Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

TALLER DIGITAL

 

· Resum executiu
· Treballs orientats a la millora de la capacitat de producció
· Producció i comercialització de productes i serveis
· Resultats

 

 

 

Resum executiu

En aquesta memòria es detallen les activitats fetes durant el curs 2006-2007 pels diferents departaments que componen l’empresa de la Universitat d’Alacant Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos SA (des d’ara, TD). Totes les activitats han estat alineades amb l’estratègia de creixement i diversificació prevista per al període 2005-2007 i encaminades a complir els objectius de l’empresa marcats per a finals de 2007.

A continuació, esmentem els objectius plantejats per a aquest curs:

- Recerca de fonts de finançament per a investigació, desenvolupament i innovació orientada a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (des d’ara, BVMC).

Pàgina web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 

- Recerca de fonts de finançament per a investigació, desenvolupament i innovació aplicada a la producció i publicació de continguts digitals en general, plataformes web de tot tipus i estudis de visibilitat i posicionament en Internet.

- La formació, adaptació i professionalització del personal de l’empresa en tres aspectes concrets:

· Millora de la productivitat feta per a la BVMC a través de la revisió i actualització dels processos i procediments que l’afecten, i també de l’aplicació de noves eines tecnològiques.

· Diversificació dels serveis a prestar als clients, aprofitant el coneixement acumulat i incorporant habilitats noves. Productes i serveis nous.

· Increment de la cartera de clients, augment de producció i vendes.

El TD va tractar de millorar la productivitat i l’eixida comercial desenvolupant diferents iniciatives internes:

- Millora i renovació de les infraestructures. Durant 2006-2007 va adquirir maquinari per a millorar les prestacions de l’Àrea de Digitalització i els servidors web, i programari per a la producció de fitxers en PDF i l’actualització dels servidors web i de correu.

- Revisió de serveis:

· Gestió documental. El TD va intentar millorar els sistemes de recerca de la BVMC i reforçar la imatge de biblioteca revaloritzant les fitxes catalogràfiques.

· Digitalització. Es va fer una revisió completa tant del sistema de producció (mitjançant l’elaboració d’un informe general del servei, l’actualització de l’inventari de dispositius, la definició de fases de producció i l’especificació d’un sistema de control de qualitat), com de la comercialització (gràcies a l’elaboració de la carta de serveis, d’un mostrari de treballs especialitzats i d’un document de requeriments tècnics).

· Edició. Es va actualitzar i millorar la producció basada en el marcat XML i generalitzar el sistema d’edició facsímil per a tot tipus de clients.

· Publicació electrònica. Es van introduir diferents millores en els processos de producció (relacionades amb la recepció d’originals i el sistema de producció) i comercialització (elaboració d’una carta de serveis i productes, un mostrari i una proposta comercial estàndard, entre altres documents).

· Elaboració de seus web. Es va prestar una atenció especial a l’accessibilitat.

Pàgina web "Administrador de Projectes Externs"

 

- Desenvolupament d’eines. A més del manteniment i evolució del sistema de treball Workflow que controla la producció de continguts digitals de la BVMC, hem de destacar l’anomenat Apex, un administrador que permet el registre i la gestió de projectes de clients externs (diferents de la BVMC).

- Realització d’activitats de màrqueting i comunicació. A més de les activitats habituals del Departament, com la preparació i enviament d’informació promocional o la realització de visites comercials i presentacions de serveis i productes, hem de destacar la creació de bases de dades de clients potencials i la redacció de diversos informes especialitzats, orientats a la localització de vetes de mercat.

- Elaboració de la nova seu web del TD. El Departament de Màrqueting i Vendes també va dur a terme aquesta iniciativa, de gran transcendència amb vista al futur de l’empresa. La nova web presenta una imatge renovada, una clara orientació cap al client, un llenguatge més comercial i una atenció declarada pel posicionament.

Pàgina web del Taller Digital

 

Durant aquest curs es va ampliar la cartera de clients considerablement. En aquesta memòria, hem distingit quatre perfils distints de clients:

- Entitats públiques.

· Administracions públiques. El TD va prestar serveis de digitalització a diversos ajuntaments de la província d’Alacant.

· Organismes públics d’investigació. Un dels principals clients del TD va ser la mateixa Universitat d’Alacant. Va rebre encàrrecs de gran nombre d’unitats i organismes d’aquest centre públic d’investigació (vicerectorats, facultats i escoles universitàries, departaments, serveis, instituts d’investigació, centres i oficines).

· Organismes autònoms. Va fer projectes de digitalització, edició digital i entorns web avançats. Entre els clients d’aquest tipus, cal destacar la seu de Nova York de l’Institut Cervantes.

- Tercer Sector.

· Entre les persones jurídiques sense ànim de lucre, destaca el principal client del TD: la Fundació BVMC.

· No obstant això, el TD també va treballar per a altres entitats com la Corda Foundation, la Fundació CNSE per a la supressió de barreres de comunicació i la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura.

- Empreses. Materials de màrqueting, vídeos i desenvolupaments web (botigues virtuals i administradors de continguts) van ser els treballs fets per a diferents PIME.

Pàgina web "Infolatam"

 

- Particulars. Finalment, els encàrrecs de particulars van tenir relació amb la publicació electrònica de tesis doctorals.

Entre els diferents tipus de clients, destaca la demanda de les entitats del tercer sector (fonamentalment la BVMC), amb un 55 % del volum total de facturació, i la dels organismes públics d’investigació (principalment la Universitat d’Alacant), amb un 35 % d’aquest volum.

D’altra banda, la distribució de la facturació per serveis suggereix diferents observacions:

- L’equilibri existent entre les diferents unitats productives de l’empresa, ja que no se n’aprecien grans diferències de volum de facturació.

- L’orientació del TD cap a la publicació de continguts digitals, ja que els percentatges més grans corresponen a l’edició textual (correcció, edició textual i facsímil, maquetació, marcat, preparació de textos per a seus web, traduccions), la digitalització, l’elaboració de seus web, la gestió documental i la programació.

- L’ampliació i diversificació dels serveis oferits i venuts pel TD.

- La tendència cap a una progressiva especialització tecnològica dels serveis requerits i comercialitzats, manifesta en la reducció del pes de productes menys elaborats, com els derivats de les tasques de digitalització, i en el creixement del volum d’altres més especialitzats, com els relacionats amb la programació d’aplicacions web.

Finalment, cal destacar que el finançament públic aconseguit per a diferents projectes promoguts o gestionats per l’empresa va créixer un 79% respecte al curso anterior. El TD va aconseguir finançament de tres procedències:

- Ingressos directes procedents de subvencions. Diversos projectes van ser objecte d’ajudes de convocatòries públiques: El turismo cultural en Internet: marketing, posicionamiento y desarrollo tecnológico (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i IMPIVA). Aplicación de herramientas lingüísticas a la creación de un buscador de información en vídeos signados(fases II-IV) (IMPIVA i Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç). El turismo cultural en Internet (II): análisis de mercados y optimización de estrategias de marketing (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç).

Pàgina web "El turisme cultural en Internet"

 

- Ingressos generats a tercers per a pagament de serveis al TD. El Departament de Projectes va elaborar les sol·licituds per a la consecució d’ajudes del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la Generalitat Valenciana i diverses ajudes de la UA per a l’organització del curs “Turismo cultural y posicionamiento en Internet de la UA”.

- Participació en subvencions tramitades i gestionades a tercers. El TD va treballar en la sol·licitud, gestió o execució d’altres projectes, concedits a laUniversitatd’Alacant i finançats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç: Herramientas para la creación de materiales didácticos (I i II). Així mateix, també va col·laborar en les gestions encaminades a la integració de la pròpia Universitat en el consorci del projecte Multilingual/Multimèdia Access To Cultural Heritage, finançat per la Comissió Europea.

 

 

 

Treballs orientats a la millora de la capacitat de producció

1. Gestió de recursos humans

Totes les accions de Recursos Humans desenvolupades durant el curs han estat encaminades a la implantació, manteniment i revisió d’un pla basat en la gestió per competències. Entenem per competències els comportaments, habilitats i conductes que possibiliten l’èxit d’una persona en el seu lloc de treball. Són, en definitiva, comportaments que l’empresa pretén desenvolupar o reconèixer entre el seu equip de treball (han de ser observables, avaluables i assolibles).

La gestió de recursos humans es desenvolupa en quatre parts integrades i coherents entre si. A continuació es recull una relació de les accions portades a terme en cada part:

1.1. Administració de personal

El personal del Taller Digital està compost per un ampli equip de professionals pertanyents a diferents disciplines com ara filologia, història, informàtica, biblioteconomia, publicitat, periodisme i administració. Durant aquest curs, el Taller ha tingut una mitjana de 74 treballadors distribuïts en els departaments d’Informàtica, Producció, Màrqueting i Vendes, Administració i Finances i Recursos Humans.

