Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

GESTIÓ D'ESPAIS

 

· Normatives de Gestió d'Espais
· Modificació i/o Adecuació de l'ús d'espais de la Universitat
· Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada
· Ús d'espais per entitats externes i internes

 

 

 

Normatives de Gestió d'Espais

La importància d’una gestió eficient dels espais del campus ha dut aquest Vicerectorat a donar un èmfasi especial a normalitzar els aspectes que es relacionen amb les activitats que impliquen utilitzar sales, aules, espais interiors, etc. dins del nostre Campus. Entre aquestes cal destacar:

a) Normativa per a llogar o cedir espais de la UA a entitats, tant externes com internes.

Fins ara la cessió o el lloguer d’espais interiors (aules, sala, etc.) a usuaris externs i interns presentava un ventall de situacions diferents quant als termes en què es duia a terme el procés administratiu.

En aquest sentit, els òrgans i serveis responsables van introduir l’any passat una normativa d’actuació per a sistematitzar i agilitar aquest procés.

La normativa es divideix en quatre parts:

- Un protocol intern d’actuació que facilite i aclarisca el procés de lloguer als òrgans i serveis de la Universitat d’Alacant implicats. Actualment l’aplica la Unitat de Gestió d’Espais.

- El contracte de lloguer o cessió d’espais amb la legislació actualitzada.

- Un procediment i un reglament específic per al paranimf que es poden consultar en la pàgina web de la Unitat de Gestió d’Espais.
http://www.ua.es/va/servicios/gest.acad/gest.esp/alquileres_normativa.html

- Una aplicació web de comprovació de disponibilitat d’espais i un formulari web de sol·licitud de lloguer d’espai, que desenvoluparà el Servei d’Informàtica i estarà en funcionament en un espai de temps breu.

b) Procediment per a actualitzar i mantenir els espais.

L’ampliació del campus de la UA és, sens dubte, un repte per al pròxim curs acadèmic i per al futur. Un pas previ necessari per a planificar aquest procés d’ampliació i d’optimització d’espais en la UA és una utilització correcta de la informació espacial en la nostra Universitat (estances, usos que se’n fa, ocupació, inventari, etc.). Durant aquest curs acadèmic s’ha dut a terme el procediment que ha conduït a actualitzar els espais i la seua ocupació dins de la base de dades SIGUA. Al mateix temps es va iniciar un procés semblant en relació amb el material inventariable. D’aquesta manera, la integració de tota aquesta informació dins del Sistema d’Informació Geogràfica de la UA (SIGUA), juntament amb un nou model de gestió d’espais que servisca com a referent a l’hora de decidir quins centres o unitats tenen dèficit o superàvit d’espais permetrà no solament aprofitar millor els espais edificats actuals, sinó també prioritzar i planificar els edificis dins de la zona d’ampliació.

 

 

 

Modificació i/o Adecuació de l'ús d'espais de la Universitat

a) Espais docents

Durant el curs acadèmic 2005-2006 s’ha posat en evidència la necessitat d’espais docents tant per a títols oficials com per a altres estudis oferits per la Universitat d’Alacant, a causa de l’increment d’aquests, del nombre d’alumnes i de la desaparició d’algunes aules per remodelació d’usos.

Per això s’ha continuat el procés de centralització de la informació d’espais docents dins de l’eina UNIVERSITAS XXI (UXXI), amb una insistència especial a aconseguir que el nivell de detall d’informació que s’hi introduïsca siga el màxim possible. Aquest fet, encara que ha motivat un esforç addicional per als centres, departaments i la Unitat de Gestió d’Espais, serà fonamental amb vista a la planificació d’espais docents per al curs pròxim, ja que permetrà optimar la distribució geogràfica d’aules, la distribució dels horaris i la cessió d’espais docents a les titulacions oficials i altres activitats a partir de les seues necessitats reals.

A la Taula 1 presentem l’assignació inicial de torns segons els centres i a la Figura 1 la seua dispersió geogràfica per al curs 2006-2007. Durant aquest curs es treballarà per disminuir la dispersió geogràfica d’aules per a les diferents titulacions, per optimar el bon ús de l’espai docent i planificar les necessitats per al pròxim curs.

Distribució d'Aules per Torns
Curs 2006/07
Centre Aules matí Aules vesprada
Facultat de Ciències
21
15
Facultat de Dret
18
17
Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials
34
27
Facultat d'Educació
22
12
Facultat de Filosofia i Lletres
33
29
Escola Politècnica Superior
28
33
E.U. Estudis Empresarials
12
9
E.U. Infermeria
9
2
E.U. Òptica i Optometria
5
3
E.U. Relacions Laborals
3
6
E.U. Treball Social
6
6
Totals
191
159

Taula 1. Distribució d'aules per torns.

 

Gràfics de Dispersió Geogràfica per Centre
Figura 1. Dispersió Geogràfica per Centre

 

En aquest sentit convé destacar la labor eficient de la Unitat de Gestió d’Espais (UGE) per a resoldre problemes relacionats amb les titulacions oficials i les no oficials, com es pot deduir de la taula següent, que recull el gran volum de treball fet en un curt termini de temps per a aconseguir que no es produïren incidents en l’inici del curs acadèmic.

