Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicioCabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arribamover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

DEFENSOR UNIVERSITARI

 

· Presentació de l'informe
· Relacions amb altres defensors
· Actuacions realitzades
· Dades econòmiques
· Conclusions
· Annex I. Estadística
· Annex II. Premsa

 

La pitjor intolerància és la d'això que anomenen raó
Miguel de Unamuno

 

En compliment de l'article 20 de les Normes reguladores de les competències i funcions del Defensor(a) Universitari(a) i del punt 5 de l'article 202 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, es redacta aquest informe, corresponent a les actuacions dutes a terme pel Defensor entre l’1 d'agost de 2004 i el 31 de juliol de 2005.

Article 20 de les Normes reguladores de les competències i funcions del Defensor Universitari: « El Defensor Universitari haurà de presentar anualment al Claustre de la Universitat, dins del període lectiu, un informe que donarà compte de les actuacions que haja portat a terme durant l'any. »

Article 202, punt 5 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant: « El Defensor Universitari haurà de presentar anualment al Claustre Universitari una memòria de les seues activitats en la qual, a més, s'arrepleguen recomanacions i suggeriments per a la millora dels serveis universitaris

 

 

 

Presentació de l'informe

Aquest informe és el desè que s'elabora en relació amb l'activitat del Defensor Universitari i comprèn les actuacions fetes a l'oficina, des de l'1 d'agost de 2005 fins al 31 de juliol de 2006.

El contingut de l'informe s'ha estructurat en cinc apartats: presentació, relacions amb altres defensors, actuacions dutes a terme, informe econòmic, conclusions i dos annexos, un amb estadístiques i gràfics relacionats amb les consultes i reclamacions, i un altre amb les notícies aparegudes en la premsa relatives al defensor universitari.

S'han continuat les accions habituals per a donar a conèixer l'Oficina del Defensor als membres de la comunitat universitària:

- Enviament als alumnes que es matriculen per primera vegada d'un tríptic informatiu de l'Oficina del Defensor, inclòs en el sobre de matrícula.

- Manteniment dels taulers informatius del Defensor que es troben a l'Aulari II (2), la Biblioteca General (1) i l'Aulari I (1).

- Manteniment de la pàgina web del Defensor.

- Atenció a les peticions dels mitjans de comunicació sobre informació referent a l'activitat de l'oficina. Com a conseqüència d'això han aparegut els articles següents en la premsa:

· Hi ha professors que es neguen a canviar les qualificacions. El Vicent, 18/01/06.
· La resolució dels conflictes acadèmics, a examen. El País, 20/01/06.
· La teua millor clau, una defensa personal. GU 3/03/06.
· En l'ull de l'huracà. Informació (Paranimf), 13/06/2006.
· Els defensors universitaris es reuneixen a Alacant. Las Provincias, 07/7/06.

 

 

 

Relacions amb altres defensors

1. Reunions a què s'ha assistit

- VIII Trobada Estatal de Defensors Universitaris, celebrada a Santander del 26 al 28 d'octubre. Es van tractar els temes següents en les 4 taules creades amb aquesta finalitat:

· Instruments de verificació i millora de la qualitat docent del professorat.
· Estatut del becari. Estatut de l'estudiant.
· Necessitats educatives que presenten els estudiants de perfil no convencional.
· Homologació de títols estrangers.

- 18a Reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris, duta a terme a Madrid el 12-12-2005. Temes tractats:

· Proposta de temes per a la IX Trobada Estatal: assetjament psicològic ( mobbing ) (mediació), confidencialitat de dades.
· Sembla necessari que la Comissió Permanent ha de poder representar el col·lectiu de defensors i expressar opinions en el seu nom. Tot això sense limitar gens la llibertat de la resta de defensors a expressar el que els semble oportú, però no en nom del col·lectiu. Per aquesta raó es forma una Comissió Interna per a Assumptes Europeus.

- 19a Reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris, celebrada a Valladolid el 24-03-2006. Temes tractats:

· Relacions amb Europa
· Universia. Pàgina web

- 20a Reunió de la Comissió Permanent de Defensors Universitaris, celebrada a Alacant el 7-7-2006

· IX Trobada Estatal de Defensors Universitaris. Alacant-Elx, octubre 2006. Preparació de la trobada.
· Relacions amb Europa
· Canvi de ministra d'Educació i Ciència. Trobada amb la ministra.
· Futur de la pàgina web de defensors universitaris.

- Preparació de la IX Trobada Estatal de Defensors Universitaris, que es va celebrar a Alacant i Elx del 25 al 27 d'octubre de 2006.

El programa va ser el següent:

Dimecres, 25 d'octubre

9:15 h. Lliurament de la documentació
10:00 h. Constitució de les meses de treball
11:45 h. Inauguració oficial de la Trobada
  · Excm. Sr. Ignacio Jiménez Raneda
  Rector Magfc. de la Universitat d'Alacant
  · Excm. Sr. Jesús Rodríguez Marín
  Rector Magfc. de la Universitat Miguel Hernández
  · Il·lm. Sr. Luis Días Alperi
  Alcalde d'Alacant
  · Excm. Sr. José Joaquín Ripoll Serrano
  President de la Diputació d'Alacant
  · Sr. José Navarro Solé
  Coordinador de Defensors Universitaris
  · Excm. Sr. Ricardo Ferré Alemany
  President del Consell Social de la Universitat d'Alacant
12:45 h. Conferència
  "Renovació metodològica del professorat"
  · Dr. Francisco Michavila Pitarch
  Director de la Càtedra Unesco de Gestió i Política Universitària de la UPM

Dijous, 26 d'octubre

9:15 h. Conferència
  "Estatut de l'alumnat. Aspectes administratius de l'avaluació"
  · Sr. José Ramón Chaves García
  Magistrat del Jutjat Contencios Administratiu d'Oviedo
  · Sr. Juan Manuel del Valle Pascual
  Cap del Gabinet d'Assessoria Jurídica de la U. Politècnica de Madrid
11:45 h. Trobada amb els Consells d'Estudiants
  · Assisteixen els Presidents dels Consells d'Alumnes de la UA, UMH y Representants de la CREUP (Coordinadora Estatal d'Universitats Públiques)

Divendres, 27 d'octubre

9:30 h. Conferència
  "La Institució de la Defensoria del Poble i el seu paper mediador"
  · Excma. Sra. Dª Emilia Caballero Álvarez
  Síndica de Greuges de la Comunitat Valenciana
11:15 h. Taller de Mediació
  · Sra. Beatriz Valderrama
  Llicenciada en Psicologia
13:00 h. Conclusions. Clausura

 

En la Trobada el professor Francisco Michavila, director de la Càtedra UNESCO de la Universitat Politècnica de Madrid, va impartir una conferència sobre «Renovación metodológica del professorado», de gran interès per a tots els assistents. Es va fer una anàlisi de la ponderació de l'ensenyament en comparació amb la investigació i també de l'esforç que estan fent les universitats en experiències pilot per a la implantació de l'Espai Europeu d'Educació.

El magistrat del Jutjat Contenciós Administratiu d'Oviedo, Ramón Chaves i el cap de l'Assessoria Jurídica de la Universitat Politècnica de Madrid, Juan Manuel del Valle, van presentar una ponència sobre «Aspectos administrativos de la evaluación i el Estatuto del estudiante», amb una gran quantitat de referències i sentències. La ponència va a ser de gran utilitat en la defensa dels drets dels estudiants, ja que preveu diversos aspectes referents a l'associació dels alumnes i la seua representació, a les actes com a document públic, als exàmens, a la funció avaluadora universitària i les reclamacions i molts altres aspectes referents als drets dels alumnes.

Va haver-hi una trobada amb els estudiants representants de la CREUP (Coordinadora Estatal d'Universitats Públiques) i de les universitats Miguel Hernández i Alacant. Aquesta trobada va ser especialment útil per a establir vies de diàleg i comunicació entre els estudiants i els defensors universitaris, i que en aquests moments era d'especial interès per la redacció i aprovació de l'Estatut de l'estudiant.

També es va fer un taller de mediació, presentat per Beatriz Valderrama, llicenciada en Psicologia, sobre les tècniques a emprar amb vista a buscar una solució als problemes en un conflicte d'interessos. Aquest taller va ser d'especial interès pel caràcter pràctic i per la mateixa presentació, que va resultar molt atractiva. El defensor universitari ha d'actuar moltes vegades com a mediador, raó per la qual el coneixement de les tècniques li és de gran utilitat.

Es van formar quatre meses de treball sobre els temes següents: confidencialitat, assetjament, responsabilitat social de les universitats i el paper del defensor universitari, i assistència a classe en l'Espai Europeu d'Educació Superior. D'aquestes quatre taules de treball s'elaboraran uns documents que després seran aprovats per la Comissió Permanent de Defensors i es faran arribar als rectors i al Ministeri d'Educació i Ciència.

Meses de treball:

- Confidencialitat
- Assetjament
- responsabilitat social de les universitats i el paper del Defensor Universitari
- Assistència a classe en l'Espai Europeu d'Educació

A continuació es presenten alguns dels aspectes més importants comentats en les taules de treball i que, d'alguna manera, constitueixen la contribució elaborada pels mateixos defensors universitaris. D'aquestes taules eixiran uns documents que s'enviaran als rectors i al Ministeri d'Educació i Ciència, com ja s'ha comentat anteriorment.

- Confidencialitat

Primera:
La confidencialitat és un requisit essencial en la funció del defensor com a garant dels drets i llibertats de les persones de la comunitat universitària.

La confidencialitat, en el sentit de secret professional, és l'instrument que assegura la independència, la imparcialitat i la responsabilitat per a inspirar confiança en la figura del defensor.

Segona:
Els defensors han d'instar a les universitats perquè complisquen i completen l'adaptació a les normes de protecció de dades de caràcter personal i establisquen criteris de seguretat.

Tercera:
L'Oficina del Defensor Universitari ha de disposar dels elements i mecanismes necessaris per a desenvolupar i assegurar la seua tasca d'acord amb el principi de confidencialitat.

Quarta:
Les memòries i informes del Defensor Universitari, sense perjudici que s'ajusten a les diverses tradicions de les universitats, haurien de respectar la confidencialitat i, en tot el que siga possible, es poden transformar en recomanacions generals les característiques comunes que s'inferisquen dels casos particulars.

- Assetjament psicològic

L'assetjament psicològic és un problema difícil de detectar i d'objectivar que, no obstant això, provoca importants conseqüències tant en qui el pateix com en l'organització.

Quan el defensor de l'universitari rep una denúncia en aquest sentit ha d'intentar, en primer lloc, discriminar si es tracta realment d'assetjament psicològic o d'altres situacions de tensió originada en l'àmbit laboral. Si es percep assetjament no cap mediació possible i seria aconsellable que la víctima acudira al Servei de Prevenció de Riscos Psicosocials i rebera l'ajuda d'un especialista, extremant sempre les mesures per a garantir la confidencialitat de la persona.

Altre vessant fonamental és el preventiu. En aquest sentit sembla oportú fer estudis globals del clima laboral, tenir sistemes de presentació, acollida i integració de nou personal, etc.

- La responsabilitat social de la universitat i el paper dels defensors universitaris

Aquesta mesa de treball va proposar una definició de la RSU com la « capacitat de valorar les conseqüències que tenen en la pròpia organització, en la societat i en l'entorn les accions i decisions que prenen els responsables i els membres de les universitats com a part de l'assoliment dels objectius i metes d’aquestes. »

Va definir quatre àmbits de la RSU:

a) Àmbit organitzacional (intern):

· Humà
· Ambiental
· Econòmic

b) Àmbit educatiu i formatiu
c) Àmbit científic, epistemològic i d'investigació
d) Àmbit social

I va presentar una proposta sobre el paper de la figura del Defensor Universitari en la RSU:

· Sensibilitzar la comunitat universitària sobre la importància de la RSU.
· Recomanar als òrgans de govern (equip de govern, Consell Social…) que potencien el desenvolupament dels principis de la RSU.
· Donar suport a les decisions i les accions que impliquen l'assumpció de la RSU.
· Posar de manifest les mancances que impedeixen o dificulten la consecució de la RSU.
· Comprometre's en l'exercici de la RSU.

- L'assistència a classe en l'Espai Superior Europeu d'Educació Superior (EEES)

La relació de crèdits ECTS-càrrega de treball de l'estudiant disposa de diversos paràmetres d'avaluació, un dels quals és l'assistència a classe.

Des del punt de vista dels defensors universitaris, aquesta situació previsiblement ampliarà el nombre i naturalesa de les reclamacions relacionades amb el tema «exàmens».

En aquest sentit, és important que els defensors universitaris se sensibilitzen davant la situació (i altres derivades de la futura convergència europea) i porten a terme:

· Tasques de prevenció davant futurs i necessaris canvis en els reglaments acadèmics

· Accions conjuntes de previsió de conflictes en aquest àmbit davant les universitats.

 

2. Temes consultats a altres defensors

- Existència de mesures de control sobre el soroll que els mateixos usuaris provoquen en les biblioteques universitàries i que molesten els altres usuaris.

 

3. Temes que han consultat altres defensors a la Universitat d'Alacant

- Inclusió de manera explícita en el Reglament del Defensor d'un procediment o una normativa sobre processos de mediació.
- Problemes més freqüents amb els quals es troben els alumnes Erasmus.
- Existència d'alguna campanya per a compartir cotxe per a anar a la Universitat.
- Un antic professor de la nostra Universitat, que en l'actualitat no està contractat, ara s'ha matriculat com a alumne en una altra carrera en la qual figura la mateixa assignatura que el va impartir com a docent. Aquesta assignatura no formava part del pla d'estudis de la seua primera llicenciatura. Per això no pot convalidar-la, ja que no ha continuat estudiant ni en té nota. No obstant això, la Universitat quan el va contractar li reconeixia coneixements suficients per a impartir-la. Encara que les normes de les convalidacions són clares, es vol saber si s'ha produït alguna interpretació diferent i que puga ser favorable a l'estudiant a la vostra Universitat.
- Forma inadequada de fer una notificació la Direcció General de Cooperació Territorial i Alta Direcció de la Secretària General d'Educació per a la denegació d'una beca.
- Possibilitat que un becari d'investigació puga ser contractat per a substituir algun professor de departament afí a la seua àrea.
- Es planteja el tema de la ponderació numèrica d'assignatures convalidades abans del RD 1125/2003.
- Actuació del professorat davant un alumne que es troba de baixa per malaltia, amb permís per maternitat o per alguna causa justificada.
- Signatura de les actes: responsabilitat per part del professor responsable o el coordinador d'àrea. Reglamentació autonòmica, universitària o estatal si n’hi ha.
- Obligatorietat de lliurar una còpia amb les preguntes d'examen als estudiants.
- Analitzar i ponderar si l'actuació d'un professor ha lesionat els drets de l'alumne, en el cas que, sospitant d'una possible còpia d'exàmens entre dos alumnes, se'ls convida que facen un nou examen.

