Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

· Fins de l'entitat
· Desglossament de les activitats realitzades

 

 

 

Fins de l'entitat:

De conformitat amb l'article 1 dels Estatuts de la Fundació General de la Universitat d'Alacant (des d'ara, la Fundació), aquesta es constituïx com una Fundació de caràcter educatiu, cultural, científic, social, esportiu, sanitari i de cooperació al desenvolupament, de defensa del medi ambient, de foment de la investigació i altres de naturalesa anàloga.

D'acord amb l'article 6 dels esmentats Estatuts, té per objecte cooperar al compliment de les finalitatspròpies de la Universitat d'Alacant, contribuint per a això a la millora de les seves prestacions de transmissió de sabers, d'investigació i formació humana integral i més en particular l'adjudicació de beques d'estudis, la creació de premis d'índole cultural i professional; la dotació de material científic; la realització de programes efectius d'assistència social a la comunitat universitària, i la celebració de seminaris, jornades, cursos conferències i altres accions pròpies de matèria universitària.

La Fundació inicia la seua activitat a partir de l’1 de gener de l'any 2004. A continuació s'exposen les principals actuacions dutes a terme durant el curs acadèmic 2005/2006.

 

 

 

Desglossament de les activitats realitzades

1. Relacions amb el Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana

En primer lloc, quant a l'actualització de la composició del Patronat de la Fundació, es va procedir a la substitució de la Vicepresidenta i a la renovació d'alguns membres com a conseqüència de les eleccions a Rector de desembre de 2004 (President, Secretària i Vicepresidenta). Aquesta actualització s'ha formalitzat en virtut de la Resolució de 2 de juny de 2005 del Secretari Autonòmic de Justícia i Interior de la Consellería de Justícia i Administracions Públiques.

Així mateix, després de la renúncia del representant del personal d'administració i serveis de la Universitat com a membre del Patronat, el Consell de Govern de 26 d'octubre de 2005 va procedir a la seua substitució. Després de la ratificació del nomenament en reunió del Patronat de 21 de desembre es van formalitzar els tràmits pertinents per a la inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana d'aquesta última actualització del Patronat.

En segon terme, quant al compliment de les obligacions econòmiques, i de conformitat amb l'article 21.2 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, després de la seva aprovació en la Junta de Patronat de 21 de desembre de 2005, s'han presentat al Protectorat el Pressupost i el Pla d'Actuació corresponent a l'exercici 2006.Documents dipositats en el registre de Fundacions en virtut de Resolució de 31 de juliol de 2006 del Secretari Autonòmic de Justícia i Interior de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

Finalment, després de la seua aprovació en la reunió de 20 de juny de 2006, s'ha remès al protectorat de Fundacions la següent documentació:

- Comptes de l'any 2005
- Inventari de béns i drets
- Memòria d'Activitats de l'any 2005

 

2. Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPO)

2.1. Ocupació i Orientació Laboral

Durant el curs acadèmic 2005/2006, s'han inscrit a la borsa d'ocupació 984 diplomats/llicenciats/enginyers, i 813 empreses han sol·licitat del GIPO un procés de selecció de titulats de la Universitat d'Alacant. Per a aquestes empreses s'han portat a terme un total de 1342 seleccions de personal, en les quals han participat 4232 candidats (candidats que els seus C.V. van ser enviats a l'empresa).

Entre les carreres més demanades, destaquen:

- Ciències Empresarials
- Administració i Direcció d'Empreses
- Econòmiques
- Arquitectura Tècnica
- Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques
- Enginyeria Tècnica i Superior en Informàtica
- Dret
- Turisme
- Traducció i Interpretació
- Relacions Laborals

Les empreses que van contactar amb el GIPO són de diversos sectors econòmics i de diversa activitat i destaquent:

- Institucions financeres, segurs, serveis prestats
- Construcció
- Comerç, restaurants i hostaleria, reparacions
- Altres serveis
- Educació i formació

El Servei de Formació i Orientació Laboral pretén ajudarl'alumne o noutitulat en el seu pas de la vida acadèmica al món laboral, per a això realitza un servei de suport i assessorament per als estudiants i titulats de la Universitat d'Alacant, amb l'objectiu de facilitar-los la seua inserció en el mercat laboral; mitjançant entrevistes personalitzades; assessorament sobre l'elaboració del currículum, la carta de presentació i l'entrevista personal; sortides professionals; cursos sobre Tècniques de Recerca d'Ocupació (Gipesemanas), informació sobre formació complementària, conferències , xerrades sobre professions i llocs de treball més demanats, presentació d'empreses....

Durant el curs acadèmic 2005/2006, s'han atès 97 nous usuaris, 25 d'estudiants i 72 de titulats que necesitaren orientació laboral, (alguns d'ells ha realitzat més d'una visita amb el mateix propòsit i se segueix atenent els que van acudir en mesos anteriors i ja es van registrar). Normalment no queden registrats els alumnes i/o nous titulats que simplement precisen una consulta puntual.

El 6 d'abril es va celebrar la Marató d'Ocupació en la seua vuitena edició amb la presència de 34 empreses i institucions i amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral. Les empreses i institucions ens han comunicat la seua satisfacció i el desig de seguir participant. Prova d'això ha estat la continuïtat en les presentacions d'empresa i seleccions de personal.

