Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA I DOCUMENTAL (SIBID)

 

· Introducció
· Planificació i gestió
· Espai físic i equipament
· Col·leccions bibliogràfiques
· Serveis
· Recursos econòmics
· Recursos humans
· Cooperació


 

 

 


Introducció

Aquesta memòria plasma les activitats i actuacions de la Biblioteca Universitària (Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental) durant el curs acadèmic 2005-2006, en destaca els aspectes més rellevants i aporta la informació dels serveis i recursos que posa a la disposició de la comunitat universitària

Aquest curs ha sigut molt positiu per a la Biblioteca Universitària, ja que ha obtingut el Certificat de Qualitat dels Serveis de Biblioteca de les Universitats del Ministeri d'Educació i Ciència. La certificació és un reconeixement a l'esforç que fa la Universitat d'Alacant per a millorar els serveis, un estímul per a la plantilla dels serveis bibliotecaris en la seua labor quotidiana i també un impuls per a desenvolupar els projectes en suport de la docència i la investigació.

Cal remarcar els esforços encaminats a consolidar la Biblioteca Digital, que s’han concretat en una doble vessant: d'una banda, en la implementació d'eines i programes que permeten integrar tots els recursos i proporcionar un accés únic i, d’altra banda, en la contractació de nous recursos electrònics. La col·lecció de revistes en línia, que es pot considerar consolidada, ofereix accés als principals editors de revistes científiques i integra els portals en accés obert que cada dia tenen més força i n’incrementa la qualitat i els continguts. En aquest últim curs s'ha ampliat la col·lecció de monografies i obres de referència en format electrònic i hem continuat treballant en la digitalització dels fons antics de les diferents biblioteques de la UA.

Pel que fa a les infraestructures, hem treballat juntament amb l'Oficina Tècnica en la definició i l’elaboració de dos projectes de reestructuració d'espais: la remodelació de la planta baixa de l'edifici de la Biblioteca General per a crear d'una sala d'estudi, i el canvi de lloc del taulell de préstec i PuntBiu a més del disseny d'un espai per a oferir les instal·lacions i els equipaments necessaris per a crear materials docents.

En general, els serveis oferits han incrementat l’activitat, llevat del servei de préstec domiciliari i la consulta en sala. Aquest fet és una constant en les biblioteques universitàries i es relaciona amb l’oferta de recursos electrònics, cada vegada més àmplia, i amb la utilització dels recursos de la biblioteca des dels despatxos i llocs de treball.

Per a concloure aquesta breu introducció, indicarem que la Biblioteca Universitària de la UA treballa també en activitats de difusió per a donar a conèixer els seus fons bibliogràfics entre els usuaris, organitza exposicions i elabora guies de lectura relacionades amb iniciatives, jornades i esdeveniments que han tingut lloc a la UA.

 

 

 

Planificació i gestió

Durant el curs acadèmic 2005-2006, la gestió de la Biblioteca Universitària ha estat marcada per diverses iniciatives encaminades a consolidar processos de gestió de la qualitat.

Com que el procés d'avaluació de la biblioteca va finalitzar el juliol de 2005, ha sigut possible acudir a la convocatòria de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació per a obtenir el Certificat de Qualitat dels Serveis de Biblioteca de les Universitats del Ministeri d'Educació i Ciència que avalua l'Agència Nacional d'Avaluació i Qualitat (ANECA), publicada en el BOE del 28 d'Octubre de 2005. Amb data 22 de març de 2006, el Comitè d'Avaluació de l’ANECA emet un informe positiu sobre la sol·licitud de la Biblioteca Universitària d'Alacant i li concedeix el certificat de qualitat.

D’altra banda, la biblioteca ha participat en els grups de treball constituïts per la Gerència per a elaborar el Pla Estratègic de Gestió.


1. Objectius del curs acadèmic 2005-2006

Mentre s’elabora i s’aprova el Pla Estratègic de la Biblioteca Universitària, hem treballat sobre la base del calendari d’accions de millora aprovades en el procés d’avaluació, accions que podem considerar com a objectius per a aquest any acadèmic.

A continuació detallem l’estat de compliment d’aquestes accions:


1.1. Redacció del pla estratègic

Es va constituir un equip de treball que, seguint les directrius marcades per al Pla Estratègic de Gestió, ha treballat en diferents aspectes. Per a la redacció de les accions i els criteris de mesura, les diferents unitats i biblioteques s'han involucrat per a definir-los i el grup de treball s’ha encarregat de la unificació i normalització de les diferents propostes.

S'ha redactat un esborrany de Pla Estratègic i falta definir les accions i els criteris de mesura. Es preveu que estiga finalitzat per a l'últim trimestre de l'any 2006.


1.2. Elaboració de la carta de serveis

Sota la coordinació de la Unitat Tècnica de Qualitat de la UA es va formar un grup de treball a l’abril de 2005 per a redactar la Carta de Serveis. La primera fase va concloure amb la presentació de la Carta a la Comunitat Universitària al novembre. Al maig de 2006 es van aprovar els criteris per a l’aplicació dels indicadors i la normalització en la recollida de dades estadístiques necessàries per a aplicar-la.


1.3.
Participació activa del servei en les comissions d’investigació i innovació educativa

La Direcció del Servei de Biblioteques forma part de la Comissió d’Innovació Educativa i participa en els grups de treball en què està implicada. En la Comissió d’Investigació, la Biblioteca està representada per la Direcció del Secretariat, que en forma part amb veu però sense vot mentre no es modifique la normativa que regula la composició d’aquesta Comissió.

1.4. Definició de processos i elaboració de manuals de procediment

Al setembre de 2005 es van constituir diversos grups de treball per a elaborar els manuals de procediment dels processos clau recollits en el mapa de processos. Durant aquest any cada grup ha mantingut reunions per a definir els procediments necessaris en cada procés i s’ha seguit un model normalitzat.

En els esborranys ja s’han definit uns 20 manuals de procediment.


1.5.
Accés a la pàgina web de la biblioteca universitària des de la pàgina principal de la UA i el seu desenvolupament definitiu

Després del disseny d’una nova pàgina web l’any 2004 es va treballar per fer-la més accessible i visible des de la pàgina principal de la web de la UA. A més, noves eines s’han dotat de més continguts i accessos, s’ha format el personal per a la creació i el manteniment de les diferents pàgines web de les biblioteques de centre i unitats, i es van fer plantilles per a la normalització en la presentació dels continguts.