Gràfic circular de la distribució per Departaments i Àrees de producció

 

Gràfic circular de la distribució per Departaments i Àrees de producció

 

A més, el Taller col·labora amb la Universitat d’Alacant i altres institucions acadèmiques establint convenis de col·laboració per a la formació de personal en pràctiques. Concretament, durant aquest curs s’ha disposat d’un total de cinc alumnes en pràctiques en diferents àrees de l’empresa:

- Departament de Màrqueting i Vendes/ Àrea de Comunicació: dos estudiants en pràctiques de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Alacant.

- Departament de Recursos Humans: dos alumnes del Màster de Direcció de Recursos Humans de Fundesem.

- Departament de Producció: un estudiant en pràctiques de la llicenciatura de Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant. - Departament de Producció: dos estudiants en pràctiques de la llicenciatura de Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant.

S’han desenvolupat, a més, els aspectes següents:

- Gestió i supervisió de totes les altes i baixes de personal:

· Set contractacions noves:

Un tècnic programador.
Un ajudant informàtic.
Un responsable tècnic informàtic.
Un auxiliar de recursos humans.
Un tècnic de projectes.
Una directora de recursos humans.
Un director de màrqueting i publicitat.

· Huit baixes voluntàries:

Dos correctors.
Un tècnic audiovisual.
Un responsable d’etiquetatge.
Un responsable tècnic d’edició digital.
Un responsable de l’Àrea de Literatura Catalana.
Un tècnic programador.
Un director de recursos humans.

· Dos finals de contracte:

Un ajudant informàtic de l’Àrea de Signes.
Un tècnic del Departament de Projectes.

- Gestió de les nòmines i diferents partides.

- Control i supervisió d’incidències horàries per àrea/departament i treballador.

- Realització de diferents estudis i anàlisis relacionats amb l’absentisme, l’aprofitament de la jornada laboral, la composició de la jornada horària, etc.

- Organització de vacances i permisos retribuïts.

 

1.2. Gestió de persones

- Estudi, desenvolupament i implantació de model de compensació:

· S’ha desenvolupat i implantat un model de compensació basat en la retribució per objectius. El model ha previst dos tipus de compensació: una paga de beneficis i una altra sobre la base d’objectius personals de rendiment.

· El desenvolupament i implantació del model ha motivat la creació d’eines per a la recollida d’informació dels indicadors personals de rendiment de cada treballador del Taller Digital; i també per a l’avaluació.

- Gestió de la formació de l’empresa:

· Desenvolupament de persones: reciclatge professional, formació o assessorament.

· Identificació de les necessitats de formació, recollida de tota la informació necessària dels treballadors segons les necessitats.

· Disseny d’accions formatives.

· Elaboració d’una sèrie d’eines d’aprenentatge.

· Anàlisi de mitjans.

· Gestió de proveïdors de formació.

· Anàlisi de l’adequació quant a dates, les hores i durada de les accions formatives.

· Avaluació dels resultats i realització de la memòria tècnica d’activitats formatives.

· Disseny del pla de formació.

· Desenvolupament i implantació d’accions formatives, tant pel que fa a formació explícita com implícita. En total s’han fet 63 accions formatives, que s’han distribuït per àrees de treball, com es presenta a continuació:

Gràfic circular de les Accions formatives per Departament i Àrea

 

- Coordinació dels processos de selecció interna i externa.

PROCESSOS DE SELECCIÓ 2006-2007
SELECCIÓ INTERNA
LLOC Departament Nre. Places Jornada Categoria Data
Resolució
Responsable tècnic intern
Producció Àrea Catalana
1
40
6B
Desembre 06
Responsable Tècnic d’Etiquetatge
Producció Àrea de Supervisió, Publicació i Etiquetatge
1
40
5B
Maig 07
Responsable tècnic
Producció Àrea d'Edició Digital
1
40
5B
Maig 07
SELECCIÓ EXTERNA
LLOC Departament Nre. Places Jornada Categoria Data
Resolució
Tècnic de Projectes
Projectes
1
40
5
Setembre 06
Director de Recursos Humans
Recursos Humans
1
40
7B
Novembre 06
Ajudant informàtic
Producció Àrea de Signes
1
40
4B
Febrer 07
Responsable tècnic informàtic
Producció Àrea de Signes
1
40
6B
Març 07
Tècnic informàtic
Informàtica Àrea Programació
1
40
5B
Març 07
Director de Màrqueting i Publicitat
Màrqueting i Vendes
1
40
7B
Abril 07
Tècnic de RRHH
Recursos Humans
1
40
5B
Juliol 07

 

- Estudi funcional i d’organització del personal.

- Avaluació i anàlisi del rendiment productiu per àrea, departament i treballador en col·laboració amb la direcció de cada departament.

- Manteniment del pla de comunicació interna de l’empresa.

 

1.3. Relacions laborals

- Relacions i negociació amb sindicats i comitè d’empresa.

- Salut laboral: gestió del servei de prevenció de riscos laborals:

· Comunicació amb el servei de prevenció d’Ibermutuamur i de la Universitat d’Alacant.

· Participació com a representants de l’empresa en el Comitè de Seguretat i Salut.

 

1.4. Polítiques i estratègies

Establiment de polítiques i estratègies de recursos humans sempre coherents amb les polítiques generals i el pla estratègic de l’empresa:

- Estratègia de creixement (augment de producció i vendes): augment de rendiment de persones.

- Estratègia de diversificació (nous productes o nous mercats): més persones amb noves competències.

 

2. Anàlisi i millora dels processos de producció

2.1. Millora i renovació de les infraestructures

El TD, fonamentalment per mitjà de l’Àrea de Sistemes, porta a terme de forma contínua una labor de vigilància, que té com a missió la detecció, l’anàlisi, la prova i l’adquisició de les novetats tecnològiques relacionades amb el maquinari i el programari, que puguen comportar una millora de l’eficàcia productiva i els rendiments econòmics. Així mateix, està pendent de qualsevol necessitat d’infraestructura que puga sorgir en l’empresa, per a evitar pèrdues de productivitat.

En aquest curs, la inversió feta pel TD s’ha dirigit a l’adquisició i renovació de llicències de programari i a la compra d’equipament informàtic.

En l’apartat del maquinari, la inversió ha recaigut en tres grans àrees: digitalització, servidors i equipament general:

- Àrea de Digitalització:

· Substitució de dos escàners obsolets per dos d’alt rendiment, destinats a la gestió documental. Gràcies a les dos noves adquisicions, hem pogut incrementar l’eficiència en aquests dos llocs de treball. Els models dels equips són:

- Cànon DR-7080C: escàner a color automàtic de doble cara i escàner pla A3. L’escanejat automàtic de doble cara aconsegueix 70 pàgines per minut.

- Epson GT-15000: escàner a color pla de format A3 d’alta velocitat.

· Adquisició d’un ordinador Pentium 4 a 3 GHz de velocitat amb 250 GB d’emmagatzematge en disc dur. Gràcies a l’adquisició d’aquest nou equip, tots els PC de l’Àrea de Digitalització són ja Pentium 4, amb una velocitat de, almenys, 2,8 GHz.

· Compra d’un servidor, que s’ha utilitzat com a dipòsit de documents de l’Àrea. Té una capacitat d’emmagatzematge de 600 GB, amb discos durs instal·lats mitjançant configuració RAID 1, i aconsegueix així protecció de les dades mitjançant tolerància a fallades. També hem adquirit una font d’alimentació ininterrompuda (SAI), per a evitar sobrecàrregues de tensió i interrupcions del corrent elèctric que puguen danyar al servidor.

- Equipament per a servidors:

· Adquisició de 1 GB de memòria RAM per al servidor cervantesvirtual.com. Amb aquesta ampliació de memòria, el servidor web que allotja la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes pot servir les pàgines sol·licitades pels usuaris de forma més eficient i ràpida.

· Adquisició d’un disc dur de 200 GB per al servidor de Producció que allotja el nostre sistema deWorkflow. Amb la compra, hem aconseguit tenir més espai d’emmagatzematge en un dels nostres servidors locals més importants.

Servidor de Producció que allotja el nostre sistema de Workflow

 

- Equipament general:

· Una impressora làser a color model HP 3000DN.

· Lectors i gravadores de DVD.

· Reposicions de components de PC desbaratats (plaques base, memòries, etc.).

D’altra banda, en l’apartat de programari, hem prestat una especial atenció als servidors i als programes d’edició de text.

- Programari per a servidors:

· Actualització per dos anys de la llicència del servidor de correu MDaemon, que inclou, entre altres característiques: 250 comptes de correu, llistes de distribució, filtres anti-spam, antivirus i de continguts, llistes negres, etc.

· Actualització de dues llicències de servidor web Resin, per als servidors cervantesvirtual.com i eltallerdigital.com.

