Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

· Fins de l'entitat
· Desglossament de les activitats realitzades

 

 

 

Fins de l'entitat

De conformitat amb l'article 1 dels Estatuts de la Fundació General de la Universitat d'Alacant (des d'ara, la Fundació), aquesta es constitueix com una fundació de caràcter educatiu, cultural, científic, social, esportiu, sanitari i de cooperació al desenvolupament, de defensa del medi ambient, de foment de la investigació i altres de naturalesa anàloga.

D'acord amb l'article 6 dels esmentats Estatuts, té per objecte cooperar al compliment dels fins propis de la Universitat d'Alacant, i contribueix per a això a la millora de les prestacions de transmissió de sabers, d'investigació i formació humana integral i, més en particular, l'adjudicació de beques d'estudis, la creació de premis d'índole cultural i professional; la dotació de material científic; la realització de programes efectius d'assistència social a la comunitat universitària, i la celebració de seminaris, jornades, cursos conferències i altres accions pròpies de matèria universitària.

La Fundació inicia la seua activitat a partir de l’1 de gener de l'any 2004. A continuació s'exposen les principals actuacions dutes a terme durant el curs acadèmic 2006/2007.

 

 

 

Desglossament de les activitats realitzades


1. Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPO)

A) Ocupació

Durant el curs acadèmic 2006/2007, s'han inscrit en la borsa d'ocupació 639 diplomats/llicenciats/enginyers, i 573 empreses han sol·licitat del GIPO un procés de selecció de titulats de la Universitat d'Alacant. Per a aquestes empreses s'han portat a terme un total de 953 seleccions de personal, en les quals han participat 1.890 candidats (els currículums dels quals van ser enviats a l'empresa).

Entre les titulacions més demanades, destaquen:

- Diplomat en Ciències Empresarials
- Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses
- Llicenciat en Economia
- Arquitecte Tècnic
- Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques
- Enginyeria Tècnica i Superior en Informàtica
- Llicenciat en Dret
- Diplomat en Turisme
- Llicenciat en Traducció i Interpretació
- Diplomat en Relacions Laborals

Les empreses que van contactar amb el GIPO són de diversos sectors econòmics i de diversa activitat. Podem destacar-hi :

- Institucions financeres, assegurances, serveis prestats
- Construcció
- Comerç, restaurants, allotjament, reparacions
- Altres serveis
- Educació i formació

Amb l'objectiu que es puguen desenvolupar els diferents processos d'avaluació institucional que es porten a terme des de la Unitat Tècnica de Qualitat de la Universitat (avaluació docent i avaluació dels serveis),la Fundació ha fet organitzat i seleccionat els enquestadors necessaris. A aquest efecte, durant el mes de gener de 2007 ha contractat 63 titulats i ha desenvolupat les tasques següents:

- Coordinació i gestió de l'oferta per a la recerca i selecció de candidats inscrits en la borsa d'ocupació de la Fundació General (GIPO).
- Redacció i signatura de contractes i documents annexos.
- Alta i baixa en la Seguretat Social.
- Pagament de nòmines.
- Resolució d'incidències.

B) Pràctiques:

Continuant amb la tendència del passat any, la sol·licitud d'alumnes en pràctiques continua en ascens.

Durant el Curs 2006/2007 el GIPO ha gestionat pràctiques per a 1.225 alumnes. Actualment la Fundació ja ha signat més de 1.000 convenis de pràctiques amb empreses.

Destaquen les peticions per al sector de la construcció, com ara: Arquitectura Superior, Arquitectura Tècnica i Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques. Altres titulacions, com Dret, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, Relacions Laborals, també són molt sol·licitades.

C) Orientació laboral i assistència a l'autoocupació

D'acord amb la convocatòria d'ajudes publicada per mitjà de l'Ordre de 29 de desembre de 2005 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (SERVEF), es va concedir a la Fundació, en virtut de Resolució de 5 de juny de 2006, una subvenció per import de 49.197,01 € per a la realització d'accions d'orientació professional per a l'ocupació i assistència a l'autoocupació durant els mesos d'octubre de 2006 a març de 2007.

