Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI)

 

· PDI per Edat i Sexe
· PDI per Centre, Règim Jurídic i Categoria
· PDI per Centre i Dedicació
· PDI per Àrea de Coneixement i Règim Jurídic
· Evolució Global del PDI per Departament
· Evolució Global del PDI per Centre
· Evolució Global del PDI per Règim Jurídic i Categoria

 

 

 

PDI per edat i sexe

 

Taula. PDI per Edat i Sexe
Nota. PDI actiu (desembre-2005)

Edat Home Dona Total
21-25
1
2
3
26-30
72
72
144
31-35
219
142
361
36-40
279
149
428
41-45
243
111
354
46-50
207
81
288
51-55
143
49
192
56-60
107
45
152
61-65
68
11
79
66-70
12
1
13
+ 70
4
1
5
Total
1.355
664
2.019


Gràfic. Piràmide de població del PDI

Gràfic piramidal del PDI per Sexe

 

 

 

PDI per Centre, Règim Jurídic i Categoria

Llegenda de Categoria

CU Catedràtic d'Universitat AYU Ajudant d'E.U. + Ajudant d'Universitat
TU Titular d'Universitat COL Professor Col·laborador
CEU Catedràtic d'E. Universitària ASO Professor Associat
TEU Titular d'E. Universitària VIS Professor Visitant
CDOC Contractat Doctor EME Professor Emèrit
ADOC Ajudant Doctor INV Investigador


Llegenda de Centres

EUC E. U. Ciències Empresarials
EUE E. U. Infermeria
EUO E. U. Òptica i Optometria
EUR E. U. Relacions Laborals
EUT E. U. Treball Social
EPS E. Politècnica Superior
FCI Facultat de Ciències
FDE Facultat de Dret
FED Facultat d'Educació
FEE Facultat d'Econòmiques i Empresarials
FFL Facultat de Filosofia i Lletres


Taula. PDI per Centre, Règim Jurídic i Categoria
Nota. PDI actiu (desembre-2005)


Funcionaris   Contractats
Centre CU TU CEU TEU CDOC ADOC AYU COL ASO VIS EME INV Total
EUC

3

12


1
1
3451
EUE
3
1
9
25


2
2
56
2


100
EUO
2
2
5
23
1


1
1448
EUR

9
2
8


2
1
4466
EUT
1

4
15


1

2243
EPS
20
32
20
136
3
2
24
6
225


4
472
FCI
45
96
8
21
3
10
21
1
79
1
2
21
308
FDE
18
46
1
10
1
1
12

72

2

163
FED
5
4
20
37


6
3
50

1

126
FEE
21
63
6
52
1
1
13
1
146
19

3
326
FFL
58
88
4
31
9
2
25

99316
Total
173
344
79
370
18
16
107
16
841
22
5
28
2.019


Gràfic. Distribució del PDI per Règim Jurídic i Centre

Gràfic de la distribució del PDI per Règim Jurídic i Centre

 

 

 

PDI per Centre i Dedicació

Taula. PDI per Centre i Dedicació
Nota. PDI actiu (desembre-2005)

 Centre Temps Complet
Temps Parcial 
Total
TP12 TP10 TP08 TP06 Total
EUC. E.U. Ciències Empresariales
18
23
1
7
2
33
51
EUE. E.U. Infermeria
46
21

3
30
54
100
EUO. E.U. Òptica i Optometria
34
8

3
3
14
48
EUR. E.U. Relacions Laborals
27
15
5
6
13
39
66
EUT. E.U. Treball Socia
22
8
2
4
7
21
43
EPS. E. Politècnica Superior
237
162
20
26
27
235
472
FCI. F. Ciències
231
39
4
11
23
77
308
FDE. F. Dret
94
23
8
11
27
69
163
FED. F. Educación
76
31
2
7
10
50
126
FEE. F. Econòmiques i Empresarials
193
90
8
12
23
133
326
FFL. F. Filosofia i Lletres
230
58

