Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRESSUPOST

 

· Pressupost d'ingressos per a l'exercici 2006
· Pressupost de despeses per a l'exercici 2006
· Liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici 2005
· Liquidació del pressupost de despeses de l'exercici 2005

 
 

Pressupost d'ingressos per a l'exercici 2006

CÒDI
ECONÒMIC
DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS
PRESSUPOST
INICIAL
2006
PRESSUPOST
INICIAL
2005
% VAR.
CAP.3.- TAXES PREUOS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
1303
Taxes Acadèmiques
19.190.000,00
19.000.000,00
1,0%
1307
Drets d'examen
35.000,00
50.000,00
-30,0%
1310
Drets de matrícula en cursos i seminaris
175.000,00
400.000,00
-56,3%
1319
Altres preus públics
70.000,00
70.000,00
0,0%
1329
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
2.400.000,00
2.400.000,00
0,0%
1380
D'exercicis tancats
15.000,00
50.000,00
-70,0%
1399
Ingressos diversos
800.000,00
942.806,51
-15,1%
 
TOTAL CAPÍTOL 3
22.685.000,00
22.912.806,51
-1,0%
 
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
art. 45.- De Comunitats Autònomes
145000
Model de finançament
120.536.992,80
107.707.671,40
11,9%
145001
Emissió de deute
6.352.664,86
6.578.344,90
-3,4%
         
TOTAL CAPÍTOL 4
126.889.657,66
114.286.016,30
11,0%
 
CAP.5.- INGRESSOS PATRIMONIALS
1520
Interessos de comptes bancaris
365.000,00
260.000,00
40,4%
1550
De concessions administratives
375.000,00
375.000,00
0,0%
 
TOTAL CAPÍTOL 5
740.000,00
635.000,00
16,5%
 
CAP. 7.- TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL
170000
Del Departament al que està adscrit (Investigació)
3.200.000,00
2.800.000,00
14,3%
170001
Del Departament al que està adscrit (Feder)
0,00
0,00
1701
D'altres Departaments Ministerials
1.200.000,00
1.400.000,00
-14,3%
1710
D'Organismes Autònoms Administratius
300.000,00
100.000,00
200,0%
175000
Investigació Universitària
8.000.000,00
5.100.000,00
56,9%
175003
Construcció i equipament de Centres
12.100.000,00
175004
Amortització de capital en plans d'inversió en infraestructures
214.647,18
1760
D'Ajuntaments
110.000,00
100.000,00
10,0%
1761
De Diputacions
150.000,00
100.000,00
50,0%
1770
D'empreses privades
100.000,00
600.000,00
-83,3%
1780
De famílies i institucions sense fins de lucre
500.000,00
700.000,00
-28,6%
1790
De l'exterior
3.500.000,00
2.500.000,00
40,0%
 
TOTAL CAPÍTOL 7
29.374.647,18
13.400.000,00
119,2%
 
CAP. 8.- ACTIUS FINANCERS
1870
Remanent de tresoreria
0,00
42.830.039,53
-100,0%
 
TOTAL CAPÍTOL 8
0,00
42.830.039,53
-100,0%
 
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
179.689.304,84
194.063.862,34
-7,4%

 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ
DE L'INGRÉS
PRESSUPOST INICIAL
2006
PRESSUPOST INICIAL
2005
DIFERÈNCIA %
VAR.
3
Taxes i altres ingressos
22.685.000,00
22.912.806,51
-227.806,51
-1,0%
4
Transferències corrents
126.889.657,66
114.286.016,30
12.603.641,36
11,0%
5
Ingressos patrimonials
740.000,00
635.000,00
105.000,00
16,5%
7
Transferències de capital
29.374.647,18
13.400.000,00
15.974.647,18
119,2%
8
Actius financers
0,00
42.830.039,53
-42.830.039,53
-100,0%
TOTAL
179.689.304,84
194.063.862,34
-14.374.557,50
-7,4%

 

Gràfic de la variació d'ingressos del pressupost 2006-2005 en euros

 

 

 