Actualment es desenvolupen plantilles normalitzades amb els objectius següents: facilitar la creació i l’alimentació, la normalització d’estil i la unificació amb la pàgina de la UA, compliment d’estàndars i indexació en cercadors.

1.6. Incorporació de personal informàtic al servei en qualitat de plantilla o de "desplaçats" del servei d'informàtica

L'estructura actual de la Universitat d'Alacant no preveu l'existència de desplaçats del Servei d'Informàtica ni fa possible que s’incorporen a la plantilla de la biblioteca.

S’han mantingut reunions periòdiques amb el Servei d’Informàtica amb l’objectiu de planificar les necessitats de suport informàtic del Servei de Biblioteca, i s’han definit els programes i les actuacions necessàries tant per a desenvolupar noves aplicacions com per a mantenir les aplicacions existents. Encara que no s’ha formalitzat l’acció d’acord amb la seua definició, s’ha produït una millora substancial en el nivell de suport i coordinació amb el Servei d’Informàtica, i a mitjan termini és necessari avaluar-ne els resultats obtinguts. Depenent d’aquesta avaluació, podrà ser necessària una redefinició de l’acció de millora.

1.7. Realizació anual d'enquestes d'ús i satisfacció d'usuaris

Hem elaborat una enquesta de satisfacció d’usuaris que valora fonamentalment aspectes generals de la biblioteca universitària. L’enquesta es va fer durant el mes de juny de 2006. Encara que l’índex de participació no ha sigut molt elevat, el resultat de l’enquesta és molt satisfactori i ha posat de manifest els aspectes més rellevants en què s’ha d’incidir.

1.8. Elaboració d'un programa general de gestió de la col·lecció

S’han iniciat diversos projectes i actuacions relacionats amb la gestió de la col·lecció bibliogràfica, com ara el projecte d’avaluació de publicacions periòdiques ―presentat a totes les comissions d’usuaris de centre―, l’aplicació informàtica de bibliografia recomanada, directrius sobre donacions, etc. No obstant això, no s’ha redactat el document de Programa General de Gestió de la Col·lecció.

Vist l’escàs percentatge de compliment d’aquesta acció de millora, s’incorpora a les accions programades per a l’any següent.

 

2. Comissions d'usuaris

2.1. Comissió central d'usuaris

Durant el curs acadèmic 2005-2006, la Comissió Central d'Usuaris va mantenir una reunió el 21 de novembre de 2005 presidida pel director del Secretariat d'Informació Bibliogràfica i Documental per delegació del vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa. S’hi van presentar perquè foren aprovats tots els acords establits en les diferents comissions d'usuaris de biblioteca. Els temes que es van tractar van ser aquests:

- L'informe del president recull les diferents accions de millora del programa d'avaluació empreses.

- Modificació de la normativa per a la sol·licitud de materials bibliogràfics que regula els terminis per a executar les adquisicions i les penalitzacions en cas de no efectuar el compromís de despesa.

- Procediment per a oferir recursos electrònics a prova i la seua avaluació.

- Presentació i aprovació de la Memòria del curs acadèmic 2004-2005.

- Presentació i aprovació del pressupost de l'any 2006 per a elevar-lo al Consell de Govern.

- Proposta i aprovació de sol·licituds de subscripció de nous títols de bases de dades, portals i publicacions periòdiques.

- Proposta per a implantar l’aplicació informàtica que permet la gestió de la bibliografia recomanada, petició, avaluació, adquisició i elaboració de llistes.2.2. Comissions d'usuaris de les diferents biblioteques

Les comissions d'usuaris de biblioteca han mantingut dues reunions en els mesos de juny i setembre. Els assumptes tractats han sigut:

- Estat de les adquisicions de bibliografia recomanada i anàlisi del nombre de peticions, percentatge d'assignatures cobertes, estat del pressupost, etc.

- Noves sol·licituds de publicacions periòdiques, portals i bases de dades.

- Normatives i procediments relatius a l'adquisició de bibliografia i als recursos electrònics en prova.

- Política de subscripció de les diferents versions de les publicacions periòdiques.


2.3. Comissió SIBID

La Comissió del SIBID, integrada per l'equip de direcció i els responsables de les diferents biblioteques i unitats, s'ha reunit quatre vegades durant aquest curs acadèmic. En les diferents reunions s’ha plantejat una àmplia varietat de temes de gestió, presentació de projectes, liquidació i aprovació del pressupost, normatives i procediments, personal, creació de grups de treball, etc.2.4. Grups de treball

En l’àmbit de la gestió s’ha continuat impulsant la creació i el manteniment de diferents grups de treball per als aspectes transversals entre les diferents unitats/biblioteques del Servei. A més, en el context de la Universitat s’ha participat en tots els grups en què la Biblioteca Universitària està implicada.

2.4.1. Grups de la universitat

- Pla Estratègic de Gestió de la UA, constituït per la vicerectora d'Estructura i Desenvolupament Institucional, el gerent i responsables de serveis i àrees de la Universitat, que ha tingut com a objectiu l'elaboració del Pla.

- Gestió del Coneixement, impulsat pel vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa. Es tracta d'un grup obert, a les reunions del qual han assistit el vicerector d'Investigació, la vicerectora d'Assumptes Econòmics, el gerent, els directors de Secretariat d'Innovació Educativa, Informàtica i Informació Bibliogràfica, a més del personal de la biblioteca afectat pels temes tractats. En aquest grup de treball s'han abordat temes relacionats amb la gestió de la informació i el coneixement (política de subscripcions, avaluació de publicacions periòdiques, projecte de reposador institucional, etc.).

- Innovació Educativa, impulsat pel vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa. Està constituït pels directors de Secretariat del Vicerectorat, representants dels diferents centres, personal de la Unitat d'Innovació Educativa, del Servei d'Informàtica i de la Biblioteca Universitària. Els temes tractats tenen com a objectiu impulsar la dotació i l'ús dels mitjans audiovisuals i les eines informàtiques a l'aula i entre els membres de la Comunitat Universitària

- Sistema d'Informació de la UA. La Biblioteca participa en el subgrup de treball d'Espais i Dotacions Materials juntament amb personal dels serveis d'Infraestructures, Informàtica i Innovació Educativa.

