Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

PRÀCTIQUES D'EMPRESA I SUPORT A L'ESTUDIANT

 

· Pràctiques en Empreses
· Centre de suport a l'estudiant

 

 

 

Pràctiques en Empreses

El Secretariat de Pràctiques en Empreses i Suport a l'Estudiant assumeix una gamma de competències, enquadrades en el Vicerectorat d'Alumnat, que consisteixen, d'una banda, en l’assistència i el desenvolupament dels aspectes comuns de les pràctiques en empreses, tant nacionals com internacionals (Beques Aitana-Leonardo), que es duen a terme en cadascuna de les Facultats i Escoles de la Universitat d'Alacant.

D'una altra banda, aquest Secretariat dirigeix el Centre de Suport a l'Estudiant, Centre que desenvolupa les competències relacionades amb els serveis d'assistència als alumnes que requereixen atencions singulars. No obstant això, molts dels seus serveis es fan extensius a la resta de la Comunitat Universitària. En definitiva, es pretén des d'aquest Secretariat atendre a les necessitats especials, especialment dels alumnes, per a la promoció dels valors positius que enriquisquen la formació acadèmica de l'estudiant universitari.

A l'una i l'altra branca de competències, es dediquen amb més detall les pàgines que segueixen d'aquesta Memòria.

 

· Pràctiques Nacionals

1. La Universitat d'Alacant, conscient del paper destacat que la realització de pràctiques formatives en empreses i institucions juga en la formació acadèmica i en l'adquisició d'experiència professional dels seus estudiants, les gestiona i planifica acuradament any rere any a través dels seus centres. Tots els centres participen en el control i fan un esforç continu per a incrementar el nombre d'estudiants en pràctiques cada any, com es pot comprovar en el quadre que hi ha a continuació:

Alumnes matriculats en assignatures de pràctiques en empresa
Centre Curs 2005/06 Curs 2004/05 Curs 2003/04
Escola Politècnica Superior 260117102
Escola U. Ciències Empresarials 159172176
Escola U. d'Infermeria 873823790
Escola U.de Relacions Laborals 574340
Escola U. de Treball Social 545517445
Escola U. d'Òptica i Optometria 524839
Facultat d'Educació 456448447
Facultat de Ciències 157148154
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 265310288
Facultat de Dret 10410158
Facultat de Filosofia i Lletres 353349342
Totals 3.281 3.076 2.881


Per a possibilitar la realització d'aquestes pràctiques, se subscriuen anualment gran nombre de convenis amb diferents empreses i institucions, i s’han signat un total de 422 nous convenis de cooperació per a la realització de pràctiques formatives durant el curs acadèmic 2005/06, que permeten que qualsevol alumne de la Universitat faça les pràctiques en les empreses i institucions amb les quals se subscriuen, independentment del centre del qual haja partit la iniciativa per a la signatura.

2. En aquest context, el Secretariat de Pràctiques d'Empresa ha preparat un dossier informatiu dedicat a les Pràctiques en Empreses, perquè servisca com a carta de presentació institucional i com a eina de comunicació i informació general en els contactes dels membres de la comunitat universitària amb empreses i institucions. Amb aquest dossier el Secretariat pretén difondre els programes de pràctiques que es gestionen en la nostra Universitat i acostar-los a les empreses i institucions del nostre entorn. A més d'informació general, facilita informació detallada dels programes de pràctiques de cada centre universitari, de les seues titulacions i de les particularitats quant a la gestió.

3. Amb l'objectiu d'aconseguir una cooperació major entre la Universitat i l'empresa, el Vicerectorat d'Alumnat, a instàncies del Secretariat de Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant ha subscrit durant el curs 2005/06 una pòlissa d’assegurança que cobreix la responsabilitat civil derivada de les pràctiques laborals dels nostres estudiants en les empreses d'àmbit nacional.

4. El Secretariat de Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant ha estat treballant, en col·laboració amb els centres i el Servei d'Informàtica, en la implantació d'una aplicació informàtica (un mòdul del programa de gestió universitària Universitas XXI, de l'empresa OCU) que cobrisca les necessitats derivades de la gestió de pràctiques de la Universitat d'Alacant.

 

· Pràctiques Internacionals

- Programa Leonardo Da Vinci

Dins d'aquest programa creat per la Unió Europea per a facilitar la mobilitat d'estudiants en pràctiques, la UA ha desenvolupat durant el curs acadèmic 2005/06 el projecte AITANA-ESTUDIANTS (Alacant Internacional Training and Apprenticeship), a través del Secretariat de Pràctiques d’Empreses i Suport a l'Estudiant.

Amb aquest projecte, 30 estudiants s'han beneficiat de beques amb les quals han dut a terme estades de pràctiques de 6 mesos en empreses europees. L’objectiu essencial ha sigut millorar la qualificació dels universitaris, permetent-los enriquir el seu currículum amb el valor afegit que comporten aquestes pràctiques i facilitar-los la inserció en el mercat laboral. El finançament del projecte ha tingut el suport de la Comunitat Europea i del Secretariat de Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant.

Les titulacions dels estudiants becats i els països de destinació han sigut:

Nre. Estudiants Titulació País de destinació
4 Llic. Biologia Grècia
3 Llic. Dret Itàlia
1 Llic. Dret Viena
4 Llic. Cc.Mar Grècia
1 Llic.Traduc i Interpr Regne Unit
2 Llic.Traduc i Interpr Alemanya
1 Dip. Turisme Alemanya
1 Eng. Química Alemanya
1 Eng. Química França
1 Dip. Cc.Empresarials Grècia
2 Llic. Publicitat y RRPP Regne Unit
1 Llic. Publicitat i RRPP Grècia
2 Eng. Tec.Telecomunicació Grècia
1 Llic. Filologiía Anglesa Alemanya
1 Llic. Economia Grècia
1 IT Informàtica Gestió Bèlgica
1 Diplomatura Nutrició Humana i Dietètica Regne Unit
1Diplomatura en Relacions Laborals Itàlia
1 Diplomatura Treball Social Alemanya


També en el marc d’aquest programa, l’Agència Espanyola Leonardo da Vinci ha aprovat els dos nous projectes que la Universitat ha presentat en aquest curs: AITANA-ESTUDIANTS II i AITANA-TITULATS.El Secretariat de Pràctiques d’Empresa i Suport a l’Estudiant, desenvoluparà aquests projectes durant el període 2006-2008, del qual s’aprofitaran 24 estudiants i 9 titulats recents de la nostra Universitat que vulguen fer pràctiques en empreses europees.

A continuació, mostrem el díptic informatiu que s’ha elaborat des d’aquest Secretariat per a la difusió dels projectes:

Díptic informatiu del projecte Aitana-estudiants i Aitana-titulats

Informació del programa Leonardo da Vinci contingut en el projecte Aitana-estudiants i Aitana-titulats

Informació del projecte Aitana

Informació sobre els terminis d'inscripció i informació del projecte Aitana-estudiants i Aitana-titulats

 

 

 

 

Centre de suport a l'estudiant

1. Programa de suport a estudiants amb discapacitat
2. Programes d'assessorament psicològic i psicoeducatiu
3. Programa de voluntariat social intra-universitari
4. Programa d'assessorament sexològic
5. Programa d'ajudes econòmiques d'emergència
6. Participació del CAE en altres Jornades o Seminaris durant el curs 2005/06

 

 

 

 

1. Programa de suport a estudiants amb discapacitat

- Sentit del programa:

El programa està dirigit a tots aquells estudiants de la Universitat d'Alacant amb algun tipus de discapacitat, ja siga d'índole física, sensorial, o amb una malaltia crònica que incidisca en els seus estudis. Aquesta actuació es troba en el marc dels drets que en l'art. 49 de la nostra Constitució se li reconeix tots els ciutadans i que la Llei 13/1982 d'Integració Social del Minusvàlid, estableix sota els principis de normalització i integració de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida social.
Aquest programa es realitza a través d'estudis personalitzats duts a terme per un equip interdisciplinar, de treball social i psicologia.Vam detectar les necessitats específiques, vam elaborar un projecte individual i un pla de treball que garantisca la igualtat d'oportunitats en la trajectòria universitària i posteriorment en la professional, adoptant mesures destinades a prevenir o compensar els desavantatgesque puguen tenir en la seua vida acadèmica.

També atenem les necessitats d'aparcament reservat i suports a la mobilitat i comunicació de qualsevol persona que treballe o acudisca a la nostra universitat i requerisca la nostra atenció.
Ens vam coordinar amb els equips d'altres serveis de laUniversitat d'Alacant: Secretariat d'Accés, Negociat de Beques, GIPE (Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació), Secretariat de Mobilitat, Defensor Universitari, Servei de Manteniment, Seguretat, i per descomptat amb la direcció dels centres i professors que atenen la docència dels alumnes amb necessitats especials, associacions amb presència a la Universitat com APDUA (Associació Pro-Discapacitats de la Universitat d'Alacant) o la de promoció del voluntariat social universitari.També amb institucions i entitats externes, com a hospitals, centres de salut,serveis socials municipals, associacions sense ànim de lucre i federacions de persones amb discapacitat o altres col·lectius amb necessitats especials.

