Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

RESUM DE LA MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2006-2007

 

Sr. Rector Magnífic de la Universitat d'Alacant
Honorable Sr. Conseller
Sr. Rector Magnífic de la Universitat de Murcia
Sr. Rector Magnífic de la Universitat Miguel Hernández
Sr. Rector Honorari
Il·lustríssim Sr. President de la Diputació
Srs. Directors Generals
Autoritats Acadèmiques
Dignísimas autoritats
Senyores i Senyors

 

Un any més, l’obertura oficial del nou curs acadèmic es converteix en el moment de retre comptes, davant la comunitat universitària i la societat en conjunt, de l’activitat –intensa i fructífera, com tindré ocasió de comentar al llarg de la meua intervenció– desenvolupada per la nostra Universitat durant el curs 2006-07.

Voldria començar la meua intervenció destacant, entre les activitats desenvolupades al llarg del curs passat i que constitueixen una ambiciosa aposta de futur de la nostra Universitat, les que hem fet al voltant de la planificació estratègica.

Sra. Nuria Fernández Pérez, Secretària General de la Universitat d'Alacant, en el seu discurs del Resum de la Memòria Acadèmica del curs 2006-07

 

El Consell de Direcció de la Universitat d’Alacant, conscient dels canvis que s’acosten i els reptes que una universitat del segle xxi ha d’assumir, i convençut de la necessitat d’una direcció eficaç, eficient, transparent i amb visió de futur, va decidir emprendre l’elaboració del Pla Estratègic de la Universitat i així es va posar en coneixement del Consell de Govern al maig de 2006. En aquest moment es va iniciar el procés d’elaboració del pla; l’aprovació pel Consell de Govern del marc del Pla Estratègic de la Universitat d’Alacant, al febrer de 2007, va constituir-ne la primera fase. Des de llavors, s’està treballant en el desenvolupament del Pla Estratègic, que es presentarà en breu, i també en els plans estratègics sectorials de Formació, I+D+I, i Agenda 21; com també en els plans estratègics de gestió de les administracions dels diferents centres, serveis i unitats de la Universitat.

Un exercici de planificació estratègica no és més que l’anàlisi d’on estem i la reflexió sobre on ens agradaria estar en un futur pròxim, en el nostre cas l’any 2012, per a dissenyar els passos que ens permeten anar en la direcció adequada. Aquest treball crucial per a la nostra Universitat està sent possible gràcies a la participació activa i la implicació de la comunitat universitària en el seu conjunt (alumnes, professors, personal d’administració i serveis) i també dels agents socials.

En el Pla Estratègic es recull com a MISSIÓ de la Universitat d’Alacant la formació integral dels seus estudiants i el compromís amb l’avanç i la millora de la societat, per mitjà de la creació i transmissió del coneixement i del desenvolupament cultural, científic i tecnològic.

En efecte, constitueix un objectiu prioritari en la nostra Universitat oferir una formació integral als nostres estudiants, que són 25.655 en els estudis oficials de 1 i 2 cicle, als quals se sumen els 1.138 del tercer cicle. Una formació de qualitat, en el marc de l’EEES, exigeix una participació més activa de l’estudiant en el procés d’adquisició de coneixements. En aquest model docent és necessari desenvolupar una concepció pedagògica orientada a desenvolupar i enriquir les aptituds de cada estudiant. I en aquest context, durant el curs passat s’ha potenciat la formació pràctica, la mobilitat interuniversitària i les possibilitats d’inserció laboral dels nostres estudiants.

En referència a això, cal destacar l’ambiciós programa de pràctiques desenvolupat i del qual s’han beneficiat un total de 5.433 alumnes de la nostra Universitat, que han dut a terme estades en empreses i institucions nacionals i estrangeres.

Diré també que, en sintonia amb el compromís de qualitat i internacionalització de l’ensenyament universitari, un total de… s’han desplaçat a cursar estudis a altres universitats, fonamentalment europees; de la mateixa manera que... d’universitats europees i americanes han optat per cursar estudis en la nostra Universitat. S’ha renovat amb èxit la Carta Universitària Erasmus per al període 2007/08-2012/13, i s’han subscrit 33 nous acords Erasmus amb diferents institucions d’educació superior, fet que és mostra de l’imparable procés d’internacionalització en el qual es troba immersa la nostra Universitat.

Com a universitat, a més, compromesa amb la defensa dels valors humans i socials, cal destacar la tasca desenvolupada per l’Observatori de la Discapacitat, i també el suport a 360 alumnes amb problemes socioeconòmics d’emergència.

