Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

COMUNICACIÓ

 

· Introducció
· Àrea de relacions amb els mitjans de comunicació
· Àrea de publicacions institucionals
· Àrea de comunicació publicitària
· Àrea de comunicació interna

 

 

 

Introducció

· Història de l'Oficina de Comunicació

L'Oficina de Comunicació es va crear el juliol de 1996 després que la Junta de Govern i el Consell Social de la Universitat d'Alacant aprovaren el Pla de Reestructuració Administrativa, que va dissenyar el nou organigrama de la Universitat. La seua història, però, comença l'any 1984, data en què es va crear exclusivament com a gabinet de premsa. Aquesta unitat ha depès durant els darrers anys de diversos òrgans, siga directament del rector o de diversos vicerectorats. Des de l'any 2001 fins a setembre de 2006 ha depès orgànicament del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, que ara forma part del Vicerectorat de Relacions Institucionals, creat recentment.

La idea que forma la base de la creació d'aquesta Oficina és considerar la comunicació institucional com una eina de gestió global de tota l'organització; alhora, l’organització es considera com un tot, la suma de cultura i identitat corporativa, d'acció, fets i comunicació. Per a arribar-hi, es crea un sistema interactiu entre persones, departaments i serveis amb la finalitat d'oferir una identitat corporativa uniforme que faça percebre, dins i fora de l'organització, la imatge intencional que es pretén, una imatge real que sintetitze i expresse la missió de la nostra Universitat.

Per a aconseguir aquest objectiu, tota l'organització ha de treballar en una mateixa línia, sempre dins del coneixement del contingut de la raó d'ésser de la institució universitària: docència, investigació i ciència se sintetitzen en la idea de projectar el saber en la societat que les envolta.

Les eines per a gestionar la missió seran múltiples. Es busca la qualitat en cadascun dels serveis i la fluïdesa de la comunicació entre tots.

L'Oficina de Comunicació, impulsora d'aquest concepte d'imatge global, treballa en les següents àrees de comunicació, tant de tipus externa com interna:

- Comunicació Institucional:

· Assessoria en comunicació global
· Mapa de receptors interns i relacions amb aquestos
· Publicacions corporatives i informatives universitàries de caràcter intern-extern
· Col·laboració en la implantació i cura de la identitat visual corporativa
· Relacions amb diversos públics externs
· Mapa de públics externs
· Programa Campus TV en col·laboració amb el Taller d'Imatge

- Comunicació mediàtica:

· Assessoria en comunicació mediàtica
· Gabinet de premsa (relacions amb els mitjans de comunicació)
· Col·laboració periodística amb el Taller d'Imatge de la UA
· Dossier de premsa en la web
· Hemeroteca
· El programa de ràdio en la Cadena Ser La Finestra Universitària

- Comunicació publicitària:

· Assessoria en comunicació publicitària
· Àrea de Publicitat

- Comunicació interna:

· BOUA
· Comunicació electrònica
· Comunicació externa en les marquesines del Campus
· Finestreta de suggeriments
· Web de l'Oficina de Comunicació
· Participació en la Comissió del web corporatiu de la UA

- L'Oficina de Comunicació en l'Estatut de la UA

Quan el claustre general de la Universitat aprova el nou Estatut —que s’adapta a la LOU, l'any 2004—, es recull per primera vegada en el capítol III la importància de la comunicació. Aquesta inclusió, a instàncies de l'Oficina de Comunicació, significa la consolidació de la filosofia de comunicació que imperarà, amb el suport de l’Estatut, en la institució.

El punt 2 de l'article 132 de l'Estatut:
" En la funció de difondre el coneixement i de la cultura, la Universitat durà a terme una comunicació transparent, veraç i que responga als interessos generals de la institució".

Es tracta, segons aquest precepte, de recollir els postulats bàsics que han de guiar la comunicació de la Universitat amb la societat.

- Missió de l'Oficina de Comunicació

L'Oficina de Comunicació és la unitat tècnica que gestiona, de forma creativa i professional, amb transparència i veracitat, la comunicació global de la Universitat d'Alacant, per difondre les seues activitats i transmetre a la societat i a la comunitat universitària els valors de la institució.

- Eixos estratègics:

· Direcció i organització
· Infraestructures i serveis
· El component humà
· Els components financer i econòmic
· Relacions internes
· Relacions externes

- Valors:

· Transparència
· Responsabilitat social
· Igualtat
· Flexibilitat
· Comunicació
· Eficàcia

 

· Competències funcionals

Entre les competències funcionals de l’Oficina figuren l'elaboració de la planificació global del tractament de la comunicació interna, externa i d'imatge corporativa i també l'assessorament tècnic als membres de la Universitat sobre estratègies de comunicació. Tot això se situa en el marc d'una institució pública. L'Oficina de Comunicació elabora els informes pertinents per a assessorar la institució sobre les teories en què es basa la comunicació institucional, i es dóna una rellevància especial a la implantació d'una política de comunicació interna. Aquesta es basa a difondre la cultura corporativa, a escoltar atentament els membres de la institució, a custodiar la identitat visual corporativa i que el Consell de Direcció prenga consciència de crear una cultura de la comunicació en el seu si.

L'Oficina està capacitada per a assumir competències en totes les accions de comunicació que calga, com per exemple el mecenatge, el patrocini, la publicitat, la gestió d'esdeveniments, el màrqueting, etc., de la Universitat d'Alacant.