- CRAI. Projecte liderat pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa, que té com a finalitat posar al servei de la docència i la investigació les tecnologies de la informació i la comunicació. En el seu desenvolupament participa personal del Servei de Biblioteca, i representants dels altres dos secretariats del Vicerectorat esmentat, Informàtica i Innovació Tecnològica.

2.4.2. Grups de la biblioteca universitària

- Pla Estratègic de la BU. S’ha constituït un grup de treball format per la Direcció del Servei i personal voluntari de les diferents biblioteques i unitats per a elaborar el Pla Estratègic de la Biblioteca Universitària.

- Gestió per processos. Per a elaborar el mapa de processos i redactar els diferents manuals de procediment dels processos clau s’ha format un grup de treball de 44 persones que se subdivideix en diferents grups, encarregats cadascun de la redacció dels manuals d’un dels processos clau definit.

- Pla Hermes. Iniciativa que pretén cohesionar els processos d’indexació de matèries i la seua recuperació en el catàleg bibliogràfic de la Universitat d’Alacant. Amb aquesta finalitat s’ha constituït un grup format per personal tècnic de procés i de les diferents biblioteques.

- Formació. Grup de treball constituït en l’any 2003 que té com a objectiu analitzar anualment les necessitats de formació del personal de la biblioteca i elevar al Servei de Selecció i Formació la proposta de Pla de Formació de la Biblioteca Universitària.

A més, s’han constituït els grups de treball necessaris per a abordar els temes que, pel fet d’implicar diferents unitats i biblioteques, necessitaven una visió més general que reflectira les diferents perspectives.

 

 

 

Espai físic i equipament

1. Locals i instal·lacions

La Biblioteca Universitària de la UA té 7 punts de servei i els espais destinats a les tasques de les unitats centrals i de la Direcció del Servei. En total ocupa una superfície de 19.934 m2, superfície que tot just ha experimentat variacions significatives en els darrers anys. Els llocs de lectura disponibles són 3.335, una xifra similar a la del curs anterior.

Durant aquest curs s'han dut a terme actuacions per a adequar les infraestructures d'algunes biblioteques:

- Instal·lació dels sistemes de seguretat contra incendis i canvi dels vidres de la sala de lectura de la Biblioteca de Dret.

- Rehabilitació de l'edifici de la Biblioteca d'Educació. Aquesta actuació ha comportat el trasllat de tots els fons d'aquesta biblioteca a l'espai destinat a Mediateca i Centre de Recursos, de manera que ha compartit l'espai durant aquest curs acadèmic amb la Mediateca.

- Reparació de les lluernes de l'edifici de la Biblioteca General.

Les gràfiques següents mostren la distribució de l'espai entre les diferents biblioteques. S’hi palesen les notables diferències que hi ha en les dotacions de l'espai entre cadascuna.

Gràfic de la distribució de la superficie en metres quadrats

Gràfic de la distribució de l'espai en llocs de lectura

Les col·leccions de la biblioteca universitària es troben majoritàriament en accés lliure, encara que el creixement de les col·leccions provoca problemes d'espai en algunes biblioteques i també la necessitat de traslladar els fons de menys ús al dipòsit de l'edifici de la Biblioteca General. Els metres lineals de prestatgeries de accés lliure ascendeixen a 17.115 i els de dipòsit, a 9.413, dels quals 8.253 corresponen al dipòsit de la Biblioteca General.

 

2. Infraestructura informàtica

2.1 Equipament

El nombre d'equips s'ha mantingut estable en relació amb l'any anterior, encara que s'ha augmentat la capacitat de memòria en els equips situats en punts de treball crítics, s'han adquirit uns ordinadors portàtils per a ús dels alumnes i treball intern de biblioteca, i també un escàner documental per a facilitar la difusió en format digital d'informació disponible en paper.

  Ordinadors Impressores Escàner
Ús intern
129
95
18
Ús públic
240
0
5
Total
369
95
23

 

L'aspecte més remarcable ha sigut l’adquisició pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa d’equips audiovisuals (càmeres de vídeo i de fotografia i ordinador portàtil) per a donar suport a les necessitats del professorat en la creació de materials docents. El préstec d’aquests materials es fa des de la Mediateca a través del programa de gestió de biblioteca UNICORN.2.2. Aplicacions Durant el curs acadèmic 2005-2006 s'han desenvolupat diverses aplicacions informàtiques encaminades a prestar serveis als usuaris més d’acord amb les seues necessitats:

- Bibliografia recomanada.
Aquest programa, posat a disposició de l'usuari al juliol de 2005, ha estat plenament operatiu al llarg del curs 2005-2006. A través dels seus diferents mòduls ha servit per a gestionar la petició, l’adquisició i la comunicació de tot el fons bibliogràfic recomanat pel personal docent de la Universitat d'Alacant. Al seu torn, s'han analitzat les noves funcionalitats necessàries.

- Préstec interbibliotecari.
S'ha implementat una nova versió del programa que gestiona el préstec interbibliotecari. L'antic programa, allotjat en un servidor de la UA, ha sigut substituït per un altre allotjat en remot. Les millores obtingudes amb aquest canvi han sigut bàsicament: entorn web de treball, incorporació immediata de nous desenvolupaments i disponibilitat de noves funcionalitats per a l'usuari, especialment el control de les seues pròpies peticions.

- Projecte Enrichment.
Amb l'objectiu d'oferir una millor informació als usuaris, s'ha incorporat al catàleg una funcionalitat consistent a afegir a cada registre bibliogràfic la digitalització de la coberta, el sumari i l'índex de la publicació. La informació de publicacions estrangeres la incorpora l'empresa que desenvolupa i manté el programa Unicorn, mentre que els continguts de publicacions espanyoles són aportats per un grup de biblioteques universitàries que disposen d'aquest programa, entre les quals hi ha la Biblioteca de la Universitat d'Alacant.

- Metacercador.
S'ha treball en la implementació d'una nova aplicació que permet la recerca simultània de totes les bases de dades i recursos electrònics disponibles a la Universitat. La posada en marxa d'aquesta aplicació, prevista per a l'últim trimestre de l'any 2006, implica una costosa labor interna per part del personal informàtic i bibliotecari que s’ha desplegat durant aquest curs acadèmic.

