Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

SOCIETAT DE RELACIONS INTERNACIONALS

 

· Presentació
· Àrea de Recursos Humans
· Àrea d'Espanyol
· Àrea d'A.U.L.A.S.
· Àrea de Congressos
· Desenvolupament de Negoci
· Processos administratius i Activitats Complementàries (PROAC)
· Secretaria
· Informàtica

 

 

 

Presentació

Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant, SA (la Societat) es va constituir el 1995 com una societat mercantil per donar suport instrumental a la Universitat d'Alacant, el seu únic accionista, amb l'objecte social de:

- impartir cursos d'espanyol i altres llengües oficials,
- organitzar exàmens per obtindre títols oficials d'espanyol,
- organitzar l'edició de materials per a l'ensenyament d'espanyol i de llengües modernes,
- organitzar cursos especialitzats i monogràfics relacionats amb aquestes activitats,
- organitzar congressos, reunions docents, seminaris, etc.,
- donar suport i promocionar projectes internacionals que la UA encomane,
- organitzar la cooperació i l'intercanvi universitari,
- donar suport a aquestes activitats amb serveis d'informació, traducció, interpretació, allotjament, recepció, atencions protocol·làries i activitats complementàries,
- fer viatges i excursions,
- activitats culturals,
- activitats d'intercanvi.

 

 

 

Àrea de Recursos Humans

1. Selecció

Convocatòries realitzades en el 2006

Per a dotar de recursos humans adequats als serveis de Societat, s'han realitzat les convocatòries següents:

25/01/2006:
Cobrir temporalment la plaça de Programador de l'àrea d'Informàtica. Nombre de candidatures 1. Nombre de candidats admesos: 1, que provenia del programa de pràctiques d'estudiantes de la Universitat d'Alacant.

31/03/2006:
Borses de treball i/o llistes de reserva per a cobrir la docència de cursos d'idiomes de les àrees docents d'AULES i Cursos de Llengua i Cultura Espanyoles per a Estrangers (borses de professors d'idiomes). Nombre de candidatures 187. Nombre de candidats admesos: 71

19/07/2006:
Cobrir temporalment el lloc de Tècnic de l'àrea de Congressos. Nombre de candidatures 28. Nombre de candidats admesos: 1

Encara que il nombre de convocatòries va ser el mateix que en 2005, il nombre de candidats va augmentar de 8 a 2 16.

 

2. Plantilla. Evolució de la Plantilla. Any 2006

El terme mitjà anual de treballadors va augmentar en 1,08 treballadors respecte a 2005 com a conseqüència de la major contractació de docents per l'augment d'estudiants Sócrates al setembre i octubre.

  ene feb mar abr maig jun jul ago set oct nov des Anual
2005
81
80
77
78
80
80
93
77
73
73
76
76
78,67
2006
77
80
81
75
82
82
87
78
79
82
77
77
79,75
Diferència
-4
0
4
-3
2
2
-6
1
6
9
1
1
1,08



Nombre total de treballadors que en algun moment durant el mes van ser contractats.

El nombre de treballadors indefinits va anar del 77 %  enfront del 70% de 2005, el que suposa un increment del10 %, distribuint-se de la següent manera:

Espanyol: 1persona
Secretaria: 2 persones
AULES: 1 persona
PROAC: 1 persona

 

3. Retribucions

Las retribucions van pujar un 5, 3% respecte a l'any anterior: un 4.5% per IPC i un 0.8% per increment de l'III Conveni. Les despeses de personal ho van fer en un 6,4%

 

4. Persones en pràctiques SRI

La mitjana mensual d'estudiantes en pràctiques va anar de 10, semblant a 2005

Activitats desenvolupades:

- AULES: servei de traducció i lectors de la Universitat de Dusseldorf.
- Secretaria: atenció a públic i tasques administratives.
- Congressos: preparació de congressos i l'assistència als mateixos.
- Espanyol: recerca d'informació, disseny i preparació del material lingüístic, suport al servei d'activitats socioculturals, així com a prefectura d'àrea.
- PROAC: atenció al centre de lliure accés i tasques administratives.

Organisme Col·laborador Nre. Becaris
*GIPE
23
Facultat de Filosofia i Lletres. Turisme*
5
Filologia Hispànica*
3
Universitat de Bath
1
Escola Politècnica Superior*
1
Universitat Salford. Inglaterra
3
Ecole de Commerce d'Angoulême
2
Universitat Düsseldorf
1
Màster en Traducció*
1
Cicles Formatius
1
TOTAL D'ESTUDIANTS
41

*Procedents de la U.A.

 

Nombre de pràctiques per mes:

  ENE FEB MAR ABR MAIG JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
2005
5
8
13
13
15
15
13
7
7
8
10
7
2006
8
11
12
11
9
9
9
8
11
9
10
13

 

5. Comunicació Interna

Amb la finalitat de millorar la comunicació interna i de prémer el nivell de satisfacció laboral s'han engegat reunions periòdiques tant a nivell de Recursos Humans amb els treballadors com des de cadascun dels responsables de les diferents àrees amb les persones que componen cadascun dels serveis, així com amb el comitè d'empresa i els representants dels treballadors.

 

6. Formació

En 2006, 29 treballadors van realitzar 33 cursos diferents de:

- Idiomes
- Cisco Network
- Coaching
- Competències transversals i IE
- Màrqueting, comunicació i rendibilitat de clients
- Noves tecnologies de mediació lingüística
- Detecció de necessitats de formació
- Adreça d'equips de treball
- Formador de formadors
- Disseny gràfic
- E-learning
- Gestió d'estrangeria
- Llengües Modernes
- Atenció telefònica, personal i internet en centres educatius.
- Internacionalització d'estudis
- Gestió de recursos humans
- Valoració de càrregues de treball

 

 

 

Àrea d'Espanyol

Logotip dels Cursos d'espanyol

1. Fets i projectes rellevants de 2006:

- Consolidació de la posició, com tercera universitat a Espanya, en nombre d'estudiants en Cursos d'Espanyol per a estrangers.

- Implantació des de setembre 2006, del sistema d'incorporació setmanal als Cursos Modulars.

- Adaptació i creació de nous materials adequats al nou Pla Curricular del Centre i al Marc de Referència Europeu.

- Elaboració de materials per a Cursos a mesura de reciclatge per a docents.

- Organització d'un curs a mesura al juny 2006 per a la nova universitat: University of Bergen (Noruega).

- Organització d'un curs al febrer 2006 per a un grup d'universitats japoneses a través de l'agent Nissei Kyokai.

- Captació d'una nova universitat per a 2007: Randolph-Macon College (USA), per a oferir Cursos a Mesura.