 

 

 

Àrea de relacions amb els mitjans de comunicació

La finalitat de les relacions de l'Oficina de Comunicació de la Universitat d'Alacant amb els mitjans informatius és assolir la màxima difusió, a través d'aquestos, de les activitats que genera la comunitat universitària que contribuïsquen a projectar una imatge positiva en el conjunt de la societat.

L'Oficina no actua com a portaveu de la institució universitària, sinó que emet missatges que emanen dels diferents òrgans i membres universitaris. Això sí, les comunicacions reben un tracte periodístic, d'una manera professional i tècnica, perquè els mitjans de comunicació reben el missatge amb l’eficiència necessària. L’objectiu és assolir una difusió òptima tant en ràdio com en premsa, televisió o en els mitjans digitals. A més, elabora productes periodístics específics per a diferents temes i mitjans.

L'Oficina de Comunicació actua com a vehicle d'expressió de la comunitat universitària cap als mitjans informatius. Per a desenvolupar aquesta tasca es basa en una relació directa amb els òrgans de govern i institucions de la Universitat, els diferents centres i departaments, l’administració i els serveis, els òrgans de representació i el conjunt de membres de la comunitat universitària (PAS, PDI i alumnat), i d'altra banda, els mitjans informatius, especialment locals i provincials, però també regionals, nacionals i internacionals.

L'Oficina de Comunicació manté en perfecta vigència una publitramesa (mailing) pròpia dels principals mitjans de comunicació del país i dels principals països estrangers, i també un mapa de mitjans per temes i comarques.

Manté relació diària amb més de 80 mitjans (premsa, ràdio, televisió, mitjans digitals i agències) i específica amb prop de cent.

En l'actualitat, la publitramesa de mitjans generals es compon de 194 registres, a més d’aquestes bases de dades específiques:

- Gabinets de comunicació i centres d'investigació d'universitats espanyoles
- Revistes d'economia
- Revistes d'informàtica
- Ambaixades
- Revistes d'art i disseny
- Revistes de tecnologia informàtica

A més, hi ha col·laboració amb nombrosos gabinets de premsa d'altres institucions i entitats, tant d'Alacant com de la resta d'Espanya. Hi ha també una intensa col·laboració amb ADC Dircom, l'associació que agrupa els responsables de comunicació de les empreses i institucions capdavanteres dels diferents sectors d'activitat, i també els presidents de les principals agències i consultores de comunicació que operen a Espanya. L'Oficina de Comunicació és membre de l’Associació de Gabinets de Comunicació i Investigació d'Universitats Espanyoles (AUGAG), que en l'actualitat forma part de la Comissió de Comunicació de la CRUE i també pertany a l'associació EUPRIO, d'universitats europees. A més, la directora de l'Oficina és la delegada de la UA en la comissió de comunicació i imatge de la Xarxa Joan Lluís Vives.

Entre les bases de dades destaca el manteniment de la publitramesa de la Xarxa de Gabinets de Comunicació d'Universitats Públiques, Privades i Centres d'Investigació d'Espanya, la creació i manteniment del directori de personal de la Universitat d'Alacant, una base que relaciona als responsables de tots els serveis i centres del campus.
http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/oficomu.html


· Relacions públiques amb els mitjans

Al desembre de 2005 es va organitzar el sopar anual de Nadal on es troben els mitjans de comunicació amb el Consell de Direcció de la Universitat d'Alacant. L’Oficina va dissenyar l'esdeveniment, va organitzar la publitramesa i el sopar. A més, es va encarregar dels regals institucionals i del protocol.


· Actualitat Universitària

Des del mes de gener de 2002 es va engegar la revista digital Actualitat Universitària, que ofereix cada dia, tant a l'usuari intern com extern, tota l'activitat que desenvolupa la institució a través de notes de premsa. La UA guarda, a més, tots aquests informes en la seua hemeroteca, i això proporciona un instrument de gran utilitat per a consultes posteriors i per als mitjans de comunicació, que se serveixen d'aquest suport com si fóra una sala de premsa virtual. Els periodistes de l'Oficina, Mario Sierra i Maria Rosa Mirasierras, nodreixen amb les seues notícies el contingut d'Actualitat Universitària. Marina Limiñana Gregori els dóna suport en la redacció. Els gestors de l'Oficina, Carolina Felices i Enrique Rico s'han encarregat fins al juny de 2006 del manteniment informàtic d'aquesta secció, i a partir d'aquesta data assumeixen la tasca Manuela Albiñana i M. Ángeles Cañavate.

Accessos a la pàgina d'Actualitat Universitària:

Mes Nombre d'accessos
Agost 2005
12.424
Setembre 2005
17.826
Octubre 2005
17.542
Novembre 2005
13.090
Desembre 2005
9.807
Gener 2006
10.408
Febrer 2006
12.417
Març 2006
13.811
Abril 2006
8.716
Maig 2006
12.421
Juny 2006
14.494
Juliol 2006
13.631
Agost 2006
8.511
Total accessos
165.098

 

· Rodes de premsa

Des del setembre de 2005 al setembre de 2006 s'han convocat 49 rodes de premsa oficials.
També s'han convocat altres actes oficials oberts a la presència dels mitjans i presentacions d'activitats, a més de comunicacions després dels Consells de Govern. Les convocatòries d’aquestes característiques ascendeixen a 80.
http://www.ua.es/es/informacion/ofiteccom/ruedas/index.htm

S'ha afavorit la relació directa entre els periodistes i les autoritats i membres de la comunitat universitària, siga facilitant l'accés de les institucions i membres de la Universitat als mitjans informatius, siga atenent consultes concretes dels periodistes i creant contactes entre aquests i les fonts universitàries corresponents. S'atén una mitjana de cinc consultes diàries.