Al llarg del curs s'han efectuat diversos cicles de presentacions d'empreses que incloïen processos de selecció i en els quals han participat al voltant d'una quinzena d'entitats.

El Secretariat de Qualitat ha sol·licitat la col·laboració del GIPO per a la realització de les enquestes. A aquest efecte s'ha utilitzat la borsa d'ocupació que gestiona el GIPO s'ha contractat personal titulat per mitjà de la Fundació (45 persones durant 15 dies).

Així mateix, s'han elaborat les dades de les Enquestes de la ANECA per a l'observatori d'ocupació.

Finalment, d'acord amb la convocatòria d'ajudes publicada per mitjà de l'ordre de 29 de desembre de 2005 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (SERVEF), ha estat concedida, en virtut de Resolució de 5 de juny de 2006, una subvenció de per a la realització d'accions d'orientació professional per a l'ocupació i assistència a l'autoocupació durant els mesos d'octubre de 2006 a març de 2007.

 

2.2. Programa de Pràctiques

El nombre d'empreses que sol·liciten alumnes per a pràctiques preprofessionals segueix creixent. Des de la seua posada en funcionament al gener de 2004, fins a la data, la Fundació General manté Convenis de Col·laboració amb 854 empreses. Actualment, 1.731 alumnes exerceixen aquest tipus de pràctiques.

Destaquen les peticions per al sector de la construcció, com ho són: Arquitectura Superior, Arquitectura Tècnica i Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques. Altres titulacions, com Dret, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Relacions Laborals, també són molt sol·licitades.

 

3. Centre de Documentació Europea (CDE)

Durant el curs 2005-2006, a més de continuar desenvolupant les tasques d'anàlisis de la documentació, atenció a consultes i elaboració de diferents serveis d'informació propis, el CDE ha tingut importants novetats. Tant en recursos humans, com en espai, en rendililització de recursos d'informació ja existents, en nous serveis, en col·laboració amb altres àrees de la Fundació General, així com en projecció exterior. Tot això ha redundat en una millora molt considerable del conjunt d'activitats portades a terme pel Centre.

· Recursos humans:

En aquest curs acadèmic ha estat nomenat Director Acadèmic del CDE Jaume Ferrer Lloret, Professor Titular de la UA de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

En l'àmbit dels Convenis signats pel CDE amb diferents institucions, el Centre ha rebut la col·laboració dels següents becaris:

- Ovidio Bunta pertanyent al Projecte LEONARDO DA VINCI de mobilitat de quadres universitaris, dins del Conveni Marc entre la Fundaciói el Centrul de Informare si Consultanta Europeana de la Universitat de Oradea (Romania)

- Medí Mopin, becari en pràctiques dins del Conveni entre la Fundació i la Universitat de Caen Basse-Normandie (França).

- Ruth Escolano Pastor pertanyent al Conveni Fundació–TEBAD

- Natalia Adsuar Agulló becària d'investigació per al CDE (Fundació General)

· Espai físic:

Seguint el Pla d'Actuació 2006 s'ha dotat el Centre de nous espais i nou mobiliari a més d'optimitzar recursos existents.

Així s'han adaptat prestatgeries a la sala de reunions i s'ha adquirit nou mobiliari per a la sala de treball que en l'actualitat alberga part de la biblioteca. Amb això s'ha aconseguit que la biblioteca del CDE estiga situada en dos espais molt pròxims, i això facilita el treball dels tècnics i permet donar un millor servei als usuaris. A més, aquest canvi ha permès alliberar espai on estava anteriorment situada la biblioteca del Centre, per a albergar la biblioteca i l'hemeroteca del Magíster Lvcentinvs i així poder donar un millor servei als alumnes del comentat màster.

· Recursos bibliogràfics:

Fons bibliogràfics: a més de processar els fons que periòdicament es reben de l'Oficina de Publicacions Oficials de la UE, s'han adquirit 115 monografies, que ja estan totalment processades.

Hemeroteca: s'han incorporat als nostres recursos d'informació 25 revistes on line relacionades amb el dret comunitari que brinden la possibilitat de l'accés al document, això significa una millora dels serveis i una optimització dels recursos econòmics

· Servei d'informació bibliogràfica i resolució de consultes:

Les peticions d'informació arriben al CDE per telèfon, correu electrònic i en persona, encara que, moltes consultes es resolen accedint a les nostres pàgines web. Les visites al lloc del CDE en internet són 13.500 diàries, i les peticions d'informació rebudes via tradicional son unes 500 en el període contemplat.

· Revisió i normalització de les Bases de dades:

S'ha revisat i normalitzat en la seua totalitat la base de dades REVISTES, un total de 188 títols, afegint les adreces electròniques de textos, abstracts i la principal de cada títol de revista.

S'ha continuat amb la revisió i normalització de la Base de dades LLIBRES.

· Serveis d'informació en la web del CDE:

Són serveis produïts íntegrament en el Centre, amb una posada al dia àgil i que gaudeixen d'un alt nombre de visites.