- Acord amb University of Bergen para ampliar l'oferta del Curs a Mesura donat l'èxit del curs d'estiu 2006 (55 alumnes).

- Ampliació de Cursos d'Espanyol para University of Mississippi (EEUU). Van oferir doble programa de Cursos: al Maig-Juny amb Curs a Mesura; i al juliol, amb Curs Modular.

- Inici de negociacions per a captar nous programes a través del proveïdor CCCS.

- Els nous agents intermediaris captats durant 2006 han estat DB-Consulting (Suècia) i Arc-Three International (Japó).

- Consolidació de convocatòria extraordinària d'Agost del DELE.

- Increment del 18% respecte al 2005 en nombre d'inscripcions en els exàmens DELE.

- Ampliació i consolidació de l'Acord amb la Facultat de Filosofia i Lletres d'alumnes en pràctiques preprofesionales.

 

2. Accions rellevants de Màrqueting en 2006

- Ampliació de la participació en Fires i esdeveniments de caràcter promocional a nivell internacional per a assolir presència en països en els quals fins al moment no teníem implantació o per a consolidar la nostra posició en mercats en els quals existeix una forta competència.

- Implantació de nova Web corporativa en espanyol, anglès, francès, alemany i japonès.

- Elaboració del fullet dels Cursos en xinès.

- Disseny i elaboració de material promocional i estructures per a muntar en Fires i esdeveniments.

- Disseny i elaboració de cartelería i posters dels Cursos.

- Disseny de carpeta dels Cursos per a incloure llibres, llibretes, etc. Aquesta carpeta s'ha lliurat a cada alumne dels Cursos d'Espanyol.

- Disseny Web “pont” dirigides a potencials clients que fan recerques de cursos a través d'Internet.

- Adquisició de nou domini .com i .es

- Disseny de nou material promocional dels exàmens DELE.

- Accions de comunicació dirigides a acadèmies i centres privats amb alumnes estrangers per a potenciar la matriculació en els exàmens DELE.

Pàgina web dels Cursos d'espanyol



3. Accions de promoció exterior 2006

2006 Lloc Dates
SALAO ESTUDIANT S. Paolo i Curitiba (Brasil)
Març
MOSCOU WORKSHOP Moscou (Rússia)
Març
FIRA ANUAL NAFSA Montreal (Canadà)
Maig
FIRA Salamanca (Espanya)
Juny
EL MEU JAPONÉS Madrid (Espanya)
Juliol
JAPÓ KINTETSU WORKSHOP+ GIO WORKSHOP Osaka-Nagoya-Tòquio (Japó)
Octubre
XINA EDUCATION EXPO+ASIA WORKSHOP Pekin-Shanghai (Xina)
Octubre

 

4. Dades d’alumnes de 2006 per producte i comparança amb 2005

La competència del sector segueix creixent, tant per part de les acadèmies i escoles privades com per universitats privades, que cada dia van incorporant més serveis i productes educatius relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol i amb l'educació a Espanya.

El nombre total d'alumnes va anar de 3.665 amb un decrement del 2,8%.

El total d'alumnes Sócrates va disminuir un 0,5%:

- Descens del 13 % en alumnes Sócrates que assisteixen al curs semestral dissenyat especialment per a ells.

- Increment del 48% en alumnes Sócrates en els cursos intensius en els mesos de gener i setembre, com substitutiu del curs semestral.

S'ha produït un descens del 11% en alumnes en Cursos Modulars i un 10% en Cursos a Mesura, coincidint amb:

- l'increment de preus dels productes i serveis.

- increment dels costos del transport per la pujada del petroli i la revaloració de l'euro.

Nombre d'alumnes captats a través d'Agentsva augmentar un 1,8%.

Nombre d'alumnes matriculats en Cursos Complementaris ha augmentat un 12% respecte a 2005.

Increment del 18% en les inscripcions per als exàmens del DELE, consolidant-se la Convocatòria d'Agost dintre de l'oferta anual.

ALUMNES ESPANYOL ACUM. 2006 ACUM. 2005 VARIACIÓ 06-05
Sócrates
642
738
-13,01
Intensiu Sócrates
280
189
48,15
Modulars
1.408
1.585
-11,17
Mod:Lliures
581
720
-19,31
Mod:Agents
726
713
1,82
Mod:D'universitats
93
128
-27,34
Mod:Socrates
8
24
-66,67
Complementaris
825
739
11,64
A mesura
331
366
-9,56
DELE
179
152
17,76

 

TOTAL CURSOS ACUM. 2006 ACUM. 2005 VARIACIÓ 06-05
Nre. grups Cursos Modulars
139
134
3,73
Nre. nivells en Cursos Modulars
111
102
8,82
Nre. grups C. Complementaris
79
71
11,27

 

5. Convenis

Es va signar un nou conveni amb:

- University of Bergen (Noruega)
- Ouachita Baptist University
- Randolph-Macon College
- Ecole de Gestion et Commerce Angoulème (França)

Si van realitzar ampliacions de conveni vigent per a oferir diversos cursus a els seus alumnes durant l'any:

- Seisen University (Japó)
- Aichi Prefectural University (Japó)
- University of Mississippi (EEUU).

En l'actualitat els convenis vigents amb universitats i altres institucions són els següents:

Universitats

- Aichi Prefectural University (Japó)
- Arizona State University (EEUU)
- Central Michigan University (EEUU)
- Doshisha University (Japó)
- Ecole de Gestion et Commerce Angoulème (França)
- Iowa State University (EEUU)
- Luther College (EEUU)
- Mid Continent Consortium (EEUU)
- Mississippi College (EEUU)
- Ouachita Baptist University (EEUU)
- Randolph-Macon College (EEUU)
- Reitaku University (Japó)
- Rostov State University (Rússia)
- Hèlsinki Polytechnic (Finlàndia)
- Seisen University (Japó)
- Seton Hall University (EEUU)
- Trent University (Canadà)
- University of Bath (Regne Unit)
- University of Bergen (Noruega)
-University of Mississippi (EEUU)
- Universitat Lingüística de Moscou (Rússia)
- University of Pennsylvania (EEUU)

Altres institucions

- Ambaixada d'Espanya a Washington (EEUU)
- Institut Cervantes Chicago (EEUU)
- Institut Cervantes Nova York (EEUU)
- Institut Cervantes Casablanca (El Marroc)
- Cervantes Virtual AVE (Espanya)

 

6. Mercat japonés

· Fets i projectes rellevants en el mercat japonès de 2006:

- Tramitació i organització de cursos modulars per a un grup d'universitats japoneses a través de l'agent Nissei Kyokai al febrer i agost 2006
- El nou agent intermediari captat durant 2006 ha estat Arc-Three International (Japó).