· Notes de premsa

S'han enviat 445 notes de premsa als mitjans de comunicació des del setembre de 2005 al setembre de 2006:

· Any 2005:
setembre, 23; octubre, 51; novembre, 56; desembre, 33

· Any 2006:
gener, 34; febrer, 45; març, 58; abril, 21; maig, 66; juny, 36; juliol, 22; setembre,17

http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/notas/notas.html

 

· Programa Campus

El Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional va donar vida a la reedició del programa de televisió Campus Alacant durant el curs 2005. La idea del programa segueix un perfil semblant al de la seua etapa anterior, en el període 1995-1998, en el qual es van emetre prop de 300 programes amb un format de magazín que s’emetia en les televisions locals. L’elaboren l'Oficina de Comunicació, que es responsabilitza dels continguts, i el Taller d'Imatge de la Fundació General de la UA, encarregat de la realització. Es va presentar a l'equip de direcció el programa pilot la tardor de 2005 i, després d'un pla de màrqueting amb les televisions locals de la província i negociacions amb Tele Alicante, es va començar a emetre el febrer de 2006. S'edita cada dues setmanes i fins al juliol de 2006 s’havien emès 10 programes.

Les tasques que desenvolupa l'Oficina de Comunicació en el programa Campus Alacant són:

- Direcció de continguts:
L’espai tracta fonamentalment les informacions i temes que gestiona l'Oficina de Comunicació en la seua missió com a gabinet de premsa. A més, s'encarrega dels contactes i de les converses amb les emissores locals per a arribar a acords per emetre el programa de forma gratuïta. Per tant es realitza també el màrqueting d'aquest producte. Campus Alacant té el següent organigrama en l'Oficina de Comunicació: el màrqueting és a càrrec d’Eleuterio Gandía.

María Rosa Mirasieras
Funcions en Campus: dirigeix els continguts, elabora guions, produeix les notícies, redacta continguts.

Mario Sierra
Funcions en Campus: editor. La tasca de l'editor consisteix en aquest cas a seleccionar els diferents temes i el seu tractament. Proporciona a la redacció orientació, documentació i contactes previs amb les fonts, fa una revisió final de les notícies i reportatges conjuntament amb la realització del programa i organitza l’escaleta.

Marina Limiñana Gregori
Funcions en Campus Alacant: elabora guions i redacta continguts per al programa (notícies, reportatges, agenda) i dóna suport a la producció.

Programa pilot que es va presentar al Consell de Direcció la tardor de 2005:

· Exposició d'humor gràfic sobre la precarietat laboral
· IV Centenari d’El Quixot
· Selectivitat
· IV Trobada d'Investigació sobre l'Espai Europeu d'Educació Superior
· Trobada Xina-Alacant
· Con faldas y a lo loco, premi Pladur d'Arquitectura per a alumnes de l’Escola d'Arquitectura de l'Escola Politècnica Superior
· Planta pilot de química orgànica

- Campus Alacant, el teu espai a la televisió.

El programa Campus Alacant el fan de forma conjunta l'Oficina de Comunicació, que es responsabilitza dels continguts, i el Taller d'Imatge, que pertany a la Fundació General de la Universitat d'Alacant (FGUA), que el realitza.

- Contingut per programes:

· Programa 1
Febrer de 2006
Data de difusió: 23 de febrer de 2006

- Celebració del dia de Sant Tomàs d'Aquino
- III Jornada d'Innovació Tecnològica Educativa
- Setmana de l'Erotisme
- 24 Plural. Presentació de la vida cultural en la Seu de la ciutat d'Alacant
- XV Concurs Ibèric de Solucions Constructives Pladur
- Campanya de recollida de piles
- Acudit Enrique
- Avanços científics: IU de Síntesi Orgànica i Departament de Química Orgànica
- Programa d'ajudes a esportistes universitaris d'alt nivell

· Programa 2
Març de 2006
Data de difusió: 9 de març de 2006

- Pla d’investigació: ajudes a la investigació, el desenvolupament i la innovació
- Gestió estratègica
- Sant Ramon de Penyafort
- Setmana Cultural de l'Escola Politècnica Superior
- Activitats de la Fundació L’Alcúdia per a promocionar la Dama d'Elx
- Vox Pop: aparcaments al Campus
- Acudit Enrique
- Daniel Viglietti
- Orient en la Universitat. Mostra El Llegat de Sharaku

· Programa 3
Març de 2006
Data de difusió: 23 de març de 2006

- Planta fotovoltaica
- XIV Saló Internacional de l'Estudiant i de l'Oferta Educativa AULA
- 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora
- Seminari Internacional Comerç Mundial i Desenvolupament Humà Sostenible
- Observatori de la Discapacitat: Jornades per la Igualtat d'Oportunitats
- Exposició Clàssics i més, per l'editorial Barcino
- VI Mostra d'Humor Social

· Programa 4
Abril de 2006
Data de difusió: 6 d'abril de 2006

- Festival Mundial de les Joventuts Socialistes
- Jornada de debat sobre l'Estatut valencià
- Presentació de la Unitat per a l'Educació Multilingüe (UEM)
- Curs Detenció a les víctimes de la violència de gènere
- III Conferències-col·loquis sobre els Estudis de la Universitat d'Alacant i Eixides Professionals
- L'Arxiu de la Democràcia i l’exposició que va fer el Club Información
- X Seminari entre Cinema i Literatura: Traços del Cinema Espanyol II
- Curs El Moviment Olímpic. Principis d'actualitat