Pressupost de despeses per a l'exercici 2006

CÒDI
ECONÒMIC
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
PRESSUPOST
INICIAL
2006
PRESSUPOST
INICIAL
2005
% VAR.
  CAP.1.- DESPESES DE PERSONAL      
120
Funcionaris- Retribucions bàsiques
31.501.220,07
29.212.159,85
7,8%
121
Funcionaris- Retribucions complementàries
36.378.824,74
33.767.795,01
7,7%
130
Laborals Fixos - Retribucions
427.300,68
443.358,76
-3,6%
141
Altre personal - Cont. Règim Dret Administratiu
12.635.906,85
13.329.435,36
-5,2%
160
Quotes Socials: Seguretat Social
10.522.065,40
10.345.320,00
1,7%
162
Ajuda Social
1.006.118,50
870.980,69
15,5%
 
TOTAL CAPÍTOL 1
92.471.436,24
87.969.049,67
5,1%
 
CAP.2.- DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV.
2
Despeses corrents en bens i serveis
25.090.000,00
23.749.054,94
5,6%
 
TOTAL CAPÍTOL 2
25.090.000,00
23.749.054,94
5,6%
 
CAP.3.- DESPESES FINANCERS
300
Interessos deute
6.352.664,86
6.578.344,90
-3,4%
310
Interessos de prèstcs en moneda nacional
400.000,00
500.000,00
-20,0%
349
Altres despeses financeres
3.500,00
3.000,00
16,7%
         
TOTAL CAPÍTOL 3
6.756.164,86
7.081.344,90
-4,6%
         
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
480
Transf. corrents a institucions sense fins de lucre
1.534.000,00
1.234.000,00
24,3%
         
TOTAL CAPÍTOL 4
1.534.000,00
1.234.000,00
24,3%
 
CAP.6.- INVERSIONS REALS
609
Investigació Universitària
32.667.401,75
61.432.445,08
-46,8%
620
Pla d'Inversions
16.063.000,00
621
Inversions pròpies
3.400.000,00
10.426.175,01
-67,4%
622
Infraestructura docent
1.063.243,56
1.560.968,14
-31,9%
 
TOTAL CAPÍTOL 6
53.193.645,31
73.419.588,23
-27,5%
 
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
740
Trasnsf. de capital a empreses pub. i altres entes pub.
300.506,05
481.919,40
-37,6%
         
TOTAL CAPÍTOL 7
300.506,05
481.919,40
-37,6%
 
CAP.9,- PASIVOS FINANCIEROS
911
Amortització de préstcs a llarg termini d'entes del Sector Públic
128.905,20
128.905,20
0,0%
931
Amortització de préstcs d'exterior a llarg termini
214.647,18
 
TOTAL CAPÍTOL 9
343.552,38
128.905,20
166,5%
 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
179.689.304,84
194.063.862,34
-7,4%

 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ
DE LA DESPESA
PRESSUPOT INICIAL
2006
PRESSUPOT INICIAL
2005
DIFERÈNCIA %
VAR.
1
Despeses de personal
92.471.436,24
87.969.049,67
4.502.386,57
5,1%
2
Bens corrents i serveis
25.090.000,00
23.749.054,94
1.340.945,06
5,6%
3
Despeses financeres
6.756.164,86
7.081.344,90
-325.180,04
-4,6%
4
Transferències corrents
1.534.000,00
1.234.000,00
300.000,00
24,3%
6
Inversions reals
53.193.645,31
73.419.588,23
-20.225.942,92
-27,5%
7
Transferències de capital
300.506,05
481.919,40
-181.413,35
-37,6%
9
Pasius financers
343.552,38
128.905,20
214.647,18
166,5%
TOTAL
179.689.304,84
194.063.862,34
-14.374.557,50
-7,4%

 

Gràfic de la variació de despeses del pressupost 2006-2005 en euros


 

 

 

Liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici 2005

CÒDI ECONÒMIC
EXPLICACIÓ
DE L'INGRÉS
PRESSUPOST DEFINITIU
LIQUIDAT
INGRESSAT
PENDENT
D'INGRÉS
CAP.3.- TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGR.
1303
Taxes Acadèmiques
20.525.908,73
20.678.488,25
20.540.119,09
138.369,16
1307
Drets d'examen
50.000,00
40.140,92
19.490,55
20.650,37
1310
Drets de matrícula en cursos i seminaris
133.039,91
133.039,91
133.039,91
0,00
1319
Altres preus públics
73.000,00
94.278,93
78.152,57
16.126,36
1329
Altres ingressos procedents de prestació de serveis
3.668.268,37
3.643.268,37
2.954.550,10
688.718,27
1380
D'exercicis tancats
53.122,57
12.635,57
12.635,57
0,00
1399
Ingressos diversos
1.019.246,31
1.005.661,17
913.479,28
92.181,89
           