Aquestes accions han consistit en l'atenció personalitzada o grupal a demandants d'ocupació inscrits en el SERVEF que presenten necessitats d'atenció sobre el procés de recerca d'ocupació. Es treballen 4 àrees del procés de recerca: habilitats, informació, motivació i planificació. Es tracta, en definitiva, de millorar la posició dels demandants d'ocupació davant del mercat laboral i les oportunitats de treball.

El passat 17 de gener s'ha publicat, per 'Ordre de 26 de desembre de 2006, la mateixa convocatòria d'ajudes per a l'exercici 2007. Les accions a desenvolupar són les mateixes que en el període en curs amb la novetat que, demanant-se algunes accions més que les executades en aquest curs, la realització d'aquestes noves està programada en un període major de temps (tres mesos més). Tindrien lloc entre els mesos de juliol de 2007 i març de 2008.

El passat 10 de maig, es va celebrar la IX Marató d'Ocupació i Autoocupació, en la qual han participat unes 40 entitats, entre institucions públiques i empreses.

A més, s'han portat a terme les següents activitats paral·leles:

- Taller de Tècniques de Recerca d'Ocupació per a Traducció i Interpretació i Filologia.
- Concurs de Creació d'Empreses: “Triatló de Desenvolupament de Projectes Empresarials”. Hi van participar 10 projectes, es van lliurar un primer premi, un segon premi i dos accèssits.

Durant el curs 2006/2007 han continuat les activitats d'orientació laboral. En total, s'han atès 49 nous usuaris, dels quals 9 eren estudiants i 40 titulats.2. Centre de Documentació Europea (CDE)

Durant el curs 2006/07, el CDE ha continuat desenvolupant les tasques fixades en l'últim conveni signat entre el CDE i la Direcció General de Premsa i Comunicació de la Comissió Europea, com ara les d'anàlisi de la documentació, atenció a consultes, realització del Butlletí DSI, i altres activitats informatives encaminades a difondre el procés d'integració europea.

A) Servei d'informació bibliogràfica i documental. Consultes. Normalització de registres

Durant el curs 2006/07 s'han catalogat monografies i revistes, i s’han analitzat altres tipus de documents: legislació, jurisprudència, licitacions públiques, documents preparatoris, etc. S’han incorporat, una vegada analitzats, com a nous registres a les nostres bases de dades:

- Bd Monografies.....................350 nous registres
- Bd Articles de revista.........1.325 nous registres
- Bd Legislació UE................3.400 nous registres
- Bd Legislació BOE..............1.460 nous registres
- Bd Legislació DOCV..............521 nous registres
- Bd Jurisprudència.................340 nous registres
- Bd Licitacions...................10.753 nous registres

Les consultes arriben al CDE per telèfon, per correu electrònic i en persona, encara que, la majoria d'aquestes es resolen accedint a les nostres pàgines web.

En el curs 2006/07 s'han produït 5.245.594 accessos al lloc del CDE en Internet, cosa que equival a un terme mitjà diari de 14.371 visites.

Han continuat les tasques de normalització i correcció de registres amb la finalitat de possibilitar la incorporació a una base de dades en línia dels catàlegs de monografies, principal de publicacions periòdiques i articles de revistes. Continua el procés de normalització i col·locació de les publicacions estadístiques.

B) Butlletí DSI

S'ha continuat l'elaboració periòdica d'aquest Butlletí en línia, que rep un total de 1.024.520 visites anuals, cosa que significa un terme mitjà diari de 2.807 pàgines visitades.

C) Documents seleccionats

Aquesta bitàcora documental multitemàtica creada sobre la base del Butlletí DSI té un total de 1.045.730 visites anuals, és a dir un terme mitjà diari de 2.865 pàgines visitades. Inclou la legislació comunitària i la nacional, amb accés al text.

D) Servei de licitacions seleccionades

Servei d'elaboració diària que brinda l'accés a la informació sobre contractes públics d'obres, subministraments i serveis convocats per les administracions públiques espanyoles d’ambit estatal, autonòmic i local. Són licitacions que es publiquen diàriament en la base de dades TED de la Unió Europea.

El servei té un total de 817.059 visites en el període estudiat, és a dir, un terme mitjà diari 2.239 visites.

E) Cursos, conferències i congressos

El director del CDE, Jaume Ferrer Lloret,ha participat en el XXIV Congrés de l'Institut Hispà-Luso-Americà de Dret Internacional. Setembre 2006, Granada.