 

 

 

Actuacions realitzades

1. Consultes i reclamacions

Entre l’1 d'agost de 2005 i el 31 de juliol de 2006, s'han fet un total de 7 reclamacions-mediacions i 415 consultes. D'aquestes últimes, 125 s'han plantejat a través del correu electrònic, 1 per correu ordinari, 124 per telèfon i 135 amb entrevista personal. De les 415 consultes, 72 han requerit algun tipus de gestió i poden considerar-se equivalents a una reclamació.

D’altra banda, com que les consultes o reclamacions poden estar plantejades per més d'una persona, han sigut 584 les persones que s'han dirigit a l'oficina, distribuïdes de la manera següent:

Nre. de persones Nre. Consultes Nre. Reclamacions D'alumnes De PAS De PDI D'ofici
1
371
6
(317+3) x1= 320
(12+1)x1 = 13
(42+2)x1 = 44

2
25

23 x 2 = 46

2 x 2 = 4

3
12

11 x 3 = 33

1 x 3 = 3

4
3

3 x 4 =126
2

2 x 6= 128
1

1 x 8 = 821
1


1 x 21 = 21


68

1
1 x 68 = 68Total 584
415
7
499
34
51

Pel que fa als col·lectius (*) que han fet les consultes i reclamacions, el 85,44% prové dels alumnes, el 8,73% del personal docent i investigador (PDI) i el 5,82% del personal d'administració i serveis (PAS) o laboral.

(*) Per a realitzar els cálculs s'ha tingut en compte el nombre total de persones que han realitzat la consulta / reclamació cada vegada (584) i no el nombre de consultes / reclamacions (415).

La majoria de les consultes són informatives, però algunes requereixen gestió, moltes vegades tan important com la de les queixes, però el reclamant vol mantenir la confidencialitat de les seues dades i no vol presentar reclamació oficial, raó per la qual la consulta manté aquest caràcter. De les 415 consultes, 72 han requerit algun tipus de gestió.

Si considerem les consultes que s'han gestionat ja (51) i les reclamacions presentades i gestionades (6), el percentatge de solucions satisfactòries de les dues és del 52,6% (28 consultes + 2 reclamacions), el de no satisfactòries és del 19,3% (8 consultes + 3 reclamacions) i el de tancades del 28,1% (15+1). Si considerem únicament les consultes i reclamacions que no han sigut tancades (41) el percentatge de resolucions satisfactòries ha sigut del 73,1/% i el de no satisfactòries del 26,8%.

A continuació es presenten els diversos temes plantejats, la classificació de les consultes i reclamacions presentades i una breu descripció del resultat.

 

1.1. Accés a la Universitat: 17 consultes.

Els 17 casos van versar sobre:

- 4 sobre informació variada
- 3 es refereixen a l'accés d'alumnes estrangers a la Universitat d'Alacant
- 2 sobre el càlcul de la nota mitjana de l'expedient per a l'accés a la Universitat d'Alacant
- 2 referits al percentatge de titulats per a l'accés
- 1 relatiu a la nota obtinguda en selectivitat
- 1 sobre el trasllat d'expedient a la nostra Universitat
- 1 sobre l'accés de discapacitats
- 1 referent a l'accés directe a segon cicle
- 1 sobre el canvi en l'orientació dels estudis d'una carrera
- 1 sobre la nota mitjana obtinguda per a l'accés

· Consultes amb gestió externa a l'oficina:

Consulta 3. Resultat: tancada
Una graduada de la Universitat d'Alacant vol ingressar en una carrera amb nota de tall elevada. Vol contactar amb el defensor d'una altra universitat per a estudiar les solucions possibles. A l'alumna, que va estudiar COU, li perjudica el criteri de puntuació referent als alumnes de LOGSE.

Consulta 12. Resultat: pendent
Un alumne estranger amb títol homologat pel MEC vol entrar en Enginyeria de Camins. Se l’ajuda a redactar la instància ja que no se li reconeixen les notes del seu expedient.

Consulta 29. Resultat: negatiu
Una alumna diplomada per la Universitat d'Alacant vol fer altres estudis en aquesta Universitat i pregunta sobre el criteri de qualificació adoptat en les normes d'accés a la Universitat. El defensor parla amb el negociat d'Alumnat i es comprova que la qualificació és conforme amb les normes i, per tant, ha d'estar en la llista d'espera.

Consulta 160. Resultat: negatiu
Una alumna planteja un tema de càlcul de la mitjana de qualificacions d'una titulació per a accés a una altra titulació. S'ha comprovat que el mètode de càlcul és l'adequat, d'acord amb una normativa interna del MEC. S'ha plantejat el tema al negociat d'Alumnat, però no s'ha pogut accedir al que sol·licita l'alumna, d'acord amb la normativa vigent.

 

Consultes referents a accés sense gestió externa
tema resum gestions
1. Informació variada Un alumne desitja informació sobre l'accés a la Universitat. Desitja rebre el sobre de documentació. El defensor es porpone ajudar-li si no rep la informació.
5. Informació Un alumne pregunta per la carrera d'Odontologia. Se li comunica que es dirigisca a la Universitat Miguel Hernandez i consulte en la web.
6. Informació Un alumne desitja informació per a l'accés als estudis de Criminologia. Se li dóna l'adreça de la pàgina web.
74. Alumne extrajero. Un alumne extrajero desitja entrar en la UA. Se li dóna la normativa i se li envia a parlar amb la secretaria del centre.
93. Discapacitat. La mare d'alumne discapacitat que no pot entrar enguany en la carrera que desitja, però presumiblement ho farà el curs pròxim, i desitja no perdre l'any. Es comenta el tema i s'analitzen les diferents possibilitats.
237. Alumne estranger
Un alumne estranger desitja entrar en la Universitat Es revisa la normativa i es veu que no reuneix els requisits exigits.
324. Trasllat d'expedient Un alumne desitja traslladar expedient a la UA. Se li diu on pot trobar la informació.
357. Selectivitat Un alumne desitja veure l'examen de Selectivitat.  
360. Nota mitja expedient Un alumne pregunta sobre tema de càlcul de nota mitja de l'expedient per a accés a la universitat. Es comenta el tema.
370. Tracte discriminatori Un alumne es dirigeix al defensor perquè no se li accepta en una institució que duu l'adjectiu "universitari" però no depèn de la Universitat Es pot dirigir al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
398. Canvi d'estudis Un alumne desitja canviar l'orientació dels seus estudis de Magisteri. Ha de dirigir-se al negociat d'alumnat per a contrastar la informació.
399. 2º Cicle Un alumne pregunta sobre la possibilitat d'accedir al 2º Cicle des d'uns estudis nous. Se li comenta que haver de ser l'Escola la qual ha de promoure els canvis de normativa en el MEC.
406. Contingent llicenciats Un alumne comenta la dificultat que té per a accedir a la Universitat pel contingent de llicenciats. Se li ofereix la possibilitat d'estudiar el tema.

 

1.2. Beques i ajudes: 1 reclamació i 13 consultes: Total 14

  Els 14 casos van versar sobre:

- 4 referents a diversos aspectes de les beques Erasmus / Sèneca
- 3 sobre els requisits per a l'obtenció de beca
- 3 sobre denegació de beca
- 1 sobre falta de crèdits per a obtenir beca
- 1 referent a l'exempció de taxes per haver sol·licitat beca
- 1 sobre informació variada
- 1 referent al tracte rebut en una concessió

· Reclamacions i consultes amb gestió externa a l'oficina:

Reclamació 11/2005. Resultat: positiu
Una alumna es queixa del tracte rebut d'una oficina de la Universitat en plantejar un problema de concessió de beca. El defensor separa els dos problemes, el del tracte i el de la concessió o no de beca. Respecte del primer, gestiona perquè se solucione el problema, raó per la qual l'alumna tindrà la beca sol·licitada.

Consulta 26. Resultat: positiu
Un PDI mostra la disconformitat amb un requisit exigit per la normativa per a l’accés a una beca. El defensor es posa en contacte amb el Servei de Beques i amb el Ministeri d'Educació i Ciència per aclarir el dubte, i amb el suggeriment que la redacció per al pròxim any siga la correcta, d'acord amb les intencions del Ministeri. Es dóna com a positiva per aclarir el dubte. De totes maneres, el defensor estarà disposat a intervenir perquè la confusió creada per la redacció presentada sobre un requisit no perjudique cap alumne.

Consulta 108. Resultat: positiu
Un alumne recorre al defensor per plantejar-li un tema relacionat amb la concessió d'una beca. Es planteja el tema en el fòrum adequat i s'entenen les raons de l'alumne, i per això se li concedeix la beca.

Consulta 343. Resultat: pendent
Un professor comenta el tema de requisits per a concessió de beques.

 

Consultes referents a beques i ajudes sense gestió extern
tema resum gestions
73. Crèdits Un alumne comenta que li falten crèdits per a tenir beca per haver-se matriculat de molts. Es comenta la situació personal i la normativa.
153. Taxes Un alumne comenta el tema d'exempció de taxes per sol·licitar beca. Se li explica la normativa, que estableix que quan no es compleixen els requisits acadèmics s'obliga a l'alumne a realitzar el pagament cautelar.
161. Denegació Una alumna argentina desitja que se li ajude a realitzar la Declaració de la Renda de la seua mare, que ha mort recentment, per a poder tenir beca. Se li ajuda a fer la declaració amb el programa PARE. Finalment se li concedeix la beca.
275. ERASMUS Els alumnes estan disconformes amb els criteris d'adjudicació de beques. Han de parlar amb el cap d'estudis, amb el director, i després poden comentar el tema de nou amb el defensor.
283. ERASMUS

Dos alumnes comenta tema d'adjudicació de Beca Erasmus

Es comenta el tema i el procediment de plantejar-lo davant el responsable.
284. Denegació A un alumne li han denegat la beca. S'analitza la situació personal i la normativa.
299. ERASMUS Un alumne presenta tema de canvi de criteris per a elecció d'assignatures Erasmus. Ha de parlar amb el coordinador.
311. SENECA Un alumne pregunta tema de reclamació d'una beca de mobilitat Séneca. Se li explica que pot presentar una instància.
327. Denegació Un alumne comenta tema de denegació de beca. Se li comenta que ha de presentar reclamació.
328. Informació Un alumne estranger sol·licita informació sobre beques per a estudiants estrangers Se li proporciona la informació i se li explica com obtenir-la.

 

1.3. Exàmens i qualificacions: 158 consultes

 Els 158 casos es van referir a:

- 68 sobre revisió / reclamació d'exàmens
- 36 referents l'aplicació de barems i les qualificacions
- 11 sobre el dret de l'alumne a tenir fotocòpia de l'examen
- 8 referits a la pèrdua de l'examen
- 6 sobre les possibles causes per a repetir un examen
- 5 sobre el copiat en exàmens / pràctiques
- 4 relatius ala dificultat de l'examen
- 3 sobre l'avaluació
- 2 sobre l'aprovat per compensació
- 2 referits a la suspensió d'un examen per diversos motius
- 2 sobre la correcció d'exàmens
- 2 relatius incompareixença del professor a l'examen
- 1 sobre la 7a convocatòria
- 1 relatiu a arribar tard a l'examen
- 1 sobre percentatge mínim d'aprovats
- 1 referent a l'assistència a classe per a aprovar
- 1 sobre els efectes de l'anul·lació d'una pregunta en un examen
- 1 sobre l'ensenyament
- 1 sobre error
- 1 sobre les convocatòries
- 1 sobre el currículum del professor

· Consultes amb gestió externa a l'oficina:

Consulta 9. Resultat: tancada
Un alumne es dirigeix al defensor per preguntar per la situació plantejada de coincidència de dos exàmens. Es va dirigir a un dels professors per buscar una solució, sense resposta satisfactòria per part del professor. S'analitza la situació i es comenta que si quan es va matricular l'alumne hi havia coincidència de dates aquest no té dret a canvi d'examen, si bé pot haver-hi una certa flexibilitat per part del professor.

Consulta 20. Resultat: negatiu
Un alumne demana al defensor que intervinga per a l'ajornament d'un examen interromput a dates allunyades d'altres exàmens. El defensor parla amb el professor, que no accedeix a la petició de l'alumne perquè la data proposada ha sigut convinguda i acceptada per altres alumnes, i atès el tipus d'examen, amb material i llibres a la disposició de l'alumne, no veu necessari separar-lo més.

Consulta 38. Resultat: pendent
Una alumna no està d’acord amb l'avaluació.

Consulta 42. Resultat: negatiu
Una alumna demana la mediació del defensor per a poder analitzar la situació d'una alumna que per error no pot aprovar l'assignatura que li fa falta per a acabar la carrera i poder-se matricular en el programa de doctorat. El defensor comenta el tema amb la professora responsable. El defensor entén que la professora buscarà una solució satisfactòria, però quan l'alumna parla amb la professora, aquesta no li proposa una solució a la situació presentada.

Consulta 92. Resultat: positiu
Un alumne planteja el tema de la convocatòria extraordinària al rector per poder acabar els estudis. Finalment se li concedeix i l'alumne pot finalitzar els seus estudis sense canviar de pla.

Consulta 148. Resultat: positiu
Un alumne pregunta si té dret que li repetisquen l'examen per estar citat a un judici. Es consulta amb el Servei Jurídic i la resposta és positiva per tractar-se d'un cas de força major.