- Objectius del programa de suport a estudiants amb discapacitat:

Objectius generals:

· Garantir als alumnes amb discapacitat de la Universitat d'Alacant, el dret a cursar els seus estudis i al normal desenvolupament en la vida universitària.
· Desenvolupar un conjunt de mesures i recursos que afavorisquen la qualitat de vida dels alumnes amb necessitats específiques.
· Garantir la professionalitat i la qualitat de les atencions.
· Impulsar la participació dels alumnes amb discapacitat en les activitats complementàries del sistema educatiu.
· Promoure el voluntariat en la població universitària.

Objectius específics:

· Atendre les necessitats d'índole material o personal que presenten els alumnes amb discapacitat de la Universitat d'Alacant.
· Adequar els recursos disponibles a les necessitats específiques de cada alumne i idear o adaptar els recursos a les demandes emergents.
· Recolzar especialment les situacions que precisen un nombre més gran de recursos humans o materials i la coordinació entre ells, per l'acusat grau en les seues limitacions.
· Desenvolupar el servei en base al suport tècnic d'un equip interdisciplinar.
· Coordinar les actuacions amb les diverses entitats internes o externes a la Universitat d'Alacant, per a garantir la participació dels alumnes en les activitats complementàries.
· Garantir assessorament tècnic a l'Associació APDUA (Associació Pro-Discapacitats de la Universitat d'Alacant).
· Participar en les activitats de sensibilització que organitzen els propis alumnes amb discapacitat associats en APDUA i en les campanyes de captació de voluntariat en col·laboració amb l'Associació per a la promoció del Voluntariat.

- Fases del programa de suport a estudiants ambdiscapacitat:

· Fase d'incorporació a la universitat: se centra en atendre les necessitats d'índole tècnica, material i humana, d'aquests alumnes, durant el seu procés d'incorporació a la Universitat.
· Fase d'acompanyament o seguiment: continuació del pla personalitzat desenvolupat durant el primer any d'incorporació a la universitat.
· Fase d'inserció sociolaboral: es dirigeix, de forma específica, als alumnes amb discapacitat per a, d'una banda, informar-los dels seus drets laborals i els avantatges fiscals que la seua contractació aporta a les empreses i, d'altra banda, assessorar-los en la recerca d'aqueixa primera ocupació explorant amb ells els seus interessos i expectatives laborals. L'equip del CSE es coordina amb altres serveis de la Universitat, com el Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació, i també externes, que posseeixen programes d'ocupació dirigida a aquest col·lectiu. D'aquesta manera, la nostra labor mediadora posa en contacte als treballadors potencials amb les oportunitats d'ocupació, al mateix temps que el CSE rep ofertes de treball dirigides al col·lectiu de persones amb discapacitat i informa els alumnes potencials de les mateixes.

- Alumnes i alumnes atesos

· Total d'alumnes amb discapacitat autodeclarada atesos al Centre de Suport a l'Estudiant des del seu inici:

Tipus de Discapacitat 99/0000/0101/0202/0303/0404/0505/06
Def. auditiu 14 16 17 17 13 14 16
Def. visual26 30 28 25 28 32 34
Def. motòric 53 50 56 52 52 58 58
Plurideficiència 10 7 8 6 5 5 2
Altres minusvalideses 26 30 32 27 35 45 44
c/ plena autonomia 29166304151
Totals 158 134 147 133 163 195 205

Taula 1.1: Total d'alumnes amb discapacitat autodeclarada des del curs 99/00 fins al 2005/06· Total d'alumnes amb discapacitat autodeclarada per centres:

Centre 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
Centre d'Estudis de Doctorat i Posgrau (Tercer Cicle)
2
Escola Oficial de Turisme de la Generalitat Valenciana2 1 1
Escola Politècnica Superior 25 19 25 21 25 28 35
Escola Universitària de Ciències Empresarials - Germán 16 15 17 13 12 14 15
Escola Universitària de Relacions Laborals 7 4 4 5 11 13 11
Escola Universitària de Treball Social 15 13 14 13 15 17 14
Escola Universitària d'Infermeria 6 8 7 8 8 10 11
Escola Universitària d'Òptica i Optometria 5 3 3 3 3 3 3
Escola d'Estiu Rafael Altamira1

Extinguit / Centres no adscrits a la Universitat d'Alacant
4 1 1


Facultat de Ciències 5 4 6 8 10 16 19
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 10 9 11 9 12 18 17
Facultat de Dret 23 15 16 16 15 19 20
Facultat de Filosofia i Lletres 27 21 24 21 28 32 29
Facultat d'Educació 17 15 15 13 17 17 18
Institut Universitari de Criminologia 1 3 4 2 4 4 9
Universitat permanent
1 2
Totals 158 134 147 133 163 195 20

Taula 1.2: Distribució d'alumnes per centre i tipus de discapacitat des del curs 99/00 fins al 2005/06


· Total d'alumnes amb necessitat de suport per titulacions en el curs 2005/06

Estudis Def. Auditiu Def. MotorDef. Visual Altres Plurideficiència
ARQUITECTURA1111
ARQUITECTURA TÈC. 12


DIP. CC. EMPRESARIALS 144

DIP. INFERMERIA
1
1
DIP. GESTIÓ I ADM. PÚBLICA 1

1
DIP. NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
212
DIP. ÒPTICA I OPTOMETRIA
2
1
DIP. RELACIONS LABORALS 1
121
DIP. TREBALL SOCIAL 2424
DIP. TURISME

1

ERASMUS
2


ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN MUSEOLOGIA D'ART CONTEMPORANI
1


ESTUDIS DE POSGRAU
322
ENG. CAMINS, CANALS I PORTS
1
1
ENG. INFORMÀTICA
322
ENG. GEOLÒGICA
1


ENG. QUÍMIC 1
11
ENG. TÈC. INFORMÀTICA GESTIÓ
121
ENG. TÈC. INFORMÀTICA SISTEMES
1 2

ENG. TÈC. OBRAS PÚBLICAS - PLAN 2000
1
2
ENG. TÈCNICA TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE
1
1
LLIC. ADM. I DIR. EMPRESES
2 1 2
LLIC. BIOLOGIA 1 2
1
LLIC. CIÈNCIES DEL TREBALL

1 1
LLIC. DRET
3 5 6 1
LLIC. FIL. ÀRAB
LLIC. FIL. CATALANA
1


LLIC. FIL. HISPÀNICA 1 3 1 1 1
LIC. FIL. ANGLESA
2 2 1
LLIC. HISTÒRIA
1 1 2
LLIC. HUMANITATS
1
2
LLIC. MATEMÀTIQUES
LLIC. PSICOPEDAGOGIA 1 2 2

LLIC. PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
4
1
LLIC. QUÍMICA
1 1 3
LLIC. SOCIOLOGIA
1


M. EDUC. FÍSICA 1
1

M. EDUC. INFANTIL 1

2
M. EDUC. MUSICAL
M. EDUC. PRIMÀRIA
2
1
M. LLENGUA ESTRANGERA 1PAS
4 1

TÍT. PROP. ENG. CIVIL


1
TÍT. PROP. PRIMER CICLE DETECTIU PRIVAT
1 1
1
TÍT. PROP. PRIMER CICLE EN CRIMINOLOGIA
1 2 1
TIT. PROP. SUPERIOR INFERMERIA
1


TRAD. I INTERP.: ALEMANY
1


TRAD. I INTERP.: FRANCÈS


1
TRAD. I INTERP.: ANGLÉS
1


UNIVERSITAT PERMANENT
2


Total: 154 16 58 34 44 2

Taula 1.3: Distribució d'alumnes amb necessitat de suport per titulacions

 

- Servei de transport adaptat:

Dels alumnes autodeclarats amb discapacitat motora en el desplaçament o amb una limitació visual severa, que viuen a la comarca de l'Alacantí i han necessitat durant el curs 2005/06, el nostre servei de transport adaptat per als trasllats des del domicili particular fins a la porta del seu centre d'estudis al Campus de Sant Vicent.

