptats pels diferents òrgans universitaris.

Dit això, convé endinsar-se en el capítol dedicat a la docència i investigació desenvolupada en la nostra institució durant aquest últim curs.

Pel que fa a la docència, en primer terme interessa assenyalar que, en el curs acadèmic que ara conclou, l’oferta de titulacions s’ampliava amb les llicenciatures de Criminologia i de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i el títol propi de Seguretat Pública. Han sigut, doncs, 45 els títols oficials i 7 els propis, que sumen un total de 52 titulacions impartides.

En aquest àmbit, i amb la qualitat com a objectiu fonamental, cal remarcar la creació de la Comissió de Qualitat de l’Activitat Docent, que articula la participació dels centres en programes orientats a l’adaptació de la docència als criteris de qualitat preconitzats des de Bolonya. I, dins del programa d’avaluació institucional o, si preferiu, «per a la millora de les titulacions», la submissió a avaluació per l’ANECA de les llicenciatures en Dret i en Ciències del Treball i la diplomatura en Relacions Laborals.

Amb aquest mateix objectiu de millora de la qualitat, l’avaluació s’ha dut a diferents serveis de gestió i, per descomptat, a la mateixa docència a través d’enquestes fetes a l’alumnat; i és que, durant aquest curs acadèmic 2005-06 s’han portat a terme enquestes obligatòries per a la totalitat d’assignatures i grups de matèries que s’imparteixen a la nostra Universitat.

Aprofitaré per a destacar que en aquest últim curs s’ha incrementat la docència impartida en anglès i en valencià. Són ja 99 les assignatures cursades en aquesta última llengua pels nostres estudiants, quantitat que representa el 4,57 per cent del total de la docència que s’imparteix. A més, s’han intensificat els esforços per a incentivar el coneixement i ús del valencià pel conjunt de la comunitat universitària amb iniciatives tan atractives com el «voluntariat lingüístic» o la celebració, per primera vegada i juntament amb altres universitats valencianes, de la mostra «Cinema en valencià», amb una assistència de públic que ha superat totes les expectatives.

Sra. Verónica López Yagúes, Vicesecretària General de la UA

Especialment intensa i fructífera ha sigut l’activitat desenvolupada en relació amb la convergència de les institucions europees d’educació superior, de la qual és reflex l’elaboració —amb finançament del Ministeri, i juntament amb l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques i la càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària— de «l’Anàlisi d’estratègies d’adaptació de l’oferta educativa de la Universitat d’Alacant a l’Espai Europeu d’Educació Superior».

Finalment, vull assenyalar que, arran de l’entrada en vigor del Reial Decret 56/2005 de postgrau, la Universitat d’Alacant ha elaborat les seues propostes de programes oficials de postgrau i màsters oficials, i puc avançar-vos que durant el curs que avui s’inicia seran 10 els màsters que s’impartiran a la Universitat d’Alacant.

Però la consecució d’un ensenyament de qualitat necessita que aquesta oferta docent vaja de la mà de la prestació, també adequada, d’una suma de serveis complementaris.

En aquest sentit, s’ha de destacar l’obtenció per la Biblioteca Universitària de la Certificació de Qualitat que concedeix l’ANECA: excel·lent targeta de presentació de l’esforç que duu a terme la nostra institució per a desenvolupar de manera puntera els serveis de suport a la docència i investigació.

I és que nota remarcable d’aquest període 2005-06 ha sigut l’entrada de la nostra Universitat en nous projectes i la consolidació dels ja iniciats en l’àmbit de la innovació tecnologicoeducativa, dels quals esmentaré com a exemples la subscripció amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esport d’un conveni de col·laboració per a la introducció de les noves tecnologies de la informació i comunicació en el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, i la convocatòria al començament de 2006 de diferents ajudes per a la innovació educativa, amb una dotació que pujava a 220.000 euros; projectes dels quals, pel que fa a l’àrea d’Informàtica, resulten significatius la subscripció amb la Generalitat Valenciana d’un conveni per a la prestació de serveis de certificació de firma electrònica, de posada en marxa imminent, i l’entrada en el projecte internacional EDUROAM per a la creació d’un únic espai WIFI.