 

 

 

Col·leccions bibliogràfiques 

La gestió de la col·lecció té com a objectiu el manteniment i desenvolupament dels fons bibliogràfics per a garantir el paper de la biblioteca de suport a la docència, l’aprenentatge i la investigació.


1. Adquisició de fons bibliogràfics

1.1. Monografies 

El pressupost total destinat a l’adquisició de monografies ascendeix a 926.938 €, xifra que comporta un increment del 3% respecte del curs acadèmic anterior.

La gràfica següent mostra la distribució de la despesa entre les diferents biblioteques.

Gràfic de la despesa en monografies per biblioteca (en €)

 

Quant a la distribució de la despesa en compres de monografies, el pressupost assignat pel SIBID manté un percentatge similar a l’any anterior, amb un 79% respecte de la despesa total, mentre que el pressupost invertit pels departaments suposa el 21%.

Gràfic de les despeses de monografies per pressupost

Pel que fa a la gestió de les compres, el SIBID ha sol·licitat un total de 19.549 obres, amb un preu mitjà de 41,31 € i hi ha invertit un total de 730.491 €.1.2. Subscripcions de publicacions periòdiques

Durant el curs acadèmic 2005-2006 s'ha continuat impulsant la contractació de revistes en format electrònic i, alhora, s’ha produït un descens important del nombre de revistes estrangeres en format paper i un increment en els títols en versió en línia.

El nombre total de subscripcions de publicacions periòdiques ascendeix a 12.566 títols. La taula següent recull la distribució per formats:

Subscripció Publicacions Periòdiques

Nre. de títols en paper

Nacionals
732
Estrangeres
1.443
Nre. de títols en versió en línia
10.391
Nre. de títols paper + en línia
598

 

El gràfic següent recull l'evolució de les publicacions periòdiques en els últims tres cursos acadèmics. Hi observem un descens en el nombre de títols en format paper i en el de versions combinades, i un increment exponencial en les subscripcions en format electrònic.

Gràfic de l'evolució de les publicacions periòdiques en els últims tres cursos acadèmics

 

 1.3. Subscripcions de bases de dades

S’han subscrit 116 bases de dades amb un pressupost assignat de 487.948,8 €, quantitat que suposa un increment del 15’8% sobre el pressupost de l’any anterior. Atès que els períodes de subscripció comprenen anys naturals, les dades aportades es refereixen a l’any 2006.

A més del manteniment de la col·lecció existent s’han atès les peticions de noves bases de dades plantejades en les diferents comissions d’usuaris, com les Normes ASTM, Normes de la OECD (ITSC, ITCI, STAN), Summa Jurisprudència i Tom Micro.

Igual que en cursos anteriors, s’ha continuat substituint la modalitat d’accés en xarxa local per l’accés a Internet, en la mesura que els seus proveïdors oferien aquesta possibilitat. La gràfica següent recull l’evolució de les diferents modalitats d’accés en els tres últims anys:

Gràfic de l'evolució de la forma d'accés

 

2. Donacions

S’han rebut nombroses donacions de particulars que s’han acceptat després de valorar-ne l’interès per a completar les col·leccions bibliogràfiques de la Universitat d’Alacant. Entre les donacions rebudes cal destacar:

- La família del pediatre alacantí Cayetano González Lledó dóna tota la biblioteca particular d’aquest professional (aproximadament 400 volums).

- Pablo Baeza, personal d’administració de la Universitat d’Alacant, dóna al Servei de Biblioteca 15 exemplars de llibres de principis del segle XX.

- Walter Bussey dóna aproximadament 150 títols de literatura espanyola i llatinoamericana.

- A través d’Elkedir Abdelhak, professor de l’Institut Cervantes d’Orà, aquesta institució ens fa arribar una donació de llibres i publicacions periòdiques (aproximadament 25 títols)

- Ana Rosser, professora del Departament de Sociologia II de la Universitat d’Alacant, dóna aproximadament setanta volums de textos i manuals de psicologia.

- José Vicente Molina dóna uns 200 títols d’economia, economia d’empresa i màrqueting.

- El Ministeri de Medi Ambient, a petició del SIBID, ens fa arribar la col·lecció completa de la publicació "Cuadernos de trashumancia".

També s’han tramitat diverses donacions enviades des del dipòsit de l’edifici de la Biblioteca General a biblioteques públiques, escolars i de societats:

- 350 llibres per a contribuir a la formació d’una biblioteca pública para la Fundació Suzuki a Xile.

- Fons diversos a 31 instituts d’educació secundària de la província d’Alacant.

- 44 títols de publicacions periòdiques a la Biblioteca Valenciana.

- Exemplars duplicats de la revista Blanco y Negro a la Biblioteca Valenciana, Biblioteca Universitària de Cantàbria i Biblioteca Cánovas de Màlaga.

- 15 títols de revistes a la Societat Arqueològica Tarraconense.

 

3. Procés tècnic

Convé remarcar l’increment del nombre de còpies del catàleg, que ha passat de 23.889 ingressades el curs 2004-2005 a 34.853 ingressades el curs acadèmic actual, un creixement que indica un increment del 45,9%. Tenint en compte la forma d’ingrés i el tipus de materials, el nombre de còpies es distribueix segons les xifres següents:

CREIXEMENT EN NRE. DE CÒPIES
(1/09/2004-31/08/2005)

Monografies Compra
17.640
Donació
9.758
Intercanvi
900
Materials Especials
2.484
Reconversió
3.685
Publicacions Periòdiques Subscripció
139
Donació
239
Intercanvi
8

 

Els nous ingressos s’han incorporat a les diferents biblioteques i punts de servei amb la distribució següent.

Gràfic dels nous ingressos per ubicació i biblioteca

 

4. Dipòsit

El dipòsit de l’edifici de la Biblioteca General té com a missió conservar llibres i publicacions periòdiques que es consideren de més poc ús o que, per les seues característiques de conservació, no han d’estar en accés lliure. Amb una superfície de 801 m2 i 8.253 metres lineals de prestatgeries en compactes, conté una col·lecció de 62.927 exemplars.

Durant el curs acadèmic 2005-2006 hi han ingressat fons procedents de les diferents biblioteques i de les donacions rebudes.