- Programari per a edició textual:

· Adquisició de tres llicències del programa de creació de fitxers PDF Adobe Acrobat 7.

2.2. Revisió de serveis

Els departaments de Producció, Informàtica i Projectes han col·laborat en la revisió dels diferents serveis que ofereix el TD.

- Gestió documental. S’han desenvolupat tres importants millores, que s’han aplicat a la BVMC i han propiciat avanços importants des del punt de vista de la usabilitat:

· Presentació en una mateixa pàgina de les respostes dels diferents cercadors de cervantesvirtual.com a les consultes fetes en la recerca ràpida.

· Millora del cercador de sumaris de revistes, que duu a terme les recerques en els materials guardats tant en HTML com en PDF.

· Introducció d’un sistema que reforça la imatge de Biblioteca de la BVMC, i condueix l’usuari al contingut cercat o volgut, després de passar per la fitxa catalogràfica.

Referencias encontradas de "Cervantes"

 

- Digitalització. El servei de Digitalització del TD ha sigut revisat completament durant aquest curs. Els departaments de Producció i Projectes, amb la col·laboració del d’Informàtica, han portat a terme diversos estudis i informes:

· Elaboració d’un informe general sobre el servei de digitalització, que ofereix informació sobre els materials d’entrada, les característiques bàsiques del procés, el tractament d’imatges (retoc i OCR), els materials d’eixida i el sistema de transmissió.

· Relació de dispositius. Es van preparar dos documents:

- Un inventari de maquinari de l’Àrea, que enumera i comenta els diferents tipus de escàners, microfilmadores i càmeres digitals.
- Una anàlisi d’avantatges i inconvenients dels diferents tipus de dispositius de digitalització.

· Redacció d’un informe que especifica les diferents fases del procés de digitalització (des del contacte amb el client fins a la facturació del servei).

· Especificació i aplicació del sistema de control de qualitat dels treballs de digitalització. Aquest sistema s’aplica a les diferents fases del procés de producció: relació comercial, reconeixement del material d’entrada, digitalització, tractament, postproducció i lliurament al client.

· Definició d’un pla de revisió dels temps de producció i inici de les estimacions. El pla consta d’un total d’unes 700 proves i té en consideració la digitalització, el tractament de les imatges, la postproducció i l’enregistrament.

· Redacció d’una carta inicial de productes i serveis, amb un llenguatge comercial, orientat als possibles clients.

· Elaboració d’un mostrari de treballs especialitzats de digitalització orientat al tractament avançat d’imatges.

Imatges digitalitzades

 

· Elaboració d’un document de requeriments per a treballs de digitalització de materials de paper, de microfilms i microfitxes, de diapositives i negatius fotogràfics, i per a tractament d’imatges en format digital.

· Realització d’anàlisi de requeriments tècnics dels diferents serveis de digitalització.

· Realització de proves de diferents programaris comercials, amb especial atenció als orientats a la publicació de fitxers en format PDF.

- Edició. Durant aquest curs, el TD va fer millores en la correcció i maquetació de textos i en les edicions facsímils:

· Edició textual:

- Realització de variacions en el full d’estil (XSL) de generació d’obres amb marcat XML en HTML.
- Millora de les plantilles XML per a la producció de continguts de seus web (presentació, bibliografies, etc.).
- Desenvolupament d’un sistema que facilita la producció de continguts textuals accessibles (AA) a partir d’un etiquetatge en XML.

· Edició digital:

- Actualització de l’aplicació de producció d’edicions facsímils (Facsbuilder).
- Generalització de l’aplicació per a la producció d’edicions facsímils per a clients externs.

- Supervisió i control de qualitat. L’àrea dedicada a aquesta fase del procés va treballar en l’automatització de tasques relacionades amb la publicació de fitxers en format PDF (disminució de pes d’arxius i fragmentació de fitxers grans).

- Publicació electrònica. De la mateixa manera que el servei de digitalització, el de publicació electrònica va ser sotmès a una profunda anàlisi, que va permetre millorar els processos de producció i comercialització. Aquest estudi es va traduir en un increment considerable, tant de la productivitat com de la rendibilitat del servei.

· Millores del procés de producció:

- Millores relacionades amb la recepció de materials.

· Elaboració del document de normes de lliurament d’originals.
· Redacció d’un formulari de requeriments.

· Millores del sistema de producció:

- Anàlisi del procés.

- Adaptació de plantilles a originals.

- Definició de fases producció i sistema de control de qualitat.

- Estudi de temps de producció i rendibilitat econòmica.

· Millores en el procés de comercialització:

- Redacció de la proposta comercial estàndard.

- Preparació de correus electrònics (enviament d’oferta comercial, d’instruccions i requeriments i d’aprovació de la maquetació).

- Elaboració de carta de serveis i productes.

- Preparació de mostra d’obra publicada.

- Revisió del document de cessió de drets per a la publicació de les tesis doctorals en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Pàgina web de la publicació de Tesis Doctorals

 

- Preparació d’albarans de confirmació de lliurament.

- Elaboració de seus web. La revisió i evolució del servei de creació, desenvolupament i manteniment de seus web ha permès al Taller Digital millorar tant la productivitat, com la qualitat dels productes. Algunes de les accions desenvolupades han tingut una incidència directa sobre la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; d’altres, en canvi, s’han aplicat a tota la producció de seus web.

· Accions genèriques:

- Estudi de l’oferta de sistemes de gestió de continguts.

- Actualització de coneixements sobre les pautes d’accessibilitat de la World Accessibility Initiative (WAI).

Pautes d'accesibilitat de la World Accessibility Initiative (WAI)

 

· Accions orientades a lamilloradela Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

- Creació de plantilles per a incrementar la productivitat en la creació de portals i biblioteques d’autor, i per a assegurar-ne l’accessibilitat (AA).

- Desenvolupamentd’einesperafacilitar la creació i modificació de pàgines amb àlbums d’imatges.

- Revisió d’accessibilitat de portals, biblioteques d’autor i l’estructura bàsica de navegació de la Biblioteca (pàgines estàtiques, fitxes d’autor, obra i matèria, etc.).

- Sistemes. L’Àrea de Sistemes del Departament d’Informàtica ha tractat de millorar l’aprofitament de les infraestructures del Taller. Per exemple, ha fet diverses modificacions sobre el programari del catàleg bibliogràfic i del cercador de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per a optimitzar l’espai ocupat per ambdós serveis en la memòria del servidor de la Biblioteca.

- Hostatge (Hosting). Durant l’any 2006, el Taller Digital ha tractat de sistematitzar la seua oferta d’allotjament web compartit als clients i ha desenvolupat una carta de serveis que, a més de descriure les característiques del suport i les prestacions, facilita la realització de pressupostos.

 

2.3. Desenvolupament d’eines

Durant aquest curs, el Taller Digital ha dedicat part de la seua capacitat de producció al desenvolupament d’eines amb l’objectiu d’agilitar la gestió dels processos de producció.

D’una banda, ha treballat en l’aplicació de Workflow, que controla la producció de continguts digitals de la Biblioteca Digital Miguel de Cervantes. La labor s’ha desenvolupat en tres vessants d’actuació:

- Manteniment general del sistema de control de fluxos de treball.

- Generació de llistats específics per a cobrir determinades necessitats de producció.

- Desenvolupament d’un sistema de llistats per a la comprovació de les obres publicades.

I d’altra banda, ha desenvolupat una nova eina, anomenada Apex, amb el propòsit de registrar els treballs fets per a clients “externs”, és a dir, diferents de la BVMC.

L’Apex o Administrador de Projectes Externs va ser creat amb la intenció de complir amb els següents objectius inicials:

- Oferir informació actualitzada sobre l’estat dels projectes.

- Guardar els temps d’execució dels diferents treballs fets en cada projecte.

Disposa d’un sistema de gestió d’usuaris i permisos. El sistema permet llistar projectes, tasques i clients amb múltiples opcions de filtrat i ordenació. A més, permet donar d’alta clients i crear projectes, que abans de ser llistats han de ser aprovats per la Gerència.

Cada fitxa de projecte guarda informació sobre el responsable, el nom del servei, un acrònim d’aquest, les dates d’inici i finalització i l’estat del desenvolupament. A més, té un dipòsit de fitxers adjunts relacionats, un apartat d’informació addicional i un sistema d’assignació de tasques. Les fitxes de tasques permeten la introducció d’observacions sobre els treballs duts a terme, i també un apartat en el qual s’ha de reflectir el temps real d’execució de la labor encomanada.

Amb els mesos, l’Apex s’ha consolidat com una eina de referència en el treball diari de l’empresa. Per això, durant l’any 2007 el Taller Digital s’ha plantejat estendre les funcionalitats i aprofitar les dades per a fer diferents anàlisis:

- Estudis sobre la capacitat productiva de l’empresa.