- Butlletí DSI:
Aquest servei s'ha vist millorat en incloure – li textos i resums d'articles de revista gràcies a la incorporació de 25 revistes on line . Visites al servei en el curs 2005-06: 962.302

- Documents seleccionats:
Visites al servei en el curs 2005-06: 898.771

- Licitacions seleccionades:
Nou servei que ix diàriament sobre contractació publica, i inclou una fitxa resum de les licitacions publicades en espanyol en el suplement del DOUE -Base de dades TED - amb enllaç al text complet. Aquest servei, que està en l'actualitat en fase de prova, en breu estarà accessible subdividit per obres, subministraments i serveis i matèries. Aquesta nova secció, a pesar d'haver-se iniciat recentment i en ple període vacacional, ha rebut una gran quantitat de visites.

· Formació:

Han continuat els cursos en la Universitat Permanent, així com els pràcticums habituals “Accés a la documentació jurídica en matèria de medi ambient” i “Màster Univesitari de Comerç Internacional”.

Quant a la formació de becaris se segueix atenent els alumnes en pràctiques del I.B. Verge del Remei pertanyents al Mòdul de Biblioteconomia Arxivística i Documentació.

També s'ha convocat una beca en el marc del Conveni Fundació General amb el TEBAD (Associació de Tècnics Especialistes en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació), per a formació en el tractament de la documentació.

A més, i d'acord amb el Conveni entre la Universitat d’Oradeai la Universitat d'Alacant, ha realitzat una estada temporal l'encarregat de gestionar en aquella Universitat romanesa un Centre de Documentació Europea.

Igualment, s'ha convocat per la mateixa Fundació una Beca d'investigació en el CDE.

Dins del Conveni amb la Universitat de Cauen Basse-Normandie per la realització de pràctiques en el CDE per al seu alumnat, s'ha format a un becari en l'àmbit de la documentació comunitària.

· Col·laboracions externes:

Es manté, a través del Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat, la col·laboració (semestral) amb la RevestiscaAranzadi de Dret Ambiental (Ressenya Jurisprudència del Tribunal de Justícia i Ressenya Legislació Comunitària).

Així mateix, el Centre col·labora amb la Revestisca Aranzadi Unió Europea (Secció Estudis i Comentaris) al costat de l'Euro Info Centre del Principat d'Astúries i la Confederació d'Empresaris de la Comunitat de València (trimestral).

· Cursos, Conferències i Congressos:

Dins de les activitats de la Càtedra Jean Monnet i amb motiu de la celebració del 9 de maig, Dia d'Europa, va tenir lloc la conferència “El futur de l'Unió Europea després del fracàs del Tractat Constitucional” a càrrec de la Professora Araceli Mangas Martín, Catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals i Directora del CDE de la Universitat de Salamanca.

El CDEha participat també en les Jornades sobre “Joves i Europa” organitzades per la Societat de Relacions Internacionals i l'Ajuntament d'Alacant.

S'han proposat a la Universitat Permanent dos cursos sobre la Unió Europea.

El Director del CDE, D. Jaume Ferrer Lloret, ha participat en el Col·loqui Jean Monnet “20 Anys d'Espanya en la Comunitats Europees. L'evolució jurisprudencial del dret” organitzat per la Càtedra Jean Monnet, el Departament de Dret Internacional Públic i Dret Internacional Privat i el Centre de Documentació Europea de la Facultat de Dret de la Universitat Complutense de Madrid.

En el marc dels Cursos de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira el Director del CDE ha organitzat el curs “Espanya en la Unió Europea, vint anys després” curs organitzat dins de les activitats de la Càtedra Jean Monnet, amb la col·laboració del personal del CDE de la Fundació.

Així mateix, el Director del Centre de Documentació Europea D. Jaume Ferrer Lloret ha participat en la 22 edició dels Cursos d'Estiu de l'Acadèmia Europea de Jaca que van tenir lloc del 17 al 21 del passat mes de juliol.

Recentment, el Director del CDE ha participat en el XXIV Congrés de l'Institut Hispanoportuguès de Dret Internacional que s'ha desenvolupat en Granada del 11 al 15 del present mes de setembre.

 

4. Escola de Negocis

La programació prevista per al Curs acadèmic 2005/2006 s'ha complit quasi en la seua totalitat. Les activitats desenvolupades han estat:

Cursos de posgrau
hores
Màster de Tributació (IX edició)
550
Màster en Urbanisme i Ordenació del Territori (II edició)
550
Curs d'Especialista Universitari en Museología d'Art Contemporani (II edició)
250
Curs d'Especialista Universitari en Argumentació jurídica (II edició)
280
Curs d'Expert Universitari en Nacionalitat, Estrangeria, Immigració i Relacions Internacionals de Família (I edició)
212
 
 
Cursos especials
hores
Curs sobre el nou procediment sancionador en la Llei General Tributària
8
Curs pràctic sobre les implicacions de la Llei de Protecció de Dades
32
Curs d'especialització en l'Impost de Societats
48
Curs sobre Selecció i Contractació de Personal
12
Curs bàsic sobre tributació de no residents
12
Curs sobre Sistemes d'Informació Geogràfica avançats, aplicats a l'ordenació del territori
40
Curs sobre Direcció de Recursos Humans
12
Curs sobre el nou procediment de recurs i reclamacions en la Llei General Tributària
12
Curs pràctic sobre Informàtica tributària
12
Curs sobre fiscalitzeu immobiliària
24
Curs pràctic de tributació
60
Curs de motivació de recursos humans
12
Curs pràctic sobre gestió de declaracions tributàries
16
Curs sobre eines SIG raster aplicades a l'evolució del paisatge
20
Curs sobre lideratge i direcció d'equips de treball
12
Formació avançada en relacions públiques per a Agents de Desenvolupament Local
100
Curs pràctic sobre el IRPF
24
Curs sobre habilitats de negociació
16
The Pedagogical Workshop of Creativity activities
10,5