· Accions rellevants de màrqueting en el mercat japonès 2006:

- Participació en Fires i esdeveniments de caràcter promocional.
- Visites a les noves institucionals i agents intermediaris a Japó.

· Universitats/Institucionales: KANSAI University, Doshisha University, ICEX Tòquio
· Agent: ARC Three International, Kinki Nihon Tourist , WISH International

- Implantació de nova Web corporativa en japonès.
- Posicionament de la Web japonesa.
- Elaboració del fullet dels Cursos en japonès
- Disseny i elaboració de material promocional en idioma japonès. (Manual d'Agent, presentació en Power Point, Area-profile, cartelería i posters per a mercat japonès.)

2006 Lloc Dates
EL MEU JAPONÉS
Madrid (Espanya)
Juliol
JAPÓ KINTETSU WORKSHOP + GIO WORKSHOP
Osaka-Nagoya-Tòquio (Japó)
Octubre

 

· Dades d'alumnes de 2006 per producte i comparança amb 2005:

S'ha mantingut el nombre d'estudiants mentre que s'ha produït un descens del2 0% en els nombres de matrícula coincidint amb:

- Segons el ICEX a Tòquio: descens del 30% en el nombre de visats concedits als estudiants en l'any 2006

- Totes les agències japoneses han tingut descens en el nombre d'alumnes que viatgen a Espanya per la revaloració de l'euro i la pujada del petroli.

- El creixement de la competència en el sector de la ensenyança de l'espanyol per a estrangers. Acadèmies, escoles privades i universitats han incorporant serveis i productes educatius exclusius per als estudiants japonesos.

· Convenis en vigor, nous i extingits:

En l'actualitat els convenis vigents amb universitats i altres institucions són els següents:

- Aichi Prefectural University
- Seisen University

Vàries universitats japoneses envien els estudiants durant tot l'any a Cursos d'Espanyol, la majoria amb estades de més de 30 setmanes:

- KANDA GAIGO University
- Kansai Gaidai University
- Kyoto Sangyo University
- Kobe Gaidai University
- Kyoto Gaidai University
- Osaka Gaidai University
- Tòquio International University
- Reitaku University

En 2006 Reitaku University ha cancel·lat el seu programa d'aquest any per falta d'alumnes inscrits a causa de la situació financera d'aquesta universitat.

Gráfic comparatiu:

Gràfic compartiu del Nombre de matrícula dels alumnes japonesos anual

 

7. Dades académiques

En 2006 la principal novetat ha estat la incorporació setmanal en Cursos Modulars vigent a partir de setembre de 2006 per a facilitar la incorporació d'alumnes.

· Adaptació al Marc Comú de Referència Europeu.

El Marc comú europeu de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació és el resultat de més de deu anys d'investigació portada a terme per especialistes de l'àmbit de la lingüística aplicada i de la pedagogia, procedents dels quaranta-un estats membres del Consell d'Europa. Aquest Marc s'ha elaborat pensant en tots els professionals de l'àmbit de les llengües modernes i pretén suscitar una reflexió sobre els objectius i la metodologia de l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües, així com facilitar la comunicació entre aquests professionals i oferir una base comuna per al desenvolupament curricular, l'elaboració de programes, exàmens i criteris d'avaluació, contribuint d'aquesta manera a facilitar la mobilitat entre els àmbits educatiu i professional.

SRI es va avançar a la publicació del Pla Curricular de l'Institut Cervantes (publicat al gener de 2007), creant equips de treball per a adaptar tots els seus cursos, programes i materials. Disposant, d'aquesta manera, d'una base comuna per a l'elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens, manuals i materials d'ensenyament a Europa.

· Desenvolupament de materials.

Seguint les directrius de l'exposat, vam adaptar els materials de cada curs modular al Marc Comú de Referència Europeu, realitzant íntegrament els quaderns i materials de conversa (A1, A1+; A2, A2+; B1 i B1+).

Cartell dels cursos d'idiomes d'AULAS

 

 

 

Àrea d'A.U.L.A.S.

1. Cursos d'Idiomes Modulars

En 2006 s'han ofert cursos amb una durada de 50 i 60 hores lectives d'anglès, francès, alemany i italià en els nivells i dates indicats a continuació. Tots ells convalidables per Crèdits de Lliure Elecció Curricular excepte el curs de preparació per al TOEFL.

· Segon Quadrimestre 2005-2006: Febrer-Maig 2006

Idioma/Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS Inicial
1
14
Elemental
1
12
Pre-Intermedi
3
43
Intermedi (Multimèdia)
8
96
Intermedi-Alt (Multimèdia)
7
78
First Certificate (Multimèdia)
4
48
Avançat
1
6
CAE
1
12
TOEFL
1
12
Conversa
1
10
FRANCÉS Inicial
2
21
Elemental
2
22
Pre-Intermedi
1
11
Intermedi
1
10
Intermedi-Alt
1
11
ALEMANY Inicial
3
39
Elemental
2
27
Pre-Intermedi
2
17
Intermedi
1
14
Intermedi-Alt
1
12
Prep. Zertifikat Deutsch
1
12
ITALIÀ Inicial
2
25
Elemental
1
11
Total
48
563

 

L'oferta anual d'AULES es va tornar a completar amb els cursos intensius dels mesos de juliol, agost i setembre.

Cursos d' Estiu: Juliol 2006

Idioma/Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS Elemental
1
10
Pre-Intermedi
2
30
Intermedi (Multimèdia)
3
40
Intermedi-Alt (Multimèdia)
3
34
FCE
1
11
Conversa
2
17
ALEMANY Inicial
2
27
Elemental
1
11
FRANCÉS Inicial
1
11
Elemental
1
13
ITALIÀ Inicial
1
8
Total
18
212



Cursos d' Estiu: Agost 2006

Igual que els tres anys anteriors, els cursos d'agost s'imparteixen en al Seu de la Universitat a Alacant en horari de tarda i s'oferix per als idiomes anglès i alemany.

Idioma/NivelL Nre. de grups Nre. d'alumnes
ALEMANY Inicial
1
12
ANGLÉS Intermedi (Multimèdia)
2
23
Intermedi-Alt (Multimèdia)
1
13
Conversa
2
18
Total
6
66

 

Cursos d' Estiu: Setembre 2006

Es tornen a oferir els cursos intensius en el mes de setembre en el Campus de la Universitat d'Alacant. Aquesta vegada només hi ha demanda per a l'idioma anglès.