- Anàlisi de colls d’ampolla i buits en la producció.

 

3. I+D+i

El Taller Digital disposa de dos equips de treball que es dediquen a la investigació, el desenvolupament i la innovació des de dos perspectives diferents:

- El Departament de Projectes, que s’ocupa de la realització de tasques de networking, la recerca de vies de finançament, l’elaboració de propostes, la coordinació tècnica i la gestió de projectes.

- L’Àrea de Programació del Departament d’Informàtica, la labor de la qual radica en la vigilància tecnològica i en les tasques pròpies de la investigació, el desenvolupament i la innovació.

Al llarg del curs, els components de l’equip del Taller Digital han participat en diferents esdeveniments de caràcter tecnològic (com taules rodones, jornades, congressos, seminaris) impartint xarrades, ponències o conferències i donant cursos de formació sobre tecnologies de la Societat de la Informació i han col·laborat en la publicació d’articles en mitjans especialitzats.

- Presentació de ponències i conferències:

· “Presentació del Taller Digital”. En l’espai de la Mediterranean Library Meeting en Casablanca, el Marroc, 15-16 de setembre de 2006.

- Impartició de cursos de formació:

· Biblioteques digitals i cercadors: Google Print versus Open Content Alliance. Curs d’estiu Motores de Búsqueda: Retos tecnológicos, sociales y económicos en torno a la googlelización del conocimiento. Organitzat per la UNED. 2-6 de juliol de 2007. Dènia (Alacant).

Cartel de "Biblioteques digitals i cercadors: Google Print versus Open Content Alliance"

 

Així mateix, la línia de treball en investigació i desenvolupament s’ha plasmat durant aquest curs en la realització de diferents projectes, en col·laboració amb institucions de reconegut prestigi, com la Fundació CNSEpara la supresión de barreras de comunicación, la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la UNED o la Universitat d’Alacant. L’interès d’aquests projectes ha sigut reconegut per la Generalitat Valenciana, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la mateixa Comissió Europea amb la concessió de diferents subvencions.

Entre aquestes iniciatives, destaquen les següents:

- El turismo cultural en Internet: marketing, posicionamiento y desarrollo tecnológico. Durant 2006 va tenir dues ajudes públiques. Una del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, amb referència FIT410000-2006-4, en la convocatòria PROFIT (Secretaria General d’Indústria, Direcció general de Desenvolupament Industrial). I una altra de l’Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), amb referència IMIDTH/2007/339, en la convocatòria del Programa d’Investigació i Desenvolupament Tecnològic, dirigit per la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència; aquesta ajuda va ser cofinançada per la Unió Europea a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu Integrat de la Comunitat Valenciana 2000-2006. Consorci: Taller Digital, Cierzo Development. Data de realització: 2006. Resum: El projecte consisteix en el desenvolupament d’una eina de mesurament del posicionament en Internet, que s’està utilitzant per a analitzar el turisme cultural a Espanya. A més de la redacció de diferents informes, també preveu l’elaboració d’una seu web central del projecte.

- Per a l’any 2006, la continuació del projecte El turismo cultural en Internet (II): análisis de mercados y optimización de estrategias de marketing (FIT-410000-2007-6) ha sigut finançat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Està previst el desenvolupament d’una eina i un mètode de diagnòstic del posicionament en cercadors (especialment, en Google).

- Aplicación de herramientas lingüísticas a la creación de un buscador de información en vídeos signados (fases II-IV). Projecte finançat per l’Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), amb referència IMIDTH/2007/349, en la convocatòria del Programa d’Investigació i Desenvolupament Tecnològic, dirigit per la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència; aquesta ajuda ha estat cofinançada per la Unió Europea a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu Integrat de la Comunitat Valenciana 2000-2006. Consorci: Taller Digital, Universitat d’Alacant i Fundació CNSE per a la supressió de les barreres de comunicació. Període d’execució: 2006. Resum: Projecte orientat a la creació d’un cercador d’informació capaç de dotar els textos visuals en Llengua de Signes Espanyola (LSE) d’un sistema de recerca d’informació similar en les seues aplicacions als sistemes de recerca emprats en els textos escrits de les llengües orals. Pretén incidir en el mercat del video-search aportant una tecnologia no emprada fins a ara; renovar els sistemes d’ensenyament de llengua de signes mitjançant l’aplicació del sistema d’escriptura que emprarem en el cercador; desenvolupar en les persones sordes l’hàbit a “la visió alfabètica”; i promoure el desenvolupament de la capacitat lectora.

Pàgina web "Biblioteca de Signes"

 

- Aquest mateix projecte ha rebut una ajuda del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per a l’any 2007 amb referència FIT-350300-2007-15. Els objectius són optimitzar els sistemes d’ensenyament de llengua de signes mitjançant l’aplicació del sistema de escriptura que s’usarà en el cercador i contribuir al procés de la traducció automàtica de llengües de signes mitjançant la conversió del text escrit aportat pels reconeixedors de la parla o del subtitulat automàtic en text escrit en LSE.

Així mateix, el Taller Digital, per mitjà de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ha col·laborat amb la Universitat d’Alacant en els següents projectes d’investigació i desenvolupament tecnològic:

· Herramientas para la creación de materiales didácticos. (FIT-350100-2006-22). Projecte d’investigació, desenvolupament i innovació de la convocatòria PROFIT (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, Societat de la Informació). Consorci: Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Universitat d’Alacant. Any de realització: 2006. Resum: L’objectiu principal d’aquest projecte és el disseny i implementació d’un sistema d’eines i programes informàtics (programari) que faciliten la creació, preservació i explotació de materials docents en les biblioteques digitals.

· Herramientas para la creación de materiales didácticos (II) (FIT-350100-2007-27). Els objectius de la continuació d’aquest projecte són augmentar el coneixement de les possibilitats didàctiques de les biblioteques digitals i afavorir l’anomenada alfabetització digital dels ciutadans, com també promoure l’adopció en el món educatiu d’estàndards internacionals per a la construcció de materials didàctics reutilitzables.

· Multilingual/Multimèdia Access To Cultural Heritage. MultiMATCH. Comissió Europea. 6 Programa Marc. Prioritat 2. Tecnologies de la Societat de la Informació. Consorci: Institut de Ciències i Tecnologies de la Informació d’Itàlia, Consell Nacional de la Investigació, Universitat de Sheffield, Universitat de Dublín, Universitat d’Amsterdam, Universitat de Ginebra, Universitat Nacional d’Educació a Distància, Fratelli Alinari Istituto Edizioni Artistiche S.p.A, Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Netherlands Institute for Sound and Vision), OCLC PICA Ltd, WIND Telecomunicazioni S.p.A. i Universitat d’Alacant. Període d’execució: 2007-2008. Resum: El patrimoni cultural europeu és una part essencial de la identitat europea, que va més enllà de fronteres culturals i lingüístiques. L’objectiu de MultiMatch és permetre als usuaris que cerquen i treballen amb continguts de patrimoni cultural accessibles a través d’Internet, per damunt de límits tecnològics i lingüístics, de manera que es faça justícia a la quantitat de possibilitats que n’hi ha. Això serà possible gràcies al desenvolupament d’un cercador orientat a l’accés, organització i presentació personalitzada de la informació sobre patrimoni cultural.

Pàgina de "Multilingual-Multimedia Access To Cultural Heritage. MultiMATCH"

 

4. Accions de màrqueting i comunicació

El Departament de Màrqueting i Vendes ha fet una contínua labor de promoció dels serveis i productes del Taller Digital. Aquest treball s’ha plasmat en cinc actuacions:

- Creació de bases de dades de clients potencials. Després de la detecció de possibilitats de negoci, la primera tasca feta pel departament ha sigut la creació de bases de dades de potencials clients. Durant aquest curs, l’equip ha creat o actualitzat les següents recopilacions d’informació:

· Ajuntaments de la província de l’Alacant.

· Arxius municipals de la província d’Alacant.

· Associacions i organitzacions del sector turístic, i entitats locals de promoció turística de la província d’Alacant.

· Proveïdors d’Arts Gràfiques (impremtes i replicadores de CD).

· Publicacions generals i professionals amb edició local (revistes i diaris).

· Entitats públiques, privades i tercer sector de la Comunitat Valenciana.

· Competència per unitats estratègiques de negoci (UEN).

- Preparació i enviament d’informació promocional. Una altra de les tasques desenvolupades pel departament ha sigut la preparació de materials informatius i promocionals i la realització de publitrameses postals i electròniques a clients potencials. Entre les aquestes publitrameses podem destacar:

· Arxius municipals, amb motiu de la convocatòria anual de la Generalitat Valenciana per a la digitalització de documentació històrica.

· Associacions i organitzacions del sector turístic i entitats locals de promoció turística, amb motiu de les convocatòries d’ajudes al sector turístic de la Generalitat Valenciana.