Nous ingressos del Dipòsit
Fons procedents de les diferents biblioteques
Monografies
3.085
Títols de publicacions periòdiques
606
Volums de publicacions periòdiques
20.492
Donacions
5.583

 

5. Biblioteca Digital RECURSOS-e

La Biblioteca Digital està constituïda per la col·lecció de fons bibliogràfics en format digital accessible a través de la xarxa de la Universitat d’Alacant. Seguint el mateix esquema de la pàgina web, les col·leccions s’han classificat en: revistes electròniques, sumaris electrònics, bases de dades, obres de referència i llibres electrònics.5.1. Revistes electròniques

L’establiment d’una política clara de substitució de les subscripcions en paper per la versió electrònica (sempre que siga possible) i d’aprofitar les oportunitats que ens ofereix la participació en consorcis virtuals per a la subscripció de paquets de revistes dels principals editors, ha fet possible que es puga oferir a la comunitat universitària una àmplia col·lecció de revistes electròniques com a suport a les tasques de docència i investigació.

A més, des de la pàgina d’accés a la col·lecció pròpia s’ofereix l’accés dels principals portals de revistes electròniques en accés obert.

El nombre de títols de revistes en format electrònic subscrits durant el curs acadèmic 2005-2006 és de 10.391, de les quals 8.176 són títols únics. A aquests s’hi afegeixen les 3.300 publicacions científiques disponibles en accés obert.

La difusió d’aquests fons es fa a través d’una aplicació (Serials Solutions) que permet l’accés a través del títol, ISSN o matèria de la publicació. Ofereix informació a l’usuari de la cobertura de cada títol en els diferents portals d’accés.

L’ús de les revistes electròniques ha experimentat un increment sobre les dades del curs anterior, que ha passat de 161.948 descàrregues d’articles a text complet a 175.814 en aquest curs. En la gràfica següent es recullen les dades totals dels portals i les bases de dades a text complet contractats.

Gràfic dels accessos totals

 

El quadre següent indica les dades d’accés per cadascun dels proveïdors:

Estadístiques d'accés als diferents portals
  Nombre
de sessions
Nombre de recerques Nombre d'artícles a text complet
Emerald
1.258
631
1.548
ACM
5.086
1.080
1.704
ScienceDirect
34.289
43.477
79.292
Project Muse
500
283
1.287
Prola
N/D
3.247
4.880
IEEE
1.493
782
1.235
ACS
10.527
4.513
16.242
Kluwer Law (sólo 2006)
N/D
N/D
22
ABI / INFORM
N/D
9.163
4.252
Academic Research Library
N/D
8.610
4.283
EBSCO
9.271
8.753
13.544
Hein on Line
245
N/D
N/D
JSTOR
N/D
6.812
5.395
NATURE
N/D
N/D
4.432
PIO i PAO (antigua PCI Full Text)
765
1.062
1.169
SPRINGER
N/D
N/D
5.587
Westlaw Premium
9.153
22.918
14.908
Willey InterScience
6..301
2.382
9.090
Annual Reviews
895
291
1.010
Blackwell
5.523
2.345
5.981
Cambridge University Press
N/D
265
775
Oxford
N/D
557
2.192
Sage
N/D
707
1.554
SIAM
220
76
313
Walter de Gruyter
N/D
N/D
706
Totals
85.526
117.954
175.814

 

5.2. Sumaris electrònics

El servei d’accés als sumaris de les publicacions periòdiques subscrites per la Universitat d’Alacant (UASumaris) continua experimentant un increment respecte de cursos acadèmics anteriors. A més de les opcions de recerca per diferents camps, aquesta aplicació permet l’accés al text complet de les revistes contractades i la possibilitat de sol·licitar en format digital els articles disponibles a les diferents biblioteques.

La gràfica següent recull el nombre de consultes:

Gràfic del nombre de consultes d'UASumaris

 

En aquest moment, la base de dades conté 1.389.956 articles corresponents a 2.393 títols de revistes.

A més, s’ofereix l’accés a les principals bases de dades de sumaris espanyols i a la base de dades EBSCOhost Electronic Journals Service. 5.3. Bases de dades

La biblioteca de la Universitat d’Alacant ofereix una àmplia col·lecció de bases de dades referencials i amb text complet que cobreixen les diferents disciplines i que tenen diferents modalitats d’accés.

A través de la pàgina web de la biblioteca s’ofereix l’accés a 169 bases de dades. La gràfica següent reflecteix les diferents modalitats d’accés.

Gràfic de la forma d'accés

 

Quant a l’ús d’aquests recursos, s’han iniciat 78.725 sessions i s’ha fet un total de 278.965 recerques. En el quadre següent es detalla el nombre de recerques dutes a terme sobre les bases de dades més utilitzades:

Gràfic de les bases de dades més utilitzades

 

5.4. Obres de referència

La pàgina web de la biblioteca universitària ofereix una àmplia selecció d’obres de referència electrònica adquirides per la Universitat d’Alacant o distribuïdes gratuïtament a través d’Internet. En total s’han subscrit 21 obres de referència, 18 accessibles a través de la xarxa local i 3 en Internet.

Per a avaluar-ne l’ús, a més de les estadístiques referides a les obres subscrites (1.037 sessions obertes en la xarxa local i 1.834 documents consultats a Internet), disposem de les dades dels accessos a les diferents pàgines web de referència electrònica que arriben a 346.116 consultes i estan entre les pàgines més consultades de la web de la Universitat.

En el gràfic següent recollim el nombre de consultes a les pàgines de referència electrònica recopilades en la biblioteca (atles, biografies, diccionaris, etc.):

Gràfic del nombre de consultes a referència electrònica 5.5. Llibres electrònics

Durant el curs acadèmic 2005-2006 s’ha ampliat el nombre de subscripcions a llibres electrònics, que han arribat als 4.346 títols recollits fonamentalment en 7 portals. Els nous productes contractats han sigut:

- Handbooks in Economics Series: col·lecció de 56 volums de matèries relacionades amb l’economia.

- Liceus: portal de l’àrea d’humanitats amb articles i monografies a text complet.

- Safari Business Books: llibres a text complet sobre economia.

-Referex Engineering: col·lecció de més de 300 títols de matèries relacionades amb l’enginyeria.