Idioma/Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS Pre-Intermedi
1
10
Intermedi (Multimèdia)
1
7
Intermedi-Alt (Multimèdia)
1
13
Total
3
30

 

· Primer Quadrimestre: Octubre 2006- Gener 2007

Es consolida l'oferta de tots els nivells, es manté l'oferta dels cursos de suport de conversa en anglès.

Idioma/Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS Inicial
1
15
Elemental
1
12
Pre-Intermedi
3
42
Intermedi (Multimèdia)
9
106
Intermedi-Alt (Multimèdia)
6
73
Prep. FCE
3
34
Avançat
1
12
CAE
1
11
Conversa II
2
17
FRANCÉS Inicial
1
14
Pre-Intermedi
1
8
Intermedi
1
8
ALEMANY Inicial
3
36
Elemental
1
13
Pre-Intermedi
1
9
Intermedi
1
10
Intermedi-Alt
1
8
ITALIÀ Inicial
2
26
Total
39
454

Gràfic del Nombre d'alumnes modulars (Anglés, Francés, Alemany i Italià)

 

2. Cursos especials Sòcrates-Erasmus

Tots els nostres cursos de Cultura i Civilització dirigits als alumnes Erasmus de la Universitat d'Alacant són convalidables per Crèdits de Lliure Elecció Curricular. S'imparteixen en dos períodes segons les convocatòries d'aquestes beques:

Juliol 2006

Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS
7
101
ALEMANY
4
50
FRANCÉS
3
38
ITALIÀ
3
42
Total
17
231

 

Novembre - Desembre 2006

Curs Nre. de Grups Nre. d'Alumnes
ANGLÉS
4
50
ALEMANY
1
7
FRANCÉS
1
6
ITALIÀ
2
30
Total
8
93

 

Gràfic del Nombre d'alumnes Sòcrates-Erasmus (Anglés, Francés, Alemany i Italià)

 

3. Cursos d'Idiomes Especials

Cursos especials: per al personal de la Universitat (PAS i PDI)

· Segona Edició: 2005-2006: Febrer-Juny, 2006

Continuem amb els cursos per a Personal de la Universitat en el segon quadrimestre de l'any segons la convocatòria d'Octubre de cursos quadrimestrals i anuals en els següents nivells:

Idioma/Nivell Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS Elemental
2
25
Intermedi
3
60
Intermedi-Alt
2
40
Prep. FCE
1
17
FRANCÉS Elemental
2
32
Intermedi-Alt
1
14
Conversa
1
18
ALEMANY Elemental
2
27
Intermedi-Alt
1
10
Total
15
243

 

· Seminari Internacionalització del PAS: Juny, 2006

S'organitzen les proves d'Anglès per a la selecció d'alumnes que opten a beques de perfeccionament d'Anglès en a l'Universitat de Bath, amb un total de 18 alumnes examinats.

Amb motiu de les beques i ajudes concedides dintre del programa de Mobilitat del PAS del Servei de Selecció i Formació de la UA, A.O.L.A.S. organitza una sèrie de seminaris informatius en anglès, francès i alemany sobre qüestions culturals i acadèmiques relacionades amb el Regne Unit.

· Personal UA Primer Quadrimestre: 2006-2007: Octubre, 2006 - Gener, 2007

Es manté la Convocatòria conjunta del pla de formació en idiomes al personal de la Universitat, aquests cursos engloben als dos col·lectius sota la denominació de Cursos per al Personal de la U.A.

Els nivells oferts també s'alternen entre el primer i el segon quadrimestre:

Idioma/NivelL Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS Bàsic
2
23
Pre-Intermedi
3
47
Intermedi-Alt (anual)
3
45
Prep. al FCE (anual)
2
36
Seminari Beca Bath
1
17
FRANCÉS Bàsic
3
58
Pre-Intermedi
1
16
Intermedi
1
12
Prep. DELF
1
11
ALEMANY Bàsic
2
29
Pre-Intermedi
1
12
Prep. Zertifikat Deutsch
1
12
Total
21
318

 

Gràfico del Nombre d'alumnes referits al personal de la UA (Anglés, Francés i Alemany)

 

· Cursos especials: d’anglès per al PDI

Es manté la nova organització per als cursos d'idiomes dirigits al Personal Docent i Investigador (P.D.I.), i a becaris d'investigació de la Universitat d'Alacant juntament amb el Secretariat de Relacions Internacionals, a diferència del curs 2004-2005. l'únic idioma ofert és l'anglès. Es manté el tipus de curs dividit en 3 blocs de 20 hores. Anualment hi ha 6 edicions des d'octubre fins a juny. Per a la resta de nivells en anglès es poden matricules conjuntament amb el PAS en els cursos de Personal de la U.A., i per a tots els nivells oferts en alemany i francès.

(3ª Edició 05-06): Gener-Febrer, 2006

Idioma Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS Intermedi
2
30
Intermedi-Alt
2
25
ITALIÀ Inicial
1
7
Total
5
62

 

(4ª Edició 05-06): Febrer-Març, 2006

Idioma Curs Nre. de grups Ntr. d'alumnes
ANGLÉS Intermedi-Alt
1
17
Avançat
2
37
Total
3
54

 

(5ª Edició 05-06): Abril-Maig, 2006

Idioma Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS Intermedi- Alt
1
17
Avançat
2
26
Total
3
43

 

(6ª Edició 05-06): Maig-Juny, 2006

Idioma Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS Intermedi-Alt
1
18
Avançat
2
27
Total
3
45

 

(1ª Edició 06-07): Octubre-Novembre, 2006

Idioma Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS Intermedi
2
20
Intermedi-Alt
2
21
Total
4
41

 

(2n Edició 06-07): Novembre, 2006 -Gener, 2007

Idioma Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
ANGLÉS Intermedi
2
20
Intermedi-Alt
2
16
Total
4
36

 

Gràfic del Nombre d'alumnes referits al Personal Docente i Investigador (Anglés i Italià)

 

· Cursos especials d’angès per al personal de la diputació d’Alacant: Març-Juny, 2006.

S'imparteix per primera vegada en el període de primavera (Març-Juny) amb l'objectiu de donar continuïtat als alumnes que realitzen cursos en l'últim trimestre de l'any.

Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
Bàsic
1
14
Intermedi
1
19
TOTAL
2
33

 

· Cursos especials d'anglés per al personal de la Diputació d'Alacant: Setembre-Desembre, 2006

Curs Nre. de grups Nre. d'alumnes
Elemental
1
13
Intermedi
1
16
Intermedi-Alt
1
13
Prep. FCE
1
11
TOTAL
4
53

 

4. Comparativa anys 2005-2006

Hi ha un augment en el nombre d'alumnes per idioma, més destacable en Italià, Francès i en Anglès Multimèdia. En línies generals hi ha hagut un increment d'alumnes tant en els alumnes de la Universitat d'Alacant (5.65% de creixement) com en els alumnes Externs (8.81% de creixement). En l'any 2006 hi ha hagut un 70.47% d'alumnes de la Universitat en el total d'alumnes matriculats a Modular i Multimèdia, enfront d'un 29.53% d'alumnes externs, el que suposa, pel que fa a 2005, un lleuger increment en aquests últims.