Consulta 187. Resultat: tancada
Un alumne vol conèixer els seus drets a revisar una qualificació d'un curs especial les diplomes del qual s'han distribuït. S'estudia la normativa i es dedueix que l'alumne pot tenir dret a revisar. El defensor parla amb el CECLEC i no hi ha dificultat a revisar la qualificació i atorgar-li el diploma corresponent, si escau. El professor li ha permès repetir el treball, però finalment l'alumne no aconsegueix aprovar, però no vol reclamar.

Consulta 240. Resultat: positiu
Un alumne pregunta si té dret a tenir fotocòpia de l'examen. S'ha parlat amb el Servei Jurídic i amb el vicerector d'Alumnat. Sembla clar que quan s'inicia un procediment de revisió l'alumne té dret a còpia de l'examen i les preguntes.

Consulta 245. Resultat: pendent
Una alumna presenta una reclamació d'examen.

Consulta 250. Resultat: positiu
Un director de departament demana al defensor que sol·licite els documents d'avaluació institucional d'una titulació. S'aconsegueixen els documents sol·licitats i s’envien al sol·licitant.

Consulta 262. Resultat: negatiu
Una alumna comenta que no li accepten els treballs fets per no lliurar-los de forma adequada. S'intenta dur a terme una labor de mediació amb el professor buscant flexibilitat, ja que els treballs estan fets. El professor va posar les normes i va indicar clarament que l’incompliment implicaria un zero en la qualificació. No obstant això, el defensor li proposa ajudar-la en el seu procediment de reclamació.

Consulta 304 Resultat: positiu
Dues alumnes es dirigeixen al defensor perquè el professor no els accepta la presentació de les pràctiques perquè són de contingut similar a la d'un company. Les alumnes inicien el procés de reclamació i el defensor el segueix fins que se'ls contesta. Se'ls reconeixen com a vàlides les dues pràctiques fetes i se'ls ha repetit l'examen que no van poder fer per no tenir les pràctiques validades. Les alumnes no han aprovat l'examen de pràctiques, però reconeixen que la gestió ha sigut positiva.

Consulta 390. Resultat: positiu per a una d'elles
Dues alumnes comenten un tema d'interpretació de barem per a aprovar un curs especial, que difereix del criteri del professor. Es fa una labor de mediació buscant una solució intermèdia (matrícula en un altre curs), fet que permetrà a l'alumna amb més interès poder acabar la carrera.

Consulta 392. Resultat: positiu
Un alumne comenta un tema de modificació de barem després de fer l'examen. Se l'envia a parlar amb el director del departament, si bé finalment el defensor parla amb el professor, i es manté el criteri del barem.

Consulta 400. Resultat: pendent
Un alumne reclama el dret a dur a terme la revisió.

 

Consultes referents a exàmens sense gestió externa
tema resum gestions
7. Revisió i reclamació Un alumne comenta que no va poder fer la revisió de l'examen. Ha de dirigir-se al professor, amb objetode veure les fallades de l'examen.
17. Revisió i reclamació Uns alumnes preocupats per la dificultat de l'examen desitja informació sobre reclamació. Se'ls dóna còpia del procediment de la seua facultat / escola.
18. Extravio d'examen Un alumne comenta tema de pèrdua d'examen. S'analitza el problema.
19. Suspensió d'examen Un alumne comenta tema de suspensió d'examen per falta de llum. Es comenta el tema.
21. Dificultat Sis alumnes comenten tema d'examen molt difícil i il·lògic. Se'ls ajuda a redactar la reclamació.
25. Revisió i reclamació Un alumne està interessat en possibilitats de reclamació. Se li explica i proporciona el procediment de la seua facultat/escola.
31. Revisió i reclamació Un alumne de denúncia frau en exàmens realitzats S'analitza el tema
32. Dificultat Tres alumnes es queixen de la dificultat d'examen. Se'ls indica el procediment de reclamació
37. Correcció examen Un alumne desitja que li corregisca l'examen altre professor. Ha de seguir la normativa de revisió d'exàmens.
39. Incompareixença professor Un membre del PDI comenta tema sobre falta del professor a l'examen per confusió. S'ha pactat altra data d'examen.
40. Revisió i reclamació Un alumne ha obtingut una qualificació de 4,5 i se li obliga a canviar de pla d'estudis S'analitza el tema.
47. Revisió i reclamació Un alumne desitja conèixer el procés de revisió i reclamació Se li explica.
49. Extravio Un alumne comenta tema de pèrdua d'examen. Ha de pactar amb el professor
50. Barems i qualificacions Un alumne comenta tema de barem d'una assignatura
Se li explica la normativa .
51. Barems i qualificacions Una alumna comenta que el professor ha canviat el barem.
Es comenta el tema, ja que el professor pot fer-lo, però l'alumne pot posar reserva.
57. Revisió i reclamació Un alumne desitja conèixer el procés de reclamació.
Se li proporciona la normativa del seu centre.
58. Revisió i reclamació Un alumne pregunta sobre dret a reclamació d'examen.
Se li proporciona la normativa de la seua
centre.
59. Revisió i reclamació Un alumne pregunta sobre el procés de revisió i reclamació.
Se li dóna la normativa.
61. Revisió i reclamació Un alumne pregunta tema de revisió d'examen
Se li dóna la normativa del seu centre.
63. Revisió i reclamació Un alumne comenta tema de qualificació d'exàmens
Es comenta i se li dóna la normativa de revisió i reclamació del seu centre.
66. Revisió i reclamació Uns alumnes estan interessats en el procés de reclamació
Se'ls proporciona la normativa general i l'específica del seu centre
67. Revisió i reclamació Un alumne presenta reclamació d'examen al Departament, a l'Escola / Facultat i al Rector. No se li contesta de forma raonada la seua qualificació de suspens. enviat pel vicerector d'Alumnat fa referència a un informe demanat al Dpto.
El defensor manifesta el seu malestar perquè no s'ha justificat la qualificació, si bé comunica a l'alumne que pot veure l'informe al que fa referència el Vicerector. d'Alumnat, i on presumiblement es raona des del punt de vista tècnic la seua qualificació
84. Extravio Un alumne planteja que s'ha perdut un examen. El lògic és que es repetisca el mateix, llevat que es demostre la dolenta voluntat de l'alumne.
89. Curriculum professors

Dos alumnes comenten tema de curriculum de professors.

Se'ls comenta que és correcta la informació que apareix.
90. Revisió i reclamació

Un alumne comenta tema de dificultat de l'examen.

Ha de posar-se en contacte amb el defensor.
91. Barems i qualificacions Una alumna protesta perquè el professor que li ha signat l'Acta li ha llevat la matrícula d'honor i es queda en excel·lent. Es comenta el tema.
98. Avaluació Un alumne de Tercer Cicle presenta el tema que no li permeten aprovar una assignatura per absentar-se i assistir a un congrés. Se li proposa que el director de tesi / tutor parle amb el professor.
100. Extravio Un alumne comenta que el professor no li qualifica perquè falta un examen. Ha d'aclarir-lo amb el professor i té la possibilitat de fer una instància o usar el procediment de reclamació.
102. Barems i qualificacions Un alumne de Tercer Cicle es queixa de tracte discriminatori pel que fa a altres companys. Se li explica la normativa.
118. Revisió i reclamació Una alumna comenta tema de procediment de revisió de qualificacions Se'ls dóna la normativa del seu centre.
134. Barems i qualificacions Un alumne es queixa de la dificultat a superar una prova pràctica. La prova és correcta d'acord amb la llibertat de càtedra.
136. Barems i qualificacions Un alumne protesta pel barem i procediment de reclamació. Se'ls explica la normativa.
145. 7ª convocatòria Un alumne comenta que s'ha perdut el seu treball. Se li explica el procediment per a lliurar-lo
146. Incompareixença del professor Un professor no es presenta a l'examen. El professor ha de convocar a nou examen.
149. Revisió i
reclamació

Dos alumnes plantegen tema de revisió d'examen i criteris de puntuació, a l'anul·lar el professor una part.

Se'ls dóna la normativa del seu centre.
162. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja reclamar una qualificació, que ha estat
de suspens a causa de les faltes ortogràfiques.
Se'ls proporciona la normativa del seu centre.
164. Repetició La mare d'un alumne pregunta sobre dret que li repetisquen l'examen per malaltia. Se li contesta que si.
165. Focopia del
examen
Un membre del PAS pregunta si cal donar a un alumne que ho sol·licita còpia del seu examen. Si. Preguntes i resultat.
168. Revisió i
reclamació
Un alumne pregunta per normativa de revisió en cursos especials Se'ls dóna la referència de la pàgina web.
170. Fotocòpia del
examen
Un alumne pregunta si té dret a obtenir còpia de l'examen. Sí ho té.
176. Revisió i
reclamació
Una alumna desitja conèixer el procés de revisió Se li dóna còpia del referent a la seua facultat.
177. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja conèixer procés de revisió de notes de teoria i de pràctiques. Se li explica la normativa.
179. Barems i
qualificacions
Un alumne pregunta sobre canvi de barem. Ha de parlar amb el professor. Decideix presentar queixa davant el Consell d'Alumnes
181. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja fer la revisió de l'examen. S'analitza la situació.
183. Revisió i
reclamació
A un alumne se li ajuda a realitzar la reclamació d'un examen.
Se segueix el procediment.
184. Barems i
qualificacions

Un alumne comenta disconformitat amb qualificació de pràctiques.

Decideix pactar amb el professor. Pot utilitzar el procediment de reclamació.
185. Revisió i
reclamació
Un alumne pregunta per revisió d'examen. Se li indica el procediment
190. Revisió i
reclamació
Un alumne pregunta si té dret a revisió d'un examen parcial. Se li respon que si.
192. Repetició Una alumna pregunta el seu dret a canviar data d'examen per malaltia. No hi ha normativa específica però tindrà dret sempre que ho justifique. Per altra banda, l'alumne ha d'avisar abans de l'examen.
194. Barems i
qualificacions
Un professor no li deixa presentar-se a un examen parcial per no assistir a classe. Té dret a examen final. Es comenta la situació, que és acceptable sempre que estiga arreplegada en el programa del curs.
195. Repeticion de
examen
Un professor comenta possible repetició d'examen a.
alumnes que no van poder assistir a causa de pluja i neu.
L'alumne ha de justificar la seua impossibilitat d'assistir, però la lògica de les coses pot ser suficient per a acceptar que es repetisca l'examen.
196. Assistència a.
classes
Una alumna comenta que té una beca per a Madrid i no pot assistir a classe. Ha de pactar amb el professor.
198. Barems i
qualificacions
Un alumne desitja fer la 2ª part d'un examen encara que ha suspès la 1ª, l'aprovat de la qual, segons el programa, era requisit previ per a realitzar la 2ª part. Ja que estava especificat en el barem, és correcte el que ha fet el professor.
200. Revisió i
reclamació
Un alumne presenta reclamació d'examen Se li explica com fer-lo i se li dóna la normativa del seu centre.
202. Revisió i
reclamació
Un alumne comenta tema de revisió d'examen. Finalment decideix no realitzar-la per les circumstàncies específiques.
203. Repetició de
examen
Un professor pregunta sobre la normativa de repetició d'exàmens, en cas que alumnes no es puguen
presentar a causa de condicions climatològiques extremes.
Es comenta el tema per e-mail. L'alumne ha de justificar la seua absència però davant fets obvis, el defensor considera que no és necessari.
205. Revisió i
reclamació
Un alumne pregunta sobre la normativa d'exàmens. Se li facilita la mateixa.
206. Fotocòpia
examen
Un alumne pregunta si té dret a tenir fotocòpia del seu examen. Se li respon que si.
207. Pèrdua Un alumne planteja tema de pèrdua d'examen.
Ha de repetir-lo en condicions pactades entre professor i alumne. El professor havia passat llista per a signar el dia de l'examen, i en ella constava la signatura de l'alumne).
209. Arribar vesprada a.
examen
Un alumne planteja que va arribar tard a l'examen perquè es va confondre d'aula. L'alumne demana realitzar l'examen de nou ja que no se li va permetre entrar. Se li ajuda a redactar la instància.
210. Barems i
qualificacions
Un professor ha canviat el barem, posant criteris diferents. S'informa a l'alumne de la normativa existent. Si l'alumne realitza l'examen sense haver posat reserva, això implica que accepta les noves condicions.
211. Barems i
qualificacions
Un alumne comenta que el professor vol modificar la seua qualificació, ja posada en l'acta, a la baixa i suspendre'l. Han de parlar alumne i professor i vindre a parlar amb el defensor.
212. Revisió i
reclamació
Dos alumnes desitgen conèixer normativa sobre reclamació d'exàmens i sobre nombre mínim d'aprovats.
Se'ls dóna la normativa de revisió i reclamació i se'ls diu que no existeix cap norma sobre el nombre mínim d'aprovats.
213.