· Ajuntaments de la província d’Alacant que encara no disposaven de seu web.

- Visites comercials i presentacions de serveis i productes. El Departament també va fer diferents visites i presentacions a clients potencials:

· Després de la publicació digital d’un informe sobre l’accessibilitat de les seus web dels ajuntaments de la província d’Alacant, va fer visites a corporacions municipals que van mostrar interès: Castalla, Saix, Gata de Gorgos, Algorfa i Los Montesinos.

· La publitramesa sobre la convocatòria de digitalització de fons antic dels arxius municipals va donar lloc a la realització de visites als ajuntaments del Campello i Montforte.

· La CAM va rebre una visita comercial, amb la finalitat de presentar una proposta per a l’elaboració d’un manual d’identitat visual corporativa.

· Finalment, també va fer una visita a AENOR, en relació amb la certificació de l’accessibilitat de la seu web del Taller Digital.

Certificació de l'accesibilitat de la seu web del Taller Digital per part d'AENOR

 

- Seguiment de clients. Després del contacte directe establit amb els clients i la presentació de propostes, el Departament de Màrqueting i Vendes va dur a terme un seguiment telefònic o per correu electrònic d’aquests clients potencials.

- Redacció d’informes especialitzats. Finalment, cal destacar l’elaboració de diversos informes especialitzats, bé per a l’elaboració de propostes comercials, bé orientats a la detecció de nous nínxols de mercat. Durant aquest curs es van elaborar els estudis següents:

· Tendències de disseny, tecnologia i continguts en la banca en línia.

· Proveïdors tecnològics per a la digitalització.

· Certificació de l’accessibilitat web d’AENOR.

· Competència per Unitats Estratègiques de Negoci (UEN).

· Anàlisi extern sobre digitalització.

· Anàlisi extern sobre internet.

De manera paral·lela a aquestes accions de màrqueting, el Departament també va dur a terme diverses actuacions de comunicació. Destaquem a continuació les principals:

- Redacció de notícies, suggeriments i butlletins electrònics.

- Realització de sumaris de premsa en format digital i en paper.

- Intervencions en programes radiofònics.

- Redacció i enviament de comunicats de premsa.

- Atenció a mitjans de comunicació (gestió d’entrevistes, enviament de materials de difusió, transmissió d’informació, etc.).

- Redacció d’articles i d’altres textos difusors.

- Presentacions presencials per a centres d’ensenyament.

- Revisió d’estil de textos informatius i promocionals.

 

5. Presentació de la nova seu web del Taller Digital

Entre les accions coordinades pel departament de Màrqueting i Vendes aquest curs s’ha de destacar la conceptualització i l’elaboració de la nova seu web del Taller Digital.

Es va plantejar aquesta nova web amb dos objectius:

- Aconseguir que els usuaris s’interessaren pels serveis oferits i establiren contacte amb l’empresa.

- Donar una imatge renovada i dinàmica.

L’estructura de la informació es va orientar cap als clients potencials del Taller Digital:

- Empreses (PIME, grans empreses, associacions o grups empresarials).

- Institucions públiques (centres tecnològics, organismes públics d’investigació, administració, etc.).

- Tercer sector (entitats sense ànim de lucre, com fundacions, associacions, ONG, etc.).

Per a facilitar la localització de continguts es va decidir prendre dues mesures:

- Habilitar un cercador en continguts de la seu web.

- Organitzar els serveis en tres unitats estratègiques de negoci, amb la finalitat d’oferir a cada tipus de client la solució específica adaptada a les necessitats:

· Internet, comunicació, disseny, imatge i publicitat i informàtica.

· Digitalització, publicació i gestió documental i informàtica.

· Producció audiovisual.

Aquesta distribució dels serveis es va fer no solament per a segmentar la informació, sinó també per a poder conèixer els perfils, gustos, necessitats i preferències dels clients potencials.

Així mateix, es va decidir incloure informació corporativa de l’empresa; destaca l’experiència del Taller Digital en l’àmbit de les noves tecnologies, la possibilitat de donar solucions integrals o a mida a les necessitats dels clients i el compromís de desenvolupament permanent.

 

 

 

Producció i comercialització de productes i serveis

1. Entitats públiques

Durant aquest curs, el Taller Digital ha treballat per a diferents tipus d’entitats públiques: ajuntaments, organismes públics d’investigació, empreses públiques i entitats autònomes. A continuació oferim informació sobre els serveis prestats i els destinataris.

1.1. Administracions públiques

El Taller Digital va treballar per a quatre ajuntaments de la província d’Alacant i va prestar serveis de digitalització de materials en paper i en microfilm. Així mateix, va aprofitar la convocatòria anual d’ajudes de la Generalitat Valenciana per a la digitalització de fons històric dels arxius municipals a fi d’aconseguir més ingressos.

- Ajuntament d’Asp:

· Digitalització, divulgació i edició en diversos formats dels fons de l’arxiu municipal.

L’Ajuntament d’Asp va signar amb el Taller Digital un contracte plurianual per a la digitalització i divulgació de l’Arxiu Municipal. Durant l’any 2006, el Taller Digital va iniciar la digitalització del fons històric (unes 9.100 imatges). Va fer còpies de les imatges per a preservar-les i les va editar en diversos formats. A més, per a facilitar-ne la divulgació va desenvolupar una plataforma tecnològica amb interfície web, amb un administrador que permet la gestió d’usuaris, permisos i restriccions d’accés als documents.

· Preparació d’imatges digitals per a microfilmació.

El Taller Digital va ajudar l’Ajuntament d’Asp a aconseguir una ajuda de la Generalitat Valenciana per a la digitalització de documentació històrica del seu arxiu. En aquesta convocatòria s’establia com a requisit el lliurament d’una còpia de les imatges en microfilm. Atès que el Taller Digital no ofereix aquest servei, va preparar a l’Ajuntament els originals digitalitzats per a microfilmar-los.

- Ajuntament d’Oriola. Regidoria de Cultura:

· Digitalització de documents de l’arxiu històric de l’Ajuntament d’Oriola.

L’Ajuntament d’Oriola va contractar la digitalització d’alguns dels llibres d’actes i de comptes de l’arxiu històric de la ciutat, que es troba a la biblioteca pública Fernando de Loazes. Així mateix, va col·laborar amb aquesta Regidoria en l’elaboració d’una proposta per a la convocatòria d’ajudes de la Generalitat Valenciana per a la digitalització de documentació històrica d’arxius municipals.

Llibres de l'Arxiu Històric d'Oriola

 

- Ajuntament de Saix:

· Digitalització de fons antic de l’arxiu municipal de Saix.

El Taller Digital va realitzar la digitalització d’11.500 imatges d’aquest arxiu municipal, en formats i dimensions adequades per a la difusió i preservació. També va ajudar l’Ajuntament a sol·licitar l’ajuda de la Generalitat Valenciana per a la digitalització de documentació històrica.

- Ajuntament de Torrevella:

· Digitalització de microfilms de l’arxiu municipal.

El Taller Digital va digitalitzar unes 5.000 imatges procedents de microfilms de l’Ajuntament per a preservar-les. El treball va incloure un servei de tractament i reconstrucció de plànols i mapes, com també l’enregistrament dels fitxers resultants en suport DVD.

- Ajuntament d’Alacant. Regidoria de Cultura:

· Digitalització i tractament de 3.843 imatges de la Regidoria de Cultura per a preservar-les.

 

1.2. Organismes públics d’investigació

Un dels principals clients del Taller Digital durant aquest curs va ser la Universitat d’Alacant. De fet, va rebre encàrrecs de gran nombre d’unitats i organismes d’aquest centre públic d’investigació (vicerectorats, facultats i escoles universitàries, departaments, serveis, instituts d’investigació, centres i oficines).

- Vicerectorats:

· Creació, desenvolupament i manteniment de la seu web de l’Observatori Virtual de Transferència Tecnològica.

El Taller Digital va iniciar el desenvolupament d’aquest projecte creat per la Universitat d’Alacant i patrocinat pel grup Santander, que pretén convertir-se en un punt de trobada entre els diferents agents econòmics, polítics i científics que intervenen en el desenvolupament i la posada en valor de la tecnologia. Ofereix informes, anàlisis, notícies i referències a ofertes i demandes tecnològiques, programes de col·laboració i convocatòries. Disposa d’un cercador avançat de grups i línies d’investigació, i d’un sistema de gestió de continguts que facilita l’organització i actualització.

Pàgina web de l'Observatori Virtual de Transferència Tecnològica

 

· Serveis per al Màster en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat (MADAS).

Serveis relacionats amb aquest màster: creació de la seua identitat visual corporativa; desenvolupament i el manteniment d’una seu web que, a més d’oferir informació sobre el curs, disposa d’una part privada que té un tauler d’anuncis, un dipòsit de materials (per assignatures i professors) i un sistema de gestió d’usuaris (professors i alumnes); i la impressió de tríptics, cartells i targetes de visita.