Tipus de Discapacitat Estudis Alumnes
Motora
Biologia
Curs posgrau
Erasmus
Filologia hispànica
Enginyeria Informàtica
PDI
Serveis ocasionals per esdeveniments
Universitat Permanent
2
1
1
1
3
1
8
1
1
Total 19
Visual
Dret
PAS
Tercer cicle
Treball Social
2
1
1
1
Total 5
Total alumnes 24

Taula 1.4: Alumnes usuaris de transport adaptat, segons tipus de discapacitat i estudis curs 2005/06

 

- Estudis amb oferta laboral en el col·lectiu amb discapacitat durant el curs 2005/06:

Les entitats col·laboradores intra-universitàries, en concret el Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPE) i les extrauniversitàries, de forma específica les entitats sense ànim de lucre o les entitats públiques, que treballen en el sector de la discapacitat, ens informen periòdicament d'ofertes laborals per a alumnes amb discapacitat o titulats universitaris amb discapacitat.

Estudis finalitzats Ofertes rebudes Alumnes informats*
Administració i Direcció d'Empreses 34
Dret 44
Econòmiques 41
Empresarials 26
Filologia Anglesa 23
Enginyeria Informàtica 65
Psicopedagogia 15
Relacions Laborals 53
Total
27 31

Taula 1.5: Relació d'ofertes rebudes d'ocupació i alumnes o titulats universitaris amb discapacitat informats en el curs 2005/06
*Alumnes que cursen o han finalitzat els seus estudis i que van ser informats de les ofertes laborals

 

- Estudis amb demanda laboral en el col·lectiu amb discapacitat durant el curs 2005/06:

Durant el curs 2005/06 de les vuit demandes rebudes sis van ser contractats per entitats públiques o privades, actuant el CSE com a mediador.

Estudis finalitzats Demandes rebudes Alumnes contractats*
Dret 21
Filologia Hispànica 22
Filologia Anglesa 21
Història 11
Magisteri 2-
Treball Social 22
Total
11 7

Taula 1.6: Relació de demandes d'ocupació rebudes i de titulats universitaris amb discapacitat contractats en el curs 2005/06
*Alumnes que han finalitzat els seus estudis i que han sigut contractats

 

- Relació d'ajudes tècniques per a alumnes amb discapacitat disponibles durant el curs 2005/06:

· Emissores de FM (4)
· Blocs de paper autocopiatiu
· Gravadores de llarga duració (5)
· Telèfon DTS (5)
· Cadira de rodes
· Cadira de dutxa
· Mobiliari adaptat (taula i faristol)
· Intèrpret de Llengua de Signes (LSE)
· Impressora Braille
· Butaca ergonòmica

Adquisició de material especial:

· Adquisició d'una cadira de rodes adaptada per a treballar en laboratoris disponible en l'actualitat en la Facultat de Ciències, en col·laboració amb l'Oficina Tècnica i el Dpto. de Fisiologia, Genètica i Microbiologia, a través delprofessorAndrés Morales.
· Pissarra Tàctil
· Webcam
· Tablet PC
· SmartAirliner
· Pastilla digitalitzadora

Ubicats al seminari 8 de la Biblioteca General es troben:

· Ordinador nou amb Jaws, Magic, OCR Omnipage i escàner.

Ubicats en l'Aulari I:

· Pissarra Tàctil

Ubicats en l'Aulari III:

· Pissarra Tàctil


- Suport i actuacions especials durant el curs 2005/06:

· Suport a l'alumne JMFG i JMSM d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes i Gestió amb deficiència visual severa i auditiva mitjançant la utilització d'una Pissarra Tàctil, Xarxa Wireless i dos ordinadors portàtils.

El correcte seguiment d'assignatures amb extensos continguts de càlculs, fórmules, matemàtiques, diagrames i presentacions gràfiques és enormement important en els estudis de les branques de Ciències i Tecnologies per als estudiants amb discapacitat visual i/o motora. Aquests alumnes han d'assistir a pràctiques i realitzar treballs seguint explicacions que es desenvolupen fonamentalment a la pissarra tradicional.

Alumnes utilitzant mitjans especials en classe

Per als alumnes amb dificultats de visió, el caràcter desesperançador i desmotivador que comporta el no poder veure el que escriu el professor provoca que molts estudiants decidisquen fins i tot no assistir a classes obligatòries i que opten per a preparar-se l'assignatura pels seus propis mitjos a casa. D'esta manera, el fracàs està gairebé garantit. D'altra banda, per als alumnes amb discapacitat motora aquesta metodologia suposa tenir que recórrer a apunts prestats, en la major part de les ocasions, amb els riscos que això implica.

En les proves realitzades amb alumnes amb baixa visió ha quedat patent que aquesta tecnologia els ajuda a seguir les explicacions amb normalitat ja que tots els desenvolupaments que el professor presenta a la pissarra (escriptura manual, arxius PDF, presentacions PowerPoint, accessos a Internet, execució de programes, etc.) poden ser vistos en temps real des de l'ordinador dels alumnes amb el seu corresponent programari d'ampliació. El nivell d'atenció i concentració d'aquests estudiants s'incrementa i la comprensió es millora.

A més, açò redunda en beneficis també per a la resta d'estudiants de l'aula. Lluny de suposar un retard, el professor pot tornar a treballar amb materials que va escriure a la pissarra al començament de classe sense tenir que escriure'ls de nou. Els colors i la possibilitat d'incloure animacions o presentacions dinàmiques o d'un altre tipus fan que siga més intuïtiva la comprensió de coneixements de processos complexos.

Per a la posata en marxa d'aquesta innovadora adaptació va ser necessari comptar amb la participació de nombroses persones d'aquesta Universitat a les quals agraïm enormement la seua ajuda, concretament a Gloria Escampava i Javier González del Servei de Suport a la Docència, a Francisco Pedro Vives del Centre de Procés de Dades, a Salvador Valero i Rafael Gil de la Consergeria Aulario III, i als professors Pilar Arques, Sergi Gallego, Serge Joseph, David Gil, Ángel Grediaga, Mª Luisa Micó, Carlos Pérez, Armando Suárez

Alumne utilitzant ordinador en classe

 

· Suport a l'alumne JRMP de Publicitat i Relacions Públiques amb un problema de visió sobrevingut durant el curs. Es va preparar una pissarra tàctil per a facilitar el seguiment de les classes de Llengua Espanyola i una connexió de xarxa punt a punt per al seguiment de les classes d'Introducció a la Comunicació Social i Llenguatge Publicitari. Per a la posta en marxa d'aquesta adaptació va ser necessària la participació de Francisco Pedro Vives, del Centre de Procés de Dades, de Cristóbal Esteban de la Consergeria de l'Aulari III, de les professores Susana Rodríguez, Mª Ángeles Feliu i del professor Emilio Feliu.

· Suport a l'alumne FSV d'Administració i Direcció d'Empreses amb ceguesa. Es va planificar amb l'alumne, un professor de suport de l'ONCE i els professors de la U.A., la docència d'assignatures tal com ara les matemàtiques o l'estadística, el calendari d'exàmens, la traducció de materials matemàtics, etc.. En col·laboració amb Carles Sadurní Anguita s´està dotant als professors interesats amb el programa informàtic BLAT, que funciona com a transcriptor Braille-Tinta i viceversa, especialitzat en la transcripció d'expressions matemàtiques. Amb la seua execució s'aconsegueix accedir als materials produïts per l'alumne en Braille amb contingut matemàtic.

· Suport una alumna ERASMUS italiana invident. Es va rebre l'alumna i conduir des de l'Aeroport De l'Altet, i se li va ajudar a buscar un allotjament adequat. Es va buscar una empresa de serveis d'ajuda. Es va prestar ajuda per a l'aprenentatge de recorreguts i ubicació de diferents estades de la universitat. Es va parlar amb els seus professors i companys ERASMUS. Se la va posar en contacte amb l'ONCE que li va brindar materials, traduccions i ajuda tècnica.

· Provisió d'un monitor de 21” per a ordinador per a classes de Treball Social de l'alumne amb dificultats de visió HPC. Amb aquest monitor és possible ampliar la grandària de lletra considerablement i seguir adequadament les classes.

· Tutors de suport per als alumnes JMFG, JMSM, JLFM i RPS en assignatures d'Informàtica per a reforçar l'adquisició de coneixements. Durant la major part del curs acadèmic es va gestionar i va facilitar els recursos necessaris perquè els citats alumnes reberen classes de Fonaments Físics de la Informàtica, Matemàtiques i Fonaments de Programació, amb els professors Sergi Gallego Rico, Carlos Pérez Sancho i Pedro Cerdán.

