Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

DESENVOLUPAMENT NORMATIU

 

· Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant:

La disposició addicional primera de l'Estatut de la Universitat d'Alacant estableix que la Universitat editarà un butlletí oficial de disposicions, almenys cada tres mesos, en el qual es publicaran els acords i resolucions dels seus òrgans de govern, sense perjudici de la seua publicació per mandat legal en el Butlletí Oficial de l'Estat o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, la Universitat, periòdicament, portarà a terme una refundició de les seues disposicions, quan aquestes hagen estat objecte de modificacions parcials o puntuals, procedint a la seua publicació actualitzada en el referit Butlletí.

Amb l’objectiu de donar compliment al mandat d’aquesta disposició addicional, des del mes de març de 2006 està en funcionament el BOUA (Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant), que preten ser un instrument útil i eficaç a l'hora de dotar de publicitat a les disposicions adoptades pels òrgans de la Universitat d'Alacant.

S'ha optat per l'edició digital del BOUA per a agilitar la seua publicació i permetre una fàcil accessibilitat al mateix. A més, amb l'objectiu que la comunitat universitària puga tenir coneixement immediat de la publicació de cada Butlletí, s'ha habilitat una opció de subscripció.

 

· Desenvolupament normatiu d’òrgans generals de govern:

El Claustre Universitari va aprovar, en la reunió de 29 de novembre de 2005, el seu nou reglament de règim intern.

Així mateix, després del nomenament dels membres de la Junta Consultiva en el mes de juny de 2005 i la seua posterior constitució el 12 de juny de 2006, el Consell de Govern va aprovar, en la seua reunió de 26 de juliol de 2006, el reglament de règim intern d’aquest òrgan.

 

· Desenvolupament normatiu en facultats i escoles:

Finalitzats els processos per a l'elecció de representants dels claustres i juntes de les facultats i escoles d'aquesta universitat, procedia a continuació que aquests òrgans portessin a terme el desenvolupament o adaptació normativa previst per l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

Després de les reunions que la Vicerectora d'Estructura i Desenvolupament Institucional va mantenir amb els nous degans i directors de centres per a transmetre'ls les línies generals d'actuació sobre aquest tema, es van aprovar els nous reglaments dels centres que a continuació es relacionen:

- Facultat de Ciències
- Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
- Facultat de Dret
- Facultat de Filosofia i Lletres
- Escola Politècnica Superior
- Escola Universitària d'Òptica i Optometria

Actualment, es troben en procés avançat d’elaboració els nous reglaments dels següents centres:

- Facultat d'Educació
- Escola Universitària d'Infermeria
- Escola Universitària de Treball Social

 

· Desenvolupament normatiu en departaments:

Amb la finalitat de facilitar la labor de redacció dels reglaments als nous consells de departament constituïts, des del Vicerectorat d'Estructura i Desenvolupament Institucional es van elaborar unes recomanacions, així com una proposta d'estructura i continguts mínims, que poden servir com línies d'actuació en el treball normatiu a desenvolupar.

Així mateix, es va realitzar un reglament tipus basant-se en el qual s'han aprovat pel consell de Govern la major part dels reglaments de règim intern de departaments que a continuació es detallen:

- Anàlisi Econòmica Aplicada
-
Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física
-
Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
-
Ciències Ambientals i Recursos Naturals
-
Ciències del Mar i Biologia Aplicada
-
Construccions Arquitectòniques
-
Didàctica General i Didàctiques Específiques
-
Disciplines Econòmiques i Financeres
-
Ecologia
-
Economia Financera, Comptabilitat i Màrqueting
-
Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura
-
Filologia Anglesa
-
Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat
-
Física Aplicada
-
Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal
-
Història Medieval i Moderna
-
Enginyeria Química
-
Organització d'Empreses
-
Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina
-
Química Analítica, Nutrició i Bromatologia
-
Química Orgànica
-
Química-Física
-
Sociologia I i Teoria de l'Educació
-
Tecnologia Informàtica i Computació
-
Treball Social i Serveis Socials

Actualment, es troben en procés avançat d'elaboració els reglaments de règim intern dels següents departaments:

- Anàlisi Matemàtica
- Ciències de la Terra i del Medi Ambient
- Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència
- Estadística i Investigació Operativa
- Expressió Gràfica i Cartografia
- Fisiologia, Genètica i Microbiologia
- Geografia Humana
- Innovació i Formació Didàctica
- Interuniversitari d'Òptica
- Psicologia de la Salut
- Sociologia II, Psicologia, Comunicació i Didàctica

 

· Desenvolupament normatiu en instituts universitaris d’investigació:

En la mateixa línia de treball dels departaments, des del Vicerectorat es van elaborar unes recomanacions i una proposta de continguts mínims i estructura a la qual els instituts poden acollir-se a l'hora d'elaborar els seus nous reglaments de règim intern.

Igualment, es va elaborar un reglament tipus sobre la base del com s'han aprovat els reglaments de règim intern dels següents instituts universitaris d'investigació:

- Electroquímica
-
Geografia
-
Enginyeria dels Processos Químics

Actualment, es troben en procés avançat d'elaboració els reglaments de règim intern dels següents instituts universitaris d'investigació:

- Síntesi Orgànica
- Materials