· Publicació electrònica de tesis doctorals.

Un altre servei prestat pel Taller Digital ha sigut la publicació electrònica en suport CD i format PDF de tesis doctorals llegides per investigadors en la mateixa Universitat d’Alacant. Les edicions digitals tenen dipòsit legal i ISBN.

· Vídeo Grups d’Investigació de la Universitat d’Alacant (I).

Un altra producció de la Unitat Audiovisual va ser aquest vídeo que presenta a la societat l’activitat que desenvolupen dotze grups d’investigació de la Universitat d’Alacant. Forma part de la primera fase d’un DVD que recopilarà informació sobre els diferents grups d’investigació de la Universitat.

Grup d'Investigació de la Universitat d'Alacant

 

· Elaboració del portal dedicat a Alejandro Ramos Folqués.

El Taller Digital va realitzar una seu web sobre la figura de l’arqueòleg Alejandro Ramos Folqués (1906-1984), que en commemora el centenari del naixement. Ramos va dedicar tota sa vida a les excavacions, l’estudi i la difusió de l’antiga ciutat romana d’Ilici, en l’àmbit de les cultures ibèrica i romana de la província d’Alacant. Conté les principals obres de Ramos, amb l’objectiu d’incorporar-ne tota la producció bibliogràfica, com també imatges i la seua biografia. És una iniciativa conjunta entre el Vicerectorat d’Extensió Universitària de la Universitat d’Alacant, la Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica L’Alcúdia i la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Pàgina web dedicada a Alejandro Ramos Folqués

 

· Elaboració del portal dedicat a José María Soler.

Aquesta seu web sobre la figura de l’il·lustre arqueòleg i historiador de Villena José María Soler es va crear amb motiu de la celebració del centenari del seu naixement (1905-2006). El web recull imatges, una biografia i les principals obres de Soler, i té l’objectiu d’incorporar-ne tota la producció bibliogràfica. És una iniciativa conjunta entre el Vicerectorat d’Extensió Universitària de la Universitat d’Alacant, la Fundació José María Soler, el Museu Arqueològic Municipal de Villena i la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

· Allotjament de la seu web de la Fundació Miguel Hernández.

El Taller Digital va dispensar serveis d’hostatge i transferència de dades a la Fundació Miguel Hernández per a la publicació de la seu web.

· Vídeo documental Cocentaina, deu anys de seu.

Per a celebrar el 10 Aniversari de la seu de la Universitat d’Alacant a Cocentaina, el Taller Digital va fer un vídeo documental que mostra l’estreta relació que hi ha entre la població de Cocentaina i la Universitat d’Alacant, que té allí la més antiga de les seus universitàries.

Cartel "Cocentaina, deu anys de seu" exposada en la façana de la Seu

 

· Edició digital de la memòria del Vicerectorat d’Extensió Universitària.

El Taller Digital es va encarregar de la conceptualització, disseny i maquetació de la memòria del Vicerectorat d’Extensió Universitària del curs 2004-2005.

· Llibre electrònic Danza contemporánea: metodología y creatividad (edició i 50 CD).

El Taller Digital va dur a terme la conceptualització, disseny i maquetació del llibre electrònic Danza contemporánea: metodología y creatividad, de Boris Chirkovskii i Noelia Vicente.

Cartell de "Dança contemporània"

 

· "El Decamerón de Pasolini"

La empresa va extraure el disc dur i va fer la còpia en 3 discos DVD a 4x d’El Decamerón de Pasolini.

· Digitalització de la revista Taller de Cine

El Taller Digital va digitalitzar 100 pàgines de la revista Taller de Cine del Vicerectorat d’Extensió Universitària.

· Disseny i maquetació del llibre A tiro limpio. Cinco años de novela negra en la Universidad de Alicante de Marià Sánchez Soler. Producció de 100 unidats de CD.

· Seu web de la Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica L’Alcúdia.

El Taller Digital va crear i està desenvolupant la nova seu web d’aquesta Fundació, que pretén oferir informació sobre el jaciment arqueològic elxà de l’Alcúdia i la Fundació que el gestiona, per a atendre les necessitats dels usuaris potencials –investigadors, docents, alumnes i visitants–, amb criteris d’usabilitat i accessibilitat.

Pàgina web de la Fundació Universitària d'Investigació Arqueològica L’Alcúdia

 

· Seu web de la Biblioteca Joan Lluís Vives.

La Biblioteca Joan Lluís Vives va canviar d’aparença l’any 2006. El nou disseny es va fer amb les plantilles de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. El web resultant compleix les pautes d’accessibilitat de la WAI fins al nivell AA.

Pàgina web de la Biblioteca Joan Lluís Vives

 

- Facultats i Escoles Universitàries

· Facultat d’Educació:

- Acte de clausura del curs 2005/06 a la Facultat d’Educació.

La Unitat Audiovisual del Taller Digital va dur a terme l’enregistrament per a arxiu de l’acte de clausura del curs acadèmic 2005-2006, que va tenir lloc a la Facultat d’Educació.

· Escola d’Òptica:

- Acte de clausura del curs 2005/06 a l’Escola Superior d’Òptica i Optometria.

Així mateix, també va fer un DVD que recull un resum de l’acte de clausura del curs 2005-2006 a l’Escola Superior d’Òptica i Optometria.

- Departaments

· Filologia Catalana:

- Digitalització de fotogrames i locució de materials didàctics.

El Taller Digital va fer per a aquest departament la digitalització de 190 fotogrames i la locució de materials didàctics per a l’elaboració d’exàmens.

· Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura:

- Digitalització i edició d’El simbolismo literario en España.

El Taller Digital va dur a terme la digitalització i edició de l’obra de Miguel Ángel Lozano Marco, El simbolismo literario en España, Alacant, Universitat, 2006.

· Tecnologia Informàtica i Computació:

- Impressió de materials publicitaris i edició del DVD del Congrés Integració de les TIC en la Medicina.

El Taller Digital va gestionar la impressió de materials publicitaris i va fer un DVD de les actes del congrés Integració de les TIC en la Medicina, organitzat pel departament de Tecnologia i Computació de la Universitat d’Alacant.

· Sociologia I i Teoria de l’Educació:

- Publicació electrònica de la tesi doctoral de Raúl Ruiz Callado.

El Taller Digital va editar la tesi doctoral Extranjeros inmigrantes en la sociedad alicantina. Una investigación sociológica desde la perspectiva cualitativa, de Raúl Ruiz Callado.

· Ciències de la Terra i del Medi ambient:

- Publicació electrònica de la tesi doctoral d’Iván Martín Rojas.

També va realitzar la publicació en CD de la tesi doctoral Las unidades internas del sector de la Sierra de Gádor. Estructura y evolución geodinámica, d’Iván Martín Rojas.

· Llenguatges i Sistemes Informàtics:

- 10th European Conference on Digital Libraries (ECDL 2006).

El Taller Digital va dissenyar i va desenvolupar la seu web de la X Conferència sobre Biblioteques Digitals, que va tenir lloc a la Universitat d’Alacant, entre el 17 i el 22 de setembre de 2006 (ECDL). Aquesta web inclou un administrador de registres i un control de pagaments.

El Taller Digital també es va ocupar de l’organització local de la ECDL. La trobada va reunir les principals institucions productores de continguts digitals al continent europeu. Entre els ponents van destacar Horst Forster, director de Content de la Direcció General de la Societat de la Informació i Mitjans de Comunicació de la Comissió Europea; Ricardo Baeza-Yates, director de Yahoo a Espanya i Michael A. Keller, director d’Academic Information Resources, editor de HighWire Press, i editor de Stanford University Press.

Així mateix, va produir una guia i diversos materials promocionals per als assistents a la Conferència.

Pàgina web "10th European Conference on Digital Libraries"

 

· Estudis Jurídics de l’Estat:

- Imatge, material corporatiu i seu web del Màster en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat.

El Taller Digital va crear la identitat visual corporativa, va elaborar la seu web i va dissenyar i va imprimir els materials promocionals (tríptics i cartells) del Màster en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat.

· Historia Medieval i Moderna

- Còpia de diverses cintes de VHS a DVD.

- Serveis

· Servei de Publicacions:

- Digitalització, correcció i edició d’obres publicades en format imprès pel servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant.

El Taller Digital va digitalitzar, corregir i editar diferents obres prèviament publicades en paper en el Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant:

· Inmigrantes Marroquíes y senegaleses en Alicante y Castellón, Vicente Gozálvez, Alacant, Universitat, 1992.

· El exilio republicano en México, Emilio Caudet, México, Fundació Banco Exterior, 1992.

· Aportaciones al estudio del lenguaje coloquial galdosiano, Manuel C. Lassaletta Madrid, Ínsula, 1974.