12
16
86
316
Total
1.208
478
50
102
181
811
2.019


Gràfic. Distribució del PDI per Dedicació

Gràfic de la distribució del PDI per Dedicació

 

 

 

PDI per Àrea de Coneixement i Règim Jurídic

Taua. PDI per Àrea de Coneixement i Règim Jurídic
Notes. 1-PDI actiu (desembre-2005)
2-(Investigadors) Les places del personal investigador no apareixen adscrites a àrees de coneixement

Àrea de Coneixement Funcionari Contractat Total
(Investigadors)

25
25
Anàlisi Geogràfica Regional
16
2
18
Anàlisi Matemàtica
6
5
11
Anatomia i Embriologia Humana
2
1
3
Antropologia Social
3
3
6
Arqueologia
3
4
7
Arquitectura y ecnologia de Computadors
21
23
44
Biologia Cel·lular
6
4
10
Biologia Vegetal

1
1
Bioquimica i Biologia Molecular
8
4
12
Botànica
5
4
9
Ciència de la Computació, Intel·ligència Artificial
24
36
60
Ciència Política i de l'Administració
1
4
5
Ciències i Tècniques Historiogràfiques
3
1
4
Comercialització i Investigació de Mercats
10
18
28
Composició Arquitectònica
2
6
8
Comunicació Audiovisual i Publicitat
7
32
39
Construccions Arquitectòniques
25
24
49
Dret Administratiu
8
14
22
Dret Civil
12
8
20
Dret Constitucional
6
8
14
Dret del Treball i de la Seguretat Social
6
27
33
Dret Eclesiàstic de l'Estat
3
3
6
Dret Financer i Tributari
9
6
15
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
3
6
9
Dret Internacional Privat
3
4
7
Dret Mercantil
8
15
23
Dret Penal
5
4
9
Dret Processal
4
9
13
Dret Romà
7

7
Didàctica de l'Expressió Corporal
3
2
5
Didàctica de l'Expressió Musical
1
1
2
Didàctica de l'Expressió Plàstica
5

5
Didàctica de la Llengua i La Literatura
3
2
5
Didàctica de la Matemàtica
4
5
9
Didàctica de les Ciències Experimentals
2
2
4
Didàctica de les Ciències Socials
3
2
5
Didàctica i Organització Escolar
8
9
17
Ecologia
15
7
22
Economia Aplicada
40
33
73
Economia Financera i Comptabilitat
29
42
71
Edafologia i Química Agrícola
3
5
8
Educació Física i Esportiva

5
5
Infermeria
29
56
85
Estadística i Investigació Operativa
11
10
21
Estratigrafia
3
2
5
Estudis Àrabs i Islàmics
6
8
14
Expressió Gràfica Arquitectònica
14
12
26
Expressió Gràfica en l'Enginyeria
9
8
17
Farmacologia
4

4
Filologia Alemanya
1
5
6
Filologia Catalana
22
18
40
Filologia Eslava
2
1
3
Filologia Francesa
12
16
28
Filologia Gallega i Portuguesa

1
1
Filologia Grega
3
2
5
Filologia Anglesa
24
30
54
Filologia Italiana

1
1
Filologia Llatina
5
5
10
Filosofia
1
2
3
Filosofia del Dret
8
3
11
Física Aplicada
23
9
32
Física de la Materia Condensada
3

3
Física de la Terra
2
2
4
Fisiologia
3
7
10
Fisiologia Vegetal
3
3
6
Fonaments de l'Anàlisi Económica
23
58
81
Genètica
3
3
6
Geodinàmica

1
1
Geodinàmica Externa
3
3
6
Geodinàmica Interna
3
1
4
Geografia Física
3

3
Geografia Humana
13
1
14
Geometria i Topologia
1
1
2
Història Antiga
4
3
7
HistòriaContemporània
11
6
17
Història de la Ciència
2
2
4
Història de l'Art
4