 
Jornades
hores
V Jornades d'educació. La mediació educativa
15
VI Jornades d'actualització sobre novetats fiscals
4
II Jornades sobre experiències pràctiques en ordenació del territori
11
  

· Conferèncias: 

- 6 d'Octubre 2005

Sr . Jesús Ruiz-Hortes Carbonell, Director de l'Institut d'Estudis Fiscals del Ministeri d'Economia i Hisenda     Tema: “El finançament de les Comunitats Autònomes”

- 24 d'Octubre 2005

Sr. Bernardo del Rosal, Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana
Tema:”La labor del Sindic de Greuges

- 24 d'Octubre 2005

Sra. Rocio Alcalá-Santaella de Rueda, Assessora de l’Àrea d'Immigració i Afers Exteriors de l'Oficina del Defensor del Poble
Tema:”Drets i llibertats dels estrangers: La labor del Defensor del Poble”

- 8 de Novembre 2005

Sr. Richard Mcbride, Advocat. President de la Cambra de comerç Hispana de Contracosta, Califòrnia.
Tema: “La immigració als Estats Units”

- 11 de Novembre 2005

Sr. Tomás Quintana López, Catedràtic de Dret administratiu en la Universitat de León
Tema: “El silenci administratiu en el Dret urbanístic”

- 2 de Desembre 2005

Sr. José Díaz Delgado, Professor Titular en la Universitat de Sevilla
Tema:”Aspectes jurisdiccionals contenciós-administratius de la legislació urbanística valenciana”

- 16 de Desembre 2005

Sr. Juan José Díez Sánchez, Catedràtic de Dret administratiu en la Universitat d'Alacant
Tema:”Les reformes legislatives ”

· 24 de Febrer 2006

Sr. Miguel Angel Mateo. Professor Titular de sociologia. Universitat d'Alacant
Tema: “La immigració en el món en general i a la Comunitat Valenciana en particular. Els problemes actuals”

- 27 de Febrer 2006

Sr. Alfonso Calvo Caravaca, Catedràtic de Dret internacional privat. Universitat Carlos II, Madrid.     Tema: “Aspectes internacionals del dret de família en el Segle XXI”

- 2 de Maig 2006

Sr. Inocencio Altozano Ferragut, Delegat especial de l'Agència Tributària per a la Comunitat Valenciana
Sr. Antonio Campos Melenchon, Delegat de l'Agència Tributària a Alacant
Tema: “Prevenció al frau fiscal i altres reformes tributàries”

- 10 de Maig 2006

Sra. Ana Caballud Sotsdirectora General de Nacionalitat i Estat Civil de la Direcció general de Registres i del *Notariat
Tema: “Nacionalitat i relacions internacionals de família: la jurisprudència de la DGRN”

 

5. Unitat Audiovisual (Taller d'Imatge)

En el mes d'octubre de 2005, la Junta General d'Accionistes de la Societat Taller d'Imatge de la Universitat d'Alacant va aprovar, de conformitat amb la vigent legislació mercantil, la seua dissolució i posterior liquidació amb efectes a partir del 31 de desembre de 2005. Per decisió del Consell de Govern de la Universitat, a partir de l’1 de gener de 2006, la Fundació ha passat a assumir la incorporació del personal del Taller d'Imatge i a gestionar les seues activitats en el marc de la nova Unitat Audiovisual de la Fundació i d'acord amb el Conveni d'aquesta data subscrit entre ambdues entitats a aquests efectes.

En línies generals, la Unitat Audiovisual de la Fundació ha portat a terme les següents actuacions, des de la seua posada en funcionament al gener de 2006:

- Manteniment dels mitjans i instal·lacions audiovisuals de la Universitat (Paranimf, salons de graus, sales multimèdia, salons d'actes, etc.)

- Enregistrament de les activitats institucionals (obertures de curs, honoris causa, conferències…)

- Cobertura audiovisual de les activitats culturals realitzades pel vicerectorat d'Extensió Universitària en el campus i en les seus.

- Col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions Institucionals en els seus plans de promoció i comunicació (programa “Campus”, vídeos institucionals)

- Diferents serveis audiovisuals competitius i de gran qualitat a la comunitat universitària (centres, departaments, instituts, grups d'investigació…).

- Coordinació amb altres unitats de la Fundació, institucions i empreses especialitzades una oferta formativa en temes audiovisuals, que es puga consolidar a mitjà termini (fotografia digital, edició, vídeo digital, guions, realització…)

- Col·laboració amb les titulacions més afins (imatge i so, publicitat i relacions públiques, informàtica…) en la realització de pràctiques i projectes conjunts.

 

6. Magíster Lvcentinvs, “Màster Universitari de Propietat Industrial, Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació”

El Magister Lvcentinvs organitzat per la Universitat d'Alacant i la seua Fundació General. L’objectiu principal del Magister es promoure i assolir l'excel·lència en l'àmbit de la investigació i de l'educació especialitzada, a través de la creació d'un programa dirigit a professionals interessats en formar-se en les àrees de la Propietat Industrial, Intel·lectual i el Dret de la Societat de la Informació.