El Director del Centre, la documentalista i la jurista del CDE han col·laborat en el Màster Oficial en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat (MADAS) organitzat pel departament d'Estudis Jurídics de l'Estat de la Universitat d'Alacant.

S'ha concedit al CDE una subvenció del Parlament Europeu dins del Programa INFO 2006: Ajudes a la societat civil en els debats, conferències i seminaris públics relacionats amb la Unió Europea. L'ajuda es destinarà a la realització del projecte titulat La Unió Europea als cinquanta anys dels Tractats de Roma (1957). Aquest projecte organitzat pel CDE es desenvoluparà durant els mesos d'octubre a desembre de 2007 i tindrà la participació d'una vintena de personalitats de reconegut prestigi en la matèria procedents de les institucions comunitàries i del món universitari.

El director i la documentalista del CDE han participat en el Curs en la Universitat d'Estiu Càtedra Rafael Altamira dedicat al "Cinquanta aniversari dels Tractats de Roma (1957)".

El CDE ha continuat col·laborant en els pràcticums habituals, com: “Accés a la documentació jurídica en matèria de medi ambient” i “Màster Universitari de Comerç Internacional”.

F) Formació i col·laboracions externes

Respecte de l’atenció a becaris, ha continuat la formació en documentació comunitària de les dues persones que es beneficien de les beques d’investigació convocades per la Fundació General de la Universitat d'Alacant per al CDE.

El dia 4 de maig ha finalitzat l'assistència i formació de tres becaris Leonardo provinents de Romania. Els esmentats becaris formen part d'un grup de sis destinats a la Universitat d'Alacant en el marc del conveni que aquesta té signat amb la Universitat d’Oradea (Romania). Resultat d'aquesta estada ha sigut l'elaboració de tres treballs pràctics: Guia d'informació sobre Romania i els Fons Estructurals, Les relacions Unió Europea i Amèrica Llatina i un tercer destinat al gran públic sobre Institucions Comunitàries i Romania.

S'ha signat recentment amb la professora Luminita Soproni, de la Càtedra de Relacions Internacionals i Estudis Europeusde la Universitat d’Oradea, el compromís per a rebre quatre nous becaris romanesos, en el CDE, per al curs 2007-08.

Es manté, a través del Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat, la col·laboració (semestral) amb la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental i junt amb l'Euro Info Centre del Principat d'Astúries i la Confederació d'Empresaris de la Comunitat de València la col·laboració (trimestral) amb la Revista Aranzadi Unión Europea, a càrrec de la jurista del CDE.

En el mes de juny el CDE, dins de la tasca de difusió del procés d'integració europea entre els més joves ha fet un enviament de material promocional a centres d'educació primària i secundària i també a centres de formació de persones adultes de la província d'Alacant.

G) Col·laboració amb altres unitats de la Fundació

Magister Lucentinus:
després de l'adaptació dels espais del CDE per a albergar la biblioteca del Magister, s'ha continuat l’assessorament tècnic per a la recerca de llenguatges documentals a aplicar per a la posterior catalogació dels seus fons.

El passat 3 d'abril va tenir lloc una reunió a la qual va assistir la Direcció del SIBID, el Magister Lucentinus, i el CDE perquè el Centre de Documentació albergue part de la biblioteca del Magister i puga així atendre el futur servei de préstec en sala per als alumnes d'aquest màster en les instal·lacions de la Fundació General. Fruit d'aquest acord hi ha en preparació un protocol per a presentar a la signatura pròximament.

GIPO:
Enguany, com a celebració del 9 de maig, Dia d'Europa, el CDE ha participat amb el GIPO en la IX Marató d'Ocupació i Autoocupació i ha muntat un estand informatiu i formatiu sobre temes comunitaris dirigit al gran públic.

H) Convenis i projectes

S’ha signat un conveni de col·laboració entre el CDE i la Universitat de León de Nicaragua per a impulsar la difusió del procés d'integració europea entre els estudiants, professors i investigadors d’aquesta Universitat. Per a portar a terme aquest projecte s’ha fet una proposta de sol·licitud d'ajuda a l'Oficina de Cooperació de la UA.

Dins del programa Erasmus s’ha signat un nou conveni amb la Universitat romanesa d’Oradea per a atendre la formació en temes comunitaris de 4 nous becaris per al pròxim curs 2007/2008.

