Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I INTERNACIONALITZACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ

 

Des del Secretariat de Transferència de Tecnologia i Internacionalització de la Investigació que engloba al Servici de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia i a l'Oficina de Gestió de Projectes Internacionals, s'han realitzat tasques o funcions de suport als investigadors en les àrees de:

- Convocatòries públiques de projectes d'I+D+I, autonòmics, nacionals i comunitaris.
- Contractes de R+D Universitat-Empresa (Art. 83 LOU).
- Gestió econòmica de la investigació.
- Transferència de tecnologia i oferta tecnològica.
- Protecció i gestió de la Propietat Industrial.
- Suport a la creació d'empreses de base tecnològica.
- Informes i Estadístiques relacionades amb la I+D+I

Així mateix, presta suport tècnic al Vicerectorat d'Investigació, Desenrotllament i Innovació.

Durant el passat any 2005, a través d'aquest Servici, s'han gestionat un total de 631 projectes d'investigació, la qual cosa ha significat un manteniment de les xifres aconseguides l'any anterior. Aquests 631 projectes ha suposat la contractació de més de 18 milions d'euros dels quals 0.9 tenen el seu origen en el Programa Marco d'Investigació de la Unió Europea, 5.05 milions en programes de l'Administració Central, 2.7 milions de l'Administració Autonòmica,3.7milions d'euros com resultat de la contractació de projectes i prestacions de servici amb entitats externes, fonamentalment empreses i 5.7 que procedixen de fons FEDER de la Unió Europea.

D'altra banda, a través d'aquest Servici s'han sol·licitat 4 patents d'invenció d'àmbit nacional.

També s'han sigut dotades 312 beques d'investigació. A la taula annexa es mostren amb detall les xifres comentades.

Durant l'any 2005, s'ha participat en el programa UNIEMPRENDIA 2005, recolzant la creació d'empreses de base tecnològica, en el que s'ha participat amb èxit amb una empresa de producció de Resveratrol a partir de cèl·lules de vinya.

Al marge d'aquesta activitat fonamental de suport als investigadors i al Vicerectorat d'Investigació, Desenrotllament i Innovació, el SGITT realitza altres dirigides al desenrotllament de ferramentes de gestió de la I+D+I i la transferència de tecnologia que es porten a terme en col·laboració amb unitats anàlogues d'altres institucions. Així, destaquen la seua participació a la Xarxa de Centres d'Enllaç per a la Innovació en què es coordina el projecte CENEMES que durant més de 10 anys, subvencionat per fons europeus, ha promocionat la transferència de tecnologia transnacional dins de la zona geogràfica de la Comunitat Valenciana, la Regió de Múrcia i Balears.

La participació del SGITT a la Xarxa Valenciana per al foment de la Investigació, el Desenrotllament i la Innovació (RUVID) ha permès també treballar amb els servicis homòlegs de la resta de les Universitats Valencianes de forma coordinada millorant processos interns de gestió i compartint informació d'utilitat.

Aquesta activitat de treball coordinada s'estén també a la Xarxa Nacional d'Oficines de Transferència de Resultats d'Investigació (Xarxa OTRI) a la que aquest Servici pertany i amb la que es col·labora de forma continua.

 

· Resum de xifres d'investigació

- Projectes regionals:

  2002 2003 2004 2005
Concedits
132
104
145
135
Import
1.030.959
5.056.684
1.755.526
2.711.889

 

Gràfic dels projectes regionals concedits i import dels mateixos

 

- Infraestructura regional (Fons FEDER):

  2002 2003 2004 2005
Concedits
5
5
2
0
Import
2.248.335
3.419.161
3.171.197
0

 

Gràfic de la infraestructura regional (Fons FEDER) concedida i import de la mateixa

 

- Projectes nacionals:

  2002 2003 2004 2005
Concedits
172
115
88
112
Import
3.210.959
9.514.655
4.903.926
5.048.196

 

Gràfic dels projectes nacionals concedits i import dels mateixos

 

- Infraestructura nacional (Fons FEDER):

  2002 2003 2004 2005
Concedits
0
8
0
4
Import
0
3.363.201
0
5.721.823

 

Gràfic de la infraestructura nacional (Fons FEDER) concedida i import de la mateixa

 

- Projectes europeus:

  2002 2003 2004 2005
Concedits
17
5
19
16
Import
2.287.833
160.480
4.710.586
879.945

 

Gràfic dels projectes europeus concedits i import dels mateixos

 

· Contractes article 83

- Tipus de contractes:

   

Any 2004 Any 2005
Nombre Import Nombre Import
I+D
55
1.224.012
42
1.026.193
Suport tècnic
80
2.273.947
72
2.040.894
Llicències
0
0
3
0
Col·laboració
5
114.000
3
124.897
Serveis
167
317.902
194
486.727
Formació
5
45.780
3
7.690
Altres
67
6.000
47
34.900
Total
379
3.981.641
364
3.721.301

 

- Tipus de contractant:

   Any 2004 Any 2005
Nombre Import Nombre Import
Ad. Central
2
6.000
3
189.147
Ad. Local
68
838.535
76
1.134.070
Empresa CV
127
814.188
93
837.378
Empresa Nac
68
1.478.978
57
683.462
Empresa Ext
5
60.238
9
109.435
Altres
109
783.703
126
767.810
Total
379
3.981.641
364
3721.302

 

- Totals projecte article 83:

  2002 2003 2004 2005
Nombre
342
346
379
364
Import
2.627.629
3.287.605
3.981.641
3.721.301

 

· Totals

- Nre. de contractes:

  2002 2003 2004 2005
Europeu
17
5
19
16
Nacional
172
107
88
112
Regional
132
99
145
135
FEDER(Inf)

5
13
2
4
Contractes
342
346
379
364
Total
668
570
633
631

 

- Import:

  2002 2003 2004 2005
Europeu
2.287.833
160.480
4.710.586
879.945
Nacional
3.210.959
5.204.913
4.903.926
5.048.196
Regional
1.030.954
1.637.523
1.755.526
2.711.889
FEDER(Inf)
2.248.335
6.782.362
3.171.197
5.721.823
Contractes
2.627.629
3.287.605
3.981.641
3.721.823
Total
11.405.710
17.072.882
18.522.876
18.083.676

 

- Programa propi:

  2002 2003 2004 2005
Nombre
254
221
255
420
Import
835.058
977.258
870.337
969.470

 

- Nre. de sol·licituds de Patents:

  2002 2002 2003 2004 2005
Nombre
2
10
9
4
5

 

- Beques concedides:

  2002 2003 2004 2005
Nombre

228
270
307
312