Gràfic comparatiu anys 2005-06 dels alumnes de modulars i multimèdia (Anglés, Alemany, Francés i Italià)

 

Dintre dels cursos per a Personal de la UA, es consolida l'oferta simultània de dues convocatòries, una dirigida a tot el Personal de la UA (P.A.S. i P.D.I.) en tres idiomes, Anglès, Francès i Alemany i altra convocatòria de cursos d'Anglès exclusiva per al P.D.I., el que beneficia al nombre d'inscrits i grups. En aquest any 2006 hi ha hagut un increment en el nombre d'alumnes en tots els idiomes d'aquesta convocatòria, amb un increment global del 37.16%. Tots els idiomes han consolidat l'oferta de cursos fins als nivells d'exàmens oficials, segons Marc de Referència Europeu per a les Llengües anivellis B1 en Francès i Alemany i B2 en Anglès.

Gràfic comparatiu anys 2005-06 dels alumnes referits al personal de la UA (Anglés, Alemany i Francés)

 

Es consolida el format dels cursos per al PDI, aquest any lectiu només d'anglès, que s'imparteixen en cursos intensius de 20 hores fins a completar un nivell en tres edicions, 60 hores en total. L'oferta anual es compon de 6 edicions, curs 05-06 Gener a Juny (de la 3ª a la 6ª edició) i curs 06-07 Octubre a Desembre (1ª i 2ª edició). Els blocs dintre de cada nivell responen a objectius distints segons les destreses d'aprenentatge. Aquest any 2006 ja no s'imparteixen cursos per a PDI de francès o Alemany, sí un curs d'Italià per a completar el tercer mòdul del nivell Inicial impartit l'any 2005.

Gràfic comparatiu anys 2005-06 dels alumnes referits al Personal Docent i Investigador (Anglés, Francés, Alemany i Italià)

 

L'assistència d'alumnes amb beca Erasmus ha estat menor en el global del 2006 pel que fa al 2005, no obstant això amb un lleuger increment en Francès.

Gràfic comparatiu anys 2005-06 dels alumnes Erasmus (Anglés, Francés, Alemany i Italià)

 

S'imparteixen cursos d'Anglès per a Diputació en el 2º quadrimestre de l'any 05-06 per primera vegada, per això s'observa un clar augment en el nombre d'alumnes. S'imparteix en el Curs de Setembre – Desembre 2006 el nivell First Certificate d'Anglès per primera vegada amb previsió d'impartir un segon mòdul d'aquest mateix nivell en la primavera de 2007.

Gràfic comparatiu anys 2005-06 dels alumnes de la Diputació (Anglés)

 

S'ha impartit un curs intensiu de 40 hores d'anglès per als estudiants amb una beca Leonardo per al mes de gener. Només s'imparteix en Anglès atès que en els altres idiomes no hi ha hagut demanda suficient. Aquesta iniciativa s'engloba dintre del projecte AITANA (Alacant International Training and Apprenticeship) dirigit a estudiants de la nostra universitat que vulguin realitzar pràctiques en empreses europees. El projecte es coordina a través delSecretariat de Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant amb l'objectiu de cobrir la preparació lingüística, cultural i d'orientació empresarial i laboral dels beneficiaris.

    ANY 2005 ANY 2006  
TIPUS DE CURS IDIOMA NRE. ALUMNES NRE. ALUMNES CREIXEMENT %
MODULARS ANGLÉS
287
303
5,57%
ALEMANY
251
247
-1,59%
FRANCÉS
97
129
32,99%
ITALIÀ
32
70
118,75%
MULTIMÈDIA ANGLÉS MM
543
576
6,08%
 
1.210
1.325
9,41%
LEONARDO ANGLÉS
0
15
PAS / PERS. UA ANGLES
213
310
45,54%
ALEMANY
86
90
4,65%
FRANCÉS
110
161
46,36%
 
409
561
37,16%
PDI ANGLÉS
374
274
-26,74%
FRANCÉS
51
0
-100,00%
ALEMANY
28
0
-100,00%
ITALIÀ
17
7
-58,82%
 
470
281
-40,21%
ERASMUS ANGLÉS
174
151
-13,22%
FRANCÉS
42
44
4,76%
ALEMANY
59
57
-3,39%
ITALIÀ
84
72
-14,29%
 
359
324
-9,75%
DIPUTACIÓ ANGLÉS
45
86
91,11%
TOTALS  
2.493
2.592
3,97%

 

Si ha realitzat al novembre de 2006 la primera convocatòria de l'examen Oficial de l'Alemany del TestDaF (examen d'alemany per a l'accés a Universitats Alemanyes, B2-C1 del Marc de Referència Europeu de les Llengües) amb la col·laboració d'AULES i la Facultat de Filosofia i Lletres.

El creixement d'alumnes en AULES en l'any 2006 ha vingut dels cursos Modulars i de manera destacable del convocatòria per a Personal de la Universitat a l'assisteixen tant el P.A.S. com el P.D.I. El descens en el nº d'alumnes de P.D.I. ve motivat en part pel fet d'oferir únicament un idioma i no tres com en l'any 2005. En l'alumnat beneficiari de la beca Erasmus hi ha un descens del 9.75% pel que fa a l'any 2005.

· Servei de Traducció

Durant el 2006 el volum de serveis oferts pel servei de Traducció va créixer un 3%: 2.056 sol·licituds vs 1.992 de 2005.

  Total 2005 Total 2006 Increment %
Traduccions
1.510
1.600
6%
Traduccions amb Encuny
39
18
-53%
Traduccions Jurades
263
280
6%
Revisions
107
85
-21%
Interpretacions
44
56
27%
Altres (Locucions, Còpies, etc)
29
17
-41%
TOTAL SERVEIS
1.992
2.056
3%

 

S'ha experimentat un creixement del 40% en les sol·licituds de clients interns.

Entre les accions d'aquest any en el Servei de Traducció destaquen:

- El creixement en la demanda dels nostres serveis per part dels departaments i centres de la UA.

- La continuada consolidació de la nostra col·laboració amb clients habituals del teixit empresarial de la província.

- La continuació i consolidació de les pràctiques realitzades per estudiantes de la UA i de la University of Salford, UK.