· Suport a una estudiant de filologia hispànica amb una severa discapacitat motora, amb beca ERAMUS a la Universitat de Metz, perquè poguera portar a terme aquests estudis. En primer lloc, es van valorar les necessitats personals de l'alumna i es van realitzar les gestions amb distintes universitats a França per a conèixer les condicions d'accessibilitat i recursos de les universitats en cas d'alumnes amb necessitats especials. En un segon moment, es va portar a terme la planificació del procés d'incorporació a la universitat de Metz, segons les necessitats detectades. Entre elles, era imprescindible l'acompanyament d'una persona voluntària, amb l'alumna amb discapacitat es va seleccionar una companya Erasmus de la seua mateixa carrera. La voluntària es va comprometre per escrit a ajudar l'alumna en les seues necessitats tipus personal i la universitat per la seua banda a sufragar-li les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció que poguera ocasionar-le. En un tercer moment, els tècnics van realitzar entrevistes per a treballar les emocions individuals (pors, dubtes, motivacions), incrementant l'autoconfiança i fent un balanç de les situacions que es pogueren presentar. Finalment, assenyalar que el servei de suport va realitzar un projecte i recerca activa d'ajudes públiques i privades per al finançament del'Erasmus de l'alumna amb discapacitat (Agència de Mobilitat Erasmus, Obres Socials de les Caixes d'Estalvi,etc.), disposant de personal tècnic expert en discapacitats i assumint el seguiment del cas.

En la filosofia del Centre de Suport a l'Estudiant vam considerar fonamental la inclusió en la participació del programa Erasmus dels estudiants amb discapacitats, vam considerar que és bàsic el dret a la vida independent i la plena integració social dels col·lectius amb necessitats especials. Per aquest motiu, es fa necessària una reflexió a l'hora deprestar tots els suports necessaris perquè això es puga portar a terme. Açò suposa un repte per alsprofessionals per a fer realitat que aquests estudiants tinguen les mateixes oportunitats que la resta dels universitaris,una vida plena i fer efectiva l'accessibilitat universal a l'espai europeu.

· Suport en la inserció laboral de dos alumnes amb discapacitat motora severa, en col·laboració amb un programa de prevenció d'accidents de tràfic de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. Es tracta de compartir les experiències de vida d'aquests alumnes, els quals reben formació bàsica per a això, per a impartir xarrades-col·loqui als centres docents d'educació secundària sobre les causes dels accidents de tràfic i les seues seqüeles. Aquesta experiència ha resultat molt positiva per a totes les parts.

- Actuacions sobre barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació, durant el curs 2005/06:

· Recepció de sol·licituds en matèria d'accessibilitat al campus, en col·laboració amb els deganats o equips directius, dels centres que han manifestat major preocupació per aquest tema.

- Visita al centre de recursos de Fesord a València i entrevista entre el director del Secretariat de Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant i la presidenta de Fesord, Amparo Minguet, de cara a establir pautes de col·laboració en el suport a alumnes amb dèficit auditiu en la nostra universitat.

- Entrega dels III Premis per a la Igualtat d'Oportunitats “Creant una Universitat per a tots”.
Aquests premis estan dirigits als alumnes de la UA que de forma individual o en grups, desitgen concórrer amb treballs tant d'investigació com estudis pràctics inèdits, dirigits a afavorir la integració, accessibilitat i eliminació de barreres en l'àmbit de les persones amb discapacitat. Se subdivideixen en quatre àrees específiques: accessibilitat al medi físic, noves tecnologies, àrea educativa i integració.

Aquesta convocatòria de premis s'emmarca dins de les actuacions del CSE dirigides a afavorir la integració, accessibilitat i l'eliminació de barreres en l'àmbit de les persones amb discapacitat, en general, i en l'àmbit universitari en particular.

Sota el lema “Trobades des de la diversitat” el primer premi ha sigut per a tres alumnes, Raquel Suriá, Verónica Castillo i Pau Fernández, coordinats pels professors Marina Beléndez i Juan Luis Castejón.

L'acte, presidit pel Vicerector d'Alumnat, Juan Ramón Rivera, es va celebrar al saló de graus de la Facultat de Dret i va comptar amb la presència de Natividad Eixut, Directora del Real Patronat per a la Discapacitat de la Secretaria d'Estat d'Assumptes Socials, qui va anunciar l'elaboració del Llibre Blanc sobre l'estat de la qüestió a les universitats espanyoles.

Van obtenir dos segons premis els treballs d'accessibilitat al medi físic “Edificis Universals”, presentat per José Torregrosa i coordinat pels professors Antonio Jiménez i Pascual Urban i el referent a “Noves Tecnologies”, que com hem indicat aborda l'accessibilitat per als invidents. Aquest ha sigut elaborat per Abel González i Pau Baeza i coordinat pel professor Ángel Grediaga.

L'accèssit es va atorgar a María Navarro, que coordinada per la professora Susana Díaz va presentar un treball en l'àrea educativa titulat Informa't “Quart creixent”.

En el transcurs de la Taula Rodona “Creant una universitat per a tots” va intervenir també Jaume Martorell Pastor, President de l'Associació APDUA (Associació Pro Discapacitats de la U.A.), qui va relatar les activitats de la seua associació i els objectius de la mateixa. Seguidament, Ester Fonfría, Gerent de la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana, va presentar la situació del Voluntariat a la Comunitat Valenciana. Per la seua banda, Jorge Rivera Francès, Cap de l'obra Social de la CAM, va exposar les línies del pla de Responsabilitat Social Corporativa de la seua entitat, mentre que Àngeles Genovès, Regidora d'Assumptes Socials de l'Ajuntament de Sant Vicent es va sumar a la voluntat del seu municipi de fer realitat una política d'igualtat d'oportunitats per a tots.

Finalment el Vicerector d'Alumnat, Juan Ramón Rivera, va anunciar el projecte d'adaptar el campus per a tots els estudiants, però a més facilitar l'ocupació una vegada acabats els estudis, ja que la Universitat, va dir: “ha d'estar en l'avantguarda de la reflexió en els temes d'igualtat d'oportunitats, com a element d'estímul, dinamització i reflexió.”

La jornada va culminar amb l'actuació del Ballet de l'Associació CAPAÇ de Novelda format persones amb discapacitats psíquiques que van interpretar diverses peces al Paranimf de la Universitat d'Alacant.

- Observatori de la Discapacitat. Actuacions durant el curs 2005/06:

Partint de les conclusions formulades en les Jornades "Any Europeu de les Persones amb Discapacitats a Alacant: Balanç i Perspectives" realitzada al desembre del 2003, s'extrau la necessitat de la creació de l'Observatori de la Discapacitat com un instrument de la Universitat d'Alacant, en col·laboració amb altres institucions i associacions, al servei de la societat alacantina i amb un diàleg permanent amb ella.

La iniciativa sorgeix conjuntament del Vicerectorat d'Extensió Universitària, a través de la Seu Ciutat d'Alacant, i del Vicerectorat d'Alumnat, a través del llavors Secretariat d'Assumptes Socials, actual Secretariat de Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant.

Què és?

L'Observatori de la Discapacitat a Alacant és un servei de la Universitat d'Alacant que naix amb la intenció d'elaborar una radiografia com més exacta possible sobre la situació de les persones amb discapacitat a Alacant i el seu entorn. La seua funció és la de ser una plataforma integradora d'informació i de participació per a les persones amb discapacitat i les associacions.

La seua finalitat consisteix en:

- Recopilar informació.
- Sistematitzar informació.
- Divulgar informació.
- Actualitzar informació.

Quins són els seus objectius?

- Conèixer la situació del col·lectiu, les seues necessitats, demandes, polítiques i tendències de futur.
- Sensibilitzar les institucions públiques i privades, i la societat general, d'Alacant, de la situació en què es troben les persones i associacions de persones amb discapacitat mental, psíquica, física i sensorial del nostre entorn.
- Divulgar l'evolució de les situacions de discapacitat a la ciutat d'Alacant i el seu entorn.

Quin és el seu àmbit d'actuació?

- Salut i prevenció.
- Ocupació i protecció a la Discapacitat.
- Accessibilitat i noves tecnologies
- Serveis Socials.
- Associacionisme.
- Voluntariat.
- Integració.
- Rehabilitació.
- Sensibilització.

A qui es dirigeix?

- Persones amb discapacitat i famílies.
- Associacions.
- Voluntaris.
- Professionals d'aquest camp i/o interessats.
- Públic en general.

Amb quina estructura i finançament compta?

La Junta de l'Observatori és l'òrgan inferit de govern que compta amb una representació de la Universitat d'Alacant i de les associacions que configuren l'Observatori. Així mateix, es podran constituir diferents comissions de treball entre les entitats associatives, en les quals hi haurà un coordinador elegit pels seus membres.
El finançament provindrà de fonts internes de la Universitat i de fonts externes (Ajuntaments, Diputació, Obres Socials de Caixes d'Estalvi, Entitats bancàries, Empreses...).

On es troba?

En la Seu de la Universitat d'Alacant: c/ Av. Ramón i Cajal, núm. 4. Alacant
Tel. Secretaria Administrativa (Seu ciutat d'Alacant): 965145952
Tel. Secretaria Tècnica (UA Campus Sant Vicent): 965909592 Fax: 965909802
e-mail: observatori.discapacidad@ua.és
Web (en construcció): www.observatoriodiscapacidad.ua.és

Actuacions de l'Observatori de la Discapacitat durant el curs 2005/06:

- Roda de Premsa en la Seu Ciutat d'Alacant per a presentar l'Observatori i la seua pàgina web (23 de febrer del 2006).

