Logotipo de la Universidad de Alicante con enlace a la página de inicio del servicio Cabecera de la página con enlace a la página de inicio del servicio
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

INNOVACIÓ EDUCATIVA

 

Durant el curs 2005-2006 s’han continuat desenvolupant diferents línies de treball relacionades amb la innovació tecnologicoeducativa en la Universitat d’Alacant. Aquests treballs s’han dut a terme amb la col·laboració del Servei d’Informàtica, fonamentalment a través del Punt DIT i l’equip de programadors de Campus Virtual, i el suport administratiu del Servei de Gestió Acadèmica a través de la Unitat d’Innovació Educativa. A continuació es detallen les activitats més destacades:

- La Comissió d’Innovació Educativa, amb l’objectiu fonamental de constituir-se en un fòrum de trobada i debat, i establir les prioritats de desenvolupament de les utilitats del Campus Virtual, tal com es reflectia en la Memòria anterior. Durant el curs 2005-2006, la Comissió s’ha reunit periòdicament per a aconseguir l’objectiu de convertir-se en un punt de trobada del Vicerectorat amb els diferents centres i serveis implicats.

- D’octubre de 2005 a gener de 2006 va tenir lloc la tercera edició del curs Connecta’t: recursos informàtics per a l’alumnat de la Universitat d’Alacant, en el qual es van matricular més de 400 alumnes. L’activitat formativa va ser coordinada pel punt DIT. Cal destacar que el curs es va oferir també a l’alumnat de la Universitat Permanent i que per primera vegada es va incloure com a part de l’oferta formativa de cursos zero en algunes titulacions de la Universitat d’Alacant.

Cartell del curs "Connectat't: recursos informàtics per a l'alumnat de la UA" en castellà
Cartell del curs "Connectat't: recursos informàtics per a l'alumnat de la UA" en valencià

 

- A principi de 2005 es van llançar les convocatòries d’ajudes per a la innovació tecnologicoeducativa en la UA amb diferents modalitats. D’aquestes convocatòries cal destacar la primera ―ajudes directes per utilització de campus virtual―, com a convocatòria de finançament per objectius, en la qual han participat aproximadament 600 assignatures i més de 1.200 professors. Per primera vegada es van crear xarxes de caire tecnologicoeducatiu en dos vessants: les de programari lliure, l’objectiu fonamental de les quals consistia a fomentar l’ús de programari lliure en la docència d’assignatures de titulacions oficials de primer i segon cicle, i les d’estudi de millora del procés d’ensenyament/aprenentatge recolzades en l’ús de la tecnologia. Addicionalment es van llançar dues modalitats més, les corresponents a projectes d’innovació tecnologicoeducativa, les d’adquisició de programari per a la docència pràctica d’assignatures i la de convocatòria de trobades d’innovació tecnologicoeducativa, aquesta última destinada als centres de la Universitat d’Alacant.

http://www.ua.es/va/serveis/gest.acad/ieyed/innovacio.educativa/ajudes/ajudesinnovacioneducativa.htm

- Amb la finalitat de presentar públicament els resultats de les convocatòries d’ajudes de períodes anteriors, el febrer de 2005 va tenir lloc la III Jornada d’Innovació Tecnologicoeducativa a la Universitat d’Alacant. En la trobada es van presentar els resultats dels projectes finançats en convocatòries anteriors i es van fer publiques les línies d’actuació per a l’any 2006.

http://w3.ua.es/ite/va/jornades/index.html

- S’ha prosseguit la tasca de millorar permanentment el Campus Virtual, tant amb la incorporació de noves eines com amb l’evolució i desenvolupament d’algunes ja existents. En aquest curs, no només s’han redactat elsmanuales d’ús d’aquestes novetats de Campus Virtual (que s’han publicat en la xarxa simultàniament amb la posada en marxa de les noves utilitats), sinó que també s’ha confeccionat un tutorial multimèdia interactiu accessible a través d’Internet per al perfil de PDI.

http://w3.ua.es/ite/tutorial/

Pàgina web del Tutorial de Campus Virtual

Pàgina web del Tutorial de Campus Virtual accessible per al perfil PDI

 

- Per quart any s’ha preparat el fullet informatiu enXARXA’t, adreçat a l’alumnat de nou ingrés a la UA, amb la finalitat de mostrar-los una visió genèrica de tots els serveis tecnològics que la Universitat posa a la seua disposició.

Fullet informatiu d'enXARXA't amb la UA en castellà
Fullet informatiu d'enXARXA't amb la UA en valencià

 

- Seguint la línia que la Universitat d’Alacant ha mantingut durant els darrers anys en el desenvolupament i la promoció de l’ús de les tecnologies i amb la finalitat de fer-les més accessible al nostre alumnat, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis, la Universitat d’Alacant ha conclòs acords amb diferents empreses d’informàtica per a facilitar l’adquisició d’ordinadors portàtils. Igualment, aquest Vicerectorat ha engegat una campanya de dotació d’ordinadors portàtils per al suport a la docència en les consergeries dels aularis i altres edificis docents amb el propòsit de contribuir a millorar i fomentar l’ús de les tecnologies en la docència presencial impartida a la nostra Universitat.

- Cadascuna de les aules d’ús comú de la Universitat d’Alacant s’ha dotat durant l’any 2006 d’una infraestructura tecnològica composta almenys per un canó de projecció de vídeo fixat al sostre i la seua corresponent caixa de connexions multimèdia.

- Com a novetat del curs 2005-2006, s’ha introduït a través d’alumnes en pràctiques un servei de tècnics per a donar suport en les següents qüestions: la utilització docent del Campus Virtual, la confecció de materials digitals per a ús docent i la resolució de dubtes sobre l’ús de diferents tecnologies digitals enfocades a la pràctica docent. Tot això en el lloc que el docent sol·licite, el seu despatx o laboratori.

http://w3.ua.es/ite/va/sol·licitud/index.html

- A més d’oferir assessorament i formació a mesura al professorat sobre tecnologia educativa, s’han impulsat cursos sobre sesiones docents en el Campus Virtual a través de l’ICE:

http://www.ua.es/va/serveis/gest.acad/ieyed/innovacio.educativa/ http://www.ua.es/va/serveis/dit/

- A través de la formació i la dotació tecnològica adequada s’ha donat impuls i suport a diferents iniciatives de docència semipresencial o a distància donades per videoconferència o amb retransmissió de classes per videostreaming.