L’estadística d’accés als llibres electrònics apareix en la taula següent:

Estadístiques d'accés a llibres electrònics
Títol
Nre. de seccions o documents descarregats
Handbooks in Economic Series
2.273
Liceus
140
Lecture Notes in Computer Science
997
Patrología Latina
72
Referex Engineering
588
Safari Books
4.768
Safari Business
N/D
Totals
8.838

 

 

 

Serveis

1. Catàleg bibliogràfic

El catàleg bibliogràfic està compost pels fons de totes les biblioteques i punts de servei. El nombre total de documents del catàleg és de 534.095, que corresponen a 324.741 títols.

La gràfica següent mostra la distribució dels fons en les diferents ubicacions:

Gràfic del nombre de còpies per ubicació i biblioteca

 

El nombre de consultes que s’han fet en el catàleg bibliogràfic ascendeix a 1.681.810. El nombre més elevat de consultes es registra els mesos d’octubre, novembre i març.

Gràfic del nombre de peticions de la pàgina de catàleg

 

2.  Préstec i consulta en sala

Durant el curs acadèmic 2005-2006 s’han fet un total de 194.585 transaccions de préstec domiciliari, que mantenen la tendència de descens experimentada durant els últims anys.

Les gràfiques següents mostren la distribució del nombre de préstecs segons la tipologia dels usuaris i els punts de servei (biblioteques o unitats) que els han efectuat:

Gràfic del nombre de préstecs per tipus d'usuari

Gràfic del nombre de préstecs per biblioteca i ubicació

 

La consulta en sala de fons bibliogràfics ha experimentat també un descens respecte del curs acadèmic 2004-2005, amb un total de 340.753 consultes.

  Consulta en Sala
Llibres Revistes
Biblioteca Dret
10.175
1.212
Biblioteca Geografia
10.300
1.121
Biblioteca Ciències
20.197
320
Biblioteca Educació
75.200
1.150
Biblioteca FL-TS
85.536
6.505
Biblioteca Econòmiques
49.132
22.000
Biblioteca POE
53.896
4.009
Totals
304.436
36.317

 

3. Horaris extraordinaris

A més dels horaris habituals d’obertura, la biblioteca universitària ofereix els següents horaris extraordinaris:

- Biblioteca 24 hores a la sala d’estudi de la primera planta de l’edifici de la Biblioteca General (Biblioteca de Filosofia i Lletres i Treball Social).

- Obertura per exàmens: totes les sales d’estudi de l’edifici de la Biblioteca General (Biblioteques de Filosofia i Lletres i Treball Social i Biblioteca de Politècnica, Òptica i Infermeria. El període d’obertura per exàmens ha sigut:

· des del 14 de novembre fins al 18 de desembre de 2005
· des del 9 de gener fins al 12 de febrer de 2006
· des del 18 de maig fins al 9 de juliol de 2006
· des del 7 d’agost fins al 24 de setembre de 2006

En la gràfica següent apareix l’ocupació mitjana en els diferents períodes d’obertura extraordinària per exàmens en la franja horària nocturna.

Gràfic de l'ocupació mitjana nocturna en períodes d'apertura extraordinària per exàmens

4. Préstec interbibliotecari

Igual que en cursos anteriors, les sol·licituds de préstec interbibliotecari han continuat augmentant (4,4%). En total s'han tramitat 8.591 peticions, de les quals 5.377 són títols sol·licitats a altres biblioteques i 3.214 títols servits per la nostra biblioteca.

En el gràfic següent s'observa l'increment progressiu de les peticions de préstec interbibliotecari tramitades per la biblioteca, i també el fet que la biblioteca de la UA es manté com a centre peticionari.

Gràfic de l'evolució del préstec interbibliotecari


La taula següent recull la distribució de les peticions segons el tipus de material i el lloc de sol·licitud:

Títols sol·licitats a altres Biblioteques

Articles

Espanya
3.389
Estranger
390

Llibres

Espanya
1.431
Estranger
167
Títols servits a altres Biblioteques

Articles

Espanya
2.439
Estranger
55

Llibres

Espanya
688
Estranger
32

 

Des del mes de gener d'aquest curs acadèmic s'envien en format digital totes les reproduccions de la documentació que sol·liciten altres biblioteques. Les reproduccions sol·licitades pels nostres usuaris també es digitalitzen si s'ha sol·licitat expressament. En total s'han servit 953 documents en format digital.

Durant aquest curs s'han introduït canvis de versió del programa de gestió de préstec interbibliotecari i s’han incorporat noves millores, tant en l'accés al formulari i al servidor on es dipositen les reproduccions electròniques, com en la informació que s’ofereix a l'usuari respecte de l'estat de les seues peticions.

La gràfica següent recull la distribució dels documents a partir de les biblioteques que han subministrat el material bibliogràfic:

Gràfic del nombre de títols subministrats per ubicació i biblioteca

S'ofereix, a més, el servei de digitalització d'articles de les revistes existents en els fons de les diferents biblioteques a través de UASumaris. En total s'han digitalitzat i enviat als peticionaris 344 articles.

El servei de préstec interbibliotecari està sotmès a les tarifes aprovades per REBIUN i gestiona un pressupost de 73.903,37 €. Les despeses generades pels títols sol·licitats ascendeixen a 34.780,34 € i els ingressos corresponents als títols servits arriben a la quantitat de 43.780,34 €.5. Formació d'usuaris

Les biblioteques de la UA ofereixen a la comunitat universitària una àmplia oferta de cursos de formació amb l'objectiu de donar a conèixer els recursos i serveis de què disposen i aconseguir usuaris cada vegada més autosuficients.

Des de la pàgina web s'ofereix informació dels continguts, horaris i programació dels cursos programats, de les sessions a la carta, visites guiades, etc.

A pesar de considerar la formació d'usuaris un dels serveis estratègics de la biblioteca universitària, el resultat de l'Enquesta d'ús i satisfacció ha evidenciat que és un dels serveis més desconeguts, amb un 45% de resposta NS/NC.

Durant aquest curs acadèmic s'han impartit 511 sessions i han participat 3.430 assistents. A continuació es detallen aquestes dades en relació amb la tipologia dels usuaris. En la categoria "Altres" s'engloben visitants, doctorands, PAS i becaris de TEBAD.