4
Història del Dret i de les Institucions
3
2
5
Històriai Institucions Econòmiques
14
6
20
Història Medieval
4
4
8
Història Moderna
10
4
14
Enginyeria Cartogràfica, Geodesia i Fotogrametria
2
3
5
Enginyeria de la Construcció
6
23
29
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
9
3
12
Enginyeria del Terreny
1
5
6
Enginyeria i Infraestructura dels Transports
3
6
9
Enginyeria Elèctrica
1
1
2
Enginyeria Hidràulica
2
6
8
Enginyeria Química
17
14
31
Inmunologia

2
2
Llengua Espanyola
8
12
20
Llenguatges i Sistemes Informàtics
32
29
61
Lingüística General
5
4
9
Literatura Espanyola
10
5
15
Matemàtica Aplicada
20
14
34
Mecànica dels Mitjans Continus i Tª. d'Estructures
6
15
21
Medicina Preventiva i Salut Pública
4
6
10
Mètodes d'Investigació, Diagnòstic en Educació
3
3
6
Microbiologia
2
9
11
Música
3
2
5
Nutrició i Bromatologia
1
6
7
Òptica
27
12
39
Organització d'Empreses
18
33
51
Paleontologia
1
1
2
Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
3
6
9
Petrologia i Geoquímica
1
4
5
Prehistòria
3
2
5
Projectes Arquitectònics
3
11
14
Psicologia Bàsica

4
4
Psicologia Evolutiva i de l'Educació
7
6
13
Psicologia Social
5
6
11
Química Analítica
10
2
12
Química Física
17
2
19
Química Inorgànica
16
5
21
Química Orgànica
15
3
18
Radiologia i Medicina Física
1

1
Sociologia
30
22
52
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
3
1
4
Teoria del Senyal i Comunicacions
7
8
15
Teoria i Història de l'Educació
2
3
5
Treball Social i Serveis Socials
14
12
26
Traducció i Interpretació
15
10
25
Urbanística i Ordenació del Territori
2
10
12
Zoologia
10
7
17
Total
966
1.053
2.019

 

 

 

Evolució global del PDI per Departament

Taula. Evolució del PDI per Departament
Nota. PDI, en actiu, adscrit a 31 de desembre

Departament 2001 2002 2003 2004 2005
Agroquímica y Bioquímica
22
22
22
21
20
Anàlisi Econòmica Aplicada
45
51
51
59
61
Anàlisi Geogràfica Regional
21
21
21
21
21
Anàlisi Matemàtica

12
11
13
12
Anàlisi Matemàtica i Matemàtica Aplicada
43
Biotecnologia
13
14
15
13
13
Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
46
50
54
57
60
Ciències Ambientals i Recursos Naturals
24
24
26
19
17
Ciències de la Terra i del Medi Ambient
27
29
32
29
31
Ciències del Mar i Biologia Aplicada12
18
Ciències Històrico-jurídiques
16
17
18
18
18
Construccions Arquitectóniques
41
41
43
44
49
Dret Civil
19
19
18
20
20
Dret del Treball i de la Seguretat Social
29
30
32
33
33
Dret Internacional Públic i Dret Penal
18
18
17
17
18
Dret Mercantil i Dret Processal
32
32
34
34
36
Didàctica General i Didàctiques Específiques
24
25
26
29
32
Disciplines Econòmiques i Financeres
22
23
24
15
15
Ecologia
21
21
22
20
20
Economia Aplicada i Política Econòmica
30
29
29
29
31
EconomiaFinancera, Comptabilitat i Màrqueting
99
98
98
99
99
Infermeria
54
55
55
51
59
Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història Científica38
38
Estadistica i Investigació Operativa
19
22
22
19
19
Estudis Jurídics de l'Estat
39
40
44
42
41
Expressió Gràfica i Cartografia
53
58
58
64
68
Filologia Catalana
35
35
37
40
41
Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura
48
43
45
47
48
Filologia Anglesa
47
52
57
72
52
Filologies Integrades
58
60
60
47
52
Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat
18
18
18
17
18
Física Aplicada
13
11
16
17
20
Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal
47
47
49
51
53
Fisiologia, Genètica i Microbiologia
24
25
26
25
28
Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
85
82
80
84
85
Genètica i Microbiologia