S’ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa de serveis d’informació Gremial Gestión, c/ Galileu Galilei núm. 10, Parc Industrial d'Elx.

S’ha aprovat la proposta presentada pel director del CDE a la Universitat Permanent per a impartir un curs pràctic sobre la Unió Europea que tindrà lloc en el pròxim curs acadèmic 2007-08.3. Escola de Negocis

La programació prevista per al curs acadèmic 2006/2007 s'ha complit quasi totalment. Les activitats desenvolupades han sigut:

· Cursos de postgrau:

- Màster de Tributació (X edició), 550 h
- Màster en Urbanisme i Ordenació del Territori (III edició), 550 h
- Màster Euro-Llatinoamericà en Polítiques Públiques Migratòries i de Cooperació al Desenvolupament: Gestió, Avaluació i Consultoria ( I edició), 700 h
- Curs d'Expert Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans (I edició), 200h
- Curs d'Expert Universitari en Organització de l'Estat, Gestió I Avaluació d'Organitzacions Públiques (I edició), 200 h
- Curs d'Expert Universitari en Organització, Gestió, Avaluació i Consultoria d'Organitzacions Públiques Dedicades a la Cooperació del Desenvolupament a Llatinoamèrica (I edició), 200 h
- Curs d'Expert Universitari en Gestió de Polítiques migratòries Eurollatinoamericanes (I edició), 200 h

· Cursos especials:

- Curs d'introducció a la Direcció de Recursos Humans, 25 h
- Curs Adobe Photoshop CS 8.0, 40 h
- Curs d'especialització en l'IVA, 36 h
- Curs sobre tècniques de motivació de RH a través de la retribució, 25 h
- El documental: concepte, narrativa i realització, 20 h
- Curs bàsic sobre tributació de no residents, 12 h
- Reforma fiscal 2007: pla de prevenció i reformes fiscals, 16 h
- Curs sobre tècniques de selecció i desenvolupament de RRHH, 25 h
- Curs de RH. i gestió de la qualitat en les organitzacions empresarials, 25 h
- Curs pràctic de tributació, 60 h
- Curs sobre direcció del comportament humà en les organitzacions empresarials, 25 h
- SIG aplicat a l'ordenació del territori: utilitats, ràster i vectorial, 40 h
- Curs pràctic sobre l'IRPF, 24 h
- Curs sobre estratègies del desenvolupament directiu, 25 h
- Formació avançada en relacions públiques per a agents de desenvolupament local, 100 h
- Curs Macromedia Freehand, 20 h
- Curs sobre l'ús eficient de les tecnologies de la informació en el departament de RH, 25 h
- Curs sobre tècniques administratives de gestió de personal per a l'optimització del factor humà, 25 h

· Jornades:

- VI Jornades d'actualització sobre novetats fiscals, 4 h
- III Jornades d'experiències pràctiques en ordenació del territori, 15 h

· Conferències:

- 5 d'octubre de 2006

“Los derechos y garantías del contribuyente y el Consejo para la Defensa del Contribuyente”.
Gaspar de la Peña Velasco.
President del Consell per a la Defensa del Contribuent del Ministeri d'Economia i Hisenda.

- 29 de novembre de 2006

“Nuevo régimen de consolidación fiscal y otras novedades en el IVA”.
Francisco Javier Sánchez Gallardo.
Vicedirector general d'impostos sobre el consum del Ministeri d'Economia i Hisenda.

- 1 de gener de 2007

Conferència inaugural del Curs d'Expert Universitari en Gestió de Polítiques migratòries Eurollatinoamericanas
“La agencialización del Sistema Público Español”
Juan Antonio Garde Roca
Director general d'Inspecció, Avaluació i Qualitat dels Serveis del Ministeri d'Administracions Públiques

- 18 de gener de 2007. Conferència inaugural del Màster Eurollatinoamericà
Hubert Weber, President del Tribunal de Comptes
Fernando Vallespin, Director del CIS

- 26 de gener de 2007

“Novetats fiscals 2007”
Luis Andrés Muñíz García.
Cap de la Secretaria Administrativa de l'Agència Tributària d'Alacant.

- 17 d'abril de 2007

“Reforma fiscal y Ley de prevención del fraude”.
José Manuel de Bunes Ibarra.
Director general de Tributs del Ministeri d'Economia i Hisenda.

