Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

CONSELL SOCIAL

 

· Ple extraordinari del 8/11/2006
· Ple ordinari del 19/12/2006
· Ple ordinari del 21/03/2007
· Ple ordinari del 11/07/2007

 

 

 

Acords del Ple extraordinari celebrat el dia 8 de novembre de 2006

Es debat i s'aprova:

- S'aproven les taxes dels títols propis de postgrau i especialització (màster, especialista i expert universitari)

- S'aproven les modificacions pressupostàries número 1, 2 i 3.

- S'aproven les retribucions addicionals del professorat universitari.

- S'aprova l'adhesió de la Universitat de València al Conveni de col·laboració per a la constitució de l'Institut Universitari de Llengües Modernes Aplicades.

- S'aproven les propostes de programes oficials de postgrau.

- S'autoritza l'adquisició de terrenys destinats al Parc Científic de la Universitat d'Alacant.

 

 

 

 

Acords del Ple ordinari celebrat el dia 19 de desembre de 2006

Es debat i s'aprova:

- S'aproven les taxes dels títols propis (Especialista Universitari)

- S'aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat d'Alacant per a l'any 2007.

- S'aprova la constitució de comissions assessores del Consell Social per a concedir els premis i les distincions d’aquest.

 

 

 

Acords del Ple ordinari celebrat el dia 21 de març de 2007

Es debat i s'aprova:

- S'aproven les modificacions pressupostàries número 4 i 5 de l'exercici 2006.

- S'aprova l'assignació del component de mèrits de mobilitat docent i investigadora avaluats per la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat.

- S'autoritza la concessió administrativa per a la planta fotovoltaica.

 

 

 

Acords del Ple ordinari celebrat el dia 11 de juliol de 2007

Es debat i s'aprova:

- S'aprova la compensació de pèrdues mitjançant una aportació monetària a la societat Taller Digital, i l'ampliació del capital social.

- S'aprova la sol·licitud d'implantació dels màsters oficials en el curs 20072008.

- S'aproven les normes sobre ajudes per al pagament de preus públics per matrícula per a màster oficial i tercer cicle en el curs 20062007 i per a alumnes dels països membres de la Unió Europea.

- S'autoritzenles actuacions relatives al Pla d'Inversions.

- S'aprova la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis.

- S'aproven els Comptes Anuals i la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2006 de la Universitat d'Alacant.

- S'aproven de les taxes dels títols propis de postgrau i especialització.