Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

CONSELL SOCIAL

 

· Ple extraordinari del 24/10/2005
· Ple extraordinari del 30/11/2005
· Ple extraordinari del 9/02/2006
· Ple extraordinari del 11/04/2006
· Comissió Econòmico-Administrativa 5/06/2006

 

 

 

Acords del Ple extraordinari celebrat el dia 24 d'octubre de 2005

Es debat i s'aprova:

- S’aprova el Reglament del Consell Social de la Universitat d’Alacant.

- S’aproven els comptes anuals del pressupost de la Universitat corresponents a l’exercici 2004.

- S’encomana la gestió dels serveis del Parc Científic d’Alacant a la Fundació General de la Universitat d’Alacant.

- S’aproven les modificacions pressupostàries de pressupost, numeros 1, 2 i 3.

- S’aprova la sol·licitud de creació de l’Institut Universitari Multidisciplinari per a l’Estudi del Medi (INEM) Ramon Margalef.

- S’aprova l’acceptació de la cessió del sòl per a la construcció de la Facultat d’Educació.

- S’aprova procedir a les actuacions pertinents que garantisquen les necessitats de tresoreria del Taller Digital d’Establiments de Textos Literaris i Científics, SA.

- La Gerència presenta al Ple del Consell els criteris per a elaborar el pressupost de la Universitat d’Alacant per a l’exercici 2006.

 

 

 

Acords del Ple extraordinari celebrat el dia 30 de novembre de 2005

Es debat i s'aprova:

- S’aprova la proposta d’implantació en la Universitat d’Alacant dels estudis universitaris de segon cicle per a obtenir el títol oficial de màster aprovats pel Consell de Govern.

 

 

 

Acords del Ple extraordinari celebrat el dia 9 de febrer de 2006

Es debat i s'aprova:

- S’aprova el Projecte de Pressupostos de la Universitat d’Alacant per a l’exercici 2006.

- S’aprova l’actualització de la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis.

- S’aprova la proposta de creació d’una nova escala d’administració: escala bàsica de consergeria i suport.

- S’aproven les modificacions pressupostàries números 4 i 5.

 

 

 

Acords del Ple extraordinari celebrat el dia 11 d'abril de 2006

Es debat i s'aprova:

- S’aprova la sol·licitud per a crear els instituts universitaris següents:

· Institut Universitari d’Investigacions Turístiques.
· Institut Universitari d’Investigació Informàtica.
· Institut Universitari d’Investigació Desenvolupament Social i Pau.

- S’aprova la liquidació del pressupost de la Universitat d’Alacant de l’exercici 2005.

- S’aproven els comptes anuals del pressupost de la Universitat d’Alacant de l’exercici 2005.

- S’aproven les modificacions pressupostàries números 6, 7, 8 i 9.

 

 

 

Comissió Econòmico-Administrativa del Consell Social celebrada el dia 5 de juny de 2006

Es debat i s'aprova:

- S’aproven les taxes dels estudis propis de postgrau i especialització, (màsters, especialista universitari i expert universitari) per al 2006, aprovats anteriorment pel Consell de Govern.

- S’aprova l’adhesió del Projecte CENEMES de la Universitat d’Alacant a l’Associació de Centres d’Enllaç.