Termini Tasca Responsable
05/05/2006 - 07/07/2006
Es va enviar l’assignació d’aules als centres i es va indicar que confeccionaren seus horaris d’acord amb els espais que se’ls havia assignat i introduïren la informació en UXXI.
Centres
08/07/2006 - 19/07/2006
Com que diversos centres o departaments han incomplit els terminis es va iniciar un termini per a finalitzar la introducció de dades, la qual cosa comporta un retard en l’inici de peticions addicionals i d’assignacions a màsters oficials, etc.
Centres
20/07/2006 - 31/07/2006
La UGE va iniciar l’assignació de peticions addicionals. Com que els centres/departaments continuaven incomplint en la introducció de dades, l’assignació a màsters oficials, etc. es retarda fins a setembre.
UGE
01/08/2006 - 24/08/2005
Es va donar permís de nou als centres/departaments perquè finalitzaren la introducció de dades en UXXI.
Centres
25/08/2006 - 31/08/2006
Els centres/departaments que encara no havien finalitzat la introducció de dades van poder fer-ho enviant els seus gestors directament a la UGE.
UGE
01/09/2006
Es va tancar el procés d’introducció de dades de titulacions oficials i comença l’assignació a màsters oficials, etc. Les incidències de centres que encara continuaven amb dades incompletes les va haver de solucionar directament la UGE o enviant el gestor corresponent a la UGE.
UGE

 

A la Figura 2 podem observar l’estadística diària de peticions via correu electrònic i per telèfon, relacionades amb la Gestió d’Espais a l’Universitat, ateses per la UGE.

Gràfic de Sol·licituds ateses per la Unitat de Gestió d'Espais

Figura 2. Sol·licituds ateses per la Unitat de Gestió d'Espais

 

Després que la UGE detectara el curs acadèmic anterior la dificultat en la introducció de dades corresponents a exàmens, aquest curs acadèmic s’ha millorat l’eina, i encara que els centres van introduir les dades de la mateixa manera, es va automatitzar el pas a UXXI perquè la UGE només haguera d’assignar les aules dins de l’aplicació UXXI i el procés d’abocament d’aquesta informació a Campus Virtual fóra automàtic.

b) Espais en edificis del Campus.

Dins del Secretariat de Gestió d’Espais i Ampliació del Campus es van atendre totes les sol·licituds que van implicar resituar personal o necessitats d’espais i de mobiliari. A la Figura 3 presentem el nombre de sol·licituds rebudes en tots dos aspectes durant el curs acadèmic 2005-2006.

Gràfic de Sol·licituds ateses pel Secretariat de Gestió d'Espais

Figura 3. Sol·licituds ateses pel Secretariat de Gestió d'Espais

 

 

 

 

Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada (LabSIG)

El Laboratori de Sistemes d’Informació Geogràfica i Cartografia Automatitzada (LabSIG) està integrat en l’Institut Universitari de Geografia. Ací s’elaboren diferents projectes d’investigació relacionats amb l’aplicació de les noves tecnologies en la cartografia.

Des de l’any 1997 el LabSIG desenvolupa el Sistema d’Informació Geogràfica de la Universitat d’Alacant (SIGUA). Des de la primera edició, el SIGUA s’ha constituït progressivament com una eina vàlida per a la gestió. Possibilita la integració de les variables espacials en els diferents àmbits informatius dels serveis universitaris, i facilita al mateix temps la seua difusió pública a través d’Internet.

En resum, les novetats desenvolupades en el LabSIG referents al servei SIGUA durant el passat curs acadèmic han sigut les següents:

a) Protocol d’espais. Sens dubte la principal novetat d’aquesta memòria és la redacció i posterior aprovació de l’anomenat «protocol d’espais». Es tracta d’un ambiciós conjunt de tècniques, eines, compromisos i obligacions l’àmbit d’actuació del qual excedeix el d’aquest laboratori. Es tracta, en definitiva, d’articular tot el flux que comporta la gestió d’espais de la Universitat d’Alacant, que porta implícit el concurs i l’obligació de transferir dades entre diferents unitats administratives a fi d’obtenir un sistema sòlid i retroalimentat. La principal novetat és la descentralització de la presa de dades, la responsabilitat de la qual recau ara sobre tots les unitats i departaments. Això ens ha permès centrar-nos en la innovació i el disseny de noves utilitats centrades a millorar les utilitats ja existents, en els mecanismes de transferència de dades segurs entre les institucions implicades i finalment en la creació del germen d’una eina de planificació de futurs espais.

b) Perquè el protocol d’espais funcionara vam haver de dissenyar una eina web que treballara sobre una plataforma de gestió ja consolidada en la Universitat d’Alacant (Campus Virtual). Això ens va obligar a centrar els esforços en matèria de seguretat, perquè permet una transferència de dades a tres nivells: amb els departaments i unitats administratives, amb el Servei d’Informàtica i, finalment, amb el Servei SIGUA (vegeu Figura 4). Amb aquesta eina hem reduït el percentatge de població desubicada d’un 33% al 17% actual.

