Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

QUALITAT

 

· Programa d'Avaluació Institucional
· Avaluació del professorat
· Avaluació dels serveis
· Altres avaluacions docents
· Formalització d'estadístiques i qüestionaris de diferents organismes
· Enquestes fetes
· Coordinació del procés d'implantació i desenvolupament del SIUA
· Desenvolupament d'accions formatives relacionades amb la gestió de la Qalitat i l'EEES

 

 

 

Programa d'Avaluació Institucional

El Programa d'Avaluació Institucional o Avaluació per a la Millora de les Titulacions constitueix la continuació dels plans nacionals de qualitat de les universitats. A través d'aquest programa, l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) fa diagnòstics dels ensenyaments que permeten obtenir un títol oficial per a facilitar la presa de decisions, millorar-ne contínuament la qualitat i preparar-los per a la seua acreditació.

Titulacions avaluades dins del programa de la ANECA:

- Llicenciat en Dret
- Llicenciat en Ciències del Treball
- Ddiplomat en Relacions Laborals

 

 

 

Avaluació del professorat

Juntament amb l'avaluació de titulacions i l'avaluació dels serveis, un altre dels pilars fonamentals de la millora de la qualitat universitària és l'avaluació de la docència a través de les enquestes que es fan als alumnes.

Durant el curs acadèmic 2005-2006 s'han dut a terme enquestes obligatòries per a la totalitat de les assignatures i grups de matèries impartides a la UA.

En el primer quadrimestre es van fer 35.518 enquestes en assignatures teoricopràctiques i enquestes en assignatures pràctiques. En total, 910 professors van ser enquestats almenys una vegada durant aquest període.

En el segon quadrimestre es van fer 34.747 enquestes en assignatures teoricopràctiques i enquestes en assignaturas pràctiques. En total, 1.156 professors van ser enquestats almenys una vegada durant aquest període.

 

 

 

Avaluació dels serveis

La millora constant de la qualitat universitària no es limita a l'àmbit de l'ensenyament, sinó que necessàriament ha d'incloure tots els elements del sistema. Per aquest motiu, seguint la metodologia adaptada del model EFQM, s’avaluen els serveis en l'àmbit de la gestió de la Universitat.

Serveis avaluats:

- Arxiu i Registre
- Alumnat
- Control de Gestió
- Gestió Acadèmica
- Jurídic
- Publicacions
- Gestió de la Investigació
- Transferència de Tecnologia
- Infraestructures i Serveis

 

 

 

Altres avaluaciones docents

- Avaluació del professorat del Curs d'Aptitud Pedagògica, organitzat per l'Institut de Ciències de l'Educació.

- Durant el curs 2005-2006 s’han avaluat aspectes concrets i el grau de satisfacció sobre la docència en determinats grups:

· Docència en anglès
· Docència en valencià
· Practiques assistencials d'infermeria
· Projecte experimental (alumnes de 3r curs de Treball Social)

 

 

 

Formalització d'estadístiques i qüestionaris de diferents organismes

- Enquesta de conjuntura laboral del Ministeri de Treball i Afers Socials.
- Enquestes de professorat, alumnat i PAS del Consell de Coordinació Universitària.
- Enquestes de recerca i pressupost de l'Alt Consell Consultiu Valencià.
- Informes per a la CRUE sobre alumnat, recursos humans, recursos materials, recerca i indicadors generals.
- Enquestes de l'Institut Nacional d'Estadística sobre costos laborals, estructura salarial, ensenyament universitari, avanç matrícula, proves d'accés, R+D+I, comerç internacional, residus.

 

 

 

Enquestes fetes

- Enquesta a egressats:
sobre la situació en el mercat laboral i sobre la demanda de formació entre els titulats del 2000-2001 al 2004-2005.

- Enquesta de satisfacció de l'alumne:
es pretén mesurar la satisfacció que expressa l'alumne amb el programa formatiu com a resultat d'una enquesta de satisfacció a una mostra significativa. Es va fer entre els alumnes de les titulacions de Dret, Ciències del Treball i Relacions Laborals.

- Enquesta de satisfacció dels egressats:
es tracta de mesurar la satisfacció que expressen els titulats amb els coneixements rebuts i les competències desenvolupades pel programa. Es va fer als titulats de Dret, Ciències del Treball i Relacions Laborals.

- Enquesta de satisfacció d’empleadors:
mesura la satisfacció que expressen els empleadors i altres grups d'interès amb els coneixements adquirits i les competències desenvolupades pels titulats. Feta entre els empresaris i les institucions que han acollit titulats de Dret, Ciències del Treball i Relacions Laborals.

- Enquesta de satisfacció laboral:
feta entre el personal adscrit als serveis universitaris immersos en el procés d'avaluació de serveis.

- Enquesta de satisfacció d'usuaris dels serveis universitaris:
feta entre els usuaris dels serveis universitaris immersos en el procés d'avaluació de serveis.

 

 

 

Coordinació del procés d'implantació i desenvolupament del SIUA

En col·laboració amb el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa es duen a terme accions per a:

- Definir i executar el projecte per a la seua posada en marxa efectiva amb la finalitat que la UA puga disposar d'un sistema d'informació adequat que abrace totes les àrees de la institució. Tot això, a través del Comitè de Seguiment del Projecte i de la participació en els diferents grups de treball que aborden cadascuna de les àrees implicades.

- Com a complement d’aquest projecte s'elabora La UA en Xifres, informació bàsica i genèrica sobre la UA a la disposició de qualsevol interessat a través de la web de la Universitat. De la mateixa manera, i a través de la Unitat Tècnica de Qualitat, es faciliten les dades estadístiques sol·licitades pels usuaris interns de la institució, i també als externs autoritzats degudament.

 

 

 

Desenvolupament d'accions formatives relacionades amb la gestió de la Qualitat i l'EEES

- Curs de "Gestió de la qualitat dels serveis universitaris".
- Jornades i tallers de treball per a la implantació de les cartes de serveis en la UA.
- Mòdul "Qualitat i avaluació institucional" en els cursos de promoció laboral del PAS.
- Mòdul "Avaluació i certificació de la qualitat" en el curs Dimensió Europea de l'Educació Superior.
- Taller de treball sobre la gestió de processos dirigit al personal de diferents serveis.