Revisió i
reclamació

Dos alumnes desitgen conèixer normativa sobre reclamació d'exàmens i sobre nombre mínim d'aprovats.
Se'ls dóna la normativa de revisió i reclamació i se'ls diu que no existeix cap norma sobre el nombre mínim d'aprovats
214. Barems i
qualificacions
8 alumnes desitgen comentar normes del desenvolupament de les classes i reclamació d'exàmens. Es comenta el tema.
218. Barems i
qualificacions
Les notes han de publicar-se en el tauler d'anuncis. Sí, si bé pot valdre la seua publicació en el Campus Virtual.
221. Repetició
de l'examen
Un membre del PDI pregunta per tipus de certificats de malaltia vàlids perquè l'alumne tinga dret a repetir l'examen. Es comenta el tema.
222. Còpia d'Internet Un professor pregunta sobre còpia d'Internet d'un treball per part dels alumnes. S'analitza el tema i es comenta el Reglament de Disciplina de l'any 1954.
226. Barems i
qualificacions
Una alumna amb el seu pare planteja tema d'una modificació d'acta a la baixa per error de la professora. Se cerca una solució satisfactòria.
227. Fotocòpia del
examen
Un alumne pregunta sobre dret a tenir fotocòpia de l'examen. Sí té dret.
230. Revisió i
reclamació
Un alumne sol·licita informació sobre la revisió d'exàmens. Se li dóna còpia del procediment del seu centre.
232. Fotocòpia del
examen
Un alumne comenta que ha sol·licitat fotocòpia de l'examen i el professor es nega a donar-se-la. Se li diu que té dret a la mateixa.
233. fotocòpia
examen
Tres alumnes sol·liciten informació sobre dret a tenir fotocòpia de l'examen i sobre el procediment de reclamació.
Se'ls diu que tenen dret a la fotocòpia de l'examen i se'ls dóna còpia del procediment de revisió i reclamació del seu centre.
234. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja conèixer el funcionament de la reclamació d'exàmens. Se li explica el procediment
235. Percentatge
aprovats
Un alumne pregunta per percentatge mínims d'aprovats. Se li diu que no hi ha una normativa sobre el nombre mínim d'alumnes que hàgen d'aprovar les assignatures.
238. Fotocòpia del
examen
Un alumne pregunta sobre dret a tenir fotocòpia de l'examen i possible error. Se li indica la normativa sobre dret a fotocòpia de l'examen i on pot corregir l'error.
239. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja l'ajuda del defensor per a realitzar una reclamació d'examen. Se li ajuda.
243. Pèrdua examen
Un professor comenta tema de possible pèrdua d'examen. Se li va a repetir el mateix en una data a convenir.
244. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja reclamar el seu examen i sol·licita l'ajuda del defensor. Se li ajuda
246. Revisió i
reclamació
Una alumna planteja tema de revisió d'examen. El defensor s'ofereix per a estudiar el tema.
247. Revisió i
reclamació
Un alumne pregunta sobre reclamació de cursos especials. Se li indica la normativa
248. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja presentar una reclamació d'examen Se li ajuda a redactar-la.
249. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja presentar una reclamació d'examen Se li ajuda a redactar-la.
252. Revisió i
reclamació
Una alumna comenta tema de dret a revisió de l'examen, així com altres temes referents a la baremación Se li dóna la informació
257. Avaluació
pràctiques
Un alumne presenta tema de pràctiques no avaluades.
Pot reclamar.
259. Barems i
qualificacions
Diversos alumnes protesten per examen realitzat amb un criteri diferent. Se'ls explica la normativa.
263. Revisió i
reclamació
Un alumne planteja tema de revisió d'exàmens Se li dóna còpia de la normativa.
264. Correcció
examen
Un alumne planteja tema de falta de correcció d'examen. Es comenta el tema i se li indica la normativa
267. Revisió i
reclamació
Dos alumnes presenten tema de revisió d'un examen d'un curs especial. Se'ls indica la normativa.
269. Convocatòries Un alumne planteja tema de dret a realitzar dues convocatòries d'examen al matricular-se. Per a aprovar ha de reunir les condicions que s'especifiquen en el programa del curs.
270. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja conèixer el procediment de reclamació d'exàmens. Se li facilita fotocòpia.
272. Barems i
qualificacions
Una alumna pregunta sobre tema de barem i el seu
possibilitat de canviar beneficiant a alguns alumnes.
Se li indica la normativa
274. Revisió i
reclamació
Tres alumnes plantegen tema de preguntes d'examen. Es comenta el procediment de revisió-reclamació
276. Revisió i
reclamació
Un alumne comenta tema de reclamació d'examen i el seu procediment. Se li dóna la normativa.
278. Barems i
qualificacions
Un alumne està preocupat per la falta de barem en una assignatura. El defensor pot sol·licitar-lo
282. Barems i
qualificacions
Tres alumnes comenten tema de dificultat de l'examen. Es comenta el tema.
289. Barems i
qualificacions
Un alumne està disconforme amb l'aplicació que s'ha fet del barem, però després se soluciona el problema.
Es comenta el tema.
300. Aprovat per
compensació
Un alumne pregunta sobre l'aprovat per compensació. Se li informa que en la nostra universitat no existeix.
306. Barems i
qualificacions
Un professor pregunta sobre el caràcter obligatori de les pràctiques davant la petició d'un alumne de cercar fórmules alternatives. Se li comenta l'articulat dels Estatuts de la UA referents referent a això . Les pràctiques poden ser obligatòries per a aprovar l'assignatura
307. Barems i
qualificacions
Dos alumnes pregunten sobre l'aplicació del barem per a realitzar pràctiques experimentals. Es comenta el tema.
316. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja conèixer el procediment de reclamació d'exàmens Se li dóna l'adreça de la pàgina web en la qual pot obtenir-lo.
318. Barems i
qualificacions
Un alumne comenta tema d'error en un tauler d'anuncis Ha d'aclarir-lo amb el professor.
320. Barems i
qualificacions
Un alumne comenta tema de valoració de pràctiques. Se li explica el procediment de reclamació d'exàmens
323. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja conèixer el procediment de reclamació d'exàmens. Se li informa.
331. Abandó del
examen
Un alumne comenta tema de retirada de l'examen per estar disconforme. Es comenta el tema. L'alumne no s'ha de retirar de l'examen.
332. Revisió i
reclamació
Un alumne comenta tema de revisió d'exàmens. Se li dóna la normativa.
335. Revisió i
reclamació
Un alumne presenta tema de publicitat de notes en un
curs especial.
Se li dóna còpia de la normativa
339. Dificultat del
examen
Un alumne es queixa de la dificultat d'un examen i de la utilització de temps inadequats.
Ha de comentar-lo amb els professors.
340. Barems i
qualificacions
Dos alumnes es queixen de l'aplicació de barems diferents en un examen. Han de parlar amb el coordinador.
345. Barems i
qualificacions
A un alumne no li han deixat realitzar una part de l'examen.
Se li comenta que ha d'analitzar el barem i veure les condicions de l'examen de setembre.
346. Copiat Un professor pregunta sobre l'aplicació del Reglament de Disciplina i el copiat d'examen. Es comenta el tema.
347. Barems i
qualificacions
Un alumne pregunta sobre l'aplicació del barem. Se li informa de la normativa.
348. Fotocòpia del
examen
Un alumne pregunta sobre lliurament de fotocòpia de les preguntes de l'examen. Se li adjunta fotocòpia de l'escrit remès als directors de departament.
350. Anul·lació de
pregunta
Un alumne comenta tema d'anul·lació d'una pregunta en un examen. Ha de pactar amb el professor.
351. Aprovat per
compensació
Un alumne pregunta sobre l'aprovat per compensació d'altra universitat. Se li indica com pot obtenir informació.
352. Barems i
qualificacions
Un alumne Erasmus comente tema de reclamació d'exàmens. S'analitza la normativa.
353. Pèrdua Un alumne comenta tema de pèrdua del seu examen. S'analitza la situació.
354. Fotocòpia Un alumne pregunta sobre l'accés a tenir fotocòpia del seu examen. Se li diu que si.
355. Dificultat Un alumne es queixa de la dificultat de l'examen realitzat. Es comenta el tema.
356. Revisió i
reclamació
Un alumne pregunta sobre el procediment de revisió d'exàmens.
Se li proporciona la informació.
358. Barems i
qualificacions
Un alumne comenta tema de canvi de barem. Ha de parlar-lo amb el professor.
359. Revisió i
reclamació
Un alumne pregunta sobre el procediment de revisió. Se li proporciona la informació.
363. Barems i
qualificacions
Un alumne pregunta sobre condicions de l'examen. Se li explica la normativa.
364. Revisió i
reclamació
Un alumne pregunta sobre mètode per a impugnar preguntes de l'examen. Se li comenta la normativa de revisióny reclamació d'examen.
367. Revisió i
reclamació
Dos alumnes desitgen reclamar el seu examen. Se'ls ajuda a preparar els seus escrits de reclamació d'exàmens
369. Fotocòpia Un alumne desitja saber si té dret a tenir fotocòpia de l'examen. Se li contesta que si.
374. Revisió i
reclamació
Un alumne planteja tema de reclamació d'exàmens. Se li indica la normativa de revisió i reclamació d'exàmens.
375. Revisió i
reclamació
Un alumne comenta tema de revisió d'exàmens. Se li dóna el procediment.
376. Barems i
qualificacions
Un professor comenta tema d'un alumne que presumiblement té problemes psicològics. Es comenta el tema.
377. Barems i
qualificacions
Quatre alumnes comenten tema de falta d'informació i de barems del professor. Se'ls proporciona el procediment de reclamació d'exàmens.
379. Revisió i
reclamació
Un alumne pregunta sobre el seu dret a revisar l'examen encara que les actes estiguen tancades. Se li diu que té dret que se li faça la revisió.
383. Revisió i
reclamació
Un alumne vol sol·licitar la revisió de l'examen. Se li ajuda a redactar l'escrit.
384. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja sol·licitar la revisió del seu examen.
Se li proporciona la normativa.
385. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja sol·licitar la revisió del seu examen. Se li ajuda a redactar l'escrit.
386. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja sol·licitar la revisió del seu examen. Se li envia l'adreça de la pàgina web on pot trobar la normativa referent a això.
387. Revisió i
reclamació
Un director de departament comenta tema de revisió d'examen. Se li informa de la normativa.
391. Revisió i
reclamació
Un alumne pregunta si la revisió pot ser presencial Se li indica que si ha de ser presencial.
395. Revisió i
reclamació
Un alumne pregunta sobre el procés de revisió d'examen Se li dóna la informació.
396. Barems i
qualificacions
Un alumne comenta tema de barem sobre assistència a.
pràctiques.
Si en el barem ho posa, ha de complir-lo per a poder aprovar l'assignatura
402. Revisió i
reclamació
Un alumne reclama el seu dret a realitzar la revisió
de l'examen.
Se li indica que si té dret.
408. Revisió i
reclamació
Un alumne comenta tema de revisió d'exàmens. Se li dóna la normativa.
410. Revisió i
reclamació
Un alumne desitja conèixer els seus drets a reclamar el
examen
Es comenta la normativa.
411. Pèrdua Un alumne comenta tema de pèrdua d'exàmens. Ha de dirigir-se al professor. El defensor pot actuar com mediador.

 

1.4. Infraestructures i serveis: 3 reclamacions i 40 consultes. Total 43

Els 43 casos van tractar sobre:

- 4 sobre fred a les aules
- 3 referents a robatori
- 2 sobre accés a dependències universitàries
- 2 referents a les biblioteques universitàries
- 2 sobre l'escola d'estiu
- 30 sobre temes diversos com el transport escolar, macrofestes, assegurança escolar, TIU, cafeteries, jardins, etc.

· Reclamacions i consultes amb gestió externa a l'oficina:

Reclamació 1/2006. Resultat: tancada
68 alumnes presenten una queixa sobre la situació d'ambient fred a les aules de classe d'un edifici. El defensor parla amb els responsables per a seguir la solució del problema, que passa per arranjaments necessaris de les màquines i compressors del sistema de calefacció. El problema tarda bastant temps a solucionar-se.

Reclamació 7/2005. Resultat: negativa
Un membre del PAS, fent en el campus una maniobra d'aparcament complicada a causa de l'estacionament de vehicles en lloc inadequat, frega amb un dels pivots de plàstic, que estava armat interiorment amb bigues de ferro. Ha patit desperfectes en el seu vehicle i vol saber si la Universitat té responsabilitat subsidiària si haguera comès il·legalitat. Es parla amb el vicerector d'Infraestructures i amb el Servei Jurídic, que està estudiant el tema. Finalment el Servei Jurídic nega que la Universitat tinga responsabilitat en l'incident i no accedeix a la sol·licitud de la treballadora.

Reclamació 9/2005. Resultat: pendent
Un alumne ha patit el robatori d'objectes personals a l’armariet del Pavelló d'Esports

Consulta 27. Resultat: negatiu
Un professor es dirigeix al defensor per instar a les autoritats acadèmiques que assumisquen la responsabilitat en el robatori d'un ordinador portàtil adquirit amb els diners d'un sou. El defensor es posa en contacte amb el Servei Jurídic i amb els vicerectorats implicats. Com a conseqüència de la informació obtinguda, s'envia un correu electrònic als directors de departament en què se’ls comunica que la Universitat no es fa responsable del robatori de material. No s'ha solucionat el tema, però les gestions derivades d’aquest han servit per a comunicar a tots els membres del PDI a través dels directors de departament la situació de responsabilitat de la Universitat en els robatoris. No obstant això, l'afectat ha plantejat la falta de l’ordinador en altres instàncies.

Consulta 76. Resultat: pendent
Un alumne va a rehabilitació i vol conèixer si ha de rebre ajuda.

Consulta 86. Resultat: positiu
Dos professors es dirigeixen al defensor pel fet de veure desqualificacions per part d'un alumne en un fòrum de discussió, fora de la competència de la Universitat, a causa de la tardança a publicar les notes. El defensor parla amb els professors i es dirigeix per correu electrònic a l'alumne, li proposa que medie i li prega que no desqualifique ningú en cap fòrum obert.

Consulta 94. Resultat: pendent
Un alumne es queixa que no disposa de TIU i la que té està tallada.

Consulta 107. Resultat: positiu
Un membre d'un col·lectiu d'estudiants demana la mediació del defensor per a intentar solucionar problemes d'infraestructura. El defensor parla amb el president del Consell d'Alumnes, que s'ofereix per a intentar solucionar els problemes del col·lectiu, mentre es resolguen aquests; se segueix el tema fins que se soluciona.

Consulta 115. Resultat: pendent
Un alumne comenta un tema de robatori en instal·lacions esportives.

Consulta 116. Resultat: tancada
Un professor planteja el tema de dificultat de plaça d'aparcament a primera hora del matí. S'ha comentat amb el vicerector responsable i s'estan estudiant diferents alternatives per al futur. Es comenten al professor diferents alternatives d'aparcament, com poden ser els del centre comercial annex al campus.

Consulta 117. Resultat: positiu
Un alumne presenta una reclamació d'una despesa d'un adaptador que es va avariar a la Universitat. El defensor va parlar amb el vicerector responsable i el Servei Jurídic, i l'alumne ha de presentar una reclamació. Es diu a l'alumne que presente documentació acreditativa addicional a la inicial. Finalment, la Universitat li contesta positivament.