- L'adquisició del programari TRADOS l'eina de traducció assistida més difosa que millora la coherència, l'homogeneïtat i l'ús terminològic desitjat en els textos, mitjançant les recerques automàtiques que recuperen la informació ja traduïda per a tenir-les en compte en tasques futures. Es posarà en funcionament en l'any 2007.

Quant a projectes importants realitzats:

- Ser nomenats adjudicataris en el concurs públic del Consorci de Madrid per a la traducció de la seva pàgina web turístic a 6 idiomes.

- Traducció de la pàgina web, contractes, publicitat, informes i altres documents per a la CAM.

- Interpretació simultània de la xerrada sobre l'economia espanyola en Xinesa celebrat en Shanghai al setembre a petició de Relacions Externes de la CAM.

- Traducció diària de les notícies del Gabinet de Premsa de l'Aj. de Benidorm a anglès, francès i valencià

- Traducció de pàgines web turístics per a empreses de comunicacions i de disseny gràfic

- Traduccions per a diversos ajuntaments de la província en les seves campanyes informatives

- Traducció de textos publicitaris per a empreses dels següents sectors: immobiliari, moda, turisme, gastronomia, informàtica, disseny i del sector públic.

- Traducció de textos tècnics, jurídics i legals per a empreses dels següents sectors: art, cinematogràfic, tèxtil, marbre, salut, infermeria, arquitectura, enginyeria, automòbil, petroli, joguines, dret, immigració, etc.

· Comparativa volum de paraules traduïdes:

  Total 2005 Total 2006 Increment %
Clients interns
280.195
636.360
127%
Clients externs
2.136.131
1.685.737
-21%
Estudiants
135.802
95.058
-30%
TOTAL PARAULES
2.552.128
2.417.155
-5%

 

El volum de paraules traduïdes ha disminuït un 5% ja que els nostres clients habituals ja tenen la base fonamental dels seus textos (pàgines web, manuals, catàlegs etc.) traduïda per nosaltres i el que ens envien ja en molts casos són textos més curts (actualitzacions i publicitat).

· Tipus de servei sol·licitat per tipus de client:

Clients interns

  Total 2005 Total 2006 Increment %
Traduccions
142
219
54%
Traduccions amb Encuny
2
5
150%
Traduccions Jurades
29
31
7%
Revisions
44
46
5%
Interpretacions
10
21
110%
Altres (Locucions, Còpies, etc.)
7
6
-14%
TOTAL SERVEIS
234
328
40%


Clients externs

  Total 2005 Total 2006 Increment %
Traduccions
1.324
1.357
2%
Traduccions amb Encuny
1
1
0%
Traduccions Jurades
65
106
63%
Revisions
47
29
-38%
Interpretacions
31
35
13%
Altres (Locucions, Còpies, etc.)
16
11
-31%
TOTAL SERVEIS
1.484
1.539
4%


Estudiants

  Total 2005 Total 2006 Increment %
Traduccions
25
24
-4%
Traduccions amb Encuny
37
12
-68%
Traduccions Jurades
165
143
-13%
Revisions
11
10
-9%
Interpretacions
0
0
Altres (Locucions, Còpies, etc.)
12
0
-100%
TOTAL SERVEIS
250
189
-24%



· Serveis cancel·lats

No hi ha hagut canvis en la quantitat de serveis cancel·lats respecto 2005.

  Total 2005 Total 2006
Total Serveis Sol·licitats
1.992
2.056
Total Serveis Cancel·lats
191
215
Total Serveis Realitzats
1.799
1.841
% Serveis cancel·lats
10%
10%

 

· Idiomes sol·licitats

Predomina la demanda de traduccions castellà-anglès seguit per les traduccions de diferents idiomes a espanyol i, a continuació, per l'espanyol-francès.

La combinació espanyol-holandès està arribant a la demanda per traduccions espanyol-alemany.

Las traduccions a xinès i danès han augmentat d'igual manera que a polonès i valencià. No obstant això, pel que fa al portuguès, italià, altres idiomes escandinaus (suec, noruec, finès i suec) i rus hi ha hagut un descens considerable.

Idioma 2005 2006
Anglés
663
756
Espanyol
382
399
Francés
241
234
Alemany
225
186
Holandés
129
168
Italià
75
74
Suec
55
49
Valencià
35
44
Portuguès
38
41
Finès
23
21
Noruec
38
17
Xinès
9
14
Rus
18
13
Danès
0
9
Àrab
18
8
Polonès
4
8
Japonés
13
6
Eslovè
2
4
Rumanès
2
3
Checo
2
2
Gallec
2
2
Ucraniano
1
2
Català
2
1
Coreà
1
1
Eslovaco
1
1
Hongarès
1
1

 

 

 

Àrea de Congressos

Durant el 2006 hem mantingut el mateix nombre de esdeveniments gestionats que en el 2005, amb un nombre d'inscrits quasi del doble.

- SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE L'ÚS SOSTENIBLE DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES ( ISGWAS )

· PER SERVEIS
· 24 – 27 de gener
· 150 pax
· Organitza: Institut Geològic i Miner d'Espanya i la Universitat d'Alacant

Cartell del Simposi Internacional sobre l'ús sostenible de les aigües subterrànies (ISGWAS)

 

- IV REUNIÓ NACIONAL DE FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID

· COMPLET
· 1 – 3 d'abril
· 188 pax
· Organitza: Grup Especialitzat de Física de la Matèria Condensada (GEFES) pertanyent a la Reial Societat Espanyola de Física.

Cartell de la IV Reunió Nacional de física de l'estat sòlid

 

- JORNADES SOBRE INSTALACIONS I PAVIMENTS ESPORTIUS

· HOSTESSES
· 3-4 I 10-11 de març
· Organitza: Vicerectorat d'Extensió Universitària i Oficina d'Esports

Cartell de les Jornades sobre instalacions i paviments esportius

 

- III JORNADES NACIONALS DE LA SOCIETAT CIENTÍFICA ESPANYOLA DE LLICENCIATS EN INFERMERIA

· COMPLET
· 10 i 11 de maig
· 65 pax
· Organitza: Societat Científica Espanyola de Llicenciats en Infermeria

Cartell de les III Jornades Nacionals de la Societat Científica Espanyola de Llicenciats en Infermeria (SCELE)

 

- XII CONGRÉS IBÈRIC D'ENTOMOLOGIA

· PER SERVEIS
· 11 – 14 de setembre
· 160 pax
· Organitza: CIBIO , UA

Cartell del XII Congrés Ibèric d'Entomologia

 

- EUROPEAN CONFERENCE ON RESEARCH AND ADVANCED*TECHNOLOGY FOR DIGITAL LIBRARIES

· COMPLET
· 17 – 22 de setembre
· 452 pax
· Organitza: Dpto. de Llenguatges i Sistemes Informàtics i Taller Digital.