- Organització de les I Jornades de l'Observatori de la Discapacitat “Per a la Igualtat d'Oportunitats” (24 i 25 de febrer del 2006).

Cartell de les I Jornades de l'Observatori de la discapacitat "Per l'igualtat d'oportunitats"

L'ocupació de les persones amb discapacitat a la ciutat d'Alacant, com afrontar la discapacitat en el segle XXI o la situació de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials són alguns dels assumptes que es van abordar en la Seu Ciutat d'Alacant de la Universitat  en les I Jornades que ha celebrat l'Observatori de la Discapacitat, organitzades  per  el Secretariat de Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant. Presidit pel Vicerector d'Alumnat, D. Juan Ramón Rivera, i acompanyat de SRALuisa Pastor Lillo, Diputada de Benestar Social de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant i SRA Asunción Sánchez Zaplana, Regidora d'Acció Social i Medi Ambient de l'Ajuntamentd'Alacant, en el transcurs de l'acte es va presentar el projecte d'Observatori de la Discapacitat.

Al llarg de dos dies es van tractar diversos temes, com els serveis soci sanitaris, l'accessibilitat o l'educació i discapacitat i es va presentar la mostra del certamen “Puja't al curt”, organitzat per l'Associació de Paràlisi Cerebral d'Alacant (APCA).

Un centenar d'associacions de persones amb discapacitat d'Alacant i província van participar en les I Jornades “Per la Igualtat d'Oportunitats”.

Programa:

- Divendres 24 de febrer

Matí
09:30h. Entrega de documentació.
10:00h. Inauguració oficial de les Jornades.
10:30h. Presentació del projecte de l'Observatori de la Discapacitat.
11:00h. Pausa-Café.
11:30h. I Sessió de Treball: Taula d'Ocupació. “L'Ocupació de les Persones amb Discapacitat a la Ciutat d'Alacant, Perspectives de Futur”.
14:00h. Dinar.

Vesprada
16:30h. II Sessió de Treball. Taula d'Accessibilitat.
18:30h. Pausa-Café.
19:00h. Conferència de D. Demetrio Casat Pérez: “Afrontar la discapacitat en el segle XXI”.
20:00h. Mostra del Certamen “Puja't al Curt” organitzat per l'Associació de Paràlisi Cerebral d'Alacant (APCA).
21:00h. Vi d'honor.

- Dissabte 25 de febrer

Matí
09:30h. III Sessió de Treball. Taula de Serveis Socio-Sanitarios.
11:30h. Pausa-Café
12:00h. IV Sessió de Treball. Taula d'Educació. “Situació de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials”.
14:00h. Conclusions de les I Jornades de l'Observatori de la Discapacitat.
14:15h. Clausura.

Coordinació de la Jornada “Veus a la Ciutat” dedicada a “La Ciutat de les Persones amb Discapacitat” amb participació de representants de COCEMFE (Federació d'Associacions de Discapacitats Físics) FESORD (Federació Espanyola de Persones Sordes), FEDER (federació Espanyola de Malalties Rares), ONCE (Organització Nacional de Cecs Espanyols), ASOCIDE CV (Associació de Sordociegos Comunitat Valenciana) i APSA (Associació Pro-Deficients Psíquics d'Alacant).

Participació en l'acte de presentació de la nova revista a Alacant “Qualitat de Vida” patrocinada per l'empresa Amic 24 (29 de juny del 2006).

Publicació:

“L'Observatori de la Discapacitat”. En Reportatge sobre les Barreres Arquitectòniques a la ciutat d'Alacant. Revista “Qualitat de Vida”, núm. 1 (juliol 2006).

 

 

 

 

2. Programes d'assessorament psicològic i psicoeducatiu

- Sentit del programa:

L'assessorament psicològic tracta de donar resposta a dificultats de caràcter general, que poden incidir en la vida acadèmica de l'universitari.S'atén a l'alumne en entrevistes individuals, se li orienta directament, o se li faciliten centres o professionals especialitzats.

L'assessorament psicoeducatiu se centra en dificultats directament relacionades amb habilitats, aptituds o orientació adequada en els estudis.Tracta de facilitar una resposta completa, amb actuacions individuals i grupals (Tallers d'assessorament per a l'aprenentatge, orientats cap a les tècniques d'estudi i l'afrontamentd'exàmens).

A més, són freqüents els estudiants que acudeixen al CSE amb dubtes respecte a l'elecció de carrera, o sobre la continuïtat dels seus estudis. L'abordatge d'aquestes consultes es realitza mitjançant entrevistes individualitzades en les quals es realitza una anàlisi de les circumstàncies que han portat a l'alumne a tal situació i es continua amb un procés de presa de decisions basades en els interessos professionals de l'alumne.

- Persones ateses:

Durant el curs acadèmic 2005/06 van sol·licitar ajuda relacionada amb el programa d'assessorament psicològic i psicoeducatiu un total de 131 universitaris, entre alumnes, PAS i PDI, , dels quals 90van ser dones i 41 van ser barons.


Dones Hòmens Total
Total9041131

Taula 2.1: Distribució de demandants per sexe.

Les seues demandes es van plasmar en 353 sol·licituds de cites de les quals 263 van ser finalment realitzades. Açò s'explica perquè algunes persones van ser ateses per més d'un motiu distint i altres no van acudir a les cites per decisió pròpia. Les demandes van correspondre a 131 persones distintes, si bé diverses persones van rebre atenció per més d'un motiu en moments diferents.


Demandes Ateses
Persones 131140
Cites 353263*

Taula 2.2: Nombres totals de persones i cites.
*inclou els seminaris de tècniques d'estudi i afrontament d'exàmens

Els principals motius de consulta han sigut l'assessorament psicològic, l'assessorament en tècniques d'estudi i l'assessorament vocacional.


Motiu d'entrevista Dones Hòmens Total alumnes
Tractament Individualitzat
Afrontament d'Exàmens 437
Assessorament Psicològic 322052
Assessorament Vocacional 8311
Assessorament Educatiu 10616
Tècniques d'Estudi 9312
Tractament Grupal
Curso I Afr. d'Exàmens 415
Curso I Téc. d'Estudi 8210
Curso II Afr. d'Exàmens 729
Curso II Tèc. d'Estudi 14418
Total
96 44 140

Taula 2.3: Nombre total d'universitaris atesos per demanda d'assessorament individual i grupal i desglossats per sexe.


-
Distribució del nombre d'entrevistes realitzades segons el motiu de les mateixes:

El nombre de cites individuals requerit per a atendre les sol·licituds de 110 estudiants va ser de 221, la qual cosa suposa, com a terme mitjà 2,00 sessions de d'una hora i mig cadascuna.

Motius Total de Cites
Assessorament Psicològic 124
Assessorament Acadèmic42
Assessorament Vocacional22
Afrontamiento de Exámenes8
Tècniques d'Estudi25
Total 221

Taula 2.4: Nombre total de cites ateses individualment.

Gràfic del nombre total de cites ateses individualment-
Distribució de procedències dels universitaris que han sol·licitat ajuda:

Procedència dels universitaris que han sol·licitat ajuda.

Estudis12345 DoctoratErasmus Total Alumnes
Dip. Infermeria 3

3
Llic. Biologia1416
Llic. Adm. i Dir. d'empreses4111
1
8
Llic. Adm. i Dir. d'empreses (centres adscrits)1

1
Llic. Matemàtiques1

1
Eng. Tèc. Obres públiques4
15
Eng. Tèc. Informàtica de gestió
112
Eng. Informàtica


1


1
Llic. Dret313131
12
Llic. Sociologia21
2


5
Llic. Publicitat i relacions públiques5

2


7
Mestre
1


1
2
Llic. Psicopedagogia

11
Llic. Econòmiques1

1


2
Dip. Turisme1
12
Llic. Filologia
1
1
Llic. Geografia1

1
Llic. Història1

1
Llic. Filologia catalana
1
1
Llic. Filologia francesa
1
1
Llic. Filologia hispànica
1


1
2
Llic. Filologia inglesa3
14
Trad. i Interp. Alemany
1
1
Trad. i Interp. Anglès
1
1


2
Eng. Geològica


1


1
Eng. Química2


1

3
Gestió i Administració pública1
12
Eng. Tèc. de telecomunicació, So i Imatge3115
Arquitectura Tèc.5218
Mestre Educació infantil
1
1
Mestre Educació primària
2
2
Mestre Llengua estrangera2

2
Dip. Cc. Empresarials21
3
Dip. Treball social4
15
Dip. Òptica i Optometria1

1
Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica
1
1
PAS o PDI1

1
Tít. Prop. Superior d'Infermeria1

1
Tít. Prop. de Especialista Criminología

11


2
Totals


110

Taula 2.5: Estudis dels universitaris atesos.