Consulta 171. Resultat: tancada
Una alumna planteja el tema d'ambient fred en un aula. Es parla amb el conserge per a seguir el tema i traslladar-lo al Servei Tècnic. Finalment es resol, si bé s'ha tardat bastant temps ja que fallaven els sistemes de calefacció.

Consulta 178. Resultat: positiu
Un alumne es dirigeix al defensor sobre un article d'opinió que apareix en una pàgina web personal i vol informació sobre la possible responsabilitat de la Universitat. El defensor consulta el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa sobre la finalitat d'aquestes pàgines, que pel fet de ser personals poden servir també per a posar articles d'opinió, a més de la informació relacionada amb la docència, investigació i gestió dins de la Universitat. S'ha aclarit el tema i, per tant, sembla que la gestió es considera positiva.

Consulta 204. Resultat: positiu
Un professor es dirigeix al defensor sobre el problema plantejat en infraestructura del campus (sortidors enfront de la Biblioteca) que afecta la seguretat de les persones, que, en cas que hi caigueren, podrien clavar-se els filtres d’aquests. El defensor es posa en contacte amb els responsables dels serveis, que comuniquen que ho estaven estudiant. Finalment es resol el problema amb la col·locació d'uns protectors sobre els filtres dels sortidors.

Consulta 241. Resultat: positiu
S'ha plantejat un incident sobre la falta d'atenció d'un servei de la Universitat. S'ha parlat amb els responsables, amb el vicerector de Relacions Institucionals, perquè el servei d'atenció siga com més urgent millor, raó per la qual s'ha establit un protocol adequat.

Consulta 254. Resultat: tancada
Un alumne comenta la falta d'atenció adequada en un servei de la Universitat. Es fa el paper de mediador i es demana a l'alumne que parle directament amb el responsable.

Consulta 260. Resultat: tancada
Diversos alumnes protesten pel fred a l'aula. Es parla amb el conserge per a seguir el tema i traslladar-lo al Servei Tècnic. Finalment es resol, si bé s'ha tardat bastant temps perquè fallaven els sistemes de calefacció.

Consulta 322. Resultat: tancada
Una professora es queixa del soroll en les proximitats a la plaça d'Europa a causa de la celebració d'uns actes. S'ha comentat el tema amb el vicerector responsable i es pren nota perquè el pròxim curs no ocórrega el mateix.

Consulta 325. Resultat: tancada
Un alumne es queixa d'abusos en les festes d'estudiantes. Es comenta el tema amb un vicerector i amb el Consell d'Alumnes. Es prendran mesures per a controlar aquest tipus d'abusos.

Consulta 344. Resultat: pendent
Un alumne es queixa del soroll ambiental a l'aula / biblioteca, provocat pels mateixos usuaris.

Consulta 415. Resultat: positiu
S'ha detectat un fort risc de caiguda d'una teulada d'una dependència de la Universitat. Es parla amb els responsables, que prenen les iniciatives per a resoldre el problema i supervisar les condicions dels altres edificis.

 

Consultes referents a infraestructures sense gestió externa
tema resum gestions
24. Accés a dependències universitàries
Un alumne es queixa que no li permeten accedir a l'aparcament d'altra universitat.
Es comenta el tema
69. Transport escolar Un alumne comenta tema horari d'autobusos. El defensor va a seguir el tema.
97. Jardins UA Un membre del PAS proposa que s'enjardine una zona.
Se li comunica que el present en la Finestreta de Suggeriments. La seua sol·licitud ha estat atesa.
135. Servei de Publicacions Un membre del PDI es veu dificultat per a publicar un text pel servei de Publicacions. Se li proposa un procediment de solució.
157. Ordinadors Un alumne comenta tema d'ús d'ordinadors per a jocs. Es consulta al Servei Jurídic, i és correcte que la Universitat supervise l'adequat ús de la infraestructura de la Universitat.
166. Ajudes socials Una alumna embarassada pregunta per ajudes socials. Se li envia al Centre de Suport a l'Estudiant i al Consell d'Alumnes.
169. Ajuda psicològica Un alumne pregunta per ajuda psicològica. Se li remet al Centre de Suport a l'Estudiant.
180. Obres Una alumna comenta que el seu cotxe ha caigut en una foradada per obres. Se li ofereix la possibilitat d'ajudar-li a redactar la reclamació.
201. Biblioteca Un alumne està disconforme amb que li retiren del lloc ocupat en la biblioteca per estar fora un determinat temps Se li ajuda a redactar els escrits enviats al responsable del centre.
287. Sales d'informàtica Un alumne sol·licita que s'instal·len determinats programes en sales d'ordinadors. Se li suggereix que es dirigisca al director de l'escola o al cap d'estudis.
315. Suport Un alumne presenta cas que desitja que l'un col·lectiu li done suport per a una convocatòria o manifestació. Se li comenta on ha de dirigir-se
321. Organització acte
Una alumna es queixa de l'organització d'un acte coincident amb activitats acadèmiques, a l'interferir amb aquestes.
Es comenta el tema.
329. Escola d'estiu Un membre del PAS demana informació sobre reclamació per a accés a un servei per a fills de membres de la Universitat. Se li ajuda a redactar l'escrit.
330. Escola d'estiu Un membre del PDI sol·licita informació sobre reclamació per a l'accés a un servei parahijos de membres de la Universitat. Finalment el PDI no presenta cap recurs.
333. Propietat intel·lectual Un professor pregunta sobre la propietat intel·lectual de les preguntes d'unes proves. Es comenta la normativa.
338. Biblioteca Un alumne es queixa de la falta de mitjans en la biblioteca. Se li diu que ho comente amb el responsable de la mateixa.
342. Despatxos Un professor comenta un incident relacionat amb la ubicació del departament. El defensor s'ofereix com mediador.
349. Nòmines Un becari comenta un problema de com ha de retornar uns diners que ha cobrat de més en la seua nòmina. Es comenta el tema i es proposa una via que ha estat acceptada.
368. Segur escolar Dos alumnes plantegen tema d'assegurança escolar d'una companya. Se'ls envia a parlar amb el Vicerector d'Alumnat.
388. Llesta preus Un membre del PDI sol·licita informació sobre les llistes de preus màxims d'una de les cafeteries de la Universitat. Se li proporciona l'adreça de la pàgina web on pot trobar-la.
403. Accés a dependències universitàries Un alumne es queixa de l'accés restringit a un edifici
universitari durant un festival d'alumnes.
Es comenta el tema des del punt de vista de la seguretat.
405. Accés al Campus Un alumne comenta la dificultat d'accés a una part del Campus a causa de la celebració d'una trobada de caràcter internacional.
Es comenta el tema.

 

 

1.5. Organització docent: 3 reclamacions i 152 consultes. Total 155

Els 155 casos van versar sobre els següents temes:

- 24 sobre la matriculació
- 13 referents a la convalidació
- 19 sobre coincidència d'horaris i dates d'examen
- 11 referents a horaris i grups
- 8 sobre crèdits
- 6 fan referència a l'aprovat per compensació
- 4 sobre el trasllat d'expedient
- 4 referides a la CED (convocatòria extraordinària de desembre)
- 4 sobre el desenvolupament de les classes
- 4 sobre barems i qualificacions
- 3 sobre la docència
- 3 referides a la permanència a la Universitat
- 2 sobre l'assistència a classe / examen
- 2 referents a la 7a convocatòria
- 2 sobre Erasmus
- 2 sobre falta de professor
- 2 referents a homologació
- 2 sobre la incompatibilitat
- 2 referides al dret a corregir els exàmens
- 38 sobre les actes, convalidació, drets i deures dels alumnes, avaluació docent, qualitat de l'ensenyament, any sabàtic, desenvolupament de les classes, possibilitat de guardar notes, realització d'exàmens en dissabte, càrrega docent, etc.

· Consultes amb gestió externa a l'oficina:

Consulta 11. Resultat: positiu
Un alumne recorre al defensor perquè intervinga davant del coordinador d’Eramus perquè li falta la qualificació d'assignatures. El defensor parla amb el coordinador, que fa les gestions oportunes perquè es resolga el problema.

Consulta 13. Resultat: pendent
Un alumne pregunta sobre la situació de coincidència de dates d'examen. No té dret que li canvien una data si quan es va matricular ja hi havia la coincidència.

Consulta 45. Resultat: positiu
Una alumna es dirigeix al defensor per reclamar els horaris per a poder fer una matrícula adequada. El defensor comenta el problema amb el subdirector / degà del centre, el qual li comunica l'adreça electrònica en què pot consultar l'horari. Això es transmet a l'alumne.

Consulta 56. Resultat: positiu
Una alumna es queixa que falten els horaris en la pàgina web del seu centre per a poder matricular-se. Se li fa arribar al director / degà del centre la queixa d'aquesta alumna i molts altres, perquè se n'agilite la solució.

Consulta 75. Resultat: positiu
Dos alumnes es queixen que no es dóna el programa de l'assignatura. Es fan les gestions oportunes i es resol el problema.

Consulta 79. Resultat: tancada
Una alumna planteja el tema de coincidència d'exàmens de desembre, si bé amb la possibilitat que quan es va matricular estava la coincidència de dia, però sense saber-se la franja horària. El defensor va plantejar el tema al coordinador, que va prendre el compromís d'intentar evitar la coincidència de franja horària, si bé calia tenir en compte les situacions amb altres alumnes. L'alumna finalment es va desmatricular d'una de les assignatures, amb la qual cosa el problema desapareix.

Consulta 80. Resultat: positiu
Dos alumnes plantegen un tema de docència respecte d’un professor perquè no comprenen les seues explicacions. El defensor es posa en contacte amb el professor i li transmet els missatges de l'alumne per augmentar el nivell de comunicació. El professor és receptiu i agraeix la comunicació que li transmet al defensor. No s'ha pogut contactar de nou amb l'alumne, però es pressuposa que la gestió ha sigut positiva.

Consulta 95. Resultat: pendent
Una alumna que no pot fer les pràctiques perquè està treballant.

Consulta 101. Resultat: pendent
Un alumne comenta la impossibilitat de fer unes pràctiques perquè li coincideixen amb l'horari de treball.

Consulta 122. Resultat: positiu
Un alumne es veu obligat a desmatricular-se d'una assignatura de lliure configuració per error del departament. S'ha parlat amb el cap de negociat i es permetrà a l'alumne modificar la matrícula, de manera que els efectes negatius siguen mínims. Se li contestarà per escrit perquè puga dur a terme algun tipus de reclamació pels llibres que ha comprat i no li són útils. No obstant això, al final no se li ha permès matricular-se de nou en la mateixa assignatura.

Consulta 131. Resultat: pendent
Un alumne que vol homologar el seu títol i ha de fer una prova de conjunt vol saber si per això té dret a tenir la TIU.

Consulta 137. Resultat: pendent
Un alumne té dificultat de fer el pràcticum per estar treballant. S'ha d'estudiar el tema.

Consulta 138. Resultat: pendent
Una alumna és obligada a desmatricular-se d'una assignatura. Se li explica com pot reclamar.

Consulta 159. Resultat: positiu
Un coordinador comenta un tema d'obligatorietat d'assistència a l'examen en dissabte per part del professorat. S'ha comentat el tema amb el Servei Jurídic, i per als professors funcionaris i en molts casos de contractats, el dissabte està inclòs dins del calendari laboral.

Consulta 186. Resultat: pendent
A una alumna li falten crèdits d'optatives.

Consulta 219. Resultat: negatiu
Dos alumnes volen canviar el grup de docència perquè no es van matricular adequadament. El defensor parla amb el cap de negociat de la Secretaria del seu centre i els alumnes han de presentar una instància que els és denegada per no presentar raons adequades.

Consulta 253. Resultat: tancada
Una alumna de la Universitat Permanent vol canviar la matrícula d'un curs. El defensor parla amb la Secretaria i es comunica a l'alumna que està en llista d'espera. Es tanca el tema.

Consulta 256. Resultat: tancada
Un alumne es dirigeix al defensor per a mostrar la disconformitat amb un article de premsa. El defensor li manifesta el seu dret a donar la seua opinió i es presta com a mediador. El defensor parla amb els responsables del centre, però l'assumpte es complica perquè s’obre un fòrum de discussió amb desqualificacions i acusacions al professorat. El defensor decideix en una primera fase aclarir una notícia sobre l'autoria d'una opinió i demana respecte cap a les persones i la seua funció, i posteriorment decideix tancar el tema.

Consulta 271. Resultat: positiu
Un alumne es dirigeix al defensor en referència a un tema de devolució de taxes. El defensor es posa en contacte amb el centre i, ateses les característiques del problema i de la situació peculiar de l'alumne, es decideix tornar les taxes.

Consulta 281. Resultat: negatiu
Un alumne presenta disconformitat pel cobrament d'un certificat acadèmic per la realització d'un curs. S'ha parlat amb el centre organitzador i s'ha demanat que s’aclarisca el tema. El diploma és solament d'assistència i no té validesa administrativa. El certificat pot ser comú a altres cursos i està sotmès a la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana. L'alumne agraeix la informació i demanarà el certificat quan se li requerisca o puga fer més cursos. No obstant això, la sol·licitud és negativa per als interessos dels alumnes.

Consulta 372. Resultat: pendent
Un alumne planteja diversos temes referents als estudis d'enginyer de camins.

Consulta 301. Resultat: tancada
Un alumne acudeix al defensor ja que li sobren crèdits d'un cicle i li’n falten d'un altre cicle. S'analitza la situació i el problema ha sorgit per una falta de coneixement del pla d'estudis. S'ha parlat amb el cap de negociat de la Secretaria del centre, que li permet matricular-se fora de termini perquè puga acabar la carrera com més prompte millor. No obstant això, l'alumne no queda satisfet amb la solució, però aquesta li permet resoldre el problema plantejat. Per aquest motiu s'ha considerat el resultat tancat.

Consulta 378. Resultat: pendent
Un alumne comenta un tema de crèdits de lliure configuració que no es poden aplicar a la continuació de la carrera.

Consulta 401. Resultat: pendent
Un alumne vol informar-se sobre el pagament de la matrícula, ja que no ha rebut el segon termini.