· Programa 5
Maig de 2006
Data de difusió: 11 de maig de 2006

- VIII Marató d'Ocupació i Autoocupació (GIPE)
- Oferta de titulacions, III Conferències-col·loqui sobre els estudis de la UA i eixides professionals
- VIII Setmana Universitat i Escola Rafael de Vera Ferré
- Investidures honoris causa
- Certificats de qualitat per a les plantes pilot
- II Curs Ciència i Societat
- Vox Pop: és possible compaginar estudis universitaris amb l’esport d'elit?
- Setmana Cultural de Primavera

· Programa 6
Maig de 2006
Data de difusió: 25 de maig de 2006

- Exposició Deu anys de seus
- 10è aniversari de la web de la UA
- Presentació dels cursos d'estiu Rafael Altamira 2006
- Dia d'Europa
- I Trobada Multidisciplinar de Bioenginyeria i Informàtica Mèdica
- Jornades Lluita contra la Desertificació a la Comunitat Valenciana
- Jornada de clausura de les lligues internes 2006
- Exposició dels artistes Eduardo Infant i Pablo Bellot
- Documental Pepe Calvo dins la serie ‘Creart’
- Commemoració de l’any de Mozart, per l'Orquestra Filharmònica de la Universitat d'Alacant (OFUA)

· Programa 7
Juny de 2006
Data de difusió: 8 de juny de 2006

- Selectivitat, juny de 2006
- Vox Pop: estàs nerviós o no quan arriben els exàmens?
- Jornades tècniques ZEPIM de Nacions Unides
- Medicina genòmica
- Manual pràctic de ceràmica romana en valencià i maleta didàctica
- Seminari Historia de l'Enginyeria i de la Gestió de l'Aigua
- Quadre dels números de l'ONCE del 28 de maig
- Lliurament de premis de la II Edició Gincanet
- La llum de les imatges, CD de música

· Programa 8
Juny de 2006
Data de difusió: 22 de juny de 2006

- Certificat de Qualitat per a la Biblioteca Universitària
- Vox Pop: ús de la Biblioteca General
- IV Jornades sobre Xarxes d'Investigació en la Docència Universitària
- Diumenge cultural
- Escola Universitària d'Òptica
- Aprofitament i ús de l'aigua en la jardineria del Campus
- Antàrtida
- XXIV Campionat Nacional de Futbol Sala PAS Universitari

· Programa 9
Juliol de 2006
Data de difusió: 6 de juliol de 2006

- Investidura de doctor honoris causa de Muhammad Yunus
- Foguera SIGA/SEU Racó Consell d'Alumnes UA
- Jornades Risc Químic en la Vida Quotidiana
- Beca Erasmus Laura Soler
- Vox Pop: què opinen els estudiants de la UA de les beques Erasmus?
- L'edifici del Centre de Tecnologia Química (CTQ)
- Exposició de premis dels concursos del Secretariat de Cultura

· Programa 10
Juliol de 2006
Data de difusió: 20 de juliol de 2006

- Primera pedra de l’edifici Serveis Tècnics del Parc Científic
- I Jornades Nacionals de Relacions Públiques
- Senyalètica
- Escola d'Estiu 2006
- Pati de la Ciència
- Vox Pop: què fas quan tens vacances?
- Taller de robots Aibos, cursos d'estiu Rafael Altamira
- Signatura del conveni entre la UA i el Casino d'Alacant

- Difusió

Cada quinze dies es remeten les còpies, en format DVD, a les televisions de la província d'Alacant que a continuació detallem:

· RTV Agost (Agost)
· Canal 37 Onda Mariola (Alcoi)
· RTV Alfàs (l’Alfàs del Pi)
· Canal 37 TV d'Alacant (Alacant)
· Localia TV Alacant (Alacant)
· Canal 37 Televisión Vega Baja (Almoradí)
· Tele Aspe (Asp)
· TV Banyeres (Banyeres de Mariola)
· Canal 55 TV Marina Baixa (Benidorm)
· Televisión Benidorm (Benidorm)
· Tele Callosa (Callosa del Segura)
· Canal 27 Calp (Calp)
· Canal 39 TV Intercomarcal (Biar)
· Tele Crevillent (Crevillent)
· Localia Televisió Elx (Elx)
· TeleDama (Elx)
· Tele Elx (Elx)
· Tele Elda (Elda)
· Viure Televisió (Elda)
· TV Guardamar (Guardamar del Segura)
· Telemonforte (Monfort)
· TV Monòver (Monòver)
· Tele Novelda (Novelda)
· Canal 37 Televisió Marina Alta (Ondara)
· TV Onil (Onil)
· Tele Orihuela (Oriola)
· Canal 34 Vega Baja TV (Oriola)
· Tele Petrer (Petrer)
· Canal 43 TV (Petrer)
· TV Horadada (Pilar de la Foradada)
· Tele Pinós (el Pinós)
· Televisió San Miguel (Sant Miquel de les Salines)
· TV Costablanca TV Torrevieja (Torrevella)
· Canal 40 (Torrevella)
· TV Vilera (la Vila Joiosa)
· Televisión Villena Canal 28 (Villena)

Una quantitat significativa de còpies es reserva per a enviaments al Rectorat, als vicerectorats i altres compromisos.