En aquesta obstinació acompanyen la Universitat d'Alacant les Institucions acadèmiques i professionals més prestigioses, tant espanyoles com internacionals, així com una relació de més de cent vint professors i professionals de gran prestigi en l'àrea.

Així, el Magíster Lvcentinvs permet als seus alumnes abordar, en el curs del seu programa de nou mesos, un estudi intensiu dels Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual i aquells relacionats amb el Dret de la Societat de la Informació, amb l'objectiu de dotar-los d'un coneixement exhaustiu d'aquestes matèries.

El Magíster Lvcentinvs compta, a més, amb dos programes d'especialista universitari i organitza cursos i seminaris de curta durada oberts a participants externs.

La XII edició del Magíster Lvcentinvs va tenir el seu inici el dia 3 d'octubre de 2005 i va finalitzar el dia 16 de juny de 2006.

El seu programa bilingüe (castellà i anglès), que està dirigit tant a llicenciats com a professionals interdisciplinaris, ha comptat en el curs acadèmic 2005-2006 amb 41 alumnes provinents de diferents països.

· Titulacions

En l'edició de XII Magister Lvcentinvs ha comtat amb les següents titulacions:

- Màster en Propietat Industrial, Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació (programa complet)

- Altres titulacions: (mòduls individuals):

· Activitats Realitzades:

- Cerimònia d'Obertura del XII Magíster Lvcentinvs

La lliçó inaugural del Màster Universitari en Propietat Industrial, Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació es va portar a terme el dia 19 d'octubre de 2005.

La conferència inaugural “Is PICASSO a Trade Mark?”-The Picasso v. DaimlerChrysler Litigation in the European Court of Justice- va ser a càrrec del Sr. Vicepresident de l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OAMI) D. Alexander von Mühlendahl. En aquest acte, han participat més de 100 assistents.

- EIPIN

EIPIN és una xarxa de cinc instituts europeus de Propietat Industrial i Intel·lectual creada en 1999, que té l'objectiu principal d'enfortir l'intercanvi dels coneixements en aquesta matèria a nivell europeu així com la creació d'un fòrum en el qual discutir les últimes novetats en aquest camp.

En el curs acadèmic 2005-2006 s'han portat a terme 3 trobades en diferents instituts situats en Zuric, Londres i Munic. El Magister Lvcentinvs també ha participat en el primer EIPIN Job Fair que s'ha celebrat al maig de 2006 a Londres.

Instituts associats:

· Centre d´Etudes Internacionals de la Propiété Indutrielle (CEIPI), Eidgenössische Technische Hochschule (ETH, Zürich)
· Queen Mary Intellectual Property Research Institute (University of London)
· MunichIntellectualPropertyLawCenter (MIPLC, LL.M. Programme)
· MagisterLvcentinvs (Universitat d'Alacant)

- Community and International Trade Mark "SPECIAL MODULE"

Amb la finalitat de contribuir a l'ensenyament especialitzat a Europa, el Magister Lvcentinvs ha desenvolupat un programa de “mòduls especials”, amb la col·laboració de diverses institucions i signatures. El seu objectiu principal és proporcionar coneixements aprofundits pràctics, comunitaris i internacionals, de la legislació i dret de Propietat Industrial.

Del 16 al 21 de gener de 2006 s'ha celebrat la cambra modul especial de la Marca Comunitària i Internacional amb la col·laboració de l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OAMI), Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI). Aquest programa d'una setmana dirigit a advocats, llicenciats i professionals, ha contribuït a l'especialització en els temes de la marca comunitària i internacional, tant en el procediment de registre com en els processos judicials. Aquesta activitat acadèmica ha estat compartida pels participants externs i els alumnes del Magister Lvcentinvs.

- Desdejunis de treballs

En el curs acadèmic 2005-2006, el Magister Lvcentinvs ha promogut dos desdejunis de treball en els quals van interactuar els professionals i professors convidats i els alumnes.

Amb data 28 de novembre de 2005 s'ha celebrat el desdejuni de treball amb els professors convidats, Luiz Otavio Pimentel, professor i director de la OTRI (Universitat Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil) i Welter Barral, professor (UFSC) i àrbitre (OMC) que han tractat “Els DPI i l'accés a la tecnologia: perspectiva d'un país en desenvolupament” i “Les disposicions sobre el desenvolupament i competència de l'Acord ADPIC”.

També, s'ha celebrat un altre desdejuni de treball amb data 26 de gener de 2006. En aquest desdejuni hem comptat amb la participació de D. Edwin Urquidi, un especialista de coneixements tradicionals i antic director de l'Oficina de Patents i Marques de Bolívia, que va donar una xarrada titulada “La Propietat Intel·lectual, Coneixements Tradicionals i Recursos Genètics en la Comunitat Andina, una visió en el TLC”.

- Videoconferència - Patent Cooperation Treaty (PCT)

Amb data 4 de novembre de 2005 s'ha celebrat una videoconferència entre el Magister Lvcentinvs i l’ Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) en la qual van participar el conferenciant D. Matthew Bryan, director de la divisió legal de PCT de la OMPI i els alumnes del Magister Lvcentinvs. La conferència va tenir com a objectiu introduir els alumnes en les nocions jurídiques sobre el Tractat de la Cooperació de Patents (PCT) utilitzat en la majoria de països.