Consulta 404. Resultat: pendent
Un professor vol conèixer normativa sobre lectura de tesi en anglès. Se li proporciona la normativa de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Consultes referents a organització docent sense gestió externa
tema resum gestions
2. Assistència a examen
Un alumne té dificultat a assistir a un examen perquè està treballant.

Ha de demanar permís laboral i pactar amb el professor per a avançar l'examen.

4. Esportistes d'elit Un membre del PAS pregunta si els esportistes d'elit tenen alguns drets com canvi de dates d'examen. Se li respon que no els tenen
8. ERASMUS Un alumne ERASMUS planteja que s'han modificat alguns criteris de convalidació pel que fa a anys anteriors. S'ha arribat a una solució acceptable.
13. Horaris/dates exàmens Un alumne pregunta sobre situació de coincidència de dates d'examen. No té dret que li canvien una data si quan es va matricular existia ja la coincidència.
14. Suspensió de realització d'examen Un professor comenta tema de suspensió de la realització d'un examen a causa de corts de llum. El lògic és repetir-lo en una data vàlida per a tots.
15. Canvi director tesi doctoral Un alumne de Tercer cicle comenta que el seu director de tesi no vol seguir sent-lo més perquè no ha estat inclòs en una comunicació a un congrés. Ha d'aclarir la confusió personalment amb ell. Es proposa una labor de mediació.
22. Horaris/dates exàmens Un alumne comenta tema d'ajornament d'examen per defunció d'avi S'analitza la situació
23. Reglament disciplina Un alumne desitja informar-se sobre el reglament de disciplina Se li dóna la informació.
28. CED
Un alumne planteja tema de convocatòria extraordinària al rector per a poder acabar els estudis. Finalment se li concedeix i l'alumne pot finalitzar els seus estudis sense canviar de pla.
30. Drets i deures Un professor desitja saber drets i deures dels alumnes. Se li remet a l'Estatut de la Universitat i al Reglament de Disciplina Acadèmica.
33. Discapacitats
Un tècnic comenta tema de condicions per a la realització d'exàmens en discapacitats
S'analitza el problema.
34. Trasllat d'expedient
Un alumne de València desitja traslladar expedient a Alacant. Se li expliquen les gestions a realitzar
35. Tutories Un alumne comenta si és obligatori atendre tutories per Universitat Virtual. Se li diu que hi ha professors que no les atenen i s'analitza la situació.
36. Any sabático Un alumne desitja descansar 1 any sense matricular-se. Ho pot fer, però ha de consultar-lo.
46. CED Un alumne comenta tema que no li han posat la nota de setembre perquè es va matricular en CED, encara que després no es va presentar. Se li explica la normativa.
48. Varis Un alumne pregunta per nombre de convocatòries, programa d'assignatures quan no hi ha docència i aprovat per compensació. Se li dóna la informació sol·licitada.
52. Permanència Una alumna pregunta per la permanència en la Universitat Se li subministra la normativa. No hi ha límit temporal de permanència.
53. Horaris/grups Una alumna desitja conèixer els horaris per a poder matricular-se. Se li explica com obtenir-los.
54. Permanència Un alumne pregunta aspecte de permanència en la Universitat Se li explica la normativa.
55. Matriculació Un exalumne del CAP desitja matricular-se de cursos de valencià i li posen en llista d'espera Es comenta el tema i la possibilitat de reclamar.
60. Matriculació
Un alumne al que no se li permet la matriculació d'una assignatura de la qual va estar matriculat el curs anterior.
Se li dóna la normativa.
62. Permanència Un alumne que no ha aprovat cap assignatura desitja saber el procediment de sol·licitud de nova matrícula. Se li informa.
64. Horaris/dates
exàmens
Un alumne comenta tema de coincidència d'exàmens, i el professor li canvia la data, però li exigeix que s'haja presentat a l'altre. Sembla raonable la proposta del
professor.
65. Horaris/dates
exàmens
Un alumne té problemes per a compatibilitzar horari amb treball. Ha de pactar amb el professor.
68. Tracte inadequat Un alumne comenta tema de tracte inadequat per part d'un professor. S'analitza la situació.
70. CAP Un alumne no pot fer el CAP perquè li falta una assignatura. Se li explica la normativa
71. Crèdits La núvia d'un alumne té problemes amb la distribució de crèdits, Ha de parlar-lo amb Secretaria del seu centre.
72. Actes Un professor no ha signat les actes Es comenta que pot reclamar. El defensor pot intervenir enfront del departament.
77. Distribució càrrega docent Un membre del PDI comenta tema de distribució incorrecta en càrrega docent. Se li dóna la normativa
78. Programa assignatura Dos alumnes es queixen que no es dóna el programa de l'assignatura. El defensor es proposa per a sol·licitar-lo
81. Horaris/grups Un alumne comenta tema de canvi d'horari.  
82. Docència: qualitat
Un alumne protesta perquè les classes les donen els alumnes. S'analitza la situació.
83. Aprovat per compensació Un alumne planteja una situació personal delicada, que amb l'aprovat per compensació li permetria acabar la carrera. S'analitza la situació.
85. Matriculació
Una alumna no pot modificar la seua matricula en el període permès Ha de dirigir instància a la Secretaria.
88. Horaris/dates
exàmens
Un alumne al que li coincideixen les dates d'examen desitja conèixer normativa referent a això.
Si es va matricular coneixent la coincidència, l'alumne no té dret que li canvien les dates. No obstant això, pot parlar amb el professor.
96. Convalidació
Un alumne desitja convalidar assignatures que s'han donat en un primer cicle a assignatures de segon. S'analitza la situació.
99. Horaris/dates
exàmens
A un alumne li coincideixen dates d'exàmens. Se li explica que si quan es va matricular coneixia aquesta circumstància, no és obligatori que li canvien la data de cap.
104. Aprovat per compensació Un membre del PAS pregunta per aprovat per compensació Se li comenta que en la nostra Universitat no existeix.
105. Matriculació
Un alumne comenta tema de matriculació, que pot resoldre pactant amb el professor Es discuteix el problema.
106. Horaris/dates
exàmens
Un alumne desitja conèixer el calendari d'exàmens de desembre. El defensor parla amb el director del centre perquè agilite la publicació de dates, el que així succeeix.
110. Aprovat per
compensació
Un alumne pregunta per l'existència de l'aprovat per compensació Se li diu que en aquesta universitat no existeix.
111. Relacions
interpersonales
Un professor, que suporta pressions contínues d'alumnes, comenta el cas.
S'analitza la situació.
112. Mancada professor Un alumne es queixa de falta de professor. Ha de comentar-lo al director del departament i al coordinador.
113. Convalidació Un alumne planteja tema de convalidació. Se li dóna la normativa.
114. Matriculació A una alumna se li obliga a canviar de matrícula quan s'ha gastat diners el llibres. Finalment s'ha acceptat la matrícula realitzada
119. Desenvolupament de les classes Un alumne comenta que els alumnes han de preparar i donar els temes en classe. Ha de parlar primer amb el professor.
120. Convalidació Un alumne desitja convalidar crèdits de valencià que va cursar i no pot fer-lo. Se li explica la normativa.
121. Desenvolupament de les classes Un alumne es queixa del desenvolupament de les classes. Ha de portar un escrit amb moltes signatures i el defensor pot fer de mediador.
123. Matriculació

Un alumne que ha canviat de carrera mostra la seua disconformitat a l'haver estat obligat a matricular-se de primer curs sencer.

Se li explica la normativa i se li recomana que vaja a parlar amb el sotsdirector.
124. Convalidació Un alumne comenta un tema de convalidació/adaptació d'assignatures troncals quan hi ha trasllat d'expedient. Se li explica la normativa i es comenten altres aspectes.
126. Horaris/dates
exàmens
Un alumne comenta coincidència en dia d'exàmens de dues assignatures. Ha de parlar amb el sotsdirector, perquè la franja horària siga diferent.
127. Horaris/dates
exàmens
Dos alumnes es queixen de programació d'exàmens de desembre. Se'ls suggereix que parlen amb el sotsdirector.
128. Falta de professor
Un alumne es queixa sobre possibles repercussions econòmiques quan falta el professor.
Se li recomana que pacte amb el
professor.
129. Trasllat d'expedient Un alumne comenta tema de cobrament de taxes per trasllat d'expedient. Se li dóna la normativa.
130. Horaris/dates exàmens Un alumne comenta tema de canvi de dates d'exàmens. Se li comenta la normativa.
132. Horaris/dates
exàmens
Un alumne comenta dates deexámenes de desembre que dificulten la realització d'una pràctica. S'analitza la situació
139. Matriculació Una alumna és obligada a desmatricularse d'una assignatura. Se li explica com pot reclamar
140. Horaris/grups Un alumne comenta dificultat en canvi de grup. Desitja canviar per torn de treball. Es comenta el tema i se li diu que parle amb la secretaria del centre.
141. Discriminació Dos estudiants comenten tema de discriminació sexista en els ensenyaments de l'assignatura. Se'ls demana més informació
144. Horaris/grups Un alumne desitja canviar de grup per coincidència de classe. Se li explica la normativa i com pot abordar-lo.
150. Horaris/dates
exàmens
Un alumne comenta tema de coincidència d'exàmens. Si quan es va matricular no coincidien o no estaven publicades les dates, té dret a fer els dos exàmens. Pot pactar amb els professors.
151. Matriculació Un alumne pregunta tema de sol·licitud de convalidació. Se li explica la normativa.
152. Convalidació Un alumne comenta tema de sol·licitud de convalidació. Se li explica el procediment.
155. CED
Un alumne sol·licita informació sobre la CED.
Se li explica la normativa.
156. Convalidació Un alumne comenta tema de denegació de convalidació quan tenia dret. Se li comenta que se li pot ajudar a redactar la reclamació.
163. CED Un alumne es queixa d'un examen de CED en dues parts, molt llarg i amb hores de separació. S'analitza la situació.
167. Crèdits Dos alumnes pregunten per normativa sobre cursos especials. Se'ls dóna la normativa.
172. Matriculació Un alumne comenta la dificultat de pagament de matrícula. Es comenten possibles solucions, incloent sol·licitud al Vicerectorat d'Alumnat.
173. Confidencialitat dades Un membre del PAS comenta cas de confidencialitat de dades demanades per una administració. S'analitza la situació
174. Convalidació Un alumne comenta tema de convalidació d'assignatura, que el curs passat es va donar com favorable. S'analitza la situació
175. Trasllat d'expedient Una alumna de la Universitat de Valladolid desitja traslladar expedient a Alacant.
Se li comenta la normativa de la Universitat d'Alacant
182. Horaris/dates exàmens-coinc A un alumne li coincideixen dos exàmens. Després d'analitzar el problema particular, ha de preparar-se un bé i no presentar-se a l'altre.
188. Aprovat per compensacion Un alumne pregunta per l'existència de l'aprovat per compensació. No existeix en la Universitat d'Alacant.
189. Aprovat per compensacion Un alumne pregunta per l'existència de l'aprovat per compensació. No existeix en la Universitat d'Alacant
191. Matriculació
Una alumna desitja informació i comprovació sobre les taxes acadèmiques i la taxa mínima en la matrícula d'una assignatura quan no es finalitza la carrera. Se li dóna la informació.
193. Matriculació Un alumne de doctorat comenta tema d'anul·lació de matrícula i devolució de taxes quan és incompatible l'altra assignatura i no pot aprovar-la. No és possible el fer-lo, no obstant això pot fer-se la consulta al Servei Jurídic.
208. 7ª convocatòria Un alumne pregunta per la normativa de la Setena convocatòria. Se li explica i se li facilita l'adreça on pot trobar-la.
215. Guardar nota Dos alumnes comenten tema de notes de parcials aprovats enterament. Han de pactar amb el professor
216. Convalidació Una alumna planteja tema de convalidació.
Se li explica la normativa sobre assignatures troncals.
220. Barems i qualificacions Tres alumnes comenta tema de barems i reclamació d'exàmens. S'analitza la situació.
223. Desenvolupament de classes Dos alumnes pregunten sobre repartiment de material en valencià.
Si és de suport, el professor pot donar-lo, si és de desenvolupament ha de ser en castellà.
224. Desenvolupament de les classes Un alumne pregunta sobre repartiment de material en valencià. Si és de suport, el professor pot donar-lo, si és de desenvolupament ha de ser en castellà.
229. Horaris/grups Un alumne pregunta sobre modificació d'horaris per part del professor.
Açò no ho pot fer
231. Horaris/grups
Un alumne comenta horari fora de calendari. Se li envia a parlar amb el director responsable.
236. Matriculació
modificació
Una alumna pregunta tema de modificació de matrícula a la qual es veu obligada pel pla d'estudis.
S'analitza i es veu que la solució que li ha donat en la secretaria del centre és correcta i no la perjudica.
242. Expulsió de classe Una alumna considera inadequat que el professor l'haja llençat de classe. Es comenta el tema
251. Convalidació Una alumna comenta tema de convalidació
Se li dóna informació.
255. Horaris/grups Un alumne comenta tema de canvi d'horari.
Ha de parlar amb el vicedegà o amb el coordinador.
258. Convalidació Un alumne desitja convalidar una assignatura.
Se li ajuda a preparar la instància.
266. Matriculació Un alumne que no ha pagat el 2º rebut de la matrícula ha estat desmatriculado. Desitja que se li permeta pagar i ésser de nou matriculat. Ha de presentar una instància al Vicerector d'Alumnat.
268. Simultaneïtat Un alumne planteja tema de simultaneïtat d'estudis. Pot parlar amb el degà del centre.
277. Trasllat d'expedient Una alumna d'altra universitat pregunta sobre trasllat d'expedient i el seu procediment. Se li explica.
280. horaris/dates exàmens Un alumne comenta tema de coincidència d'exàmens. Si quan es va matricular existia la coincidència d'exàmens, no té dret que se li canvie cap.
285. Horaris/grups A un alumne no li han posat la nota perquè s'ha examinat amb altre grup. Ha de parlar amb el professor
286. Mancada professor Un alumne es queixa de falta de professor. Ha de parlar amb el director del departament.
288. Matriculació Un alumne pregunta sobre l'obligatorietat de matricular-se de tot primer curs. Se li explica la normativa.
291. Matriculació
Un alumne d'altra universitat planteja tema de matriculació
Se li comenta que no es pot abordar ja que a més no planteja una sol·licitud d'informació.
293. 7ª convocatòria Un alumne ha esgotat la setena convocatòria. Pot presentar una sol·licitud al Vicerector d'Alumnat, però és difícil la solució. Ha d'estudiar el trasllat a altra universitat.
296. Incompatibilitat horari laboral Un alumne comenta tema d'incompatibilitat d'activitat acadèmica amb horari de treball. Se li diu que ha de pactar amb el professor.
297. Horaris/dates exàmens A un alumne li coincideix 2 exàmens en dia però no sap l'hora. Pot plantejar-li el tema al coordinador, per a evitar que li coincidisquen les hores.
298. Pràctiques Un professor comenta tema referent a impediment per a realitzar pràctiques en hospital si no aprova un examen. S'analitza la situació.
302. Barems i qualificacions La mare d'una alumna que està estudiant 3 carreres comenta tema de barems d'una assignatura.
Es comenta la situació de l'alumna, que ha de planificar la seua vida d'estudi i oci de forma adequada.
305. Homologació Un alumne estranger planteja tema de falta de contestació per part del MEC davant una petició de convalidació. Ha de dirigir-se al defensor del poble, si bé el defensor universitari es compromet a sol·licitar informació al Ministeri.
308. Matriculació anul·lació Un alumne comenta el seu desig d'anul·lació de matrícula. Se li indica l'adreça de la pàgina web on pot trobar la normativa referent a això.
309. Crèdits Un alumne pregunta sobre interpretació del que significa el crèdit. Se li explica.
310. Aprovat per compensació Un alumne pregunta tema de reclamació en una beca de mobilitat Séneca. Se li explica que pot presentar una instància
312. Pràctiques
3 alumnes presenten tema de pràctiques que no poden fer en el calendari inicialment previst.
Han de plantejar-lo en l'Escola.
313. Matriculació
desmatriculación
Un alumne presenta còpia de la instància que ha de dirigir al Vicerector d'Alumnat si desitja ser matriculat de nou. S'analitza la situació.
314. Matriculació Un alumne desitja que es modifique el termini de modificació de matrícula d'un curs especial. S'analitza la situació.
317. Horaris/grups Un alumne comenta tema de coincidència de classes. Ha de parlar amb el Cap d'Estudis
326. Sensació d'amenaça Un alumne se sent amenaçat pel professor, ja que ha divulgat en un cercle intern algunes converses habidas. Es comenta el tema i es farà un seguiment.
334. Convalidació Un alumne sol·licita informació sobre procés de convalidació. Se li indica la normativa.
337. Pràctiques Un alumne presenta tema de realització de pràctiques Es comenta el tema d'organització
361. Matriculació Un alumne pregunta tema de matriculació fora de termini. Se li dóna la normativa.
362. Repetició examen 2 PDI i un PAS pregunten sobre normativa per a repetir examen per causa de malaltia. No existeix normativa, però el correcte és repetir-lo, sempre que es justifique la malaltia.
365. Incompatibilitat Un alumne pregunta sobre la incompatibilitat del pla d'estudis. Se li dóna còpia del pla d'estudis perquè tinga tota la informació.
371. Atenció dubtes Un alumne pregunta sobre l'obligació del professor a atendre dubtes de l'alumne durant el desenvolupament de l'examen. No hi ha normativa específica.
380. Crèdits
Un alumne comenta tema de reconeixement de crèdits de pràctiques. Ha d'enviar més dades.
382. Matriculació Un alumne tenia problemes amb el grup amb el qual s'ha presentat a l'examen. Ha de clarificar el tema ja que hauria d'haver-se presentat en el grup que li correspon.
389. Homologació Un alumne sol·licita informació sobre les pruebasde homologació per a un company.
Se li dóna la informació.
393. Horaris/dates
exàmens
Un alumne comenta tema de coincidència d'exàmens. Si quan es va matricular no coincidien, sí té dret a realitzar ambdós.
394. Horaris/grups Un alumne comenta que l'examen no l'hi va corregir el seu professor perquè s'ha canviat de grup al realitzar-lo. L'examen ha de ser corregit pel professor que administrativament li correspon
397. Convalidació Un alumne desitja informar-se sobre la convalidació en trasllat d'expedient. Ha de consultar a la universitat de destinació.
407. Barems i qualificacions Un professor pregunta pel seu dret a tenir informació sobre les notes del departament.  
409. Barems i
qualificacions
Un alumne comenta tema del barem, que li impedeix aprovar al setembre l'assignatura perquè no ha fet les pràctiques. Es comenta el tema.
412. Horaris/dates
exàmens
Un alumne es queixa d'haver de fer dos exàmens del mateix curs en el mateix dia. No existeix normativa en contra d'açò, però no és desitjable que succeïsca. Els representants d'alumnes han de vigilar aquests aspectosen les reunions de confecció d'horaris, de les quals formen part.
413. Informació variada
Un alumne comenta diversos aspectes acadèmics pel que fa a l'actitud d'un professor.
 