Però especial motiu de satisfacció ha sigut la celebració, el passat mes de maig, del desè aniversari de la pàgina web de la Universitat d’Alacant: un viu element de comunicació amb la societat a la qual serveix, que ha situat la nostra institució a l’avantguarda de les universitats espanyoles pel que fa a presència en Internet.

En l’àmbit de la investigació i noves tecnologies, ha crescut la nostra participació en programes i projectes, i els bons resultats d’anys anteriors es mantenen.

El 2005 – 2006 ha sigut, precisament, el curs acadèmic en el qual es feia realitat un dels més grans i ambiciosos projectes en els quals la nostra Universitat es troba immersa: em referisc a l’ajuda rebuda del Pla Nacional I+D+I per als anys 2004-08, d’11,8 milions d’euros per a la Construcció del Centre de Creació d’Empreses de Base Tecnològica del Parc Científic d’Alacant. La segona part del projecte —és a dir, 9,4 milions d’euros— ha sigut sol·licitada també.

En aquest context, especial esment mereix la constitució en aquest 2006, junt amb la CAM i Unión FENOSA, de la Societat Projectes Universitaris d’Energies Renovables per al desenvolupament d’accions relacionades amb el Parc Científic, que començaven amb la instal·lació d’una planta fotovoltaica.

Per decisió del Consell de Govern, serà la Fundació General de la Universitat d’Alacant —plenament consolidada— l’encarregada de gestionar diferents serveis relatius al parc.

En relació directa amb l’activitat investigadora, les dades són realment positives, marcades per un avanç de la producció científica posada en relleu per l’augment, tant de la quantitat com de la qualitat, dels treballs d’investigació duts a terme.

Durant el període 2005-06, la Universitat d’Alacant ha gestionat un total de 631 projectes d’investigació, s’han sol·licitat 4 noves patents d’invenció d’àmbit nacional i s’han dotat un total de 312 beques d’investigació.

Són 76 el nombre de tesis doctorals defensades i 11 els programes de doctorat de la nostra Universitat han sigut distingits amb l’Esment de Qualitat pel Ministeri d’Educació i Ciència.

A més, en aquest curs finalitzava el procés de creació de quatre nous instituts universitaris d’investigació: l’Institut Multidisciplinari per a l’Estudi del Medi “Ramón Margalef”, l’Institut Universitari Desenvolupament Social i Paz, l’Institut Universitari d’Investigació Informàtica i l’Institut Universitari d’Investigacions Turístiques, i s’ha vist aprovat el Reglament General d’Instituts Universitaris d’Investigació, dirigit a ordenar la creació, seguiment i dissolució d’aquests a la nostra Universitat.

I en paral·lel a l’avanç en el desenvolupament dels grans projectes que abans esmentava, ha crescut el nombre d’objectius complits i projectes en vies d’execució en l’àmbit d’infraestructures i ampliació del campus.

Mostra d’això és l’inici de la construcció, a la zona oest del campus, de l’Edifici de Serveis Tècnics d’Investigació i la finalització de les obres d’ampliació de la zona esportiva. S’ha conclòs el projecte bàsic de la nova Facultat d’Educació i s’han portat a terme actuacions de climatització, prevenció i reforma en diferents edificis.

En matèria de gestió, qualitat i seguretat mediambiental, s’ha de ressenyar la planificació i desenvolupament de diverses accions de sensibilització i participació dels col·lectius universitaris en àrees relacionades amb el medi ambient, el desenvolupament i supervisió del Pla d’Accessibilitat de la Universitat d’Alacant i l’adjudicació i inici de la implantació del sistema integral de seguretat.

La Universitat d’Alacant, en fi, manté un decidit compromís amb la producció, el foment i la difusió de la cultura —element insubstituïble en el procés de formació integral de la comunitat universitària— que es concep al temps com a servei prestat al conjunt de la societat.