- Cerimònia de Clausura del XII Magister Lvcentinvs

La cerimònia de clausura del Màster Universitari en Propietat Industrial, Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació en la Universitat d'Alacant es va portar a terme el dia 16 de juny de 2006 amb la participació de més de 130 assistents. La conferència de clausura “Dret de la Competència i Propietat Intel·lectual i Industrial” ha estat impartida pel Sr. President del Tribunal de Defensa de la Competència D. Luis Berenguer Fuster.

 

· La Web-Docent "Microc@mpus" del Magister Lvcentinvs

El Màster Universitari en Propietat Industrial, Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació compta amb una eina de treball, la seua Web Docent, plataforma des de la qual es desenvolupa la seua activitat acadèmica diària de forma interactiva entre alumnes, professors, antics alumnes i entitats col·laboradores.

La Web Docent cobreix les necessitats dels alumnes del Màster en les classes, recerca, publicació i consulta de materials, tutories, notes, bibliografies, fòrums de discussió, investigacions, treball d'investigació, etc.

Així mateix, la Web Docent disposa d'una sèrie de serveis per als usuaris, com calendari de classes, avisos i terminis, missatgeria personal i general, pàgina de notícies del programa, FAQs [Frequently Asked Questions], motor de recerca interna en la Biblioteca, presentació i informació sobre el programa, materials, documentació, i una pàgina d'enllaços classificats.

El material didàctic s'ha inclòs on-line amb accés exclusiu als alumnes del Magister que han comptat at amb els materials de professors convidats que vesteixin al Magister amb una o dues setmanes d'antelació. Així, s'han millorat la interacció entre el professor i els alumnes.

Gràcies a la xarxa sense fil Gíreles de que disposa el Magister Lvcentinvs, els alumnes poden accedir al Microcampus en l'aula del Magister Lvcentinvs i disposen de la connexió a internet a banda ampla de la Universitat. El Magister Lvcentinvs sempre ha considerat important l'avanç tecnològic en l'ensenyament de Propietat Industrial i Intel·lectual.

En el curs acadèmic 2005-2006, s'han realitzat millores de la web-docent i s’ha actualitzat la plataforma amb el nou disseny del Microcampus del servei d'informàtica. A més, s'ha redirigit la base de dades del Microcampus al nou servidor, i això ha augmentat així la capacitat i ha millorat la protecció de les dades i documents, materials del Magister Lvcentinvs.

També s'ha millorat en l'any 2005 l'aula del Magíster Lvcentinvs amb les obres corresponents a l'elaboració de 30 pastilles de connexió i preses de corrent potenciats amb la finalitat que els alumnes puguen connectar els seus ordinadors portàtils sense problemes si hi ha sobrecàrregues elèctriques.

Amb l'administració adequada de Web-Proxy, en el curs acadèmic 2005-2006 s'han evitat innombrables atacs informàtics en els ordinadors portàtils d'alumnes que connecten amb la xarxa sense fil del Magister. Ha estat el curs en el qual hi ha hagut menys infeccions de virus informàtics deguts a les successives campanyes de sensibilització i informació de l'ús adequat d'equips informàtics en l'aula.

 

· Pràctiques del Magister Lvcentinvs

El programa de pràctiques del Magister Lvcentinvs ofereix amb caràcter voluntari a tots els alumnes, en finalitzar el curs acadèmic, un període de pràctiques en Institucions Públiques, Despatxos i Agències de Propietat Industrial, tant espanyols com estrangers. (aprox. 80 convenis a Europa i Amèrica Llatina).

Aquest any 2006 s'ha aconseguit la quantitat suficient d'ofertes dels despatxos col·laboradors i tots els alumnes que han sol·licitat les pràctiques professionals han obtingut les seues pràctiques en els despatxos, agències i institucions. També hi ha hagut ofertes de pràctiques exclusives dirigides als alumnes en els despatxos estrangers a Europa.

Quant als convenis de col·laboració, solament de juny a setembre de 2006 s'han signat 8 convenis de col·laboració i convenis de pràctiques entre la Fundació (Magister *Lvcentinvs) i despatxos/agències de la Propietat Industrial.

 

7. Vicerectorat d'Extensió Universitària

Les activitats coordinades pel vicerectorat d'Extensió Universitària i dutes a terme per unitats de la Fundació, això és, les realitzades pel MUA, les exposicions en seus, les activitats musicals o la programació de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira, es detallen en l'apartat referit a aquest Vicerectorat.

 

8.  Ajudes

A continuació es detallen les ajudes sol·licitades i concedides a la Fundació per al desenvolupament de diferents projectes per part de les seues diferents unitats durant el curs acadèmic 2005/2006.

A) Museu Universitari (MUA)

La Fundació ha sol·licitat i li han estat concedides les següents ajudes d'interès per al MUA convocades per la Direcció General de Cooperació i Comunicació Cultural (Ministeri de Cultura). Concretament, s'han portat a terme les següents actuacions:

- Anualitat 2005:

Al març i abril de 2006 s'ha procedit a justificar les ajudes concedides en l'any 2005 per a portar a terme els següents projectes, respectivament:

· Jornades “Eusebio Sempere, vint anys de vigència”.
· Tallers didàctics “Al voltant de l'art contemporani” per a escolars de primària, secundària i batxillerat”.