414. Informació variada Un alumne comenta diversos aspectes acadèmics pel que fa a l'actitud d'un professor.  

 

1.6. Plans d'estudi: 0

No hi ha hagut reclamacions ni consultes amb gestió externa a l'oficina.

 

Consultes de plans d'estudi sense gestió externa
tema resum gestions
10. Canvi de pla
Un alumne desitja informació sobre barem d'assignatura quan es canvia de pla.

Ha de romandre l'últim barem, llevat que haja algun tipus d'indicació

16. Canvi de pla Un alumne no ha seguit instruccions per a canviar-se de pla, quan estava interessat. S'analitza la situació.
43. Canvi de pla Un alumne comenta tema d'examen que si no aprova li obligarà a canviar de pla d'estudis S'analitza la situació.
228. Canvi de pla
Un alumne pregunta sobre canvi de pla i la normativa. Se li dóna la normativa.
341. Matriculació Un alumne es queixa de tracte desigual en aspectes del pla d'estudis. Es comenta el tema
373. Canvi de pla Tres alumnes comenten un tema de modificació d'un pla d'estudis per errors. Es proposa al defensor com
mediador.
381. Homologació Un alumne sol·licita ajuda per a redactar un escrit de sol·licitud d'homologació per a un company. Se li ajuda a realitzar la redacció.

 

1.7. Problemes lingüístics: 7 consultes

Els 7 casos han fet referència a:

- 5 sobre la llengua utilitzada en la impartició de les classes
- 1 referents a la publicació de les notes en una determinada llengua
- 1 sobre l'ús d'ambdues llengües en un acte públic de la Universitat

· Consultes amb gestió externa a l'oficina:

Consulta 199. Resultat: positiu
Una persona es dirigeix al defensor perquè es preocupe que un acte acadèmic es faça de manera bilingüe, amb ús del valencià. El defensor parla amb Protocol, des d'on se li confirma que es farà ús del valencià, cosa que així va succeir.

Consulta 265. Resultat: tancada
Un alumne es dirigeix al defensor perquè un professor fa les classes en valencià a un grup que no és específic de valencià. El defensor li comenta la normativa al professor. El tema no es resol, però l'alumne vol tancar el cas per diverses raons personals.

Consulta 279. Resultat: pendent
Un alumne està disconforme amb l'ús de valencià que es fa a classe.

 

Consultes de problemes lingüístics sense gestió externa
tema resum gestions
103. Docència en valencià
Un pare d'alumne s'interessa per la docència en castellà i valencià.
Es comenta el tema.
261. Docència en valencià
Un alumne protesta perquè les classes es donen en valencià. Es comenta el tema.
292. Ús del valencià Un alumne planteja tema de desacord amb l'ús del valencià. El defensor li planteja la possible mediació.
336. Notes publicades en valencià
Un alumne es queixa de la publicitat de les notes en valencià. S'analitza la incidència del fenomen.

 

1.8. Diversos: 21 consultes

Els 21 casos han tractat sobre:

- 7 sobre relacions interpersonals
- 3 referents a la promoció / situació laboral
- 2 sobre tracte inadequat per part del professor o l'administració
- 9 referents a oposicions i concursos, llicències i permisos, enquestes a professors, premi extraordinari, visat, homenatge, etc.

· Consultes amb gestió externa a l'oficina:

Consulta 109. Resultat: positiu
El pare d'un alumne està interessat en l'acte de concessió de premis. Es parla amb el director i se li informa.

Consulta125. Resultat: positiu
Una alumna protesta pel que considera tracte inadequat en plantejar un tema d'informació. El defensor ha parlat amb el negociat corresponent i ha fet una labor de mediació. S’ha donat la informació sol·licitada a l'alumna i s'ha analitzat el tema perquè l'incident no es repetisca.

Consulta 133. Resultat: tancada
Un pare d'un alumne es mostra enfadat perquè ha rebut la carta de pagament de matrícula el dia abans de finalitzar el termini per a fer-lo efectiu, i per la impossibilitat de fer-ho per caixer automàtic en les entitats col·laboradores de laUniversitat (solament era possible en la CAM, però disposant de targeta d’aquesta). Es trasllada la queixa al Servei de Coordinació.

Consulta 158. Resultat: positiu
Un professor comenta la possibilitat d'expulsar de classe un alumne per molestar durant el desenvolupament de les explicacions. El defensor consulta el Servei Jurídic, i com a conseqüència d'això, considera que és més correcte canviar la ubicació física de l'alumne i advertir-li de les conseqüències de la seua actuació. Es considera la gestió positiva.

Consulta 273. Resultat:
Dos professors sol·liciten la mediació del defensor amb la Direcció del departament.

 

2. Consultes i reclamacions del període anterior resoltes en el període actual:

Reclamació: 3/2005. Resultat: positiva. Clau temàtica: V
Un professor es dirigeix al defensor per sol·licitar informació i mediació en un procés d'elecció.

Reclamació: 4/2005. Resultat: negativa. Clau temàtica: V
Un professor es dirigeix al defensor com a mediador davant dels responsables de la Universitat per una disconformitat manifesta amb els criteris adoptats sobre la retribució addicional al personal docent i investigador per part de la Generalitat Valenciana. S'ha demanat informe jurídic extern a la Universitat. No s'ha pogut accedir a la sol·licitud.

Reclamació: 5/2005. Resultat: positiva. Clau temàtica: I
Dos professors es dirigeixen al defensor per comentar un tema d'aplicació de barem d'assignatura que havia sigut denunciat pels alumnes com incorrecte davant del director del departament. S'ha parlat amb la direcció del departament i s’ha donat la raó als professors.

Consulta 81. Resultat: negatiu. Clau temàtica: I
Un col·lectiu de membres del PAS i del PDI es dirigeix al defensor per intentar solucionar el trasllat d'ubicació d'una activitat d'extensió universitària. Com a conseqüència del trasllat l'activitat ha deixat de fer-se i s'han buscat locals alternatius que reuniren les condicions adequades, que no s'han trobat, per la qual cosa l'activitat no s'ha reprès. El defensor ha explicat les gestions dutes a terme i ha mostrat la seua falta de satisfacció amb la forma en què han actuat els responsables de la presa de decisions.

Consulta 133. Resultat: tancada. Clau temàtica: I
Un professor es dirigeix al defensor perquè en una dependència el fum molesta les persones. Amb la publicació de la nova Llei 28/2005 de 26 de desembre i la determinació d’«espais sense fum» el tema se soluciona, almenys en part.

Consulta 180. Resultat: positiu. Clau temàtica: OD
Dos alumnes comenten les dificultats per a dur a terme el procés de convalidació de tres assignatures, sobretot amb una d'aquestes, ja que falta el programa de l'assignatura cursada. S'ha ajudat els dos alumnes a fer les sol·licituds i, en el cas de l'assignatura sense programa, es farà una recomanació a la Comissió de Districte perquè s'estudie el tema. Finalment, s'han convalidat totes les assignatures.

Consulta 265. Resultat: tancada. Clau temàtica: OD
Un professor planteja un tema d'estabilitat del professorat com a conseqüència de l'entrada en vigor de la LOU. S'ha comentat el tema amb altres defensors universitaris de la Comunitat Valenciana i s'ha vist que la nostra contribució pot facilitar la comunicació entre els diferents professors de les universitats valencianes. Es tanca el tema, si bé el problema continua vigent.

Consulta 343. Resultat: tancada. Clau temàtica: I
Un membre del PAS planteja un tema de seguretat en el laboratori. S'estudiarà la seua proposta i se li demana que porte una documentació. Ha passat molt de temps sense tenir-ne notícies i per això es tanca el tema.

Consulta 361. Resultat: negatiu. Clau temàtica: OD
Un alumne de doctorat planteja tema de devolució de taxes o ajornament d'aquestes a la concessió o no de la beca d'investigació. La normativa de la Universitat no ho preveu, i per això l'alumne és obligat a pagar la matrícula, independentment que li concedisquen la beca o no. S'ha fet una consulta a diferents universitats, i s’ha trobat que en tres d'aquestes es permet l'ajornament del pagament, mentre que en altres 6 universitats la situació és similar a la indicada a Alacant.

Consulta 386. Resultat: positiu. Clau temàtica: OD
Un alumne de doctorat vol la mediació del defensor davant el seu director de tesi per a desbloquejar el tema de finalització d’aquesta. El defensor va enviar un correu electrònic al director i es va avançar en la correcció de la tesi.

 

 

 

Dades econòmiques

En la taula següent i la figura corresponent es mostra la distribució de les despeses entre l'1 d'agost de 2005 i el 31 de juliol de 2006.

Taula II. Despeses realitzades
Equips / mobiliari
278,08 €
Material fungible
1.036,40 €
Dietes / att. Protocol·làries
1.053,40 €
Telèfon / fax
815,68 €
Fotocòpies
22,28 €
Impremta
938,00 €
Llibres
101,00 €
Informe sol·licitat
522,00 €
Total
4.766,80 €

 

Gràfic circular de la distribució de les despeses

 

 

 

Conclusions

En aquest informe, presente algunes reflexions sobre temes de gran preocupació o d'interès en la vida universitària, tenint en compte sempre la meta d'una Universitat on la qualitat de tots els serveis s’ha d'incrementar dia a dia.