Gràfic del nombre de sessions per tipus d'usuari

Gràfic del nombre de participants per tipus d'usuari

 

Segons els continguts de les activitats formatives, les sessions dutes a terme es distribueixen d'acord amb aquests percentatges:

Gràfic del percentatge de sessions per tipus d'activitat

A més, a través del Punt Bibliotecari d'Informació a l'Usuari (PuntBiu) la Biblioteca Universitària, ofereix als alumnes cursos amb crèdits de lliure elecció i al professorat, cursos a través de l'ICE.

Curs Nre. de cursos Total hores Participants Nre. Participants
Connecta’t
31
77,30
Alumnes UA
208
Alumnes U. Permanent
154
Ceclec
4
55
Alumnes
112
ICE
1
22
Professors
6


Finalment s'imparteixen sessions formatives dirigides al personal de nou ingrés (sessions d'acollida) i al personal contractat per a atendre les obertures extraordinàries per exàmens.

Formació del personal de Biblioteca

Nre. de sessions

Sessions d'acollida
12
Obertura extraordinària
3
Nre. de Participants
Sessions d'acollida
99
Obertura extraordinària
41


A més d'aquestes sessions formatives programades, la Biblioteca Universitària col·labora amb els productors i distribuïdors de recursos electrònics, organitza sessions de presentació dels diferents recursos contractats, i també cursos organitzats per altres institucions. En aquest sentit, durant aquest curs s'han organitzat aquestes activitats:

- Difusió del programa de formació en línia en el portal Web of Knowledge, organitzat per FECYT (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, juntament amb l'empresa Greendata.

- Presentació del portal d'informació jurídica en Internet Tirantonline.

- Presentació de la base de dades Scopus, per personal de l'empresa Elsevier. Es van muntar estands en diversos edificis del campus per a fer demostracions individuals del seu ús.6. Informació bibliogràfica i referència

Els serveis d'informació bibliogràfica ofereixen atenció personalitzada als usuaris de manera presencial o virtual. Els usuaris poden sol·licitar ajuda per a buscar informació en la biblioteca i en altres recursos, com ara bases de dades i revistes electròniques, i també recollir informació sobre els diferents serveis que ofereixen les biblioteques.

Durant aquest curs acadèmic s'han atès 127.542 consultes, xifra que significa un increment substancial respecte del curs anterior en el qual s’havien registrat 53.414 consultes. En la gràfica següent s'observa l'evolució que ha experimentat el servei d'informació bibliogràfica en aquests últims anys, amb un increment cada vegada més elevat del nombre de consultes.

Gràfic de l'evolució del nombre de consultes

 

En les gràfiques següents s'analitza el nombre de consultes en relació amb els diferents tipus d'usuari, el tipus de consulta efectuada i el mitjà pel qual s'ha produït:

Gràfic de consultes per tipus d'usuari

 

Gràfic per tipus de consulta

 

Gràfic per mitjà de consulta

7. Exposicions i difusió bibliotecària

La Biblioteca Universitària organitza periòdicament exposicions i guies de lectura de temes d'actualitat que ajuden a difondre els seus fons i participa en les activitats organitzades pels departaments, centres i serveis de la Universitat en els quals els serveis i recursos de la biblioteca pugen aportar un valor afegit.

Durant el curs acadèmic 2005-2006 s'han dut a terme les següents exposicions i guies de lectura:

- "Tecnologies de la creació en l'era digital", en el context de les II Jornades de Literatura Comparada, organitzada per PuntBiu, octubre-novembre 2005.

- "El Quixot i el dret", exposició de fons bibliogràfics com a aportació a la celebració del quatre-cents aniversari de la publicació del Quixot. Biblioteca de Dret, novembre-desembre 2005.

- " Einstein en l'any mundial de la Física", organitzada per la Biblioteca Politècnica, Òptica i Infermeria, en col·laboració amb PuntBIU, desembre 2005-gener 2006.

- "Pío Baroja, 1956-2006: 50 aniversari", exposició i guia de lectura organitzada per la Biblioteca de Filosofia i Lletres, gener 2006.

- "II Mostra de Cinema Espanyol en la Biblioteca", organitzada per PuntBiu. L'exposició va reunir aproximadament 150 llibres i unes 175 pel·lícules en format DVD. Com a complement a l'exposició es va organitzar, conjuntament amb el Taller de Cinema, una setmana de projeccions. Febrer 2006.

- "Mozart: 250 aniversari del seu naixement", exposició i guia organitzada per la Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres, març 2006.

- "Juan Rulfo i la literatura mexicana", organitzada per la Biblioteca de Filosofia i Lletres, abril 2006.

- "La Guerra Civil Espanyola (1936-1939)", organitzada per la Biblioteca de Filosofia i Lletres, maig 2006.

- "Viatja amb la biblioteca", reuneix aproximadament 600 guies de viatges de diferents temàtiques i àmbits geogràfics, PuntBiu, juny-juliol 2006.

Amb motiu de la celebració del Dia d'Internet, el 25 d'octubre de 2005 i, posteriorment, el 14 de maig de 2006, la Biblioteca Universitària va organitzar a través de PuntBiu una activitat denominada GincaNET. En aquesta activitat, alumnes de primer i segon cicle que no pertanyien a cap altre col·lectiu universitari havien de resoldre 10 qüestions relacionades amb la recerca d'informació en diferents mitjans, amb el denominador comú de la localització de les corresponents solucions en la xarxa.

Com en anys anteriors, col·laborem amb el Vicerectorat d'Extensió Universitària en el Club de la Lectura, gestionem l'adquisició, la posada a disposició i el préstec dels llibres que es comenten en cadascuna de les sessions del club.

 

 

 

Recursos econòmics

El pressupost assignat al SIBID l’any 2.006 ascendeix a 3.304.000 €. L’increment del pressupost global arriba a un 5’37 %, respecte de l’any 2.005, i al manteniment i noves subscripcions de revistes i bases de dades correspon un increment 6,86%.

En aquesta dotació pressupostària no estan incloses les inversions en infraestructures com ara condicionament d’espais, mobiliari i equipament informàtic, excepte necessitats puntuals i de menor quantia.