- Participants en els programes Campus Alacant:

· Vicerectorat d'Alumnat:

- Centre de Suport a l'Estudiant (CAI)
- Secretariat d'Accés

· Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea

· Vicerectorat d'Estructura i Desenvolupament Institucional:

- Secretariat de Promoció del Valencià

· Vicerectorat d'Extensió Universitària:

- Secretariat de Cultura
- Oficina d'Esports
- Secretariat d'Extensió Universitària (Seu de la ciutat d'Alacant)

· Vicerectorat d'Infraestructures i Ampliació del Campus:

- Secretariat de Gestió, Seguretat i Qualitat Mediambiental

· Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació:

- Serveis Tècnics d'Investigació

· Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional:

- Gabinet d'Imatge i Comunicació Gràfica

· Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa

· Gerència

· Fundació General de la Universitat d'Alacant

- Taller d'Imatge
- Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPE)
- Museu de la Universitat d'Alacant (MUA)
- Universitat d'Estiu Rafael Altamira
- Biblioteques (SIBID)

· Facultat d'Econòmiques:

- Vicedeganat de Pràctiques en Empresa
- Departament de Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica

· Facultat de Ciències:

- Institut Universitari de Síntesi Orgànica
- Institut Universitari d'Investigació (CIBIO)
- Departament de Química Orgànica
- Secretariat d'Instrumentació Científica i Tecnologia
- Departament d'Ecologia
- Departament de Física Aplicada
- Departament de Biotecnologia

· Facultat de Dret:

- Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat

· Facultat d'Educació

· Facultat de Filosofia i Lletres:

- Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina
- Institut Universitari de Filologia Valenciana
- Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional

· Escola Politècnica Superior:

- Departament de la Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
- Departament d'Enginyeria Informàtica i Computació
- Departament de Tecnologia Informàtica i Computació.
- Departament d'Expressió Gràfica i Cartografia
- Arquitectura

· Escola Universitària d'Òptica i Optometria:

· Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència (abans Departament de Salut Pública)

· Consell d'Alumnes:

- Oficina Verda

· Biblioteca Universitària SIBID

· Restaurant La Charca

· Servei de Jardineria

Logotip del programa de televisió Campus Alicante

Logotip del programa de televisió "Campus Alicante"

Enrique Pérez, cap del Gabinet d’Imatge i Comunicació Gràfica de la UA, ha col·laborat en el programa amb un espai breu d’humor gràfic animat, que s’ha emès en quasi tots els números.

En la comprovació i correcció dels continguts en valencià intervé activament el Servei de Promoció del Valencià de la Universitat d'Alacant:
http://www.ua.es/spv/index.html

- Programa de ràdio en la Cadena Ser: "La Finestra Universitària"

Des de setembre de 2003 l'Oficina de Comunicació s'encarrega de la realització d'un programa de ràdio setmanal sobre activitat universitària. La Cadena Ser a Alacant es va oferir com a receptora d'aquests continguts, i va batejar l'espai com La Finestra Universitària, que s'ha emès fins avui tots els dimarts des del dia 14 d'octubre de 2003, en el 91.7 de la FM, de 19 a 19.45 h. Per part de la UA ho coordina Maria Rosa Mirasierras i per part de la Ser el periodista Gabi Martínez. Des d’aleshores s'han fet 122 programes en els quals s'han difós les activitats institucionals, d'investigació i cultura de la UA.

 

· Dossier de Premsa

Gràfic de les notícies recollides per anys

 

Gràfic de les pàgines de titulars llegides per anys

 

Gràfic de les pàgines de notícies llegides per anys

 

Gràfic de l'espai en MB de les notícies aparegudes per anys

 

· Arxiu/Hemeroteca

El Gabinet manté al dia un arxiu/hemeroteca amb els retalls de premsa relatius als múltiples aspectes de la vida universitària d'Alacant. Aquest arxiu, que pot consultar tota la comunitat universitària, s'enriqueix diàriament amb dotzenes de nous documents. L'Oficina de Comunicació conserva un arxiu/hemeroteca que conté documents periodístics des d'abans de la creació del Centre d'Estudis Universitaris.

Aquest dossier l’elabora diàriament l'Oficina de Comunicació en col·laboració amb el Servei d'Informàtica a través de la xarxa del Campus. És un dels continguts més visitats de la web de la UA. Va començar a funcionar el maig de 1997. Consisteix en una selecció de notícies universitàries que vénen del buidatge diari d'un cert nombre de periòdics (ara per ara són vuit): Información, La Verdad, Las Provincias, les edicions de la Comunitat Valenciana de l’ABC, El País i El Mundo, i també el Mini Diario de la Comunidad Valenciana i el periòdic Levante de Alacant. També s'inclouen ocasionalment retalls d'algunes revistes o números especials dedicats a la Universitat, la ciència o la investigació.

De digitalitzar els retalls i col·locar-los en la xarxa se n’ocupen els gestors. Fins que els han traslladat a altres unitats, aquests han sigut Carolina Felices Márquez i Enrique García Rico. Després s’hi han incorporat dos nous gestors, Manuela Albiñana i M. Ángeles Cañavate.

El dossier, que apareix en la secció d'informació i notícies de la web institucional, pot consultar-se retrospectivament i s’hi poden fer recerques de titulars per paraules clau.

La selecció de les notícies es basa en diferents criteris. D’una banda hi ha les relatives a la vida acadèmica, investigadora i cultural de la Universitat d'Alacant. També es recullen les que són de tipus general i informen sobre el desenvolupament de les universitats i centres d'investigació del país. Des de la pàgina web de l'Oficina de Comunicació també es pot accedir a altres mitjans en paper o virtuals. En aquest darrer cas trobem enllaços (links) per a accedir als dossiers en Internet d'altres gabinets de premsa de les universitats espanyoles.

Simultàniament, l'Oficina de Comunicació segueix guardant l'arxiu/hemeroteca en paper premsa, per índex temàtic, perquè qui vulga el puga consultar.