· Nuevas aportaciones al estudio del lenguaje coloquial galdosiano, Manuel C. Lassaletta, inèdit.

· Madrid, por dentro y por fuera; guía de forasteros incautos, Eusebio Blasco, Madrid, Asoc. Libreros, 1873.

· Textos del Professor Guillermo Carnero

· Curso de historia del derecho: fuentes e instituciones político-administrativas, Escudero, José A., Madrid, [s.n]. 1985

· Escuela española de sordo-mudos, Hervás y Panduro, L. Madrid,1795 B.N.

- Digitalització, correcció i edició de retalls de premsa.

A més d’obres, el Taller Digital també va digitalitzar, va corregir i va editar una selecció de ressenyes, articles i altres retalls de premsa sobre els llibres publicats pel Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant. Per a facilitar la posterior consulta per part dels usuaris de la pàgina electrònica de l’entitat, els retalls van ser organitzats en carpetes per autors. Fins a la data s’han digitalitzat més de 700 retalls.

· Servei d’Informació Bibliogràfica i Documental:

- Digitalització de sumaris, fons antics i projectes del SIBID.

El Taller Digital va editar els sumaris de les revistes científiques d’aquest servei de la Universitat d’Alacant, com també la digitalització i edició digital dels projectes d’investigació de la Biblioteca Politècnica i dels llibres antics anteriors a 1900.

· Arxiu:

- Digitalització i enregistrament de tesis doctorals de l’arxiu de la Universitat d’Alacant.

El Taller Digital va portar a terme la digitalització en format PDF, la creació d’índexs i l’enregistrament en DVD de les tesis doctorals llegides en la Universitat des de la inauguració fins a l’any 2004.

· Gabinet de Protocol:

- Digitalització de les actes de les Trobades de Responsables de Protocol.

El Taller Digital va digitalitzar els tres primers llibres d’actes de la Trobada de Responsables de Protocol per a la consulta en la seu web de Protocol Universitari. Les trobades són El protocol en la Universitat, II Trobada de Responsables de Protocol i III Trobada de Responsables de Protocol.

- Instituts d’investigació, centres i oficines

· Centre d’Estudis sobre la Dona:

- Digitalització, correcció i edició de la Revista Feminismos.

El Taller Digital va fer la digitalització i edició de la Revista Feminismos, Alacant, Universitat, 2006, coordinada pel centre d’Estudis sobre la Dona de la Universitat d’Alacant.

· Centre d’Estudis Iberoamericans Mario Benedetti:

- Elaboració de la biblioteca d’autor dedicada a Margo Glantz en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Imatges, audicions, textos de Margo Glantz i altres sobre l’autora són algunsdels materialspublicats enaquestaseu webfeta pel Taller Digital, que pretén mostrar la personalitat polifacètica d’aquesta escriptora d’inesgotable curiositat i gran esperit crític. La web ha sigut possible gràcies a la generosa col·laboració de l’autora, però també d’investigadors, institucions i editorials que han permès oferir una visió més completa d’aquesta gran figura de les lletres mexicanes.

· Oficina de Cooperació Internacional. Projecte Havana:

- Vídeo La Habana Vieja, rescate de una identidad.

Aquest documental, dut a terme pel Taller Digital, recull l’activitat de la seu de la Universitat d’Alacant a l’Havana, especialment en activitats relacionades amb la recuperació del patrimoni edificat.

Edifici de "La Habana Vieja"

 

- Universitat de València:

· Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana:

- Seu web Llibre i lectura infantil i juvenil.

Aquest projecte desenvolupat entre diverses universitats analitza la trajectòria històrica del llibre infantil i juvenil en el context valencià de 1930 a 1983, el tipus de comunicació literària, paraliterària o didàctica, i la comunitat d’agents implicats en aquesta comunicació. La seu web elaborada pel Taller Digital conté història dels llibres, catàleg d’obres, vídeos, àudios i bibliografia.

 

1.3. Organismes autònoms

- Institut Cervantes de Nova York (Ministeri d’Afers Exteriors):

· Digitalització i edició digital de la revista Ibérica por la Libertad.

El Taller Digital va portar a terme la catalogació, digitalització i etiquetatge XML dels 21 exemplars de la revista Ibérica por la Libertad. Aquesta prestigiosa revista va ser dirigida per Victoria Kent i publicada entre 1954 i 1974 com a butlletí d’informació dedicat als assumptes espanyols i per a combatre el totalitarisme.

- Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert (Diputació Provincial d’Alacant):

· Digitalització de materials d’un arxiu personal cedit a l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

El Taller Digital va portar a terme la digitalització d’una selecció de cartes personals i fotografies procedents d’un arxiu personal cedit a aquesta institució depenent de la Diputació Provincial d’Alacant.

- Institució dels Lletres Catalans (Generalitat de Catalunya):

· Elaboració del portal de Poesia Catalana Contemporània i de les biblioteques d’autor de Manel Rodríguez, Joan Navarro i Joan Valls.

- Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada (Governdel Principat d’Astúries):

· Creació de la biblioteca digital de l’IAAP.

El Taller Digital va fer aquest projecte de biblioteca digital, que té una part client accessible (fins a nivell AA) que reprodueix la imatge de l’Institut i una part privada, que té administradors de metadades, de categories, de pujada i actualització de continguts, i amb un sistema de gestió d’usuaris.

- Instituto de Estudios Giennenses:

· Creació d’una biblioteca digital, amb un catàleg mitjançat un sistema intern d’importació de registres des de MARC XML i un dipòsit de documents digitals.

- Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía:

· Digitalització dels Cuadernos Monográficos de la localidad (3.378 imatges en color).

- Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya:

· Desenvolupament i implementació en col.laboració amb l’empresa PROMPSITd’un sistema de traducció automàtica català-occità (aranès), en ambdós sentits de traducció.

· Desenvolupament i implementació en col.laboració amb l’empresa PROMPSITd’un sistema de traducció automàtica occità (aranès) - castellà, en ambdós sentits de traducció.

 

2. Tercer sector

- Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:

· Elaboració de portals i biblioteques d’autor per a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

La Fundació BVMC és el principal client del Taller Digital. Durant aquest curs, l’empresa va publicar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 165.000 pàgines i va elaborar els següents portals i biblioteques d’autor:

Literatura:

Grupo de Investigación Siglo de Oro
Biblioteca digital de la Región de Murcia
Asociación Internacional de Hispanistas
Biblioteca de Autores Españoles (BAE) - Obras de Don Francisco de Quevedo
Servicio de información bibliográfica y documental de la Universidad de Alicante
Escritoras españolas
Figuras del hispanismo
Biblioteca del soneto
Poesía española contemporánea:
Jorge Riechmann
Juan José Vélez Otero
José Manuel Caballero Bonald
Dionisia García
Antonio Gamoneda
José A. Muñoz Rojas
Carlos Marzal
Gerard Vergés
Joaquín Márquez
Novela Histórica Española
Carlos Arniches
Edición Multimedia Salzillo
Fernán Caballero
Tirso de Molina 
Gustavo Adolfo Bécquer
Duque de Rivas

Pàgina web de Literatura de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 

Llengua:

Mariner Bigorra
Manuel Alvar

Biblioteca Americana:

Biblioteca d'autor David Rosenmann-Taub

Biblioteca de Signes

Biblioteca Joan Lluís Vives:

¡Cu-cut!
Convivio. Poesia medieval y cancioneros
Poesia catalana contemporània

Página web  "Poesía Catalana contemporanea" de la Biblioteca Virtual Joan Vives

 

Emili Rodríguez Bernabeu 
Enric Casasses
Enric Sòria 
Jaume Pérez Montaner 
Joan Navarro
Joan Valls 
Josep Piera  
Lluís Alpera 
Lluís Roda 
Manel Rodríguez Castelló
Narcís Comadira 
Ponç Pons

Literatura Infantil i Jovenil:

Fernando Alonso
Antonio Rodríguez Almodóvar

Hemeroteca:

Serra d'Or
El Museo Universal

- Acadèmia Valenciana de la Llengua.

· Digitalització, correcció i etiquetatge en XML d’obres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Aquest treball va consistir en la digitalització, correcció i edició digital de tres textos de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

- Guia d’usos lingüístics, València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002.

- Gramàtica catalana, Pompeu Fabra, Barcelona, Teide, 1974.

- Curs de gramàtica valenciana, Diversos autors, València, ICE, 1980.

· Corda Foundation:

- Elaboració de la biblioteca d’autor de David Rosenmann-Taub per a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

David Rosenmann-Taub és reconegut com un dels grans poetes de Xile. És també compositor i dibuixant. Aquesta tríada artística produeix una sinergia conceptual, visual i sonora en la seua poesia. La biblioteca d’aquest autor, desenvolupada pel Taller Digital, ofereix la possibilitat de llegir i escoltar, en la veu de David Rosenmann-Taub, una selecció de poemes amb les seues respectives partitures rítmiques. A més, la web inclou una cronologia, entrevistes, articles i fotografies, i també dibuixos de l’autor, escollits per ell per a les portades, ja que il·lustren la substància dels seus llibres.

