Logotipo de la Universidad de Alicante foto de capçalera
mover menú hacia arriba mover menú hacia abajo
 

Contenido de la página

ORDENACIÓ ACADÈMICA

 

Durant el curs acadèmic 2006-2007 el Secretariat d’Ordenació Acadèmica ha participat en les següents tasques del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat:

- Creació de nous departaments
- Creació de noves àrees de coneixement
- Canvis d’àrea
- Canvis de departament
- Assignació de docència
- Auditories de POD i ocupació d’espais docents

· Creació de nous departaments:

Durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2006 es van fer les gestions per a la creació dels departaments de Sociologia II, Comunicació i Psicologia Social i Psicologia Evolutiva i Didàctica com a resultat de la fragmentació del departament de Sociologia II, Comunicació i Didàctica. Els nous departaments van ser aprovats en el Consell de Govern de data 28 de febrer de 2007, i han quedat adscrits a la Facultat d’Educació el Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica, i a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials els departaments de Sociologia II i Comunicació i Psicologia Social.

D’altra banda, en el Consell de Govern de 28 de febrer de 2007, es va crear el nou departament d’Òptica, Farmacologia i Anatomia, com a resultat de la denúncia del conveni amb la Universitat de València sobre la creació del departament Interuniversitari d’Òptica. La creació d’aquest nou departament no va comportar modificació de plantilla de professorat ni de docència.

· Creació de noves àrees de coneixement:

Després d’un any de gestions i acords es va aprovar, en el Consell de Govern de 28 de febrer de 2007, la creació de l’àrea d’Astronomia i Astrofísica, adscrita als departaments de Física Aplicada de la Facultat de Ciències, i Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant. La creació d’aquesta nova àrea de coneixement no ha determinat dotació de plantilla addicional a la ja existent en els departaments en els quals ha quedat adscrita.

· Canvis d’àrea de coneixement i de departament:

Al llarg del curs 2006-2007 s’han tramitat dos canvis d’àrea de coneixement amb l’acord de les àrees d’origen i destinació dels professors que van sol·licitar el canvi. Així mateix, es van tramitar dos canvis de departament amb el consens dels centres i els consells de departaments implicats.

· Assignació de docència:

Al llarg del curs acadèmic s’han tramitat diversos canvis d’assignació de docència. Per a l’aprovació d’aquests canvis s’ha requerit l’acord dels departaments o àrees de coneixement implicades. En concret, s’han gestionat 11 expedients que afecten 18 assignatures.

· Auditoria de POD i ocupació d’espais docents:

Al llarg dels mesos de febrer, març, abril i maig s’han fet auditories en totes les titulacions que s’imparteixen a la Universitat d’Alacant. S’han elaborat informes tant individuals de cadascun dels professors afectats com dels departaments que inclouen tots els professors de les diferents àrees de coneixement de cadascun dels departaments i un informe global de cada centre amb cadascuna de les titulacions que imparteix. Els informes han sigut remesos a la fi del mes de juliol i al llarg del mes de setembre rebrem les contestacions raonades sobre les incidències que s’han detectat.