Geografia Humana
25
26
25
26
30
Història Medieval i Moderna
21
22
22
23
24
Humanitats Contemporànies
33
32
32
35
33
Enginyeria de la Construcció, Obres Públiques i Infraestructura Urbana
58
59
60
61
79
Enginyeria Química
30
30
31
30
31
Innovación y Formación Didáctica

19
20
23
22
Interuniversitari d'Óptica
45
45
46
46
46
Llenguatges i Sistemes Informàtics
51
56
59
61
61
Matemàtica Aplicada

29
29
30
34
Organització d'Empreses
43
47
48
51
51
Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina
30
32
30
31
34
Psicologia de la Salut
13
15
15
16
21
Química Analítica
18
19Química Analítica, Nutrició i Bromatologia


19
21
20
Química Física
24
24
22
23
24
Química Inorgànica
22
21
21
22
25
Química Orgànica
25
22
19
19
18
Salut Pública
28
28
32


Sociologia I i Teoria de l'Educació
25
25
25
26
28
Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica
83
91
95
100
97
Tecnologia Informàtica i Computació
30
29
32
36
44
Treball Social i Serveis Socials
16
16
17
25
26
Traducció i Interpretació
25
Total
1.752
1.811
1.859
1.921
2.019

 

 

 

Evolució global del PDI per Centre

Taula. Evolució del PDI per Centre
Nota. PDI, en actiu, adscrit a 31 de desembre

Centre 2001 2002 2003 2004 2005
EOT. E. Oficial de Turisme

1EUC. E.U. Ciències Empresarials
55
59
52
54
51
EUE. E.U. Infermeria
84
86
92
93
100
EUO. E.U. Òptica i Optometria
49
51
49
48
48
EUR. E.U. Relacions Laborals
66
70
63
62
66
EUT. E.U. Treball Social
30
28
30
42
43
EPS. E. Politècnica Superior
367
385
399
422
472
FCI. F. Ciències
279
281
289
295
308
FDE. F. Dret
144
142
158
158
163
FED. F. Educació
102
110
115
124
126
FEE. F. Econòmiques i Empresarials
302
309
321
321
326
FFL. F. Filosofia i Lletres
274
289
291
302
316
Total
1.752
1.811
1.859
1.921
2.019


Gràfic. Evolució global del PDI

Gràfic de l'evolució global del PDI

 

 

 

Evolució global del PDI per Règim Jurídic i Categoria

Llegenda de la Categoria

CU Catedràtic d'Universitat AYU Ajudant de E.U. + Ajudant d'Universitat
TU Titular d'Universitat COL Professor Col·laborador
CEU Catedràtic de E. Universitària ASO Professor Associat
TEU Titular de E. Universitària VIS Professor Visitant
CDOC Contractat Doctor EME Professor Èmerit
ADOC Ajudant Doctor INV Investigador


Taula. Evolució del PDI per Categoria
Nota. PDI, en actiu, adscrit a 31 de desembre

Règim
Jurídic
Categoria 2001 2002 2003 2004 2005
Funcionari
de Carrera
(FC)
CU
124
143
175
172
173
TU
289
325
344
343
344
CEU
65
73
81
81
79
TEU
288
321
375
371
370
Funcionari
interí
(FI)
TU
32
17
1
1

CEU
4
4TEU
36
32
1


Contractat
(DC)
CDOC11
18
ADOC


2
16
16
AYU
177
106
87
96
107
COL


1
4
16
ASO
717
769
754
779
841
VIS
17
17
18
20
22
EME
3
4
4
5
5
INV


16
22
28
Total  
1.752
1.811
1.859
1.946
2.01


Gràfic. Evolució per Règim Jurídic del PDI

Gràfic de l'evolució per Règim Jurídic del PDI