- 8 de maig de 2007

“La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y su desarrollo reglamentario”.
Bernardo Vidal Martí.
Vicedirector general d'impostos sobre la renda de les persones físiques del Ministeri d'Economia i Hisenda.

- 11 de maig de 2007

“La modificación y reforma del IBI”.
Jesús Miranda Hita
Director general del Cadastre.

- 29 de juny de 2007

Conferència de clausura del Màster Eurollatinoamericà

Carlos Solchaga Catalán, President de la Fundació Euroamericana i exministre – del govern espanyol

Miguel Hakim Simón, Secretari per a la Cooperació Iberoamericana de la Secretaria General Iberoamericana.

- 29 de juny de 2007

Conferència de clausura del Curs d'Expert Universitari en Direcció i gestió de Recursos Humans:

“Las nuevas tendencias en el desarrollo de las personas en las organizaciones: incertidumbre, diversidad i creatividad”
Fernando Bayón
Director d’Eurotalent

- 13 de juliol de 2007

“ La nueva Ley del suelo”.
D. José M. Baño León.
Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de València.4. Unitat Audiovisual (Taller d'imatge)

Per decisió del Consell de Govern de la Universitat, a partir de l’1 de gener de 2006, la Fundació ha passat a assumir la gestió de les activitats de l'extint Taller d'Imatge de la Universitat en el marc de la nova Unitat Audiovisual de la Fundació i d'acord amb el Conveni d'aquella data subscrit entre les dues entitats a aquests efectes.

En línies generals, la Unitat Audiovisual de la Fundació ha portat a terme les actuacions següents, durant el curs acadèmic 2006/2007:

- Manteniment dels mitjans i instal·lacions audiovisuals de la Universitat (Paranimf, sales de graus, sales multimèdia, sales d'actes, etc.)
- Enregistrament de les activitats institucionals (obertures de curs, honoris causa, conferències…)
- Cobertura audiovisual de les activitats culturals fetes pel Vicerectorat d'Extensió Universitària al campus i a les seus.
- Col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions Institucionals en els plans de promoció i comunicació (programa “Campus”, vídeos institucionals)
- Diferents serveis audiovisuals competitius i de gran qualitat a la comunitat universitària (centres, departaments, instituts, grups d'investigació…).
- Coordinació amb altres unitats de la Fundació, institucions i empreses especialitzades d’una oferta formativa en temes audiovisuals, que es puga consolidar a mitjà termini (fotografia digital, edició, vídeo digital, guions, realització…)
- Col·laboració amb les titulacions més afins (imatge i so, publicitat i relacions públiques, informàtica…) en la realització de pràctiques i projectes conjunts.5. Propietat Industrial i Intel·lectual

A) Magister Lvcentinvs, “Màster Universitari de Propietat Industrial, Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació.

El Magister Lvcentinvs organitzat per la Universitat d'Alacant i la Fundació General té com a objectiu principal promoure i assolir l'excel·lència en l'àmbit de la investigació i de l'educació especialitzada, a través de la creació d'un programa dirigit a professionals interessats en formar-se en les àrees de la Propietat Industrial, Intel·lectual i el Dret de la Societat de la Informació.

En aquesta obstinació acompanyen la Universitat d'Alacant les institucions acadèmiques i professionals més prestigioses, tant espanyoles com internacionals, com també una relació de més de cent vint professors i professionals de gran prestigi en l'àrea.

Així, el Magister Lvcentinvs permet als seus alumnes abordar, en el curs del seu programa de nou mesos, un estudi intensiu dels drets de propietat industrial i intel·lectual i els relacionats amb el dret de la societat de la informació, amb l'objectiu de dotar-los d'un coneixement exhaustiu d'aquestes matèries.

El Magister Lvcentinvs té, a més, dos programes d'especialista universitari i organitza cursos i seminaris de curta durada oberts a participants externs.

La XIII edició del Magister Lvcentinvs es va iniciar el dia 3 d'octubre de 2006 i va finalitzar el dia 15 de juny de 2007.

En el seu programa bilingüe (castellà i anglès), que està dirigit tant a llicenciats com a professionals interdisciplinaris, han participar en el curs acadèmic 2006-2007 37 alumnes provinents de diferents països.