La nostra institució té, a més del valor que comporten els nostres estudiants, el que representa un ampli equip de persones molt qualificades, que puja ja a 2.104 professors, i a 1.268 membres del personal d’administració i serveis.

Pel que fa a la nostra plantilla de personal docent i investigador, constitueix un important avanç l’aprovació del Pla d’Ordenació Integral de la Universitat d’Alacant (ja conegut com POI per tots).

Les transformacions que exigeix la convergència en l’espai europeu impliquen l’adaptació de les formes en què es gestiona la docència, la creació i la transmissió de coneixement i la gestió que comporta la realització d’aquests processos. En la labor del professorat no únicament s’inclouen la docència presencial i la investigació, sinó un conjunt creixent d’activitats que són imprescindibles per al bon funcionament de la institució: la participació en els diferents processos d’avaluació; el disseny d’estratègies docents; la creació de nous materials basats en les tecnologies de la informació i la comunicació són només alguns exemples. El POI, a més d’incloure el Pla d’Ordenació Docent i d’Investigació, estableix el nou model de plantilla. Finalment, es determinen un conjunt de plans i programes de millora, alguns dels quals ja s’han posat en marxa. Així, són ja 140 professors els qui s’han beneficiat de la reducció de docència per a majors de 60 anys, i 10 els qui han optat per la jubilació voluntària a partir d’aquesta edat.

Quant al nostre personal d’administració i serveis, cal ressenyar la modificació de la normativa que regula la jornada de treball, horaris, vacances, permisos i llicències, que ha comportat un avanç molt important en la conciliació de la vida laboral i familiar, al mateix temps que possibilita una millor atenció a les necessitats de la institució mitjançant els marges de flexibilitat que incorpora. Així mateix, s’han desenvolupat els plans estratègics de diferents serveis i unitats d’acord amb el Pla Estratègic de Gestió.

El curs passat ha sigut, d’altra banda, un curs marcat per la publicació de la Llei 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001 d’universitats (la LOU). Si bé es tracta d’una modificació parcial de la llei, introdueix canvis substancials en el panorama universitari, com ara la substitució de les habilitacions per un mecanisme d’acreditació, la creació d’un registre de títols, canvis en les figures del professorat, etc. La llei ha d’obtenir el desenvolupament reglamentari escaient. Fins al moment, el MEC ha presentat l’esborrany de Reial Decret pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, que la setmana passada ja va ser enviat al Consell d’Estat, i els projectes de reials decrets en matèria d’acreditació i accés, que han servit de punt de partida per a començar el necessari procés d’adaptació de la nostra normativa interna i dels nostres ensenyaments de grau i postgrau al nou marc legal.

Per això, i encara que ja és habitual en els últims anys, també el curs 2006/07 ha estat marcat per una intensa activitat dels òrgans de govern, representació i gestió universitària. S’ha de ressenyar la renovació total del Claustre Universitari, màxim òrgan de govern de la universitat d’Alacant, que va quedar constituït a l’abril. A més, està en fase molt avançada l’adaptació dels reglaments de règim intern dels centres, departaments i instituts universitaris d’investigació a l’Estatut de la Universitat d’Alacant.

Dit això, és oportú centrar-se ara en el capítol de la docència i investigació desenvolupada en la nostra institució durant aquest últim curs.

Com a novetat, en el curs 2006-2007 s’ha inclòs en l’oferta universitària la docència de màsters oficials. En particular, s’han implantat un total de 10 màsters oficials dirigits a 873 alumnes. La progressiva consolidació que s’espera d’aquests estudis en la UA s’observa amb la incorporació de 10 nous màsters per al curs 2007-2008. Juntament amb l’activitat normal desenvolupada en el conjunt de titulacions de cicle curt i llarg, la demanda de formació especialitzada s’ha complementat amb 35 títols propis de postgrau i d’especialització i 1.470 cursos CECLEC.

L’avaluació de les titulacions i de la docència són eines indispensables per a consolidar un ensenyament de qualitat. Amb aquest paràmetre van ser avaluades durant el curs passat les titulacions de llicenciat en Filologia Hispànica, en Matemàtiques i la d’enginyer geòleg, i s’ha portat a terme l’enquestació obligatòria per a la totalitat de les assignatures i grups de matèries impartides en els títols oficials de grau, com també en el curs d’aptitud pedagògica (CAP). s’han enquestat també ocupadors i egressats de les titulacions avaluades amb la finalitat de mesurar el grau de satisfacció sobre els coneixements adquirits i les competències desenvolupades.