 

· Centres i serveis amb els quals hem col·labotat

La Facultat de Dret, la de Filosofia i Lletres, la de Ciències, la d'Educació, l’Escola Universitària d'Infermeria, la d'Òptica i Optometria, la de Treball Social, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, l’Institut d'Economia Internacional, l’Institut de Criminologia, l’Institut de Ciències de l'Educació, l’Institut Universitari de Geografia, l’Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals, el Departament de Dret Penal, l’Escola Politècnica Superior, la Facultat d'Econòmiques, el Consell Social, la Fundació L’Alcúdia, la Fundació General de la UA, el Departament de Dret Constitucional, el d'Estudis Jurídics de l'Estat i de l'Empresa, el de Geografia Humana, el d'Anàlisi Geogràfica Regional, l’OTRI, el Servei de Publicacions, el Secretariat d'Esports, el Secretariat de Cultura, el Secretariat d'Extensió Universitària, l’Oficina de Seus Universitàries, el CIBIO, les seus d'Alacant, Oriola, Cocentaina, Xixona, Villena, Biar i Benissa (als Cursos d'Estiu, Primavera i Hivern), la Seu de Finestrat, el SIBID, la Comissió de Doctorat, el Departament de Construccions Arquitectòniques, el Servei d'Informàtica, Magister Lvcentinum, el màster en Comerç Exterior, l’Escola de Negocis, la Secretaria General de la Universitat, els departaments de Sociologia I i Sociologia II, el de Salut Pública, el Centre d'Estudis sobre la Dona, la Sala d'Exposicions, el GIPE, el Secretariat d'Accés a la Universitat, el Taller d'Imatge, el Departament de Filologia Hispànica, el de Filologies Integrades, el d'Història Moderna, l’Oficina de Promoció del Valencià, el Col·legi Major, el Departament de Química Orgànica, els sindicats CCOO i UGT, el Departament de Filologia Anglesa, el Consell d'Alumnes, el Secretariat de Suport a l'Estudiant, el Departament d'Història Antiga, el Defensor de l'Universitari, el Departament d'Ecologia, el de Matemàtiques, el de Dret Processal, el de Dret del Treball, el de Ciències del Mar i Biologia, la Societat de Relacions Internacionals, el Secretariat d'Organització d'Espais, l’Equip de Govern i Vicerectorats, la Xarxa d'Universitats Institut Joan Lluís Vives, les Jornades d'Economia Espanyola, el Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti, l’Oficina de la TIU, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. A més, es dóna suport mediàtic i d’assessoria a la Seu Universitària d’Alacant, al Museu de la Universitat i al Departament de Biotecnologia, a l’Estació Científica Font Roja Natura.

D’altra banda es col·labora en la part de periodisme, amb l'enviament de notes de premsa, amb la xarxa Universia.net i amb la Xarxa d'Universitats Institut Joan Lluís Vives, tant en el contingut dels capítols del programa de televisió Campus 33, com en l'enviament de notes per a Vilaweb. També es desenvolupa una col·laboració específica amb el programa Innova2 de RTVE per a l'elaboració de reportatges de divulgació científica.

La cobertura informativa dels convenis signats per la Universitat d'Alacant amb diverses empreses i institucions ha requerit en general un acord amb aquestes entitats pel que fa al tractament periodístic que cal donar en aquests actes. Per a fer-ho, l'Oficina de Comunicació ha actuat en coordinació amb aquestes firmes o institucions: Fertiberia, Hormigones Martínez, Instituto Bernabéu, Clínica (IVI), Fundació Manuel Peláez Castillo, ONCE, Grupo Marjal, Asociación del Terciario Avanzado, Ajuntament d’Ibi, el Centro Ginecológico Alicantino, Holcim España, Biofuel Systems i l’Institut de Tecnologia Elèctrica, entre d’altres.

D’altra banda, la Secretaria de l'Oficina de Comunicació ha atès durant el curs anterior un total de 600 consultes telefòniques, de les quals s’ha resolt la majoria. Provenen de periodistes locals i nacionals, i també de professors de la Universitat.

 

· Campanyes de comunicació

- Per al Vicerectorat d'Alumnat es fa cada any una campanya de captació d'alumnes. L'estratègia d’aquesta campanya es dissenya conjuntament amb el Vicerector d'Alumnat i implica la redacció del contingut dels missatges publicitaris, l’elaboració de textos, la gestió del disseny dels fullets i pòsters amb el Gabinet d'Imatge Gràfica, i el control de la distribució d’aquestos pel Campus, la campanya de publicitat i la campanya mediàtica. Es fa sempre el seguiment de la difusió mediàtica de la prova de selectivitat, de la preinscripció i de les dates de matriculació i de la redacció de la carta que el rector envia cada any als pares dels alumnes de nou ingrés.

- Per al Vicerectorat d'Extensió Universitària s'ha elaborat la campanya publicitària i mediàtica de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira. Durant tot el mes de juliol els periodistes de l'Oficina s'encarreguen de la presentació i de l'actualitat informativa dels 25 cursos que s’han impartit durant tres setmanes del juliol de 2006. Des de l'Oficina es redacten i s’emeten notes de premsa, s'organitzen dues rodes de premsa diàries i es gestionen les trobades diàries amb la Cadena Ser Ràdio Alacant.

- Per al Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa s'ha fet una campanya d'adquisició d'ordinadors portàtils.

- Per al Vicerectorat d'Harmonització Europea i Qualitat s'ha dissenyat una campanya per a la difusió dels màsters oficials que s'implantaran en el Campus. La campanya inclou publiinformació (publicity), redacció de notes de premsa en general, publicitat, pàgina web, i elaboració de fullets i expositors desplegables.