Cartell d'European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries


- JORNADES D'INTEGRACIÓ SOCIAL MITJANÇANT L'ESPORT

· HOSTESSES
· 24 – 26 de novembre
· Organitza: Oficina d'Esports ( UA)

 

 

 

Desenvolupament de Negoci

Creació i inici de l'Àrea al febrer de 2006, amb l'objectiu de fer operatives noves línies de negoci, productes i serveis que es podrien incorporar als ja oferits per SRI; així com identificar oportunitats de millora, que ajuden a la qualitat, servei i rendibilitat de l'empresa.

1. Primera edició de l'Agenda Internacional UA

Creació l'Agenda Internacional 2006/07 com nou producte per a l'estudiant d'espanyol dels nostres cursos o aquell que estigui interessat en idiomes, el finançament dels quals es va gestionar a través de patrocinadors rellevats dintre de l'àmbit d'interès. Mitjançant l'edició, s'innova, creant un producte dissenyat

Amb la distribució, es produeix una presa de contacte directa amb l'alumnat general de la UA, als quals se'ls va realitzar una enquesta d'exploració de les necessitats, així com els seus gustos o interessos, al mateix temps que ens facilitava un mitjàde contacte fiable, per a proporcionar informació sobre els nostres serveis.

Es van aconseguir un total de 24 patrocinadors de gran prestigi i reconeixement a nivell nacional, que van garantir la rendibilitat del producte.

Portada de l'Agenda Internacional 2006/07

 

2. Activitats socio-culturals

Funcionalment des del mes de Setembre, s'integren les“Activitats soci-culturals” dintre de l'Àrea per a ampliar el camp d'acció als estudiantes d'Aules.

Si ha ampliat l'oferta amb noves destinacions de viatges, excursions i activitats.

Logotipo de Actividades de la Sociedad Relacions Internacionals (SRI)



· Dades comparatives de les activitats soci-culturals:

ACTIVITATS REALITZADES PER A ESTUDIANTS LLIURES ACTIVITATS REALITZADES PER A ESTUDIANTS
DE GRUP
 
2005
2006
 
2005
2006
GEN
3
3
GEN
0
5
FEB
4
8
FEB
0
0
MAR
7
5
MAR
0
0
ABR
5
2
ABR
1
0
MAIG
7
3
MAIG
7
10
JUN
5
5
JUN
9
6
JUL
4
3
JUL
8
11
AGO
3
4
AGO
0
0
SET
5
8
SET
6
3
OCT
4
12
OCT
0
0
NOV
4
5
NOV
0
0
DES
1
0
DES
0
0
TOTAL
52
58
TOTAL
31
35

 

· Dades comparatives per quantitat d’alumnes inscrits:

  2005 2006
ACTIVITATS PROGRAMADES
814
759
CLIENTS DE GRUPS
317
322
TOTAL CLIENTS
1.131
1.081
MITJANA MENSUAL
94
90

 

A pesar d'haver organitzat més activitats durant l'any 2006, hi ha hagut una reducció del 4,4% de clients com a conseqüència del decrement dels alumnes d'Espanyol.


3. Altres servicis

- Creació d'una nova eina per a la difusió externa i interna de les activitats de SRI. Mitjançant el servei de Notes Internes, s'informa a tots els treballadors de l'empresa de notícies i activitats relatives a l'àmbit empresarial de SRI.

- Recerca i seguiment d'Ajudes i Subvencions públiques per a aconseguir finançament per a projectes potencials.

- Suport a altres Àrees:

· Espanyol: Confecció d'un nou sistema (mecanitzat) per a la petició de serveis, mitjançant el qual s'estalviarà temps i es guanyarà en qualitat.
· AULAS: Creació de noves activitats dissenyades per a alumnes d'idiomes: Cicle de Cuina Internacional, etc.
· Congressos: Recolzo en el màrqueting i difusió de serveis-esdeveniments.

 

 

 

Processos administratius i Activitats Complementàries (PROAC)

1. Resultats obstinguts en tasques pre-existents

- Cursos Nàutics

PER: Increment del 37%.94 alumnes
PER pràctiques: Increment del 50%.6 alumnes
Capità d'Iot: Increment del 11%.3 alumnes
Veges-la: Decrement del 6%. 19 alumnes

- Gestió d’espais

Durant 2006 gestionem 139 aules, el que va suposar una reducció del 21% respecte de 2004.

La franja del matí va experimentar un decrement del 40% mentre que la de la tarda va augmentar en un 46%.

- CECLEC

Activitat:
Presentació de les sol·licituds per als cursos de AULAS i Àrea d'Espanyol a celebrar durant els mesos de juliol, agost i setembre del 2006 i el curs 2006/ 07.

Resultat:
Aprovats per Junta de Govern un total de 72 cursos d'AULAS (alemany, francès, anglès i italià) i 46 Cursos d'Espanyol.

- Estrangeria

Activitat:
Sol·licitud de permisos de residència amb exempció de treball per als becaris de investigació de la UA finançats per la Generalitat Valenciana, CITAR DOGV.

Resultat:
Els permisos es van aconseguir en un temps de 4 a 6 setmanes.
Van Ser ateses 375 persones enfront de 424 de l'any passat.



2. Resultats obtinguts en tasques noves

-Procediment i qualitat

Activitat:

· Estudi de la seguretat de dades que es manegen en la SRI.
· Estudis de mesures per a l'adequació de les eines de gestió a les exigències legals.
· Estudi de la casuística de contractacions puntuals (mailings, distribució de publicitat, hostesses de congressos etc.)

Resultat:

· Alta Amb data del 07/11/2006 la AEPD.
· Adequació de formularis i bases de dades amb dades sensibles.
· Introducció de“Declaracions de Consentiment” en els llocs públics de la web de la SRI i formularis en suport paper.
· Redacció d'un procediment i desenvolupament d'eines de gestió per a la contractació.

- Allotjament de grups i agents

Activitat:

· Destinar a temps parcial 1 persona de l'Àrea de PROAC.
· Analitzar punts forts i punts febles per a poder desenvolupar eines de gestió.
· Desenvolupar eines de gestió per a reduir les incidències i desviacions de processos que es donen en l'Àrea.

 

 

 

Secretaria

1. Botiga UA

S'ha produït un increment significatiu en l'activitat de la botiga. El catàleg de productes a la venda s'ha augmentat durant l'any 2006 en més de 20 articles diferents entre els quals s'inclou el tèxtil (samarretes d'estiu, d'hivern, dessuadoraes,… etc.) així com altres articles de regal, centrant-nos fonamentalment en dues campanyes anuals, la d'estiu i lade“volta a l’escola”.