Pàgina web de David Rosenmann-Taub de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

 

· Fundació CNSE:

- Curs de Difusió i Formació en el Sistema d’Escriptura Alfabètica (SEA) de la Llengua de Signes Espanyola.

Els dies 6, 20 i 27 de maig de 2006 el Taller Digital va impartir un curs del Sistema d’Escriptura Alfabètica de LSE (SEA), organitzat per l’Associació de Sords d’Almeria. I els dies del 25 al 29 de setembre de 2006 va impartir un altre en la Fundació CNSE de Madrid. El SEA permet desenvolupar la consciència fonològica dels usuaris de llengua de signes i escriure amb soltesa aquesta llengua en poc més d’un mes de pràctiques, però a més compta amb l’avantatge de ser processable per un ordinador.

· Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura:

- Edició digital de les actes del VIII Congrés de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura.

El Taller Digital va fer la conceptualització, disseny, maquetació i producció de les actes del VIII Congrés de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura.

· Fundació General de la Universitat d’Alacant:

- Creació i manteniment de la seu web de l’Oficina d’Innovació Tecnològica, que es troba dins de la web del Parc Científic de la Universitat d’Alacant.

El Taller Digital va crear, desenvolupa i manté la seu web del Parc Científic, la desenvolupa i la manté. Es tracta d’una web trilingüe (en espanyol, valencià i anglès) i accessible, cofinançada pel Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació de la Universitat d’Alacant, que ofereix informació sobre aquest espai d’excel·lència i innovació creat per a incentivar les relacions empresa-universitat i per a dinamitzar la transferència de tecnologia i la competitivitat del sistema econòmic.

Pàgina web del Parc Científic de la Universitat d'Alacante

 

· Bloc Nacionalista Valencià:

- Duplicació i manipulat de 250 DVD.

- Área de la Dona Esquerra Unida del PV:

· Conferència “Palabra de Mujer”.

 

3. Empreses

- Gibeller SA:

· Creació d’una botiga virtual de pedres naturals.

El Taller Digital va treballar en la primera fase de la botiga virtual de pedres naturals de Gibeller SA, empresa capdavantera en la província d’Alacant en la distribució de materials destinats a l’arquitectura i la decoració. La botiga virtual, que té com a objectiu la venda en línia de pedres naturals, conté, a més, un catàleg, una tarifa de preus, un carro de la compra, un enllaç a una plataforma de pagament en línia i un administrador complet de productes i preus.

- ID Electroquímica SL i Desenvolupaments Tecnològics Proteo SL:

· DVD sobre Electròlisi salina.

El Taller Digital va produir per a aquesta empresa un DVD, en espanyol, anglès i francès, sobre sistemes d’electròlisi salina per a la depuració d’aigües de piscina.

- Infolatam, S. L.:

· Desenvolupament de seu web i administrador d’Infolatam.com

Infolatam.com és un projecte promogut per la popular periodista Consuelo Álvarez de Toledo, que pretén la difusió de notícies, comentaris i anàlisis relacionades amb la realitat política, econòmica i cultural llatinoamericana. ElTallerDigitalva iniciar el 2006 el desenvolupament d’una nova seu web, basada en un avançat sistema de gestió de continguts. Actualment s’ocupa del manteniment de la seu web.

- Diakon Ambiental SL:

· Materials promocionals per a la I Jornada: Importància Actual i Perspectives del Sector Nàuticoesportiu en la Dimensió de Sector Econòmic.

El Taller Digital va fer la conceptualització, el disseny i la producció de 250 díptics, 20 cartells i 150 targetes d’invitació per a aquesta reunió. Així mateix, va gestionar la comanda de 80 carteres.

 

4. Particulars

Publicació electrònica de tesis doctorals per a particulars.

Els serveis que el Taller Digital va comercialitzar de forma directa a particulars tenen relació amb la publicació electrònica de les respectives tesis doctorals.

A continuació incloem una relació de clients i títols:

- José Arques Pina: Ecología y gestión cinegética de una población de conejos en el sur de la provincia de Alicante.

- Juan Luis Nicolau Gonzálbez: Elección en turismo: aplicación probabilística al turista español.

- Cristóbal Macías Villalobos: El demostrativo en Miguel Delibes.

- Marta Flórez Catón: Análisis de las relaciones existentes entre variables climáticas y del medio físico y la incidencia de los Incendios Forestales en el sector occidental de Castilla y León.

- Francisco José Gaiteiro Pérez: Etnografía de una organización de productos multimedia interactivos. Un estudio de caso.

- Aramis Enrique López Juan: Estudios de las fuentes cinematográficas para la investigación y docencia de los procesos urbanos: los barrios marginales de las ciudades españolas.

- Juan Manuel Díaz Hernández: Análisis comparativo de los métodos actuales de simulación hidráulica en PHASIM-IFIM y su influencia en la evaluación del hábitat fluvial.

- M. Inmaculada Rodríguez Cunill: Cuerpo y comunicación hacia una teoría del Iconismo.

- Antonio Martín Román: Bibliotecas de unidades penitenciarias argentinas y el cumplimiento de artículo 140 de la ley 24660.

- Silke N. Haarich: Mejora de los sistemas de evaluación: desarrollo de la capacidad de evaluación respondiendo a la nueva demanda de la política regional europea.

- Enrique Gudin de la Lama: Los colegios de La Salle en Asturias durante el primer tercio del siglo XX.

- M. Eugenia Polo González: La representación de los mayores en los periódicos de Castilla y León: (1983-2001).

- Ignacio R. Mena Cabezas: Cristo en los mercados: evangelismo gitano y comercio ambulante.

- José Luis Bellón Aguilera: Campo literario y mundo social en la novela española contemporánea: Miguel Espinosa y Juan Marsé.

- José Luis Minguez Conde: La información contable en la empresa constructora: factores identificativos del fracaso empresarial.

 

 

 

Anàlisi de Resultats

1. Metodologia

1.1. Indicadors.

Per a dur a terme l’anàlisi de resultats, s’han usat els indicadors següents:

- El nombre de serveis prestats al llarg de l’any.

- El volum de facturació, és a dir, els ingressos aconseguits gràcies a la comercialització de serveis i productes.

En ambdós casos usarem quantitats relatives (no absolutes), per a facilitar la comprensió de les dades.

 

1.2. Tipus d’anàlisis.

Amb els indicadors comentats farem dos tipus d’anàlisis:

- Clients. Estudiarem la incidència de les demandes dels diferents tipus de clients (entitats públiques, tercer sector i empreses) tant en la producció com en l’economia del Taller Digital.

- Serveis. Analitzarem els diferents tipus de serveis prestats des d’un punt de vista quantitatiu i des del plànol econòmic.

- Finançament públic. Estudiarem aquest finançament aconseguit pel Taller Digital. Aquests fons tenen tres procedències:

· Ingressos directes procedents de subvencions concedides (fonamentalment, pels governs estatal i autonòmic).

· Ingressos públics generats a tercers per a pagament de serveis al Taller Digital, mitjançant una labor de consultoria de projectes d’I+D+i.

· Participació en subvencions tramitades i gestionades a tercers pel Departament de Projectes.

 

2. Anàlisi

2.1. Anàlisi per tipus de clients

Nombre de serveis

Tipus de client % de serveis
Entitats públiques
74%
Administracions públiques
6%
Organismes públics d’investigació
66%
Organismes autònoms
2%
Tercer sector
16%
Empreses
6%
Particulars
4%

 

Volum de facturació

Projectes per tipus de clients 2007
Tercer sector
55%
Organismes públics d’investigació
35%
Empreses
4%
Organismes autònoms
1%
Administracions públiques
2%
Particulars
2,5%
Empreses públiques
0,5%

 

2.2. Anàlisi per tipus de serveis

Nombre de serveis

Tipus de servei

% de serveis

Gestió documental

3%

Digitalització

14%

Edició textual i facsímil

16%

Edició audiovisual

8%

Publicació electrònica

3%

Elaboració de seus web

15%

Programació

14%

Màrqueting i comunicació
21%

Formació

1%

Altres

5%

 

Volum de facturació

Projectes per tipus de serveis 2007
Edició textual
19%
Digitalització
21%
Web
25%
Gestió documental
12%
Programació
5%
Màrqueting
9%
Audiovisual
6%
Altres
1%
Publicació electrònica
1%
Formació
1%

 

2.3. Finançament públic

Subvencions oficials explotació
període 2005-2006
període 2006-2007
49.295 €
88.099 €

Increment 79 %

Gràfic de les Subvencions oficials d'explotació