S’ha de ressenyar l’alta participació de la comunitat universitària en els diferents programes dirigits a millorar la qualitat de la docència i els aprenentatges mitjançant la creació d’espais de desenvolupament professional docent. En aquest sentit, cal destacar el Programa de Dinamització Espai Europeu d’Educació Superior, iniciat el curs passat, el d’Acció Tutorial, dirigit a facilitar l’adaptació de l’estudiant a la vida universitària, que afavoreix una atenció personalitzada a aquest, i el de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària, en el qual s’han desenvolupat projectes d’investigació en disseny curricular i metodologies per a l’EEES.

Aprofitaré l’ocasió per a destacar l’avanç experimentat en la docència en valencià amb un increment de les titulacions i de les assignatures en què s’imparteix.

Sra. Nuria Fernández Pérez, Secretària General de la Universitat d'Alacant, en el seu discurs del Resum de la Memòria Acadèmica del curs 2006-07

 

Però la consecució d’un ensenyament de qualitat necessita que l’oferta docent de la nostra Universitat estiga acompanyada de l’adequada prestació d’una suma de serveis complementaris.

Al llarg d’aquest curs acadèmic que ha finalitzat s’han dut a terme actes commemoratius del 10è aniversari de la web institucional de la Universitat d’Alacant i s’han posat en marxa diferents projectes i portals que inicien la marxa d’una segona dècada de vida. Aquests projectes s’han agrupat amb la denominació "www.ua.es 2.0".

Entre els nous serveis oferits aquest any destaca la posada en funcionament del RUA, el Repositori Institucional de la Universitat d’Alacant que, donant compliment al nostre compromís de potenciar l’accés obert al coneixement científic, permet al personal de la nostra Universitat autoarxivar la producció docent i investigadora. La magnífica acollida d’aquest nou servei, amb l’autoarxiu de més d’un miler de documents tan sols en tres mesos, a més d’omplir-nos de satisfacció, ens impulsa a seguir potenciant-lo i difonent-lo en el si de la nostra comunitat. Altre servei remarcable és l’OpenCourseWare, que permet la publicació web del projecte docent d’un curs i l’accés públic, lliure i complet als materials de l’assignatura que el professor o professora posa a la disposició dels alumnes.

D’altra banda, s’ha continuat millorant la infraestructura informàtica al servei de la comunitat universitària. A més del notable increment de portàtils disponibles als aularis, s’ha completat la cobertura de la xarxa sense fil en tot el campus.

En l’àmbit de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació, s’ha de destacar en primer lloc i com a valoració positiva, el desenvolupament d’una intensa i creixent activitat investigadora dels nostres grups d’investigació, instituts d’investigació i departaments universitaris, que està contribuint satisfactòriament a la generació i transferència de coneixement cap a la societat.

S’ha consolidat el pla d’I+D+I propi de la Universitat, que és un suport clar a la investigació bàsica de qualitat com a principal via de generació de coneixement, i un fort impuls a la investigació aplicada com a instrument fonamental de la transferència de tecnologia i innovació empresarial.

Sobre la base de la investigació es vertebren 233 grups d’investigació que permeten oferir al teixit social i empresarial una àmplia oferta investigadora que abasta tots els camps científics, tecnològics i humanístics. Fruit de l’activitat investigadora dels nostres investigadors, durant l’any 2006 s’han obtingut 655 projectes d’investigació autonòmics, nacionals i internacionals que han implicat un finançament a l’entorn d’uns 16 milions d’euros. D’altra banda, s’han sol·licitat 8 patents d’invenció d’àmbit nacional i internacional.

El decidit suport institucional als grups d’investigació reconeguts també s’ha estès als més recents o que estan integrats per joves que necessiten un impuls que els permeta consolidar-se. En aquest sentit, s’ha apostat per captar per a la investigació els millors alumnes pròxims a finalitzar els estudis mitjançant beques i ajudes a la iniciació a la investigació. D’altra banda s’ha desenvolupat el conveni entre la UA-CAM i UNIÓN FENOSA per a la formació de personal investigador en l’àmbit de les energies renovables.

En aquesta línia de bons resultats, pot indicar-se que són 88 les tesis doctorals defensades durant el curs passat, i que han augmentat d’11 a 14 els programes de doctorat distingits amb l’Esment de Qualitat pel Ministeri d’Educació i Ciència.