c) D’acord amb l’apartat anterior es va fer necessari crear una eina que fóra capaç d’articular i comprovar el volum de dades procedents de les diferents unitats o departaments, ara responsables de l’actualització de la informació de caràcter espacial dins del seu àmbit d’actuació, i de forma molt particular en la localització del seu personal i el control dels canvis d’ús. Amb aquest objectiu es va crear un servei informàtic automàtic (conegut amb la paraula anglesa daemon) que recull les incidències dels òrgans esmentats, verifica les dades i les introdueix en el sistema de base de dades una vegada autenticades.

Web d'espais en Campus Virtual

Figura 4: Protocol d'espais en Campus Virtual

 

d) L’existència de canals d’informació directament connectats al Sistema d’Informació Geogràfica de la Universitat d’Alacant ens va obligar a redissenyar el model entitat-relació de la base de dades SIGUA. Vam afegir noves funcions que automatitzen tasques, tenen en compte la seguretat i resolen ràpidament les preguntes a les quals està sotmès contínuament. En aquest sentit, s’han creat més de 100 noves funcions, desenes de disparadors (triggers) i noves regles que actuen sobre la inserció, esborrament o actualització de registres.

e) Aquesta expansió del SIGUA, motivada en part pel protocol d’espais ha permès que siga més familiar amb la comunitat universitària. Això es plasma en forma de noves relacions o en prestació de serveis en diferents sentits. Davant aquesta nova conjuntura vam creure necessari crear un únic mecanisme de transferència d’informació, i és ací on entren en joc els serveis web (web services), que no és més que un mecanisme estàndard (basat en el llenguatge XML) per a la transferència de serveis (mètodes). Aquests mètodes s’engloben en dues categories:

- Genèrics: ofereixen informació no confidencial i dades generals sobre la Universitat d’Alacant. El mecanisme d’autenticació és menor (anònim).

- Específics: els demanen organismes universitaris que necessiten informació del SIGUA, de forma directa (sense transformació), o bé filtrada per determinats algoritmes i classificacions. Aquesta informació està dissenyada expressament i per a accedir-hi és necessari una autenticació a nivell d’usuari i contrasenya.

f) Finalment, hem iniciat el germen del que pot ser la futura eina de gestió del SIGUA, denominat SiguAdmin. És un programa informàtic que té com a objectiu empaquetar totes les funcionalitats del SIGUA, actualment disperses, des d’un únic entorn. Aquest ambiciós programa pretén convertir-se en l’aposta tecnològica que ofereix la Universitat d’Alacant per a la gestió del seu espai. Pensem que l’esmentat sistema pot ser exportable a altres universitats, o institucions amb gran patrimoni immobiliari que necessiten administrar el seu espai. Es tracta, per tant, de donar el pas de convertir el SIGUA d’una eina de serveis en una plataforma tecnològica susceptible de ser «comercialitzada» com un producte de qualitat.

Finalment, volem matisar quins seran els objectius de la pròxima campanya, que se centraran en dos aspectes:

 

- Finalitzar del gros d’utilitats englobades en el paquet SiguAdmin.

- Creació d’una plataforma tecnològica, denominada redGIS.NET, amb la qual es poden exposar el coneixement i l’experiència adquirits fins ara. Sobre aquesta plataforma girarà no solament el SIGUA, sinó també la resta de projectes fets al laboratori.

- Redacció i aprovació d’una normativa interna de funcionament d’una futura unitat de geomàtica que administre i es responsabilitze del servei SIGUA, i articule la investigació en matèria de Sistemes d’Informació Geogràfica. Al mateix temps pretén regular les funcions i distribució del personal destinat al servei.

 

 

 

Ús d'espais per entitats externes i internes

La Universitat d’Alacant, a través del Secretariat de Gestió d’Espais, cedeix les seues instal·lacions (sala d’actes del paranimf, sala d’actes de l’Aulari II, sala d’actes de l’edifici Germà Bernàcer i espais docents: aules de teoria i aules d’informàtica) per a la realització d’actes culturals, acadèmics, exàmens, etc., tant als propis membres de la nostra Universitat com a entitats externes, les quals han de subscriure un contracte de lloguer.

La Unitat de Gestió d’Espais duu a terme aquest procés, coordinada amb el Secretariat de Gestió d’Espais i Ampliació del Campus, que s’encarreguen de gestionar la disponibilitat de l’espai, la seua reserva i el tràmit administratiu de lloguer o cessió.

Les Figures 5 i 6 presenten un gràfic de l’ús de cada una d’aquestes sales per entitats externes i per usuaris de la UA, respectivament, durant el curs 2005/2006.

Gràfic de l'Ús d'espais per entitats externes

Figura 5. Ús d'espais per entitats externes

 

Gràfic de l'Ús d'espais per usuaris de la UA

Figura 6. Ús d'espais per usuaris de la UA