-
Orientació per a la millora del rendiment i afrontament d'exàmens

· Atenció grupal

Durant els mesos de desembre del 2005 i març del 2006s'han realitzat dos tallers de tècniques d'estudi, amb una duració de 10 hores cadascu. L'objectiu d'aquests cursos ha sigut facilitar el procés d'aprenentatge dels alumnes i incrementar el seu rendiment acadèmic, mitjançant l'entrenament en tècniques d'estudi i metacognició, així com conèixer i optimar els processos psicològics bàsics implicats en l'estudi: motivació, atenció i memòria.

Com a complement i en els mateixos períodes (desembre del 2005 i març del 2006), s'han impartit dos tallers d'afrontament d'exàmens, amb una duració de 9 hores cadascu. Els objectius fonamentals han consistit a reduir en els alumnes les respostes d'ansietat, inhibidores del rendiment en els exàmens; ampliar i/o activar respostes d'afrontament de l'éstres situacional i desenvolupar l'autocontrol en situacions d'avaluació.

El nombre d'alumnes atesos en aquesta àrea ha sigut el següent:

Motius Total Alumnes
Curs I Afr. d'Exàmens5
Curs I Tèc. Estudi10
Curs II Afr. d'Exàmens9
Curs II Tèc. Estudi18
Total 42

Taula 2.6: Nombre total d'universitaris atesos en grup.

Gràfic del nombre total d'universitaris atesos en grup

 

· Atenció Individualitzada

En els casos que el requereixen, es realitzen entrevistes individuals, dirigides tant a analitzar el mètode d'estudi dels alumnes i replantejar el mateix, seguint criteris d'eficàcia i qualitat, com a conèixer i manejar les estratègies emprades en la preparació i afrontament dels exàmens.

Els alumnes atesos d'esta manera han sigut els següents:

Motius Total Cites Dones Hòmens Total Alumnes
Afrontament d'Exàmens 8437
Tècniques d'Estudi 259312
Total 33 13 6 19

Taula 2.7: Nombre total d'universitaris atesos individualment i les seues cites.


- Assessorament Vocacional

La distribució dels casos atesos per estudis i el nombre de cites que s'han emprat queda del següent mode:

Estudis Nre. Alumnes Nre. Cites
Arquitectura Tèc.11
Eng. Tèc. Obres Públiques12
Llic. Adm. i Dir. d'Empreses11
Llic. Dret411
Llic. Publicitat i Relacions Públiques47
Total 11 22

Taula 2.8: Nombre total d'alumnes atesos segons els seus estudis i les cites realitzades.

 

 

 

 

3. Programa de Voluntariat Social Intra-Universitari

- Sentit del programa:

Aquest programa es posa en funcionament en el curs 2000-01 amb l'objectiu de promoure i fomentar les actituds solidàries entre els jóvens i col·laborar en la prevenció desituacions de desigualtat i exclusió social entre els nostres propis alumnes, proporcionant els suports necessaris perquè les actituds solidàries dels jóvens universitaris es traduïsquen a favor dels seus propis companys.

El CSE desenvolupa unprograma de voluntariat universitari la finalitat del qual és despertar a la comunitat universitària perquè òbriga els ulls a les realitats del nostre entorn més pròxim contribuint així a l'èxit d'unasocietat més humana i més justa. Apostar per educar en valors és possiblement un nou repte que lesuniversitats han de plantejar-se, vam pensar que la nostra labor, per tant,no sols passa performar bons professionals i bons tècnics, sinó al mateix tempspersones crítiques conscients i compromeses amb la seua realitat i capaços de ser sensibles a les desigualtats socialsidiversitat del món que ens rodeja.

En aquest empenyorament i amb l'experiència de diversos anys treballant en la formació i seguiment de l'actuació voluntària, entenem queesfanecessari donara conèixer als universitaris altres situacions socials i al seu torn crear compromisos,això passaperafavorir el voluntariat social dels jóvens tant en suport dels companys que el precisen donant respostes pròximes i immediates des de la proximitat a les necessitats que es pogueren presentar a les aules, renunciant aactituds assistencialistes, paternalistes, sense crear dependències,capacitant a les personesperquè siguen en tot momentprotagonistes de la seua pròpia vida.

Entenem que aquest és un projecte de futur,que no es queda en accions puntuals dirigides a cobrir necessitats concretes sinó que va més enllà i es proposa formar els nostresalumnesen el concepte de responsabilitatsocial compartida.

El voluntariat al mateix temps és un recurs amb què vam comptar per a afavorir la inclusió a les aules ja que gràcies a les actituds dels jóvens i al seucompromés es pot donarresposta a les necessitats decompanys amb especial dificultats.

- Activitats desenvolupades durant el curs 2005/06:

· Jornada de sensibilització sobre la discapacitat i el Voluntariat en la U.A. en col·laboració amb el Consorci d'universitats americanes en la nostra universitat.

· Xarrada-Col.loqui “Problemes actuals de les persones amb discapacitat a Alacant i en la U.A.” . Es va portar a terme una taula rodona on van participar alumnes amb discapacitat,voluntaris i tècnics del CSE, parlant de la problemàtica dels estudiants amb discapacitats així com delvoluntariat socialuniversitari com a suport per aquests estudiants.

· Suport a l'Associació d'estudiants amb discapacitat APDUA:
En totes aquelles necessitats que poguera precisar tant de suport tècnic, sol·licitud d'ajudes, elaboració de projectes, aixícom de captació de voluntariat social.

· Captació de voluntariat:
La Universitat és un espaiidoni per a realitzar aquest tipus d'accions i són elspropis companys voluntaris els que poden exercir d'efecte multiplicador a l'hora d'invitar els seus companys a participar en tasques socials per això també hem col·laborat amb l'Associació per a la promoció del voluntariat en la campanya de captació de voluntariat per al curs de formació que porten a terme anualment i en el que també es formen els nostres voluntaris.

· Creació de xarxes de suport:
l'aula i els propis companys són el recurs ideal per a crear xarxes de suport als companys amb necessitats especials per això al principi de curs els tècnics del CSE vam visitar les aules sol·licitant col·laboració voluntària per a suport dels companys:Cas d'un estudiant paraplègic matriculat en primer curs d'infermeria. També per a una alumna matriculada en biologia amb hipoacusia. També vam visitarel col·legi Major universitari per a buscar col·laboració en el cas d'unaalumna Erasmus italiana amb ceguesa total que ha residit allí al llarg del curs.

· Formació del voluntariat universitari:
amb l'objectiu que l'acció voluntària siga de qualitat,la bona voluntat no és prou,és necessari facilitar una visió global sobre el món de la solidaritat,el voluntariati els camps d'intervenció social en general per a incidir més tard en una formació específica. Quant al món de les discapacitats físiques o sensorials també es fa imprescindible per a poderrecolzar companysamb necessitats especials. L'Associacióper a la promoció del voluntariat a través del conveni amb la Fundaciò de laSolidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana, s'encarrega d'impartir la formació a la qual s'adhereixen tots els universitaris que desitgen col·laborar bé en el voluntariat extern o intern a la pròpia universitat.

· Conveni Fundació per a la solidaritat i el voluntariat:
En col·laboració amb l'Associació de promoció del voluntariat es va impartir un Curs de 30 hores de formació de voluntariat. Conveni Fundació per a la solidaritat i el voluntariat els mesos d'Octubre i Novembre del 2005”.

· Suport a estudiants amb necessitats especialsi seguiment de l'actuació voluntària:
dirigit a estudiants amb discapacitats físiques, psíquiqueso sensorials, a immigrantsi estudiants Erasmus,entre altres: copiar o transcriure apunts, acompanyaments en desplaçaments, ensenyar itineraris,adquirir fotocòpies, anar a la neteja, voluntariat en biblioteca, voluntariat lingüístic, etc.

· Suport tècnic personalitzat dirigit als estudiants voluntaris com a forma d'ajuda professional en el compromés adquirit:
Es prestaper part de les treballadoressocialsen funció de les tasques encomanades, peculiaritats i necessitats de cadascu dels casos, aquest seguiment de l'activitat voluntària: Amb reunions i trobadesperiòdiques al llarg de tot el curs amb els voluntaris de mode individual o grupalens serveix al seu torn, com a motivació i per a estimularl'activitat voluntària.

· Suport per als nous estudiants amb discapacitats procedents de secundària en les seues primeres visites a la nostra universitat.

· Suport voluntari per als estudiants amb discapacitats que es van presentar a les proves de selectivitat en el mes de juny 2005.

· Trobades entre voluntaris i alumnes amb discapacitats,dissenyats amb l'objectiu de crearproximitat, estendre llaçosentre els estudiants, hem comprovat que aquest és el millor mitjà per a poder entendre la diversitat trencant mites i estereotips, i al seu torn anar creant xarxes d'ajuda mútua.

