Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

CLAUSTRE

 

El claustre es va reunir, en sessió ordinària, el dia 16 d’octubre de 2007, sota la presidència del rector Ignacio Jiménez Raneda, per tractar, entre altres assumptes de rellevància, l’elecció del defensor universitari i l’aprovació dels “criteris mínims i generals per a la reorganització de l’actual estructura de facultats i escoles”.

Aquests punts de l’ordre del dia venien, no obstant això, precedits dels no menys interessants informes del rector i del defensor universitari.

El primer va començar la seua intervenció fent balanç de l’estat de la qüestió relativa al finançament de les universitats valencianes per a, tot seguit, referir-se als diferents canvis legislatius que s’havien succeït, encapçalats per la publicació de la Llei Orgànica per a la modificació de la Llei Orgànica d’universitats, coneguda com a LOMLOU, els decrets d’acreditació i accés, i el relatiu a l’ordenació dels ensenyaments universitaris, a què es va sumar una breu referència a la planificació estratègica iniciada per la nostra universitat. I va concloure la seua intervenció agraint al defensor universitari l’esforç i la dedicació que ha mostrat en l’acompliment del càrrec durant aquest període, una felicitació que va fer seua el Claustre Universitari.

Per la seua banda, el defensor universitari va presentar l’informe d’activitats realitzades durant el període comprès entre l’1 agost de 2006 i el 31 de juliol de 2007 (Informe ), que va estructurar en cinc apartats: Recomanacions i suggeriments, Relacions amb altres defensors, Actuacions realitzades, Informe econòmic, Conclusions i dos annexos, el primer amb estadístiques i gràfics relacionats amb les consultes i reclamacions, i el segon amb les notícies aparegudes en premsa relatives al defensor universitari.

A continuació, i d’acord amb l’article 43 del Reglament de Règim Intern del Claustre Universitari, es va procedir a la votació per a l’elecció del defensor universitari, amb una única candidatura presentada, la del senyor Miguel Louis Cereceda. Amb un resultat de 148 vots a favor i 23 en blanc, Louis Cereceda va obtenir el clar suport de la comunitat universitària i va resultar elegit defensor universitari.

Seguidament, i de conformitat amb el que disposa la disposició transitòria sisena de l’Estatut de la Universitat d’Alacant, es va sotmetre a l’aprovació del Claustre la proposta elaborada pel Consell de Govern sobre els “criteris mínims i generals per a la reorganització de l’actual estructura de facultats i escoles”. Després d’un llarg debat, la proposta va ser aprovada per majoria.

La reunió finalitzava amb la presentació al Claustre Universitari, per part del rector, del Pla Estratègic de Gestió de la Universitat d’Alacant iniciat per acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2007. El rector va detallar el significat del que es recull com a missió de l’esmentat Pla, els valors, la visió i els diferents eixos d’aquest, dels quals va destacar el component humà, per a finalitzar amb una referència als objectius estratègics. Va al·ludir, finalment, a l’elaboració dels diferents plans sectorials que serviran de desenvolupament al Pla General, entre altres l’Agenda 21, el Pla Sectorial de Formació i Pla Sectorial en Investigació, i va indicar, finalment, que paral·lelament havia estat desplegat el Pla Estratègic de Gestió: Arxiu i Registre, Informàtica, Selecció i Formació, i Prevenció, i va agrair la intervenció en la seua elaboració i desenvolupament de tots els col·lectius concernits.