Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESENTACIÓ

 

Les funcions i competències que té assumides el Vicerectorat de Planificació Econòmica per delegació del rector, s'exerceixen i desenvolupen des del propi Vicerectorat i des de les unitats que depenen orgànicament del mateix. Aquestes funcions i competències són les següents:

- Planificació pressupostària i financera de la Universitat d'Alacant en col·laboració amb la Gerència així com la planificació i assignació pressupostària als diferents centres i departaments.

- Signatura per delegació del rector en totes aquelles actuacions de tràmit o definitives referides a gestió econòmica i control financer.

- Control financer i de gestió de la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

- Control financer i de gestió de laSocietat de Relacions Internacionals.

- Control financer i de gestió de la Societat Taller Digital.

El context econòmic per al passat curs ha vingut determinat pels tresacords subscrits el 14 d'octubre de 2005 entre les universitats públiques valencianes i la Generalitat.

El primer d'aquests acords determina els components del finançament de les universitats públiques valencianes per als exercicis 2006 i 2007 basant-se en el document de pròrroga del Pla Plurianual de Finançament 1999-2003 signat al desembre de 2004. Els altres dos documents subscrits el mateix dia 14 d'octubre contemplen, respectivament, el finançament d'infraestructures docents i parcs científics per als quals encara estan pendents de concretar totalment els instruments a través dels quals es va a materialitzar aquest finançament.

En aquest marc, es va elaborar un projecte de pressupost amb l'objectiu de fer possible les línies centrals d'actuació que va proposar el consell de Govern el 26 d'octubre de 2005:

- actuacions encaminades a l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior,
- incentivar una millora en la qualitat docent,
- foment de la investigació i de la transferència de tecnologia,
- actuacions necessàries de millora, manteniment i ampliació del Campus, tant en infraestructures docents com científic-tecnològiques, que permet el creixement de la Universitat i el desenvolupament del seu Parc Científic,
- promocionar la cultura dintre d'un marc d'implicació social de la Universitat amb el seu entorn.

La Fundació General de la Universitat d'Alacant, la Societat de Relacions Internacionals i el Taller Digital han presentat individualment la seua corresponent memòria d'activitats.