· Titulacions

En l'edició de XIII Magister Lvcentinvs ha tingut les titulacions següents:

- Màster en Propietat Industrial, Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació (Programa complet)
- Altres titulacions: (mòduls individuals)

· Especialista Universitari en Patents i Transferència de Tecnologia
· Especialista Universitari en Marques, Dissenys, Publicitat i Dret de la Competència.

· Activitats dutes a terme

- Cerimònia d'Obertura del XIII Magister Lvcentinvs

La lliçó inaugural del Màster Universitari en Propietat Industrial, Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació es va portar a terme el dia 19 d'octubre de 2006.

La conferència inaugural “Derecho de la competencia, 10 años de experiencia” va ser a càrrec del catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat d'Alcalà, José Manuel Otero Lastres. En aquest acte han participat més de 100 assistents.

- EIPIN

EIPIN és una xarxa de cinc instituts europeus de propietat industrial i intel·lectual creada el 1999, que té l'objectiu principal d'enfortir l'intercanvi dels coneixements en aquesta matèria en l’àmbit europeu, com també la creació d'un fòrum en el qual discutir les últimes novetats en aquest camp.

En el curs acadèmic 2006-2007 s'han portat a terme 3 trobades en diferents instituts situats en Munic, Zuric i Alacant. El Magister Lvcentinvs també ha participat en el segon EIPIN Job Fair que ha tingut lloc al maig de 2007 a Londres.

· Instituts associats:

Centre d'Etudes Internacionals de la Propiété Industrielle (CEIPI), Eidgenössische Technische Hochschule (ETH, Zuric), Queen Mary Intellectual Property Research Institute (University of London), Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC, LL.M. Programme) i Magister Lvcentinvs (Universitat d'Alacant)

· Simposi “Propietat Intel·lectual en l'Era Digital”:

Els dies 4, 5 i 6 de maig de 2007 ha tingut lloc a Alacant l'última trobada dels instituts esmentats. El tema principal del simposi ha sigut la propietat intel·lectual en l'era digital i han participat en l'esdeveniment més de 95 estudiants i professors de reconeguts instituts europeus amb la col·laboració de l’OAMI que ha facilitat el saló i suport logístic en el primer dia de la trobada.

- Community Trade Mark “SPECIAL MODULE”

Amb la finalitat de contribuir a l'ensenyament especialitzat a Europa, el Magister Lvcentinvs ha desenvolupat un programa de “mòduls especials”, amb la col·laboració de diverses institucions i firmes. L’objectiu principal és proporcionar coneixements aprofundits pràctics, comunitaris i internacionals, de la legislació i dret de propietat industrial.

De 29 de gener al 2 de febrer de 2007 s'ha dut a terme el cinquè mòdul especial de la Marca Comunitària amb la col·laboració de l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OAMI) i Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI). Aquest programa d'una setmana dirigit a advocats, llicenciats i professionals, ha contribuït a l'especialització en els temes de la marca comunitària i internacional, tant en el procediment de registre com en els processos judicials. Aquesta activitat acadèmica ha sigut compartida pels participants externs i els alumnes del Magister Lvcentinvs.

- Seminari sobre la Propietat Industrial i Intel·lectual en la Unió Europea

En els dies 11 a 15 de desembre de 2006, el Magister Lvcentinvs ha organitzat un seminari sobre la Propietat Industrial i Intel·lectual en la Unió Europea per als experts – funcionaris de l'Institut Mexicà de la Propietat Industrial (IMPI) en el marc del programa d'intercanvi d'experiències entre Mèxic i la Unió Europea” (PROTLCUEM).

- Cerimònia de clausura del XIII Magister Lvcentinvs

La cerimònia de clausura del Màster Universitari en Propietat Industrial, Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació en la Universitat d'Alacant es va portar a terme el dia 15 de juny de 2007 amb la participació de més de 140 assistents. La conferència de clausura “La competencia de los tribunales de la Marca Comunitaria” ha estat impartida pel president del Tribunal de la Marca Comunitària, Enrique García-Chamon Cervera.

- La Web-Docent “Microc@mpus” del Magister Lvcentinvs

El Màster Universitari en Propietat Industrial, Intel·lectual i Dret de la Societat de la Informació té una eina de treball, la Web Docent, plataforma des de la qual es desenvolupa l’activitat acadèmica diària de forma interactiva entre alumnes, professors, antics alumnes i entitats col·laboradores.