A més, el projecte de parc científic s’ha convertit definitivament en una realitat amb la posada en marxa del Parc Científic d’Alacant. El Parc Científic s’ha dividit en tres grans àrees: una àrea científica, on s’assentaran els centres de gestió del coneixement i els laboratoris mixts d’I+D+I; una àrea tecnològica, on tindran cabuda els centres de creació d’empreses i les empreses d’alt contingut científic; i una àrea destinada al terciari avançat. Com a resultat del programa NOEMI de la Generalitat, la Universitat d’Alacant va ser dotada amb tres tècnics d’innovació que, una vegada formats en diferents parcs científics i centres d’investigació europeus, s’han incorporat a la Unitat d’Innovació creada pel Vicerectorat d’I+D+I amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament del parc.

I, en paral·lel a l’avanç en el desenvolupament d’aquest gran projecte, ha crescut el nombre d’objectius complits i projectes en vies d’execució en l’àmbit d’infraestructures i ampliació del campus. Així, està pròxima la finalització de l’edifici destinat als serveis tècnics d’investigació, que en pocs mesos entrarà en servei. També s’ha culminat en aquests dies el projecte de rehabilitació integral del pavelló poliesportiu cobert.

En matèria de gestió, qualitat i seguretat mediambiental, mereix ser destacada la creació de l’Oficina Ecocampus, amb uns objectius clarament dedicats al sosteniment i millora de la qualitat ambiental en el campus. S’ha iniciat i està en fase de desenvolupament el programa AGENDA 21 UA, campus sostenible, i s’està implantant el sistema integral de seguretat.

En relació amb el transport s’han de destacar diverses qüestions. D’una banda, s’acaben de finalitzar les obres d’adequació dels espais de la nostra Universitat per a facilitar el traçat del sector 3 de la línia 2 del tramvia en el seu desenvolupament a través de la UA. D’una altra banda, s’ha instal·lat un baixador de RENFE a la Universitat, que es connecta amb l’actual campus a través d’un servei de BUS Llançadora creat per la Universitat. Finalment, voldria esmentar la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig en el programa BICISANVI.

Pel que fa a extensió universitària, es faria interminable efectuar una enumeració de totes les activitats culturals i formatives portades a terme per la nostra Universitat. Els programes d’Extensió Universitària, que abasten les arts escèniques, els cicles culturals, els tallers formatius, l’esport, com també les activitats de la Universitat Permanent, de la Universitat d’Estiu Rafael Altamira, del Centre Mario Benedetti, del Museu de la Universitat d’Alacant, i de les vuit seus universitàries constitueixen, sens dubte, un factor important de la presència i de la projecció de la Universitat d’Alacant en la societat i són un referent per a tota la província, tant per l’activitat formativa i de divulgació científica, com per la ferma col·laboració en la configuració de les agendes culturals dels municipis.

La repercussió internacional aconseguida per algunes de les exposicions que ha acollit el MUA és un fet sense parangó en el panorama universitari espanyol. Sumaria com a assoliment el fet que l’Orquestra Filharmònica de la Universitat d’Alacant ha afermat la seua posició en l’espectre cultural alacantí i ja ha aconseguit projecció nacional a través de la col·laboració amb institucions com l’Escola Superior de Música Reina Sofia i la Fundació Isaac Albéniz. Sense oblidar els èxits collits en la pràctica de l’esport –s’han aconseguit un total de 23 medalles– que col·loquen la nostra Universitat en els llocs de referència de l’esport universitari nacional.

Aquestes han sigut només algunes de les moltes activitats portades a terme en el curs que avui clausurem i que trobareu detallades en la Memòria Anual que aviat estarà disponible en la WEB. El seu desenvolupament i èxit ha necessitat un important esforç econòmic. Heu de saber que la liquidació del pressupost de 2006, amb l’informe favorable del Consell de Govern i aprovat pel Consell Social, va pujar a la quantitat de 176.586.289 euros.

A la vista d’aquests brillants resultats, des d’aquest lloc privilegiat he d’agrair, en primer lloc, els qui amb el seu esforç han contribuït a assolir-los i, a continuació, felicitar-vos, felicitar-nos, per haver fet de la Universitat d’Alacant, la nostra institució –com recull la missió del Pla Estratègic amb el qual iniciava la meua intervenció– una universitat dinàmica i innovadora, amb projecció internacional, compromesa amb la formació integral dels seus estudiants i amb l’avanç i la millora de la societat, per mitjà de la creació i transmissió del coneixement i el desenvolupament cultural, científic i tecnològic.

A tots ells, i a tots els qui esteu ací presents, moltes gràcies.