- Anualitat 2006:

Al gener de 2006 es van sol·licitar sis ajudes i al maig de 2006 se'ns ha comunicat la concessió de tres per a portar a terme les següents activitats:

· Tallers didàctics al voltant de l'art contemporani per a escolars de primària, secundària i batxillerat.
· Publicació del catàleg del Certamen “Espais digitals”.
· Publicació de les actes del Seminari “Eusebio Sempere i el Centre de Càlcul”.

B) Àrea d'Ocupació (GIPO)

Al gener de 2006 s'ha sol·licitat una ajuda al SERVEF (Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació) per a la realització d'accions d'orientació professional per a l'ocupació i assistència a l'autoocupació. Al juny se'ns ha notificat la seua concessió. Les accions es desenvoluparan en el període que comprèn els mesos d'octubre de 2006 a març del 2007.

C)  Centre de Documentació Europea (CDE)

Al març de 2006, la Fundació ha sol·licitat en cooperació amb el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (DLSI) una ajuda al Ministeri d'Indústria. L’ ajuda obeïx a la Convocatòria PROFIT 2006, àrea temàtica Tecnologies de la Societat de la Informació.

L'ajuda es destinarà a desenvolupar el projecte titulat “CDDAP: Desenvolupament d'un classificador de documents digitalitzats en castellà i anglès en el domini de l'administració pública europea”.

El principal objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament d'un sistema de classificació de textos escrits en diferents llengües en concret per a l'espanyol i anglès pertanyents al domini de l'administració pública. Aquest sistema permetrà als usuaris de l'administració pública poder utilitzar aquest sistema en qualsevol aplicació que requerisca organització de documents electrònics o també selecció i adaptació de documents que es vulguen enviar. Com a resultat final s'obtindrà un sistema de classificació de textos en Llenguatge Natural, que permetrà l'accés d'usuaris a través d'Internet al filtratge, organització i manipulació de documents de l'administració pública.

El citat projecte es desenvoluparà de forma conjunta pel DLSI i el CDE.

D) Unitat Audiovisual (Taller d'Imatge)

Al març de 2006, la Fundació ha sol·licitat en cooperació amb el Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors una ajuda al Ministeri d'Indústria. L’a ajuda obeeix a la Convocatòria PROFIT 2006, àrea temàtica Tecnologies de la Societat de la Informació.

L'ajuda es destinarà a desenvolupar el projecte titulat “Eina per al desenvolupament de sistemes multimèdia de navegació pedestre”.

El projecte es planteja amb l'objectiu de realitzar una eina per al desenvolupament de sistemes de navegació pedestre d'una forma senzilla, amigable i amb una significant reducció en els costos de desenvolupament. Aquesta aplicació permetrà la integració d'informació de localització de l'usuari, mitjançant la incorporació d'un sistema de posicionament i d'un sistema d'informació geogràfica i d'informació visual de l'entorn, mitjançant la presentació de mapes, fotografies, panorames 3D, vídeos, text i àudio. Es possibilitarà que la informació sobre rutes a seguir des d'un origen a una destinació sigua presentada mitjançant successió de vídeos, a diferència dels mètodes usuals que indiquen la ruta sobre un mapa. Això possibilitarà una millor orientació de l'usuari. Així mateix, els sistemes desenvolupats amb l'eina podran ser dissenyats i, posteriorment, emprats des d'una varietat de dispositius mòbils o estàtics.

El projecte es desenvoluparà de forma conjunta pel departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors i el taller d'Imatge integrat en la Fundació General.

Així mateix, al març de 2006, la Fundació s'ha presentat al procediment d'adjudicació d'un contracte d'assistència tècnica convocat per la Secretaria General de Pesca (Ministeri d'Agricultura i Pesca) per a la realització per part del Taller d'Imatge d'un DVD sobre la reserva marina de la Graciosa (Illa de La Palma). El passat 29 d'agost se'ns ha comunicat l'adjudicació del contratacte que haurà de ser executat abans de finals de l'any 2006.

E)  Parc Científic

- Ministeri d'Educació i Ciència

D’accord amb la convocatòria d'ajudes del Ministeri d'Educació i Ciència (anualitat del 2005) per a Parcs Científics, el passat 25 de juliol la Fundació va presentar una sol·licitud per a la realització de tres projectes en el Parc Científic d'Alacant.

El 28 d'octubre, vam rebre la Notificació de Resolució, en virtut de la qual se'ns comunica que se'ns han concedit dues de les tres ajudes sol·licitades en forma de bestretes reemborsables ( cost zero, a retornar en 15 anys, amb tres anys de carència) per a portar a terme els següents projectes:

· Adquisició d'un Laboratori de Robòtica i Sensorització.

· Construcció del Centre de Creació de Noves Empreses de Base Tecnològica.

Al llarg del curs acadèmic s'ha adjudicat, comprat i rebut l'equipament corresponent al laboratori de robòtica i en el mes de juliol s'ha procedit a l'adjudicació de l'elaboració dels estudis previs i l'avantprojecte del Centre de Creació d'Empreses de Base Tecnològica.

Igualment, en el mes de maig, la Fundació ha presentat al Ministeri, arran de la nova convocatòria d'ajudes a Parcs Científics per a l'anualitat de l'any 2006, una nova sol·licitud d'ajuda per a la construcció del Centre de Creació d'Empreses.