- Per al SIBID, una campanya de difusió del certificat de Qualitat d’ANECA.

- Per al Vicerectorat d'Investigació es fa la gestió i s’elaboren els continguts de la difusió del Parc Científic de la Universitat d'Alacant en la revista Apte Techno, que edita l'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya. Durant tot el curs 2006 s'han enviat dos articles, s'ha dissenyat un anunci i està redactant-se l'article per al número que s'editarà la tardor de 2006.

- Per al Vicerectorat d'Infraestructures i Ampliació del Campus s'ha treballat en la comunicació del projecte de recollida selectiva de piles anomenat Posa'm les Piles, en col·laboració amb la Oficina Verda del Consell d'Alumnes.

- M. Rosa Mirasierras ha redactat el guió del vídeo promocional del nou equip de direcció, que es fa actualment amb el Taller d'Imatge de la UA.

 

· Consells de Govern

Després de cada Consell de Govern, tant ordinari com extraordinari, l'Oficina de Comunicació ha organitzat rodes de premsa. El portaveu ha sigut el Vicerector de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional. A més, al final dels consells s'envien sempre resums dels assumptes que s’han acordat.

 

 

 

Àrea de publicacions institucionals

Responsable tècnic: Mario Sierra Claver

S’han fet edicions en anglès i en espanyol del fullet general de la UA. Això ha implicat revisar i actualitzar el contingut de la primera edició en valencià i en castellà.

S'ha iniciat l'elaboració d'un fullet destinat específicament a la distribució en universitats estrangeres. El motiu és el desenvolupament d'activitats internacionals d’algunes universitats que poden motivar els seus alumnes a cursar estudis en la UA. El contingut, en principi, inclourà dades generals sobre la nostra institució, els estudis que s’hi poden cursar, els requisits per a l'ingrés d'estudiants estrangers, els programes en anglès, els programes d'intercanvi possibles, els cursos d'espanyol per a estrangers, el cost mitjà de la matrícula, les despeses d'allotjament i manutenció i altres informacions pràctiques.

D’altra banda s'ha redactat el reportatge sobre la UA per a la publicació Alicante Estilo, editada per l'Ajuntament d'Alacant, que es distribueix com a llibre de luxe i prestigi entre institucions i empresaris.

L'Oficina de Comunicació manté des de la seua creació, el 2004, la Guia d'experts de la Universitat d'Alacant. Aquesta guia, feta en col·laboració amb el Servei d'Informàtica, té la finalitat de servir d'orientació als mitjans informatius en la recerca d'experts sobre temes científics per a elaborar informacions o fonamentar opinions. Els professors o professores hi figuren voluntàriament. Participen en aquesta guia 250 professors i investigadors de la UA. La recerca d'experts es pot fer per noms o per especialitats, de les quals hi ha unes 800.

 

· Publicacions

L'Oficina de Comunicació ha donat suport i assessoria a diversos departaments i unitats, tant per a la incorporació gradual de la identitat visual corporativa com per a l’elaboració de fullets divulgatius o campanyes d'imatge, campanyes publicitàries i contactes amb els mitjans de comunicació.

 

 

 

Àrea de comunicació publicitària

Responsable tècnic: Eleuterio Gandía

L’àrea de Comunicació Publicitària ofereix a la comunitat universitària els serveis següents:

- Assessorament publicitari sobre el contingut dels missatges, mitjans i suports aconsellables d’acord amb l'audiència i el públic objectiu al qual volen dirigir-se, i també sobre formats i requisits d'imatge derivats de la identitat visual corporativa de la UA.

- Acords amb els mitjans sobre descomptes especials.

- Elaboració de propostes i pressupostos per a campanyes concretes.

- Elaboració de missatges i gestió del disseny gràfic.

- Gestió de reserva d'espais, tramitació d'ordres publicitàries i remissió d'anuncis perquè es publiquen o s’emeten.

- Seguiment de la publicació o emissió amb arxiu d'originals per a consultar-los.

- Comprobació i control de facturació.

- Elaboració d'estudis publicitaris d'altres universitats.

- Elaboració d'informes sobre campanyes.

- Manteniment d'arxiu i bases de dades d'insercions publicitàries.

 

· Activitats realitzades des de l’1 d'octubre de 2005 fins al 31 d'agost de 2006

Anuncis contractats amb la premsa, per mesos:

Mes Nombre d'anuncis
Setembre 2005
20
Octubre 2005
30
Novembre 2005
19
Desembre 2005
22
Gener 2006
21
Febrer 2006
33
Març 2006
30
Abril 2006
10
Maig 2006
24
Juny 2006
41
Juliol 2006
22
Agost 2006
4
Total anuncis
276

 

Presència publicitària de la universitat d'Alacant en la premsa:

Mes Dies de presència
Setembre 2005
7
Octubre 2005
10
Novembre 2005
13
Desembre 2005
9
Gener 2006
12
Febrer 2006
16
Març 2006
20
Abril 2006
6
Maig 2006
12
Juny 2006
20
Juliol 2006
17
Agost 2006
2
Total dies presència
144

 

 

 

Àrea de comunicació interna

Responsable tècnic: Rodolfo Martínez Gras

Competències:

- BOUA – Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant
http://www.boua.ua.es/

El Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant recull les disposicions dels òrgans de govern d'aquesta institució. El seu caràcter informàtic permet que la comunitat universitària accedisca ràpidament al seu contingut i aprofite els avantatges de les eines de recerca. L’elaboració és a càrrec de l’àrea de Comunicació Interna de l'Oficina de Comunicació i del Servei d’Informàtica, sota la direcció i supervisió de la Secretaria General i el Vicerectorat d'Estructura i Desenvolupament Institucional.