Com fites importants cap destacar el Festival *IUSY que es va celebrar en el Campus de la Universitat entre el 18 i el 22 de juliol i el 20 aniversari del Consell d'alumnes dels quals vam anar proveïdors del material promocional que es va fer(samarretes, piruletes,…etc.).

  2004 2005 2006
UA
30.724,92 €
15.201,75 €
77.062,97 €
EXT
7.467,90 €
11.919,88 €
16.184,60 €
Total
38.192,82 €
27.121,63 €
93.247,57 €



2. Estades Lingüístiques

El foment d'aquesta nova activitat està començant a reduir la estacionalidad del servei, encara que l'estiu segueix sent la temporada alta.

Evolució de les persones que van contractar estades a través de la SRI:

Any Estades
2004
87
2005
101
2006
109


Destinacions ofertes:

Any 2004 2005 2006
Centres
15
13
22
Països
3
5
5



3. Atenció i acollida d’estudiants d’intercanvi

Suport al Secretariat de Mobilitat en la recepció dels estudiants Sòcrates-Erasmus i d'altres convenis que cada any rep la Universitat d'Alacant: altra d'inscriure en els cursos d'espanyol als quals els sol·liciten, es realitzen totes les reunions programades per a la informació dels alumnes en les setmanes de benvinguda.

Així mateix preparem els infopacks dels estudiants on s'inclou tota la informació institucional. Ens convertim en punt d'informació general de l'estudiant acollit on acudeixen tot l'any a consultar els seus dubtes.

  Estudiants acollits
2004/05
844
2005/06
998
2006/07
1.100



4. Atenció per a informació general

A les nostres oficines acudeixen persones del col·lectiu universitari a la recerca d'informació vària relacionada amb l'àmbit internacional i els idiomes, així com persones estrangeres que busquen informació sobre la Universitat d'Alacant. En l'any 2006 s'han contestat més de 1.200 e-mails de consultes variades sobre la Universitat d'Alacant. Unes 150 cartes sol·licitant informació de la universitat, sobretot de països africans. El nº de visites és de 780 persones estrangeres a l'any amb consultes d'accés de la universitat, tràmits d'homologació,.. etc. Així mateix col·laborem amb les secretaries de les Escoles i Facultats, així com el CEDIP en la resolució de dubtes en matèria de títols i accés d'estrangers.



5. Comunicació: web, publicitat i publicity

La web ha estat parcialment modificada per a millorar la recerca d'informació en matèria d'accés d'estrangers a la universitat, tràmits d'homologació i altra informació d'interès.

Durant aquest any s'ha fet un esforç per a reforçar la nostra presència en els mitjans de comunicació. Per a això s'ha facilitat als mitjans de comunicació a través del Gabinet de Comunicació i a requeriment dels propis mitjos informació puntual sobre les nostres activitats.

Com resultats obtinguts d'aquest esforç han aparegut notícies en distints mitjos com El Vicent, que ha publicat ressenyes de les activitats pràcticament en tots els seus nombres. En la revista UALÁ de difusió mensual també han aparegut articles amb les nostres activitats. En el Diari Informació ens van publicar un article sobre el baix nivell d'idiomes en l'especial d'educació de setembre de 2006.

 

 

 

Informàtica

1. Incidències

Ens estabilitzem en el nombre total de resolucions:

350
Manteniment aplicacions
550
Suport (Programari/Maquinari)
900
Total

 

1º Incidències gestionades i resoltes pel departament en 2005:

316
Manteniment aplicacions
582
Suport (Programari/Maquinari)
898
Total

 

2n Incidències gestionades i resoltes pel departament en 2006:

342
Manteniment aplicacions
527
Suport (Programari/Maquinari)
869
Total

 

2. Fites més importants:

- Modulo de gestió de consumibles – Desembre 2005-12-20.
- Instal·lació de Silvestre IBM – Desembre 2005.
- Instal·lació de Babel IBM – Desembre 2005-12-2005.
- Configuració d'un nou servidor de còpies de seguretat i respatller del servidor.
- Instal·lació de Exchange Server juntament amb el Web Mail – Març 2006.
- Llançament del tauló virtual Gener 2006.
- Reciclatge de Consumibles Març - 2006
- Publicació de la traducció de la web a Valencià 8 Maig.
- Implementació dels cursos setmanals d'espanyol Maig 2006-05-08.
- Desdoblament de Club Internacional Maig 2006.
- Creació d'un nou apartat en la web “Estades en l'estranger” Maig 2006.
- Llançament de l'agenda de SRI Maig de 2006.
- Implementació de la nova nomenclatura de la unió europea Març 2006.
- Sistema d'enviament de curriculums a RRHH amb format homologat Maig 2006.
- Sistema de generació d'informe d'econòmic d'aules Abril de 2006.
- Modificació de la botiga i implementació de fotografies Juny 2006.
- Canvi de servidors d'ubicació 2ª Planta Maig 2006.
- Formulari de Sol·licitud de pressupost en la botiga.
- Instal·lació de 16 PC's d'AULAS + Espanyol + Traducció + PROAC.
- Sistema de Gestió de Còpies de Seguretat.
- Buidatge del soterrani d'articles descaragolades.
- Sistema de còpia de seguretat.
- Contractació de domini// www.spanishcoursesalicante.com
- Anàlisi del nou sistema d'informació de l'empresa.
- Sistema de cobrament per targeta des de TPV.
- Augment de visites i rendiment en la web.
- Web Congrés GEFES 2006.

En 2006 vam desenvolupar aproximadament el mateix nombre d'aplicacions que en 2005. Existint una gran diferència quant a l'envergadura d'aquests projectes:

- la incorporació dels cursos setmanals,
- l'optimització del sistema de seguretat,
- sistema de mostreig d'enquestes, etc.

Es van iniciar els projectes i tasques següents, per a facilitar que les nostres línies de negoci es vegin afavorides per l'ús de les noves tecnologies, aportant valor afegit als nostres productes. Per altra banda, facilitar l'ús de les eines internes per a reduir els temps de resposta dels treballadors de l'empresa:

- Millores web corporativa per a augmentar els accessos / vendes.
- Matricula Online de tots els cursos.
- Pagament per TPV per a cursos.
- Posició Internacional Web Espanyol.
- Anàlisi d'explotació de consumibles.
- Gestió de compres Integrada.
- Integració de Workflow en sistema d'informació.
- Intranet per a alumnes (Consulta de notes).
- Nou Campus Virtual: Moodle.
- Botiga en Internet, implementació de “Comersus”.
- Campanya de posicionament nacional.