TOTAL CAPÍTOL 3
25.522.585,89
25.607.513,12
24.651.467,07
956.046,05
           
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1410
D'Organismes Autònoms
28.000,00
66.900,63
66.900,63
0,00
1450
De la Generalitat Valenciana
114.071.369,12
120.837.856,62
79.058.907,26
41.778.949,36
1460 
D'Ajuntaments
 
25.513,02
25.513,02 
0,00 
1470
D'empreses privades
200.000,00
200.000,00
0,00
           
TOTAL CAPÍTOL 4
114.099.369,12
121.130.270,27
79.351.320,91
41.778.949,36
           
CAP.5.- INGRESSOS PATRIMONIALS
1520
Interessos de comptes bancaris
260.000,00
346.748,14
346.748,14
0,00
1550
De concessions administratives
375.000,00
369.772,60
351.079,45
18.693,15
           
TOTAL CAPÍTOL 5
635.000,00
716.520,74
697.827,59
18.693,15
           
CAP. 7.- TRANSFÈRENCIA DE CAPITAL
1700
Del Departament al que està adscrit
10.473.896,90
10.473.896,90
4.752.074,23
5.721.822,67
1701
D'altres Departaments Ministerials
799.364,24
799.364,24
799.364,24
0,00
1710
D'Organismes Autònoms Administratius
412.964,00
412.964,00
412.964,00
0,00
1750
De la Generalitat Valenciana
9.153.462,44
9.153.462,44
9.153.462,44
0,00
1760
D'Ajuntaments
141.567,85
141.567,85
141.567,85
0,00
1761
De Diputacions
156.372,58
156.372,58
156.372,58
0,00
1770
D'empreses privades
122.015,43
122.015,43
122.015,43
0,00
1780
De famílies i institucions sense fins de lucre
1.120.673,30
1.120.673,30
1.120.673,30
0,00
1790
De l'exterior
3.404.173,65
3.404.173,65
3.404.173,65
0,00
 
 
TOTAL CAPÍTOL 7
25.784.490,39
25.784.490,39
20.062.667,72
5.721.822,67
 
 
 
 
 
CAP 8.- ACTIUS FINANCERS
 
 
 
 
1870
Remanent de tresoreria
42.830.039,53
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTOL 8
42.830.039,53
0,00
0,00
0,00
 
 
 
CAP. 9.- PASIUS FINANCERS
 
 
1912
Préstcs rebuts a curt termini d'entes de fora del S. Públic
911.638,06
4.350.902,11
4.350.902,11
0,00
 
       
 
TOTAL CAPÍTOL 9
911.638,06
4.350.902,11
4.350.902,11
0,00
 
       
 
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
209.783.122,99 177.589.696,63 129.114.185,40 48.475.511,23

 

CAPÍTOL
EXPLICACIÓ
DE L'INGRÉS
PRESSUPOST DEFINITIU
LIQUIDAT
INGRESSAT
% LIQUID.
% INGRES.
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
25.522.585,89
25.607.513,12
24.651.467,07
100,33%
96,58%
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
114.099.369,12
121.130.270,27
79.351.320,91
106,16%
69,54%
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
635.000,00
716.520,74
697.827,59
112,83%
109,89%
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
25.784.490,39
25.784.490,39
20.062.667,72
100,00%
77,80%
8
ACTIUS FINANCERS
42.830.039,53
9
PASIUS FINANCERS
911.638,06
4.350.902,11
4.350.902,11
477,26%
477,26%
T O T A L
209.783.122,99
177.589.696,63
129.114.185,40
 
   

 

 

 