Per aquest motiu, a través de diferents programes d’extensió universitària, s’ha donat suport al desenvolupament d’iniciatives promogudes per diferents col·lectius socials i s’ha col·laborat amb institucions en l’execució de programes tan rellevants com el dirigit a la formació dels cossos i forces de la seguretat de l’estat per al tractament de la violència de gènere.

També en aquest curs acadèmic s’ha vist créixer el nombre de cursos de formació i activitats culturals programades per les que són un dels nostres grans emblemes, les ja nombroses seus universitàries. El 1996 naixia la seu universitària de Cocentaina i en aquest any 2006 s’ha incorporat a les que ja hi havia la ciutat de Villena. Amb aquest motiu, i a l’empara del programa institucional “SEUS, 10 anys de formació, docència i cultura”, s’han desenvolupat moltes i molt variades activitats commemoratives que van culminar amb la celebració del Diumenge Cultural.

I un segon i no per això menys reeixit programa institucional desenvolupat ha sigut CIENCIATEC 2005, un magnífic aparador de la producció científica i tecnològica de la nostra Universitat.

En realitat, han sigut més de 1.500 les activitats desenvolupades per la Universitat d’Alacant com a generadora i escenari de la cultura: la I edició del “Mostrari”, la concessió del Premi al Millor Documental en la Mostra de Cinema Valencià a un treball de producció pròpia, una extensa programació del Paranimf o l’ampli conjunt d’exposicions acollides al Museu de la Universitat d’Alacant són una simple mostra d’aquest amplíssim catàleg que ha convertit, una vegada més, la nostra institució en referent de l’activitat cultural alacantina.

A això ha de sumar-se com a assoliment la creixent projecció de la Universitat Permanent i de la Universitat d’Estiu Rafael Altamira, sense oblidar els èxits collits en la pràctica de l’esport amb la qual, com en cada curs acadèmic, en aquest que s’acaba, la nostra Universitat ha complit fidelment el seu compromís.

Quin millor fermall a aquest resum d’activitats que l’esment, dins del capítol de distincions i premis que atorga la Universitat d’Alacant, de la concessió del IV Premi Maisonnave a Arcadi Blasco en reconeixement a la seua trajectòria professional i personal i la seua aportació social a través de les arts plàstiques, i la distinció amb el títol de doctor honoris causa a quatre personalitats rellevants per diferents motius: Antonio García Berrio, Pedro Martínez Montávez, Carmen Andrade Perdrix i, conjuntament amb les universitats de València i Jaume I de Castelló, MuhamadYunus; quatre incorporacions al nostre quadre de doctors honoris causa amb les quals la Universitat d’Alacant se sent realment premiada.

Conclouré la meua intervenció assenyalant —encara que resulta una obvietat— que la realització d’aquesta llarga suma d’actuacions —i de moltes altres difícil d’enumerar ací però que han sigut arreplegades amb detall en la Memòria del Curs Acadèmic 2005-06 que aviat es penjarà de la nostra pàgina web— requeria un important esforç econòmic; heu de saber que la liquidació del pressupost de l’exercici 2005, amb l’informe favorable del Consell de Govern i aprovat pel Consell Social, va pujar a 177 milions 589. 697 euros. Però a més necessitava —i no hi ha dubte que una vegada més ha comptat amb el seu entusiasme i entrega— el conjunt de la comunitat universitària, a la qual, fent ús del privilegi que comporta ser portaveu i no només testimoni de l’avanç experimentat per la nostra Universitat, vull des d’ací felicitar, i a cadascun dels seus membres, agrair l’esforç diari que ha fet de la nostra, la Universitat d’Alacant, una universitat de qualitat, compromesa i dinàmica, en magnífiques condicions per a afrontar els reptes que ens esperen en el nou curs acadèmic.

A tots ells, i als qui en aquest acte ens acompanyen, moltíssimes gràcies.