Dades estadístiques sobre el BOUA des del 31 de març fins a l’11 de setembre de 2006:

· Va començar el 31 de març de 2006
· S'han publicat 31 números
· S'han publicat 129 acords, convocatòries i resolucions
· S'han rebut més de 20.517 consultes
· Hi ha 175 persones subscrites

- Comunicació electrònica:

La constant implantació i el desenvolupament de les noves tecnologies en la Universitat d'Alacant ha provocat un increment en la demanda d’informació i comunicació digitals. Gràcies a una planificada implantació d'infraestructures, espais web i formació del personal s'ha aconseguit desenvolupar un servei de comunicació electrònica que fomenta la participació del personal. La descentralització del servei permet que qualsevol membre de la comunitat universitària puga informar o comunicar sobre qüestions que siguen susceptibles de ser transmeses a la resta de la comunitat universitària.

Dades estadístiques:

· Actualment, el servei de comunicació electrònica emet els seus missatges a 36 tipus de públics diferents, que pertanyen tots a la comunitat universitària.

· Cal destacar que des de setembre de 2005 fins a l’11 de setembre de 2006 s'han fet 577 accions comunicatives en les quals s'han utilitzat els suports següents:

- Apartat última hora del web de la UA
- Llistes de distribució de l'administrador de correu
- Pàgina de novetats del web de la UA
- Tauler d'anuncis del web de la UA
- Publicacions electròniques de la UA
- Altres mitjans de difusió electrònica

La selecció dels canals es fa segons criteris de pertinència del missatge i del públic objectiu a què vaja dirigit.

· Informació sobre el procés de publicació de comunicats interns:
http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/comelec3.html

· Esquema del procés:
http://www.ua.es/es/informacion/ofiteccom/esquema.html

- Comunicació en les marquesines del Campus
http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/ci/marquesinas.html

Planificació i gestió de difusió publicitària en les marquesines del Campus. Des del mes d'octubre de 2005 s'han dut a terme aquestes campanyes:

· Campanya institucional: serveis per a l'alumnat
· Campanya institucional: En XARXA’t amb la UA
· Campanya institucional: Posa'm les Piles
· Campanya institucional: Així no anem a Cap Lloc
· II Curs de Ciència i Societat
· II Seminari Internacional sobre Migracions
· Cursos d'Estiu 2006 de la Universitat d'Alacant
· 10è Aniversari del web de la UA

- La Finestreta de Suggeriments
http://www.ua.es/ventanilla/valenciano

L’àrea de Comunicació Interna planifica, dissenya i gestiona el servei de comunicació ascendent d’arreplega de suggeriments, queixes i reclamacions anomenat La Finestreta de Suggeriments. Aquesta bústia digital s'ha consolidat com a instrument de comunicació interna a la Universitat d'Alacant des que es va crear l’any 1998.

Com a dades estadístiques destacarem que des de setembre de 2005 fins a l’11 de setembre de 2006 s'han gestionat 484 consultes que venien de la bústia de la Finestreta de Suggeriments.

- Web de l'Oficina de Comunicació
http://www.ua.es/va/informacion/ofiteccom/oficomu.html

Disseny, gestió i manteniment del web de l'Oficina de Comunicació.

- Participació en la comissió del web corporatiu de la UA
http://www.ua.es/va/internet/comite/index.html

Participació en la comissió del web corporatiu de la UA. Això implica la participació activa en les reunions quinzenals de la comissió, i també l'execució i resolució de determinades qüestions relacionades amb les polítiques estratègiques del web de la UA.

- Projecte: La Teua

Televisió de la Universitat d'Alacant

Què és La Teua?
És el canal intern de TV de la Universitat d'Alacant.

Per què La Teua?
Per diverses raons:

· És l'acrònim de la Televisió de la Universitat d’Alacant.
· Teua implica que el receptor la sent com a pròpia. Això és el que volem que senta la comunitat universitària. La Teua és un canal intern de televisió que va dirigit a l'alumnat, al PAS i al PDI que emet continguts d'interès per a aquests destinataris interns.

Quins continguts emetrà La Teua?
Continguts:

· Convocatòries de beques, d'ajudes, de premis, etc. (sense so).
· Informació sobre esdeveniments que es fan en el Campus i en les seus de la UA (sense so).
· Espots promocionals de la UA, i també de centres, serveis o esdeveniments relacionats amb la UA.
· Minireportatges i entrevistes que s'hagen fet per al programa Campus.
· Connexions a projeccions de videoconferència. Exemples: l’eclipsi anul·lar, obertures de curs, esdeveniments de la UA en altres seus, etc.

Com es produiran aquests continguts?
En la fase pilot, l'Oficina de Comunicació prepararà una presentació diària (amb el Power Point) d'una durada aproximada de 20-30 minuts en la qual s'intercalaran els continguts que hem exposat més amunt.
La presentació s'emetrà en bucle durant tot el dia.

Quant costa implantar La Teua?
Els costos en la fase pilot d'implantació se centren a invertir en pantalles de televisió que s’adeqüen a aquest mitjà.

Personal:
L'Oficina de Comunicació disposa de personal qualificat per a mantenir els continguts en aquesta fase pilot d'implantació.
No cal personal tècnic especialitzat d'un altre tipus.

Qui manté La Teua?
En la fase pilot d'implantació, l'Oficina de Comunicació disposa de personal qualificat per a mantenir els continguts.