Liquidació del pressupost de despeses de l'exercici 2005

CÒDI ECONÒMIC
EXPLICACIÓ
DE LA DESPESA
PRESSUPOST DEFINITIU
CONTRET
PAGAT
PENDENT DE PAGAMENT
CAP.1.- DESPESES DE PERSONAL
120
Funcionaris- Retribucions bàsiques
29.337.371,40
29.337.371,40
29.337.371,40
0,00
121
Funcionaris- Retribucions complementàries
33.910.403,12
33.910.403,12
33.910.403,12
0,00
130
Laborals Fixos – Retribucions
443.358,76
428.406,14
428.406,14
0,00
141
Altre personal - Cont. Règim Dret Administratiu
13.061.615,70
11.593.852,58
11.593.852,58
0,00
160
Quotes Socials: Seguretat Social
10.345.320,00
8.914.306,08
8.127.088,26
787.217,82
162
Ajuda Social
870.980,69
867.295,10
867.295,10
0,00
           
TOTAL CAPÍTOL 1
87.969.049,67
85.051.634,42
84.264.416,60
787.217,82
           
CAP.2.- DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV.
2XX
Despeses corrents en bens i serveis
23.749.054,94
23.064.865,47
22.660.909,05
403.956,42
           
TOTAL CAPÍTOL 2
23.749.054,94
23.064.865,47
22.660.909,05
403.956,42
           
CAP.3.- DESESES FINANCERES
300
Interessos deute
6.363.697,72
6.363.697,72
6.363.697,72
0,00
310
Interessos de préstcs en moneda nacional
500.000,00
357.853,53
357.853,53
0,00
349
Altes despeses financeres
3.000,00
2.934,28
2.934,28
0,00
           
TOTAL CAPÍTOL 3
6.866.697,72
6.724.485,53
6.724.485,53
0,00
           
CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
480
Transf. corrents a institucions sense fins de lucre
1.234.000,00
1.234.000,00
1.234.000,00
0,00
           
TOTAL CAPÍTOL 4
1.234.000,00
1.234.000,00
1.234.000,00
0,00
           
CAP.6.- INVERSIONS REALS
609
Investigació Universitària
76.240.067,67
26.196.819,43
26.052.377,76
144.441,67
620
Pla d'Inversions
911.638,06
911.638,06
911.638,06
621
Inversions pròpies
10.426.175,01
5.951.986,05
4.831.252,24
1.120.733.,81
622
Infraestructura docent
1.560.968,14
93.871,46
93.871,46
           
TOTAL CAPÍTOL 6
89.138.848,88
33.154.315,00
31.889.139,52
1.265.175,48
           
CAP.7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
 
 
 
 
740
Trasnsf. de capital a empreses pub. i altres entes pub.
481.919,40
481.919,40
481.919,40
0,00
           
TOTAL CAPÍTOL 7
481.919,40
481.919,40
481.919,40
0,00
           
CAP.8.- ACTIUS FINANCERS
 
 
850
Adquisició accions i particip. dins del Sector Públic
0,00
           
TOTAL CAPÍTOL 8
0,00
0,00
0,00
0,00
           
CAP.9.- PASIUS FINANCERS
 
 
911
Amortització préstcs a llarg termini d'entes del Sector Públic
128.905,20
128.905,20
128.905,20
0,00
931
Amortització préstcs en moneda extrangera a llarg termini
214.647,18
214.647,18
214.647,18
           
TOTAL CAPÍTOL 9
343.552,38
343.552,38
343.552,38
0,00
           
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
209.783.122,99
150.054.772,20
147.598.422,48
2.456.349,72

 

CAPÍTOL
EXPLICACIÓ
DE LA DESPESA
PRESSUPOST DEFINITIU
CONTRET
PAGAT
% CONTRET
% PAGAT
1
DESPESES DE PERSONAL
87.969.049,67
85.051.634,42
84.264.416,60
96,68%
95,78%
2
DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV.
23.749.054,94
23.064.865,47
22.660.909,05
97,11%
95,41%
3
DESPESES FINANCERES
6.866.697,72
6.724.485,53
6.724.485,53
97,92%
97,92%
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.234.000,00
1.234.000,00
1.234.000,00
100,00%
100,00%
6
INVERSIONS REALS
89.138.848,88
33.154.315,00
31.889.139,52
37,19%
35,77%
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
481.919,40
481.919,40
481.919,40
100,00%
100,00%
8
ACTIUS FINANCERS
9
PASIUS FINANCERS
343.552,38
343.552,38
343.552,38
100,00%
100,00%
T O T A L
209.783.122,99
150.054.772,20
147.598.422,48