- Ministeri d'Indústria

En resposta a la convocatòria d'ajudes del Ministeri d'Indústria per a actuacions de reindustrialización en zones afectades per deslocalització en els sectors tèxtil, calçat, joguina i moble (Resolució de 10 de febrer de 2006), el 24 de març de 2006, la Fundació va sol·licitar una ajuda per a portar a terme la implantació en el Parc Científic d'una Oficina d'Innovació per a a el PYME. La finalitat d'aquest projecte és la creació d'una Oficina d'Innovació que doni servei a les Pymes en la recerca de solucions tecnològiques que millorin la seva productivitat. Les actuacions concretes d'aquesta oficina són:

· Vincle entre pimes i grups d'investigació per a establir diagnòstics i buscar solucions a problemes concrets.

· Propostes de noves activitats industrials que enforteixin el teixit empresarial existent.

· Potenciació de la creació d'empreses de base tecnològica.

· Establiment de xarxes entre pimes del mateix sector, capaços de dinamitzar l'economia local.

El passat mes de juliol se'ns va comunicar l'adjudicació de l'ajuda per a l'anualitat del 2006.

 

9. Convenis signats durant el curs acadàmic 2005/2006:

1. Conveni de Col·laboració de 29 de juliol de 2005, per a la creació de la Xarxa Europea d'Informació de la Comunitat Valenciana (REIVAL).

2. Protocol Nº 3 d’1 de novembre Annex al Conveni de Col·laboració, entre la Fundació General de la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat d'Alacant (Assumptes musicals).

3. Protocol Nº 4 de 1 de novembre Annex al Conveni de Col·laboració, entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat d'Alacant (cessió d'espais/cànon).

4. Conveni de col·laboració de 10 de novembre de 2005 entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i la Fundació per al patrocini del Curs “L'alternativa al programari lliure en la societat de la informació”.

5. Conveni de col·laboració de 14 de novembre de 2005 entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i MECEMSA consultors.

6. Protocol Nº 5 de 15 de novembre de 2005 Annex al Conveni de Col·laboració entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat d'Alacant (desenvolupament de cursos de postgrau i especialització: Màster en Propietat Industrial).

7. Conveni marc de col·laboració de 25 de novembre de 2005 entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i Centrul d'informés si Consultanta Europeana de la Universitat de Oradea (Romania).

8. Acord de finançament de 25 de novembre, respecte de les ajudes concedides pel Ministeri d'Educació i Ciència en la seua convocatòria de l'any 2005 per al desenvolupament de projectes d'I+D+I realitzats en Parcs Científics i Tecnològics. ( ordre eci/1385/2005, de 9 de maig).

9. Acord de col·laboració d’1 de gener de 2006, entre la Universitat d'Alacant i la Fundació General de la Universitat d'Alacant pel qual es regulen les relacions i serveis que assumeix la Unitat Audiovisual de la Fundació.

10. Acord marc de col·laboració de 16 de gener de 2006, entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Fundació Centre d'Educació a Distància per al Desenvolupament Econòmic i Tecnològic.

11. Acord específic de 18 de gener de 2006 de desenvolupament del Conveni marc de col·laboració subscrit entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Fundació Centre d'Educació a Distància per al Desenvolupament Econòmic i Tecnològic.

12. Protocol Nº 6 d’1 de febrer de 2006 Annex al Conveni de Col·laboració entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat d’Alacant (ampliació serveis).

13. Conveni de col·laboració de 16 de febrer de 2006, entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i FENOLL I EL CAMPELLO, S.L. per al desenvolupament de les pràctiques en l'àmbit dels estudis relacionats amb el Màster de Tributació de la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

14. Acord de col·laboració de 3 de març de 2006, entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i MECEMSA Consultors.

15. Conveni marc de col·laboració de 17 de març de 2006, entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i l'Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius d'Alacant.

16. Protocol de 17 de març de 2006 annex al Conveni de col·laboració entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i l'Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius d'Alacant.

17. Protocol de col·laboració de 29 de març de 2006, entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i SUMA Gestió Tributària. Diputació d'Alacant.

18. Conveni marc de col·laboració de 1 d'abril de 2006, entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i López Jiménez Torres (Alacant Trademark Professionals S.L.).

19. Protocol Nº 7 d’1 de 28 d'abril de 2006 Annex al Conveni de Col·laboració entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat dÀlacant(enquestes).

20 . Protocol Nº 8 de 28 d'abril de 2006 Annex al Conveni de Col·laboració entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat d’Alacant (enquestes docents obligatòries EEES).

21. Conveni de 30 de maig de 2006 entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat de Cauen Basse – Normandie per a la realització d'un stage en el Centre de Documentació Europea.

22. Conveni de 30 de maig de 2006 d'adhesió al Sistema Nacional de Museus per part de la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

23. Conveni marc de col·laboració de 20 de juny de 2006, entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i l'Il·lustre Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant.

24. Conveni marc de col·laboració de 20 de juliol de 2006, entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Fundació MARQ.

25. Acord marc de col·laboració de 29 de setembre de 2006, entre la Companyia Nacional de Teatre Clàssic del INAEM (Ministeri de Cultura) i la Fundació General de la Universitat d'Alacant.