El material didàctic s'ha inclòs en línia amb accés exclusiu als alumnes del Magister que han tingut els materials de professors convidats que assistisquen al Magister amb una o dues setmanes d'antelació. Així, s'han millorat la interacció entre el professor i els alumnes.

Gràcies a la xarxa sense fil Wireless que disposa el Magister Lvcentinvs, els alumnes poden accedir al Microcampus a l'aula del Magister Lvcentinvs i disposen la connexió a Internet a banda ampla de la Universitat. El Magister Lvcentinvs sempre ha considerat important l'avanç tecnològic en l'ensenyament de propietat industrial i intel·lectual.

En aquest curs acadèmic, s'ha millorat la xarxa informàtica del Magister, i s’ha traslladat el servidor d'arxius i el de web-proxy a la Fundació General on es fan les còpies de seguretat i control dels arxius del Magister.

- Seminari de Propietat Industrial a Amèrica Llatina

Seminari de Propietat Industrial a Amèrica Llatina. El Magister Lvcentinvs, amb l'objectiu d'analitzar els efectes de l'acord ADPIC (TRIP) a Amèrica Llatina i Europa, va organitzar el seminari “Implementació i observança de la Propietat Intel·lectual a Llatinoamèrica i Europa” en els dies 20 a 23 de novembre a la ciutat d'Antiga, Guatemala, amb la col·laboració de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), Universitat d'Alacant (UA) i Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI).

- Pràctiques del Magister Lvcentinvs

El programa de pràctiques del Magister Lvcentinvs ofereix amb caràcter voluntari a tots els alumnes, en finalitzar el curs acadèmic, un període de pràctiques en institucions públiques, despatxos i agències de Propietat Industrial, tant espanyols com estrangers. (aprox. 90 convenis a Europa i Amèrica Llatina).

L’any 2007 s'ha aconseguit la quantitat suficient d'ofertes dels despatxos col·laboradors i tots els alumnes que han sol·licitat les pràctiques professionals han obtingut pràctiques en els despatxos, agències i institucions. També hi ha hagut ofertes de pràctiques exclusives dirigides als alumnes en els despatxos estrangers a Europa.

Quant als convenis de col·laboració, s'han actualitzat els convenis de col·laboració i de pràctiques amb els despatxos-agències de Propietat Industrial en els quals els alumnes estan fent les pràctiques professionals.

B) Projecte EVENTEX:

A final de novembre de 2006 la Fundació va signar amb l'Oficina Europea de Patents el projecte EVENTEX (novembre/abril) en virtut del qual s'està elaborant un lloc web en matèria de propietat intel·lectual que preveja la informació jurídica en aquest àmbit i de cobertura a les activitats formatives sobre això que tinguen lloc mundialment. Actualment, es troba en marxa la segona part del projecte que s'estendrà fins al pròxim mes de desembre.6. Vicerectorat d'Extensió Universitària

Les activitats coordinades pel Vicerectorat d'Extensió Universitària i desenvolupades per unitats de la Fundació, és a dir, les fetes pel MUA, les exposicions en seus, les activitats musicals o la programació de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira, es detallen en l'apartat referit a aquest Vicerectorat.7. Projectes vinculats al Parc Científic d'Alacant

Durant el Curs 2006/2007, la Fundació ha continuat les tasques de gestió del Parc Científic que la Universitat li ha encomanat en virtut d’addenda al conveni principal entre les dues entitats d’1 de juliol de 2005. A continuació s'exposen les principals tasques en aquest àmbit.

A) Centre de Creació d'Empreses

Durant els mesos de gener i febrer la Fundació ha participat en les reunions de la Comissió de Treball del Parc Científic d'Alacant en les quals s'ha elaborat el Reglament del Parc Científic.

Amb la finalitat d'actualitzar les quantitats efectivament concedides, el 27 de març s'ha signat un Protocol de modificació de l'Acord de Finançament de les ajudes atorgades pel Ministeri d'Educació als parcs científics.

Una vegada finalitzat el projecte bàsic de l'edifici al desembre de 2006, la Universitat ha sol·licitat la llicència a l'Ajuntament. Durant el mes de maig s'ha adjudicat l'elaboració del Projecte d'Execució i el Projecte d'Instal·lacions de l'edifici. El 7 de juny es van signar els contractes corresponents.