Els conceptes en què es divideix el pressupost són:

Pressupost del SIBID any 2006
Material fungible
30.076,721
Material inventariable
82.000
Viatges i dietes
13.150
Material bibliogràfic Monografies
785.919,06
Publicacions periòdiques i bases de dades
2.216.200,29
Altres despeses
176.514


La gràfica següent reflecteix la distribució del pressupost entre la partida de despeses corrents i la corresponent al material bibliogràfic tant en format paper com en format electrònic:

Gràfico de la distribució del pressupost

 

 

 

Recursos humans

1. Personal

En el curs acadèmic 2005-2006, la plantilla de la Biblioteca Universitària està formada per 147 professionals, amb la següent distribució per escales/categories:

Personal del SIBID 1-9-2006
Direcció del Servei
4
Subdirectors
15
Tècnics de Suport
24
Especialistes Tècnics
21
Gestors Cap
3
Gestors
63
Auxiliars
10
Becaris
9


Durant aquest curs acadèmic s'han continuat els esforços per a aconseguir una plantilla més estable i adequada a les funcions que desenvolupem. Els aspectes més significatius en la dotació de personal han sigut:

- Incorporació de 19 persones de l'escala d'especialistes tècnics.

- Oferta de totes les places de gestors a personal de plantilla mitjançant concurs intern i incorporació dels auxiliars administratius de nou ingrés.

Gràfic de la distribució del personal

 

Amb la incorporació del personal de l'escala d'especialistes tècnics s'ha incrementat el percentatge de personal de les escales tècniques (Grups A, B i C), que arriben al 44% del total del personal i superen la mitjana de REBIUN (38%). D’altra banda, el percentatge de personal becari se situa en la mitjana de REBIUN (17%) i és dels més baixos de les biblioteques universitàries2. Formació

A més dels cursos de formació generals adreçats a tot el personal de la Universitat dins del Pla de Formació s'han dut a terme activitats orientades a millorar la formació dels professionals de la biblioteca. Els cursos impartits durant aquest curs acadèmic han sigut:

- La Biblioteca Universitària: un Servei Centrat en l'Usuari. Curs organitzat en col·laboració amb el TEBAD (Tècnics Especialistes en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació (octubre del 2005).

- La Biblioteca Universitària: Gestió, Avaluació i Millora Contínua (maig de 2006).

- Introducció a les Fonts d'Informació del Servei de Biblioteques de la Universitat d'Alacant (Humanitats, Geografia, Educació i Ciències Jurídiques). Curs organitzat en col·laboració amb CCOO (maig-juny de 2006).

- Drets d'Autor i les seues Implicacions en els Serveis de les Biblioteques Universitària. (juny de 2006).

- Descripció de Registres Bibliogràfics: Catalogació i Classificació Avançada. Materials Especials (juny-juliol de 2006).

- Sessions informatives d'acollida per al personal de nou ingrés de l'escala auxiliar (juny-juliol de 2006).

A més d'aquestes activitats formatives organitzades en el context de la Universitat, el personal de la biblioteca ha assistit a cursos, seminaris i jornades en altres universitats i associacions professionals que ofereixen activitats interessants per a la formació contínua, com han sigut:

- Disseny i Elaboració de Material Interactiu, organitzat pel col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (octubre 2005).

- V Workshop REBIUN sobre projectes digitals: "La biblioteca digital i l'accés a nous continguts", Universitat Politècnica de Catalunya (novembre 2005).

- Biblioteca i Gestió de la Qualitat, Universitat de Múrcia (desembre 2005).

- Alfabetitzar en Informació des de la Biblioteca Universitària. Disseny per a l'Aprenentatge Virtual, curs organitzat per SEDIC (març 2006).

- Preservació de Recursos d'Informació Digital, curs d'aprenentatge virutal organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (maig 2006).

 

 

 

Cooperació

1. Cooperació amb biblioteques universitàries

Com la resta de biblioteques universitàries espanyoles, la biblioteca de la Universitat d’Alacant forma part de REBIUN i participa i assisteix a les activitats i als cursos organitzats per aquesta associació. A més, forma part del grup de treball de catàleg col·lectiu com a representant de les biblioteques que tenen UNICORN com sistema de gestió.

D’altra banda, forma part d’un «club de compres» constituït per les biblioteques universitàries de la Comunitat Valenciana, Múrcia i les Illes Canàries que té com a objectiu negociar conjuntament l’adquisició de recursos electrònics. Aquesta col·laboració ha fet possible l’adquisició de determinats portals de revistes electròniques i bases de dades en condicions més avantatjoses.


2. Convenis de col·laboració amb institucions alicantines

Una de les línies de treball que s'han desplegat en els últims anys i que ha arribat a la seua normalització en aquest exercici ha sigut la confecció de convenis amb les institucions de la província que en sol·liciten. Es compleix així una de les funcions de la Universitat, en general, i de la Biblioteca Universitària, en particular: oferir els seus fons a la comunitat alacantina.

Amb aquesta finalitat s'ha establit un protocol d'actuació en què estan implicats el Secretariat d'Informació Bibliogràfica i Documental, la Unitat de Préstec de la Biblioteca Universitària i el Gabinet de Convenis de la Universitat. D'aquesta manera, i sempre sota l'empara d'un conveni marc, s'ha procedit a l'actualització i revisió dels convenis ja existents, a l'establiment dels que es limitaven a acords puntuals i a l'establiment, d'acord amb aquests principis d'actuació, dels que s'han sol·licitat.

Aquests són els següents:

- Conveni amb els Centres d'Estudis i Secundària (a través de l’HISSI de la UA)
- Conveni amb Centre de Formació d'Adults (a través de l'HISSI de la UA)
- Conveni amb l'Institut d'Ecologia Litoral
- Conveni amb el Conservatori Superior de Dansa d'Alacant
- Conveni amb el Conservatori Superior de Música Oscar Esplà
- Conveni amb l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant (en fase de signatura)
- Conveni amb l'Escola d'Idiomes de Benidorm (en fase de signatura)
- Conveni amb l'Ajuntament d'Alacant (en fase de signatura)

En aquest mateix apartat, en col·laboració amb el Projecte Havana s'han signat tot un seguit de convenis que tenen com a objectiu facilitar el suport bibliogràfic als grups d'investigació i als alumnes de la Universitat d'Alacant a Cuba. Els convenis són els següents:

- Conveni amb la Universitat de l'Havana
- Conveni amb la Universitat de Pineda del Riu
- Conveni amb la Universitat Agrària de l'Havana (en fase de signatura)