· Pla per a afavorir les col·laboracions voluntàries per part dels alumnes amb discapacitats,entès comuna forma més de portar a la pràctica la nostra política d'inclusió en l'àmbit universitari.

- Activitats voluntàries realitzades pels estudiants amb discapacitats:

· Voluntariat lingüístic:
per a suport i integració d'estudiantsimmigrants amb dificultats quant a integració, activitat quecobreix un doble objectiu d'una banda millorar l'idioma, però a més generar xarxes i ajuda a la integració d'ambdós.

· Acolliment i suport dels estudiants Erasmus amb discapacitats a la seua arribada i al llarg de la seua estada aAlacant.

· Seguiment del projecte-personalitzat Erasmus per a l'estada d'una voluntària que acompanyaràen el curs 2005-2006 a una de les nostres estudiants de filologia amb discapacitat motora enaquest curs com a estudiant Erasmus a la Universitat de Metz. Treball amb ambdues al llarg del curs supervisantla relació d'ambdues per a assegurar el bon funcionament de la seua estada com Erasmus a França.

A causa de la necessitat de suport constant de l'alumna amb discapacitat motora s'ha optat per la companyia d'una alumna voluntària de la Universitat d'Alacant, que comparteix la mateixa carrera i que accepta el compromés d´assistència diària a l'alumna amb necessitats educatives especials.

D'aquesta manera, es poden cobrir diversos objectius al mateix temps: en primer lloc, facilitar a l'estudiant amb minusvalidesa la mobilitat internacional i la millora del seu currículum i en segon lloc, l'estudiant voluntària s'enriqueix personalment exercint una labor voluntària i com a estudiant Erasmus

Entenem que el nostre projecte de voluntariat està basat en: desenvolupament de valors, gratuïtat, compromés, resolució de conflictes, immediatesa, atenció personalitzada, sensibilitat, responsabilitat, imaginació, proximitat, i calidesa.

Per tant els seus objectius es mesuren en “altres” criteris poc quantificables ja que entenem que el nostre objectiu és obtenir la màximaqualitat en el servei prestat als alumnes.

 

 

 

 

4. Programa d'assessorament sexològic

- Sentit del programa:

El present servei va nàixer l'any 2003 amb la intenció de contribuir a la formació integral dels alumnes i PAS prevenint i promocionant la seua salut sexual mitjançant les estratègies que ens brinda la teràpia sexual a l'ús.Crèiem que entre les necessitats del nostre alumnat PAS i professorat estava entre altres, la d'estar ben informats i orientats, especialment en aquells temes que puguen afavorir una acceptació més positiva de la pròpia identitat i una millora en la qualitat de les relacions interpersonals. Un d'aquests temes és el de la sexualitat.

El responsable del programa efectua una valoració molt positiva de l'acceptació del servei en la comunitat universitària i de la seua integració en el marc del Centre de Suport a l'Estudiant.

Cal destacar el fet que el CSE és des de fa quatre anys membre de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia (FESS), la qual cosa suposa estar integrat en la federació que aglutina més entitats cientificosexològiques en aquest país i amb més pes en el panorama de la sexologia com a disciplina científica.

A més també és de ressenyar que la comunitat universitària es va fent eco del servei prestat com així ho demostra el fet que el nombre de pacients atesos s'ha incrementaten les consultes d'atenció directa. En el cas de les consultes per Internet aquestes han anat experimentant un retrocés a mesura que han avançat els anys en benefici de l'atenció clínica directa. Respecte a la dita atenció la demanda s'ha mantingut en la mateixa línia de volum de demandes amb un sensible increment. Hem de destacar que podríem haver atés a més persones en el servei que segurament per vergonya, timidesa o presència de pors associades a allò que significa abordar la sexualitat amb un especialista, han cancel·lat visites concertades, no s'han presentat a última hora o no s'han animat a sol·licitar consulta a pesar de motivar-los a fer-ho a través de la xarxa.

Aquesta circumstància entra dins dels paràmetres de la normalitat ja que la comunitat universitària no és distinta de la població normalitzada i els estudis efectuats en aquesta última estimen que tan sols un terç de les persones afectes d'una disfunció sexual al final s'animen a sol·licitar tractament.

Vam esperar que amb futures aparicions en premsa on s'efectuen monogràfics de determinades disfuncions, augmentant el nivell d'informació respecte d'això i oferint informació indirecta del servei en el periòdic “El Vicent” aconseguim de cara a l'inici del curs pròxim conscienciar encara més la població de la facilitat d'accés a la solució de dubtes o disfuncions sexuals des del Centre de Suport a l'Estudiant.

- Objectius del programa d'assessorament i assistència sexològica:

Són de tres tipus: assistencials, terapèutics i investigadors.Els objectius de caràcter assistencial estan relacionats amb l'oferiment d'informació objectiva sobre sexualitat en general incidint en temes específics com són: anticoncepció, malalties de transmissió sexual, SIDA etc., el servei ha prestat atenció tant directament com a través del correu electrònic.El segon objectiu primordialdel servei és el de proporcionar assistència terapèutica per a aquells casos que presenten disfuncions sexuals o pautes de comportament de caràcter sexual no saludable.

- Metodologia:

La metodologia corresponent al programa assistencial-terapèutic s'ha basat principalment en:

· Assitència informatiu-educativa:
a través del diàleg i la comunicació franca i oberta sobre les distintes demandes informatives que es formulen sobre sexualitat.

· Assitència terapèutica:
Valorant l'existència d'una disfunció sexual , o d'un conflicte relacionat amb l'esfera sexual,establint una hipòtesi de tractament i procedint a efectuar una intervenció terapèutica mitjançant estratègies basades en la teràpia sexual d'estil integratiu, estratègies de tall hipnòtic i tècniques basades en els principis de la modificació de conducta per esmentar alguns.

- Alumnes i alumnes atesos:

· Evolució de persones ateses durant els últims anys:

Gràfic comparatiu de pacients atesos al llarg dels últims anys

 

Nre. total de casos d'atenció directa presentats Any 2004-2005 Nre. total de persones ateses Hòmens Dones
32 36 22 14
Nre. total de casos d'atenció directa presentats Any 2005-2006 Nre. total de persones ateses Hòmens Dones
32 35 18 17


· Consultes ateses a través de correu electrònic 05/06:

Nre. total de pacients atesos Hòmens Dones
1266


· Consultes realitzades en atenció directa 05/06:

El nombre de casos tractats mitjançant atenció directa, segons la disfunció o problemàtica manifestada i el nombre de sessionsha sigut el següent:

Nre. total de casos presentats Nre. total de persones ateses Hòmens Dones
32382117

S´observa que el nombre de casos presentats no coincideix amb el nombre d'alumnes atesos perquè diversos casos inclouen en el procés terapèutic a les parelles amb l'increment consegüent de pacients atesos.Quatre dels pacients atesos van ser pacients pertanyents a l'exercici de l'any passat.

El nombre d'alumnes totals atesos incloent les consultes efectuades per Internetha sigut de:

Nre. total de pacients atesos Hòmens Dones
502723


El nombre de sessions clíniques efectuades ha sigut d'un total de 111.

- Difusió del programa d'assessorament i assistència sexològica:

· Aparició en el periòdic “QUE” en el mes de Març per a parlar sobre els casos atesos en el servei, demandes més freqüents i sexologia en general.

· Orientació a alumnes d'arquitectura sobre un projecte d'investigació relacionat amb la sexologia i l'urbanisme.

· Orientació a alumnes de magisteri sobre la realització d'un projecte d'educació sexual a través d'un vídeo: col·laboració en la realització d´aquest.

· Article-entrevista en el periòdic “Informació” sobre la tipologia de casos atesos en el servei.

· Article sobre “La problemàtica de l'embaràs no desitjat” en la revista “San Vicente al dia”.

· Article d'opinió en el periòdic “Informació” titulat “a propòsit del transexualisme”.

 

 

 

 

5. Programa d'ajudes econòmiques d'emergència

- Sentit del programa:

La finalitat d'aquest programa és garantir als alumnes de primer i segon cicle de la Universitat d'Alacant amb situacions socioeconòmiques d'emergència, la possibilitat de continuar els seus estudis tenint cobertes les seues necessitats bàsiques. Es desplega entorn de l'alumne un conjunt de recursos tècnics i materials, administrats amb criteris objectius i professionals, que permeten un acceptable nivell de qualitat de vida malgrat aqueixes circumstàncies especials.

El context personal, familiar o social que pot donar origen a tals emergències te un caràcter inesperat, no contemplat en el sistema ordinari de beques que aplica el criteri temporal de l'any anterior. Tal seria el cas de la situació d'una família després de la mort d'un dels progenitors o el canvi en els nivells de renda d'un any a un altre per situacions anòmales, o el mal rendiment acadèmic per un motiu de força major. Es pretén evitar que algunes d'aquestes circumstàncies puguen suposar l'abandó dels estudis.