B) Oficina d'innovació per a la PIME

La Fundació ha contractat amb el Taller Digital l'elaboració de la pàgina web de l'Oficina que actualment ja forma part de la pàgina principal del Parc Científic.

De la mateixa manera que amb el Centre de Creació d'Empreses, el 27 de març s'ha signat amb la Universitat un Acord de Finançament de les ajudes atorgades pel Ministeri d'Indústria a la Fundació per a la implantació de l'Oficina d'Innovació per a la PIME.

C) Agrupació Empresarial Innovadora de la Marina Alta

El passat 25 d'abril, la Fundació, en qualitat d'ens gestor del Parc Científic d'Alacant, va signar un Acord amb el Consorci per la Recuperació Econòmica i de l'Activitat de la Marina Alta (CREAMA) per a la participació en el projecte d'elaboració del pla estratègic de la futura Agrupació Empresarial Innovadora de la Marina Alta. Amb aquesta col·laboració es garanteix la participació en els pròxims projectes que desenvolupe l’esmentada Agrupació Empresarial Innovadora (AEI).8. Convenis signats durant el Curs acadèmic 2006/2007

1. Acord marc de col·laboració de 29 de setembre de 2006, entre la Companyia Nacional de Teatre Clàssic del INAEM (Ministeri de Cultura) i la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

2. Protocol núm. 9, de 2 d'octubre de 2006, annex al Conveni de Col·laboració entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat d'Alacant (Estudis Eurollatinoamericans i Recursos Humans).

3. Protocol núm. 10, de 15 d'octubre de 2006, annex al Conveni de Col·laboració entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat d'Alacant per a portar a terme determinades activitats d'avaluació de la qualitat docent.

4. Protocol núm. 11, de 16 d'octubre de 2006, annex al Conveni de Col·laboració entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat d'Alacant (Curs d'Especialista Universitari en Nacionalitat, Estrangeria, Immigració i Relacions Internacionals de Família).

5. Conveni marc de col·laboració de 23 d'octubre de 2006, entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant, l'Associació per a la promoció d'activitats de trasplantament, i la Fundació Rural Caja Alacant.

6. Conveni marc de col·laboració de 24 de novembre de 2006 entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i l’Ajuntament de Calp.

7. Conveni marc de col·laboració de 19 de febrer de 2007 entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i Cercle d'Economia.

8. Conveni de Col·laboració de 15 de març de 2007 entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant, l'Observatori Lucentí d'Administració i Polítiques Públiques comparades i la Fundació CajaMurcia.

9. Protocol de 27 de març de modificació de l'acord de finançament de les ajudes atorgades pel Ministeri d'Educació (CCE).

10. Acord de 27 de març de finançament de les ajudes atorgades pel Ministeri d'Indústria (Oficina Innovació PIME).

11. Protocol núm. 12, de 23 d'abril de 2007, annex al Conveni de Col·laboració entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat d'Alacant (Gestió de Pràctiques Màster Anglès i Espanyol i Màster Gestió del Patrimoni).

12. Acord de participació en el projecte d'elaboració del Pla Estratègic de l'Agrupació Empresarial Innovadora de la Marina Alta (25 d'abril de 2007).

13. Conveni marc de col·laboració de 4 de maig de 2007 entre, la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat de Nicaragua – León.

14. Conveni marc de col·laboració de 21 de maig de 2007 entre, la Fundació General de la Universitat d'Alacant i TEA-CEGOS.

15. Protocol núm. 13, de 7 de juny de 2007, annex al Conveni de Col·laboració entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i la Universitat d'Alacant (Gestió de Pràctiques Màster Dret Ambiental).

16. Conveni marc de col·laboració d’11 de juliol de 2007 entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i Gremial Informació i Gestió SL.

17. Conveni marc de col·laboració de 27 de juliol de 2007 entre la Fundació General de la Universitat d'Alacant i l'Associació Canal Local de Televisió de Medellín Telemedellín.

18. Conveni marc de col·laboració de 17 de setembre de 2007 entre l'Associació de Televisió Educativa Iberoamericana i la Fundació General de la Universitat d'Alacant per a la producció i difusió de NCI (Notícies Culturals i Educatives de Iberoamèrica).