1. Avaluació curricular
2. Revisió d'exàmens
3. Copiat d'exàmens
4. Absència dels professors en exàmens i signatura d'actes
5. Coincidència de dates d'exàmens
6. Causes de malaltia, coincidència d'exàmens i altres causes per a demanar la repetició un examen
7. Suspensos i aprovats massius
8. Adaptació a l'Espai Europeu d'Educació
9. Paper del Defensor: promoció de la qualitat, defensa de drets, paper de mediador, recerca de la veritat.

 

1. Avaluació curricular

L'avaluació curricular constitueix, precisament, el fonament dels tribunals de compensació. Aquests intenten donar resposta a certes situacions acadèmiques particulars que impedeixen a un estudiant obtenir el títol a què aspira, a causa de la no-superació d'alguns crèdits o d'una assignatura. La seua finalitat és jutjar la labor feta per l'estudiant durant tots els anys d'estada a la Universitat, i permetre decidir si, en conjunt, està en possessió dels suficients coneixements i competències professionals per a obtenir el títol acadèmic al qual opta.

Són ja diverses universitats les que disposen d'aquesta possibilitat, entre les quals s'inclouen la Universitat Jaume I i la Universitat Politècnica de València.

Les raons per a aquesta avaluació podrien ser les següents:

- Es tracta de jutjar de manera globalitzada la formació d'una persona, i permetre-li obtenir el títol universitari, a pesar que li falte aprovar alguna assignatura, quan el nivell de coneixements adquirit per la resta de les assignatures és suficient per a compensar les deficiències que poguera tenir en una assignatura.

- L'avaluació curricular pot considerar-se com una extensió del que es fa dins d'una assignatura, en què el grau insuficient de coneixements per una banda es compensa amb el grau de coneixement d'altres parts.

- Es tracta de contribuir al fet que la formació de l'estudiant i la posterior ampliació d'estudis i posada al dia del professional és una labor contínua que es duu a terme durant tota la vida, per la qual cosa l'estudiant que haja demostrat suficient capacitat de treball i formació en totes les assignatures, excepte en una, no veja truncada aquesta formació contínua.

- Es pot considerar que la Universitat té una responsabilitat social doble: d'una banda preparar adequadament els seus estudiants, però també permetre als estudiants, que són part de la societat, poder desenvolupar la seua formació i contribuir amb el posterior desenvolupament professional a aquesta. Amb l'avaluació curricular, es permet als estudiants que han sigut preparats adequadament per a l’exercici professional, a pesar de no haver aprovat una assignatura, que no vegen frustrats les seues perspectives professionals per una assignatura.

- Caldria considerar raons d'humilitat per part de la mateixa Universitat, que encara que fa un esforç per donar un ensenyament de qualitat que implique també uns sistemes correctes d'avaluació de coneixements, puga reconèixer que pot haver-hi situacions especials, com és el cas dels alumnes que han aprovat totes les assignatures menys una, i que puguen ser degudes en part a les deficiències o fallades de la institució universitària, i per tant es permeta analitzar la possible compensació de falta de coneixements d'una assignatura amb els adquirits amb la resta de les assignatures aprovades.

- No hem d'oblidar que el procés d'aprenentatge i avaluació es desenvolupa sobre persones, sotmeses a una sèrie de condicionaments familiars, socials i psicològics particulars. Fins i tot en una universitat perfecta, poden plantejar-se situacions d'estrès a un alumne, que dificulten que puga aconseguir la puntuació d’aprovat en una assignatura, però que ha demostrat la seua capacitat amb la resta de les assignatures. L'avaluació curricular li permetria continuar amb el seu desenvolupament personal i professional.

- Pot donar resposta a situacions puntuals clarament injustes, en què els procediments de reclamació puguen ser insuficients per a resoldre els problemes d'una avaluació incorrecta, i siguen els tribunals de compensació els que permeten resoldre els problemes puntuals.

 

2. Realització de la revisió d'exàmens

S'ha comentat en informes anteriors que són moltes les qualificacions que es modifiquen a l'alça quan els alumnes acudeixen a parlar amb el professor en el procés de revisió i es comprova que hi ha suficients raons per a modificar la nota.

Quan l'alumne està disconforme amb la qualificació rebuda, després de l'audiència personal de revisió amb el professor, i inicia en altra etapa el procediment de revisió, té dret a tenir còpia de l'examen, per a poder preparar la seua reclamació, llevat que això s'enfronte a altres drets que el professor o departament haurien de justificar. En la situació normal, és lògic que se subministre a l'alumne còpia de l'examen amb les preguntes corresponents.

Són molts els professors que accepten amb normalitat els processos de revisió, però també sóc conscient que molts altres interpreten com un atac personal a la seua capacitat el fet que algun alumne inicie un procés de reclamació al departament o al centre. Els alumnes són conscients d'aquesta situació i en moltes ocasions no s'atreveixen a iniciar aquest procés per temor a futures represàlies.

Com he dit en informes anteriors, en els últims 9 anys, amb una població estudiantil al voltant de 30.000 alumnes, sóc conscient que s'han presentat reclamacions, amb 8-10 modificacions a l'alça. Aquests nombres no són elevats.

Em preocupa que el procés de revisió no es faça en les condicions previstes. Se n’ha de respectar l’existència, no s'han d'allargar els terminis previstos i s'ha de respondre les al·legacions dels alumnes i justificar la decisió final. No ha d'haver-hi cap tipus de pressió, ni per part d'alumnes ni per part de professors. El professor que és convocat a un procés de revisió, com a membre del tribunal o de la comissió pertinent, té l'obligació d'atendre'l i actuar amb professionalitat. El Defensor Universitari lògicament no intervindrà en cap fase del procés de qualificació, si bé ha d'ajudar que es respecten els terminis. Pot facilitar qualsevol consulta a professors de la Universitat d'Alacant o altra universitat, de part de qui li ho demane, sempre amb les garanties de confidencialitat i de bona fe, i pretenent obtenir o aproximar-se a la «veritat», que en aquest cas és una qualificació adequada o una valoració de la dificultat d'un examen.

 

3. Reglament de revisió d'exàmens

Els reglaments de revisió de qualificacions tenen la missió regular el dret que tenen els alumnes a reclamar davant el que ells consideren una qualificació injusta. Des de l'oficina se'ls aclareix que han de justificar tècnicament els motius de la discrepància de la seua qualificació, i és la comissió pertinent, basant-se en la seua «discrecionalitat tècnica» la que haurà de respondre a les argumentacions de l'alumne i motivar la resolució final. Una de les dificultats que troben els alumnes és la referent als terminis de presentació de les sol·licituds de revisió i presentació de reclamacions. La Facultat d'Econòmiques ha aprovat una nova normativa que resol aquest problema dels terminis, la qual cosa podria ser un exemple a seguir en els altres centres.

D’altra banda, s'ha de garantir la independència dels membres de la comissió, amb el nivell adequat de coneixements per a jutjar les proves o exàmens reclamats, cosa que implica queen aquesta comissió ha d'haver-hi professors de la mateixa àrea de coneixement o d'un àrea afí. D’altra banda, el nivell d'exigència als alumnes no pot ser superior al dels alumnes que han aprovat l'assignatura. Els dos aspectes poden ser problemàtics de resoldre satisfactòriament, però la comissió pertinent ha de considerar-los.

 

4. Copiat d'exàmens

El tema del copiat d'exàmens pels alumnes és preocupant per a molts professors, perquè comporta un frau als mateixos alumnes i a la Universitat, que té la responsabilitat de preparar uns professionals amb qualitat. En l'actualitat continua vigent el Reglament de disciplina de l'any 1954, en què el copiat d'exàmens no és considerat com a falta, si bé la falta de probitat (honradesa) és considerada greu. No es pot formar expedient a un alumne per copiar en un examen o copiar-se d'un company, si bé lògicament la qualificació és de suspens. També es pot afirmar que quan hi ha dos exàmens amb una similitud, únicament justificable com a copiat l’un de l'altre, no es pot suspendre els alumnes si cap d'ells afirma haver-se copiat de l'altre.

Alguns professors consideren insuficient suspendre un alumne i reclamen una sanció major, ja que, segons la seua opinió, la qualitat de l'ensenyament que es pretén estendre a tots els alumnes quedaria en entredit. El tema és delicat, però com a defensor no puc ocultar-lo i potser calga estudiar les solucions possibles, amb participació de professors i alumnes. També és cert que, davant l'absència d'una normativa, el professor té la possibilitat d'extremar les mesures preventives amb els alumnes que s'han copiat alguna vegada.

 

5. Absència dels professors a exàmens i tardança en la signatura d'actes.

Aquest apartat és totalment diferent de l'anterior, però fa referència a faltes que poden cometre alguns professors i que creen grans perjudicis als alumnes, com són la no compareixença del professor a un examen convocat i la signatura d'actes fora del termini establit, sobretot quan això provoque que l'alumne o alumna no puga sol·licitar l'expedició del seu títol universitari. En els dos casos el professorat implicat no ha complit les seues obligacions.

No correspon al defensor promoure cap normativa sancionadora de les faltes que puguen cometre alumnes i professors. En el cas que es promoguen, haurien de diferenciar-se els casos puntuals de faltes comeses, sobretot quan s'han presentat les disculpes corresponents dels casos reiteratius i amb prepotència o menyspreu cap als altres membres de la comunitat universitària.

 

6. Causes de malaltia, coincidència d'exàmens i altres causes per a demanar la repetició d'un examen.

En algunes universitats hi ha una normativa sobre les causes per les quals l'alumne pot justificar l'absència a un examen i s'estableix el dret a un nou examen, entre les quals hi ha la malaltia. En la majoria dels casos que s'han presentat a l'Oficina del Defensor s'ha permès que l'alumne puga fer l'examen (en molts casos sense intervenció del Defensor). Em sembla preocupant que un professor es negue a repetir un examen a un alumne, que ha justificat la causa de la seua malaltia i ha avisat de l'absència a l'examen amb antelació per evitar possible picardies. Hauria d'establir-se una normativa.

Entre altres causes que es podrien regular per a la repetició d'un examen hi ha la coincidència amb un altre examen. En aquest sentit la Facultat d'Econòmiques té una normativa respecte a aquest tema, i seria desitjable que els altres centres desenvoluparen una normativa similar.

També s’hauria de considerar casos especials com ara assistència a judicis, representació de la Universitat o d'altres ens públics en competicions o concursos, i altres motius que puguen justificar l'absència de l'alumne a l'examen degudament convocat.

 

7. Suspensos i aprovats massius

Es donen o es poden donar casos de suspensos massius o amb un alt percentatge d'aquests en les qualificacions d'una determinada assignatura, i que això siga la causa que els alumnes busquen acabar la carrera en altra universitat. El defensor pot proposar al professor o al departament vies de comprovació del nivell exigit amb altres universitats. En qualsevol cas, la Universitat ha d'estudiar la situació determinada, analitzar les causes i prendre les mesures adequades.

En l'altre extrem, es podria considerar els aprovats massius a causa d'una falta d'interès del professorat a qualificar adequadament, i quan l'alumne aconsegueix l'aprovat sense cap esforç. S'haurien d'estudiar també aquests casos, ja que són un frau a la formació que ha de rebre l'alumne.

 

8. Adaptació a l'Espai Europeu d'Educació

El procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació requerirà un esforç de tots els protagonistes, alumnes i professors, per a fer efectiu el procés de formació i transmissió de coneixements.

L'anàlisi de les experiències de la mateixa Universitat i d'altres, la introducció de nous mètodes de treball i eines, la crítica constructiva de professors i alumnes manifesta de forma lliure i independent, la resolució dels problemes de qualificacions i revisions, faltes a classe per motius justificats, situacions d'alumnes que no poden assistir a algunes activitats per motius de treball, salut, etc., seran temes de treball en els pròxims mesos i anys.

 

9. Paper del defensor: promoció de la qualitat, defensa de drets, paper de mediador, recerca de la veritat.

El defensor universitari es mou dins d'una sèrie de paràmetres, que de vegades poden parèixer contradictoris. Promoure que es realitzen i es respecten els procediments de revisió, als quals els alumnes tenen dret, és una manifestació més de la qualitat de l'ensenyament, que implica que els coneixements adquirits pels alumnes han de ser avaluats de manera correcta. No pot interpretar-se com una pressió per a rebaixar la qualitat d'ensenyament. L'única forma d'aprovar ha de ser el treball o l'estudi.

La promoció de la qualitat, tant en els aspectes acadèmics com els administratius, l'ajuda i defensa dels drets de l'administrat davant de l'administració (l'alumne davant del professor, el PAS davant del cap se servei, el professor davant de la direcció, la direcció davant del rector), la recerca de la «veritat», i el possible paper de mediador que es puga dur a terme són aspectes que s’han de conjugar. Considere que en primer lloc s'ha d'intervenir i posteriorment, si escau, defensar mitjançant alguna recomanació, que si bé no és de compliment obligat, és una referència que s’ha de considerar per qui té la responsabilitat o per part de l'administrat.

 

 

 

Annex I: Estadística

A continuació es mostren alguns gràfics referents a la distribució de les consultes i reclamacions

Gràfic de la distribució per tema de consultes i reclamacions

 

Gràfic de la distribució mensual de consultes i reclamacions

 

Gràfic de la distribució per centre de consultes i reclamacions

 

Gràfic de la distribució de consultes i reclamacions per cada 1000 alumnes matriculats en cada centre

 

Gràfic circular de la distribució de consultes i reclamacions per col·lectiu de procedència

 

Gràfic circular de la distribució de consultes i reclamacions en individuals i col·lectives

 

Gràfic circular de la distribució segons la via d'accés

 

Gràfic circular de la distribució segons el resultat

 

Taula de valors de l'evolució per períodes de les consultes i reclamacions

Gràfic de la variació anual de consultes i reclamacions

 

 

 

Annex II. Premsa

Articles referits al defensor universitari apareguts en la premsa durant el període a què es refereix aquest informe

· Document 1

· Document 2