Arran de la detecció d'aquestes situacions, es porta a terme una valoració de cada cas i s'elabora un pla personalitzat per a millorar les condicions de vida que han incidit en el procés de crisi personal o familiar. Es té en compte per a la superació de la mateixa, bé recursos interns de la pròpia Universitat, com les pròpies ajudes d'emergència o la coordinació amb el sistema ordinari de beques que requereix amb freqüència l'elaboració d'informes per al Jurat, o bé recursos externs a la Universitat, com el contacte amb associacions sense ànim de lucre o serveis socials dels ajuntaments.

La idiosincràsia d'aquest programa pretén ajudar a generar els mecanismes individuals o grupals per a modificar la situació d'emergència, fomentant la participació del propi afectat en la solució de les situacions de crisi i la mobilització dels recursos que li permeten garantir la seua independència i no la cronicitat d'aqueixes circumstàncies.

Unit al caràcter eventual d'aquestes ajudes, en un principi concebudes per al suport bimensual, es configura la seua naturalesa no monetària, a través de la provisió de serveis que es poden obtenir en el propi campus i que són bàsics per a la vida de l'estudiant, com el servei de menjador, el de transport universitari o l'adquisició de material escolar, fotocòpies i llibres bàsics d'estudi. En aquest sentit, no únicament vam comptar amb el pressupost del propi Secretariat, sinó amb ajudes d'entitats privades amb presència a la Universitat i reflectit en el plec de condicions per a la seua contractació, que atorguen beques de menjador com el Club Social II i la Cafeteria de Ciències o ajudes a fons perdut en la compra de llibres com la Llibreria Compás-Universidad. A tots ells els agraïm la seua col·laboració en nom dels alumnes beneficiats.

Gènere Beneficiaris
Home 52
Dona 92
Total 144

Taula 5.1: Beneficiaris d'ajudes econòmiques d'emergència per gènere

Procés docent Beneficiaris
Inici 36
Mig 67
Final41
Total 144

Taula 5.2: Beneficiaris d'ajudes econòmiques d'emergència, classificats per procés docent
* En el còmput d'aqueta taula no s'inclou PAS

Procedència Beneficiaris
Alacant ciutat 17
Alacant província 63
Altres països 64
Total 144

Taula 5.3: Lloc de procedència dels beneficiaris d'ajudes econòmiques d'emergència

Titulació Beneficiaris
ADE11
Arquitectura4
Arquitectura Tècnica1
Biologia8
Ciències empresarials9
Ciències del treball1
Criminologia3
Dret8
Dietètica i Nutrició3
Econòmiques3
Infermeria3
Erasmus8
Filologia Catalana1
Filologia Anglesa3
Gestió i Administració Pública 1
Història3
Informàtica de Gestió2
Enginyeria Informàtica Sistemes4
Enginyeria Informàtica20
Enginyeria Química1
ITT Imatge i So5
Magisteri23
Matemàtiques1
Obres Públiques2
Òptica 1
Programa de Movilitat1
Publicitat3
Sociologia3
Treball Social8
Traducció i Interpretació1
Turisme2
Total 144

Taula 5.4: Beneficiaris del programa d'ajudes d'emergència distribuïts per titulacions

Entre les causes de sol·licitud de les ajudes d’emergència es contemplen nou motius principals que afecten els alumnes beneficiaris d'ajudes econòmiques, destacant la denegació de la beca ordinària els estudiants estrangers per mancar de permís de residència i les situacions socioeconòmiques dels alumnes que viuen de forma independent però amb baixos ingressos, no abastant el mínim per a declarar-se com autosuficients de cara a sol·licitar beca. En tercer lloc es troba la denegació per baix rendiment justificat, ja siga per circumstàncies personals o familiars que han afectat l'alumne en el seu rendiment.

Causes de la concessió de les ajudes d'emergència Beneficiaris
Baix rendiment acadèmic justificat i denegació de beca 22
Beca Erasmus insuficient (països de l'Est) 8
Beca Programa de Mobilitat insuficient (països sud-americans) 1
Denegació beca per mancar de permís de residència 32
Malaltia del pare (laboral. autònom) 3
Mort del pare 4
Independència econòmica i baixos ingressos 32
Retard en el cobrament de la beca 12
Desestructuració familiar 12
Total 126

Taula 5.5: Causes de la concessió d'ajudes d'emergència

Les ajudes econòmiques que se sol·liciten i es valoren per la Comissió Ajudes d'Emergència no sempre són concedides. De les 17 sol·licituds denegades durant el curs 2005/06, figura com a motiu principal que no es contempla la situació de l'alumne com una situació d'emergència, sent el seu cas atés pel sistema ordinari de beques o altres instàncies i al mateix temps, sent assessorant pels tècnics del Centre de Suport a l'Estudiant cap als recursos interns o externs més adequats a cada cas.

Motius denegació Denegacions
Insuficiente documentación7
No se valora como situación de emergencia10
Total 17

Taula 5.6: Motius per a la denegació d'ajudes d'emergència

Inherent a la concessió o no de les ajudes, es realitza amb cada alumne una sèrie de gestions determinades per la naturalesa del seu cas, entre les quals es contemplenbàsicament les consultes en coordinació amb el servei de beques, l'assessorament en serveis socials i les gestions amb entitats externes a la Universitat, com els serveis municipals i les associacions sense ànim de lucre, i amb altres entitats internes a la Universitat com el Defensor Universitari, els Departaments d'escoles o facultats o la Societat de Relacions Internacionals.

Consultes específiques Beneficiaris*
Assessorament en Serveis Socials 67
Consulta en coordinació amb beques 125
Gestions amb altres entitats de la Universitat 93
Gestions amb entitats externes 102
Total 387

Taula 5.7: Distribució de les consultes específiques abordades en la gestió de les ajudes
*Amb cada alumne beneficiari es realiza generalment més d'una gestió.

 

 

 

 

6. Participació del CSE en altres Jornades o Seminaris durant el curs 2005/06:

- Coordinació de la Xarrada-Col.loqui “Problemes actuals de les persones amb discapacitat a Alacant i en la UA”. Organitzada pel Consorci d'universitats nord-americanes en la UA (29 de setembre 2006).

- Assistència a lainvitació a lesuniversitats de la1a reunió sobre “Programes dePrevenció del Pla sobre drogues” al Ministeri de Sanitat a Madrid (10 d'octubre 2005).

- Assistència a les Jornades de COCEMFE (novembre del 2005).

- Assistència a l'I Congrés Nacional sobre Universitat i Discapacitat celebrat a la Universitat de Salamanca (24 i 25 de novembre 2005).

- Assistència a la 2a reunió sobre “Programes dePrevenció del Pla sobre drogues” al Ministeri de Sanitat a Madrid (14 de febrer 2006).

- Assistència a la reunió a la Universitat de València de tècnics dels serveis de suport a les universitats espanyoles (10 de març 2006).

- Participació en el III Fòrum d'Estudiants Universitaris, organitzat pel Centre de Recursos Educatius de l'ONCE (Organització Nacional de Cecs Espanyols), a les Taules Rodones “Serveis de Suport als Estudiants” i en la de “Nous Recursos Tecnològics: aportacions actuals i perspectives de futur” (11 i 12 de març del 2006).

- Jornada sobre la “Situació actual de l'adherència terapèutica en l'esquizofrènia: nous reptes” i “Apropament a la realitat del pacient amb esquizofrènia i els seus familiars”,organitzada per FEAFES-CV (Confederació Espanyola d'Agrupacions Familiars i Persones amb Malaltia Mental) el 20 de març del 2006.

- Assistència a la Jornada de COCEMFE (Federació d'Associacions de Discapacitats Físics de la província d'Alacant), presentació de l'estudi “Les Persones amb Discapacitat a l'empresa de 50 i més treballadors: balanç i Perspectives a la província d'Alacant” (29 de març del 2006).

- Participació en el curs de formació de voluntariat de la Universitat Miguel Hernández el dia 1 d'abril del 2006 per a abordar el tema de “Universitat i Discapacitat”.

- Assistència a Granada a la III Trobada de Serveis Psicològics i psicopedagògics universitaris (8, 9 i 10 de juny 2006).

- Assistència a València a la Jornada de Conselleria sobre Empresa Solidària, Responsabilitat Social Corporativa (27 de juny 2006).

- Presentació del pòster “El procés cap a la cirurgia de reassignació sexual” presentat en el “Congrés estatal de sexologia celebrat a Madrid de l'1 al 4 de juny.

- Participació fòrum CRES - ONCE

- Conferenciant Seminari Mitjans de Comunicació sense barreres UCH-CEU-Elx-2005